of 215 /215
1 PROIECT AL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012- 2016 DIAGNOZA realizată prin analiza informaţiilor de tip cantitativ şi calitativ şi prin metoda SWOT VIZIUNEA ORGANIZAŢIEI Eficientizarea educaţiei tinerei generaţii pentru a corespunde cerinţelor contemporaneităţii MISIUNEA ORGANIZAŢIEI Act educaţional de calitate pentru membrii comunităţii în condiţiile conlucrării între toţi factorii educaţionali. INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Str. Grădinarilor nr.1, 400192 Cluj-Napoca, Telefon 0264/446556; Fax 064/44655 Email [email protected]; [email protected]

INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA...

Page 1: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

1

PROIECT AL DE DEZVOLTARE

INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE

2012- 2016

DIAGNOZA

realizată prin

analiza

informaţiilor de

tip cantitativ şi

calitativ şi prin

metoda SWOT

VIZIUNEA

ORGANIZAŢIEI

Eficientizarea

educaţiei tinerei generaţii

pentru

a corespunde cerinţelor

contemporaneităţii

MISIUNEA

ORGANIZAŢIEI

Act educaţional de

calitate pentru

membrii comunităţii

în condiţiile

conlucrării între

toţi factorii

educaţionali.

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ

Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”

Str. Grădinarilor nr.1, 400192 Cluj-Napoca, Telefon 0264/446556;

Fax 064/44655 Email [email protected];

[email protected]

Page 2: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

2

CUPRINS

I. I.1 ARGUMENT

I.2 RESPECTAREA CONTEXTULUI LEGISLATIV ÎN VIGOARE

I.3 DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN

I.1 Diagnoza mediului extern

II.2 Diagnoza mediului intern

II.2.1 Informaţii generale privind unitatea

II 2.1 Construcţia şcolară

II. 2.3 Utilităţi

II.2.4 Curriculum

II.2.5 Informaţii privind personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic

II.2.6 Informaţii privind elevii

II.2.7 Structura administrativă

II. 2.8 Cultura organizaţională

II.2.9 Analiza SWOT Resurse materiale

II.2.10 Estimarea corectă a bugetului

II.2.11 Relaţia cu comunitatea

II. MISIUNE ŞI VIZIUNEA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

III.1 Viziunea

III.2 Misiunea

III. ŢINTE ŞI SCOPURI ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE

IV.1 Formularea strategiei

IV.2 Ţinte strategice

Page 3: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

3

IV. 3 Opţiuni strategice

IV.4 Etape şi termene de aplicare a strategiei

IV. OBIECTIVE GENERALE REALIZATE PRIN ŢINTE ŞI OPŢIUNI

STRATEGICE

V. RESURSE STRATEGICE ŞI REZULTATE AŞTEPTATE

VI. PROGRAME STABILITE

VII. INDICATORI DE REALIZARE ŞI REZULTATE AŞTEPTATE PRIN

DERULAREA STRATEGIEI

VIII.1 Indicatori

VIII.2. Rezultate aşteptate

VIII. BENEFICIARI/GRUPURI DE INTERES

IX. MONITORIZARE ŞI EVALUARE

X.1 Organizarea procesului de consultare în vederea organizării PDI-ului

X.2 Organizarea monitorizării, evaluării şi actualizării PDI-ului

X. HARTA PARTENERIATELOR

X. 1 Parteneri sociali

X.2 Parteneri economici

Page 4: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

4

I. ARGUMENT

La baza întocmirii planului de dezvoltare al Şcolii „Ion Agârbiceanu”,Cluj-Napoca au stat

legile care guvernează domeniul învăţământului (Legea Învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 128/1997-Statutul personalului didactic, cu

modificările şi completările ulterioare, Programul de guvernare – cap.5 – Politica în domeniul

educaţiei, Hotărârile şi Ordonanţele emise de Guvernul României, toate actele normative ce decurg

din legile mai sus menţionate, Ordinele, Metodologiile, Precizările şi Programele elaborate de

M.E.C.), precum şi condiţiile concrete existente în zona în care se află şcoala.

Activităţile din cadrul şcolii se desfăşoară în conformitate cu legile şi strategiile naţionale

care guvernează domeniul, prin considerarea specificului regional, judeţean şi local.

A fost aleasă perioada de patru ani, deoarece echipa managerială a fost schimbată şi cea nouă,

împreună cu toţi colegii, după analiza PEST şi SWOT, au ajuns la concluzia că sunt necesare ţinte

şi obiective noi, iar viziunea şi misiunea şcolii necesită adaptare la noile condiţii locale şi naţionale

în care funcţionează şcoala. Toate acestea nu pot fi atinse într-un interval mai mic de patru ani.

Planul de Dezvoltare este necesar: pentru a ne cunoaşte ţintele, scopurile, resursele şi a stabili

modalităţile de îndeplinire a acestora; pentru ca activitatea noastră să se desfăşoare ordonat, în

echipă şi să putem ridica standardele scolii şi să ducem la îndeplinire misiunea propusă. Planul mai

este necesar şi pentru ca partenerii comunitari şi instituţiile şcolare cu care colaborăm să cunoască

ţintele şi activitatea propusă şi desfăşurată de colectivul acestei şcoli.

Destinat deopotrivă celor din interiorul, cât şi celor din exteriorul şcolii, proiectul

instituţional de dezvoltare focalizează atenţia asupra finalităţilor educaţiei (dobândire de abilităţi,

atitudini şi competenţe):

Page 5: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

5

● asigură concentrarea tuturor domeniilor funcţionale ale managementului:

curriculum; resurse material – financiare; resurse umane; relaţii sistemice şi

comunitare

asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a şcolii într-o listă de

obiective pe termen scurt, ce pot fi uşor înţelese şi gestionate;

oferă colectivului şcolar posibilitatea pro-acţiei, iar nu a reacţiei la

schimbare;

favorizează creşterea încrederii în capacităţile şi forţele proprii;

asigură dezvoltarea personală şi profesională;

consolidează parteneriatele din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare;

stimulează dezvoltarea ethosului şcolar.

Proiectul de dezvoltare instituţională a şcolii are caracter anticipativ şi valoare

strategică. Proiectul scolii, are o determinare multiplă: pe de o parte ţintele strategice ale

dezvoltării, pe de altă parte, situaţia, condiţiile şi resursele concrete ale şcolii şi ale comunităţii pe

care aceasta o serveşte.

Proiectul scolii, ca traiect al dezvoltării institutionale, are o valoare strategica. El este

conceput pe o perioadă de 4 ani şi, chiar dacă suferă modificări pe parcurs, oferă un orizont şi

direcţii clare pentru activitatea din şcoala respectivă, inclusiv priorităţi în alocarea resurselor.

Proiectul şcolii are un caracter situaţional:

este elaborat având în vedere mediul şi condiţiile concrete în care funcţionează şcoala şi

tendinţele de evoluţie ale acestora.

ţine cont că ameninţări evidente - cum ar fi lipsa de pregătire a managerilor sau formarea

deficitară a profesorilor - pot deveni oportunităţi pentru dezvoltare prin conştientizarea lor

ca nevoi interne şi ca surse de elaborare a indicatorilor: „ ştiu că nu ştiu - deci trebuie să

învăţ”.

Proiectul şcolii are două componente strâns articulate:

1. 0 componentă strategică, "perenă" - misiunea, ţintele şi opţiunile strategice ale unităţii

şcolare.

2. 0 componentă operaţională - programele, activităţile şi acţiunile concrete prin care se

ating ţintele strategice şi se realizează misiunea.

Ambele componente trebuie să atingă toate domeniile funcţionale:

curriculum-ul

resursele materiale şi financiare

Page 6: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

6

resursele umane

relaţiile sistemice şi comunitare

Indiferent de opţiunea sau de opţiunile strategice, beneficiarul ultim al ofertei educaţionale este

elevul.

Proiectul şcolii a fost elaborat de la general la particular:

Am definit misiunea şcolii şi, pe baza ei, am stabilit ţintele strategice pentru

dezvoltarea şcolară.

Am construit opţiunile strategice şi, pe baza acestora, am stabilit programele şi acţiunile

concrete ( pe domenii).

Proiectul şcolii este negociat in toate fazele elaborării sale.

Proiectul instituţional de dezvoltare a şcolii nu este şi nu putea fi rolul gândirii unui singur

individ, fie el oricât de deştept sau experimentat. El este expresia unei analize, a unei gândirii şi

decizii colective, a unei comunităţi de finalităţi şi interese precum şi a dorinţei comune de

schimbare şi cooperare. El este expresia unui efort de echipă aflată într-un permanent proces de

inovare.

Dacă este să ne situăm într-o ierarhie a valorilor instituţionale din învăţământul

preuniversitar clujean, Şcoala „Ion Agârbiceanu” a ocupat cu siguranţă până nu demult unul din

locurile fruntaşe, bucurându-se de prestigiu şi notorietate în spaţiul plin de nobleţe al oamenilor

şcolii, de mândria şi recunoştinţa celor care au absolvit aici, de aprecierea şi respectul societăţii

civile. Credem în valorile profesionale formate şi afirmate de-a lungul timpului în această şcoală, în

capacitatea şi competenţele corpului profesoral de aici, de a obţine şi menţine la standarde ridicate

performanţele elevilor. Primul dintre motivele care ne susţin această certitudine este dorinţa cât mai

multor elevi din ciclul primar şi gimnazial de a studia la această şcoală, iar al doilea este dat de

numeroasele succese obţinute le olimpiadele şcolare, concursurile şi competiţiile locale, naţionale şi

internaţionale, de la care elevii s-au întors cu premii, distincţii şi medalii. Suntem încredinţaţi că

elevii şi corpul profesoral de aici se află pe traiectoria ascendentă a devenirii învăţământului

românesc, catalizându-şi acţiunile pe direcţia redimensionării continue a calităţii, sporirii şi

menţinerii notorietăţii de care se bucură această instituţie şcolară din Cluj-Napoca. Am fost iniţial o

şcoală de cartier mică cu un singur corp de clădire, apoi o şcoală mai mare, o şcoală impunătoare

într-un cartier. Am crescut cu timpul în toate componentele, îndeosebi în cele valorice. Suntem o

şcoală cu clasele I- VIII performantă, dorită de populaţia şcolară; suntem un colectiv didactic a

cărui principală calitate este dorinţa de perfecţionare materializată prin muncă asiduă dăruită

Page 7: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

7

idealurilor de performanţă; suntem elevi care ştiu ce vor de la viitor şi se pregătesc pentru a fi

competitivi; suntem părinţi dornici să contribuim la dezvolterea şcolii în care învaţă copiii noştri;

suntem noi, Şcoala „Ion Agârbiceanu”. Vom fi mai mult decât suntem, o şcoală pentru viaţă, în

care vom face training şi formare pentru inserţie socială; o şcoală prietenoasă care va crea forme

atractive de petrecere a timpului liber; o şcoală a intersecţiei comunitare în care elevi, părinţi,

reprezentanţi ai autorităţii locale, agenţi economici, instituţii de cultură vom forma echipe de lucru

pe proiecte concrete, o şcoală a serviciilor esenţiale către comunitate: consiliere privind cariera,

reconversie profesională, mediere ocupaţională. Există o distanţă între ceea ce suntem şi ceea ce

intenţionăm să devenim şi de aceea ne-am propus să schimbăm:

tabla şi creta cu softul educaţional;

a ghici răspunsul dorit de profesor cu a surprinde profesorul;

temele pentru acasă cu proiectul de cercetare;

consilerea profesională sporadică cu firma de exerciţiu;

a sta cuminte în bancă cu echilibrul dintre disciplină şi iniţiativă;

reproducerea mecanică cu creativitatea;

a scăpa de corigenţă cu dorinţa de succes;

a înghiţi materie cu a învăţa să înveţi;

profesorul cu morgă academică cu partenerul de echipă al elevului;

închistarea disciplinară cu învăţământul integrat;

munca pe felii cu o cultură organizaţională corporativă;

sărăcia salariului sigur cu atragerea de resurse;

dependenţa de finanţarea publică cu marketingul educaţional;

rutina profesională cu provocarea schimbării;

şedinţele cu părinţii cu parteneriatul comunitar;

obedienţa faţă de şef cu participarea la decizie;

teama de inspecţii cu evaluarea calităţii.

II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN

II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Pentru a realiza diagnoza mediului extern s-a utilizat tehnica managerială numită PEST(E),

analiza contextului politic (politici educaţionale şi programe de reformă), economic, social,

tehnologic şi ecologic în care funcţionează şcoala noastră. Sursele de informare consultate sunt:

Proiectul de reformă a învăţământului preuniversitar, informaţii din ziare, reviste, emisiuni TV,

Page 8: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

8

paginile web ale Guvernului României, inclusiv site-ul M.Ed.C., chestionarea părinţilor,

managerilor unor instituţii publice, administrative, de învăţământ, culturale, a unor agenţi

economici, informaţii privind structura de învăţământ din alte oraşe raportate la caracteristicile

mediului extern local etc. Analiza PEST(E) ne ajută la identificarea influenţelor pe termen lung

asupra şcolii noastre şi astfel la orientarea viziunii şi stabilirea misiunii şcolii. Acest format de

analiză contribuie la conturarea impactului şi identificarea tendinţelor generale ale celor cinci

stimulatori majori ai schimbării abreviaţi în denumirea analizei.

Contextul politic (P) – politici educaţionale. Segmentele politicii educaţionale urmărite în

şcoala noastră sunt:

Legislativ (descris prin modificarea cadrului legislativ şi normativ al sistemului de învăţământ şi

considerarea învăţământului ca prioritate naţională);

Strategic propriu-zis (descris prin existenţa de programe care vizează toate domeniile şi

nivelurile sistemului şi programe aflate în desfăşurare care urmăresc modernizarea sistemului,

prelucrarea experienţei internaţionale şi anticiparea evoluţiei sociale, culturale şi economice a

societăţii);

Implementarea reformei în domenii precum: asigurarea punerii în practică a prevederilor legale,

asigurarea gratuitaţii serviciilor şi a bazei legislative, cofinanţarea pentru salarizare, întreţinerea

spaţiilor destinate instruirii, activităţilor extraşcolare, asigurarea protecţiei sociale a elevilor etc.

Alte priorităţi ale politicii educaţionale: asigurarea dreptului de patrimoniu cultural şi de

proprietate intelectuală;

Direcţii principale ale reformei: perfecţionarea curriculumului şi compatibilizarea

curriculumului naţional cu cel european; continuarea de editării de manuale alternative şi

ghiduri auxiliare.

Strategia educaţională propusă de şcoala noastra este în deplină concordanta cu politica

educatională la nivel national;

Contextul economic (E), naţional şi local. Contextul economic naţional descrie o criză

economică prelungită, constituirea conjuncturală a pieţei forţei de muncă, orientarea spre obţinerea

unui avantaj imediat, dezvoltarea lentă a sectorului privat, productivitatea scăzută în agricultură,

procent ridicat al şomajului în rândul tinerilor. În Cluj –Napoca, toţi indicatorii economici indică

plasarea cartierului Mărăşti printre zonele cu mari probleme economice. Numeroşi elevi provin din

familii care greu pot asigura un minim financiar pentru educaţie, iar numărul părinţilor care pot

sponsoriza activităţile şcolare prin firmele lor este nul. Un număr mare de persoane sunt plecate la

muncă în străinatate (Italia, Grecia, Spania, Israel).

Contextul social (S). Problemele demografice sunt reprezentate la nivel de ţară prin

scăderea natalităţii şi nupţialităţii, ceea ce duce la scăderea populaţiei şcolare. Şcoala „Ion

Page 9: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

9

Agârbiceanu” este afectată de reducerea populaţiei şcolare, iar colectivul de cadre didactice, pentru

a face şcoala atractivă, devine motivat în lărgirea ofertei CDŞ, sporirea numărului activităţilor

extracurriculare, dar mai ales în ridicarea nivelului calităţii educaţiei. La nivelul comunităţii rata

şomajului este ridicată. Majoritatea familiilor care au copii la şcoală văd prin educatie singurul

mod de progres al societăţii, de realizare profesională şi materială a cetăţeanului de mâine. Există

totuşi şi familii, într-un număr redus, care pun pe primul plan munca fizică şi aceştia folosesc copiii

la diferite munci în gospodariile de la ţară (muncile agricole, cresterea animalelor), acest lucru

ducând la înregistrarea unui număr de absenţe sezoniere din partea unor elevi. Scoala nu este

afectată sensibil de familii dezorganizate, numarul acestora fiind relativ redus. În comunitate nu

exista conflicte manifeste de natură etnică. La nivelul comunităţii părinţilor, exista un număr mare

de familii care beneficiază de ajutor social conform legii, prin intermediul Primariei.

Perspectiva evoluţiei oraşului. Dezvoltarea în mediul extraurban a unei agriculturi în

măsură să satisfacă cu produse alimentare trebuinţele orăşeneşti este deficitară în cazul Clujului.

Deşi hinterlandul (pământul din spatele oraşului) este suficient de vast, slaba productivitate a

terenului agricol, unele caracteristici de relief şi de climă fac piaţele agro-alimentare şi industria

alimentară dependente de aportul din alte regiuni. Din punctul de vedere al procesului urbanizării,

Cluj-Napoca se află încă în inurbaţie, în etapa de creştere calitativă şi cantitativă rezultată din

mişcarea migratorie a populaţiei dinspre zonele rurale, precum şi a unităţilor economice şi a

instituţiilor culturale, care conduce la concentrare şi centralizare, la criza de spaţiu, determinând

creşterea costurilor de producţiei, creşterea costurilor rezidenţiale, ceea ce induce un proces de

segregaţionare socială, pentru că populaţia lipsită de resurse este nevoită să evadeze spre zonele

periferice ale judeţului, urbane sau rurale. Există asemenea simptome în cartierul şi în şcoala

noastră. Oraşul se îndreaptă spre un apogeu al costurilor rezidenţiale şi de producţie şi începe să

intre în exurbaţie, dovadă că sunt cuprinse în întravilan terenuri şi localităţi din afara lui, iar

instituţiile şi întreprinderile economice se deconcentrează, căutând terenuri mai ieftine. În asemenea

condiţii, pregătirea tinerilor pentru profesii legate de ocrotirea mediului, agroturism, conservarea

patrimoniului începe să se justifice. (...)

Contextul tehnologic (T). Se constată pe plan mondial o trecere de la societăţile industriale

la societăţile informaţionale în care calculatoarele şi reţeaua Internet joacă un rol important în

producţie, servicii, educaţie etc. Şi în ţara noastră calculatoarele şi internetul au pătruns în toate

domeniile, deci şi în învăţământ. Pledoaria şi proiectele şcolii noastre pentru educaţia mecatronică

se încadrează pro-activ în contextul tehnologic. Dotarea şcolii noastre (aparatură de calcul şi

birotică) ţine cont de acest context. Scoala dispune de 98 de calculatoare în dotarea cabinetelor de

informatică, a laboratoarelor, cabinetelor de pshihologie şi logopedie, în dotarea ciclului primar, la

Page 10: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

10

serviciului secretariat, la contabilitate si la directiuni, 4 imprimante, 3 copiatoare, 2 TV color, 2

videorecordere, cablu TV, 3 videoproiectoare, telefon prin ROMTELECOM, conectare la Internet.

Contextul ecologic (E). Aproximativ 225 de milioane de euro alocă UE pentru

agricultura ecologica in perioada 2007-2013. Specialistii clujeni din domeniu spun ca judetul

nu s-ar preta neaparat la agricultura ecologica, ci la ferme de animale in care cresterea si

productia sa se faca ecologic. Producatorii spun însă ca investitiile intr-o ferma ecologica sunt

cu 40% mai mari, pentru că asemenea ferme sunt integrate şi că ar trebui sa existe iniţiative

de creare a unei piete bio si pe plan local, pentru că nu întotdeauna reusesc sa exporte

productia. Personalul şi conducerea şcolii noastre este de părere că, în ciuda dificultăţilor de

moment,educaţia ecologică va avea inclusiv ieşiri pe piaţa muncii, de aceea derulăm proiecte

ecologice în cadrul unor programe din calendarul M.Ed.C şi ISJ sau în colaborare cu ONG-uri cu

preocupări ecologice, printr-o echipă de elevi şi cadre didactice condusă de profesoarele de

biologie. În preocuparea acestei echipe intră şi îngrijirea spaţiului verde şi a materialului dentrologic

din incinta şcolii. Deşeurile menajere rezultate se depozitează corespunzător, iar materialele

reciclabile rezultate în urma desfăşurării activităţilor şcolare se colectează în recipiente anume

destinate (hârtie, materiale plastice) urmând a fi predate periodic la centrele de colectare. În cadrul

programului „Colectarea bateriilor? Hai să participăm şi noi !” organizat de ISJ Cluj am colectat un

număr record de baterii uzate. Nu permitem desfăşurarea în şcoală a acelor genuri de activităţi care

pot afecta mediul.

II.2. Diagnoza mediului intern (sinteze ale analizelor interne SWOT)

II 2.1. Informaţii generale privind unitatea

. Repere geografice:

Page 11: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

11

Şcoala „Ion Agârbiceanu”, incintă şi împrejurimi

Şcoala este situată în partea de est a oraşului Cluj-Napoca, în cartierul Mărăşti, pe

strada Grădinarilor nr.1, stradă care uneşte două artere principale din această parte a oraşului şi

anume strada Fabricii cu strada Aurel Vlaicu. În apropiere sunt şcolile ,,Simion Bărnuţiu”, ,,David

Prodan” şi Colegiul Tehnic de Construcţii ,,Anghel Saligny”.

Repere istorice:

In Fondul 1091, număr de inventar 726 din Arhivele Statului, filiala Cluj, apare prima

atestare a şcolii noastre care-şi începea activitatea educativă în toamna anului 1930. Numele şcolii

era Scoala primara de stat nr. 14 cu 213 elevi repartizaţi în: 1 clasă I.-a, 2 clase a II.-a, 1 clasă a III.-

a. Elevii aveau ca discipline de studiu limba română, matematică, istorie, geografie, religie, cultură

socială, desen, muzică, educaţie fizică, lucru de mână, lucrări practice agricole, gospodărie.

Din anul şcolar 1938-1939 la clasa a I apare şi secţia maghiară. În timpul celui de al II.-lea

război mondial, când prin Dictatul de la Viena intră sub dominaţie horthistă, şcoala primeşte numele

de Şcoala primară de stat a Regatului Maghiar cu limba de predare maghiară, cu 7 clase şi 125 de

elevi.

La sfârşitul războiului, în 1945, populaţia românească a oraşului revine din refugiu, iar viaţa

oamenilor reintră treptat în făgaşul normal. Astfel, în şcoală se constituie din nou clasele I-IV cu

predare în limba română (4 clase cu 144 elevi) şi clasele I-VII cu predare în limba maghiară (7 clase

cu 174 de elevi). În anul şcolar 1948-1949 secţia maghiară se separă de cea română şi formează

Şcoala de şapte clase maghiară de stat nr. 27 cu sediul pe strada Cărămidarilor 55 (Fabricii nr.5, azi

grădiniţă), iar clasele româneşti s-au constituit într-o şcoală de sine stătătoare cu numele de Şcoala

primară de stat nr.14 (Cărămidarilor 26) şi are ca director pe profesorul de matematică Simion Buda

(1945-1962). Din anul 1953 îşi schimbă denumirea în Şcoala de şapte clase nr. 19 transformânduse

astfel din şcoală primară în şcoală gimnazială cu 110 elevi.

În 1956 s-a dat în folosinţă a doua clădire (actuala clădirea C) unde s-a mutat Şcoala de 7

clase cu predare în limba maghiară. Cele două şcoli se contopesc în 1960 în Şcoala de şapte ani de

stat nr.5 cu adresa pe strada Passionaria (fosta Cărămidarilor) care din 1962 până în 1973 este

condusă de directorul Teodor Ise cu 16 învăţători şi 22 profesori. În anul 1968 s-a dat în funcţie al

3-lea corp de clădire cu parter şi două etaje (clădirea D) legat de clădirea C printr-un coridor.

Din anul şcolar 1969-1670 s-a introdus învăţământul obligatoriu de 10 clase, şi din 1968 au

fost şcolarizaţi elevi de 6 ani. Pentru că numărul copiilor de vârstă şcolară era în continuă creştere,

în anul 1980 se dă in funcţiune al 4-lea corp de clădire cu două etaje (clădirea B). Directorul şcolii

Page 12: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

12

era profesoara de geografie Margareta Cioroianu (1973-1984), pentru ca între anii 1984-1989

director să fie profesoara de limba română Lucia Elena Locusteanu, în timpul căreia şcoala se

extinde prin achiziţionarea terenului unui fost drum şi a două case pe care s-a amenajat terenul de

sport al şcolii. Tot atunci a început ridicarea gardului inclusiv cu ajutorul elevilor de la lăcătuşerie

(1989). Erau atât de mulţi elevi (78 clase cu 2623 elevi) încât orarul s-a modificat drastic: se învaţă

în trei ture, schimburi, cu pauză de 5 minute iar în şcoală predau 105 cadre didactice.

Între 1989 (septembrie)-1990 director a fost Victor Drăgoi, iar între 1990-1993 Nemeş

Irimie. I-a urmat ca director Georgeta Botez (1993-1995) cu adjuncţi Nastasia Mercean şi Fazekas

Ana-Maria. Un important eveniment s-a petrecut la 1 octombrie 1994 când instituţia a primit

numele de Şcoala „Ion Agârbiceanu”. Din 1995 până în 2002 director al şcolii era Alexandru Rus,

cu adjuncţi Aneta Creţu şi Szőcs Ildikó, din 2002-2007 director Rodica Dosa, iar din aprilie 2007

director este profesoara de educaţie tehnologică Flavia Iacoviţă.

Şcoala azi este mai frumoasă ca oricând: are cabinete şi săli de clasă curate şi dotate cu

mobilier modern şi calculatoare, sală de sport, semiinternat, o bibliotecă ultramodernă, cabinet de

logopedie, psihologic şi de consiliere şcolară, pediatric, stomatologic; sunt în curs de amenajare

terenuri de sport cu suprafaţă sintetică. Doamna director Flavia Iacoviţă a implicat şcoala într-o

fructuoasă activitate de granturi, în programul Commenius şi parteneriate educaţionale

internaţionale.

II. 2.2.Construcţia şcolară

- unitatea funcţionează în clădire cu destinaţie de şcoală

- constructia găzduieşte numai spaţiile şcolii

Şcoala funcţionează în trei corpuri de clădire, două amplasate pe străzi diferite la o distanţă de

300 m. Două localuri sunt vechi de peste 100 de ani care necesită reparaţii de întreţinere în fiecare

an. Sălile de clasă sunt încăpătoare, luminate bine natural şi artificial. Încălzirea în două clădiri se

face prin centrală termică proprie, în cea de-a treia prin sobe pe gaz metan, astfel încât condiţiile de

căldură sunt foarte bune. Anul acesta, la sobe s-au montat termostate, consumul de gaz scăzând la

aproximativ 60% şi a crescut căldura în sălile de clasă (nu există şocuri termice, pereţii fiind

încălziţi permanent).

Localul nou are 16 săli de clasă, laborator de fizică, chimie, cabinet de informatică, cabinet

multimedia, cabinet de creaţie literară, consiliere educativă, cabinet de asistenţă psihopedagogică şi

cabinet medical, laborator de biologie, cabinet de matematică, sala de sport modernă. Acest local a

fost dat în folosinţă în 15.09.1998. Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier modern, bănci individuale,

condiţii ce permit desfăşurarea unui bun proces instructiv-educativ.

Page 13: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

13

Datorită condiţiilor existente, a spaţiilor interne suficiente, programul şcolar se desfăşoară

într-un singur schimb.

-situatia juridică a terenurilor este bine clarificată, corpul B al clădirii centrale vechi este

revendicat.

II. 2.3 Utilităţi :

- clădirile sunt alimentate cu curent electric, instalaţii verificate permanent. Sistemul de canalizare

este bun, fiind conectat la canalizarea municipiului. Reţeaua de apă este bună, există alimentare cu

apă atât la grupurile sanitare (moderne) cât şi cu apă potabilă la tâşnitori pe coridoare sau în curtea

principală a şcolii. Căldura este asigurată prin furnizarea de gaz metan în centrala proprie sau sobe .

II. 2.4 Curriculum

-prezentare generală: pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material

curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare curriculare, manuale alternative

alese de cadrele didactice, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare

etc.). Manualele sunt în lista celor aprobate de M.EC.T.S., planificările sunt conforme cu

programa şcolară şi obiectivele de referinţă, corespunzător cerinţelor individuale şi de vârstă

ceea ce permite adaptarea demersului educaţional la specificul dezvoltării personalităţii fiecărui

beneficiar. Calitatea curriculum-ul şcolar este o preocupare permanentă atât în comisiile/catedrele

metodice cât şi în cadrul Comisiei pentru Curriculum care realizează periodic analize diagnostice.

Pentru aceasta constituie o prioritate calitativă găsirea unor mijloace variate de asiguratre a

feed-back-ului cu factorii implicaţi. În cadrul comisiilor/catedrelor metodice se stabilesc

programe de educaţie remedială şi programe pentru elevii supradotaţi ceea ce permite egalitatea

de şanse şi o informare permanentă a părinţilor privind progresul şcolar şi rezultatele

beneficiarilor. În urma experienţei dobândite multe cadre didactice au publicaţii reprezentate prin

caiete de lucru, culegeri, materiale auxiliare. Planificarea activităţilor de evaluare se face atât pe

baza standardelor naţionale în vigoare cât şi pe criterii clare, cunoscute de profesori, elevi,

părinţi, privind succesul şi insuccesul şcolar, consecinţele acestora. Recompensarea elevilor

merituoşi se face la finele anului şcolar prin bani alocaţi de I.S.J., Primăria Cluj, prin

sponsorizări ( sume de bani, obiecte, cărţi) diplome aprobate în Consiliul de Administraţie.

Precizarea resurselor educaţionale (umane şi materiale) pentru activităţile curriculare şi

extracurriculare este clară şi realistă iar oferta educaţională e adecvată la dotarea existentă şi la

Proiectul de Dezvoltare Instituţională.

- curriculum-ul la decizia şcolii oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere

în diferite domenii de activitate, vine în sprijinul ameliorării fenomenului de absenteism şcolar şi

Page 14: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

14

contribuie la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru învăţare, permite valorificarea abilităţilor

individuale. Aprofundările şi extinderile de la trunchiul comun se fac prin propunerile cadrelor

didactice după ce ajung să cunoscă suficient nivelul clasei sau în funcţie de proiectarea cadrului

didactic. Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor) elevilor şi

părinţilor acestora. Numărul calculatoarelor din şcoală nu este suficient ţinând cont că unul din cele

mai solicitate opţionale implică munca pe calculator (informatică). În argumentarea lor cadrele

didactice identifică oportunităţi în dezvoltarea locală, valori promovate la nivel social,

oportunităţi de integrare socială.

II. 2.5 Informaţii privind personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic

-numărul de norme didactice este de ......din care norme cadre .........şi degrevare .......pentru

Şcoala Gimnazială ”ION AGÂRBICEANU”

Corpul profesoral:

este format în majoritate din cadre didactice dornice de afirmare şi performanţă;

este calificat în proporţie de 100% ;

manifestă dorinţă de formare continuă şi perfecţionare. Cadrele sunt deschise spre noutăţile

reformei din domeniul învăţământului;

aplică noul curriculum;

urmăreşte modernizarea actului de predare–învăţare prin orientarea lui spre capacităţi şi

atitudini, utilizând metode activ- participative;

are relaţii interpersonale bazate pe colaborare, deschidere, comunicare;

este format din cadre care au participat la cel puţin două cursuri de formare continuă, multe

dintre ele au preocupări reale în continuarea studiilor, perfecţionare, conversie profesională;

are cadre didactice bine pregătite (55.55 % cu gradul didactic I), titulari 70.37%;

are în componenţă profesor psiholog.

furnizează servicii de orientare şi consiliere în conformitate cu prevederile legale.

-raport număr elevi/număr cadre didactice: este de 16.37 elevi/cadru didactic (884/54);

Personal didactic auxiliar în numar de 6 (1 bibliotecar, 2 secretare, 1 contabil, 2 administratori),

total 5.5 norme.

-raportul număr cadre didactice/ număr personal didactic auxiliar este 9 (54/6)

Personalul nedidactic în număr de 9 (îngrijitori 6, paznic 2, muncitor 1), total 9,25 norme (cu 0.25

norma îngrijitoare pentru structura Pintic).

-raportul cadre didactice/ nedidactic este 6 (54/9) iar raportul cadre didactice / didactic

auxiliar şi nedidactic este 3.6 (54/15)

-raport nr. elevi/nr personal nedidactic este 98.22 (884/9)

Page 15: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

15

RESURSE UMANE

Dinamica efectivelor de elevi evidenţiază o rată de descreştere, compensată abia în anul

şcolar 2007/2008. Suntem o şcoală fără rată de abandon în ultimii nouă ani şcolari. Rata de

promovabilitate se menţine ridicată în ultimii ani (cca 98%), dar ea nu se explică exclusiv prin

randamentul la învăţătură, dovadă că procentul de subrealizare şcolară (corigenţii din iunie) se

menţine ridicat la gimnaziu, între 7 şi 10%. Abia în ultimii ani ponderea elevilor performanţi,

calificaţi în fazele superioare ale olimpiadelor sau participanţi la sesiuni şi comunicări ştiinţifice a

devenit mai substanţială (5 – 7%), iar promovabilitatea la examenul de testare naţională s-a apropiat

de 90%. Aceste cifre indică un progres şcolar de ansamblu, de aceea considerăm că este cel mai

bun moment de iniţiere a unor schimbări majore care să ducă la o creştere decisivă de calitate a

educaţiei în şcoala noastră. Copii sunt îndrăgostiţi de computer şi de aici până la transformarea

acestuia într-un instrument didactic personalizat nu mai este decât un pas. Analiza informaţiilor de

tip cantitativ şi calitativ privitoare la elevi, de-a lungul ultimilor 5-6 ani, relevă câţiva vectori de

diagramă:

descreşterea numărului elevilor, din motive demografice şi socio-economice;

diferenţierea valorică la clasele mari, a VII-a şi a VIII-a, în sensul că la aceste clase a crescut

an de an atât numărul de elevi performanţi, cât şi rata de subrealizare şcolară;

scăderea uşoară a numărului de acte de indisciplină şi de conflicte între elevi, dar şi apariţia

unor forme noi de comportament marginal;

scăderea cotei de interes a elevilor pentru activităţile interactive şi în general pentru formele

de socializare pe care şcoala le oferă, formele virtuale de comunicare (Messenger, Chat, jocuri

interactive) sau telefonul mobil concurând alarmant comunicarea interumană de viso;

ponderea relativ constantă, între 5 şi 7%, a elevilor care au nevoie de asistenţă

psihopedagogică şi logopedică.

În ce priveşte colectivul didactic, practica delegării de responsabilităţi solicită contribuţia

fiecărui cadru didactic în dezvoltarea instituţională, pe domenii de sarcină şi pachete de activităţi,

determinându-l să lucreze în echipă, inclusiv la proiecte asociate şi experimente didactice. Este

singurul mod în care ne putem atinge obiectivul de a forma în perioada 2008 – 2011 o cultură

organizaţională de tip corporativ, antrenând şi elevii şi creând satisfacţii de dezvoltare personală la

nivelul resurselor umane ale şcolii. Organigrama şcolii este ocupată mai ales cu nuclee de decizie

internă: comisii, catedre, echipe de proiect. Pe de altă parte, pentru ca organigrama să fie clară, sunt

clarificate atribuţiile fiecăruia şi, pe cât posibil, continuitatea şi coerenţa acestor atribuţii, mai ales a

celor manageriale. Funcţia de monitorizare a curriculumului este atribuţie comună a directorilor, a

responsabililor de comisii şi catedre şi specifică pentru CEAC, deci sunt şi zone de interferenţă în

organigramă. Cuprindem în organigramă serviciile interne pentru cadre didactice şi elevi (personal

Page 16: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

16

TESA şi administrativ, secretariat, bibliotecar şcolar, consilier psiho-educaţional, logoped, pediatru

şi stomatolog) şi, atât cât este posibil într-o sinteză grafică, parteneriatele şcolare şi factorii

comunitari colaboratori. Începând cu anul şcolar 2007/2008 funcţia de monitorizare a inovaţiei a

devenit principala sarcină a CEAC. De exemplu, la obiectivul introducerii TIC în procesul de

învăţământ, evaluarea de dezvoltare are atât indicatori cantitativi (nr. de calculatoare într-o clasă,

numărul de softuri didactice folosite, numărul de lecţii şi teste create în biblioteca AEL), cât mai

ales calitativi, vizând schimbarea unor comportamente de învăţare, precum inducerea la elevi a

preocupării şi a disponibilităţii la efort autodidactic în construirea propriilor trasee de învăţare pe

arborele de opţiuni al unui soft educaţional.

Comportamentul social şi conduita elevilor este în funcţie de modelele din familie, de

miturile străzii sau de idolii promovaţi de mass-media. Comportamentul agresiv în limbaj şi gesturi

nu mai este monopolul băieţilor. Am avut cazuri de violenţă şi între fete. Ţinuta vestimentară,

aspectul coafurii, jargonul folosit de elevi este şi el în funcţie de modele zilei. Nu s-a încetăţenit

uniforma şcolară printre elevi, în ciuda unor iniţiative repetate din partea cadrelor didactice sau a

unor părinţi. Va fi introdusă abia din acest an şcolar. Clasele au în general lideri informali, nu

întotdeauna identici cu elevii cei mai buni la învăţătură. Atmosfera pe holuri în recreaţie este

încărcată de decibeli. Cazurile de sfidare a profesorilor sunt totuşi rare, de cele mai multe ori ca

rezultat al lipsei de tact a acestora. Cele mai frecvente forme de indisciplină sunt chiulul de la ore,

sabotarea comunicării şcoală-familie, comerţul cu motivări.

Mediul de provenienţă al elevilor. Analizând situaţia familiilor şi atitudinea acestora faţă

de şcoală, trebuie să recunoaştem că situaţia economică şi socială precară îşi pune în mod vizibil

amprenta asupra climatului familial. Mulţi elevi provin din familii cu grad scăzut de şcolarizare,

situaţie care are repercusiuni asupra opţiunii şcolare şi profesionale a elevilor din clasele terminale,

precum şi a modului de relaţionare a părinţilor cu copilul. Ameninţările provenite din mediul

familial sunt reale şi pot fi demonstrate statistic. Rata locală a şomajului a crescut de-a lungul anilor

90, stabilizându-se în ultimii ani în jurul a 30%. Familiile cu venit sub jumătate din venitul mediu

pe economie reprezintă 15% din total. Situaţiile de faliment socio-economic, adică cele în care

asemenea familii se întorc în mediul rural pentru a subzista, nu sunt puţine. Un număr tot mai mare

de părinţi lucrează sezonier sau permanent în străinătate.

Calitatea personalului didactic. Indicele de avans în carieră şi de perfecţionare

profesională este în creştere constantă, majoritatea învăţătorilor şi profesorilor au grade didactice,

debutanţii sunt înscrişi la masterat şi optează pentru specializări postuniversitare, mulţi învăţători îşi

continuă studiile în învăţământul superior. Toţi învăţătorii şi profesorii care îndeplineau condiţiile

necesare s-au înscris la cursul Magister, au promovat modulele, iar alţii s-au înscris în noua serie. În

corpul profesoral, gradul de acoperire cu personal calificat este de 100%, ponderea personalului

Page 17: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

17

didactic cu gradul I este de aproape 30 de procente, 80 % dintre cadrele didactice declară că

stăpânesc o limbă străină, iar 40% utilizează calculatorul, însă abilităţile lor de tehnoredactare sau

de navigare pe Internet nu sunt tocmai performante, deşi în portofoliile dascălilor figurează

certificări de operare pe calculator. Avem în acest corp profesoral cinci metodişti şi responsabili de

cerc metodic şi şapte formatori atestaţi. Alţi 13 învăţători şi profesori au parcurs în acest an şcolar

un curs de formatori finanţat din resursele interne ale şcolii şi urmează să fie evaluaţi. Echipele de

lucru se formează, ca în orice şcoală, pe criterii de omogenitate profesională (comisii şi catedre),

situaţie care scade din coeficientul de inovativitate a grupului. În ultimii ani s-au organizat şi

activităţi metodice interdisciplinare la nivel de arii curriculare. Cele mai coerente echipe de până

acum s-au format din învăţătorii şi profesorii participanţi la un experiment didactic la clasa I axat pe

o metodă originală şi mai facilă de învăţare a cititului şi a scrisului, din participanţii la proiectele din

programele Comenius 1.1, la proiectul intercultural cu o şcoală din Gdynia (Polonia) şi mai ales la

proiectul “Şcoala dincolo de cursuri” din cadrul PGDS.

Analizele SWOT anuale menţionează de fiecare dată la slăbiciuni inerţia profesională a

unor cadre didactice, rezistenţa la schimbare şi pasivitatea acestora. Suntem însă convinşi că

profesorii vor fi cuceriţi de posibilităţile deschise de introducerea TIC în procesul de predare-

învăţare, adeziune împărtăşită şi de celelalte două mari grupuri de interes din şcoală: elevii şi

părinţii. Suntem conştienţi şi de amploarea costurilor, de complexitatea demersului şi de investiţia

de perseverenţă necesară în implementarea acestei schimbări care nu vizează doar mijloacele de

învăţământ, ci repoziţionarea principalilor actori, elevul şi profesorul, astfel încât să formeze o

echipă.

Managementul unităţii şcolare. În anii de după revoluţie s-au perindat la conducerea şcolii

noastre cadre didactice bine pregătite şi respectate de colegi. Opinăm că pe scala Tannembaum –

Schmidt, directorii şcolii noastre s-au situat în privinţa raportului autoritatea managerului –

libertatea subordonaţilor pe treapta a VI-a: ”managerul defineşte limitele şi cere echipei să decidă”.

În condiţii de criză, directorii şi-au adaptat stilul de conducere, comportamentul lor devenind

predominant asertiv, vizând creşterea nivelului rezultatelor şi sacrificând nivelul relaţiilor.

ANALIZA SWOT – RESURSE UMANE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

Page 18: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

18

- personal calificat

- recrutarea şi încadrarea cu personal didactic

prin concursuri organizate în şcoală

- număr mare de cadre didactice titulare

- cadre didactice responsabili de cercuri

pedagogice, metodişti

- număr mare de cadre didactice au salariu de

merit şi gradaţie de merit; 2 cadre didactice au

obţinut punctajul necesar pentru Diploma

„Gh. Lazăr”

- participarea unui număr mare de cadre

didactice la examenele pentru obţinerea

gradelor didactice şi la cursurile de

perfecţionare Magister I şi II

- respectarea criteriului continuităţii pe post şi

la clasă, inclusiv pentru cadrele didactice

suplinitoare, acolo unde este posibil

- profesori inscrişi la stagii de perfecţionare

(Magister, cursuri management de instruire în

folosirea calculatorului, grade didactice)

- profesori selectaţi pentru stagii de formare

continuă în stăinătate prin programul

Comenius 2.2.C

- existenţa unor echipe de proiect

- rezolvarea conflictelor de prioritate pe plan

intern

- relaţie bună între personalul şcolii şi

conducere

- cadre didactice (mentori, metodişti)

apreciaţi de ISJ şi solicitaţi în componenţa

Comisiilor de testare şi bacalaureat

- activitate eficientă a bibliotecii în

împrumutul de carte şcolară, asigurarea de

bibliografie şi publicaţii pentru cadre

didactice, gestionarea manualelor şi a cărţilor

de premiere a elevilor

- interasistenţe şi tutorat eficiente, organizate

în cadrul catedrelor

- până în prezent am realizat numărul de clase

propus

- cadre didactice care publică lucrări, articole

de specialitate si metodice în publicatii de

nivel national

- cursuri de formare continuă a cadrelor

didactice pentru stimularea creativităţii

profesionale şi pentru operare pe calculator

- cursuri de formare de formatori în anul

şcolar 2007/2008

- evenimentele legate de indisciplina elevilor

nu au gravitatea celor din alte şcoli de cartier

- elevi cu rezultate deosebite la concursuri şi

olimpiade, ceea ce dovedeşte preocuparea

- activitatea didactică se menţine la

minima rezistenţă, adică strict la orele

din program: prea puţine cadre didactice

creează soft educaţional în biblioteca

AEL, deşi eficienţa acestui instrument

nu poate fi pusă la îndoială; prea puţine

cadre didactice atrag parteneriate utile şi

sponsori; prea puţine cadre cadre

didactice se implică în activităţi

extraşcolare pretenţioase (spectacole cu

elevii, excursii tematice, proiecte

educaţionale europene, competiţii

şcolare etc.)

- consiliile profesorilor clasei nu reuşesc

cu adevărat să antreneze toţi actorii

educaţionali (diriginte, profesori, părinţi,

manager), la întâlnirile cu părinţii

participînd de obicei doar dirigintele

- comisia diriginţilor are doar rol

administrativ, nu funcţionează ca un for

de consiliere şi schimb de bune practici

- defecţiuni de comunicare între colegi la

unele catedre

- serviciu pe şcoală deficitar

- slaba antrenare a unor cadre didactice

în activitatea de perfectionare prin

activităţi metodice sau în participarea la

sesiuni de comunicări

- reticenta unor cadre didactice în

aplicarea unor metode interactive de

învatare cu elevii sau în desfasurarea

unor activitati extracurriculare

- există fluctuaţii în componenţa

corpului profesoral

- nu toate cadrele didactice ştiu să

folosească TIC sau să opereze pe

calculator

- există cadre didactice mai puţin

pregătite din punct de vedere metodic şi

mai puţin obişnuite cu respectarea

programului de muncă

- nu toate cadrele didactice care au

participat la cursuri de perfecţionare

aplică la clasă metodele şi tehnicile

însuşite

- număr mic de personal auxiliar şi

nedidactic comparativ cu numărul de

elevi şi cu suprafaţa şcolii, personal

insuficient în sectorul administrativ

(îngrijitoare), mai ales la sala de sport

- consiliului elevilor nu este constituit ca

echipă de colaborare în luarea deciziilor,

Page 19: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

19

profesorilor pentru performanţă

- elevi care au promovat examenul de testare

naţională şi s-au putut înscrie la licee bine

cotate în municipiul nostru; toţi absolvenţii

şcolii sunt înscrişi la licee şi SAM

- - toti elevii de gimnaziu sunt initiati în

operarea pe calculator, în cadrul disciplinelor

optionale, cu profesor calificat

- peste 80% dintre absolvenţii scolii noastre

au reuşit la examenul de testare naţională, iar

rezultatele la tezele unice sunt promiţătoare

ne amintim de el doar în activităţi de

proiect

- există şi elevi cu rezultate slabe la

învăţătură

- absenteismul selectiv (fuga de la ore a

elevilor) are cauze tot mai complexe şi

mai greu de gestionat numai de către

diriginţi

- nu exista sistem de gestionare a datelor

şi informaţiilor până în anul şcolar

2007/2008

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- obţinerea de acreditare şi logistică AEL

permite modernizarea demersului didactic

- profesor de sprijin, psiholog, logoped;

- încadrarea cu personal calificat

- facilităţi acordate elevilor: burse, rechizite

gratuite, sponsorizări de la Consiliul local

- programul laptele şi cornul extins din 2008

şi la clasele de gimnaziu

- selectarea unui număr mai important de

elevi pentru Centrul de excelenţă

- participarea tuturor cadrelor didactice la

cursuri de formare

- participarea personalului nedidactic la

cursuri de perfecţionare

- atragerea elevilor prin măsuri de

popularizare a rezultatelor şcolii

- pregătire suplimentare pentru elevii cu

lacune la învăţătură şi pentru elevii cu CES

- atragerea de fonduri pentru premierea

elevilor şi a cadrelor didactice

- sprijin acordat elevilor care provin din

familii defavorizate(rromi, cu un părinte sau

cu ambii părinţi plecaţi în străinătate, cu

venituri mici, sau cu familii monoparentale)

- participarea la cursuri de perfecţionare a

personalului care va implementa şi administra

sistemul de gestionare a datelor şi

informaţiilor

- participarea directorului şi la cursuri de

management educaţional

- pregătirea unui număr mai mare de cadre

didactice în domeniul elaborării de proiecte

- încadrarea an de an de cadre didactice

suplinitoare afectează continuitatea la

catedră

- salarizarea neadecvată şi nediferenţiată

a cadrelor didactice duce la scăderea

motivaţiei pecuniare pentru activitatea

profesională şi de perfecţionare;

- cadrele didactice tinere sunt cele mai

puţin motivate financiar, datorită

salariilor foarte mici sunt atrase spre alte

posturi, mai bine plătite, ceea ce are

drept rezultat îmbătrânirea colectivului

de cadre didactice

- reducerile de activitate pot afecta

personalul tânăr şi valoros

- Codul Muncii nu permite renunţarea la

serviciile personalului slab pregătit sau

refractar la schimbare

- populaţia şcolară în scădere

- formare unor găşti de cartier şi

influenţa acestora în încurajarea

absenteismului şcolar şi a delicvenţei

juvenile;

- emigrarea temporară sau definitivă a

părinţilor, diminuează asistenţa familială

şi supravegherea elevilor;

- existenţa familiilor dezorganizate şi cu

copii nesupravegheaţi

- pauperizarea unui număr mare de

familii datorită micşorării veniturilor sau

a pierderii locurilor de muncă

- rezerva nejustificată a părinţilor faţă de

integrarea la clasă a unor copii cu CES

.

II.2.6 Informaţii cu privire la elevi (detalii anexa 2)

-clase: total 32 clase din care 17 clase învăţământ primar, 15 clase învăţământ gimnazial

Page 20: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

20

- realizarea planului de scolarizare; planul de şcolarizare a fost realizat mereu, propunerile fiind

realiste bazate pe recenzarea elevilor de 0-7 ani şi pe urmărirea indicelui de natalitate.

- elevii:

Provin din medii sociale diferite, cu o stare materială mai bună sau mai slabă şi

capacităţi intelectuale diverse. Familiile elevilor noştri sunt de muncitori, funcţionari,

intelectuali, ofiţeri, patroni. Se depun anual peste 10 de dosare pentru burse sociale. Între

2-4 elevi primesc anual burse de orfani sau de boală.

Limba de predare este limba română, dar acest aspect nu a împiedicat un număr mic de

elevi de naţionalitate maghiară sau de alte naţionalităţi (sub 1 %) să se înscrie la şcoala

noastră.

Beneficiază de pregătire de specialitate suplimentară în vederea unei comportări cât mai

bune la examenul de testare naţională şi la olimpiadele şcolare.

Beneficiază de pregătiri suplimentare atât elevii cu ritm lent la învăţătură cât şi elevii

supradotaţi, după programe comunicate elevilor şi părinţilor şi monitorizate de

conducerea şcolii şi de responsabilii catedrelor/comisiilor metodice care realizează

evaluări periodice şi stabilesc măsuri de corectare şi reglare.

Elevii au un Consiliu Consultativ şi prin el se implică, organizează şi coordonează diferite

activităţi cum ar fi: festivităţi, serbări, carnavaluri, discoteci, întreceri sportive, întruniri tematce,

excursii. etc. La iniţiativa acestui Consiliu, în anul 2000 s-a redactat primul număr al revistei şcolii

“Luceafărul”, aflată acum la numerele 16-17 şi cunoscută la nivel judeţean unde a primit premiul al

II- lea. In vara anului 2008 revista a fost premiata la nivel judeţean şi laureata la nivel naţional. La

clasele mici, a II-a şi a III-a se regăsesc activităţi şi creaţii ale elevilor în revistele “Anotimpuri”.

-situaţia disciplinară: micile probleme disciplinare sunt dezbătute în cadrul colectivului clasei, a

Consiliului Consultativ al elevilor sau în cadul Consiliilor profesorilor clasei. Ele sunt soluţionate

conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a învăţământului Preuniversitar şi a

Regulamentului Intern.

II.2.7 Structura administrativă :

- 2 secretare ;

- 1 contabil ;

- 2 administratori (1.5 norme) ;

- 1 bibliotecară ;

Page 21: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

21

- 1 muncitor întreţinere ;

- 2 paznici;

- 6 îngrijitoare.

II. 2.8 Cultura organizaţională

Prima condiţie a dezvoltării organizaţionale este formarea unei culturi puternice, proces în

care competenţele umane ale managerului sunt hotărâtoare. Managerul poate să-şi propună, să

menţină sau să schimbe cultura organizaţională. Înainte de a-şi propune una din alternative, trebuie

să identifice tipul de cultură, să o înţeleagă precum îşi înţelege propria personalitate.

Tipul dominant de cultură al organizaţiei noastre este cultura de tip sarcină. Acest tip de

cultură este centrat pe exercitarea sarcini şi orientat spre persoană. Sarcinile sunt distribuite în

raport cu potenţialul indivizilor, valorificarea maximă a acestuia fiind una din valorile de bază.

Sub raport managerial timp de un an de zile am aplicat în practică o conducere flexibilă şi

stimulativă, bazată pe valori, cum ar fi: încrederea în om, in capacităţile sale creative şi de

autocontrol. Cadrele didactice se simt implicate stimulativ în procesul educaţional şi totodată au

încredere în organizaţie. Apropiată de cultura de sarcină este cultura de rol, cel mai puţin preferată

în organizaţia noastră fiind cultura club. Din analiza datelor în organizaţie există o stare de

echilibru şi un climat favorabil.

Deşi nu putem vorbi despre o cultură organizaţională şi profesională monolitică, există în

şcoala noastră tradiţii, atitudini, stiluri de interrelaţionare, perspective comune de abordare a actului

educaţional şi a rolului şcolii. Simbolurile tradiţionale ţin de învăţământul de masă, de educaţia

pentru toţi şi creează o cultură profesională axată pe profesor/învăţător şi pe ce are el de făcut, fiind

apreciat mai mult specialistul decât metodicianul şi, pe ici pe acolo, capacitatea dascălului de a

derula activităţi extracurriculare interesante. Reforma învăţământului a introdus în şcoli sloganul

„educaţia pentru fiecare” cu componentele: învăţământ diferenţiat, parcursuri individuale de

învăţare, integrare, abordare transdiciplinară, relativ dificil de acceptat de profesionişti cantonaţi în

predarea unei singure discipline. Există în şcoala noastră ritualuri de trecere încetăţenite şi

încurajate de manager care salută călduros pe noii veniţi şi invită colegii să-i trateze cu afecţiune. În

general debutantului nu i se dă un tutore profesional, ci este lăsat să şi-l aleagă singur, colegii îl

primesc la ore în interasistenţe, îl consiliază în domeniul didactic, îl ajută să-şi proiecteze

activităţile, i se dă de lucru în catedră ca să demonstreze ce poate. Modelele comportamentale sunt

axate încă pe „prestator”, iar nu pe „client”. Se practică tonul tăios şi autoritar în relaţiile cu elevii,

elevelor nu li se permite să se machieze sau să poarte fuste scurte, limbajul şi formulele de adresare

insuficient de formale ale elevilor sunt admonestate imediat de către adulţi, regulamentul de ordine

interioară nu le permite acestora să ocupe coridoarele în timpul recreaţiei, iar din curte în şcoală se

Page 22: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

22

intră numai după ce se sună şi cu rândul. Dacă la ore se aud mai multe voci de elevi sau rumoare

continuă înseamnă că profesorul „nu stăpâneşte” clasa; în schimb excesele de ton de la catedră sunt

considerate normale. Clasele se împart în „bune” şi „rele”, elevii din colectivul clasei sunt şi ei

clasificaţi şi scindaţi pe aceleaşi criterii maniheiste. De personalitatea elevului se interesează doar

dirigintele şi numai atunci când apar cazuri-problemă, moment în care este solicitat concursul

psihologului. Prin această parte vizibilă a culturii organizaţionale se promovează subteran norme şi

valori care ţin de modelul magistrocentrist. Sunt apreciaţi elevii disciplinaţi, la locul lor, care nu

vorbesc neîntrebaţi şi excelează la teste scrise. La limită, sunt acceptaţi şi elevii talentaţi şi creativi,

cu iniţiativă, dar numai la “dexterităţi”: muzică, desen, sport, tehnologii, eventual limbi străine.

Probabil aşa se explică de ce profesorii de la aceste discipline sunt şi cei mai iubiţi de către copii. În

ceea ce priveşte înţelesurile şi conceptele fundamentale, s-a observat din completarea unui

chestionar în care toate variantele de răspuns erau formulate atrăgător şi acoperit, că majoritatea

profesorilor întâmpină cu rezerve educaţia ca schimbare şi proacţiune, iar modelul magistrocentrist

este preferat. Reconstrucţia culturii organizaţionale actuale spre o cultură de tip corporativ, într-o

şcoală mare ca a noastră, se poate face doar prin antrenarea masivă a cadrelor didactice în activităţi

comune de proiect.

Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt : demnitate,

performanţă, calitate, competenţă, eglitate de sanse, forţa echipei, punctualitate, creativitate,

implicare personală , responsabilitate, respect, încredere, alături de egalitarism, cooperare,

ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou,

entuziasm, dorinţă de afirmare (valorile au fost centralizate din aplicarea unui chestionar în scopul

determinării valorilor predominante pentru personalul şcolii, a factorilor motivaţionali şi

demotivaţionali). Se mai întâlnesc şi cazuri de individualism, rutină, conservatorism, automulţumire

dar sunt ocazionale şi numai în anumite contexte.

Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul Intern care cuprinde norme privind atât activitatea

elevilor cât şi a cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar şi nedidactic. În ceea ce priveşte

climatul organizaţiei şcolare am putea spune că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi

grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare, este un climat stimulativ care oferă satisfacţii,

relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.

Directorul este deschis şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi sincere la

adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control

strict birocratic, stilul de conducere fiind democratic-participativ.

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă, în conduita cadrelor didactice

şi a elevilor.

Page 23: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

23

Ca valori ale culturii organizaţionale amintim: manifestările cu ocazia “Zilelor Eminescu”,

Serbarea Pomului de Crăciun, festivalul “ Franthousiasme”. Şcoala are o siglă proprie, purtată ca

insignă de elevi şi profesori, prezentă pe documentele şcolare.

De asemenea există legitimaţii personalizate pentru tot personalul şcolii şi elevi, care

particularizează instituţia dar conferă şi securitate, conform însemnelor şcolii .

II.2.9 Analiza SWOT

Cele patru domenii funcţionale – curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare,

dezvoltarea relaţiilor comunitare – sunt prezentate mai întâi descriptiv, pe secţiuni de interes, apoi

în format standard: puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări. Din această analiză obţinem o

sinteză globală pe medii, intern şi extern, finalizată prin identificarea nevoilor de dezvoltare.

II.2.9.1. CURRICULUM

Considerăm că dezvoltarea şi performarea curriculară, realizate desigur în perspectiva

largă a interesului comunitar şi a dezvoltării instituţionale, reprezintă pârghiile cele mai sigure ale

managerului, inclusiv în dezvoltarea resurselor umane. Unde altundeva decât în conceperea de

curriculum personalizat îşi poate dezvolta un cadru didactic competenţele psihopedagogice, cele

legate de micul management la clasă, de comunicare şi de repoziţionare didactică conform doctrinei

pedagogice moderne a educaţiei pentru fiecare? După instalarea programului AEL şi instruirea a 24

de cadre didactice în folosirea acestuia, câţiva colegi au început creearea de soft-uri în Power-Point

sub formă de slide-show-uri descărcate în AEL, inclusiv pentru predarea la clasa I. O parte din

aceste soft-uri au fost prezentate la simpozionul internaţional „Ştiinţă şi Educaţie”. Nu neglijăm în

performarea curriculară nici celelalte cuceriri ale doctrinelor metodologice moderne: învăţare

activă, instruire diferenţiată, gândire critică, educaţie economică şi antreprenorială.

În elaborarea de CDŞ am încurajat opţionalele pe teme interdisciplinare şi mai ales cele

axate pe realizarea unor obiective transdisciplinare, de tipul cursurilor orientate spre educaţia pentru

calitate, pentru formarea unui orizont economic şi antreprenorial sau axate pe o activitate practică

cu caracter croscurricular, de exemplu cea a unui colectiv redacţional al unei reviste şcolare. În

şcoala noastră profesoarea Flavia Iacoviţă a elaborat şi, prin colaborare cu editura “ROprint”, a dus

la stadiul de bun de tipar cu ISBN un auxiliar didactic consistent pentru opţional de mecatronică la

clasele 7-8 şi numai lipsa fondurilor blochează editarea acestuia. De altfel, în materie de dezvoltare

curriculară la educaţie tehnologica, profesoara amintită are antecedente consistente: manuale,

auxiliare didactice, ghiduri ale profesorului acreditate de M.Ed.C. şi avizate de I.S.J, o mai recentă

iniţiativă de acest gen fiind elaborarea în cadrul unei munci de echipă a unui manual de educaţie

tehnologică pentru clasa a V-a, care a trecut cu elogii de comisie naţionala de evaluare şi în care se

Page 24: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

24

încearcă suplinirea lipsei firmelor de exerciţiu şi a altor forme de training în gimnaziu prin lucrări

de bricolaj şi prin metoda proiectului.

În fiecare an Consiliul pentru Curriculum a prezentat conceptorilor de curriculum din şcoală

o paradigmă de trei exigenţe elementare pe care programele de opţional urmau să le satisfacă,

paradigmă pe care o dorim perpetuată:

- adaptarea procesului de învăţare la posibilităţile aptitudinale, la nivelul intereselor cognitive, la ritmul şi la stilul

de învăţare ale elevului.(Am refuzat întotdeauna opţionalele pretenţioase, narcisice, în care profesorul făcea doar

parada avansului său de informaţie în disciplina predată sau într-un domeniu de preferinţă.);

- renunţarea la caracterul excesiv teoretizant al programelor şi manualelor obişnuite şi sporirea caracterului

aplicativ al cunoştinţelor şi al celui interactiv al activităţilor;

- identificarea la aceste opţionale a interesului major, aptitudinal şi vocaţional, al fiecărui elev în parte.

Structura de ofertă educaţională actuală a şcolii noastre, elaborată de Consiliul pentru

Curriculum, cuprinde: enunţarea finalităţilor şi a obiectivelor şcolii, cuprinse în proiectul de

dezvoltare instituţională; sistemul de evaluare internă a şcolii particularizat pe ofertă; referenţial

detaliat şi tematica structurată; metodologia de opţiune (pentru părinţi şi elevi) şi de selecţie a

elevilor (în cazul în care o temă este suprasolicitată sau dacă grupul ţintă al ofertei sunt elevi cu

anumite aptitudini). Consiliul pentru Curriculum, după consultarea părinţilor şi a elevilor, a aprobat

45 de titluri de opţionale la ciclurile primar şi gimnazial în perioada pe care o analizăm.

Predominarea opţionalelor la nivelul disciplinei se explică prin solicitarea excesivă de către

părinţi a opţionalelor de limba engleză. În scopul integrării acestor opţionale, am solicitat

profesoarelor de limba engleză să se axeze pe limbaje domeniale atractive şi de perspectivă (afaceri,

marketing, multimedia, tehnică de calcul, cinematografie, modeling, show bussines, muzică, sport,

legislaţie, aquis comunitar etc.). Nu avem nici un opţional de aprofundare, desi nevoi de recuperare

la elevi cu diagnostic de ratrapaj există la materii dificile, precum limba română, matematică,

ştiinţe. Dificultăţile de orar şi insuficienţa spaţiului nu ne permit să adunăm copii de la mai multe

clase pentru opţionale de aprofundare. Apelăm la cadrele didactice de sprijin.

Curriculumul de performanţă este probabil zona cea mai pretenţioasă a performării

curriculare, iar în această privinţă avem reuşite şi limite. Se fac cursuri de pregătire intensivă cu

elevii selectaţi pentru olimpiade şi concursuri şcolare, zeci de ore care nu sunt renumerate şi care

dau rezultate la etapele pe zonă şi pe judeţ. Activităţile derulate în proiectul „Şcoala dincolo de

cursuri” din cadrul PGDŞ şi-au propus să procure logistică şi să ocazioneze schimburi de bună

practică pentru activităţi extracurriculare vocaţionale, de creativitate şi de obţinere a succesului în

autodezvoltare al elevului.

Page 25: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

25

Activităţi şi proiecte extracurriculare. Şcoala noastră a depus un efort meritoriu în acest

sector, susţinând un bogat program de integrare europeană, 9 Mai – Ziua Europei fiind, de exemplu,

o zi plină pentru şcoala noastră . S-au organizat multiple şi variate activităţi, dintre care menţionăm

concursul „Capitalele Europei”, un concurs de cuvinte încrucişate, o expoziţie de desene şi de

lucrări practice, un concurs de desene pe asfalt, concursul intitulat „Europatru”, diverse activităţi

sportive şi programe artistice, concursul de creaţii plastice „Europa – casa mea”. Pentru cunoaşterea

şi promovarea valorilor europene, s-a organizat simpozionul interdisciplinar „Evoluţia ideii de

libertate” la care ideea de libertate a fost privită din perspectivă filosofică, istorică şi religioasă, dar

şi din cea a creaţiei literare şi artistice. Clasele şi-au redactat propriile reviste, astfel încât elevii au

jucat rolul unor mici redactori prin alegerea subiectelor, conceperea şi scrierea de articole în

foiletoanele „Gavroche”, „Pro-civica”, „Universul nostru”, „Geos” si „Vlăstarele credinţei”.

Sărbătorile creştine sunt în fiecare an celebrate în manieră tradiţională. (...) Cei mici au

ocazia să cânte frumoasele colinde româneşti (palmaresul grupului folcloric “Izvoraşul”, precum şi

frumuseţea fără egal a costumelor sale populare, fiind de notorietate pe plan judeţean şi regional), să

se mişte pe tradiţionalii paşi ai jocurilor de iarnă, capra, ursul, sau să dramatizeze scene din teatrul

popular românesc: Irozii, Vicleimul, Steaua. Serbări s-au desfăşurat şi cu ocazia Sfintelor Paşti,

Învierea Domnului fiind sărbătorită prin cântec, voie bună dar şi pioşenie în jurul mesei încărcate cu

ouă roşii şi pască. Ziua Copilului nu a rămas nici ea nemarcată, 1 Iunie simbolizând puritatea,

inocenţa şi frumuseţea infantilă, aflată în plină sărbătoare.

Educaţia pentru mediu este bine reprezentată în rândul activităţilor educative, încercându-se

astfel sensibilizarea elevilor în privinţa problemelor ecologice, dar şi antrenarea lor în găsirea de

soluţii pentru protejarea mediului înconjurător. Cercul de ecologie „Pro Natura” a organizat în

martie-aprilie 2005 expoziţia „S. O. S. Pădurea!” ce a cuprins lucrările artistice ale elevilor

împreună cu o colecţie de fotografii. Activităţile interdisciplinare din 22 aprilie 2005, “Ziua

Mondială a Pământului” – referate, desene, fotografii - ne-au amintit sfânta datorie pe care o avem

faţă de planeta noastră. Clasele mici şi-au arătat grija faţă de păsărele prin amenajarea unor căsuţe

în Parcul Mare. În anul şcolar 2005/2006 s-a desfăşurat proiectul ecologic al elevilor din clasele a

VI-a, „Sănătatea Pământului, sănătatea noastră” în parteneriat cu Şcoala Zespol din Gdynia -

Polonia, în cadrul căruia s-a vizitat şcoala partenerilor noştri, s-a făcut o excursie la o rezervaţie de

zimbri, s-au completat fişe de observaţie, discutate apoi în cadrul Cercului „Pro Natura”. S-au

desfăşurat activităţi interesante care au pus accentul atât pe latura teoretică, informativă, reflexivă,

cât şi pe implicarea activă, practică pentru a realiza ameliorări în mediul înconjurător: colectarea de

deşeuri, ecologizarea unor zone ale oraşului Cluj-Napoca şi din preajma comunei Apahida,

plantarea de puieţi etc. Fiind în parteneriat cu Facultatea de Medicină, am organizat mai multe

acţiuni printre care şi întâlniri cu medici şi studenţi la medicină care au explicat elevilor modalităţi

Page 26: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

26

de prevenire şi de combatere a consumului de droguri. S-a făcut de asemenea instructajul elevilor

privitor la pericolul gripei aviare.

În colaborare cu studenţi ai Facultăţii de Litere s-a desfăşurat comemorarea a 115 ani de la

trecerea în nefiinţă a poetului naţional – „Memento Eminescu”, activitate în cadrul căreia s-au

recitat poezii din creaţia eminesciană, s-au citit si s-au discutat diverse referate. În colaborare cu

biblioteca şcolii, s-a organizat o expoziţie de desene, lucrări practice şi creaţii literare, intitulată

„Emoţie de toamnă”, însoţită şi de un program artistic, susţinut de elevii claselor a V-a. Luna

octombrie 2005 a găzduit şi Ziua Holocaustului, care a fost celebrată prin referate, discuţii, moment

dramatic pe text original, expoziţie de carte, invitaţii ai profesorilor de istorie la orele de dirigenţie,

pentru a se populariza. A fost sărbătorită de asemenea şi “Ziua mondială a fizicii” printr-un

medalion Einstein.

Proiectul educaţional în parteneriat “Şcoală, famile, comunitate”, derulat în anul şcolar

2005/2006 a prilejuit o amplă anchetă sociologică în rândul elevilor şi al părinţilor referitor la

aşteptările acestora faţă de şcoală, precum şi elaborarea de către Consiliul elevilor a unui

regulament şcolar autoimpus. Proiectul “Ziua primăverii europene” a marcat o mobilizare de forţe

fără precedent. Fiecare clasă a avut de prezentat o ţară europeană, în toată complexitatea aspectelor

şi cu un bogat suport intuitiv: postere, prezentări Power Point, prezentări video, spectacole musical-

coregrafice etc. Simpozionul “Vreau să fiu elev european” organizat în parteneriat cu Şcoala Horea,

a pus în schimb accent pe exigenţele învăţământului european, pe diversitate culturală şi pe valori

civice şi culturale şi a valorificat din plin cunoştinţele de limbi străine ale elevilor din cele două

şcoli. Campania educaţională din ianuarie 2007 “Fii inteligent, nu fi violent”, demarată în şcoală

prin activităţi pe ateliere, a fost finalizată prin concurs între şcoli, cu prezentare de produse de

proiect. Proiectul de incluziune şcolară “Toţi copii au nevoie de un educator” a prilejuit dezbateri şi

anchete pe probleme de gen, precum şi interviuri cu copii aflaţi în dificultate sau cu handicap

locomotor (avem câteva cazuri în şcoală, bine integrate). Programul nutriţional Kroft “Să ne hrănim

sănătos” ocazionează în fiecare an concursuri tematice, mai ales la clasele mici. Parteneriatul cu

Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” se soldează cu vizite pentru cunoaşterea fondului de carte,

acţiuni de atragere a cititorilor, recenzii, medalioane comemorative, expoziţii şi promoţionări de

carte.

Colaborăm cu Teatrul”Puck” şi cu Teatrul ”Busu”, cu Palatul Copiilor, cu Fundaţia “Pro

Vita”, cu Muzeul de Istorie al Transilvaniei, cu Centrul cultural francez, cu Agenţia de publicitate

“Prospero”, cu Pavilionul expoziţional Transilvania, cu Poşta Română (concursuri epistolare), cu

Clubul sportiv CFR Ecomax, cu IJP Cluj şi cu Poliţia de Proximitate, cu Centrul judeţean de

intervenţie pentru copilul abuzat, cu Centrul judeţean de prevenire şi consiliere antidrog, cu Biserica

Page 27: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

27

“Sf. Ioan Botezătorul” şi cu alte instituţii de cult, organizând activităţi comune la care copiii

participă cu interes.

S-a desfăşurat consilierea şcolară individuală a 42 de elevi, 25 de părinţi, 53 de cadre

didactice; consilierea de grup a 314 elevi şi 44 de cadre didactice. Problematica cea mai frecvent

întâlnită în consiliere la elevii din învăţământul primar a constat în hiperactivitate şi tulburari de

atenţie; la învăţământul gimnazial se manifestă în rândul elevilor anxietatea faţă de de examen,

dificultăţile în alegerea traseului şcolar. Cadrele didactice se plâng de reactiile dezadaptative ale

elevilor. În scopul orientării şcolare şi profesionale psihologul şcolii a desfăşurat consiliere de grup

cu 284 de elevi de clasa a VIII-a, 20 de elevi de clasa a VII-a, 15 cadre didactice, coordonat

aplicarea unui program de orientare scolara si profesioala la cls VII-a „Alege scoala”, aplicat pe 127

elevi cu ajutorul dirigintilor. A efectuat examinarea psihologica a cadrelor didactice. A întreprins

studii şi sondaje prin centralizarea si aplicarea chestionarului de identificare a optiunilor

profesionale ale elevilor de clasa a VIII-a “O cariera pentru fiecare” pe 250 de elevi. Materialul cu

tema “Ce faci dacă esti agresat sau batjocorit” a fost folosit în campania “Fii inteligent, nu fi

violent”. În calitate de formator, a abilitat cadrele didactice diriginti de nivel gimnazial din Şcoala

“Ion Agarbiceanu” in aplicarea noii programe de Consiliere si orientare, curs organizat de Casa

Corpului Didactic, a coordonat alcatuirea unui dosar cu planuri de lecţii la dirigentie cu temele noii

arii curiculare de Consilire si orientare şi a procurat materiale auxiliare.

Activităţi de sprijn. Învăţătoarea de sprijin a asistat nouă copii cu CES, majoritatea de clasa

a II-a, a încurajat părinţii să accepte şi să înţeleagă problemele şi limitele copiilor, a lucrat în

parteneriat cu învăţătorul de la clasă, cu consilierul psiholog, cu logopedul şi a format cu abilitate

atitudine de toleranţă şi aprijin în colectivul de elevi, a desfăşurat programe personalizate la cabinet

pe baza unui plan de intervenţie şi adaptare curriculară elaborat împreună cu învăţătoarele de la

clasele integratoare. Monitorizează evoluţia elevilor cu ajutorul fişelor evaluative, reproiectează pe

baza evaluărilor periodice programul de intervenţie personalizat; organizează activităţi didactice

specifice în clasă şi în afara clasei; desfăşoară activităţi de terapie cognitiv-comportamentală,

individual sau în grup; propune şi realizează materiale didactice individualizate, în funcţie de

dificultăţi de învăţare; participă la activităţile educative cu grupe/clase în calitate de observator,

consultant-participant; introduce elevul cu C.E.S. în parteneriate variate în vederea unei adaptări

şcolare eficiente. Elevii cuprinşi în activitatea de sprijin au reuşit să facă faţă cerinţelor educative;

nu s-au înregistrat corigenţi în rândul acestora. Activitatea profesorilor itineranţi este similară ca

obiective şi metode cu cea a învăţătorului de sprijin: asistă elevi cu CES la disciplinele limba

română şi matematică, în parteneriat cu profesorii şi diriginţii din clasele integratoare sau conform

unui plan de asistenţă individuală la cabinetul pe care îl împarte cu consilierul şcolar. Rezultatele

muncii cu elevii de gimnziu care prezintă CES sunt mai puţin încurajatoare decât la ciclul primar.

Page 28: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

28

Pe ansamblu, în cei trei ani şcolari analizaţi, doar la 35% dintre elevii asistaţi s-au marcat progrese

înregistrate prin testare internă de tip peer review de Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

Cuvintele de ordine pentru o integrare corespunzătoare sunt cooperare, toleranţă, flexibilitate.

Copiii au dreptul să înveţe împreună, indiferent de dificultăţi şi de diferenţe.

Analiza SWOT pentru curriculum

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- elaborarea planului managerial la nivelul şcolii şi

defalcarea acestuia la nivelul fiecărei comisii

metodice

- elaborarea planificărilor anuale, semestriale şi a

unitătilor de învătare conform metodologiilor

- stabilirea graficului de inspecţii la clasă şi a

obiectivelor urmărite

- realizarea inspecţiilor la clasă de către directori şi

responsabilii comisiilor metodice şi propunerea

unor măsuri pentru remedierea neajunsurilor

întâlnite

- stabilirea unor acţiuni pentru analiza periodică a

rezultatelor obţinute pe parcursul anului şcolar în

cadrul procesului instructiv-educativ şi în reducerea

absenteismului în condiţiile susţinerii reformei

educaţionale

- acţiuni de prezentare şi dezbatere a noutăţilor în

domeniul legislaţiei privitoare la învăţământ

- elaborarea planului de activităţi educative şcolare

şi extraşcolare şi realizarea acestuia

- clase cu predare intensivă a limbii engleze

- introducerea timpurie a limbii engleze (clasele I-

II) ca disciplină extracurriculară

- predarea în şcoală a limbii italiene sau a limbii

franceze ca a doua limbă de studiu şi a limbii

engleze ca prima limbă de studiu (pentru toate

clasele)

- oferta de opţionale este foarte diversificată

- la clasele cu predare în limba maghiară (I-VIII) se

respectă specificul curricular şi prevederile legale

- consultaţii săptămânale la toate clasele în perioada

premergătoare tezelor cu subiect unic pe baza unor

teste de evaluare pregătitoare concepute conform

programei

- organizarea şi desfăşurarea acţiunii de simulare a

TSU la nivel de şcoală

- pregătire suplimentară cu elevi capabili de

performanţă, în vederea participării lor la olimpiade

şi alte concursuri

- rezultate bune obţinute în fiecare an şcolar la

examenul de testare naţională

- pregătirea suplimentară a elevilor mai slabi la

învăţătură

- şcoala este implicată într-un proiect şcolar

- rezultatele la testele naţionale rămân

mediocre (medii mici), în ciuda

procentelor de reuşită peste cele la nivel

naţional

- slabă participare a elevilor la

olimpiadele şcolare la matematică şi

limba română

- procent redus de calificare a elevilor la

etapa judeţeană a olimpiadelor la

geografie, istorie, educaţie civică, limba

engleză

- randamentul scăzut la învăţătură la

clasele cu regim intensiv de fotbal

- participarea elevilor la orele de

pregătire suplimentară pentru testarea

naţională este nesistematică şi pasivă

- avem şi cadre didactice care nu aplică

metode activ-participative, de grup,

învăţarea centrată pe elev, nici metodele

de evaluare formativă, lecţiile lor fiind

uneori neatractive

- unele discipline opţionale s-au dovedit

neinteresante pentru elevi

- insuficienta folosire a metodelor

alternative de evaluare: potofoliul şi

proiectul

- număr relativ mare de corigenţi şi de

eşec şcolar (repetenţie)

- materialul didactic puţin şi ineficient;

insuficienţa mijloacelor didactice audio-

video în predarea tuturor disciplinelor; o

amelioare a acestei situaţii se observă

abia în anul şcolar 2007/2008

- insuficienta dotare a unui cabinet fonic

pentru desfăşurarea adecvată a orelor de

curs la limbi străine

- numărul insuficient de dicţionare şi

cărţi în limbile de studiu intensiv

limitează predarea la manual

- lipsa unui cabinet de religie şi a unei

capele împiedică realizarea unor

obiective formative la această disciplină

- organizarea unui număr mic de

excursii şi tabere şcolare pentru elevi

Page 29: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

29

Comenius 1, iar tematica proiectului este cuprinsă

în curriculum la următoarele materii: istorie,

geografie, limbi străine, limba română, limba

maghiară, dirigenţie, informatică şi la multe

opţionale special create pentru a răspunde

necesităţilor proiectului, dar şi foarte solicitate de

către elevi

- utilizarea platformei AEL în procesul de predare-

învăţare

- rezultate foarte bune obţinute la concursurile

şcolare, în special Cangurul, ELF, Winners, Anul

cărţii, Zilele Europei, Cangurul lingvistic,

Festivalul ştiinţei, Copii şi mediul

- activităţi extracurriculare şi culturale de transfer al

CN şi al CDŞ la catedrele de limba română şi limba

franceză, precum şi de aplicaţii practice la biologie,

fizică-chimie şi educaţie tehnologică

- rezultate bune obţinute la olimpiade la educaţie

tehnologică, la religie ortodoxă, la limba română,

precum şi la concursul de matematică la nivel de

municipiu

- obţinerea de rezultate foarte bune şi premii la

concursuri judetene pe discipline, premii si diplome

la diferite concursuri sportive si artistice, inclusiv la

concursul interşcolar „Să fim împreună”

- realizarea unei game largi de oferte de opţionale

- activităţi transdisciplinare regăsite în practica

educaţională

- atenţiei sporită acordată laturii formativ-educative

a procesului didactic

- conceperea şi susţinerea de lecţii AEL de către

toţi profesorii abilitaţi

- rezultate deosebite obţinute la testarea pentru

admiterea la liceu la clasele cu predare intensivă a

limbii engleze

- planificarea riguroasă a materiei de CN şi CDŞ

- elaborarea de teste de progres şi finale, cu

interpretarea rezultatelor de către majoritatea

profesorilor

- în cadrul proiectului de parteneriat „Vreau să fiu

elev european”, la secţiunea Curriculum, s-a făcut o

analiză comparativă a curriculumului românesc cu

cel din unele ţări membre ale UE, în urma

experienţei programelor europene şi a

parteneriatelor educaţionale europene derulate; s-au

colectat propuneri din partea elevilor participanţi,

precum şi a responsabililor de catedre, în scopul

diversificării abordărilor şi practicilor de

performare curriculară; au fost colectate propuneri

de dezvoltare curriculară – modificări ale

conţinuturilor programelor în vigoare, a tehnicilor

şi instrumentelor de evaluare, precum şi a

Puncte slabe referitoare la Evaluare

Națională:

- frecvenţa greşelilor de ortografie şi a

stângăciilor de exprimare; precaritatea

cunoştinţelor de limbă şi de teorie

literară

- superficialitatea în tratarea

subiectelor: itemi neabordaţi sau

expediaţi în tratare

- testele pe unităţi de învăţare create

de profesori sunt uneori concepute la un

grad mai mare de dificultate decât cel de

la teza unică

- excesul de zel de la simulări

(subiecte prea grele şi prea dense) duce

la rezultate anticipate slabe şi creează la

nivelul elevilor o stare submotivantă de

panică în perioada dinaintea TSU

- mediocritate accentuată (note de 5 şi

6) la toate clasele; prea puţini elevi

performanţi (note de 9 şi 10)

- lipsa de concentrare a unor elevi

buni, poate fi datorată faptului că nu s-a

lucrat suficient pe sarcinile de lucru la

clasă cu elevii performaţi

- teme prea multe în perioada TSU,

care duc la suprasolicitarea elevului

- neconştientizarea de către unii elevi a

importanţei notei pentru admiterea în

liceu denotă deficienţe în munca

educativă

- gradul crescut de mediocritate a

elevilor denotă deficienţe de prestaţia

didactică (de motivare, predare

diferenţiată, soluţionarea cazurilor de

atitudine refractară faţă de învăţătură

etc.)

Page 30: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

30

metodelor de predare, mai ales în domeniile

curriculum de suport şi curriculum la decizia şcolii

- desfăsurarea, la iniţiativa şi prin efortul

organizatoric al catedrelor de istorie şi de educaţie

tehnologică, a celui mai vast proiect

crosscurricular desfăşurat în şcoala noastră, „Ziua

primăverii europene”, antrenând colectivităţi largi

de elevi în achiziţia unor informaţii complexe din

domeniile geografie, istorie, cultură şi civilizaţie,

arte, economie, precum şi în formarea unor abilităţi

de prezentare

- derularea cu impact bun a activităţii Comisiei de

evaluare şi asigurare a calităţii, deşi nici unul din

membrii comisiei nu a fost abilitat prin cursuri de

instruire

- în scoală se editează revista scolii, manuale

alternative, ghiduri şi auxiliare curriculare

Puncte tari referitoare la Evaluare națională:

- pregătire serioasă a majorităţii elevilor;

- participare foarte bună;

- concordanţă între notele de la clasă şi cele de la

teze, deşi există rezultate mai bune la teză decât la

clasă a unor elevi, explicabile probabil prin stilul

individual de muncă favorabil exprimării scrise;

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

- organizarea de cursuri de abilitare curriculară şi

de utilizare a calculatorului prin programul

Magister şi prin oferta CCD

- asistenţa la clasă a elevilor cu ritm lent şi lacune

multiple, din partea învăţătorului şi profesorului de

sprijin

- desfăşurarea orelor de fizică-chimie şi biologie în

laboratoare corespunzător dotate

- proiectul şcolar Comenius 1, selectat astfel încât

să ofere oportunităţile de performare curriculară

prevăzute în PDI

În privinţa oportunităţii Evaluare Națională s-au

constatat următoarele:

- organizarea tezelor cu subiect unic este un

factor mobilizator în pregătirea elevilor; TSU

motivează elevii pentru învăţare, chiar dacă este

vorba doar de o motivaţie imediată, de campanie;

profesorul o poate transforma în motivaţie

permanentă dacă reia periodic itemii integraţi de la

tezele cu subiect unic şi îi foloseşte la evaluarea

curentă

- testarea externă aduce un spor de obiectivitate

în notare la materiile vizate

- participarea elevilor la concursurile şcolare,

- spaţii insuficiente pentru activităţi de

pregătire suplimentară

- programe şcolare încărcate şi uneori

neadecvate exigenţelor de formare la

nivel european

- existenţa a două ture de cursuri

- tendinţa de sporire exagerată, sub

presiunea părinţilor, a efectivelor la

clasele cu studiu intensiv al limbii

engleze

- diminuarea interesului la învăţătură al

elevilor claselor a VIII-a pentru

disciplinele necuprinse în testarea

naţională sau în TSU.

- orarul foarte încărcat al elevilor;

Ameninţări referitoare laEvaluare

națională:

- ponderea exagerată a tezelor cu

subiect unic la media de absolvire duce

la neglijarea, inclusiv sub presiunea

părinţilor, a celorlalte materii din planul

de învăţământ

- tezele cu subiect unic sunt lucrări

scrise şi creează la profesori tendinţa de

Page 31: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

31

inclusiv la tezele cu subiect unic, sporeşte

randamentul elevilor performanţi organizarea bună

a tezelor cu subiect unic

- existenţa pe piaţa de auxiliare curriculare cu

subiecte şi exerciţii pentru pregătirea tezelor cu

subiect unic

- asistenţa sporită acordată de profesorii itineranţi

şi de consilierul şcolar, în perioada premergătoare

TSU, elevilor cu CES sau a celor care prezintă

probleme de atitudine faţă de învăţare, labilităţi

emoţionale sau probleme familiale

- tezele au avut un subiect de dificultate medie

a neglija obiectivele de exprimare orală

din programă

- elevii nu sunt obişnuiţi cu timpul de

lucru de două ore fără pauză; se observă

deficienţe de menţinere a atenţiei,

oboseala şi lipsa de randament în

tratarea subiectelor lăsate la urmă, de

obicei cele dificile

- factorul emotiv creează lacune în

concentrare: indicaţiile din item sunt

citite greşit sau incomplet; elevii greşesc

inadmisibil la sarcini uşoare pe care le

rezolvă curent la clasă

- avînd subiect unic, evalarea externă

dezavantajează elevii cu CES, numeroşi

la unele clase

- nivelul submediu al unor clase

întregi de elevi; cifrele statistice cu

rezultatele TSU pe şcoală sunt coborâte

de aceleaşi clase şi de aceeaşi elevi,

indiferent de profesorul care predă la

clasă, întrucât selecţiile interne de elevi

făcute în scopul constituirii claselor cu

regim intensiv de studiu au dus la

concentrarea numărului de elevi

submediocri la celelalte clase

- probabilele deficienţe în supravegherea

elevilor la unele şcoli pot duce la

falsificarea rezultatelor

- programul orar în zilele de teze,

conform metodologiei, a suferit

modificări nedorite la nivel de şcoală

- absenteism obiectiv în perioada

premergătoare tezelor: numeroase cazuri

de boală

- există deja semnale de presiune a

părinţilor pentru ca evaluarea să capete

aspecte de cursă a notelor mari care să

contracareze rezultatele slabe obţinute la

teze; ameninţarea este evitabilă printr-o

metodologie corectă de analiză

comparativă

- un anumit grad de subiectivitate

subzistă la limba română în corectarea

itemilor de compoziţie şi de interpretare

a unui text literar

- grila de corectare oferă doar soluţii

standard şi împiedică uneori corectorul

să puncteze creativitatea elevilor

- existenţa la clasele a VII-a şi a VIII-a a

17 elevi cu CES, la care nu este prevăzută

asistenţă prin profesori itineranţi la

Page 32: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

32

disciplinele istorie şi geografie, afectează

rezultatele la TSU la aceste discipline

II. 2.9.2 Resurse materiale

- utilizarea spaţiului şcolar:este bine realizată, în conformitate cu normele în vigoare. Trebuie

menţionat că şcoala are autorizaţie sanitară şi nu a întâmpinat probleme la acest sector niciodată, pe

parcursul anilor nu ne-am confruntat cu epidemii. Sălile au o localizare uşoară prin semnalizare

corespunzătoare indicată şi de fişele de semnalizare amplasate în locuri vizibile.

-funcţionarea spaţiilor de învăţământ:

34 săli de clasă din care 17 la ciclul primar şi 15 la ciclul gimnazial plus doua

săli libere;

Laboratoare de fizică, chimie, biologie în care se desfăşoară permanet orele

de specialitate (dotate cu calculatoare şi soft educaţional, retroproiector,

epidiascop, aspectomat);

Cabinet multimedia, cabinet de informatică dotat cu o reţea de 10

calculatoare şi alte 10 calculatoare independente, conectare la internet (şcoala

are nouă puncte de internet şi două modemuri mobile pentru tablele

interactive), 3 scannere, web-cam, 3 imprimante laser din care una color, 5

imprimante jet, 2 video-proiectoare cu ecran mare. Cadrele didactice şi elevii

au acces la reţeaua de calculatoare, există preocupare permanentă pentru

actualizarea programelor informatice;

În şcola funcţioneaza 4 table interactive Smart Board din care una în

cabinetul multimedia şi 3 în sălile de clasă;

Cabinete funcţionale de creaţie literară, de consiliere educativă, de asistenţă

psihopedagogică, cabinet medical;

Sală de sport modernă şi bază sportivă în curtea şcolii unde se lucrează numai

sub supravegherea profesorului de educaţie fizică;

Sala festivă cu 200 locuri;

În săli de clasă s-a organizat recent un cabinet de matematică şi sunt în curs

de organizare cabinetele de istorie, geografie, limba franceză, limba engleză,

istorie, limba şi literatura română;

Biblioteca şcolară (ANEXA 3) cu 12 659 volume în vcaloare de 32 728.57

RON dintre care 5 achiziţionate recent în valoare de 59 RON. Totalul

cititorilor din anul şcolar anterior a fost de 771 elevi, 40 cadre didactice şi 5

membrii ai personalului auxiliar, în total 14 960 vizite la bibliotecă. A

Page 33: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

33

crescut numărul domeniilor de achiziţii (estetic şi creativ, uman şi social,

lingvistic şi literar, stiinţific, tehnologic, etc.);

Bibliotecă franceză cu peste 2.500 volume şi o bogată colecţie de reviste;

Mijloace de învăţamânt moderne achiziţionate prin fonduri proprii sau prin

recondiţioanarea celor existente, planşe şi alte materiale vizuale realizate prin

creativaitatea profesorilor şi elevilor;

Gazete informative reactualizate permanent atât în clase cât şi pe coridoarele

şcolii.

-calitatea spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă şcolară: În cadrul şcolii sunt

organizate condiţii bune şi foarte bune de studiu.

Şcoala dispune de 4 clădiri cu săli de clasă, cabinete şi laboratoare: clădirea A construită în

1930, clădirea B construită în 1975, clădirea C construită în 1950, clădirea D construită în 1980. În

anul 2004 a fost dată în folosinţă sala de sport construită în cadrul unui program guvernamental de

investiţii. Starea clădirilor este bună, cu grupuri sanitare modernizate, cu instalaţie termică revizuită

şi reparată în totalitate, cu centrală termică în care s-a instalat în 1998 un cazan cu aburi modern cu

aprindere automată. Avem 26 de săli de clasă, 2 cabinete de informatică dotate cu calculatoare

performante conectate la Internet, imprimante, scannere, copiatoare; un cabinet de fizică; unul de

chimie cu truse şi instrumentar modernizate; un cabinet de biologie; un cabinet de logopedie cu

instrumentar şi mobilier funcţional şi asistenţă de specialitate; un cabinet de psihologie şi consiliere

şcolară; un cabinet medical de pediatrie şi unul stomatologic; o bibliotecă şcolară cu fond de carte

de cca 24.000 de volume, 1182 de cititori elevi şi adulţi, o sală de lectură, o sală de manuale,

evidenţă computerizată a fondului de carte, condiţii de editare a revistei şcolare „Idei alese”;

terenuri de sport; sală cu scenă. Iluminatul este 100% fluorescent, temperatura medie în săli atinge

22°C. Sala de sport ocazionează colaborarea pe plan comunitar cu cluburi sportive, întreprinderi

economice şi asociaţii de tineret, precum şi atragerea de fonduri extrabugetare, permiţând

performarea activităţii sportive în şcoală şi oferind şi servicii de gen către comunitate. Am avut

probleme cu întreţinerea sălii, datorită personalului de îngrijire insuficient şi a lipsei unor

echipamente moderne de întreţinere achiziţionate abia în 2007.

Resursele noastre financiare constau în fonduri bugetare acordate de la administraţia

centrală pentru întreţinera localurilor, plata salariilor, premierea cadrelor didactice, acordarea

salariilor de merit, acordarea gradaţiilor; din fonduri obţinute din venituri proprii prin închirierea de

spaţii disponibile, sponsorizări, contribuţii ale părinţilor. Aceste resurse sunt insuficiente pentru

dezvoltare curriculară, formare continuă şi mai ales pentru introducerea TIC în procesul de predare

– învăţăre. De aceea am demarat proiecte asociate, inclusive în cadrul PGDŞ. Nu neglijăm în

politica financiară a şcolii încurajarea disponibilităţilor de sponsorizare, atragerea de fonduri

Page 34: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

34

extrabugetare. Din asemenea fonduri ne-am propus amenajarea unui amfiteatru capabil să

găzduiască reuniuni de interes comunitar în cele două săli care comunică cu scena din clădirea A,

asfaltarea terenurilor de sport deja consolidate şi dotarea lor cu infrastructură sportivă adecvată,

amenajarea a două terenuri de sport cu suprafaţă sintetică. Prin proiectul derulat în programul

PGDS, cu sprijinul Asociaţiei de părinţi şi din sponsorizări am rezolvat în bună măsură asemenea

deficienţe, în anul şcolar în curs, achiziţionând calculatoare, birotică, tehnologie didactică şi

mobilier adecvat.

ANALIZA SWOT

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- scoala dispune de 4 corpuri de clădire pentru

desfasurarea învatamântului primar, gimnazial, în

doua schimburi

- localurile în care se desfasoara procesul de

învatamânt au sali de clase spatioase

- unele sali de clasa au si rol de cabinete, parţial

dotate: matematica, geografie, istorie, limba română;

laboratoare de fizică, chimie, biologie, informatică

sunt funcţionale

- teren de sport parţial asfaltat cu o suprastructură

corespunzatoare.

- folosirea eficientă a fondurilor primite de la Consiliul

Local

- planul de buget şi de achiziţii al şcolii este intocmit

cu respetarea riguroasă a legii;

- obiectivele de dotare din planul de dezvoltare

instituţională se realizează ritmic;

- fonduri din chirii şi sponsorizări; atragerea de fonduri

noi şi redistribuirea celor existente

- gestionarea adecvată a contribuţiei benevole a

părinţilor pentru investiţii în şcoală, premieri, activităţi

extraşcolare

- condiţii igienico-sanitare propice desfăşurării

procesului educativ

- asigurarea fluxului informaţional prin internet, extins

în puncte strategice în şcoală

- mobilier modular în aproape toate sălile de clasă

- spaţiu şi dotări adecvate pentru semiinternat (sală de

acomodare + sală de studiu)

- spaţiu adecvat pentru punctul de distribuire a laptelui

şi cornului

- 3 nivele de clădire termopanate

- biblioteca pregătită cu punct de documentare

- cabinet logopedic bine amenjat

- modernizarea săli de sport prin dotare cu spaliere,

bănci, saltele, mingi, echipamente sportive;

- cabinete şi laboratoare nedotate cu

calculatoare

- lipsa spaţiului destinat unui cabinet

multifuncţional;

- neasfaltarea terenului de sport şi

degradarea asfaltului în curtea interioară;

- număr insuficient de dicţionare, cărţi în

limba engleză;

- folosirea unor cabinete şi laboratoare ca

sali de clasă curente duce la deteriorarea

echipamentelor

- material didactic insuficient pentru

anumite discipline

- dotarea insuficientă a cabinetelor de

religie, română, matematică

- lipsa, până în 2007, a unor echipamente

corespunzătoare pentru întreţinerea sălii de

sport

- slaba dotare cu mobilier si material

didactic a unor săli de clasă, situaţie

ameliorată abia în anul şcolar în curs;

- o parte din baza materiala este uzata fizic

si moral ;

- lipsa spatiului pentru reorganizarea

bibliotecii şcolare şi a salii de lectură

- obţinerea cu dificultate a autorizatiei de

functionare a cabinetului medical, din cauza

neîndeplinirii standardelor de spaţiu;

- nu există experienţă în practica de found

raising în rândul cadrelor didactice.

- conectarea la internet exista până în anul

şcolar 2006/2007 doar în cabinetul media,

secretariat şi direcţiune

- nu există material didactic suficient şi

modern

- încălzirea inegală a spaţiilor (pe coridoare

Page 35: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

35

- achiziţionare de CD-uri cu soft educaţional pentru

catedrele de engleză şi muzică;

- amenajarea de jaluzele antistastice prin contribuţia

părinţilor la unele clase;

- finalizarea dotărilot în cabinetul de istorie

- atragerea de sponsorizări (firma Rondo – Carton,

clubul MC Sport, Consiliul judeţean) pentru

acordarea de cărţi de premii

- sala de sport multifuncţională cu o dotare bună

pentru desfasurarea orelor de educatie fizica în

anotimpul friguros;

- dotare cu calculatore, imprimante, copiatoare, TV

color, 1 videorecoder, cablu TV, conectare la Internet

- cresterea fondului de carte din biblioteca scolara din

resurse financiare proprii: peste 24000 de volume

- achiziţii masive, fără precedent, de tehnologie

didactică (3 videoproiectoare, calculatoare pentru

aplicarea platformei AEL) şi mobiler;

- conectarea la Internet în mai multe săli de clasă, în

bibliotecă şi în sala profesorală în anul şcolar

2007/2008;

- derularea, în anul şcolar 2007/2008, în colaborarea

cu Asociaţia de părinţi a unui program de modernizare

a tuturor spaţiilor de învăţământ: termopanare,

parchetare, lambrisaj;

- burse pentru elevi (burse sociale, pentru orfani,

pentru elevi care provin din familii monoparentale,

burse medicale)

este frig)

- instalaţie electrică foarte veche

- implicarea slabă a unor părinţi, deşi li s-a

demonstrat că baza materială este

insuficientă şi învechită

- neglijenţa elevilor în privinţa curăţeniei şi

a grijii faţă de bunurile şcolii

- fonduri insuficiente primite de la Consiliul

Local, comparativ cu nevoile şcolii, inclusiv

din cauza nesolicitării în timp util în anul

şcolar 2006/2007 a fondurilor pentru

reparaţii curente

- număr încă mic de calculatoare la

dispoziţia elevilor şi a cadrelor didactice

OPORTUNITĂŢI

- construirea sălii de sport prin program

guvernamental rămâne principala oportunitate a şcolii;

- venituri extrabugetare din spaţii închiriate şi

contracte cu cluburi pentru sala de sport;

- reparaţii şi învestiţii cu sprijinul Primăriei şi al

Consiliului local;

- sponsorizări (inconsistente până în 2007) de la

anumiţi agenţi economici şi cluburi sportive;

- sponsorizări periodice primite de la Primărie şi

Consiliul local pentru sprijinirea copiilor proveniţi din

familii cu venit mic;

- obţinerea de fonduri de la Consiliul local pentru

lucrările de mansardare a corpurilor de clădire ale

şcolii în scopul obţinerii de spaţii suplimentare pentru

învăţământ;

- atragerea de investitori, prin licitaţie, pentru

amenajarea şi exploatarea în folosul şcolii, a două

terenuri de sport cu suprafaţă sintetică.

- aplicarea noului sistem de finanţare/elev

- cuprinderea integrală în anul şcolar 2007/2008 a

necesităţilor de investiţii şi de reparaţii din şcoală în

proiectul de buget al Consiliului Local

- atragerea unui număr mai mare de sponsori; bănci

AMENINŢĂRI

- cadru legal nefavorabil sponsorizărilor din

partea agenţilor economici

- situaţia precară a familiilor elevilor

(pauperizare, şomaj, emigrare masivă,

decese) are ca efect diminuarea contribuţiei

benevole din partea Comitetelor de părinţi;

- scăderea numărului de burse sociale

- insuficienţa surselor extrabugetare pentru

realizarea obiectivelor din planul de

dezvoltare instituţională

de modernizare a scolii si stimulare a

elevilor si profesorilor cu performante

deosebite

- bugetul redus al Consiliului Local

- numărul mic al agenţilor economici

prosperi care să fie interesaţi de sprijinirea

şcolilor

- imposibilitatea anticipării creşterii ratei

inflaţiei

Page 36: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

36

care şi-au anunţat intenţia de sprijin în modernizarea

bazei materiale

- colaborarea cu R.A.T.U.C care acordă abonamente

cu jumătate de preţ pentru elevi

- desfăşurarea unui program guvernamental de dotare

cu material didactic pentru cabinete şi laboratoare

1. Pentru anul şcolar 2012-2013 ne propunem pregătirea materială a spaţiului necesar celor 4 (patru)

clase pregătitoare (clasa zero), aprobate pentru anul şcolar 2012-2013.

II.2.10 Estimarea corectă a bugetului

Estimarea bugetului pe anul financiar se face corect de către directorul şcolii şi contabilul unităţii.

Proiectul de buget se discută în Consiliul Local. Nu au rămas restanţe de plată, ceea ce a dus la

îndeplinirea sarcinilor finaciare propuse.

II.2.11 Relaţia cu comunitatea

Relaţia şcolii cu comunitatea

Reprezentant

comunitate

Rol Program de

comunicare

Probleme identificate

Părinţi Partener educaţional Parteneriat Didactica

Părinţilor

- implicare in activitaţi

extracurriculare şi

extraşcolare

-audienţe

-şedinţe cu părinţii,

lectorate

- insuficientă

responsabilizare a

părinţilor

Primărie

Consiliu Local

Reprezentanţi în CA,

CEAC

-colaborare bugetală

-colaborare în

probleme punctuale

În funcţie de caz Insuficientă susţinere

financiară în

problemele de reparaţii

capitale

Poliţie

Casa de Cultura

Muzee

Casa Armatei

Spital Municipal

Colaboratori in

parteneriate

parteneriate -

ONG-uri Parteneri în proiecte Parteneriate --puţine ONG-uri işi

1 Revizuire PDI 2012-2013

Page 37: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

37

fac simţită prezenţa în

Dej şi deci nu avem

protocoale decât la

nivel naţional

- implicarea părinţilor în activităţile şcolii: Legea calităţii în educaţie (legea 87/2006) se îmbină

cu legea 272 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului .Ele sunt norme de gândire şi

de comportament ce trebuie aplicate de fiecare dintre noi (educatori şi părinţi) . Scopul final este

de a face din elevii şi copiii noştri cetăţeni demni ai Europei.. Fiecare diriginte şi învăţător

convoacă şedinţe cu părinţii în vederea organizării comitetelor de părinţi pentru a-i determina pe

aceştia să participe într-un număr cât mai mare şi să se implice în diferite manifestări, activităţi

organizate de şcoală. Ulterior, părinţii îşi deleagă reprezentanţii în Comitetul Reprezentativ al

părinţilor care coordonează întreaga lor activitate. Participarea părinţilor la viaţa şcolii este bună.

Activitatea lor constă în identificarea de noi surse financiare pentru igienizarea sălilor de clasă,

procurare de material didactic, dotarea cu calculatoare a şcolii. Părinţii sunt activi în ceea ce

priveşte sprijinirea şcolii în educaţia elevilor, în cointeresare unor părinţi mai puţin sensibili la

chemarea şcolii. Câteva actiuni realizate cu sprijinul părinţilor sunt:

Sprijinirea festivalului naţional de teatru francez pentru elevi “ Franthousiasme”, a

deplasărilor la festivalul de teatru francofon “Globe Theatre” Rouen-Franţa;

Se implică în realizarea excursiilor tematice ale diverselor clase, în procurarea premiilor

la sfârşitul anului şcolar, procură sponsorizări cu diverse prilejuri cum ar fi “Zilele

Eminescu”;

La ciclul gimnazial aproape toate clasele au fost dotate cu dulapuri vitrină (moderne),

tot cu sprijinul părinţilor s-a realizat anul acesta cabinetul de matematică şi sunt în curs

de realizare cabinetele de istorie şi geografie;

S-au reparat şi igienizat grupurile sociale din clădirile vechi, s-au confectionat uşi noi la

WC-uri.

- asistenţa acordată părinţilor: s-au stabilit de la începutul anului şcolar orarele de audienţe ale

profesorilor, dirginţilor, învăţătorilor, conducerii şcolii, afişate în toate clasele, notate în caietele de

dirigenţie ale elevilor şi comunicate părinţilor. Audienţele se desfăşoară numai la orele comunicate,

într-un spaţiu special amenajat. Reprezentanţii părinţilor se află săptămânal în şcoală pentru

consultări şi implicare în managementul unităţii. Principalii părinţi implicaţi sunt: Timofte

Loredana- preşedinta Comitetului Reprezentativ al părinţilor, Mureşan Violeta-vicepreşedinte al

Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, Hango Maria- membru în Comisia pentru Asigurarea

Calităţii în Educaţie, Pop Daniel- membru în Consiliul de Administraţie, reprezentantul Consiliului

Local.

Page 38: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

38

- colaborarea cu autorităţile locale: şcoala colaborează foarte bine cu autorităţile locale în ceea ce

priveşte repartizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea şi repararea şcolii. Prin serviciul tehnic

al Primăriei se asigură întreţinerea spaţiilor şcolii, prin departamentul cultură se realizează o parte

din acţiunile culturale la nivel municipal în care este implicată şi şcoala noastră (festivalul naţional

de teatru francez pentru elevi „Franthousiasme” iniţiat şi organizat de şcoala noastră, Concursul

„Eminescu”, 1 Decembrie, concertul de colinde, 1 iunie, etc.)

Cu Poliţia de Proximitate avem încheiat un parteneriat şi o bună colaborare;

Subcentrul de prevenţie Antidrog este o prezenţă activă în multe activităţi din şcoală, iar

elevii noştri sunt implicaţi activ şi efectiv în manifestările organizate de aceştia;

Poliţia Rutieră supervizează multe activităti (patrule de circulaţie, teme de dirigenţie,

furnizează materiale informative) cea mai importantă fiind activitatea cercului de educaţie

rutieră a cărei patrula are deja un istoric şi o tradiţie: locurile 1-6 timp de 10 ani la faza

naţional;

Biserica Ortodoxă, Greco-Catolică, Penticostală, prin reprezentanţii lor ţin legătura cu

conducerea şcolii şi verifică prin asistenţă cursurile de religie realizate de profesorii acestor

culte.

Şcoala colaborează cu medicul şcolar în vederea prevenirii îmbolnăvirilor la copii şi

asigurarea asistenţei medicale, acesta având cabinet medical cu program de 2 zile pe

săptămâna în şcoala noastră, numai pentru elevii şcoliii.

Colaborarea cu agenţii economici: este bună aceştia sprijină şcoala în diferite acţiuni instructive-

educative (sponsorizări), prin lucrări de igienizare, întreţinere. Anual se realizează vizite prentru

orientarea şcolară şi profesională a elevilor la unităţi cum ar fi: Someş S.A., SAMUS S.A.,

Panificaţie Dej, Salina Ocna Dej, etc.În prezent cercul de elevi “Ştiinţă şi tehnică” are relaţii de

colaborare cu Facultatea de Mecatronică Cluj, Terapia Cluj, Someş S.A.Dej pentru realizarea

proiectelor propuse .

Colaborarea cu alte unităţi de învăţământ: este foarte bună în cadrul activităţilor comune:

campania antidrog’, concursurile interşcolare organizate de noi de “Zilele Eminescu”(-concursuri

tematice de matematică, limba română, sport, desen-), 22 Aprilie-Ziua Pământului, 1 Iunie,

concertul de colinde, Târgul de creaţie manuală (iniţiat de şcoala noastră în parteneriat cu alte 16

şcoli din judeţ) etc. De asemenea trebuie apreciată pozitiv colaborarea cu Clubul Copiilor unde

elevii desfăşoară numeroase activităţi extraşcolare şi de unde vin cu numeroase premii şi distincţii.

Colaborarea cu mass-media este materializată prin informări şi descrieri ale principalelor

activităţi din şcoală făcute de directorul şcolii, periodic la posturile locale de radio “Radio Fir” şi

“Radio stil”, interviuri date în presa judeţeană, naţională şi internaţională sau la posturile de

Page 39: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

39

televiziune cu ocazia diverselor evenimente educative- manifestări ale teatrului francofon,

schimburi şcolare, parteneriate.

Parteneriate cu şcoli din ţară şi străinătate:

a. am derulat un prioect aprobat de Agenţia Naţională un proiect Comenius, pe problematică de

ecologie şi educaţie pentru sănătate “Alimentaţie sănătoasăîn bucătaria europeană” în parteneriat cu

Turcia (iniţiator), Anglia, Polonia, Slovenia, parteneri cu care am rămas în relaţii colegiale. Acest

proiect a adus noi valenţe actului educativ din şcolă dezvoltând competenţe lingvistice, de IT,

dorinţa de informare, comportamente de hrănire sănătoasă. Alături de elevi în proiect s-au implicat

mulţi părinţi atăt în stadiul de informare cât şi în realizarea activităţilor, în diseminare sau evaluare.

Colegele învăţătoare au realizat proiecte interşcolare cu judeţul Bistriţia Năsăud. La cercul de

ecologie se continuă proiectele de mediu interşcolare cu şcoala 1 Dej.

b. Înfrăţiri: de 11 ani şcoala noastră a fost înfrăţită cu colegiul “Paul Langevin” din Trith Saint

Leger Franţa cu care a realizat schimburi şcolare şi corespondenţă.

c. Schimb şcolar: cultură, tradiţii, obiceiuri între Şcoala „Gimnazială ION AGÂRBICEANU”” Cluj

România şi Şcoala „ Carlo Collodi” Roma, Italia , „ Interculturalism: fir direct Romania-Italia”

la care participă elevii claselor I A, II C, IV B de la Şcoala ş Gimnazială ION AGÂRBICEANU””

i păinţii acestor elevi.

S-au materializat prin dezvoltarea continuă a colaborării cu autorităţile locale şi cu partenerii

sociali prin iniţierea şi susţinerea unor acţiuni şi proiecte comune, prin informarea corectă a

părinţilor în legătură cu problematica şcolii. Gestionarea corectă a imaginii şcolii în mass-media

prin mesaje şi materiale pertinente care să informeze corect şi transparent despre toate aspectele de

interes public din instituţie au dus la creşterea prestigiului acesteia. Soluţionarea rapidă a diferitelor

cereri şi petiţii adresate şcolii, cu impact educaţional au sporit încă o dată credibilitatea

instituţională.

Şcoala „Ion Agârbiceanu” are vocaţia parteneriatelor şcolare şi a colaborărilor comunitare,

experienţa în studiul grupurilor de interese şi în comunicarea interinstituţională permiţându-i, în

cadrul programelor asociate, să iniţieze colaborări pentru care nu există cutume comunitare şi nici

precedente pentru o şcoală de gimnaziu. Am derulat la un moment dat trei proiecte Comenius

concomitent, am iniţiat proiecte PHARE ambiţioase pe componenta DRU, am iniţiat şi desfăşurat

pe parcursul multor ani un parteneriat bilateral nefinanţat cu o şcoală din oraşul polonez Gdynia, cu

acţiuni ample de schimb de bună practică didactică şi managerială, de mobilităţi de elevi şi cadre

didactice de mare pertinenţă în plan cultural şi al relaţiilor interumane. Nici activităţile

extracurriculare ale proiectului propus în cadrul PGDŞ nu le-am derulat singuri, complexitatea lor

necesitând colaborare şi expertiză comunitară.

Page 40: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

40

Componentele comunitare şi evoluţia lor în timp. Zona industrială aferentă cartierului

Mărăşti-Bulgaria cuprinde mari intreprinderi cu profil mecanic, cel mai mare producător de

medicamente din Transilvania („Terapia” S.A.), dar şi intreprinderi falimentare precum „Clujana”

sau „Sanex”. Tot în zonă se află sediul Facultăţii de Mecanică a Universităţii Tehnice. Debuşeul de

reconversie pentru şomerii rezultaţi din dispersia activelor marilor intreprinderi mecanice, chimice,

de construcţii sau de industrie uşoară din zonă este în general sectorul comerţ-servicii, precum şi

IMM-urile cu profil mecanic şi de construcţii. În zona Mărăşti se află un azil de bătrâni, o şcoală

ajutătoare, bine dotată, pentru copii cu CES, farmacii şi dispensare, inclusiv veterinare, cabinete ale

medicilor de familie şi stomatologice. În sectorul servicii îşi au aici sedii sau sucursale bănci, centre

de schimb valutar, oficii de asistenţă financiară şi de brokeraj, oficii de asistenţă juridică, cabinete

notariale şi de avocaţi, oficii poştale şi o agenţie de telefoane, firme de service electrocasnic şi

electronic, agenţii imobiliare şi de consultanţă tehnică în construcţii, firme specializate în

modernizarea locuinţelor sau a facilităţilor, în decoraţiuni interioare, saloane de frizerie, coafură şi

cosmetică, staţiile de taxiuri, benzinăriile, staţiile de service şi splălătoriile auto. În sectorul

comercial, cartierul beneficiază de o piaţă alimentară modernizată, a doua ca importanţă din

municipiu, numeroase firme comerciale en-gros, o mare densitate de magazine universale sau

specializate, inclusiv în imediata vecinătate a şcolii un megacomplex comercial Kaufland. La

acestea adăugăm centrul expoziţional „Transilvania”, de interes nu numai comercial, ci şi cultural şi

socio-economic mai larg. Ca instituţii culturale şi de cult, avem în cartier sediul nou, modern, al

bibliotecii „Octavian Goga”, biserici şi parohii din confesiunile ortodoxă, greco-catolică, protestantă

şi neoprotestantă. Enumerăm printre locurile de agreement parcul sportiv „Farmec”, modern dotat,

dar restrâns ca spaţiu, discoteci, internet-cafe-uri şi două ştranduri. Ca unităţi de învăţământ,

cartierul dispune de două grupuri şcolare şi trei şcoli cu clasele I-VIII, precum şi de un număr

suficient de grădiniţe. Dezavantajele cartierului se referă la relativa distanţă faţă de marile instituţii

publice (primărie, poliţie, tribunal, parchet, marile clinici şi spitale) sau culturale (teatru, operă,

muzee, filarmonică), faţă de licee, facultăţi şi institute de învăţământ superior. Buna funcţionare a

transportului în comun compensează însă această distanţă. Printre alte dezavantaje enumerăm

deficitul de locuri de parcare, de spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii, de librării şi anticariate,

dar şi inflaţia de baruri, localuri şi cluburi de noapte.

Părinţii elevilor noştri sunt un grup de interese activ care emite pretenţii explicite şi le

supune spre dezbatere şi aprobare în cadrul şedinţelor pe clasă sau în consiliul reprezentativ pe

şcoală, atât în domeniul relaţiei profesor-elev, cât şi în cel curricular. Anual în lunile februarie –

martie se organizează sesiunea de consultare a părinţilor la nivelul claselor în privinţa CDŞ. La

cererea părinţilor, profesorii desfăşoară ore suplimentare neplătite la disciplinele de examen.

Organizăm la cererea părinţilor servicii suplimentare: semiinternat, supravegherea copiilor după-

Page 41: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

41

masa, cînd se mai eliberează spaţiile, în cadrul programului “să ne facem temele la şcoală” etc.

Asociaţia părinţilor decide (dezbate, aprobă sau respinge) în probleme generale sau punctuale de

CDŞ, revizuire a ROI, parteneriate şi proiecte care presupun participarea masivă, mai ales

financiară, a părinţilor. În efortul de cunoaştere a familiilor, învăţătorii şi diriginţii studiază statutul

pe care îl are elevul în mediul său familial, valorile şi normele pe care le avansează părinţii, dar

urmăresc şi criterii practice referitoare la beneficiile pe care le poate aduce şcolii parteneriatul

educaţional cu familia, diseminează informaţii cu privire la activitatea şi problemele şcolii. Am

urmărit creşterea numărului de contacte utile între şcoală şi părinţi prin crearea unei Asociaţii legal

constituite la finele anului şcolar 2006/2007, care reuneşte părinţi şi cadre didactice.

Colaboratorii comunitari, pe care îi folosim ca mediu educaţional alternativ, sunt:

biserica (diferenţiat, pe segmente confesionale), ONG-uri implicate în ocrotirea minorilor şi în actul

educaţional, IPJ Cluj, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, centrele culturale (muzee, teatre,

operă), cluburi sportive, instituţii şcolare cooptate în acţiuni de parteneriat sau competiţii

interşcolare, precum „Să fim împreună”, Cercul Militar (colaborare în plan artistic), Imprimeria

„Ardealul” (activitate practică cu elevii, sponsorizări, proiecte editoriale), mass-media.

Faptul că iniţiativa de introducere în şcoală a TIC este a cadrelor din aria curriculară

tehnologii este firesc şi prin natura schimbării preconizate şi prin orizontul de aşteptare

comunitar. Ne aflăm într-o şcoală în care 75% din opţiunile şcolare şi profesionale ale elevilor şi

ale părinţilor vizează profiluri şi specializări tehnologice. Arealul industrial, atragerea IMM-urilor,

provenienţa majorităţii părinţilor din mediul muncitoresc şi tehnic, colaborarea cu Universitatea

Tehnică şi cu grupurile şcolare din zonă sunt tot atâtea oportunităţi ale dezvoltării instituţionale

preconizate pe baza cererii comunitare.

Am implicat şcoala „Ion Agârbiceanu” în derularea unor programe asociate care să ne

asigure cadrul şi resursele necesare introducerii acestor schimbări. Este vorba de proiectele

europene pe care le-am iniţiat în programele Comenius şi PHARE, formând o echipă de proiectare a

acestora, de redactare a exigentelor cereri de finanţare nerambursabilă, inclusiv pe componenta

POSDRU, precum şi de racordarea ca parteneri la proiecte deja demarate de către şcoli din alte ţări.

Astfel, am angajat şcoala în trei proiecte şcolare Comenius 1 pentru copii de şcoală primară şi

gimnazială axate pe interculturalitate şi cultură cinematografică, al doilea pe tradiţii culinare, al

treilea pe jocuri, artă şi sport, cu şcoli coordonatoare din Italia, Portugalia şi Germania.

În cadrul PGDŞ am derulat un proiect în categoria C a programului, având ca obiectiv

general formarea prin activităţi extracurriculare a competenţelor cheie ale elevilor în domeniul

autodezvoltării profesionale, în scopul creării motivaţiei pentru studiul pieţei muncii şi pentru

activitatea de training la paliere de vârstă cât mai timpurii. Am sondat sistematic prin acest proiect

mediul socio-ocupaţional, am colectat argumente pentru sprijinul comunitar în dezvoltarea

Page 42: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

42

instituţională pe care o preconizăm. Aşa cum l-am conceput, proiectul nostru a implicat un număr

record de colaboratori comunitari şi a organizat o mare diversitate de activităţi dificile care ne-au

obligat la un sistematic schimb de bune practici.

ANALIZA SWOT – DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- Asociaţia părinţilor şi Comitetele de părinţi pe clase

participă efectiv la decizii legate de dezvoltarea

instituţională

- existenţa parteneriatelor cu alte şcoli şi instituţii şcolare

din municipiu: ,,Să fim împreună” cu Grupul Şcolar ,,Aurel

Vlaicu”, proiectul „Vreau să fiu elev european” şi

concursul „Horea” cu Şcoala ,,Horea”, ,,Săptămâna

ştiinţei” şi „Săptămâna francofoniei” cu Universitatea

Babeş-Bolyai, concurs literar cu Şcoala Elf, Cupa

,,Agârbiceanu” la fotbal cu multe alte şcoli

- Colaborări atrase cu ONG-uri, cu firmele Colgate şi

Krafts, Societatea antidrog etc.

- colaborare cu biblioteca „Octavian Goga”, Clubul

Copiilor, părinţii, teatrul municipal, muzeul de istorie,

- colaborare cu poliţia de proximitate a sectorului Mărăşti,

cu jandarmeria şi gardienii publici, cu pompierii

- colaborare cu Asociaţia pentru drepturile copiilor

- colaborare bună cu biserica

- asigurarea de condiţii bune pentru cluburi şi persoane

fizice care practică diferite ramuri sportive în sala de sport

- venituri suplimentare prin exploatarea sălii de sport în

afara programului şcolar

- relaţii cu parteneri şcolari din Italia, Germania, Ungaria,

Polonia, Cehia etc.

- colaborare bună cu ISJ prin implicarea unui număr mare

de cadre în comisia pentru examene maţionale

- realizarea semiinternatului care vine în sprijinul

comunităţii locale a părinţilor

- realizarea prin colaborări comunitare a unui cabinet de

geografie şi a unui laborator fonic funcţionale, deşi încă

insuficient dotate

- organizarea în fiecare an de activităţi de interes comunitar

sub genericul „Zilele Şcolii”

- colaborarea cu mass-media locală, pentru a face

- contractele educaţionale cu

Comitetele de părinţi pe clase nu

există (doar la nivelulAsociaţiei)

sau nu se stipulează clar în

acestea obligaţiile părţilor

- slaba comunicare a cadrelor

didactice cu unii părinţi

neinteresaţi de situaţia şcolară a

copiilor lor;

- lipsa contractelor educaţionale

are drept consecinţă neatragerea

unui număr mare de părinţi în

problemele şcolii, prin

sponsorizare, contribuţie

benevolă, dotare etc.

- slaba atragere a elevilor la

vizite la muzee, teatru, operă,

cinema şi în general la activităţi

educative extra-şcoală, în afara

programului, duce la scăderea

interesului instituţiilor culturale

pentru formarea în şcoală a

consumatorilor de cultură

- cabinet medical fără aviz de

funcţionare din lipsă de spaţiu

(necesitatea existenţei a două

încăperi)

- colaborarea cu Consiliul Local

este mai mult în domeniul

financiar şi destul de puţin în

domeniul cultural

- slaba participare a părinţilor la

activităţile şcolii

- probleme în sistemul de

Page 43: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

43

cunoscute activităţile desfăşurate de şcoală şi rezultatele

obţinute

- parteneriate cu grădiniţele din areal

- fondarea din anul şcolar 2007/2008 a Asociaţiei

părinţilor, organism cu personalitate juridică

comunicare internă şi externă

- nu există o sală festivă dotată

corespunzător pentru găzduirea

întâlnirilor comunitare

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- dotarea cu sprijinul Primăriei a sălii de sport construite

prin program guvernamental

- asigurarea investiţiilor şi a reparaţiilor în şcoală prin

contribuţia autorităţilor locale

- implicarea ONG-urilor în educaţia tinerilor

- implicarea Poliţiei, Direcţiei Sanitare, jandarmeriei, a

gardienilor în problemele de securitate ale şcolii

- parteneriate externe prin programe europene Comenius 1

şi 2 şi burse de formare a cadrelor didactice în străinătate

- sponsorizări din partea unor cluburi sportive

- buna colaborare cu reprezentantii comunitatii locale ;

- reconectarea, în termeni contractuali amelioraţi, a şcolii la

Internet

- existenta unor conventii de colaborare între scoala si

diferite unitati productive;

- implicarea Consiliului local în rezolvarea unor probleme

administative ale scolii;

- începând cu anul şcolar 2011/2012, o echipă mai bună de

întreţinere a aparaturii de calcul, a tehnologiei didactice şi

a biroticii;

- obţinerea de fonduri pentru mansardarea şcolii.

- întâlniri cu părinţii pentru prezentarea rezultatelor elevilor

şi ale cadrelor didactice

- implicarea părinţilor rezolvarea problemelor cu care se

confruntă şcoala este în progres

- diseminarea în rândul părinţilor a experienţelor pozitive şi

a bunelor practici dobândite în urma derulării proiectului

şcolar Comenius 1

- prezentarea şi dezbaterea la şedinţele cu părinţii

Regulamentului şcolar şi a Regulamentului de ordine

interioară

- colaborarea cu instituţii care sprijină elevii rromi

- colaborarea cu organizaţii umanitare internaţionale

- neimplicarea agenţilor

economici în orientarea şcolară a

elevilor şi în activităţi de training

- număr mic de agenţi economici

dispuşi să se implice în

sprijinirea financiară a şcolii

- diminuarea fondurilor de

reparaţii provenite de la

autorităţile locale

- scăderea generală a interesului

comunităţii pentru problemele

şcolii

- legislaţia financiară în vigoare

nu încurajează sponsorizări de la

agenţii economici

- inexistenţa unor programe

guvernamentale de consultanţă

pentru părinţi şi alţi adulţi

implicaţi în educaţia copiilor în

familie sau măcar a unui

curriculum pentru diriginţi şi

manageri în scopul asistenţei

familiilor în probleme de

educaţie şi de ocrotire a

minorilor

-- - slaba implicare a unor parinti în

actul educational; îngrijorătorul

fenomen social „mama lipseşte”

(ca rezultat el emigrării) duce la

scădere potenţialului de

colaborare educaţională între

şcoală şi familie;

- familii cu multi copii la scoala

şi cu o stare materiala precară

2Conform art. 58 Legea educaţiei Naţionale legea nr. 1/2011, se legifereaza sistemul “Şcoală

după şcoală”. În acest context pentru anul şcolar 2012-2013 pregătim sistemul la ciclul primar şi

ofertăm părinţii şi elevii pentru ciclul gimnazial. Ne propunem pentru ciclul gimnazial, până la

apariţia metodologiei specifice de aplicare, ofertarea cu cercuri extraşcolare: cercul “Generaţia

2 Revizuire PDI 2012-2013

Page 44: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

44

mea” (de creaţie literară), cercul de îndemânare manuală “De la copii, pentru copii” şi cercul de

dans modern.

O analiză sintetică a stării învăţământului din şcoala noastră scoate în evidenţă

următoarele puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări.

Mediul intern: Puncte tari:

şcoală cu gradul de risc mic;

cadre didactice calificate, cu gr.II, gr.I

şi activitate de cercetare metodico-ştiinţifică;

număr de calculatoare/elev în

continuă creştere;

statut de şcoală europeană printre

alte 32 de şcoli din ţară;

experienţă dobândită în programe

comunitare: 2 programe PHARE depuse;

programe finanţate de UE (Socrates- 2

Comenius 1;Comenius 2.2C -6));

25 de proiecte de parteneriat

educaţional la ciclul primar şi gimnazial;

7 formatori, la nivel regional şi

judeţean; 13 cadre didactice urmează a fi

atestate ca formatori în cursul anului şcolar

2007/2008

cadre didactice autori de manuale şi

auxiliare didactice;

performanţe deosebite obţinute de

elevii şcolii noastre în competiţii sportive

naţionale şi în parteneriate internaţionale;

realizarea integrării eficiente a unor

elevi cu CES în învăţământul de masă;

rezultate deosebite în activităţi

extracurriculare şi extraşcolare în cadrul

programelor educaţionale, naţionale şi

judeţene (sport, turism, mediu, cultural-

artistic, tehnico-aplicativ, educaţie civică

etc.);

calitatea educaţiei la secţia maghiară

reflectată în rezultatele foarte bune ale

elevilor la concursurile naţionale şi în

admiterea în licee;

şcolarizarea a 5 elevi din Republica

Moldova.

rezultatele bune ale elevilor la

examenul de evaluare naţională la clasa a

VIII-a, precum şi la TSU;

personal TESA şi administrativ bine

organizat;

sală de sport multifuncţională, sursă

de venituri extrabugetare;

licenţă AEL; 24 de cadre didactice

formate în utilizarea AEL.

Puncte slabe :

comunicare deficitară cu instituţiile de

învăţământ din reţeaua şcolară şi alţi parteneri

educaţionali, determinată de logistica insuficientă;

pierderea unor programe de granturi;

spaţiu insuficient pentru cabinetul de

consiliere şcolară;

derularea unui număr mic de proiecte pentru

grupuri defavorizate;

obţinerea cu dificultate a autorizaţiilor de

funcţionare pentru cabinetele medicale, întrucât

normativele de spaţiu nu corespund;

evaluarea permisivă a cadrelor didactice în

acordarea calificativelor;

sistemul de tutorat şi mentorat nu acoperă în

întregime nevoia de consiliere a cadrelor debutante

şi a studenţilor;

nu toate cadrele didactice sunt obişnuite să

creeze lecţii şi alte segmente de soft încărcabile pe

AEL;

stilul magistrocentrist de predare al

majorităţii cadrelor didactice;

procent încă ridicat de mediocritate şi chiar de

subrealizare şcolară;

fondul de carte şcolară al bibliotecii încă

insuficient;

insuficienţa personalului pentru întreţinerea

sălii de sport;

lipsa unor spaţii şi facilităţi anume destinate

comunicării cu instituţii, formatori şi decidenţi din

sistemul de învăţământ;

inexistenţa unor sisteme şi instalaţii de

ventilaţie moderne în unitate afectează

randamentul şcolar în sezonul cald;

se simte lipsa unor spaţii adecvate pentru

întâlniri comunitare şi pentru desfăşurarea

activităţilor extraşcolare (sală de spectacole

spaţioasă şi modernizată) şi de CDŞ şi training

(ateliere tehnologice);

dotarea deficitară a spaţiului de recreere

pentru copii..

Page 45: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

45

Prin programele derulate în anul şcolar 2011/2012 am depăşit trei dintre vechile puncte slabe ale

şcolii, şi anume:

inexistenţa unui cadru permanent şi nici a suficiente scopuri de proiect pentru munca în

echipă a cadrelor didactice (în domeniul Resurse unane);

insuficienta informare a elevilor asupra structurii zonale a pieţei muncii şi a oportunităţilor

de traseu şcolar (în domeniul Dezvoltarea relaţiilor comunitare);

atragerea insuficientă de fonduri din resurse extrabugetare (în domeniul Resurse materiale

şi financiare);

Mediul extern: Oportunităţi:

o existenţa programelor comunitare,

regionale, europene şi a centrelor

culturale străine, precum şi a asociaţiilor

profesionale în mediul didactic favorabile

formării continue a cadrelor didactice;

o existenţa programelor şi

proiectelor de mobilitate pentru elevi şi

profesori;

o înfiinţarea unor grupe/clase pilot

pe alternative educaţionale;

o existenţa unor programe de

colaborare şi parteneriat iniţiate de

Consiliul Judeţean şi de Consiliul Local;

o sprijinirea elevilor provenind din

medii sociale defavorizate prin programe

guvernamentale;

o revigorarea economiei judeţene

prin dezvoltarea sectorului privat;

o parteneriate şcolare europene în

cadrul programelor Socrates;

o parteneriat cu o şcoală din

Polonia în cadrul unui program

etnocultural bilateral;

o formare continuă a cadrelor

didactice prin programul Comenius

2.2.C.

o aprobare proiectului de

mansardare a corpurilor de clădire ale

şcolii în vederea obţinerii de spaţii

suplimentare;

o finanţarea prin investitori atraşi a

construcţiei unor noi supastructuri

sportive în incinta şcolii.

Ameninţări legate de contextul socio-

economic:

1. scăderea populaţiei şcolare prin reducerea

natalităţii şi prin emigrare;

2. restructurarea marilor societăţi

comerciale a diminuat cererea de forţă de

muncă pe unele domenii ocupaţionale şi

consecutiv resursele materiale ale familiilor

elevilor;

3. existenţa unei legislaţii care nu

încurajează colaborarea financiară şi de

training cu unităţile şcolare a agenţilor

economici;

4. potenţialul cultural redus al familiilor

elevilor – deficienţa educaţiei copiilor în

familie;

5. pauperizarea familiilor datorită

veniturilor mici şi a creşterii ratei şomajului;

Ameninţări legate de sistemul de

învăţământ:

6. slaba salarizare a cadrelor didactice, în

special a debutanţilor şi a celor cu vechime

mică;

7. curriculumulul oficial, încă supraîncărcat,

cu informaţie prezentată expozitiv şi

neatractiv, nu favorizează desfăşurarea unei

metodologii interactive, nici dezvoltări de

curriculum personalizat;

8. sistemul de salarizare nediferenţiată a

cadrelor didactice şi de recompensare

suplimentară nu stimulează excelenţa în

activitatea didactică;

Nevoi identificate:

Page 46: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

46

dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice tinere;

adaptarea curriculumului la cerinţele pieţei muncii;

diferenţierea şi personalizarea curriculumului, mai ales în scopul obţinerii de

performanţe motivante şi a dezvoltării creativităţii;

identificarea elementelor de bună practică prin creşterea transparenţei actului didactic;

evaluarea rezultatelor învăţării în cadrul CEAC prin revizuire reciprocă (peer review)

generalizată să devină criteriu de evaluare a prestaţiei didactice;

înnoirea bazei materiale prin achiziţionarea de carte şcolară, material didactic,

echipament de training;

crearea şi dotarea unui atelier tehnologic pentru curriculum nucleu la educaţie

tehnologică şi CDŞ (opţionale croscurriculare);

eficientizarea consilierii psihologice şi educaţionale a părinţilor;

motivarea dascălilor prin compensaţii băneşti şi satisfacţii morale de realizare

profesională;

performare curriculară prin introducerea TIC în procesul de învăţământ;

continuarea construcţiei de echipe în cadrul unor proiecte de interes didactic.

combaterea absenteismului;

sprijinirea mai accentuată a elevilor cu dificultăţi la învăţătură ;

îmbunătăţirea disciplinei şcolare ;

promovarea imaginii şcolii şi prin respectarea legislaţiei în vigoare (introducerea

uniformei) ;

aplicarea unui sistem de evaluare internă mai riguros ;

amenajarea unei biblioteci cu o sală de lectură adecvată ;

mansardarea corpurilor de clădire existente pentru extinederea spaţiului şcolar în vederea

descongestionării schimbului II ;

dotarea laboratoarelor ;

modernizarea cadrului ambiental, săli de clasă, holuri ;

amenajarea terenului de fotbal şi a unei săli de festivităţi,

schimburi de experienţă între şcoli ;

vizite în unităţi economice ;

elaboarea unor proiecte cu finanţare europeană din fondurile structurale grantt-rui

Nevoi identificate la analiza Evaluare Națională:

- analiză diferenţiată de statistica globală, la nivel de clasă, a progresului copiilor cu CES, precum

şi a celor cuprinşi în diagnosticul de ratrapaj la fiecare disciplină, pornind de la rezultatele testelor

Page 47: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

47

iniţiale şi de la observaţiile evaluative din portofoliul învăţătorilor de sprijin şi al profesorilor

itineranţi;

- evidenţă clară la orele de pregătire suplimentară a elevilor cu rezultate slabe la tezele cu subiect

unic şi adaptarea acestor forme de pregătire la lacunele în cunoştinţe şi la abilităţile precare ale

acestor elevi;

- forme de pregătire suplimentară distinctă pentru elevii performanţi;

- accent dublu în analiza tezelor cu subiect unic: pe de o parte pe greşelile individuale ale elevilor

în scopul constituirii unor diagrame personalizate de evoluţie la evaluările ulterioare; pe de altă

parte pe greşelile specifice, curente la nivelul claselor în scopul conceperii în cadrul catedrelor a

unor planşe didactice cuprinzând chei de control în scopul evitării acestor greşeli;

- accent curricular pe obiective formative în predarea limbii şi literaturii române: exprimare

normată, ortografie, proprietatea termenilor, claritatea mesajului scris, structurarea echilibrată a

compoziţiei;

- acent în munca educativă pe elementele de metacogniţie care pot ajuta elevi pentru obţinere

unor rezultate mai bune la lucrări scrise: pentru perioada de pregătire – identificarea lacunelor în

cunoştinţe, exerciţii mnemotehnice (de dezvoltare a memoriei sistematice şi de durată); pentru

redactare – planul de abordare (ciorna), opţiunea pentru algoritmul de la uşor la greu, gestiunea

timpului, autocontrolul final al lucrării;

- accent în prestaţia didactică pe predarea diferenţiată pe baza unei proiectări distincte pentru

elevii cu ritm lent şi lacune multiple, dar şi pentru elevii capabili de performanţă;

- găsirea unor metode de motivare a elevilor în frecventarea orelor de consultaţii

- dezvoltarea muncii diferenţiate cu elevii

- organizarea în continuare de simulări a evaluării naționale

- intensificarea evaluărilor formative prin abordarea curentă şi ritmică la clasă a unor itemi de

tipul celor folosiţi la tezele cu subiect unic

- analiza detaliată a lucrărilor şi evidenţa lacunelor în cunoştinţe şi a competenţelor însuşite

precar de elevi, în scopul structurării orelor de pregătire suplimentară

- analiza lucrărilor de la tezele cu subiect unic să reflecte progresul/regresul la învăţătură al

fiecărui elev, scopul conceperii de statistici fiind secundar

- mai multe exerciţii de ortografie şi gramatică normativă, în scopul evitării greşelilor de

exprimare

- mai multe testări sumative de două ore, pentru a-i antrena pe elevi cu acest specific al muncii la

teze, concursuri şcolare şi examene

III. MISIUNEA ŞI VIZIUNEA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Page 48: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

48

III. 1 Viziunea

Viziunea şcolii prezintă modelul ideal al organizaţiei noastre peste un timp, după ce va reuşi

să-şi atingă scopurile propuse, echivalează deci cu „viziunea de succes”.

Elementele viziunii şcolii:

1. De lungă durată

Creştere (demografică, instituţională, structurală).

2. De durată medie

Resursele financiare

Infrastructura

Imaginea/poziţia în comunitate

3. De scurtă durată

Programe şi activităţi.

Resurse umane.

Viziunea cuprinde discordanţa dintre aspiraţiile organizaţiei şi posibilităţile ei – adică atuurile şi

provocările organizaţiei.

Viziunea organizaţiei trebuie să devină un ghid de acţiune – înţelegerea direcţiei de acţiune şi a

consecinţelor.

Viziunea diferitelor grupuri de interes reprezentate la nivelul şcolii(elevi, părinţi, profesori,

manageri, alţi grupuri reprezentative pentru comunitatea locală)

„NOI SUNTEM O ŞCOALĂ PENTRU VIITOR” - “O ŞCOALĂ DESCHISĂ

SPRE EDUCAŢIA EUROPEANĂ- EDUCAŢIA, UN DREPT AL TUTUROR”

Viziunea Şcoali Gimnaziale „ION AGÂRBICEANU” este determinată de necesitatea de

reconfigurare, pe criterii de calitatea sistemului de învățământ pentru a asigura atingerea

standardelor de performanțăale educației la nivel european.

Finalitatea acestei relansări de politici manageriale, de structuri și procese și de rezultate

trebuie să se concretizezeîn asigurarea unor servicii educaționale de calitate, pentru formarea unor

generații competitive, a unor tineri cu abilități antreprenoriale și cu competențe de comunicare

interculturală, cu personalitate armonioasă, cu gândire autonomă, critică, creativă, pragmatică de

succes, un cetățean european democratic și performant.

Şcoala Gimnazială „ION AGÂRBICEANU” este o şcoală în slujba comunităţii având

capacitatea de-a funcţiona eficient şi echitabil pentru a asigura progresul tuturor elevilor săi şi

pentru a dezvolta un sistem educaţional bazat pe valori şi competenţe, pentru intergrarea

viitorilor specialişti în spaţiul european.

Valorile promovate şi cultivate sunt: demnitate, performanţă, calitate, competenţă, eglitate

de sanse, forţa echipei, punctualitate, creativitate, implicare personală , responsabilitate, respect,

încredere.

Page 49: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

49

În viziunea şcolii noastre, procesul instructiv-educativ trebuie să satisfacă cerinţele

învăţământului modern european, să ofere clienţilor noştri servicii educaţionale de calitate, care să

atingă indicatorii şi standardele de referinţă impuse de normele calităţii. Ne propunem ca prin

calitatea serviciilor, să satisfacem încrederea publică şi să ne afirmăm ca ofertă publică viabilă, să

contribuim la dezvoltarea personală a clienţilor noştri prin formarea capacităţilor cognitive şi prin

însuşirea de către aceştia a valorilor civice, morale şi estetice. Concepem şcoala ca instituţie

capabilă să aplice principiile şi direcţiilor reformei, să se integreze în normele europene şi naţionale,

deschisă către comunitate, care susţine dezvoltarea şi ca organizaţie care valorizează diversitatea şi

diferenţele clienţilor noştri, în care să se facă o educaţie incluzivă, facilitând accesul şi participarea

la procesul atât de complex, instructiv-educativ în care sunt cuprinşi toţi actorii educaţionali şi toţi

factorii interesaţi. Ţelul nostru este să redevenim o unitate şcolară de referinţă, integrată nevoilor

sociale ale comunităţii, care să realizeze pregătirea de pentru viitor, la standarde europene.

Dorind o viziune dinamică, ştiinţifică, pragmatică, viziunea şcolii s-a centrat, raportându-ne

la următoarele domenii:

Curriculum

- obţinerea unor rezultate competitive asigurând calitatea procesului instructiv-educativ;

- stimularea performanţelor individuale ale elevilor, dezvoltarea personalităţii elevilor,

formarea capacităţilor intelectuale, stimularea motivaţiei învăţării, asimilarea tehnicilor de

muncă intelectuală;

- educaţia în sprijinul valorilor societăţii noastre.

Resurse umane

- elevul trebuie să găsească în şcoală un al doilea cămin care să-i ofere nu numai cunoştinţele

necesare trecerii într-o treaptă superioară a învăţământului, ci şi un cadru propice dezvoltării

personalităţii lor ca viitori cetăţeni, capabili să facă faţă cerinţelor contemporane.

- Stimularea cadrelor didactice nu numai în vederea perfecţionării, ci şi prin implicare lor în

actul decizional, responsabilizarea acestora;

Resurse material-financiare:

- demararea lucrărilor prevăzute în programul de dezvoltare şcolară, ceea ce va permite

crearea unei imagini noi. Astfel se vor putea pune în valoare atât baza materială a şcolii,

resursele umane ceea ce va duce la creşterea prestigiului şcolii în comunitatea locală.

- amenajarea unei săli de lectură corespunzătoare;

- continuarea informatizării prin extinderea reţelei de calculatoare şi conectarea la internet a

tuturor sălilor de clasă.

Relaţii comunitare

Page 50: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

50

- creşterea prestigiului şcolii prin colaborarea cu parteneri direct interesaţi, participarea

şi obţinerea unor rezultate la activităţile propuse de către parteneri.

III. 2 Misiunea evidenţiază transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de

servicii oferite comunităţii. Misiunea trebuie să clarifice scopul unei organizaţiei şi indică DE

CE face organizaţia ceea ce face. Am definit misiunea răspunzând la următoarele întrebări:

1. CE vom face?

2. PENTRU CINE vom face?

3. CUM vom face?

4. DE CE vom face?

5. UNDE vom face?

1. Ce funcţii are organizaţia? Delimitarea obiectivelor am efectuat-o cât mai concret.

Răspunsul la întrebare reiese din necesităţile grupului-ţintă.

2. Pentru cine: grupul – ţintă .

3. Cum îşi va realiza organizaţia funcţiile?

4. De ce organizaţia face ceea ce face? .

5. Unde va face organizaţia ceea ce doreşte să facă?

Şcoala noastră are porţile deschise tuturor celor care vor să cunoască, să înveţe, să înţeleagă, să

se formeze şi să se împlinească, oferind şanse egale, prin servicii educaţionale de calitate. Dorim

pentru elevii noştri: o educaţie conform standardelor europene; adaptare la situaţiile de schimbare

specifice unei societăţi în dezvoltare; un procent de promovabilitate la examenele de sfârşit de ciclu

gimnazial de peste 95%; capacitatea de a comunica în situaţii diverse, în limba maternă şi într-o

limbă de circulaţie internaţională; performanţe înalte la toate disciplinele de învăţământ;

cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de operare pe calculator. Misiunea şcolii derivă din idealul

educaţional de formare a personalităţii umane şi constă în asigurarea pregătirii optime a elevilor

pentru învăţământul liceal sau SAM, precum şi însuşirea de către elevi a sistemului valorilor

culturale, morale şi etice, necesare unei raportări eficiente la cerinţele unei societăţi în permanentă

schimbare. Pentru a fi o familie care nu piere si nu imbatraneste, vom transmite viitoarelor generatii

sentimentul lucrului bine facut, cu rabdare si temeinicie.

Misiunea şcolii noastre este:

“SUNTEM O FAMILIE! IMPREUNĂ CONSTRUIM, INVĂŢĂM, INOVĂM, PĂSTRĂM

TRADIŢIILE!

Page 51: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

51

SUNTEM O ŞCOALĂ DESCHISĂ, PENTRU COMUNITATE!

PREGATIM VIITORII ABSOLVENŢI PENTRU INTEGRAREA INTR-O SOCIETATE IN

SCHIMBARE. SERVICIILE OFERITE DE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION AGÂRBICEANU”

AU LA BAZĂ CALITATEA, VALOAREA , COMPETENȚELE ȘI RESPONSABILITATEA

ASUMATĂ, PERFORMANȚA, PROMOVAREA VALORILOR EUROPENE, EGALITATEA

ȘANSELOR PENTRU TOȚI PARTICIPANȚII LA PROCES, ÎNTR-UN MEDIU SOCIO-

CULTURAL NEDISCRIMINATORIU, COOPERANT, ȘI DESCHIS SPRE COMUNITATEA

EDUCAȚIONALĂ PENTRU ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII.

Şcoala este o şcoală deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie având ca prioritate

pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le cunoştinţe,capacităţi, deprinderi şi

comportamente care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială pe plan local, naţional

sau european prin:

o creşterea continuă a calităţii actului didactic şi alinierea acestuia la cerinţele

europene;

o asigurarea „valorii adăugate” a elevului prin misiune comună, accent pe învăţare şi

climat favorabil învăţării;

o dezvoltarea unei culturi organizaţionale care să promoveze satisfacţia de a fi

membru activ al Şcoalii Gimnaziale „ION AGÂRBICEANU”

o recunoaşterea Şcoalii Gimnaziale „ION AGÂRBICEANU”la nivel local şi regional

ca un lider autentic în educaţie, cultură, cunoaştere;

o dezvoltare imaginii de instituţie în slujba comunităţii, a familiilor elevilor prin

menţinerea şi diversificare parteneriatelor şi a proiectelor la nivel local, naţional,

internaţional în funcţie de nevoile identificate.

Educaţia este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale, dar pentru activarea acestui

motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei societăţi

echitabile bazată pe cunoaştere. În acest scop şcoala noastră îşi propune să dezvolte o cultură

organizaţională de tip reţea care să promoveze valori şi credinţe împărtăşite de educatori, elevi şi

părinţi punând accentul pe învăţare şi creând un climat educativ de învăţare. Învăţarea trebuie să

treacă dincolo de zidurile clasei, încorporând discipline şi tehnologii complexe care să-i ajute pe

elevi să se integreze într-o societate în schimbare.

Învăţarea trebuie centrată pe elev, înglobând cele mai noi idei şi practici pedagogice. CDŞ-

ul trebuie să se axeze pe noi discipline (informatică, tehnici de comunicare, utilizarea internetului,

educaţie ecologică, etc.)

Page 52: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

52

Ne propunem să dezvoltăm în parteneriat cu comunitatea locală un mediu favorabil

educaţiei bazat pe valori morale, antreprenoriale, tehnologice, informaţionale, religioase, ecologice,

astfel încât fiecare elev să beneficieze de şansa de a fi educat ca bun cetăţean european , creativ

dar şi critic şi auto critic, capabil să se integreze în orice ţară europeană.,

III.3 Obiectivul strategic rezultat este de a forma viitori cetăţeni capabili de integrare în

comunitate acum şi în viitor.

II.4 Rezultatul aspectelor principale care necesită dezvoltare (priorităţi până în 2016)

În urma analizei situaţiei actuale şi a tendinţelor viitoare constatăm următoarele aspecte

care reprezintă priorităţi majore pentru şcoala noastră:

Dezvoltarea şi implementarea cursurilor de formare a adulţilor cu dezvoltarea

competenţelor profesionale ale resurselor umane

Asigurarea calităţii procesului educaţional

Generalizarea utilizării metodelor activ-participative în procesul de predare-învăţare

Îmbunătăţirea comunicării cu mediul intern şi extern

Facilitarea accesului la informare şi documentare

Promovarea eficientă a imaginii Şcoalii Gimnaziale „ION AGÂRBICEANU”

Dezvoltarea capacităţii de informare şi consiliere profesională; diversificarea

activităţilor de informare şi consiliere pentru carieră a elevilor

Reabilitarea infrastructurii si achiziţionarea mijloacelor de învăţământ şi a

echipamentelor didactice: modernizarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente

Diversificarea relaţiilor cu partenerii sociali şi comunitate

Dezvoltarea culturii şi dimensiunii europene

IV. ŢINTE ŞI SCOPURI ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE

Ţinând cont de oportunităţile oferite de politicile educaţionale la nivel naţional, fiind receptivi la

schimbările socio-economice contemporane, la fluctuaţiile de pe piaţa muncii, la tendinţele

demografice şi la presiunile comunităţii de adaptare a ofertei educaţionale, echipa de elaborare a

planului de dezvoltare a Şcolii „Ion Agârbiceanu” din Cluj-Napoca a stabilit următoarele

scopuri/ţinte strategice:

IV. 1 Formularea strategiei

Dacă existenţa şcolii noastre este justificată de contextul educaţional şi comunitar ne

determina să avem în vedere ca dimensiune strategiă : modernizarea sistemului de educaţie pentru a

da coerenţă parcursurilor şi opţiunilor individuale printr-o schimbare curriculară substanţială,

Page 53: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

53

orientată pe competenţe cheie ce trebuiesc dobândite în şcoală, compatibile cu cerinţele noii

economii a cunoaşterii.

IV.2. Ţinte strategice

Analizand „ punctele slabe” ale mediului intern şi „ameninţările” identificate în mediul extern,

propunem urmatoarele ţinte strategice:

T1:Realizarea cadrului adecvat pentru o educaţie de calitate.

Acest scop vizează crearea unui spaţiu adecvat cerinţelor de funcţionare pentru instruirea

teoretică şi practică a elevilor, prin cooperare cu autorităţile locale şi comitetele de părinţi

consolidând astfel asociaţia şcoala- comunitate.

T2: Realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor active şi a strategiilor

didactice centrate pe elev.

Ţinta strategică aleasa se bazează pe buna formare a cadrelor didactice şi vizează inovaţii

didactice pentru adaptarea la nevoile de dezvoltare personală şi profesională ale elevilor.

T3:Promovarea dimensiunii europene si a egalităţii de şanse în educaţia elevilor în

educaţia elevilor:

Absolventul societăţii actuale trebuie recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate şi

flexibilitate resimţite de economie prin piaţa muncii, administraţia locală, viaţa socială şi cultura

societăţii noastre românesti şi europene. Este necesara introducerea unei dimensiuni europene în

educaţie, la toate nivelurile şi facilitarea accesului larg, transnational, la resursele educaţionale din

Europa.

T4: Utilizarea unui sistem eficient de comunicare

Scopul vizează dotare tuturor compartimentelor cu mijloace de comunicare interne şi

interinstituţionale şi adecvarea schimbului de informaţii la ritmul schimbărilor din societatea

românească.

T5: Promovarea imaginii unităţii şcolare pe plan local, naţional şi internaţional.

Acest scop vizează realizarea unei noi imagini a şcolii ca centru de resurse educaţionale şi

de servicii oferite comunitatii.

IV. 3 Optiunile strategice

Abordarea strategică

In general, există patru mari opţiuni posibile privind abordările strategice pe care le expunem

mai jos:

. Opţiunea curriculară: ţintele strategice sunt atinse prin disciplinele de studiu ai prin

activitatea la clasă.

. Opţiunea financiară a dotărilor materiale și investiția î n resursa umană: ţintele

strategice sunt atinse prin procurarea de resurse financiare ai prin dotări materiale

suplimentare.;.

- Opțiunea dezvoltarea resurselor umane- ţintele strategice sunt atinse prin angajarea de

profesori calificaţi, prin formarea adecvată a personalului existent, prin motivarea

suplimentară a personalului etc

Page 54: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

54

. Opţiunea relaţiilor comunitare: ţintele strategice sunt atinse prin

extinderea ai diversificarea relaţiilor din cadrul comunităţii

Domeniul

functional

Dezvoltare

curriculara

Dezvoltarea

Resurselor umane

Atragerea de resurse

financiare si

dezvoltarea bazei

materiale

Dezvoltarea relatiilor

comunitare Scop

strategic

T1

Adaptarea curriculumului

la nevoile comunităţii

Asigurarea accesului

cadrelor didactice la

tehnologia moderna

Modernizarea spatiilor

scolare si a spatiilor

auxiliare

Responsabilizarea comu-

nitatii in sustinerea scolii

T2

Particularizarea

curriculumului la

cerintele invatarii

activ-participative

centrate pe elev

Formarea cadrelor

didactice pentru aplicarea

metodelor active si a

centrarii activitatii pe elev

Achizitionarea de

mijloace didactice si

echipamente adecvate

situatiilor de invatare

centrate pe elev

Dezvoltarea parteneriatelor

cu structuri implicate in

educatie.

T3

Dezvoltarea unor

optionale adecvate

egalităţii de şanse în

educaţia elevilor si

integrarii europene

Accesarea resurselor

educationale europene.

Crearea abilitatilor

personale, a deprinderilor

sociale si tehnice, de

promovarea dimensiunii

europene si egalităţii de

şanse în educaţia elevilor

Crearea bazei materiale

pentru sustinerea

promovarii dimensiunii

europene si a egalităţii

de şanse în educaţia

elevilor de catre cadrele

didactice

Colaborare cu reprezentanti

ai ONG-urilor, institutiilor

de cultura din tara si din

strainatate

T4

Dezvoltarea canalelor

privind comunicarea

Formarea resursei umane

in vederea utilizarii

sistemelor de comunicare

si realizarea unei

comunicari eficiente

Dotarea tuturor

compartimentelor cu

mijloace moderne de

comunicare eficienti-

zarea parteneriatelor

vitale

Crearea unor structuri

participative elevi- personal

propriu comunitate pentru

realizarea schimbului de

informatii cu exteriorul si

adecvarea acestuia la

contextul comunitar concret

T5

Dezvoltarea privind

activitatea de

marketing-

publicistica

Responsabilizarea si

motivarea resursei umane

pentru promovarea

imaginii scolii

Atragerea de resurse

pentru realizarea unor

materiale de promovare a

imaginii scolii

Realizarea unor parteneriate

cu institutii/ organizatii/

mass-media, implicate in

promovarea imaginii scolii

IV.4. Etape si termene de aplicare a strategiei

TINTE

STRATEGICE

OPTIUNI

STRATEGICE

ETAPE SI TERMENE DE APLICARE

T1:Realizarea

cadrului general

adecvat pentru o

educatie de calitate

prin si pentru

comunitate

Adaptarea

curriculumului la

specificul local

(S) Analiza nevoilor de educatie, definirea cererii de educatie

(M) Dezvoltarea si pilotarea curriculum-ului conceput pe baza nevoilor

comunitare si a celor individuale

(L) Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculara

Asigurarea accesului

cadre-lor didactice la

tehnologia moderna

(S) Inventarul echipamentelor existente in scoala stabilirea necesarului pentru

asigurarea utilizarii in procesul de invatamant de catre toate cadrele didactice

(M) Formarea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor audio-video

si a tehnologiilor informationale

(L) Identificarea si valorificarea de catre cadrele didactice a resurselor

comunitatii

Modernizarea spatiilor

sco-lare si a spatiilor

auxiliare

(S) Inventarierea tuturor lucrarilor necesare reamenajarii si modernizarii

spatiilor scolare si spatiilor auxiliare

(S) Inventarierea tuturor dotarilor existente la nivelul unitatii scolare

(S) Stabilirea fondurilor necesare si a surselor de obtinere

(L) Reamenajarea spatiilor scolare

(L) Procurarea si instalarea de echipamente audio- video si de comunicare

moderne necesare

Responsabilizarea (S) Atragerea de resurse extrabugetare

Page 55: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

55

comunitatii in

sustinerea scolii

(M) Realizarea unei retele eficiente de comunicare si cooperare cu comunitatea

T2:Realizarea unui

invatamant axat pe

aplicarea

metodelor active si

a strategiilor

didactice centrate

pe elev

Particularizarea

curriculumului la

cerintele invatarii activ-

participative

(S) Analiza nevoilor de educatie, definirea cerintelor de invatare activ-

participative

(M) Dezvoltarea si pilotarea curriculum-ului conceput pe baza cerintelor

invatarii activ-participative centrate pe elev

(L) Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculara in functie de rezultate

Formarea cadrelor

didactice pentru

aplicarea metodelor

active si centrarii

activitatii pe elev

(S) Stabilirea necesarului de formare a cadrelor didactice

(S) Formarea cadrelor didactice debutante pentru aplicarea metodelor active si

a centrarii activitatii pe elev

(M) Formarea restului cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active si a

centrarii activitatii pe elev

Modernizarea spatiilor

scolare si a spatiilor

auxiliare

(S) Inventarierea mijloacelor didactice si echipamentelor existente in scoala si

stabilirea necesarului pentru asigurarea utilizarii in procesul de invatamant de

catre toate cadrele didactice

(M) Formarea cadrelor didactice pentru utilizarea mijloacelor didactice si

echipamentelor adecvate situatiilor de invatare

(L) Identificarea si valorificarea de catre cadrele didactice a resurselor

Responsabilizarea

comunitatii in

sustinerea scolii

(S) Contactarea unor institutii/ONG-uri/ organizatii care pot funiza asistenta de

specialitate

(M) Incheierea de parteneriate si derularea activitatilor de formare

(L) Atragerea altor institutii /ONG-uri/ organizatii/ firme implicate in educatie

T3:Promovarea

dimensiunii

europene si a

egalităţii de şanse

în educaţia

elevilor:

Dezvoltarea unor

optionale despre tema

egalităţii de şanse în

educaţia elevilor si

integrarii europene

(S) Analiza nevoilor de educatie, definirea cererii de educatie si realizarea unor

optionale adecvat egalităţii de şanse în educaţia elevilor e si integrarii

europene

(M) Dezvoltarea si pilotarea curriculum-ului conceput pe baza egalităţii de

şanse în educaţia elevilor i si integrarii europene

(L) Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculara in functie de rezultate

Accesarea resurselor

educationale europene

(S) Identificarea surselor de resurse

(S) Informarea personalului asupra modului de accesare

(M) Formarea cadrelor didactice prin participare la programe de formare

internationale

(M) Realizarea unor proiecte comune si a schimburilor de experienta cu scoli

din spatiul european

(L) Mentinerea legaturilor cu partenerii externi si crearea unui schimb

permanent de resurse cu acestia

Crearea abilitatilor

personale, a

deprinderilor sociale si

tehnice, de promovare

dimensiunii europene si

a valorilor

multiculturalismului a

elevilor

(S) Identificarea nevoilor de formare a elevilor adolescenti privind deprinderile

sociale si tehnice, de promovare a valorilor europene

(S) Contactarea organismelor care pot furniza asistenta de specialitate

S( Formarea a 3 cadre didactice in crearea deprinderilor sociale si tehnice, de

promovare a valorilor europene a adolescentilor

(M) Formarea unui grup de 10 elevi pentru promovarea dimensiunii europene

si a valorilor multiculturalismului

(M) Realizarea unor proiecte comune si a schimburilor de experienta cu scoli

din Romania

Crearea bazei materiale

pentru sustinerea

promovarii

(M) Amenajarea unor puncte de accesare a resurselor europene

(L) Realizarea unei baze de date privind sursele si resursele europene

Colaborare cu

reprezentanti ai ONG-

urilor, institutiilor de

cultura din tara si din

strainatate

(S) Identificarea organizatiilor cu care se pot desfasura activitati de promovare

a valorilor europene si multiculturalismului si realizarea de parteneriate cu

organizatiile identificate

(S) Realizarea unor materiale scrise si in format electronic, (impreuna cu

partenerii romani si straini) pentru promovarea dimensiunii europene si a

valorilor multiculturalismului

(M) Derularea on-line a unor activitati extracurriculare transnationale

(L) extinderea parteneriatelor in tara si in strainatate

(S) Analiza nevoilor, definirea cererii privind comunicarea

Page 56: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

56

T4: Utilizarea unui

sistem eficient de

comunicare

Dezvoltarea, canalelor

privind comunicarea

(M) Dezvoltarea canalelor

(L) Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculara in functie de rezultate

Formarea resursei

umane in vederea

utilizarii sistemelor de

comunicare si realizarea

unei comunicari

eficiente

(S) Realizarea liniilor de comunicare interna si interinstitutionale

(S) Analiza nevoilor de formare in utilizarea sistemelor de comunicare

(S) Analiza complexa a nevoilor de formare pe comunicare

(M) Formarea intregii resurse umane pe probleme de comunicare

(M) Formarea resursei umane pentru realizarea sistemelor si echipamentelor de

comunicare

(L) Crearea unei structuri activ- participative interne care sa monitorizeze

permanent nevoia de formare

Dotarea tuturor compar-

timentelor cu mijloace

moderne de comunicare

eficientizarea

parteneriatelor vitale

(S) Identificarea necesarului de echipamente de comunicare

(M) Dotarea integrala cu echipamente de comunicare moderne

(M) Organizarea unui Centru de Documentare si Informare

(L) Realizarea unei baze de date eficientă la nivelul unitatii scolare

Crearea unor structuri

participative elevi-

personal propriu-

comunitate pentru

realizarea schimbului de

informatii cu exteriorul

si adecvarea acestuia la

contextul comunitar

concret

(S) Realizarea neacesarului de resursa pentru crearea structurii

(M) Stabilirea procedurilor de lucru si pilotarea acestora

(L) Revizuirea structurii in functie de rezultate

T5: Promovarea

imaginii unităţii

şcolare pe plan

local, naţional şi

internaţional

Responsabilizarea si

motivarea resursei

umane pentru

promovarea imaginii

scolii

(S) Lansarea invitatiei de participare la promovarea imaginii scolii

(S) Identificarea resursei umane disponibile

(M) Implicarea in activitatile de promovare a imaginii scolii

(L) Implicarea intregii resurse umane pentru promovarea imaginii scolii

Atragerea de resurse

pentru realizarea unor

materiale de promovare

a imaginii scolii

(S) Stabilirea fondurilor necesare si a surselor de obtinere

(S) Realizarea unui material promotional de promovare a imaginii scolii

(M) Realizarea monografiei scolii si a altor materiale de prezentare a scolii

(L) Realizarea unor parteneriate in vederea atragerii de resurse

Realizarea unor

parteneriate cu institutii/

organizatii/ mass-

media, implicate in

promovarea imaginii

scolii

(S) Identificarea de institutii/organizatii/ mass-media, implicate in promovarea

imaginii scolii

(M) Organizarea de activitati care sa promoveze imaginea scolii

(M) Obtinerea de rezultate la nivel national si international

(M) Participarea la activitati organizate de alte institutii in scopul promovarii

scolii

(L) Mentinerea imaginii scolii prin utilizarea liniilor de comunicare

interinstitutio-nale

V. OBIECTIVE GENERALE REALIZATE PRIN ŢINTE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE

Obiective generale:

O1. creşterea calităţii muncii în şcolă;

O2. îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ;

O3. eficientizarea lucrului în echipă;

O4. educarea elevilor noştrii pentru dobândirea de noi capacităţi, deprinderi şi

competenţe pentru alinierea la dezideratele educaţiei europene;

Page 57: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

57

O.5 creşterea performanţelor elevilor la nivel local, national, international.

Viziunea şi misiunea unităţii şcoalre sunt cunoscute de cadrele didactice, elevi, părinţi şi

comunitate. Acestea implică adecvarea resurselor la obiective, indicatorii de realizare sunt repere

observabile, modalităţile de evaluare propuse sunt reale. Toate acestea asigură mecanismele de

realizare a calităţii. Descentralizarea antrenează responsabilizarea şi asumarea rolului esenţial

de către şcoală ceea ce presupune modificarea periodică a viziunii. Funcţia esenţială pentru

control revine autoevaluării instituţiei şi evaluării ei externe.

O1, O2, O5

TINTE

STRATEGICE OPTIUNI STRATEGICE RESURSE STRATEGICE REZULTATE ASTEPTATE

T1: Realizarea

cadrului general

adecvat pentru o

educatie de

calitate prin /

pentru comunitate

Adaptarea curriculum-ului la

specificul local

Resursa umana

foarte bine

pregatita profesi-

onal

Resurse de

expertiza: existenta

unor cadre

didactice cu

expertiza si

experienta

Existenta spatiilor

modernizate adecvat

cerintelor de functiona-litate

Existenta salilor de clasa

dotate modern prin

contributii ale parintilor,

sponsorilor si comunitatii

locale

Satisfactia grupurilor de

interes privind calitatea

educatiei

Asigurarea accesului cadrelor

didactice la tehnologia moderna

Modernizarea spatiilor scolare si a

spatiilor auxiliare

Responsabilizarea comunitatii in

sustinerea scolii

T2: Realizarea

unui invatamant

axat pe aplicarea

metodelor active

si a strategiilor

didactice centrate

pe elev

Particularizarea curriculum-ului la

cerintele invatarii activ- paticipa-

tive centrate pe elev

Scaderea cu 50% a

absentelor nemotivate ale

elevilor

Diminuarea cu 75% a

corigentilor

Implicarea tuturor cadrelor

di-dactice in realizarea de

activitati extrascolare si

extracurriculare in

parteneriat cu comunitatea

Formarea cadrelor didactice pentru

aplicarea metodelor active si a

centrarii activitatii pe elev

Achizitionarea de mijloace didac-

tice si echipamente adecvate situa-

tiilor de invatare centrate pe elev

Dezvoltarea parteneriatelor cu

structuri implicate in educatie

T3: Promovarea

dimensiunii

europene si a

egalităţii de şanse

în educaţia

elevilor

Dezvoltarea unor optionale

adecvate multiculturalis-mului si

integrarii europene

Cresterea cu 50% a elevilor

implicati in schimburi de

experienta internationale

Existenta bazei de date

pentru promovarea

dimensiunii europene si a

egalităţii de şanse în

educaţia elevilor

Accesarea resurselor educationale

europene

Crearea abilitatilor personale, a

deprinderilor sociale si tehnice, de

promovare dimensiunii europene si

a egalităţii de şanse în educaţia

elevilor

Crearea bazei materiale pentru

sustinerea promovarii

Page 58: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

58

Colaborare cu reprezentanti ai

ONG-urilor, institutiilor de cultura

din tara si din strainatate

O3, O4

TINTE

STRATEGICE OPTIUNI STRATEGICE RESURSE STRATEGICE REZULTATE ASTEPTATE

T4: Utilizarea

unui sistem

eficient de

comunicare

Dezvoltarea unor module

/optionale privind comunicarea

Resursa umana

foarte bine

pregatita profesi-

onal

Resurse de

expertiza: existenta

unor cadre

didactice cu

expertiza si

experienta

Existenta liniilor de

comunicare interna si

interinstitutionala

Toate cadrele didactice

utilizeaza tehnologiile

informationale si liniile de

comunicare existente

75% dintre elevi utilizeaza

sistemele informationale

existente in scoala

Existenta structurii

participative care

monitorizeaza schimbul de

informatii cu comunitatea

Formarea resursei umane in vederea

utilizarii sistemelor de comunicare

si realizarea unei comunicari

eficiente

Dotarea tuturor compartimentelor

cu mijloace moderne de comu-

nicare eficientizarea parteneria-telor

vitale

Crearea unor structuri partici-pative

elevi- personal propriu –

comunitate pentru realizarea

schimbului de informatii cu

exteriorul si adecvarea acestuia la

contextual comunitar concret

T5: Promovarea

imaginii unităţii

şcolare pe plan

local, naţional şi

internaţional

Responsabilitatea si motivarea

resursei umane pentru promovarea

imaginii scolii

Existenta monografiei si a

materialelor de promovare

a imaginii scolii

Implicarea tuturor cadrelor

didactice pentru

promovarea imaginii si/sau

realizarea de mate-riale

promotionale

Existenta contractelor de

parteneriat

Existenta programului de

activitate extrascolara

Atragerea de resurse pentru

realizarea unor materiale de

promovarea a imaginii scolii

Realizarea unor parteneriate cu

institutii/ organizatii/ mass-media,

implicate in promovarea imaginii

scolii

VI. RESURSELE STRATEGICE ŞI REZULTATELE ASTEPTATE

Pentru toate ţintele strategice menţionate vor fi dezvoltate programe specifice, cu

responsabili clar specificaţi, ce vor realiza, acolo unde este cazul şi programe suplimentare de

atragere a resurselor deficitare.

Rezultatele aşteptate vizează, la modul general, urmatoarele:

R1: şcoala să asigure tuturor educabililor condiţii optime de pregătire, şanse egale, iar

cadrelor didactice posibilitatea de a se exprima într-un cadru favorabil dezvoltării personale şi

profesionale a elevilor.

R2: pregătirea ştiinţifică şi profesională a elevilor, în perspectiva integrării în viaţa economică

şi socială, la nivelul standardelor europene.

Page 59: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

59

R3: organizarea unor grupuri de persoane formate ce să actioneze ca multiplicatori în

promovarea dimensiunii europene în educaţie, pentru cetăţenie democratică.

R4: creşterea considerabilă a numărului de parteneriate locale, naţionale şi europene

R5: creşterea prestigiului unităţii şcolare prin promovarea imaginii în toate domeniile

precizate.

DIRECȚII DE ACȚIUNE

Pornind de la premisa investiţiei în capitalul uman care asigură performanţa unui sistem

modern de educaţie şi formare profesională, Programul de Guvernare pe perioada 2009-

2012 vizează transformarea educaţiei în resursă de bază a modernizării României. În acest

document de strategie şi politică pe termen lung, cele patru caracteristici principale ale

procesului vizat sunt formulate astfel:

1. oportunităţile de educaţie şi accesul la o educaţie bazată pe egalitatea de şanse, pe toată

durata vieţii

2. calitatea educaţiei, în termeni de proces, de finalităţi şi de relevanţă

3. adaptabilitatea la schimbarea circumstanţelor şi la nevoile individuale

4. susţinerea legislativă şi financiară.

Pornind de la principiile pe care se structurează sistemul naţional de învăţământ

preuniversitar - principiul priorităţii educaţiei şi al educatiei centrate pe dezvoltarea

competenţelor-cheie, principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale, cel al cooperării

interinstituţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional, principiul descentralizării

autorităţii educaţionale, al transparenţei, al promovării interculturalităţii etc. - şi acţionând în

perspectiva priorităţilor stabilite de M.E.C.T.S. pentru anul şcolar 2012-2013, ŞCOALA CU

CLASELE I-VIII “ION AGÂRBICEANU”şi-a fixat următoarele direcţii de acţiune pentru

perioada 2012-2016 :

Asigurarea calităţii proceselor educaţionale (prin relansarea reformei manageriale, pe

criterii de eficienţă, prin reducerea absenteismului, prin reorganizarea sistemului de

evaluare a elevilor, prin combaterea analfabetismului funcţional etc).

Asigurarea calităţii în educaţie prin aplicarea reformei curriculare, pe criterii de

performanţă.

Asigurarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant la nivelul şcolii.

Asigurarea formării şi dezvoltării resurselor umane

Asigurarea parteneriatului comunitar şi internaţional la standarde europene.

Page 60: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

60

VII . PROGRAME STABILITE

(se vor derula pe parcursul anilor 2012-2016)

PRIORITĂȚI

Priorităţile stabilite de Şcoala cu clasele I-VIII “ION AGÂRBICEANU” pentru

perioada 2012-2016, decurgând din analiza stării sistemului de educaţie din unitate pe bază de

indicatori, realizată în cadrul Raportului asupra stării învăţământului din Şcoala “ION

Agârbiceanu” în anii şcolari 2007-2012, vizează:

realizarea unui sistem educaţional stabil şi echitabil, prin creşterea calităţii actului

instrucţional, prin asigurarea egalităţii de şanse, facilitarea accesului la educaţie şi creşterea

ratei de participare, monitorizarea ratei de participae la cursuri şi promovarea unor măsuri

specifice în vederea reducerii absenteismului şi eliminare a abandonului şcolar;

întărirea capacităţii instituţionale prin servicii educaţionale eficiente adresate copiilor

preşcolari, elevilor şi cadrelor didactice: aplicarea curriculumului pentru educaţia timpurie

şi a curriculumului structurat pe competenţe la clasele I-VIII, reorganizarea procesuală a

sistemului de evaluare a elevilor, cu scop de orientare, eradicarea analfabetismului

funcţional prin optimizarea competenţelor de lectură, extinderea programului prelungit de

tipul „Şcoală după şcoală", optimizarea activităţilor de orientare şi consiliere, asigurarea

unui mediu şcolar sănătos, servicii de asistenţă medicală etc.;

eficientizarea acţiunilor / instrumentelor de monitorizare, a activităţilor de îndrumare şi

control prin asistenţe la ore;

consilierea echipelor de proiect în elaborarea de proiecte şi programe eligibile pentru

atragerea de fonduri structurale; consilierea echipelor de proiect care implementează /

derulează programe şi proiecte de nivel local, judeţean sau naţional;

crearea structurilor organizaţionale pentru noi programe educaţionale / programe de

intervenţie vizând sprijinirea copiilor şi a elevilor provenind din medii defavorizate şi

pentru proiecte educaţionale destinate unor grupuri-ţintă de elevi (cu grad de excelenţă, cu

nevoi speciale de instruire, de supraveghere etc.);

dezvoltarea parteneriatelor educaţionale, a parteneriatelor cu agenţii economici, în special,

pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei orientării profesionale pentru o mai bună alegere

a viitoarei meserii a absolvenţilor claselor a VIII-a;

Page 61: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

61

participarea unui număr tot mai mare de cadre didactice la cursuri de formare şi dezvoltare

profesională orientate spre schimbarea viziunii şi a practicilor educaţionale prin trecerea la

demersul didactic focalizat asupra competenţelor şi a managementului didactic centrat pe

elev;

fundamentarea planului de şcolarizare şi CDŞ pentru anul şcolar 2012-2013; 2013-2014;

2014-2015 împreună cu partenerii sociali, pe baza analizei de nevoi educaţionale ale

elevilor şi intereselor părinţilor acestora, a evaluării sistematice a evoluţiei inserţiei

absolvenţilor claselor a VIII-a.

promovarea valorilor multiculturalităţii, sprijinirea programelor / proiectelor focalizate pe

cunoaşterea, respectarea şi valorificarea diversităţii culturale din rândul populaţiei

multietnice a judeţului Cluj, cu precădere a municipiului Cluj-Napoca.

Pentru realizarea scopurilor mentionate in proiect au fost definite urmatoarele programe:

1.Programul de pregătire a cadrelor didactice

2.Programul de modernizare a bazei materiale

3.Programul „Dimensiunea Europeană şi egalitate de şanse”

4. Programul de întărire a legaturilor dintre şcoala şi comunitate

5. Programul de promovare a imaginii scolii

1.. Programul de pregătire a cadrelor didactice Nr.

crt. Activitate Obiective operationale Termen Responsabilitati Resurse

Indicatori de

performanta

1.

Stabilirea

necesarului

de formare a

cadrelor

didactice in

conformitate

cu optiunile

strategice

definite

Formarea grupului de lucru

Realizarea chestionarului de

nevoi

Aplicarea chestionarului tu-

turor cadrelor didactice din

scoala

Interpretarea chestionarului

Studierea fiselor de formare

profesionala a cadrelor di-

dactice

Intocmirea listei de cadre di-

dactice cu nevoi de formare

pe: utilizarea echipamente-

lor audio- video, aplicarea

metodelor active- par-

ticipative centrate pe elev,

probleme de comunicare, u-

tilizare de echipamente

informationale

2012-

2013

Director

Director adjunct

Materiale: hartie,

copiator, toner,

creioane, pixuri

De timp: necesar apli-

carii si interpretarii

chestionarului

Financiare: resurse ex-

trabugetare,

De autoritate: recu-

noastere a nevoii de

formare

Lista cadrelor

didactice cu

nevoi de

formare pe:

utilizarea

echipamentelo

r audio-video,

aplicarea

metodelor

active-

participative

centrate pe

elev, probleme

de

comunicare,

uti-lizare de

echipamente

infor-

mationale

2. Selectarea

formatorilor

Studierea pietei formatorilor

Solicitarea de oferte de for-

mare

Alegerea celei mai avan-

tajoase oferte

2012-

2013

Director

Directorul adjunct

RFC

materiale: calculator

cu legatura la

INTERNET si

imprimanta, hartie,

cre-ioane, pixuri

Incadrarea in

plafonul finan-

ciar alocat

Existenta con-

tractelor

Page 62: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

62

Realizarea necesarului de

resursa financiara si iden-

tificarea surselor financiare

Incheierea contractelor

De timp: necesar cau-

tarii formatorilor,

solicitarii ofertelor de

formare, realizarii

necesarului de resursa

financiara, incheierii

contractelor

Financiare: necesare

platii formatorilor,

asigurarii suportului

de curs

3.

Formarea

cadrelor

didactice

Realizarea unui grafic de

formare

In functie

de

numarul

formabilil

or

Director

Directorul adjunct

Formatori

materiale: calculator

cu legatura la

INTERNET si

imprimanta, hartie,

creioane, pixuri,

xerox, toner, tabla,

creta

De timp: necesar for-

marii

Financiare: necesare

asigurarii

consumabilelor

La finalul cur-

surilor, cadrele

didactice vor fi

capabile sa uti-

lizeze echipa-

mentele audio-

video, sa

aplice metode

activ-

participative

centrate pe

elev, sa

comunice efi-

cient, sa utili-

zeze echipa-

mentele infor-

mationale

4.

Monitorizare

a activitatii

cadrelor

didactice

Realizarea de asistente la

orele de curs

Realizarea unor registre de

evidenta a utilizarii echi-

pamentelor

Urmarirea utilizarii echi-

pamentelor audio-video si

informationale

Permanent

Director

Sefi de catedre

materiale: fise de

asistenta, pix

de timp: necesar efec-

tuarii asistentelor,

monitorizarii utilizarii

echipamentelor

financiare: necesare

eventualelor activitati

de intretinere a

echipamen-telor

Existenta fi-

selor de

asisten-ta

Utilizarea zil-

nica a echipa-

mentelor de

toti profesorii,

con-form

registrului de

evidenta

2. Programul de modernizare a bazei materiale Nr

.cr

t.

Activitate Obiective operationale Termen Responsabilitati Resurse

Indicatori

de

performanta

1.

Inventarierea

tuturor

lucratorilor

necesare

reamenajarii

Stabilirea comisiei de in-

ventariere a lucrarilor ne-cesare

Derularea inventarierii

Stabilirea necesarului de

resursa financiara

Stabilirea surselor de finan-tare

Iunie 2012 Director

materiale:hartie, cre-

ioane, pixuri

De timp: necesar

inventarierii

De autoritate:

recunoas-tere de

directia invata-mant

primarie

Lista de in-

ventar

2.

Realizarea

lucrarilor de

reamenajare

Efectuarea lucrarilor de

reamenajare/ igienizare

Iunie-

septembri

e 2012

Director

materiale: in functie

de necesitati

de timp: necesar reali-

zarii lucrarilor

financiare: necesare

materialelor si plata

muncitorilor

Salile

reamenajate

3. Stabilirea Stabilirea comisiei de inven- Permanent Director materiale: hartie, cre- Listele cu

Page 63: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

63

necesarului

de dotare

tariere a necesarului de dotare

Inventarierea existentului de

dotare

Stabilirea necesarului de do-

tare

Stabilirea necesarului de re-

sursa financiara

Stabilirea surselor de finantare

ioane, pixuri

de timp: necesar

inventarierii

de autoritate:

recunoastere de

directia invatamant

primarie

dotarile

necesare

4.

Achizitionare

a de

mobilier,echi

pamente si

aparatura

moderna

Efectuarea achizitiei de mo-

bilier, echipamente si apa-

ratura

permanant Director

materiale: in functie

de devizie

de timp: necesar efec-

tuarii lucrarilor

financiare: necesare

platilor

de autoritate:

recunoastere de

directia invatamant

primarie

Existent

aparatura,

echipament,

mobilier

conform

planurilor

3. Programul de pregătire “ Dimensiune europeană şi egalitate de şanse” Nr

.cr

t.

Activitate Obiective operationale Termen Responsabilitati Resurse

Indicatori

de

performanta

1.

Identificarea

resurselor

educationale

europene

Utilizarea PC-ului si TIC

pentru gasirea de resurse

educationale

Realizarea unor schimburi de

experienta

permanent

Coordonatorul de

proiecte si

programe

materiale: calculator

cu legatura la

INTERNET si

imprimanta, hartie,

creioane, pixuri

De timp: necesar cau-

tarii

Financiare: necesare

realizarii schimburilor

(finantare externa)

Existenta

proiectelor

Existenta

unei baze de

resurse

2.

Realizarea

unor

materiale

referitoare la

„Dimensiune

a europeana “

Realizarea unui portofoliu

tematic

Informarea tuturor cadrelor

didactice asupra subiectului in

discutie

Desfasurarea unei mese

rotunde cu exemple de bune

practici

permanent

Coordonatorul de

proiecte si

programe

Catedrele de lb.

Romana, lb.

moderne

materiale: calculator

cu legatura la

INTERNET si

imprimanta, hartie,

creioane, pixuri

De timp: necesar rea-

lizarii materialelor

Financiare: necesare

asigurarii logisticii

Dictionarul

de termeni

Materiale

informative

3. Formarea

unor cadre

didactice in

crearea

deprinderilor

sociale si

tehnice de

promovare a

valorilor

europene

Selectarea cadrelor didactice

Contactarea organizatiilor/

institutiilor care pot furniza

asistenta de specialitate

Formarea cadrelor didactice

2012-2013

Directorul

Directorul

adjunct

Coordonatorul de

proiecte si

programe

RFC

materiale: calculator

cu legatura la

INTERNET si

imprimanta, hartie,

creioane, pixuri

De timp: necesar for-

marii

Financiare: necesare

platii formatorilor,

asigurarii suportului

de curs

Formarea

cadre

didactice

4. Identificarea

nevoilor de

formare a

elevilor pri-

vind

deprinderile

sociale si teh-

nice de

Formarea echipei care va

realiza studiul

Realizarea de chestionare

pentru grupurile de interes:

elevi, cadre didactice

Centralizarea datelor

2013-2014 Echipa

desemnata

materiale: calculator

cu legatura la

INTERNET si

imprimanta, hartie,

cre-ioane, pixuri

De timp: necesar rea-

lizarii studiului

Financiare: asigurarii

Centralizator

ul datelor

Page 64: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

64

promovare a

valorilor

europene

logisticii

5.

Formarea

unor elevi

Desfasurarea activitatilor de

formare 2014

Coordonatorul de

proiecte si

progra-me

cadre didactice

formate

materiale: calculator

cu legatura la

INTERNET si

imprimanta, hartie,

creioane, pixuri

De timp: necesar

formarii

Financiare: necesare

asigurarii suportului

de curs

Formarea

elevilor

6.

Realizarea

unui cabinet

de integrare

europeana

Gasirea spatiului adecvat

Igienizarea spatiului

Achizitionarea de mobilier

modern multifunctional

Dotarea cu aparatura

moderna, echipamente au-dio-

video si de comunicare

Dotarea cu resursa infor-

mationala

2014

Directorul

Directorul

adjunct

Coordonatorul de

proiecte si

programe

materiale: pentru

amanajare

De timp: necesar ame-

najarii

Financiare: necesare

tuturor activitatilor

Cabinetul de

integrare

europeana

7. Desfasurarea

de activitati

extra-

curriculare

on-line cu

parteneri din

strainatate

Participare la e-tweening Permanent

Coordonatorul de

proiecte si

programe

Prof. de infor-

matica

materiale: calculator

cu legatura la

INTERNET

De timp: necesar

derularii activitatilor

Realizarea a

3 astfel de

parteneriate

4. Programul de întărire a legăturilor dintre şcoala şi comunitate Nr

.cr

t.

Activitate Obiective operationale Termen Responsabilitati Resurse

Indicatori

de

performanta

1.

Organizarea

de activitati

comune

Realizarea de activitati ex-

trascolare cu Politia, Biserica,

Spitalul, ONG-uri, Primarie

Lansarea de proiecte/ pro-

grame comune cu alte scoli

locale

Permanent

Directorul adjunct

Coordonator de

proiecte si

programe

materiale:in functie de

activitate

De timp: necesar rea-

lizarii activitatii

Existenta

proiectelor/

programelor

2.

Realizarea

unei retele de

comunicare

eficienta

scoala -

comunitate

Actualizarea site-ului scolii

Organizarea unui forum de

discutii pe site-ul scolii

Realizarea unei agende cu

numere de telefon/ adrese de e-

mail specifica comunitatii

2012-

2013

Director

Catedra

informati-ca

Secretariat

Coordonator de

proiecte si

programe

materiale: calculator,

hartie

de timp: necesar rea-

lizarii activitatilor

existenta

site-ului

scolii cu

forumul de

discutii

existenta

agendei cu

numere de

telefon/

adrese e-mail

specifica

comunitatii

3.

Obtinerea

unor

sponsorizari

Identificarea posibililor

sponsori

Realizarea de contracte

Obtinerea de sponsorizari

Desfasurarea unor activitati

comune

Permanent Director

de timp: necesar

inventarierii

Contractele

de

sponsorizare

4. Incheierea de

parteneriate

Identificarea tuturor parte-

nerilor locali Permanent

Director

Director adjunct

De timp: necesar iden-

tificarii partenerilor si

Existenta

contractelor

Page 65: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

65

cu organizatii

din

comunitatea

locala

Incheierea de contracte de

parteneriat

Desfasurarea de activitati

comune cu acestia

Coordonator de

proiecte si

programe

incheierii

parteneriatelor

de parteneriat

5. Programul de promovare a imaginii şcolii Nr.

Crt.

Activitate Obiective Termen Responsabilitati Resurse Indicatori de

performanta

1 Vizitarea unitatilor

scolare si

promovarea di-

recta a ofertei

educationale

Cunoastearea

scolilor cu acelasi

statut

Derularea de

activitati comune

Prezentarea scolii

Permanent Directorul adjunct

Coordonator de

proiecte si progra-

me

materiale:de

prezentare a scolii

de timp: necesar

vizitelor

Realizarea cel

putin a unei

vizite lunare

2 Realizarea

materialelor

promotionale

Desemnarea unei

echipe care sa

realizeze materiale

promotionale

Promovareaa revistei

scolii

„LUCEAFĂRUL”

Permanent

Echipa desemnata materiale: hartie,

xerox, calculator,

imprimanta,

de timp: necesar rea-

lizarii materialelor

financiare: necesare a-

sigurarii cu

consumabile

Realizarea de

pliante diferite

Realizarea a 2

numere din

revista scolii

VIII. INDICATORI DE REALIZARE ŞI REZULTATE

AŞTEPTATE PRIN DERULAREA STRATEGIEI

În realizarea proiectului s-a ţinut cont de realitatea actuală a şcolii, de informaţiile primite de

la inspectori, manageri şi profesori cu experienţă dar şi de literatura de specialitate în managementul

educaţional. Prezentul proiect de dezvoltare şcolară pe termen mediu după avizarea în Consiliul

Profesoral şi aprobarea în Consiliul de Administraţie, va deveni documentul principal pe baza

căruia se vor elabora celelalte documente manageriale ale şcolii. Anual, acest document va suferi

modificări generate de schimbările datelor de intrare.

Pornind de la Planul de Dezvoltare Şcolară, în fiecare an şcolar va fi alcătuit Planul

Managerial (Operaţional) al şcolii care va stabili mijloacele prin care vor fi atinse ţintele şi

obiectivele strategice respectând direcţiile de acţiune şi coroborând resursele strategice. Se vor

stabili indicatori de performanţă pentru fiecare obiectiv, activităţi concrete, resurse, termene,

responsabili, responsabilităţi şi modalităţi de evaluare. REALIZAREA ŞI IMPLEMENTAREA

PROIECTULUI constă în:

-atingerea ţintelor şi realizarea oiectivelor

-obţinerea rezultatelor aşteptate

- îndeplinirea misiunii în termenii formulaţi, al sentimentului de famile comunitară şi al

pregătirii absolvenţilor pentru integrarea într-o societate în schimbare

Page 66: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

66

VIII. 1 Indicatori:

• Fişele de evaluare la sfârşit de an pentru personalul angajat

• Raportul de evaluare interna ARACIP

• Gradaţiile de merit obţinute şi alte premieri şi distincţii

• Finalităţi ale parteneriatelor derulate

• Gradul de implicare a Consiliului de Administraţie în luarea deciziilor şi rezolvarea

sarcinilor

• Modul de cheltuire a bugetului proiectat

• Fonduri extrabugetare obţinute şi probleme rezolvate cu acestea

• Calitatea şi numărul de implicări şi participări la cursuri de formare continuă, diseminarea

acestora şi utilizarea abilităţilor dobânduite în activitatea didactică

• Respectarea termenelor de execuţie a unor obictive

• Realizarea diversităţii activităţilor opţionale alese şi realizate

• Documentele de proiectare şi evidenţele

VIII. 2 Rezultate aşteptate:

realizarea politicii de dezvoltare şcolară ;

optimizarea indicilor şi standardelor de calitate propuse;

dezvoltatea dimensiunii europene a procesului instructiv-educativ;

adaptarea curriculumului la nevoile elevilor şi ale comunităţii locale;

îmbunătăţirea dotării şcolii cu mijloace de învăţământ moderne;

optimizarea descentralizării la nivelul unităţii şcolare;

motivarea cadrelor didactice pentru performanţă în activitatea didactică;

dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie şi a relaţiilor cu comunitatea locală;

creşterea numărului şi a calităţii parteneriatelor cu ţările din spaţiul european.

Şcoala îşi propune să întreţină relaţiile de parteneriat deja existente şi să creeze relaţii noi. Aceste

relaţii trebuie să ducă la:

asumarea unei mari responsabilităţi în luarea deciziilor;

o implicare mai mare a comunităţii în viaţa şcolii;

transformarea şcolii într-o resursă de dezvoltare a comunităţii;

implicarea mai activă a părinţilor în managemantul şcolii;

dezvoltarea şcolii ca un centru modern de educare, competitiv pe plan european.

CURRICULUM

REZULTATE AŞTEPTATE:

Page 67: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

67

a) Pe termen scurt (1 an)

- cadrele didactice care deja aplică metodele activ-participative la lecţii vor împărtăşi din

experienţa lor şi celorlalte cadre didactice şi vor susţine lecţii demonstrative în cadrul comisiilor

metodice sau prin interasistenţe

- cursuri de perfecţionare pentru utilizarea calculatorului şi pentru metode activ-

participative

- schimb de bune practici cu cadrele didactice şi cu alte persoane din instituţiile partenere

implicate în proiect

- implicarea cadrelor didactice în activităţile desfăşurate în cadrul proiectului

- comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii lucrează pe baza criteriilor de evaluare

stabilite şi pe baza legii

b) Pe termen mediu(2-3 ani )

- cadrele didactice care nu aplică metode activ-participative la ore vor urma cursuri de

perfecţionare în domeniu

- integrarea la cursuri de formare a tuturor cadrelor didactice care nu ştiu să utilizeze

calculatorul

- participarea la cursuri pe de perfecţionare şi la activitatea de consultanţă pe aspectul

evaluării formative

- responsabilii de comisii metodice şi directorii vor efectua asistenţe la ore pentru a verifica

aplicarea cunoştinţelor dobândite la cursurile de perfecţionare

- elaborarea de proceduri de evaluare şi optimizare a rezultatelor învăţării

- continuarea schimbului de bune practici cu cadrele didactice şi partenerii implicaţi în

proiect

- implicarea cadrelor didactice în activităţile desfăşurate în cadrul proiectului Comenius şi

continuarea acestor activităţi şi după încheierea perioadei de proiect

c) Pe termen lung(4ani)

- toate cadrele didactice din şcoală vor aplica metode activ-participative la ore şi vor ştii să

susţină lecţii cu ajutorul calculatorului

- toate cadrele didactice vor folosi materialele realizate în timpul proiectului în cadrul

cabinetului de consultanţă şi vor continua activitatea în acest cabinet pentru actualizarea

cunoştinţelor

- vor avea loc activităţi demonstrative la toate ariile curriculare, iar directorii şi responsabilii

comisiilor metodice vor monitoriza aceste activităţi

- comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii lucrează pe baza criteriilor de evaluare

stabilite şi pe baza legii, devenind principalul factor în activitatea de consultanţă

Page 68: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

68

- standardele curriculare vor fi atinse cel puţin la nivelul de „bine” la toate disciplinele din

CN

RESURSE UMANE

REZULTATE AŞTEPTATE:

a) Pe termen scurt(1 an)

- mai multe ore de pregătire suplimentară cu elevii cu lacune la învăţătură şi cu elevii capabili

de performanţă

- diversificarea şi creşterea numărului activităţilor extraşcolare

- atragerea intensivă a elevilor la activităţi de proiecte educaţionale

- extinderea regimului de semiinternat pentru toţi elevii claselor I-IV

- colaborarea mai strânsă cu părinţii pentru reducerea numărului de absenţe şi pentru o mai

largă participare la rezolvarea problemelor şcolii şi ale elevilor

- atragere de sprijin pentru elevii care provin din familii defavorizate

- mai multe opţionale atractive pentru elevi

b) Pe termen mediu(2-3 ani)

- popularizarea rezultatelor obţinute de elevii şcolii noastre la olimpiade, concursuri,

- un nou proiect pe activităţi extraşcolare

- participarea elevilor la activitatea proiectului

- extinderea sistemului de semiinternat, dacă sunt cereri suficiente, la elevii de gimnaziu

- implicarea efectivă a Consiliului elevilor în dezbaterea problemele şcolii şi în rezolvarea lor

- reducerea numărului de absenţe

- implementarea sistemului de gestionare a datelor şi informaţiilor (BDNE şi alte sisteme) şi

instruirea personalului care va utiliza sistemul

c) Pe termen lung(4 ani)

- realizarea numărului de clase propus şi menţinerea grupelor de excelenţă

- menţinerea în rândul şcolilor cu rezultate deosebite la TSU şi popularizarea acestor rezultate.

- toţi absolvenţii şcolii noastre să fie înscrişi la licee şi SAM

- creşterea ponderii activităţilor extracuriculare

- participare activă a elevilor la activităţile desfăşurate de şcoală, sub coordonarea propriului

Consiliu

- părinţii să opteze în număr mai mare pentru şcoala noastră la înscrierea copiilor în clasa I,

datorită rezultatelor la învăţătură obţinute de elevii noştri, a atractivităţii ofertelor de opţionale, de

activităţi extraşcolare şi a calităţii mediului educaţional

- reducerea număr de absenţe şi a abaterilor disciplinare grave

Page 69: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

69

- funcţionarea sistemului de gestionare a datelor şi informaţiilor

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

REZULTATE AŞTEPTATE:

a) Pe termen scurt(1 an)

- cadrele didactice care ştiu să elaboreze proiecte vor face cursuri de pregătire cu alte cadre

didactice care doresc să înveţe elmentele de bază ale mangementului de proiect

- elaborarea de proiecte pentru dotarea şcolii cu calculatoare şi cu material didactic şi de

modernizare a clădirilor şcolii şi depunerea lor la Consiliul Local, ISJ şi la alte foruri de coordonare

- elaborarea de proiecte pentru obţinerea unor fonduri de dezvoltare şcolară

- igienizarea corespunzătoare a sălilor de clasă, a grupurilor sanitare şi a coridoarelor pentru

a obţine avizele sanitare.

b) Pe termen mediu(2 ani)

- alcătuirea de proiecte pentru dotarea şcolii cu calculatoare şi cu material didactic, pentru

realizarea unui cabinet de documentare şi consultanţă şi depunerea lor la termen spre aprobare

- reactualizarea proiectelor pentru schimbarea instalaţiei electrice a şcolii, pentru schimbarea

geamurilor şi a uşilor şi pentru igienizare şi depunerea lor la Consiliul Local şi ISJ

- licitaţia pentru proiectul de mansardare şi realizarea proiectului

- căutarea unor sponsori şi parteneri care doresc să susţină activităţile de dezvoltare a şcolii

- igienizarea periodică a sălilor de clasă, a grupurilor sanitare şi a coridoarelor pentru a

obţine avizele sanitare.

c) Pe termen lung(3-4 ani)

- dotarea şcolii cu mai multe calculatoare şi cu material didactic modern şi folosirea acestora

la ore

- dotarea cabinetului de documentare şi de consultanţă şi asigurarea funcţionalităţii acestuia

şi după încheierea proiectului

- monitorizarea folosirii eficiente a acestor dotări în timpul orelor

- obţinerea devizelor estimative, realizarea studiilor de fezabilitate, organizarea licitaţiilor şi

realizarea tuturor lucrărilor propuse: mansardarea corpurilor de clădire, schimbarea instalaţiei

electrice, a geamurilor şi uşilor, igienizarea sălilor de clasă, a grupurilor sanitare şi a coridoarelor.

DEZVOLTARE DE RELAŢII COMUNITARE

REZULTATE AŞTEPTATE:

a) Pe termen scurt(1 an)

Page 70: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

70

- popularizarea problemelor şcolii şi sensibilizarea la nevoile de integrare şi de educaţie ale

elevilor în cadrul şedinţelor cu părinţii

- obţinerea sprijinului părinţilor pentru rezolvarea acestor probleme

- chestionarea părinţilor în legătură cu aşteptările lor în oferta de CDŞ a şcolii, în cadrul

sesiunii anuale de opţiune

- prezentarea proiectului şcolar în faţa părinţilor şi sublinierea importanţei acestuia pentru

şcoala noastră şi pentru comunitate

- prezentarea şi dezbaterea Regulamentului şcolar şi a Regulamentului de ordine interioară

b) Pe termen mediu(2-3 ani)

- organizarea unor şedinţe cu părinţii împreună cu elevii şi cu psihologul şcolar pe diverse

teme de interes educaţional

- organizarea unor activităţi comune cadre didactice-părinţi, în cadrul cărora să fie

popularizate activităţile desfăşurate în şcoală şi rezultatele obţinute de elevi sub îndrumarea

sistematică a cadrelor didactice

- implicarea părinţilor în alcătuirea programului de activităţi extraşcolare a elevilor

- relaţie mai strânsă cu membrii CRP

- diversificarea metodelor de promoţionare a şcolii la nivelul comunităţii locale

c) Pe termen lung(4 ani)

- implicarea mai activă a părinţilor în rezolvarea unor probleme ale şcolii şi ale elevilor

- atragerea de sponsori cu ajutorul părinţilor

- creşterea anuală cu 5% a numărului de părinţi care vizitează şcoala în mod frecvent

- reducerea numărului părinţilor care nu cunosc situaţia şcolară a elevilor,

problemele şcolii, activităţile extraşcolare, rezultatele deosebite ale elevilor şi ale

cadrelor didactic

IX. BENEFICIARI/GRUPURI DE INTERES

Grup ţintă:

elevii şcolii

cadrele didactice

personalul nedidactic şi auxiliar

părinţii elevilor

comunitatea locală

partenerii educaţionali

Page 71: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

71

X. MONITORIZARE ŞI EVALUARE

Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de

activitate didactică şi managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi.

Comisia de evaluare, Consiliul de Administraţie, Inspectoratul Scolar prin pârghii

specifice vor constata periodic măsura în care se realizează ţintele strategice şi vor interveni

pentru reglarea demersurilor.

Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni in stabilirea priorităţilor

la un moment dat.

Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în

analiza managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului educaţional al şcolii.

Principala gijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă

cărora ne adresăm şi la care ne raportăm: elevii părinţii, cadrele didactice si nedidactice,

comunitatea locală şi partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii.

Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a

descriptorilor stabiliţi.

X.1 Mecanisme de evaluare și asigurare a calității (metode, instrumente, proceduri)

CURRICULUM

*chestionare, documentaţie de feed-back

*fişe de asistenţă (directori, şefi de comisii metodice)

*lecţii deschise evaluate prin revizuire reciprocă (peer review)

*gradul de operaţionalizare a obiectivelor din proiectarea didactică

*fişele de activitate diferenţiată la clasă

*documentele de evaluare formativă: teste, matrice de specificaţie, grafice de progres

*statistici privind rezultatele elevilor comparativ cu anii şcolari anteriori

RESURSE UMANE

*evidenţierea progresului elevilor în cei 4 ani prin analizarea rezultatelor din SC-uri, TSU,

olimpiade şi concursuri şcolare

*evidenţierea scăderii numărului absenţe prin compararea evidenţelor din cataloage în cei 4

ani

*proporţia elevilor înscrişi la licee faţă de cei înscrişi la SAM

*gradul de participare la activităţi extraşcolare

*chestionare aplicate elevilor referitoare la atractivitatea şi eficienţa lecţiilor şi a activităţilor

extraşcolare

Page 72: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

72

*număr elevi beneficiari ai activităţii de semiinternat şi evidenţierea, prin compararea

rezultatelor acestor elevi, a eficienţei acestei activităţi pe parcursul celor 4 ani

*funcţionarea sistemului de gestionare a datelor şi completarea lui periodică

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

*număr proiecte depuse

*număr proiecte realizate

*număr calculatoare obţinute şi gradul de utilizare a acestora

*numărul de repere de modernizare a clădirilor

*realizarea mansardarii necesare obţinerii de noi spaţii şcolare

*dotare cu material didactic/gradul de folosire la lecţii/rezultate

DEZVOLTARE DE RELAŢII COMUNITARE

*numărul părinţilor implicaţi în activităţi organizate de şcoală,comparativ în cei 4 ani de

derulare a PDI

*numărul elevilor implicaţi în activităţi de activităţi de proiect educaţional sau în alte activităţi

de interes comunitar, comparativ în cei 4 ani de derulare a PDI

*numărul activităţilor de parteneriat şcoală – părinţi şi şcoală – comunitate

X.1 Organizarea procesului de consultare în vederea organizării PDI-ului:

Grupul de lucru pentru monitorizarea şi evaluarea proiectului de dezvoltare al şcolii este

alcătuit din responsabilii Comisiilor metodice. A fost ales acest grup de lucru deoarece:

membrii săi sunt interesaţi în obţinerea unor rezultate bune în toate domeniile funcţionale pe

care a fost structurat proiectul;

au spirit de iniţiativă;

au experienţă în activităţi de monitorizare şi evaluare;

au avut o contribuţie importantă la elaborarea PDI;

coordonează toate activităţile de interes educaţional din şcoală.

stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor specifice;

contactarea partenerilor sociali privind colaborarea lor cu organizaţia noastră;

contextul elaborării: documente de proiectare, documente de analiză, documente de

marketing, web-site-ul şcolii;

Page 73: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

73

mediul extern: www.edu.ro; www.isjcj.ro; ISJ-PLAI şi PRAI; www.aracip.edu.ro

mediul intern: rapoarte statistice; rapoarte semestriale şi anuale manageriale şi ale comisiilor

metodice/tematice; dosarele comisiilor metodice şi tematice; portofoliile cadrelor didactice;

rapoartele CA, CEAC; rezultele elevilor; fişe de evaluare; rezultate sondaje, chestionare;

rezultatele evaluării externe;

planuri operaţionale: manageri, CA, CEAC, comisii metodice

X. 2. Organizarea monitorizării, evaluării şi actualizării PDI-ului

a. echipa de lucru:

întâlniri de informare, actualizare;

sedinţe de lucru pe termene fixate anterior;

întâlniri cu membrii CEAC

b. echipa managerială:

acţiuni specifice cuprinse în planul managerial, planul CA, tematica CP;

discuţii de informare, feed-back;

rapoarte semestriale;

rapoarte anuale;

analiza rapoartelor CEAC.

c. responsabilii comisiilor metodice şi tematice:

planuri manageriale pentru implementarea PDI-ului;

rapoarte semestriale şi lunare;

fişe de autoevaluare;

portofoliile membrilor comisiei;

asistenţe/inter-asistenţe;

lecţii demonastrative;

acţiuni extracurriculare;

schimb de experienţă în cadrul cercurilor pedagogice sau în cadrul unor proiecte.

XI. HARTA PARTENERILOR

XI. 1. Parteneri sociali:

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj;

Consiliul local judeţean Cluj;

Primăria Dej, Primarul

Consiliul local municipal

Page 74: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

74

Poliţia Dej

Spitalul Dej

Subcentrul de asistenţă antidrog Dej

Bisericile Ortodoxă, Greco-catotică, Penticostală

XI. 2 Parteneri economici:

SAMUS MEX Dej

Alte firme private implicate în diverse proiecte, parteneriate

ANEXA 1- RESURSE UMANE

PERSONALUL DE CONDUCERE

2010-2011 1.

Nr.

crt

Numele şi

prenumele

Funcţia Nr. telefon

fix

Nr. telefon

mobil

e-mail

2.

Nr.

crt

Numele şi

prenumele

Specialitatea Nr.

decizie/

Ordin de

numire

Data

numirii în

funcţie

Vechimea

în

funcţ.

în

invă-

ţământ

3.

Nr

crt

Numele şi

prenumele

Nr.

ore/sapt

Degrevare Cursuri de pregătire managerială

Denumirea Anul Nr

ore/

Nr

credite

Instituţia

organizatoare

3 Bora Carmen 18 - Evaluarea ispectiei

scolare

Comunicare si

leadership

2007

2008

13 cr.

25 cr.

CCD Cluj

CCD Cluj

RESURSE UMANE

2010-2011 1. Posturi/norme didactice

Indicator Total Primar Gimnazial

Page 75: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

75

Nr. Total cadre

didactice

54 17 37

Nr. cadre didactice

titulare

38 15 23

Nr. cadre didactice

suplinitoare

12 2 10

2.Distribuţia pe grade didactice

Număr personal didactic calificat Personal

didactic

necalificat Doctorat Masterat Gradul I Gradul II Definitivat Fără

definitivat

1 2 30 3 14 7 -

3. Gradul de acoperire cu personal didactic

Total

posturi

Calificat

%

Titulari Suplinitor Cumul

La catedra Detaşaţi

45.14 100 30 1 de la noi

2 la noi

12 1

4. Indicatori privind calitatea resurselor umane

Indicatorul Număr cadre

didactice

Ponderea

%

Nr. Cadre

didactice

a. ponderea personalului metodişti 8 14.81

b. responsabili cerc pedagogic 5 9.25

c. cadre didactice cu competenţe în utilizarea

calculatorului

50 92.59

d. ponderea cadrelor didactice care în ultimii

5 ani au urmat cel puţin o formă de

perfecţionare

50 92.59

5. Personal didactic auxiliar şi nedidactic

Personal nedidactic Personal didactic

auxiliar

Raport personal

nedidactic/ personal

didactic

%

Raport personal

didactic auxiliar/

personal didactic

%

9 (9 norme) 6 (5.5 norme) 16.66% 11.11%

6. Personal didactic auxiliar

Nr.

crt

Numele şi

prenumele

Funcţia Nivelul

studiilor

Telefon

fix/mobil

e-mail

7. Personal nedidactic

Nr.

crt

Numele şi prenumele Funcţia Telefon fix/ mobil

8. Distribuţia personalului nedidactic în funcţie de calificări

Funcţia Număr persoane Calificare da/nu

ANEXA 2 ELEVI

Page 76: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

76

DATE DESPRE ELEVI

1. Învăţământ de zi primar şi gimnazial 2010-2011

Nr.crt Clasa Nr. clase Nr. elevi Nr. fete Nr. băieţi

1 Clasa I 4 112 54 58

2 Clasa a II-a 4 108 55 53

3 Clasa a III-a 4 113 52 61

4 Clasa a IV-a 5 133 74 59

5 Clasa a V-a 4 105 47 58

6 Clasa aVI-a 3 86 48 38

7 Clasa a VII-a 3 89 53 36

8 Clasa a VIII-a 5 138 65 73

2. Evoluţia efectivelor de elevi

Anul şcolar 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Băieţi Fete Băieţi Fete Băieţi Fete Băieţi Fete

Nr. elevi 384 404 423 384 364 425 436 448

Total elevi 838 815 789 884

3. Distribuţia elevilor pe naţionalităţi

Naţionalitatea 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Români 99.17 % 99.09 % 789-99.12% 858 -97.05%

Maghiari 0.48 % 0.46 % 3-0.38% 20- 2.26%

Rromi 0.35 % 0.45 % 4- 0.5% 5- 0.58%

Alte naţionalităţi - % - % - 1 moldovean-

0.11%

4. Elevi bursieri pe categorii de burse

An şcolar Număr elevi cu bursă

socială

Număr elevi cu bursă

medicală/ orfani

Alte categorii de burse

2007-2008 9 3/9 -

2008-2009 8 3/8 -

2009-2010 8 3/6 -

2010-2011 9 3/9 -

5. Proiectul planului de şcolarizare + Şcoala Pintic (structura şcolii)

Anul

Şcolar

Nr. de clase şi nr. elevi pe ani de studii Total

elevi

Număr

clase I II III IV V VI VII VIII

2007-

2008 5

130

4.34

110

4.33

103

4.33

92

5.25

119

4.23

98

4.25

99

4.25

97

854 36

2008-

2009 4.33

104

5

131

4.34

110

4.33

105

3.33

79

4.33

109

4.34

96

4

95

829 34

2009-

2010 4.33

106

4.33

106

5

134

4.34

109

3.25

75

3.25

75

4.25

105

4.25

93

803 33

2010-

2011 4.33

116

4.33

109

4.34

115

5

133

4

105

3

86

3

89

5

138

891 33

6. Forme de învăţământ/ număr de clase

Page 77: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

77

Anul şcolar 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Nr. de clase

realizate

Primar 17 17 17 17

gimnazial 17 15 14 15

7. Situaţia la învăţătură pe ultimii patru ani

Anul

şcolar

Promovaţi cu note cuprinse între Repetenţi Promovabilitate

% 5-6.99 7-8.99 9-10

2007-2008 19 158 213 2 99.76%

2008-2009 16 134 239 2 99.76%

2009-2010 6 99.24%

2010-2011 9 98.98%

8. Testare Naţională/ Teze cu subiect unic

Anul şcolar 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Total elevi înscrişi în clasa a VIII-a 96 95 95 135

Total absolvenţi clasa a VIII-a 95 95 93 137

Total elevi înscrişi la examene de

admitere

93 95 93 137

Total elevi promovaţi la examene 93 95 88 137

Promovabilitate % 100% 100% 98.95% 100%

9. Rezultate la admiterea în licee/ SAM-uri

Anul şcolar Nr elevi total

înscrişi la

examene

Promovaţi Reuşiţi la licee Reuşiţi la

SAM-uri

2007-2008 95 95 83 10

2008-2009 95 95 65 30

2009-2010 93 93 93 -

2010-2011 137 137 134 -

10. Indicatori de eficienţă internă în ultimul an şcolar (2009-2010)

Indicator A B Ax100/B

a. promovabilitate Nr. elevi promovaţi la sfârşit de an

şcolar

Nr. total elevi la

şfârşitul anului

şcolar

99.24 %

783 789

b. repentenţie Nr. total elevi decalraţi repetenţi la

sfârşitul anului şcolar

Nr. total elevi la

şfârşitul anului

şcolar

0.76 %

6 789

c. abandon şcolar Nr. elevi care au părăsit educaţia Nr. total elevi

înscrişi

-

- 789

d. absenteism/

neparticipare la cursuri

Nr. total de absenţe Nr. absenţe

nemotivate

9.21%

17 091 1 575

e. promovabilitate la

EN

Nr. total elevi promovaţi Nr. total elevi

înscrişi

98.95 %

88 peste 5 93

Page 78: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

78

Toti au intrat in admitere

. Rezultate la olimpiade şcolare

Anul şcolar Rezultatele la olimpiadele şcolare

Participanţi

etapa

judeţeană

Premii etapa

judeţeană

Participanţi faza

naţională

Premii faza

naţională

2006-2007 56 34 - -

2007-2008 65 38 - -

2008-2009 60 33 - -

2009-2010 67 37 - -

- fluxuri şcolare :

Nr.

Crt.

Elevi Categorii An şcolar

2006-2007

An şcolar

2007-2008

An şcolar

2008-2009

An şcolar

2009-2010

1. Total elevi - 827 839 812 803

2. Provenienţa - Urban Urban Urban Urban

3. Băieţi/ fete - 414/ 413 451/388 366/446 372/431

4. Clase propuse

şi aprobate

Clase realizate

-

-

33

33

34

34

35

34

35

33

5. Elevi clase I-IV

Elevi clase V-

VIII

- 430

397

434

405

450

379

447

342

6. Elevi bursieri Socială

Boală şi

orfani

8

12

7

2+9

8

3+8

8

3+6

-rezultate

Nr.

Crt

Rezultate şcolare 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

1 Rezultate la testarea

naţională / evaluarea

naţională

93,75% 98.96% 93,75% 98.95%

2 Premii şi menţiuni la

olimpiade judeţene

3.87% 6.28% 3.87% 6.28%

3 Premii şi menţiuni la

alte concursuri

naţionale/internaţionale

2.9% 9.79% 2.9% 9.79%

4 Promovabilitate 99.76% 99.76% 99.76% 99.24%

5 Continuarea studiilor

elevilor claselor a VIII-

a

98.96% 100% 100%% 100%

6 Abandon şcolar - - - -

ADMITERE 2012

93 elevi absolvenţi

Real 42 (29 mate-info,; 13 ştiinţele naturii; )

Page 79: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

79

Uman 22 (14 filologie engleza; 8 filologie franceză;)

Servicii 8 ( 5 economic ; 1 turism şi alimentaţie ; 2 comert;)

Tehnic 16 ( 8 mecanică; 6 construcţii; 2 electric)

Protectia mediului 1

Liceul militar 2

Repartizaţi la sesiunea 2012-- 100%

ANEXA 3 BIBLIOTECA 2011-2012

Biblioteca şcolară cu 12 659 volume în valoare de 32 728,57 RON dintre

care 5 achiziţionate recent în valoare de 59 RON. Totalul cititorilor din

anul şcolar a fost de 816din care771 elevi, 40 cadre didactice şi 5 membrii

ai personalului auxiliar, în total 100/zi vizite la bibliotecă. A crescut

Page 80: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

80

numărul domeniilor de achiziţii (estetic şi creativ, uman şi social, lingvistic

şi literar, stiinţific, tehnologic, etc.);

BIBLIOTECĂ

Indicatori de dotare şi utilizare a bibliotecii şcolare

a. fondul de carte

cu relevanţă

educaţională şi

culturală

număr de volume

achiziţionate în

ultimii 3 ani

nr. de volume

uzate moral

nr. de volume

uzate fizic

nr. total de

volume

2007-2008: 606

2008-2009: 565

2009-2010: 5

Total: 1 176

- 1 000 12 659

b. manuale

utilizate în şcoală

nr. de seturi de

manuale

nr. de calse care

le utilizează

gradul de uzură gradul de

utilizare

73 (49 gimnaziu,

24 primar)

31 (14 gimnaziu,

17 primar)

8090 100%

c. abonamente

publicaţii

nr. de publicaţii nr. de

abonamente

nr. mediu de elevi

cititori de

publicaţii

nr. mediu de

profesori cititori

de publicaţii

48 trib inv.

240 Faclia

Total 288

2 4/zi elevi

(960/an)

20/zi

360/ an

d. utilizarea

fondului de carte

% elevi cititori % profesori

cititori

grad de utilizare

fond carte

durata medie de

utilizare a

spaţiului de

lectură

97% (793/771) 65% ( 61/40) 80% 7 ore

PREMIILE OBŢINUTE DE ELEVII ŞCOLII ,,MIHAI EMINESCU”

DEJ

ÎN ANUL ŞCOLAR 2009-2010 - CENTRALIZATOR PE DISCIPLINE -

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Page 81: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

81

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – FAZA JUDEŢEANĂ

MENŢIUNI

CONCURSUL NAŢIONAL ,,EVALUARE ÎN EDUCAŢIE” - clasament naţional

PREMIUL I

PREMIUL II

PREMIUL III

CONCURSUL NAŢIONAL COMUNICARE.ORTOGRAFIE.RO

PREMIUL I

PREMIUL II

PREMIUL III

MENŢIUNI

CONCURSUL DE REVISTE ŞCOLARE

LOCUL I

LIMBA FRANCEZĂ

FESTIVALUL DE TEATRU FRANCEZ PENTRU COPII FRANTHOUSIASME

DEJ Mai 2012

QUESTIOUNS POUR TOUS LES CHAMPIONS

CANGURUL LINGVIST

CEL MAI MARE PUNCTAJ

PESTE 100 DE PUNCTE

JEU DE LA DICTEE

Page 82: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

82

CONCURSUL DE DICTARE (colaborare cu oraşul LE QUESNOY)

LIMBA ENGLEZĂ

CONCURSUL KANGOURUL LINGVIST

EVALUARE ÎN EDUCAŢIE

ISTORIE

OLIMPIADA DE ISTORIE – FAZA JUDEŢEANĂ

GEOGRAFIE

OLIMPIADA DE GEOGRAFIE – FAZA JUDEŢEANĂ

OLIMPIADA DE RELIGIE – FAZA JUDEŢEANĂ

MATEMATICĂ

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ – FAZA JUDEŢEANĂ

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ,,DUMITRU ŢIGANETEA”

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ MARIAN ŢARINĂ TURDA

CONCURSUL NAŢIONAL LUMINA MATH

CONCURSUL DE EVALUARE ÎN EDUCAŢIE – MATEMATICĂ

PREMIUL I

PREMIUL II

PREMIUL II I

Page 83: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

83

CONCURSUL “MIRAJUL COPILĂRIEI”

PREMIUL I

PREMIUL II

MICUL MATEMATICIAN

PREMIUL I

PREMIUL II

PREMIUL II I

MENŢIUNE

EUROJUNIOR

PREMIUL II

PREMIUL II I

MENŢIUNE

CONCURSUL KANGOURU

PARTICIPARE BARAJ

FIZICĂ

OLIMPIADA DE FIZICĂ – FAZA JUDEŢEANĂ

FESTIVALUL ŞTIINŢEI – CLUJ NAPOCA

CHIMIE

BIOLOGIE

OLIMPIADA – FAZA JUDEŢEANĂ

“CONCURSUL “EMIL PALADE”

Concursul naţional DESCOPERĂ O LUME SĂNĂTOASĂ – menţiune

Concursul Sanitarii priceputi - LOCUL I – FAZA JUDETEANA

Page 84: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

84

EDUCAŢIE PLASTICĂ

PROF. Bodea Eleonora

CONCURSUL “CĂLĂTORIE ÎN FANTASTIC” -

FESTIVALUL DE TEATRU FRANCEZ PENTRU COPII FRANTHOUSIASME

DEJ Mai 2010

PREMIUL I

MESAJUL MEU ANTIDROG – faza judeţeană

EDUCAŢIE MUZICALĂ

CONCURSUL JUDEŢEAN MOTZART

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ

OLIMPIADA DE EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ – FAZA NAŢIONALĂ

OLIMPIADA DE EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ – FAZA JUDEŢEANĂ

EDUCAŢIE FIZICĂ

OLIMPIADA NAŢIONALA A SPORTULUI ŞCOLAR

PREMIUL III – ŞAH

MENŢIUNE – ŞAH

PREMIUL III – echipa băieţi baschet

OLIMPIADA SPORTULUI ŞCOLAR – FAZA JUDEŢEANĂ

PATRULA DE CIRCULAŢIE - îndrumător prof. MARTONOŞ DARIA

MENŢIUNE PREMIUL III - “

Page 85: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

85

ALTE CONCURSURI LA NIVEL JUDEŢEAN / NAŢIONAL

Concursul Eurojunior

MESAJUL MEU ANTIDROG

OLIMPIADA DE EDUCAŢIE CIVICĂ

Page 86: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

86

“ Nu zidurile fac şcoala

ci spiritual care domneşte în ea.”

(Ferdinand I)

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ

ŞCOALA “ ION AGÂRBICEANU” CLUJ-NAPOCA, CLUJ

PLAN MANAGERIAL

2012-2013

Page 87: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

87

Priorităţile Şcolii GIMNAZIALE “ION AGÂRBICEANU” pentru 2012-2013 sunt:

1. Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient si relevant;

2. Realizarea demersurilor necesare în vederea alocării resurselor financiare necesare

aplicării politicilor scolii;

3. Descentralizarea învăţământului şi creşterea autonomiei şcolii;

4. Introducerea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe;

5. Monitorizarea aplicării sistemului legislativ care să asigure modernizarea, stabilitatea si predictibilitatea

sistemului de învăţământ, precum si garantarea egalităţii de şanse în accesul la educaţie;

6. Educaţia permanentă în vederea obţinerii unor calificări noi, a extinderii specializării si perfecţionării;

Obiectivele strategice pentru anul şcolar 2012-2013 sunt::

1. asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie;

2. fundamentarea curriculum-ului pe competenţele agreate la nivel naţional

3. sprijinirea elevilor capabili de performanţe deosebite/ sprijinirea elevilor cu nevoi de remediere;

4. fundamentarea formării continue a personalului didactic, didactic auxiliar;

5. aplicarea descentralizării învăţământului (în judeţele pilot);

6. asigurarea calităţii în toate compartimentele organizaţiei;

1. Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie

1.1 Realizarea planurilor de şcolarizare propuse.

1.2 Aplicarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii şcolii la servicii educaţionale de calitate.

2. Fundamentarea curriculum-ului pe competenţele agreate la nivel naţional

Page 88: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

88

2.1 întocmirea documentelor de planificare în conformitate cu legislaţia în vigoare, personalizarea lor în funcţie de

nivelul clasei, folosirea instruirii diferenţiate

2.2 monitorizarea folosirii metodelor activ-participative în actul didactic;

2.3 creşterea ponderii activităţilor cu careacter practic-aplicative;

3. Sprijinirea elevilor capabili de performanţe deosebite/ sprijinirea elevilor cu nevoi de remediere;

3.1 sprijinirea elevilor capabili de performanţe prin activităţi suplimentare şi asigurarea şansei de participare la

diverse concursuri/ olimpiade;

3.2 diversificarea activităţilor educative pentru valorificarea potenţialului elevilor;

3.3 realizarea unor activităţi de remediere pentru creşterea performanţelor elevilor;

3.4 eficientizarea asistenţei psihopedagogice în scopul valorificării potenţialului elevilor;

4. Fundamentarea formării continue a personalului didactic, didactic auxiliar

4.1 Realizararea perfecţionării şi formării continue în funcţie de necesităţile personalului şi ale organizaţiei;

4.2 Valorificarea competenţelor dobândite în formarea continuă în procesul didactic

5. Aplicarea descentralizării învăţământului (în judeţele pilot)

5.1 Eficientizarea proiectului de buget în concordanţă cu necesităţile

5.2 Descentralizarea deciziei pe orizontală şi verticală

6. Asigurarea calităţii în toate compartimentele organizaţiei

6.1 Aplicarea măsurilor de remediere pentru creşterea calităţii organizaţiei şcolare

6.2 Creşterea prestigiului şcolii în comunitate şi judeţ

Page 89: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

89

Acţiuni Responsabilităţi/

Responsabilităţi

delegate

Beneficiari Evaluare Termen

1 2 3 4 5

OBIECTIV 1. Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie

1.1 Realizarea planurilor de şcolarizare propuse

Indicator de performanţă: Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective

- stabilirea în politica şcolii a directiile

generale de dezvoltare

-revizuirea planului de dezvoltate pe baza

rezultatelor anului anterior şi a obiectivelor

propuse pe anul în curs;

- dezbaterea misiunii şi viziunii şcolii cu

responsabilii comisiilor/catedrelor metodice

- propunerea şi realizarea proiectul planului

de şcolarizare

- elaborarea şi aplicarea planului

managerial/planului operaţional

- reactualizarea regulamentele şi echipelor de

lucru din şcoală

- stabilirea personalizării a portofoliilor

comisiilor/ catedrelor metodice, a comisiilor

tematice, a portofoliilor individuale ale

cadrelor didactice

- remanierea activităţii compartimentelor

Director

Comisia PDI

Comisia PDI,

responsabili comisii

Director, secretar sef

Director, director

adjunct

Director, director

adjunct

Resp, comisii

Director, personal

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

personalul şcolii,

elevi

personalul şcolii,

personalul şcolii,

- realizarea tintelor şi

obiectivelor propuse în PDI

- rectualizarea realistă a

PDI pe baza succeselor şi

nevoilor identificate

- dezbaterea celor două

componete ale PDI pe baza

unei analize SWOT şi

PESTE realiste

- îndeplinirea planului de

şcolarizare

- analiza SWOT a planului

managerial şi a proiectelor

derulate

- gradul de respectare a RI,

raportul comisiei de

disciplină

- monitorizarea

portofoliilor

- rapoarte evaluări externe

tematice

-rapoarte compartimente

15 sept 2012

15 sept. 2012

1 oct. 2012

1 sept. 2012

1 nov. 2012

1 sept. 2012

10 nov. 2012

10 nov. 2012

Page 90: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

90

(financiar-contabil, administrativ, secretariat,

bibliotecă, personal de întreţinere) pentru

eficientizare şi asigurarea calităţii

compartimente

1.2 Aplicarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii şcolii la servicii educaţionale de calitate

Indicator de performanţă: Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă

- organizarea şi eficientizarea sistemul de

comunicare internă intrainstituţională

-dezvoltarea sistemului informatic al şcolii

-asigurarea şi eficientizarea sistemul de

comunicare externă, interistituţională

- monitorizarea bazei de date

- asigurarea cuprinderii în baza de date a

informaţiilor necesare funcţionarii şi

dezvoltării şcolii şi a celor necesare la nivel

judeţean şi naţional (BDNE, AEL, fişiere

Excel sau Word care sintetizează informaţii

legate de procesul instructiv-educativ)

-respectarea procedurilor de comunicare

internă/externă

Director, resp,

comunicare

Responsabil

comuncare, prof, IT

Director

Secretar sef

Secretariat, prof. IT

Directori

Persoane implicate

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi

personalul şcolii,

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi

- analiza SWOT a

activităţii pe

compartimente, rapoarte de

activitate

- chestioare aplicate

elevilor şi părinţilor,

rezultatele elevilor la

învăţătură

- calitatea şi numărul

parteneriatelor, realizarea

obiectivelor propuse

-BDNE actualizat

-proceduri comunicare

1 oct. 2012

Semestrial

1 oct. 2012

Permanent

Permanent

Permanet

OBIECTIV 2: Fundamentarea curriculum-ului pe competenţele agreate la nivel naţional

2.1 Întocmirea documentelor de planificare în conformitate cu legislaţia în vigoare, personalizarea lor în funcţie de nivelul clasei,

folosirea instruirii diferenţiate

Page 91: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

91

Indicator de performanţă: Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare

- planificarea activităţii didactice pe baza

normativelor în vigoare: planuri cadru,

programe, manuale aprobate de Minister

- portofoliile individuale şi cele ale

comisiilor să devină instrumente de lucru

- proceduri specifice pentru proiectare şi

implementare a planificărilor realizate

- utilizarea auxiliarelor curriculare conform

specificului clasei şi activităţii derulate

Cadre didactice,

director adjunct

Personal didactic,

director adjunct

Personal didactic,

director adjunct

Personal didactic,

director adjunct

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi

personalul şcolii,

elevi

personalul şcolii,

elevi, părinţi

- avizarea planificărilor

- monitorizarea

portofoliilor

-existenţa procedurilor

- eficienţă auxiliarelor

utilizate

1 oct 2012

15 febr. 2013

Permanent

1 oct. 2012

Permanent

2.2 Monitorizarea folosirii metodelor activ-participative în actul didactic

Indicator de performanţă:Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare

- utilizarea laboratoarelor şi a cabinetelor pe

baza unor orare corespunzătoare programului

elevilor;

- particularizarea sălilor de clasă conform

particularităţilor şi preocupărilor elevilor

-semnalizarea corespunzătoare a spaţiilor de

învăţământ

- dezvoltarea fondului de carte

Resp. Comisii

metodice

Administrator

Director

Director adjunct

Bibliotecar, director,

contabil

personalul şcolii,

elevi

personalul şcolii,

elevi

personalul şcolii,

elevi

personalul şcolii,

elevi

-graficul utilizării AEL la

diverse discipline

- aspectul claselor, sondaje

de opinie ale părinţilor

- planul şcolii şi planul de

evaluare

-raport bibliotecă, creşetrea

numărului de cititori,

creşterea raportului elev/

nr. volume

Permanent

Permanent

1 sept. 2012

2.3 Creşterea ponderii activităţilor cu careacter practic-aplicativ;

Indicator de performanţă: Dotarea cu mijloace de învăţământ şi auxiliare curriculare

- modernizarea şi adaptarea bazei logistice

pentru desfăşurarea activităţilor instructiv

educative şi a celor extracurriculare

- utilizarea softurilor educaţionale şi a

auxiliarelor curriculare

- achiziţia de mijloace moderne, realizarea de

materiale didactice specifice disciplinei şi

Director adjunct,

cadre didactice

Prof. IT, director

adjunct

Director, dir, adj.

Cadre didactice

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi

personalul şcolii,

elevi, părinţi

-monitorizarea utilizării şi

a eficienţei lor

- monitorizarea auxiliarelor

utilizate, realizarea unei

biblioteci virtuale

-raport achiziţii

- inventarul din protofolii

Permanent

Permanent

Permanent

Page 92: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

92

clasei

- proceduri specifice de achiziţii

Director adjunct

personalul şcolii,

pentru materialele

didactice

- existenţa procedurilor

1 nov. 2012

OBIECTIV 3: Sprijinirea elevilor capabili de performanţe deosebite/ sprijinirea elevilor cu nevoi de remediere

3.1 Sprijinirea elevilor capabili de performanţe prin activităţi suplimentare şi asigurarea şansei de participare la diverse concursuri/

olimpiade;

Indicator de performanţă: Evaluarea rezultatelor şcolare şi extracurriculare (extra-clasă şi extraşcolare)

-participarea elevilor la concursuri,

olimpiade, grupe de excelenţă

- elaborarea unor criterii proprii de

monitorizare şi evaluare pentru eficientizarea

activităţilor educative extracuriculare şi

extraşcolare

-elevii vor fi selectati pentru cele 8 grupe de

excelenţă. Activităţile se vor desfăşura

conform metodologiilor în vigoare

- dezvoltarea elevilor talentaţi în anumite

domenii, creşterea valorii reultatelor şcolare

şi extraşcolare

-fiecare învăţător şi diriginte, în urma

consultării consiliului profesorilor clasei, va

prezenta spre validare consiliului profesoral

RAPORTUL SCRIS al situaţiei şcolare şi

comportamentale a elevilor la sfârşitul

semestrului II şi a anului şcolar.

-Consiliul profesoral în sedinţa de încheiere a

cursurilor pe semestrul I, II va proceda la

validarea situaţiei şcolare a elevilor pe clase,

menţionându-se numele elevilor corigenţi,

amânaţi, precum şi numele elevilor cu note la

purtare mai mici de 7.00.

Cadre didactice

Director, dir, adj

Director adjunct

CPPE

Resp. Gr. Excelentă

Director adjunct

Cadre didactice

Diriginţi. Învăţători

Director, director

adjunct

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi, părinţi

-rezultate obţinute,

rezultatele grupelor de

excelenţă

-registrul activităţilor

extracurriculare şi

extraşcolare, planul CPPE,

activitatea Consiliului

Elevilor

-planificările şi cataloagele

grupelor de excelenţă

-raport rezultate şcolare şi

extraşcolare

-registru cu procese verbale

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Sfărşit de

semestru

Sfârşit de

semestru

Page 93: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

93

-Situaţia şcolară a elevilor corigenţi sau

amânaţi se va comunica în scris de către

diriginte/ învăţător părinţilor, în cel mult 10

zile de la încheierea cursurilor ( Art. 71, al.

(2), (3) din Regulamentului de organizare şi

funcţionare a unităţilor de învăţământ

preuniversitar).

-se vor redacta şi difuza încă două numere

din revista şcolii “ Luceafărul “, în care vor

apǎrea rubrici noi în concordanţă cu cerinţele

sistemului educaţional şi cerinţele elevilor.

-găsirea unor noi surse de sponsorizare

pentru rezultatele deosebite ale elevilor;

-proceduri specifice de evaluare

Director adjunct

Responsabili revista

şcolii

Cadre didactice

Director adjunct

CEAC

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi, părinţi,

comunitatea

personalul şcolii,

- scrisori de înştiinţare,

situaţia examenelor de

corigenţe

- revista şcolii- evaluare

judeţeană /naţională

- raportul fondurilor de

sponsorizare şi a donaţiilor

- existenţă şi respectarea

procedurilor, registru de

evaluare a activităţilor

extracurriculare

Stârşit de

semestru

Martie 2013

Permanent

10 nov. 2012

3.2 Diversificarea activităţilor educative pentru valorificarea potenţialului elevilor

Indicator de performanţă: Definirea şi promovarea ofertei educaţionale

-cadrele didactice vor identifica modalităţi de

stimulare a motivaţiei elevilor pentru învăţare

şi emancipare personală şi de asociere a

acestora la organizarea şi gestionarea

procesului învăţării în clasă. Vor fi

identificate forme corespunzătoare de

valorificare a potenţialului creator, a dorinţei

de afirmare a spiritului de iniţiativă a elevilor

atât în activităţi şcolare, cât şi extraşcolare

(concursuri, expoziţii, conform programului

de activităţi extraşcolare)

-stabilirea minimului necesar pentru

portofoliul comisiilor/ceterelor metodice şi a

Cadre didactice

CPPE

Director adjunct,

director

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii

-chestionare aplicate

elevilor şi părinţilor

- monitorizarea activităţilor

extracurriculare în registrul

de evidenţă

-diplome obţinute de elevi

- gradul de cunoaştere a

claselor ce permite

personalizarea

- monitorizarea

portofoliilor în comisia

Permanent

15 nov. 2012

Page 94: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

94

portofoliilor individuale pentru a creşte, în

final, valoarea adaugată / elev.

-se vor activiza demersurile didactice

punându-se accent pe interdisciplinaritate, pe

caracterul practic al noţiunilor prezentate

- în perioada de consolidare şi evaluare a

competenţelor dobândite de elevi se vor

urmări:

ameliorarea rezultatelor procesului de

predare-învăţare

fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor

stimularea elevilor cu ritm lent de

învăţare sau cu alte dificultăţi în

dobândirea cunoştinţelor

-în momentul notǎrii, nota sau calificativul

vor fi motivate elevilor punând astfel în

evidenţǎ funcţia stimulativǎ şi explicativǎ a

notǎrii

Cadre didactice

Cadre didactice

Director adjunct

Cadre didactice

Director adjunct

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi, părinţi

pentru Curriculum

- planificările şi fişele de

lucru, chestionare pentru

elevi

- rapoartele semestriale cu

situaţia pe discipline

realizate de comisiile

metodice şi CEAC.

Identificarea nevoilor de

acţiune în comisiile

metodice

-chestionare pentru elevi

Permanent

3.3 Realizarea unor activităţi de remediere pentru creşterea performanţelor elevilor

Indicator de performanţă: Realizarea curriculum-ului

- monitorizarea respectării prevederilor din

documentele curriculare

-promovarea demersului didactic centrat pe

elev, stimularea creativităţii cadrelor

didactice pentru a favoriza dezvoltarea

personalităţii elevilor

Diretor adjunct

Cadre didactice

Director

Director adjunct

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi, părinţi

-planificări avizate, caiete

de pregătire apropiată,

respectarea planificărilor,

portofoliile individuale ale

cadrelor didactice şi ale

elevilor

-raportul numărului de

premii obţinute de elevi,

panouri informative, fişele

activităţii remediale

Permanent

Permanent

3.4 eficientizarea asistenţei psihopedagogice în scopul valorificării potenţialului elevilor

Indicator de performanţă: Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru educabili

Page 95: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

95

-se va prelucra metodologia Evaluării

Naţionale şi metodologia „Admiterea 2011” ,

se vor comunica elevilor şi părinţilor reţeaua

şcolara şi planul de şcolarizare.

- responsabilul cu orientarea şcolară şi

profesională va completa dosarul cu

documente specifice, cu opţiunile elevilor

claselor a VIII-a, lista cu elevii nedecişi sau

cu cei cu opţiuni considerate ca nerealiste şi

va colabora cu familiile elevilor pentru o cât

mai bună orientare şcolară şi profesională. În

aceste acţiuni se va implica şi psihologul

şcolar.

- la nivelul claselor a VII-a se va aplica

programul de dezvoltare personală şi

dezvoltarea carierei “Alege şcoala”

-spaţiul orei de dirigenţie va fi un atelier de

muncǎ interactivǎ şi participativǎ.

- proceduri şi acţiuni specifice din planul

operaţional de prevenire a violenţei,

reducerea absenteismului etc.;

Diriginti cls VIII,

responsabil OSP

Responsabil si

comisia OSP

Prof. Psihopedagog

Resp OSO diriginti

VII

Diriginti

Resp. Diriginti

Comisia CPCV

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi, părinţi,

comunitatea

- situaţii centralizatoare

EN, corectitudinea

întocmirii fişelor de

admitere

- portofoliul OSP, panoul

informativ OSP, fişele de

monitorizare a activităţilor

OSP

- portofoliul programului

- avizarea planificărilor le

dirigenţie, fişele de

asistenţă,

- raportul CPCV,

diminuarea violenţei

verbale şi fizice din şcoală

Oct. 2012

Mai 2013

Când este

necesar

Nov. 2012

Mai 2013

Iunie 2013

Aprilie 2013

1 nov. 2012

OBIECTIV 4: Fundamentarea formării continue a personalului didactic, didactic auxiliar

4.1 Realizararea perfecţionării şi formării continue în funcţie de necesităţile personalului şi ale organizaţiei

Indicator de performanţă: Dezvoltarea profesională a personalului

- proiectarea şi implementarea strategiei de

dezvoltare managerială a personalului de

conducere, de formare şi dezvoltare a

personalului didactic, didactic auxiliar

şi nedidactic

-asigurarea dezvoltării profesionale şi

personale a cadrelor didactice şi dictice

auxiliare, monitorizarea activităţii de formare

Director

RF

personalul şcolii,

personalul şcolii

-prevederi concrete în

documentele

manageriale/documentele

comisiei pentru formare

continuă;

-raportul responsabilului cu

formarea

Oct. 2012,

Permanent

Permanent

Page 96: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

96

continuă a cadrelor didactice şi a

personalului

- organizarea unor activităţi de formare

continuă care să răspundă nevoilor şcolii

RF

personalul şcolii

- realizarea unor cursuri de

formare pe baza nevoilor

identificate şi realizarea în

şcoală la nivel de comisii

metodice a unor teme

necesare

Permanent

4.2 Valorificarea competenţelor dobândite în formarea continuă în procesul didactic

Indicator de performanţă: Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral

- stabilirea colectivele de catedră/comisiile

metodice/colectivele pe domenii şi principii

de funcţionare a acestora

- valorificarea şi diseminarea impactului

formării continue a cadrelor didactice, al

rezultatelor activităţii metodico-ştiinţifice şi

al mentoratului cadrelor debutante sau nou

venite în şcoală asupra calităţii activităţilor

de predare-învăţare şi educative

- stabilirea strategiei, criteriile şi

instrumentele de evaluare periodică a

personalului

-întocmirea raportelor de activitate ale

directorului şi celorlalte compartimente

Director, director

adjunct

Director adjunct

Director adjunct,

resp. Comisii

Resp. Comisii

personalul şcolii

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii

personalul şcolii

-monitorizarea în CEAC a

activităţii comisiilor,

colaborarea şi propunerile

acestora către CA

- instrumentele de analiză

CEAC

-rapoartele activităţilor de

monitorizare

-culegere de „bune

practici”

- fişe de evaluare

- rapoarte ale

compartimentelor

1 Sept. 2012

Permanent

Sept. 2012,

iunie 2013

semestrial

OBIECTIV 5. Aplicarea descentralizării învăţământului

5.1 Eficientizarea proiectului de buget în concordanţă cu necesităţile

Indicator de performanţă: Execuţia bugetară

-proiectarea bugetară pe o baza bine

fundamentată

-respectarea legislaţiei în vigoare

-asigurarea fondului de salarii prin

Director, contabil

Director, contabil

Director, contabil

personalul şcolii

elevi

organizaţia

personal didactic

Decembrie

2012

Permanent

Permanent

Page 97: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

97

finanţarea/ elev

-execuţia bugetară conform bugetului

aprobat

Director, contabil,

CA

organizatia

Permanent

5.2 Descentralizarea deciziei pe orizontală şi verticală

Indicator de performanţă: Constituirea şi funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii

- asigurarea funcţionării CEAC în

conformitate cu Legea Calităţii

-elaborarea instrumentelor interne de lucru în

vederea eficientizării activităţii din şcoală

- monitorizarea şi aplicarea procedurilor

interne de asigurare a calităţii

- monitorizarea activităţii comisiei de

întocmire a orarului şi a serviciului pe şcoală

- dezvoltarea serviciilor medicale şi sociale

existente în şcoală în colaborare cu

instituţiile desemnate

- asigurarea şi monitorizarea sistemul de

protecţie şi securitate al elevilor şi

personalului

Director

CEAC

CEAC

CEAC, director

adjunct

Director, director

adjunct

Director

administrator

personalul şcolii

personalul şcolii

personalul şcolii,

elevi

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi, părinţi

- organigramă

- sondaje de opinie,

chestioare privind lucrul cu

instrumentele utilizate de

cadrele didactice

-planurile de acţiune pe

nevoile identificate

- curba de efort a elevilor

pe nivel de clase, registru

de procese verbale ale

profesorilor de serviciu

- raport privind starea de

săntate şi problemele

sociale ale elevilor,

autorizaţia sanitară de

funcţionare

- gradul de respectare a

Legii 35 şi a însemnelor

şcolii

Sept. 2012,

Sept. 2012,

Oct. 2012,

Sept. 2012,

Permanent

Permanent

OBIECTIV 6. Asigurarea calităţii în toate compartimentele organizaţiei

6.1Aplicarea măsurilor de remediere pentru creşterea calităţii organizaţiei şcolare

Indicator de performanţă: Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională

- asigurarea transparenţei informaţiei

referitor la activitatea şcolii

Director

personalul şcolii,

elevi, părinţi,

comuniatea

- afişarea în loc public a

raportului de evaluare

internă şi a rezultatelor

Permanent

Page 98: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

98

-mediatizarea şcolii în comunitate

- asigurarea condiţiile pentru optimizarea

calităţii învăţării

- încheierea de contracte individuale cu

personalul angajat

- stabilirea de sarcini concrete pentru toate

categoriile de personal (fişa postului)

- monitorizarea starii de disciplină din şcoală

- monitorizarea şi evaluarea consilierii,

orientării şcolare a elevilor

Director, CA

CEAC, CA

Director

Director, director

adjunct, secretar sef

Resp. Com.

Disciplină

Resp. OSP

Prof. Asitenta

psihopedagogica

personalul şcolii,

elevi, părinţi,

comunitatea

personalul şcolii,

elevi

personalul şcolii

personalul şcolii

personalul şcolii,

elevi, părinţi

activităţii

- sondaj de opinie pentru

factorii din comunitate,

raopartele ISJ în urma

inspectiilor, monitorizării

- rapoartele finaciare ale

investiţiilor, necesarul

comisiilor metodice, nevoi

identificate şi cuprinse în

proiecte

- registrul de înregistrare a

contractelor de muncă

- reactualizarea fişelor

postului, existenţa în

portofoliile personale a

listei cu funcţiile deţinute,

sarcinile delegate şi

voluntariatul realizat

- raportul comisiei de

disciplină

- raportul comisiei OSP

Permanent

Permanent

Sept. 2012,

Sept.2012,

Permanent

Permanent

6.2 Creşterea prestigiului şcolii în comunitate şi judeţ

Indicator de performanţă: Revizuirea ofertei educaţionale şi a planului de dezvoltare

- realizarea proiectul planului de încadrare cu

personalul necesar pentru desfăşurarea unei

activităţi de calitate

- monitorizarea strategiei de dezvoltare şi

elaborarea ofertei educaţionale

-monitorizarea adecvării ofertei educaţionale

la contextul socio-economic şi cultural în

care funcţionează şcoala

Director

Secretar sef

CA

CA

CA

personalul şcolii,

elevi

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi, părinţi

- încadrarea 100% cu

personal calificat

- documente de

monitorizare

- analiza SWOT a realizării

ofertei anterioare şi

monitorizarea propunerilor

Febr. 2013

Permanent

Permanent

Page 99: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

99

-CDS-urile vor aborda teme diferite la fiecare

clasǎ, propunerile trebuie sǎ fie conforme cu

posibilitǎţile logistice şi umane ale şcolii,

conform cu cerinţele comunităţii

- implementarea şi promovarea ofertei

educaţionale

-iniţierea şi derularea de parteneriate locale,

regionale, naţionale şi internaţionale

- reprezentarea şcolii de către responsabilul

cu imaginea, realizarea unui plan de relaţii

publice

-desemnarea de structuri pentru activitatea

de relaţii publice

- împreună cu Consiliul Reprezentativ al

Părinţilor se vor continua acţiunile de

consolidare a relaţiei şcoală- familie sub

forma unui proiect şcolar care să faciliteze o

armonizare a cerinţelor şi influenţelor

educative.

-se va asigura disciplina şi ordinea în şcoalǎ

atât la elevi cât şi la cadrele didactice

conform reglementǎrilor în vigoare.

-se vor continua parteneriatele încheiate cu

Poliţia Dej, cu Biserica Ortodoxă prin care se

asigură continuarea actului educativ;

- se demarează un alt set de activităţi în

cadrul campaniei antidrog- colaborarea cu

Subcentrul Antidrog Dej;

- colaborarea cu compartimentul Cultură din

cadrul Primăriei pentru programele culturale

Comisia de

curriculum

CA, director, director

adjunct

CPPE

Director, resp. Cu

imaginea

Director

Director Cons.

Resprezentativ al

Parinţilor

Resp. Disciplina

CPPE

Dir. Adj.

CPPE

Dir. Adj.

CPPE

Dir. Adj

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi, părinţi

personalul şcolii,

elevi, părinţi,

comunitatea

personalul şcolii,

pentru anul în curs

- oferta CDŞ, opţionale

stabilite, schemele orare pe

şcoală

- planul de promovare a

ofertei educaţionale

- protocoale de

colaborarea, chestionare

despre calitatea şi eficienţa

acestor actiuni

- planul de relaţii publice

- documentele Consiliului

Reprezentativ al Parinţilor,

procese verbale

- monitorizarea implicării

părinţilor în viaţa şcolii

- raportul sponsorizărilor şi

donaţiilor

-raportul comisiei de

disciplină

-monitorizarea

parteneriatelor şi a

impactului acestora de

către CEAC

- programul campaniei

antidrog, a cercului

antidrog şi rezultatele

obţinute

- cercul de dansuri

Sept. 2012,

Martie 2013

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Page 100: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

100

şi expozitiile de desen din municipiu;

-Concurs „Jeu De La Dictée”/ „La Plus Belle

Lettre”

- creşterea ponderii activităţilor ecologice

pentru dezvoltarea educaţiei ecologice şi de

bun cetăţean prin proiecte şcolare proprii sau

pe baza unor programe municipale, judeţene,

naţionale

Catedra de limbi

moderne

CPPE

Director adjunct

elevi, părinţi,

comunitatea

elevi, părinţi

elevi, părinţi,

comunitatea

populare, serbari în

colaborare cu Casa de

cultură, expozitii de desene

şi creatii literare în

municipiu

-desfasurarea concursului

si obtinerea de cat mai

multe rezultate bune

-participarea la concursul

naţional „Proiecte de

mediu”, participare la

acţiuni comunitare

Aprilie 2013

Permanent

Prescurtări utilizate:

o CPPE- coordonator de programe şî proiecte educative

o CEAC- comisia de evaluare şi asigurarea calităţii

o BDNE- baza naţională de date

o OSP- orientare şcolară şi profesională

o CDŞ- curriculum la decizia şcolii

o CPCV- comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei

o CA- consiliul de administraţie

o RF-responsabil cu formarea

Director, Director adjunct,

prof. FLAVIA MARIA IACOVITĂ prof. DOSA RODICA

Page 101: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

101

Nr. 1891/ 24.10.2014

PLANUL MANAGERIAL AL ȘCOLII GIMNAZIALE ”ION AGÂRBICEANU”

An şcolar 2014-2015

I. Rolul şi atribuţiile conducerii

Aplică politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei Naţionale la nivel de unității școlare;

Controlează aplicarea legislaţiei şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare şi respectarea standardelor

naţionale/indicatorilor de performanţă, prin asistența la clasă;

Controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului responsabililor comisiilor metodice ale unităţii de învăţământ;

Asigură, împreună cu ISJ Cluj, autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor şi monitorizează participarea la cursuri a

acestora pe durata învăţământului obligatoriu;

Coordonează admiterea în licee, evaluările naţionale şi concursurile şcolare la nivelul unităţii de învăţământ ;

Monitorizează implementarea programelor naţionale iniţiate de Ministerul Educaţiei Naţionale la nivelul unității școlare , precum şi a

proiectelor derulate de unitatea şcolară în cadrul programelor Uniunii europene în domeniul educaţiei;

Mediază conflictele şi litigiile survenite între autoritatea administraţiei publice locale şi unitatea de învăţământ;

Coordonează şi controlează activităţile comisiilor metodice ale unităţii școlare ;

Prezintă un raport anual privind starea învăţământului din unitatea școlară;

Aplică politicile educaţionale naţionale la nivelul unității școlare;

Solicită consiliere şi asistenţă din partea ISJ Cluj în gestionarea resurselor umane şi a posturilor didactice la nivelul unității școlare;

Monitorizează activităţile de constituire, vacantare şi ocupare a posturilor didactice din unitatea de învăţământ;

Gestionează baza de date privind întreaga bază de date a educaţiei din unitatea școlară ;

SCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU”

Str. Grădinarilor, Nr. 1

400632, CLUJ-NAPOCA, CLUJ, RO

Tel/Fax: +40 264 446 556, +40 264 462 279

E-mail: [email protected], [email protected]

Page 102: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

102

Înaintează spre avizare la ISJ Cluj, reţeaua şcolară din raza lor teritorială propusă de unitatea școlară , în conformitate cu politica

educaţională, a documentelor strategice privind dezvoltarea economică şi socială la nivel regional, judeţean şi local, după consultarea

consiliului profesoral şi a partenerilor sociali interesaţi;

Realizează auditarea periodică a resursei umane din unitatea școlară;

Asigură colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia.

II. Elemente de analiză şi diagnoză utilizate în planificarea activităţii

pregătirea ştiinţifică şi managerială a persoanelor nominalizate în funcţiile de îndrumare şi control şi de conducere din Școala

Gimnazială ”Ion Agârbiceanu”3, oferirea de consultanţă personalului din subordine prin prisma experienţei profesionale şi manageriale

acumulate

activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, reglare/remediere, diferenţiere a demersului educaţional)

nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare raportat la standardele educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare)

rezultatele activităţii de monitorizare a implementării planurilor de îmbunătăţire ale comisiilor metodice asistate

rezultatele monitorizării implementării adecvate şi eficientă a activităţilor din planurile de îmbunătăţire elaborate de CEAC şi a concordanţei

acestora cu rezultatele din rapoartele anuale de evaluare internă, cu rapoartele de inspecţie şi cu rapoartele de evaluare externă

rezultatele inspecţiilor (de toate tipurile) din anul şcolar anterior / semestrul anterior pentru elaborarea programelor de dezvoltare instituţională ş i

de dezvoltare profesională de la nivelul ISJ4

stabilitatea sistemului educaţional din unitatea școlară

participarea la cursuri/ schimburi de experienţă/ diseminări de bune practici/ cercuri pedagogice/ întâlniri şi/ sau şedinţe de lucru etc.

rapoartele scrise/ notele de control/ fişe de observare a lecţiilor/ procese-verbale şi alte documente oficiale încheiate şi măsurile luate

pentru remedierea problemelor semnalate pentru asigurarea calităţii în educaţie

permanenta dezvoltarea progresivă a culturii organizaţionale de dezvoltare la nivelul unității școlare

(auto)evaluarea cu regularitate a performanţelor manageriale, respectarea direcţiilor strategice stabilite

funcţionalitatea consiliilor de administraţie şi profesoral

asigurarea fuxului informaţional corect

actualizarea permanentă a site-ului unității școlare

gestionarea corectă a bazei materiale existente, a instituţiei în general

întocmirea documentelor oficiale cu simţ de răspundere şi urmărirea corectitudinii lingvistice şi gramaticale pentru asigurarea calităţii

materialelor elaborate

respectarea atribuţiilor stabilite prin fişele posturilor

asigurarea caracterului corect prin respectarea regimului juridic al documentelor oficiale

aplicarea în munca la clasă a cunoştinţelor dobândite prin participarea la cursuri de formare

3 Unitate cu personalitate juridică 4 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj

Page 103: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

103

verificarea monitorizării şi implicării în rezolvarea problemelor elevilor, existenţa unor planuri de măsuri specifice

implicarea în actul decizional a partenerilor din comunitate

asumarea responsabilităţii în actul decizional

eliminarea barierelor pentru realizarea schimbării în bine şi motivarea cadrelor didactice pentru a obţine efectul scontat în obţinerea

rezultatelor anticipate, în aplicarea strategiilor instituţionale

scăderea ratei absenteismului şi a abandonului şcolar

implicarea reală a CEAC şi feed-back-ul oferit de aceasta

accesarea programelor europene

calitatea documentelor elaborate

depăşirea barierelor personal-emoţionale

adaptarea normelor la scăderea populaţiei şcolare, reorganizarea obiectivă şi cu simţ de răspundere a unităţii de învăţământ

diligenţe pe lângă ISJ Cluj, Consiliul Local pentru alocarea de fonduri în vederea realizării obiectivelor instituţionale

funcţionarea claselor în temeiul legii

funcţionalitatea comisiilor din unitate

dovezi materiale care aparţin următoarelor tipuri de date /documente /informaţii:

a) reglementări legale

b) politici naţionale în domeniul educaţiei şi al protecţiei copilului şi de tineret

c) planuri şi proceduri specifice, rapoarte de inspecţie (toate tipurile)

d) date statistice referitoare la indicatorii şi standardele de calitate

e) date statistice referitoare la indicatorii din cadrul SNIIIR şi la alţi indicatori naţionali şi europeni

f) rezultatele sondajelor de opinie, articole şi reportaje din mass-media

g) reclamaţii, sesizări, propuneri adresate conducerii unității sau ISJ şi rezoluţiile privind rezolvarea acestora (inclusiv acţiuni în instanţă în care

una dintre părţi este unitatea școlară)

h) proiecte, parteneriate şi afilieri naţionale şi internaţionale

indicatorii de calitate de la nivelul evaluării activităţilor de inspecţie și asistență la clasă , şi anume:

a) obţinerea rezultatelor stabilite (rapoarte de inspecţie și de analiză)

b) atingerea indicatorilor de ieşire şi de rezultat stabiliţi

c) încadrarea în bugetul aprobat

d) folosirea eficientă a resurselor alocate

e) creşterea nivelului de satisfacţie a beneficiarilor faţă de modul de evaluare a activităţii educaţionale, în general, şi faţă de modul de evaluare

a activităţii prin inspecţie și la nivel de unitate școlară , în special

indicatorii de calitate de la nivelul valorificării activităţilor de inspecţie și de evaluare la nivelul unității școlare , şi anume:

a) eficacitatea intervenţiilor de reglare/remediere a problemelor/situaţiilor apărute pe parcursul desfăşurării activităţilor

Page 104: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

104

b) revizuirea planificării activităţii, cu încadrarea în calendarul şi bugetul aprobate

c) identificarea operativă a situaţiilor în care este nevoie de intervenţia din partea altor instituţii sau autorităţi ale statului şi notificarea acestora

d) creşterea nivelului de satisfacţie a beneficiarilor faţă de îmbunătăţirea calităţii activităţii educaţionale, în general, şi faţă de îmbunătăţirea

calităţii activităţii de inspecţie și din unitatea școlară , în special

date statistice judeţene, regionale sau naţionale referitoare la aspecte ale sistemului de învăţământ

studii

informări

analize diagnostice

prognoze

decizii luate la nivelul MEN , al ISJ Cluj și unitatea școlară

III. Obiective generale5 (corelate cu direcţiile şi obiectivele strategice ale ISJ Cluj în domeniul de referinţă)

OG1 - Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie

OG2 - Stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă

OG3 - Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării

durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale

OG4 - Creşterea autonomiei instituţiei de învăţământ preuniversitar Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu” prin eficientizarea procesului de

descentralizare

OG5 - Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului de violenţă şcolară

OG6 - Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimală a organizării şi desfăşurării examenelor naţionale

OG7 - Monitorizarea modului de gestionare, de modernizare şi de dotare a bazei materiale şi a infrastructurii unităţii de învăţământ

OG8 - Deschiderea sistemului educaţional din Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu” şi de formare profesională către societate, către

mediile: social, economic şi cultural

OG9 - Finanţarea învăţământului din unitatea școlară

OG10 - Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii

IV. Plan operaţional

OG 1 - Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie

5 În continuare OG

Page 105: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

105

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Îmbunătăţirea

competenţelor de

lectură atât în

dimensiunea sa

tradiţională cât şi

ca alfabetizare în

înţelegerea textului

Monitorizarea şi consilierea prin

asistența la lecții orientată către

acţiunile de stimulare a lecturii,

înţelegere şi interpretare a textului

indiferent de disciplina de predare

GI6

RI7

2014-20158 Creşterea cu

10% a numărului

de elevi care

performează în

domeniul

lecturii,

înţelegerii şi

interpretării

textului

ECP9

CD10

Iacoviță Flavia – ișg.11

Dosa Rodica – ișga12

;

- işmcd13

- işd14

Stimularea iniţierii de acţiuni la nivel

unității școlare în cadrul bibliotecii

şcolare, care să asigure

îmbunătăţirea competenţelor de

lectură şi comunicare în limba

română, în limbile materne şi în

limbile moderne studiate

GP15

2014-2015 ECP8

CD9

Iacoviță Flavia – ișg10

; ișga11

;

işmcd12

; işd13

Anton Corina - işpe15

D/ DA/CA16

Asigurarea

serviciilor

educaţionale de

calitate în unitatea

școlară

Verificarea prin asistențe la lecții/

interasistențe la lecţii a corelării

planificărilor didactice oferite de

către MEN cu specificul unității

școlare

GI5

RI6

2014-2015 Creşterea

numărul de lecţii

în care se

utilizează

strategii

didactice

centrate pe elev

cu cel puţin 5%

ECP8

D/ DA/CA16

CD9

-ișg10

; ișga11

; işmcd12

; işd13

D/ DA/CA 16

, Şefii de catedră,

CEAC17

, Consilier educativ

Urmărirea prin

asistenţe/interasistențe la lecţii a

personalizării proiectării didactice

FOL17

GI

RI

2014-2015 ECP

D/ DA

CD

Işg; - işga; - işmcd; işd

D/ DA/CA, Şefii de catedră,

CEAC, Consilier educativ

Monitorizarea şi evaluarea GI 2014-2015 ECP - işg

6 GI - Graficul de asistență la lecții al directorului și directorului adj.

7 RI - Raport/ rapoarte de inspecţie/ asistenţă

8 Anul şcolar 2014-2015

9 ECP - Elevi, copii, părinţi 10

CD - Cadre didactice 11

ișg.- Director 12

ișga- Director adjunct 13

ișmcd- Membrii comisiei pentru curriculum-ului 14

ișd- Responsabili comisii metodice 15

GP- Graficul personal de interasistență 15

ișpe- Responcabil Comisie proiecte educaţionale cu finanţare europeană

16 D/DA/CA - Director și Director adjuncţ, respectiv Consiliul de administraţie din unităţii de învăţământ

17 FOL - Fişă/ fişe de observare a lecţiei/ lecţiilor

18 IT asistență/interasistență tematică

Page 106: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

106

standardelor de învăţare şi a calităţii

procesului de predare-învăţare-

evaluare, stabilirea de ţinte şi

obiective realiste de îmbunătăţire şi

oferire a suportului necesar pentru ca

acestea să fie atinse

RI

D/ DA

CD

- işga

- işmcd

- işd

D/ DA/CA, Şefii de catedră,

CEAC, Consilier educativ

Sprijinirea, monitorizarea şi evaluarea

aplicării de concepţii novatoare în

educaţia claselor pregătitoare,

primară cu scopul facilitării

incluziunii

GI

RI

oct 2014 -

iun 2015

Şcolari din

clase

pregătitoare

ECP

Învăţătoare

- işg

- işga

- işd

D/ DA/CA, Şefii de comisii

metodice învăţători, CEAC

Monitorizarea utilizării în predare-

învăţare-evaluare a strategiilor

didactice activ-participative

GI

RI

2014-2015 ECP

D/ DA

CD

- işg

- işga

- işmcd

- işd

D/ DA, Şefii de catedră, CEAC,

Consilier educativ

Monitorizarea şi evaluarea calităţii

actului didactic la clasele

pregătitoare, a I-a şi a II-a, pornind de

la premiza că toţi profesorii pentru

învăţământ primar care predau la

aceste clase au participat la cursuri

de formare specifice (se va pune

accent pe transdisciplinaritate)

Monitorizarea aplicării noului plan-

cadru la clasele pregătitoare, a I-a şi a

II-a

Stabilirea unor măsuri reglatorii

IT18

Aplicare

chestion

are

Focus

grup cu

părinţii

Chestion

are

2014-2015 ECP de la

clasele pregăti-

toare, a I-a şi a

II-a

- işg

- işga

- işd

D/ DA, Şefii de comisii metodice

învăţători, CEAC

Organizarea de activităţi în scopul

parcurgerii integrale a materiei la

toate disciplinele de învăţământ pe

nivel, conform standardelor naţionale

de calitate, a adaptării demersului

GI

RI

2014-2015 ECP

Diriginţi

CD

D/ DA

ișd

- işg

- işga

- işmcd

- işd

D/ DA, Şefii de catedră, CEAC,

Page 107: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

107

didactic la nevoile elevului/ copilului

Realizarea unei evaluări ritmice şi

relevante

Învățători/Diriginţi

Aplicarea în procesul instructiv -

educativ a competenţelor dobândite

de cadrele didactice participante la

diverse cursuri de formare/

perfecţionare, ca o rezultantă firească

a participării-implicării în actul de

formare

GI

FOL

RI

2014-2015 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işmcd

- işd

D/ DA, Şefii de catedră, CEAC

Realizarea/ actualizarea procedurilor

necesare asigurării calităţii în

educaţie

GI

PO/G17

RI

RSÎ18

2014-2015 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işmcd

- işidi19

- işd

D/ DA, Şefii de catedră, CEAC

Implementarea operaţională a

sistemului de control intern/

managerial şi a managementului

riscurilor

Documen

te tip

conform

legii

PO-C-

SCIM/ C-

MR20

M-SCIM-

MR21

2014-2015

ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işd

D/ DA, C-SCIM, C-MR

Promovarea experienţelor pozitive ale Studiu de apr 2015 Derularea în

fiecare clasă a

ECP

CD

- işg

- işga

17

PO/G - Proceduri operaţionale/ generale 18

RSÎ - Raportul privind Starea învăţământului din Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu” 19

ișdi - Comisia pentru implementarea descentralizării instituţionale 20

PO- C-SCIM/ C-MR - Comisia privind implementarea sistemul de control intern/ managerial, respectiv comisia de implementarea a managementului riscurilor 21

M-SCIM-MR - Metodologia de implementare a sistemului de control intern managerial şi de management a riscurilor, elaborată/ particularizată şi aprobată la nivelul unităţii şcolare,

Registrele riscurilor şi Monitorizarea riscurilor

Page 108: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

108

Promovarea

educaţiei

complementare

(educaţie pentru

sănătate şi

alimentaţie

sănătoasă, cultură,

cultură civică,

antreprenorială şi

tehnologică, sport)

claselor care:

- editează reviste şcolare - prin

expoziţia - concurs adresată

publicaţiilor şcolare

- organizează manifestări sub

genericul

„Să ştii mai multe, să fii mai bun!” şi

trimiterea programelor de activitate la

ISJ pentru monitorizare

- participă la programul naţional

„Europa, casa noastră”

impact

RA22

activităţilor care

promovează

educaţia

complementară

Învățători/Dirig

inţi

Consilierul

educativ

D/ DA

- işmcd

- işpe

D/ DA, CEAC,

Învățători/Diriginţi, Consilierul

educativ

Formarea, dezvoltarea şi exersarea

competenţelor social-civice

democratice necesare tinerei

generaţii pentru participarea activă la

viaţa civică

Asigurarea respectării drepturilor

copiilor

PM23

ale

D/ DA

Conform

programelor

naţionale

ECP

Comunitate

Învățători/Dirig

inţi

Consilierul

educativ

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

- işep24

- işd

D/ DA, CEAC,

Învățători/Diriginţi, Consilier

educativ

Formarea unui stil de viaţă sănătos în

rândul elevilor/ copiilor, respectarea

legislaţiei în vigoare privind

alimentele permise pentru a fi

comercializate în spaţiile destinate

educaţiei

Studiu de

impact

PM ale D/

DA

Conform

programelor

naţionale

ECP

Comunitate

Diriginţi

Consilierul

educativ

D/ DA

- işg - işga

- işpe

- işep

D/ DA, CEAC,

Învățători/Diriginţi, Consilier

educativ

Dezvoltarea gustului elevilor/ copiilor

pentru frumos; cultivarea valorilor

culturale, susţinerea programelor

educative care promovează valorile

interculturale. Introducerea educaţiei

interculturale ca dimensiune

Studiu de

impact

Analize

semestri

ale în

comisiile

Conform

programelor

naţionale

ECP

CD

Diriginţi

Consilier

educativ

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

- işd

D/ DA, Consilier

educativ,Învățători/ Diriginţi

22

RA - Raport/ rapoarte de activităţi/ activitate 23

PM - Plan(uri) managerial(e) 24

ișep - Responsabil membru CA pentru educaţie permanentă

Page 109: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

109

transversală la nivel curricular metodice

Organizarea unor tabere şi excursii

tematice, consilierea

învățătorilor/diriginților în acţiunile

de desfăşurare a activităţilor de

petrecere a timpului liber al elevilor

Respectarea legislaţiei privind

organizarea excursiilor

Studiu de

impact

Docu-

mentele

excur-

siilor

2014-2015

ECP

CD

Diriginţi

Consilier

educativ

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

D/ DA, Consilier educativ,

Învățători/Diriginţi, CD

Prevenirea şi

combaterea

marginalizării şi a

excluziunii sociale

prin cuprinderea în

şcoală a tuturor

copiilor cu

dizabilităţi/ cerinţe

educaţionale

speciale şi din

grupuri vulnerabile

Creşterea ofertei de servicii

educaţionale pentru copiii cu CES

Derularea de măsuri specifice

integrării copiilor cu CES în

învăţământul de masă din unitatea

școlară

RI oct - nov

2014

Derularea în

fiecare comisie

metodică a cel

puţin un

program

educaţional

adresat acestui

grup ţintă

Elevi/Copii cu

CES şi părinţii

acestora

Comunitate

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işmru25

- işd

D/ DA, CD

Redactarea şi implementarea de

proiecte strategice pentru acest grup

ţintă, cofinanţate prin Fondul Social

European care se desfăşoară la nivel

naţional şi transnaţional

RI Conform

planificării

acţiunilor

cuprinse în

proiecte

(după

aprobarea

acestora)

ECP

Comunitate

CD

- işg

- işga

- işpe

- işrt26

D/ DA, CD

Facilitarea accesului în sistemul

educaţional din unitatea școlară a

minorilor imigranţi, sau copii reîntorși

în țară din comunitatea UE și nu

numai stabiliţi pe teritoriul

circumscripției școlare a Școlii

Gimnaziale ”Ion Agârbiceanu”

Rapoarte

specifice

către

MEN și

ISJ Cluj

2014-2015 Rapoarte

specifice către

MEN și ISJ Cluj

- işg

- işga

- işpe

D/ DA

- işg

25

ișmru - Responsabil din școală cu pentru managementul resurselor umane 26

ișrt - Membri CA responsabili din punct de vedere teritorial al unităţi şcolare

Page 110: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

110

Asigurarea

accesului în

domeniul

învăţământului din

unitatea școlară a

confesiunilor

religioase pentru

studiul religiei

Asigurarea condiţiilor de acces egal

la educaţie în toate ciclurile de

învăţământ din unitatea școlară a

confesiunilor religioase pentru

studiul religiei

Reali-

zarea

planului

de

şcolari-

zare și a

celui de

încadrare

2014-2015 Organizarea de

clase/ grupe

pentru

învăţământul din

unitatea școlară

a confesiunilor

religioase pentru

studiul religiei,

în funcţie de

legalitatea

solicitărilor

ECP

aparţinând

confesiuni-lor

religioase

- işga

- işpe

- işd

- imru

D/ DA

OG2 - Stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Stimularea

excelenţei în

educaţie

Organizarea şi monitorizarea

activităţii din unitatea școlară în

corelație cu ofertele CJTCP27

Liste

elevi

testaţi

Planificăr

i

activităţi-

lor de

excelenţă

Condica

de

prezenţă

Pontajele

CD

2014-2015 Rezultatele

obţinute la

olimpiade şi

concursuri

şcolare,

superioare faţă

de anul şcolar

precedent cu

0,5%

Feed-back în

presă și pe site-

ul școlii privind

rezultatele

obţinute la

olimpiade şi

concursuri

şcolare

EC capabili de

performanţă

Părinţi

CD

- işg

- işga

- işd,

- responsabil cu monitorizarea

activității CJTCP din CA

Stimularea activităţii competiţionale

desfăşurate la nivel de: clase, comisii

metodice, asociației sportive a școlii

pe ramuri sportive

Statistici

Rezultate

2014-2015 EC capabili de

performanţă

Părinţi

CD

- işg

- işga

- responsabil cu monitorizarea

activității CJTCP din CA

- işpe ;- işd

Asigurarea condiţiilor materiale şi de Rezultate nov 2014 - EC capabili de - işg

27

Centrul Judeţean al Tinerilor Capabili de Performanţă

Page 111: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

111

natură organizatorică necesare

desfăşurării olimpiadelor şi

concursurilor şcolare desfășurate în

Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu”

Prezentarea rezultatelor în broşuri,

publicaţii proprii, presă

Articole

în mass

media

Filmări

TV

iul 2015 performanţă

Părinţi

CD

- işga

- işd,

- responsabil cu monitorizarea

activității CJ din CA

Sporirea accesului

la o educaţie de

calitate prin

învăţarea

permanentă

Restructurarea reţelei şcolare în

funcţie de indicii demografici şi

programele de dezvoltare la nivel

local

IT

Strategia

de

dezvol-

tare a

învăţă-

mântului

preuni-

versitar

al ISJ

dec 2014

Cuprinderea

tuturor copiilor

de vârstă

şcolară într-o

formă de

învăţământ cu

prioritate a celor

care aparțin

circumscripției

școlare

respectând

legislația în

vigoare

ECP

Reţeaua

şcolară a

unității școlare

CD

- işg

- işga

- responsabil CA cu reţeaua

școlară din unitate

- işd

- işmru

Sprijinirea implementării serviciilor

de educaţie , conform prevederilor

LEN28

GI

RI

2014-2015 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işd

- CA

Monitorizarea organizării şi

desfăşurării activităţilor referitoare la

clasa pregătitoare, a I-a şi a II-a:

- Stabilirea circumscripţiilor şcolare

- Recenzarea copiilor în vederea

cuprinderii acestora în clasa

pregătitoare

- Elaborarea unui studiu de către CA

privind migraţia copiilor

NC29

Avize/

recoman-

dări ale

consilie-

rilor

şcolari

aug - sep

2014

ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işd

- psiholog și logoped școlar

28

Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare 29

Note de control

Page 112: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

112

- Întocmirea și supunerea spre

aprobare a proiectului planului de

şcolarizare pentru clasele

pregătitoare

- Consilierea părinților pentru

prezentarea la evaluarea dezvoltării

psihosomatice a copiilor care doresc

să se înscrie în clasa pregătitoare şi a

I-a

- Monitorizarea înscrierilor şi a

repartizărilor în clasa pregătitoare

Ianuarie –

aprilie 2015

ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işd

- psiholog și logoped școlar

Sprijinirea şi monitorizarea

implementării programului „Şcoala

după şcoală”

Aplicarea

proiectul

ui şcolii

pe

compo-

nentă de

către CD,

cu

respecta-

rea

Procedur

ii

specifice

emisă de

către ISJ

Cluj

2014-2015

ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işd

- CA, CD

OG 3 - Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii

economice şi sociale

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Asigurarea actului

educaţional în

Identificarea stilurilor de învăţare ale

elevilor şi conceperea scenariilor

Fişe de

identifi-

2014-2015

Cunoaşterea

ECP

CD

- işg

- işga; - işmcd ; işd

Page 113: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

113

conformitate cu

nevoia de

dezvoltare

personală a

elevilor

didactice în conformitate cu acestea care

GP

RI

stilurilor de

învăţare ale

fiecărui elev

CA, CD, CEAC

Trecerea la abordarea

transdisciplinară a predării

conţinuturilor învăţării prin aplicarea

curriculumului transdisciplinar

Fişe de

identifica

-re

GP

RI

2014-2015

ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işmcd

- işd

CA, CD, Şefii de catedră, CEAC

Verificarea prin aistenţe la lecţii a

respectării curriculumului şi a

asigurării condiţiilor optimale de

trecere de la un curriculum axat pe

acumulare de cunoştinţe la un

curriculum centrat pe formarea de

competenţe relevante

GI

FOL

RI

2014-2015 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

işd

CA, CD, CEAC, Şefii de catedră

Creşterea relaţiei şcoală-familie, din

perspectiva măririi gradului de

implicare a părinţilor în activităţile de

natură şcolară la activităţile

educaţionale destinate elevilor şi

responsabilizarea familiei pentru

participarea şcolară a elevilor

Fişe de

identifica

-re

GP

RI

2014-2015 ECP

Învățători

Diriginţi

Consilier

educativ

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

CA, CEAC, Învățători/Diriginţi,

Consilier educativ

Colaborarea eficientă şi permanentă

a factorilor decizionali cu Consiliul

Reprezentativ al Elevilor, pentru a

veni în sprijinul acestora

PV ale

întâlnirilo

r

2014-2015 ECP

Diriginţi

Consilier

educativ

D/ DA

- işg

- işga

işd

- işpe

CA, CEAC, Diriginţi, Consilier

educativ

Page 114: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

114

Asigurarea actului

educaţional în

conformitate cu

nevoia de

dezvoltare

profesională a

elevilor

Corelarea predării cu modul de

pregătire al elevilor pentru luarea

deciziilor corecte în orice situație în

raportul om-mediu şi om-societate în

cadrul Programului „U4Energy”

RI 2014-2015 Derularea în

fiecare clasă și

la nivelul fiecărei

comisii metodice

a activităţilor

care

promovează

dezvoltarea

durabilă

ECP

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- işep

CA, CEAC

Implicarea elevilor în Programul

Naţional „Junior Achievement”

RA feb - iun

2015

EC

CD

- işg

- işga

- işpe

-CA

-ișd

Multiplicarea şi diversificarea

activităţii de consiliere şi orientare

profesională a elevilor şi părinţilor

Oferirea, coordonarea şi

monitorizarea serviciilor educaţionale

de calitate pe componenta consilierii

şi orientării elevilor, prin intermediul

cabinetului de asistenţă

psihopedagogică şi logopedice

Colaborare strânsă între

învățători/diriginţi şi profesorii din

cabinete de asistenţă

psihopedagogică, cu ţintă directă pe

oferirea de consultanţă profesională

acordată elevilor indecişi

RI 2014-2015 EC

Comunitate

Consilieri

şcolari

Profesori

logopezi

Diriginţi

Consilier

educativ

- işg

- işga

– işd

-Responsabil CA cu parteriatul

cu CJRAE

CA, Consilier şcolar, Profesori

logopezi, Învățători/Diriginţi,

Consilier educativ

Oferirea serviciilor

de consiliere şi

orientare şcolară,

profesională şi de

Monitorizarea activităţii desfăşurate

în cadrul comisiei dirigintților în

concordanță cu activitatea CJRAE şi

CJAP

GI

RI

2014-2015

Monitorizarea

activității de

cuprindere

eficientă în

ECP

Învățători/Dirig

inţi

Consilier

educativ

- işg

- işga

- işd

CA, Consilieri şcolari,

Învățători/Diriginţi, Consilier

Page 115: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

115

asistenţă

psihopedagogică

cadrul

programului

consilierului

şcolar în cadrul

cabinetului de

asistenţă

psihopedagogic

ă astfel încât toţi

elevii să aibă

acces la

consiliere

obiectivă

Consilieri

şcolari

educativ

Implicarea consilierului şcolar în

activitatea de orientare şcolară şi

profesională a elevilor

Ghid de

orientare

vocaţio-

nală

Rap. de

orientare

vocaţio-

nală

2014-2015 ECP

Învățători/Dirig

inţi

Consilier

educativ

Consilieri

şcolari

- işg

- işga

- işd

-CA, Consilieri şcolari, Diriginţi,

Consilier educativ

Oferirea de consiliere-examinare-

orientare-suport tuturor elevilor,

părinţilor şi CD din unitatea școlară,

prin consilierul şcolar

Ghid de

orientare

vocaţio-

nală

Rap. de

orientare

vocaţio-

nală

2014-2015

ECP

Învățători/Dirig

inţi

Consilier

educativ

Consilieri

şcolari

- işg

- işga

- işd

CA, Consilieri şcolari, Diriginţi,

Consilier educativ

OG4 - Creşterea autonomiei instituţiei de învăţământ Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu” prin eficientizarea procesului de descentralizare

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Aplicarea

prevederilor

legislative în

domeniul

descentralizării

învăţământului

preuniversitar

Corelarea strategiei de dezvoltare a

învăţământului din Școala Gimnazială

”Ion Agârbiceanu” cu strategia MEN,

ISJ Cluj şi cu Programul de

Guvernare.

Organizarea internă a

compartimentelor şi comisiilor de

lucru din Școala Gimnazială ”Ion

Agârbiceanu”

Strategia

învăţă-

mântului

preuni-

versitar

din

judeţul

Cluj

2012-

2016 și a

unitații

pe

periada

2014-2015

Existenţa şi

cunoaşterea

legislaţiei

specifice

educaţiei

CD

ECP

D/ DA

- işg

- işga

- işd

CA, CEAC

Page 116: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

116

2013-

2017

Reorganizarea zonelor de

responsabilitate ale managerilor,

șefilor de cpompartimente, membrilor

CA și CEAC, responsabililor

comisiilor metodice și de lucru din

școală

Lista de

responsa

bilităţi

sep 2014 CD

D/ DA

- işg

- işga

Organizarea, coordonarea,

reglementarea şi controlul circulaţiei

informaţiei în teritoriu prin

intermediul grupului profesorilor din

școală , postarea informaţiilor de

interes pentru CD și pe site-ul școlii,

organizarea de dezbateri la nivelul

comisiilor metodice, la nivelul

şedinţelor CP și CA

Consilierea responsabililor comisiilor

metodice şi monitorizarea activităţii

manageriale a acestora privind

stabilirea şi aplicarea de măsuri

specifice

RI

PV de la

şedinţele

de lucru

Conform

calendarului

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işd

- işmru

Dezvoltarea autonomiei comisiilor

metodice și de lucru şi a autonomiei

profesionale a CD

Strategia

învăţă-

mântului

preuni-

versitar

din

judeţul

Cluj

2012-

2016 și a

2014-2015 CD

D/ DA

- işg

- işga

- işidi

- işmru

- işdru30

- işd

30

ișdru -Responsabil cu formarea continuă pentru dezvoltarea resursei umane

Page 117: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

117

unității

școlare

Cunoaşterea, aplicarea şi respectarea

LEN, metodologii aprobate prin OM

Postarea tuturor documentelor emise

de MEN, ISJ ş.a. pe grup şi site-ul

școlii pentru atingerea principiului

transparenţei instituţiilor publice

NC

PV

Site-ul

școlii

2014-2015 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işidi

- işdru

- işd

- informatician unitate școlara

- CA

Detalierea Criteriului IV din

Metodologia-cadru privind

mobilitatea în şedinţele comisiei

paritare la nivelul unității școlare şi a

CA și CP

Propune-

rile

formular

e de

către

CMRU31

PV din

CP şi din

CA al

școlii

Postare

pe site-ul

școlii

Conform

calendarului

de

mobilitate

(aprox. dec

2014 - ian

2015)

CD

CA

- işg

- işga

- işmru

-CA

Comisia paritară a unității

școlare-Lider sindical

Publicarea listei posturilor/

catedrelor, organizarea concursurilor

de angajare pe post/ catedră şi

încadrarea cu personal didactic

conform legislaţiei în vigoare şi

conform calendarului mobilităţii

personalului didactic

Verificarea posturilor/ catedrelor

publicate de către unitatea școlară şi

confirmarea scrisă a directorului

PÎ32

PV de la

şedinţele

publice

şi din CA

al ISJ

Deciziile

de

numire

pe post/

Conform

calendarului

de

mobilitate

CD - işg

- işga

- işmru

-CA

Comisia paritară din școală-

lider sindical

31

CMRU - Compartimentul Managementul Resurselor Umane din cadrul unității școlare 32

PI - Proiectul de încadrare al unităţii şcolare pentru anul şcolar 2015-2016

Page 118: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

118

unității că acestea au fost publicate

corect; asumarea responsabilităţii

Transmiterea adreselor de eliberare a

posturilor/ catedrelor - la timp - la ISJ

Cluj şi parcurgerea tuturor paşilor

legali privind ocuparea acestora

Publicarea posturilor pe site-ul şcolii

catedră

Înştiinţări

UPJ

privind

numirea

CD

Lista

posturilo

r

publicată

Emiterea deciziilor privind numirea

comisiilor specifice instituţiei,

respectarea şi precizarea întregii

legislaţii în vigoare

Deciziile

emise

2014-2015 CD

- işg

- işga

Participarea şi implicarea efectivă a

D/ DA şi a şefilor de catedră în

realizarea asistenţelor la lecţii, fiecare

CD va avea formulată o schiţă a

lecţiei înainte de a intra la oră (fie în

format letric, fie în format digital)

Managerul va formula concluzii şi

recomandări obiective asupra celor

observate, respectând astfel colegii

prin realizarea feed-back-ului ca

urmare a analizei lecţiei

FOL 2014-2015 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- Şefi de catedră, Membrii CA şi

CEAC

Oferirea de sprijin în completarea

declaraţiilor de avere şi de interese şi

transmiterea acestora la timp

factorilor precizaţi în legislaţia

specifică

Adresa

ISJ de

informar

e

apr 2015 D/ DA

- işd

Page 119: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

119

Formarea

responsabililor

comisiilor

metodice și a celor

Actualizarea prognozării evoluţiei

populaţiei şcolare până în 2015 şi în

perspectivă pe următorii 5 ani, pe

baza informaţiilor din sistem

Funda-

mentarea

planului

de

dec 2014 Includerea

tuturor echipelor

manageriale din

şcolă, a

D/ DA

Contabili/ şefi

Secretari/ şefi

- işg

- işga

- consilier RŞ

Page 120: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

120

de compartimente,

a personalului

administrativ în

gestionarea noilor

instrumente de

management

instituţional

şcolari-

zare

Baza de

date

personalului din

compartimentul

salarizare/

contabilitate în

cel puţin un

program de

formare

Asigurarea acoperirii normelor prin

încadrarea cu personal didactic/

didactic auxiliar/ nedidactic din

Școala Gimnazială”Ion Agârbiceanu”

Normare sep 2014

(2014-2015, pe

măsura

organizării

concursurilor

de către

şcoală)

ECP

D/ DA

- işg

- işga

- işmru

Identificarea necesarului de formare a

managerilor și cadrelor didactice din

unitatea şcolară şi comunicarea de

programe de formare organizate de

CCD și ISJ Cluj, în funcţie de nevoile

managerilor şcolari şi ale cadrelor

Includerea în lista programelor de

formare a unor programe viabile,

mulate pe nevoia de formare a D/ DA

și CD

Publicarea pe site-ul școlii a

propunerilor de formare lansate de

furnizori acreditaţi

Baza de

date

Site-ul

ISJ și

CCD Cluj

nov 2014 D/ DA

Membri

CNEME33

- işg

- işga

- işidi

- işdru

- işd, işrt

- Responsabi Formare Continuă

Organizarea şi desfăşurarea activităţii

în cadrul comisiilor metodice al

Consiliului Profesoral, CEAC, CA.

PV 2014-2015 CP

CD

CA

CEAC

- işg

- işga

- işdru

- işd, işrt

Informarea CD cu privire la concursul

de obţinere a calităţii de expert în

management educaţional (pentru

fiecare serie nou aprobată)

Depunerea de dosare a CD în vederea

includerii în CNEME

- Decizia

işg

Docu-

mentaţia

realizată

de către

Conform

graficului

aprobat prin

OMEN

CD

D/ DA

- işg

Comisia nominalizată prin

decizie de către işg

33

CNEME - Corpul Naţional al Experţilor în Management Educaţional

Page 121: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

121

Evaluarea candidaturilor şi obţinerea

calităţii de membru CNEME

Publicarea pe site-ul școlii a

informațiilor apărute pe site-ul ISJ

Cluj, a Registrului Experţilor în

Management Educaţional din judeţul

Cluj.

comisie

Site-ul

ISJ

Organizarea unor schimburi de

experienţă pe probleme de

management şcolar și managementul

comisiilor metodice (domeniile

legislativ, financiar, descentralizarea

sistemului de învăţământ

preuniversitar, planificare, organizare

şi evaluare, managementul

resurselor, management instituţional

etc.)

Mapa de

lucru

Mapa de

activităţi

-

dec 2014 -

mar 2015

D/ DA

Membri CA

Ișd

CD

- işg

- işga

- işidi

- işmru

- işdru

- contabil şef

- responsabil normare

- responsabil salarizare

Prognozarea evoluţiei încadrărilor cu

personal didactic pe discipline de

învăţământ prin corelarea acesteia cu

evidenţa şi recensământul populaţiei

şcolare

Introducerea la timp a datelor corecte

în aplicaţia naţională SIIIR (fostul

BDNE nu dispare, ci se arhivează)

Diagnoza

sistemul

ui SIIIR

martie 2015 RŞ - işg

- işga

- işidi

- işmru

- işrt

D/ DA, Secretarii şi contabil şef

din şcoală

Comunicarea ritmică a informaţiilor

legate de etapele mobilităţii de

personal şi a cerinţelor acestor etape

mai întâi responsabili comisii

metodice , mai pe urmă aceştia le vor

comunica CD, evitându-se astfel

dezinformarea candidaţilor

Optimi-

zarea

procesu-

lui prin

respec-

tarea

terme-

Conform

calendarului

de

mobilitate

CD - işg

- işga

- işmru

-CA

Page 122: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

122

Selectarea personalului didactic

specializat

nelor

Preocuparea managerilor şcolari în

vizualizarea activităţilor desfăşurate

în mass-media locală, în promovarea

imaginii/ prestigiului școlii

Articole

de presă

Emisiuni

TV

2014-2015 D/ DA - işg

- işga

- işidi

- işmru

- işrt

Monitorizarea

calităţii activităţii

manageriale a

responsabililor

comisiilor

metodice și de

lucru şi a factorilor

decizionali din

unitatea de

învăţământ

Monitorizarea actualizării permanente

a site-ului școlii prin afişarea la loc

vizibil a informaţiilor/ butoanelor pe

categorii de importanţă („Viziune”,

„Misiune”, „PAS/ PDI”, „Înscrieri în

clasa pregătitoare”, „Mobilitate”

şamd); unul din punctele de evaluare

a activităţii manageriale și a cadrelor

didactice se va axa pe actualizarea

site-ului şcolii

Site-ul

școlii

2014-2015 Îmbunătăţirea

imaginii

instituţiei

educaţionale

Școala

Gimnazială ”Ion

Agârbiceanu” la

nivel local,

judeţean,

internaţional

Comunitatea

educaţională

- işg

- işga

- işidi

- işmru- işrt

-Informaticianul din școală

Monitorizarea performanţei

manageriale a responsabililor

comisiilor metodice și de lucru prin

activitatea de monitorizare și control

al directorului.

GI

RI

2014-2015 D/ DA - işg

- işga

- işidi

- işrt

Evaluarea activităţii desfăşurate de

cadrele didactice în anul şcolar 2014-

2015 şi acordarea calificativelor

anuale, pe baza grilei de evaluare a

activităţii cadrelor didactice şi în

cadrul controlului general, teritorial şi

tematic

Evaluarea managementului

resurselor la nivelul instituţiei de

învăţământ Școala Gimnazială ”Ion

Agârbiceanu”

GI

Califica-

tive

anuale

2014-2015 CD - işg

- işga

- işidi

- işrt

CA, CP

Page 123: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

123

OG5. Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului de violenţă şcolară

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Aplicarea

prevederilor

legislative în

domeniul

monitorizării,

prevenirii şi

reducerii

absenteismului şi

abandonului şcolar

Corelarea strategiei Școlii cu

strategia ISJ Cluj, cu strategia

naţională privind rata absenteismului

şcolar

Strategia

de

dezvol-

tare a

învăţă-

mântului

preuni-

versitar

din

judeţul

Cluj

2014-

2015 și

din

unitate

2014-2015 Reducerea ratei

de absenteism a

şcolii cu 15%

faţă de anul

şcolar precedent

ECP

Beneficiari

indirecţi

- işg

- işga

- işpe

- işep

Organizarea de dezbateri cu privire la

reducerea absenteismului şi

RI, PV de

la

Conform

graficului

ECP

CD

- işg

- işga

Page 124: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

124

abandonului şcolar la nivelul

comisiiilor metodice din școală , la

şedinţele cu părinții. Diseminarea

exemplelor de bună practică

şedinţe cercurilor

pedagogice

Diriginţi

Consilier

educativ

D/ DA

- işpe

- işep

işrt

CA,CP,Diriginţi, Consilier

educativ

Monitorizarea prin asistențe la lecții a

absenteismului din unităţile de

învăţământ şi stabilirea unei politici

educaţionale privind prevenirea şi

diminuarea situaţiilor de abandon

şcolar:

- Desfăşurarea de activităţi prin

intermediul cărora să se promoveze

un comportament adecvat al elevilor

şi diminuarea absenteismului şcolar

- Informarea permanentă a familiilor

privitor la frecvenţa şi

comportamentul elevilor, la

rezultatele şcolare ale acestora

GI

FOL

RI

Statistici

privind

dinamica

fenome-

nului

2014-2015 ECP

Diriginţi

Consilier

educativ

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

- işep

- işrt

CA, Diriginţi, Consilier educativ

Elaborarea calendarului acţiunilor

extracurriculare şi extraşcolare

pentru anul şcolar 2014-2015 şi

cuprinderea în cadrul acestuia a

acţiunilor de prevenire şi de

combatere a consumului de

substanţe toxice şi a programului de

educaţie pentru cetăţenie

democratică

PV ale

CA

Calenda-

rul

acţiunilor

extraşco-

lare şi

extracu-

rriculare

oct 2014 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

- işep

CA, Diriginţi, Consilier educativ

Prevenirea

fenomenului de

violenţă şcolară

Monitorizarea gradului de siguranţă

oferit de unitatea de învăţământ

Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu”

şi a aplicării Legii nr. 35/ 2007, privind

implementarea Strategiei de reducere

RI

Statistici

privind

dinamica

fenome-

2014-2015 Creşterea

numărului

şcolilor cu

supraveghere

video/ pază cu

ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

- işrt

Page 125: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

125

a fenomenului de violenţă nului 10%

Organizarea de dezbateri cu privire la

efectele violenţei asupra colectivelor

de elevi, la nivelul comisiilor

metodice , la şedinţele cu părinții,

diseminarea exemplelor de bună

practică

RI

PV de la

şedinţe

2014-2015 ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

- işrt

Diriginţi, Consilier educativ

Implementarea planului de măsuri

privind creşterea siguranţei în

unitatea școlară în anul şcolar 2014-

2015

GI

2014-2015 ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

- işrt

CA, Diriginţi, Consilier educativ

OG6. Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimală a organizării şi desfăşurării examenelor naţionale

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Aplicarea în

activitatea

didactică a tuturor

formelor de

evaluare şi

responsabilizarea

personalului

didactic pentru

activitatea de

evaluare

Monitorizarea prin asistențe la lecții

a aplicării în activitatea la clasă a

tipurilor de evaluare practicate

Monitorizarea ritmicităţii notării/

evaluării elevilor şi trecerea notelor în

cataloage

Verificarea existenţei portofoliilor de

evaluare adecvate disciplinei,

profilului fiecărui elev

GI

FOL

RI

2014-2015 Echilibrarea

rezultatelor

evaluărilor

curente cu cele

obţinute în

evaluările

naţionale

ECP

CD

CEAC

- işg

- işga

- işmcd

- işd

Verificarea elaborării şi aplicării la

clasă a probelor de evaluare corelate

cu modelele furnizate de CNEE şi

adaptate particularităţilor colectivelor

de elevi, respectând programa

şcolară

GI

FOL

RI

2014-2015 ECP

CD

CEAC

- işg

- işga

- işmcd

- işd

Organizarea şi

monitorizarea

desfăşurării în

condiţii optime a

Analizarea pertinentă a modului de

organizare şi desfăşurare a

examenelor naţionale şi întocmirea

unui plan de măsuri cuprinzând

GI

FOL

RI

2014-2015 Creşterea ratei

de promovare la

evaluările

naţionale cu cel

ECP

CD

D/ DA

Membrii CA

- işg

- işga

- işmcd

- işep

Page 126: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

126

evaluării naţionale

la toate nivelurile

prevăzute de lege

activităţi de consiliere, monitorizare,

control şi remediere, cu scopul

ameliorării rezultatelor elevilor la

examenele naţionale:

- Realizarea de către şcoală a

situaţiilor privind diferenţa dintre

media mediilor clasei evaluate şi

media mediilor obţinute la examene

şi comunicarea celor trei conducerii

școlii, în vederea realizării unei

diagnoze obiective

- Discutarea în cadrul CP, a

catedrelor de specialitate, a

rezultatelor la evalărilor naţionale şi

adoptarea de măsuri specifice în

vederea creşterii calităţii procesului

de predare – învăţare - evaluare şi

pentru obţinerea progresului şcolar

puţin 1,5% faţă

de anul şcolar

precedent

CEAC - işd

- CD, CA, CEAC

Asigurarea unui program de activităţi

remediale/ de pregătire suplimentară

a elevilor, pe tot parcursul anului

terminal (şi nu numai) la disciplinele

prevăzute cu probe de examene la

examenele naţionale

GI

RI

2014-2015 ECP

CD

D/ DA

Membrii CA

CEAC

- işg

- işga

- işmcd

- işep

- işd

CD, CA, CEAC

Organizarea de simulări ale

evaluărilor naţionale la fiecare probă

de examen

GI

RI

2014-2015 ECP

CD

D/ DA

Membrii CA

CEAC

- işg

- işga

- işmcd

- işd

- CD, CA, CEAC

Organizarea în condiţii optime a

desfăşurării evaluărilor naţionale,

luând în calcul şi ultimele modificări

aduse LEN

GI

NC

2014-2015 ECP

CD

D/ DA

Membrii CA

CEAC

- işg

- işga

- işmcd

- işd

CD, CA, CEAC

Page 127: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

127

Monitorizarea respectării

metodologiilor de desfăşurare a

evaluărilor naţionale

NC

Conform

calendarului

ECP

CD

D/ DA

Membrii CA

CEAC

- işg

- işga

- işmcd

- işd

- CD, CA, CEAC

Diseminarea

cadrului legal

pentru evaluările

internaţionale

Realizarea unor demersuri de

prezentare a evaluărilor

internaţionale: PISA, TIMSS, PIRLS,

TALIS (broşuri de aplicaţie cu modele

de itemi)

Prezentăr

i PPT

Conform

calendarului

Creşterea

rezultatelor

obţinute la

evaluările

internaţionale cu

1% faţă de anul

şcolar precedent

ECP

CD

D/ DA

Membrii CA

CEAC

- işg

- işga

- işmcd

- işd

CD, CA, CEAC

Respectarea

cadrului legal de

evaluare a

personalului din

învăţământ

Organizarea evaluării dosarelor CD în

vederea accederii la gradaţie de

merit, distincţii şi premii

Liste

gradaţii/

distincţii

acordate

Conform

calendarului

Lista CD

propuse pentru

distincţii şi

premii

CD

D/ DA

- işg

- işga

CP.CA

Implementarea la nivel unității

școlare a unui sistem eficient şi

unitar de evaluare a activităţii

personalului

Fişe

unitare

de

evaluare

Conform

calendarului

- işg

- işga

Comisia paritară judeţeană

CA

Promovarea rezultatelor obţinute de

către CD şi școală în cadrul unor

acţiuni/ proiecte/ manifestări, inclusiv

pe site-ul şcolii

Mape de

eveni-

ment

Ziare

Filme TV

Site-urile

şcolilor

2014-2015 EC

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işrt

CP, CA

OG 7. Monitorizarea modului de gestionare, de modernizare şi de dotare a bazei materiale şi a infrastructurii unităţilor de învăţământ

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Eficientizarea Reorganizarea reţelei şcolare în Decizia nov 2014 - Gestionarea ECP - işg

Page 128: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

128

reţelei şcolare

scopul eficientizării utilizării

resurselor financiare în educaţie, în

urma strânsei colaborări cu Consiliul

Local, prin aplicarea LEN

privind

stabilirea

reţelei

şcolare

Proiectul

planului

de

şcolari-

zare

feb 2015 eficientă a

tuturor

resurselor

financiare în

scopul

dezvoltării

optime a unității

școlare

CD

D/ DA

- işga

- işmru

- işrt

- membrii Consiliului Local în

CA

- responsabil reţea şcolară în

CA

Auditarea investiţiilor făcute de către

şcoală din fonduri MEN

PV

RI

2014-2015 Unitatea

școlară

- işg

Contabil șef- audit

Stabilirea unui

parteneriat durabil

în procesul de

reabilitare şi dotare

a şcolii cu Consilul

Local

Realizarea băncii de date privind

obţinerea de către unitatea școlară a

autorizaţiei sanitare, a autorizaţiei PSI

până la începerea anului şcolar 2014-

2015

Lista

şcolii cu

autoriza-

ţiile le

care

deţine

aug-sep

2014

Cuprinderea

școlii în

programe de

dezvoltare, în

funcţie de

nevoile

identificate

ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- responsabil cu investiţiile în

CA

Accesarea de fonduri nerambursabile

pentru şcoală şi comunitate

Sprijinirea comisiei de proiecte în

obţinerea de fonduri nerambursabile

Număr

de

proiecte

depuse

şi

finanţate

oct 2014 -

iun 2015

ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

-CA

Monitorizarea investiţiilor începute în

anii anteriori

Fundamentarea propunerilor pentru

noi investiţii şi monitorizarea derulării

eficiente a reabilitărilor şi reparaţii

capitale conform priorităţilor ISJ Cluj,

primăriei şi Consiliului Local

Banca de

date cu

investiţii

NC

oct 2014 -

aug 2015

ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- responsabil investiţii

- CA

Continuarea

programului de

campus şcolar şi a

Monitorizarea stadiului de derulare a

programului de campusuri şcolare şi

sprijinirea continuării acestuia

IT 2014-2015 Creşterea

numărului de

şcoli construite

şi modernizate

ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- responsabil investiţii

D/ DA

Page 129: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

129

programului

european privind

construirea de

corpuri noi în

unitatea şcolară

Monitorizarea stadiului de derulare a

programului de construire corpuri noi

în unitatea şcolară

IT oct 2014 -

iun 2015

ECP

Comunitate

D/ DA

Învățători/Dirigi

nți

- işg

- işga

- responsabil investiţii

- işd

Sprijinirea derulării programului

european de construire şi reabilitare

și extindere a unităţi şcolare

IT 2014-2015 ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

-responsabil investiţii

- işrt

-CA

Sprijinirea

demersului local

pentru dotarea,

modernizarea bazei

materiale a

unităţilor şcolare

Modernizarea bazei materiale a

unității școlare prin respectarea

normativelor minimale privind

dotarea cu mijloace de învăţământ

Oferte de

dotare pe

disciplin

e

oct 2014 -

aug 2015

Creşterea

sumelor alocate

pentru

îmbogăţirea

bazei materiale a

unității școlare

prin creșterea cu

1% a fondurilor

încasate din

venituri proprii

ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- responsabil investiții

- işrt

- CA

Verificarea gradului de dotare a

ciclului primar cu prioritate a claselor

pregătitoare cu material didactic,

jocuri educative necesare procesului

de implementare a reformei educaţiei

NC

Liste

dotări

2014-2015 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- responsabil investiţii

- işd

-CA

Monitorizarea derulării programului

de dotare cu mobiler şi seturi

materiale didactice după caz a

claselor

pregătitoare,primare,gimnaziale

NC

Liste

dotări

2014-2015 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- responsabil investiţii

- işd

-CA

Monitorizarea dotării cu manuale de

către MEN a claselor: pregătitoare, a

I-a şi a II-a

NC

Liste

dotări

2014-2015 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işd

- CA

-bibliotecar

OG8. Deschiderea sistemului educaţional din școală şi de formare profesională către societate, către mediile: social, economic şi cultural

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Susţinerea Asigurarea accesului la activităţile de Oferta de 2014-2015 Cuprinderea ECP - işg

Page 130: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

130

participării la

cursurile de

formare continuă a

personalului

didactic prin

programe MEN,

POSDRU, alte

surse de finanţare

perfecţionare/ formare continuă a

tuturor CD din școală prin accesarea

ofertei CCD şi a altor furnizori de

formare, în vederea îmbunătăţirii

activităţii de predare şi de evaluare

(datele vor fi colectate de către CCD

de la işd, în urma inspecţiilor

efectuate)

formare a

CCD

Proiecte -

fonduri

europene

Liste

formabili

tuturor CD de la

nivelul școlii în

cursuri de

formare

profesională în

funcţie de

nevoile

identificate în

sistem

CD

Comunitate

D/ DA

- işga

- işmcd

- işdru

- responsabil formare continuă

-CA

Participarea la cel puţin un curs de

formare organizat de MEN, ISJ a

tuturor CD din școală

Liste

formabili

Proiecte -

fonduri

europene

2014-2015 ECP

CD

Comunitate

Metodişti ISJ

din școală

D/ DA

- işg

- işga

- işmcd

- işdru

- Responsabil formare continuă

-CA, Metodişti ISJ din școală,

CD

Compatibilizarea ofertei de formare

continuă cu opţiunile şi aptitudinile

individuale ale CD şi cu cerinţele

pieţei muncii în educaţie

IT şi de

speciali-

tate

sep 2014 -

iun 2015

ECP

CD

Comunitate

D/ DA

işg

- işga

- işmcd

- işdru

- Responsabil formare continuă

-CA, Metodişti ISJ din școală,

CD

Evaluarea eficienţei şi eficacităţii

cursurilor de formare prin măsurarea

impactului asupra calităţii actului

educaţional prin intermediul

inspecţiei şcolare

IT şi de

speciali-

tate

sep 2014 -

iun 2015

ECP

CD

Comunitate

D/ DA

işg

- işga

- işmcd

- işdru

- Responsabil formare continuă

-CA, Metodişti ISJ din școală,

CD

Asigurarea cadrului de perfecţionare

prin grade didactice:

- oferirea de sprijin în elaborarea

documentelor/ a portofoliului

educaţional

- organizarea examenului naţional

Liste

candidaţi

Dosare

candidaţi

IT şi de

speciali-

sep 2014 -

iun 2015

ECP

CD

D/ DA

işg

- işga

- işmcd

- işdru

- Responsabil formare continuă

-CA, Metodişti ISJ din școală,

Page 131: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

131

privind obţinerea definitivării în

învăţământ în unitate daca vom fi

desemnați

tate CD

Monitorizarea

impactului

parteneriatelor

şcolare asupra

calităţii actului

educaţional

Sprijinirea comisiei de proiecte

pentru dezvoltarea relaţiilor

parteneriale în mediul comunitar în

realizarea de proiecte şi obţinerea de

granturi pentru şcoală şi comunitate

Proiectel

e de

partene-

riat

sep 2014 -

iun 2015

Selectarea şi

dezvoltarea

proiectelor de

parteneriat

educaţional care

duc la

dezvoltarea

şcolii şi a

comunităţii

locale.

Eliminarea

parteneriatelor

ineficiente

ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

- Membrii CA

Sprijinirea comisiilor din școală în

încheierea de contracte de colaborare

cu agenţii economici beneficiari ai

serviciilor de formare profesională

iniţială în vederea asigurării

condiţiilor de desfăşurare a pregătirii

practice inițiale a elevilor din clasele

a VII-a și a VIII-a

Inspecţii

pe

compo-

nenta

CEAC

Conform

calendarului

activităţilor

de evaluare

ECP

CD

D/ DA

CEAC

CA

- işg

- işga

- işd

- Membrii CA, CEAC

Facilitarea legăturilor unităţii şcolare ,

cu reprezentanţii comunităţilor şi

autorităţilor locale, în vederea

optimizării utilizării resurselor

educaţionale de care dispune şcoala

şi a raţionalizării raportului cost-

eficienţă în învăţământ

Studiu de

impact al

modifică-

rilor

impuse

de

strategia

privind

descen-

tralizarea

sistemul

ui

mar 2015 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işrt

- Membrii CA

Informarea comunităţii/ autorităţilor

locale/ judeţene cu privire la

activităţile din școală , rezultatele şi

problemele identificate

Informări mass - media cu privire la

educaţia din școală

Rapoarte

Informări

pentru

ISJ Cluj,

Consiliul

local,

2014-2015 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işrt

- Membrii CA

Page 132: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

132

Instituţia

Prefec-

tului,

MEN etc.

Articole

de presă

Emisiuni

TV

Depunerea de proiecte noi/ derularea

proiectelor aprobate spre finanţare în

cadrul LLP (Leonardo da Vinci,

Comenius, Grundtvig)

Candida-

turi

depuse

ian - apr

2015

ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

- Membrii CA

Sprijinirea

implementării şi

monitorizării PDI,

document de

planificare

strategică

participativă a

ofertei de formare

profesională prin

învăţământ

Organizarea şi desfăşurarea

activităților de evaluare şi

monitorizare internă a stadiului

implementării PDI la nivelul unităţii

şcolare

Raport

de

evaluare

şi

monito-

rizare

internă

15 iunie

2014

Derularea în

fiecare comisie

metodică a cel

puţin unei

acţiuni de

monitorizare

internă, 100%

comisii metodice

monitorizate

ECP

CD

CEAC

D/ DA

CA

Parteneri din

mediul

economic/

comunitate

- işg

- işga

- işd

Membrii comisiei de orientare

profesională

Monitorizarea capacităţii unităţii de

învăţământ de a-şi adapta oferta

IT

Pliante

nov 2014 -

apr 2015

ECP

CD

- işg

- işga

Page 133: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

133

profesional şi

tehnic, în

perspectiva anului

2014 pentru elevii

claselor a VIII-a

educaţională la cererea de pe piaţa

muncii

Participarea la Târgului Ofertelor

educaţionale

Broşuri

Mapa

educaţi-

onală

Oferta de

şcolari-

zare

- işd

-psiholog școlar

- responsabil comisie orientare

profesională

- işpe

- responsabil imagine

- Membrii CA, CD

Elaborarea unui plan de şcolarizare

realist, relevant pentru nevoile

comunităţii şi ale elevilor, care să ţină

seama de nivelul educaţiei oferite la

nivelul fiecărui nivel de școlarizare

din școală

IT şi CD

de

specialit-

ate

nov - dec

2014

ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- işd

- işmru

- responsabil normare

OG9. Finanţarea învăţământului din Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu”

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Asigurarea

finanţării instituţiei

de învăţământ

Asigurarea finanţării instituţiei de

învăţământ, conform dispoziţiilor LEN

şi a HG1274/ 2011 şi a bugetului de

stat

Asigurarea respectării dispoziţiilor

legale privind finanţarea de bază în

limitele costului standard/ elev

conform metodologiei emise prin

multiplicarea costului standard cu

coeficienţii specifici unităţii şcolare şi

cu numărul de elevi ce se aprobă

anual prin HG

Monitoriz

are

Ani

financiari

Respectarea cu

stricteţe a

încadrării în

indicatorii de

plan aprobaţi de

către

Ordonatorul

principal de

credite - pe

secvenţa din anii

financiari

cuprinşi în anul

şcolar 2014-2015

UPJ

D/ DA

Contabil/ şef

- işg

- işga

- contabil şef

Asigurarea respectării dispoziţiilor

OG 119/ 1999, republicată şi a OMFP

923/ 2014, pentru aprobarea Normelor

Metodologice privind atribuţiile şi

Monitoriz

are

Ani

financiari

UPJ

D/ DA

Contabil/ şef

- işg

- işga

- contabil şef

Page 134: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

134

exercitarea CFP34

, a HG 1257/ 2012,

privind organizarea inspecţiilor

financiare şi stabilirea atribuţiilor

generale în efectuarea acestora în

vederea aplicării OG 119/ 1999,

privind CFP

Exercitarea CFP asupra proiectelor

de operaţiuni – conform listei

întocmite, în care sunt stabilite

proiectele supuse controlului, cadrul

legal, obiectivele controlului,

termenele şi persoana răspunzătoare

cu prezentarea documentelor pentru

viza de control financiar în

conformitate cu metodologia

prevǎzută în Anexa 1 din OMFP 923/

2011, actualizat

Monitoriz

are

Ani

financiari

UPJ

D/ DA

Contabil/ şef

- işg

- işga

- contabil şef

Respectarea cu stricteţe a încadrării

în indicatorii de plan aprobaţi de

către Ordonatorul principal de credite

- pentru anii financiari cuprinşi în

anul şcolar 2014-2015, la toate

articolele cuprinse în plan şi

repartizat instituţiei de învăţământ cu

finanţare MEN

Efectuarea plăţilor în limita alocaţiilor

bugetare pentru plata ajutorului

financiar acordat de către Guvernul

României în vederea stimulării

achiziţionării de calculatoare, în baza

Legii 269/ 2004

Asigurarea încadrării în limitele

Bilanţ si

anexe la

bilanţ

Trimestrial

şi anual

UPJ

D/ DA

Contabil/ şef

- işg

- işga

- contabil şef

34

Control Financiar Preventiv

Page 135: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

135

bugetare aprobate a finanţării

transportului pentru elevii care

îndeplinesc condiţiile stabilite de

OMECTS 329/ 2007, cu modificările

ulterioare

Efectuarea plăţilor în baza sentinţelor

definitive şi irevocabile pentru

Euro100 carte pe suport electronic

pentru cadrele didactice cu

respectarea dispoziţiilor Legii 315/

2006

Respectarea dispoziţiilor legale cu

privire la realizarea şi efectuarea

plăţilor din veniturile proprii, conform

dispoziţiilor legale în vigoare şi al

Bugetului de venituri şi cheltuieli

aprobat, anual de către ordonatorul

principal de credite

Respectarea listei „Alte cheltuieli de

investiţii” defalcate pe categorii de

bunuri din venituri proprii aprobate

de către ordonatorul principal de

credite

Asigurarea efectuării plăţilor pentru

examenele naţionale, concursul

naţional unic pentru ocuparea

posturilor didactice în funcţie de

metodologia emisă de MEN şi

fundamentarea necesarului de către

instituţia de învăţământ , cu această

destinaţie

Bilanţ si

anexe la

bilanţ

Trimestrial

şi anual

Bilanţ si

anexe la

bilanţ

UPJ

D/ DA

Contabil/ şef

- işg

- işga

- contabil şef

Asigurarea bazei legale şi a plăţilor

angajate pentru acţiunile de

perfecţionare a personalului didactic;

Bilanţ si

anexe la

bilanţ

Trimestrial

şi anual

UPJ

D/ DA

Contabil/ şef

- işg

- işga

- contabil şef

Page 136: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

136

efectuarea plăţilor alocate în baza

contractelor şi a convenţiilor

încheiate

Asigurarea documentaţiei necesare

pentru efectuarea plăţilor pentru

sumele primite în cadrul acţiunilor

desfăşurate pentru proiectele

internaţionale în care este cuprinsă

unitatea școlară

Respectarea normelor legale privind

plăţile ce se vor efectua pentru

organizarea transportului elevilor la

concursuri, campionate

Asigurarea plăţilor proprii pentru

utilităţi, întreţinere, aprovizionare

Respectarea dispoziţiilor legale

privind efectuarea plăţilor pentru

lucrările de investiţii în continuare,

conform listei aprobate de către

ordonatorul principal de credite

Asigurarea

fondurilor pentru

examinarea

medicală

obligatorie pentru

CD din Bugetul

Local

Crearea cadrului propice pentru

organizarea consultaţiilor medicale

pentru evaluarea sănătăţii corporale

şi mentale ale CD (IMECTS 4/ 2011),

prin asigurarea fondurilor din Bugetul

Local

Facturile

fiscale

emise de

către

firmele

contrac-

tate

sep 2014 Obţinerea

tuturor avizelor

medicale şi a

celor

psihologice

pentru întreg

corpul

profesoral

CD

Angajaţi şcoli

- işg

- işga

- contabil şef

D/ DA

Contabil/ şef

OG10. Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii în Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu”

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Reprezentarea

unității școlare ca

parte civilă, în

Asigurarea asistenţei şi consultanţei

de specialitate işd, prin parteneriat cu

compartimentul juridic al ISJ precum

Docu-

mentele

juridice

Caracter

Permanent

Existenţa şi

cunoaşterea

legislaţiei,

ECP

Parteneri UPJ

Angajaţi

- işg

- işga

- consilier juridic partener

Page 137: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

137

procese, apărarea

şi promovarea

imaginii școlii

şi sefilor de compartimente din

școală , la solicitarea acestora

Informarea conducerii şi membrii

compartimentelor din școală cu

privire la dispoziţiile cu caracter

normativ de interes general şi

specifice învăţământului

Reprezentarea drepturilor şi

intereselor legitime ale școlii în

raporturile cu autorităţile publice,

instituţiile de orice natură, precum şi

cu orice persoană fizică sau juridică

Reprezentarea intereselor legitime ale

școlii în faţa instanţelor judecătoreşti

de orice nivel

Rezolvarea lucrărilor cu caracter

juridic, în funcţie de specificul

activităţii, care îi sunt repartizate de

către işg

Participarea în comisiile constituite la

nivelul inspectoratului şcolar

Asigurarea şi păstrarea evidenţei

lucrărilor realizate şi a dosarelor de

instanţă

Acordarea avizului de legalitate

pentru actele cu caracter juridic ale

școlii

Îndeplinirea altor atribuţii prevăzute

de lege, cu respectarea prevederilor

legale

întocmite reprezentarea

intereselor

instituţiei în faţa

instanţelor de

toate gradele,

gestionarea

eficientă a

resurselor școlii

- ișd

Întocmeşte, actualizează şi

gestionează procedurile activităţilor

desfăşurate la nivelul

PO/ PG

Site-ul

școlii

2014-2015 Angajaţi de

sistem

- işg

- işga

- consilier juridic partener

Page 138: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

138

compartimentului

Oferirea de consultanţă

compartimentului secretariat în

vederea respectării regimului juridic

în vederea completării actelor de

studii

Completarea la zi a Registrelor

matricole de evidenţă a elevilor

Obţine titlurile executorii şi le

transmite Compartimentului

Financiar-Contabil în vederea

executării

RI 2014-2015 ECP

Parteneri UPJ/

ISJ

Angajaţi

Secretar(i)/ şef

- işg

- işga

- consilier juridic partener

- contabil şef

Secretar/ şef,

Contabil/ şef

Director , Director adjunct,

Page 139: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

139

prof. Flavia Maria Iacoviță prof. Rodica Daniela Dosa

Nr. ……./ ……….

PLANUL MANAGERIAL AL ȘCOLII GIMNAZIALE ”ION AGÂRBICEANU”

An şcolar 2015-2016

V. Rolul şi atribuţiile conducerii

Aplică politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei Naţionale la nivel de unității școlare;

Controlează aplicarea legislaţiei şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare şi respectarea standardelor

naţionale/indicatorilor de performanţă, prin asistența la clasă;

Controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului responsabililor comisiilor metodice ale unităţii de învăţământ;

Asigură, împreună cu ISJ Cluj, autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor şi monitorizează participarea la cursuri a

acestora pe durata învăţământului obligatoriu;

Coordonează admiterea în licee, evaluările naţionale şi concursurile şcolare la nivelul unităţii de învăţământ ;

Monitorizează implementarea programelor naţionale iniţiate de Ministerul Educaţiei Naţionale la nivelul unității școlare , precum şi a

proiectelor derulate de unitatea şcolară în cadrul programelor Uniunii europene în domeniul educaţiei;

Mediază conflictele şi litigiile survenite între autoritatea administraţiei publice locale şi unitatea de învăţământ;

Coordonează şi controlează activităţile comisiilor metodice ale unităţii școlare ;

Prezintă un raport anual privind starea învăţământului din unitatea școlară;

Aplică politicile educaţionale naţionale la nivelul unității școlare;

SCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU”

Str. Grădinarilor, Nr. 1

400632, CLUJ-NAPOCA, CLUJ, RO

Tel/Fax: +40 264 446 556, +40 264 462 279

E-mail: [email protected], [email protected]

Page 140: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

140

Solicită consiliere şi asistenţă din partea ISJ Cluj în gestionarea resurselor umane şi a posturilor didactice la nivelul unității școlare;

Monitorizează activităţile de constituire, vacantare şi ocupare a posturilor didactice din unitatea de învăţământ;

Gestionează baza de date privind întreaga bază de date a educaţiei din unitatea școlară ;

Înaintează spre avizare la ISJ Cluj, reţeaua şcolară din raza lor teritorială propusă de unitatea școlară , în conformitate cu politica

educaţională, a documentelor strategice privind dezvoltarea economică şi socială la nivel regional, judeţean şi local, după consultarea

consiliului profesoral şi a partenerilor sociali interesaţi;

Realizează auditarea periodică a resursei umane din unitatea școlară;

Asigură colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia.

VI. Elemente de analiză şi diagnoză utilizate în planificarea activităţii

pregătirea ştiinţifică şi managerială a persoanelor nominalizate în funcţiile de îndrumare şi control şi de conducere din Școala

Gimnazială ”Ion Agârbiceanu”35

, oferirea de consultanţă personalului din subordine prin prisma experienţei profesionale şi

manageriale acumulate

activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, reglare/remediere, diferenţiere a demersului educaţional)

nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare raportat la standardele educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare)

rezultatele activităţii de monitorizare a implementării planurilor de îmbunătăţire ale comisiilor metodice asistate

rezultatele monitorizării implementării adecvate şi eficientă a activităţilor din planurile de îmbunătăţire elaborate de CEAC şi a concordanţei

acestora cu rezultatele din rapoartele anuale de evaluare internă, cu rapoartele de inspecţie şi cu rapoartele de evaluare externă

rezultatele inspecţiilor (de toate tipurile) din anul şcolar anterior / semestrul anterior pentru elaborarea programelor de dezvoltare instituţională şi

de dezvoltare profesională de la nivelul ISJ36

stabilitatea sistemului educaţional din unitatea școlară

participarea la cursuri/ schimburi de experienţă/ diseminări de bune practici/ cercuri pedagogice/ întâlniri şi/ sau şedinţe de lucru etc.

rapoartele scrise/ notele de control/ fişe de observare a lecţiilor/ procese-verbale şi alte documente oficiale încheiate şi măsurile luate

pentru remedierea problemelor semnalate pentru asigurarea calităţii în educaţie

permanenta dezvoltarea progresivă a culturii organizaţionale de dezvoltare la nivelul unității școlare

(auto)evaluarea cu regularitate a performanţelor manageriale, respectarea direcţiilor strategice stabilite

funcţionalitatea consiliilor de administraţie şi profesoral

asigurarea fuxului informaţional corect

actualizarea permanentă a site-ului unității școlare

gestionarea corectă a bazei materiale existente, a instituţiei în general

întocmirea documentelor oficiale cu simţ de răspundere şi urmărirea corectitudinii lingvistice şi gramaticale pentru asigurarea calităţii

materialelor elaborate

35 Unitate cu personalitate juridică 36

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj

Page 141: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

141

respectarea atribuţiilor stabilite prin fişele posturilor

asigurarea caracterului corect prin respectarea regimului juridic al documentelor oficiale

aplicarea în munca la clasă a cunoştinţelor dobândite prin participarea la cursuri de formare

verificarea monitorizării şi implicării în rezolvarea problemelor elevilor, existenţa unor planuri de măsuri specifice

implicarea în actul decizional a partenerilor din comunitate

asumarea responsabilităţii în actul decizional

eliminarea barierelor pentru realizarea schimbării în bine şi motivarea cadrelor didactice pentru a obţine efectul scontat în obţinerea

rezultatelor anticipate, în aplicarea strategiilor instituţionale

scăderea ratei absenteismului şi a abandonului şcolar

implicarea reală a CEAC şi feed-back-ul oferit de aceasta

accesarea programelor europene

calitatea documentelor elaborate

depăşirea barierelor personal-emoţionale

adaptarea normelor la scăderea populaţiei şcolare, reorganizarea obiectivă şi cu simţ de răspundere a unităţii de învăţământ

diligenţe pe lângă ISJ Cluj, Consiliul Local pentru alocarea de fonduri în vederea realizării obiectivelor instituţionale

funcţionarea claselor în temeiul legii

funcţionalitatea comisiilor din unitate

dovezi materiale care aparţin următoarelor tipuri de date /documente /informaţii:

a) reglementări legale

b) politici naţionale în domeniul educaţiei şi al protecţiei copilului şi de tineret

c) planuri şi proceduri specifice, rapoarte de inspecţie (toate tipurile)

d) date statistice referitoare la indicatorii şi standardele de calitate

e) date statistice referitoare la indicatorii din cadrul SNIIIR şi la alţi indicatori naţionali şi europeni

f) rezultatele sondajelor de opinie, articole şi reportaje din mass-media

g) reclamaţii, sesizări, propuneri adresate conducerii unității sau ISJ şi rezoluţiile privind rezolvarea acestora (inclusiv acţiuni în instanţă în care

una dintre părţi este unitatea școlară)

h) proiecte, parteneriate şi afilieri naţionale şi internaţionale

indicatorii de calitate de la nivelul evaluării activităţilor de inspecţie și asistență la clasă , şi anume:

a) obţinerea rezultatelor stabilite (rapoarte de inspecţie și de analiză)

b) atingerea indicatorilor de ieşire şi de rezultat stabiliţi

c) încadrarea în bugetul aprobat

d) folosirea eficientă a resurselor alocate

Page 142: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

142

e) creşterea nivelului de satisfacţie a beneficiarilor faţă de modul de evaluare a activităţii educaţionale, în general, şi faţă de modul de evaluare

a activităţii prin inspecţie și la nivel de unitate școlară , în special

indicatorii de calitate de la nivelul valorificării activităţilor de inspecţie și de evaluare la nivelul unității școlare , şi anume:

a) eficacitatea intervenţiilor de reglare/remediere a problemelor/situaţiilor apărute pe parcursul desfăşurării activităţilor

b) revizuirea planificării activităţii, cu încadrarea în calendarul şi bugetul aprobate

c) identificarea operativă a situaţiilor în care este nevoie de intervenţia din partea altor instituţii sau autorităţi ale statului şi notificarea acestora

d) creşterea nivelului de satisfacţie a beneficiarilor faţă de îmbunătăţirea calităţii activităţii educaţionale, în general, şi faţă de îmbunătăţirea

calităţii activităţii de inspecţie și din unitatea școlară , în special

date statistice judeţene, regionale sau naţionale referitoare la aspecte ale sistemului de învăţământ

studii

informări

analize diagnostice

prognoze

decizii luate la nivelul MEN , al ISJ Cluj și unitatea școlară

VII. Obiective generale37 (corelate cu direcţiile şi obiectivele strategice ale ISJ Cluj în domeniul de referinţă)

OG1 - Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie

OG2 - Stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă

OG3 - Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării

durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale

OG4 - Creşterea autonomiei instituţiei de învăţământ preuniversitar Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu” prin eficientizarea procesului de

descentralizare

OG5 - Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului de violenţă şcolară

OG6 - Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimală a organizării şi desfăşurării examenelor naţionale

OG7 - Monitorizarea modului de gestionare, de modernizare şi de dotare a bazei materiale şi a infrastructurii unităţii de învăţământ

OG8 - Deschiderea sistemului educaţional din Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu” şi de formare profesională către societate, către

mediile: social, economic şi cultural

OG9 - Finanţarea învăţământului din unitatea școlară

OG10 - Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii

37

În continuare OG

Page 143: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

143

VIII. Plan operaţional

OG 1 - Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Îmbunătăţirea

competenţelor de

lectură atât în

dimensiunea sa

tradiţională cât şi

ca alfabetizare în

înţelegerea textului

Monitorizarea şi consilierea prin

asistența la lecții orientată către

acţiunile de stimulare a lecturii,

înţelegere şi interpretare a textului

indiferent de disciplina de predare

GI38

RI39

2015-201640

Creşterea cu

10% a numărului

de elevi care

performează în

domeniul

lecturii,

înţelegerii şi

interpretării

textului

ECP41

CD42

Iacoviță Flavia – ișg.43

Bâlc Ioan – ișga44

;

- işmcd45

- işd46

Stimularea iniţierii de acţiuni la

nivelul unității școlare în cadrul

bibliotecii şcolare, care să asigure

îmbunătăţirea competenţelor de

lectură şi comunicare în limba

română, în limbile materne şi în

limbile moderne studiate

GP47

2015-2016 ECP8

CD9

Iacoviță Flavia – ișg10

; ișga11

;

işmcd12

; işd13

Anton Corina - işpe15

D/ DA/CA48

Asigurarea

serviciilor

educaţionale de

calitate în unitatea

Verificarea prin asistențe la lecții/

interasistențe la lecţii a corelării

planificărilor didactice oferite de

către MEN cu specificul unității

școlare

GI5

RI6

2015-2016 Creşterea

numărul de lecţii

în care se

utilizează

strategii

ECP8

D/ DA/CA16

CD9

-ișg10

; ișga11

; işmcd12

; işd13

D/ DA/CA 16

, Şefii de catedră,

CEAC17

, Consilier educativ

38

GI - Graficul de asistență la lecții al directorului și directorului adj. 39

RI - Raport/ rapoarte de inspecţie/ asistenţă 40

Anul şcolar 2014-2015 41 ECP - Elevi, copii, părinţi 42

CD - Cadre didactice 43

ișg.- Director 44

ișga- Director adjunct 45

ișmcd- Membrii comisiei pentru curriculum-ului 46

ișd- Responsabili comisii metodice 47

GP- Graficul personal de interasistență 15

ișpe- Responcabil Comisie proiecte educaţionale cu finanţare europeană

16 D/DA/CA - Director și Director adjuncţ, respectiv Consiliul de administraţie din unităţii de învăţământ

17 FOL - Fişă/ fişe de observare a lecţiei/ lecţiilor

18 IT asistență/interasistență tematică

Page 144: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

144

școlară

Urmărirea prin

asistenţe/interasistențe la lecţii a

personalizării proiectării didactice

FOL17

GI

RI

2015-2016 didactice

centrate pe elev

cu cel puţin 5%

ECP

D/ DA

CD

Işg; - işga; - işmcd; işd

D/ DA/CA, Şefii de catedră,

CEAC, Consilier educativ

Monitorizarea şi evaluarea

standardelor de învăţare şi a calităţii

procesului de predare-învăţare-

evaluare, stabilirea de ţinte şi

obiective realiste de îmbunătăţire şi

oferire a suportului necesar pentru ca

acestea să fie atinse

GI

RI

2015-2016 ECP

D/ DA

CD

- işg

- işga

- işmcd

- işd

D/ DA/CA, Şefii de catedră,

CEAC, Consilier educativ

Sprijinirea, monitorizarea şi evaluarea

aplicării de concepţii novatoare în

educaţia claselor pregătitoare,

primară cu scopul facilitării

incluziunii

GI

RI

oct 2015 -

iun 2016

Şcolari din

clase

pregătitoare

ECP

Învăţătoare

- işg

- işga

- işd

D/ DA/CA, Şefii de comisii

metodice învăţători, CEAC

Monitorizarea utilizării în predare-

învăţare-evaluare a strategiilor

didactice activ-participative

GI

RI

2015-2016 ECP

D/ DA

CD

- işg

- işga

- işmcd

- işd

D/ DA, Şefii de catedră, CEAC,

Consilier educativ

Monitorizarea şi evaluarea calităţii

actului didactic la clasele

pregătitoare, a I-a şi a II-a, pornind de

la premiza că toţi profesorii pentru

învăţământ primar care predau la

aceste clase au participat la cursuri

de formare specifice (se va pune

accent pe transdisciplinaritate)

Monitorizarea aplicării noului plan-

cadru la clasele pregătitoare, a I-a şi a

II-a

Stabilirea unor măsuri reglatorii

IT18

Aplicare

chestion

are

Focus

grup cu

părinţii

Chestion

are

2015-2016 ECP de la

clasele pregăti-

toare, a I-a şi a

II-a

- işg

- işga

- işd

D/ DA, Şefii de comisii metodice

învăţători, CEAC

Page 145: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

145

Organizarea de activităţi în scopul

parcurgerii integrale a materiei la

toate disciplinele de învăţământ pe

nivel, conform standardelor naţionale

de calitate, a adaptării demersului

didactic la nevoile elevului/ copilului

Realizarea unei evaluări ritmice şi

relevante

GI

RI

2015-2016

ECP

Diriginţi

CD

D/ DA

ișd

- işg

- işga

- işmcd

- işd

D/ DA, Şefii de catedră, CEAC,

Învățători/Diriginţi

Aplicarea în procesul instructiv -

educativ a competenţelor dobândite

de cadrele didactice participante la

diverse cursuri de formare/

perfecţionare, ca o rezultantă firească

a participării-implicării în actul de

formare

GI

FOL

RI

2015-2016 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işmcd

- işd

D/ DA, Şefii de catedră, CEAC

Realizarea/ actualizarea procedurilor

necesare asigurării calităţii în

educaţie

GI

PO/G49

RI

RSÎ50

2015-2016 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işmcd

- işidi51

- işd

D/ DA, Şefii de catedră, CEAC

Implementarea operaţională a

sistemului de control intern/

managerial şi a managementului

riscurilor

Documen

te tip

conform

legii

PO-C-

SCIM/ C-

MR52

M-SCIM-

MR53

2015-2016

ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işd

D/ DA, C-SCIM, C-MR

49

PO/G - Proceduri operaţionale/ generale 50

RSÎ - Raportul privind Starea învăţământului din Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu” 51

ișdi - Comisia pentru implementarea descentralizării instituţionale 52

PO- C-SCIM/ C-MR - Comisia privind implementarea sistemul de control intern/ managerial, respectiv comisia de implementarea a managementului riscurilor

Page 146: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

146

Promovarea

educaţiei

complementare

(educaţie pentru

sănătate şi

alimentaţie

sănătoasă, cultură,

cultură civică,

antreprenorială şi

tehnologică, sport)

Promovarea experienţelor pozitive ale

claselor care:

- editează reviste şcolare - prin

expoziţia - concurs adresată

publicaţiilor şcolare

- organizează manifestări sub

genericul

„Să ştii mai multe, să fii mai bun!” şi

trimiterea programelor de activitate la

ISJ pentru monitorizare

- participă la programele naţionale de

educație

Studiu de

impact

RA54

mai 2016 Derularea în

fiecare clasă a

activităţilor care

promovează

educaţia

complementară

ECP

CD

Învățători/Dirig

inţi

Consilierul

educativ

D/ DA

- işg

- işga

- işmcd

- işpe

D/ DA, CEAC,

Învățători/Diriginţi, Consilierul

educativ

Formarea, dezvoltarea şi exersarea

competenţelor social-civice

democratice necesare tinerei

generaţii pentru participarea activă la

viaţa civică

Asigurarea respectării drepturilor

copiilor

PM55

ale

D/ DA

Conform

programelor

naţionale

ECP

Comunitate

Învățători/Dirig

inţi

Consilierul

educativ

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

- işep56

- işd

D/ DA, CEAC,

Învățători/Diriginţi, Consilier

educativ

Formarea unui stil de viaţă sănătos în

rândul elevilor/ copiilor, respectarea

legislaţiei în vigoare privind

alimentele permise pentru a fi

comercializate în spaţiile destinate

educaţiei

Studiu de

impact

PM ale D/

DA

Conform

programelor

naţionale

ECP

Comunitate

Diriginţi

Consilierul

educativ

D/ DA

- işg - işga

- işpe

- işep

D/ DA, CEAC,

Învățători/Diriginţi, Consilier

educativ

Dezvoltarea gustului elevilor/ copiilor Studiu de Conform ECP - işg

53

M-SCIM-MR - Metodologia de implementare a sistemului de control intern managerial şi de management a riscurilor, elaborată/ particularizată şi aprobată la nivelul unităţii şcolare,

Registrele riscurilor şi Monitorizarea riscurilor 54

RA - Raport/ rapoarte de activităţi/ activitate 55

PM - Plan(uri) managerial(e) 56

ișep - Responsabil membru CA pentru educaţie permanentă

Page 147: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

147

pentru frumos; cultivarea valorilor

culturale, susţinerea programelor

educative care promovează valorile

interculturale. Introducerea educaţiei

interculturale ca dimensiune

transversală la nivel curricular

impact

Analize

semestri

ale în

comisiile

metodice

programelor

naţionale

CD

Diriginţi

Consilier

educativ

D/ DA

- işga

- işpe

- işd

D/ DA, Consilier

educativ,Învățători/ Diriginţi

Organizarea unor tabere şi excursii

tematice, consilierea

învățătorilor/diriginților în acţiunile

de desfăşurare a activităţilor de

petrecere a timpului liber al elevilor

Respectarea legislaţiei privind

organizarea excursiilor

Studiu de

impact

Docu-

mentele

excur-

siilor

2015-2016

ECP

CD

Diriginţi

Consilier

educativ

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

D/ DA, Consilier educativ,

Învățători/Diriginţi, CD

Prevenirea şi

combaterea

marginalizării şi a

excluziunii sociale

prin cuprinderea în

şcoală a tuturor

copiilor cu

dizabilităţi/ cerinţe

educaţionale

speciale şi din

grupuri vulnerabile

Creşterea ofertei de servicii

educaţionale pentru copiii cu CES

Derularea de măsuri specifice

integrării copiilor cu CES în

învăţământul de masă din unitatea

școlară

RI oct - nov

2015

Derularea în

fiecare comisie

metodică a cel

puţin un

program

educaţional

adresat acestui

grup ţintă

Elevi/Copii cu

CES şi părinţii

acestora

Comunitate

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işmru57

- işd

D/ DA, CD

Redactarea şi implementarea de

proiecte strategice pentru acest grup

ţintă, cofinanţate prin Fondul Social

European care se desfăşoară la nivel

naţional şi transnaţional

RI Conform

planificării

acţiunilor

cuprinse în

proiecte

(după

aprobarea

acestora)

ECP

Comunitate

CD

- işg

- işga

- işpe

- işrt58

D/ DA, CD

Facilitarea accesului în sistemul

educaţional din unitatea școlară a

minorilor imigranţi, sau copii reîntorși

în țară din comunitatea UE și nu

numai stabiliţi pe teritoriul

Rapoarte

specifice

către

MEN și

ISJ Cluj

2015-2016 Rapoarte

specifice către

MEN și ISJ Cluj

- işg

- işga

- işpe

D/ DA

57

ișmru - Responsabil din școală cu pentru managementul resurselor umane 58

ișrt - Membri CA responsabili din punct de vedere teritorial al unităţi şcolare

Page 148: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

148

circumscripției școlare a Școlii

Gimnaziale ”Ion Agârbiceanu”

Asigurarea

accesului în

domeniul

învăţământului din

unitatea școlară a

confesiunilor

religioase pentru

studiul religiei

Asigurarea condiţiilor de acces egal

la educaţie în toate ciclurile de

învăţământ din unitatea școlară a

confesiunilor religioase pentru

studiul religiei

Reali-

zarea

planului

de

şcolari-

zare și a

celui de

încadrare

2015-2016

Organizarea de

clase/ grupe

pentru

învăţământul din

unitatea școlară

a confesiunilor

religioase pentru

studiul religiei,

în funcţie de

legalitatea

solicitărilor

ECP

aparţinând

confesiuni-lor

religioase

- işg

- işga

- işpe

- işd

- imru

D/ DA

OG2 - Stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Stimularea

excelenţei în

educaţie

Organizarea şi monitorizarea

activităţii din unitatea școlară în

corelație cu ofertele CJTCP59

Liste

elevi

testaţi

Planificăr

i

activităţi-

lor de

excelenţă

Condica

de

prezenţă

Pontajele

CD

2015-2016 Rezultatele

obţinute la

olimpiade şi

concursuri

şcolare,

superioare faţă

de anul şcolar

precedent cu

0,5%

Feed-back în

presă și pe site-

ul școlii privind

rezultatele

obţinute la

EC capabili de

performanţă

Părinţi

CD

- işg

- işga

- işd,

- responsabil cu monitorizarea

activității CJTCP din CA

Stimularea activităţii competiţionale Statistici 2015-2016 EC capabili de - işg

59

Centrul Judeţean al Tinerilor Capabili de Performanţă

Page 149: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

149

desfăşurate la nivel de: clase, comisii

metodice, asociației sportive a școlii

pe ramuri sportive

Rezultate olimpiade şi

concursuri

şcolare

performanţă

Părinţi

CD

- işga

- responsabil cu monitorizarea

activității CJTCP din CA

- işpe ;- işd

Asigurarea condiţiilor materiale şi de

natură organizatorică necesare

desfăşurării olimpiadelor şi

concursurilor şcolare desfășurate în

Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu”

Prezentarea rezultatelor în broşuri,

publicaţii proprii, presă

Rezultate

Articole

în mass

media

Filmări

TV

nov 2015 -

iul 2016

EC capabili de

performanţă

Părinţi

CD

- işg

- işga

- işd,

- responsabil cu monitorizarea

activității CJ din CA

Sporirea accesului

la o educaţie de

calitate prin

învăţarea

permanentă

Restructurarea reţelei şcolare în

funcţie de indicii demografici şi

programele de dezvoltare la nivel

local

IT

Strategia

de

dezvol-

tare a

învăţă-

mântului

preuni-

versitar

al ISJ

dec 2015

Cuprinderea

tuturor copiilor

de vârstă

şcolară într-o

formă de

învăţământ cu

prioritate a celor

care aparțin

circumscripției

școlare

respectând

legislația în

vigoare

ECP

Reţeaua

şcolară a

unității școlare

CD

- işg

- işga

- responsabil CA cu reţeaua

școlară din unitate

- işd

- işmru

Sprijinirea implementării serviciilor

de educaţie , conform prevederilor

LEN60

GI

RI

2015-2016 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işd

- CA

Monitorizarea organizării şi

desfăşurării activităţilor referitoare la

clasa pregătitoare, a I-a şi a II-a:

- Stabilirea circumscripţiilor şcolare

- Recenzarea copiilor în vederea

NC61

Avize/

recoman-

dări ale

consilie-

rilor

aug - sep

2015

ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işd

- psiholog și logoped școlar

60

Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare 61

Note de control

Page 150: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

150

cuprinderii acestora în clasa

pregătitoare

- Elaborarea unui studiu de către CA

privind migraţia copiilor

- Întocmirea și supunerea spre

aprobare a proiectului planului de

şcolarizare pentru clasele

pregătitoare

- Consilierea părinților pentru

prezentarea la evaluarea dezvoltării

psihosomatice a copiilor care doresc

să se înscrie în clasa pregătitoare şi a

I-a

- Monitorizarea înscrierilor şi a

repartizărilor în clasa pregătitoare

şcolari

Ianuarie –

aprilie 2016

ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işd

- psiholog și logoped școlar

Sprijinirea şi monitorizarea

implementării programului „Şcoala

după şcoală”

Aplicarea

proiectul

ui şcolii

pe

compo-

nentă de

către CD,

cu

respecta-

rea

Procedur

ii

specifice

emisă de

către ISJ

Cluj

2015-2016

ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işd

- CA, CD

OG 3 - Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii

Page 151: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

151

economice şi sociale

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Asigurarea actului

educaţional în

conformitate cu

nevoia de

dezvoltare

personală a

elevilor

Identificarea stilurilor de învăţare ale

elevilor şi conceperea scenariilor

didactice în conformitate cu acestea

Fişe de

identifi-

care

GP

RI

2015-2016

Cunoaşterea

stilurilor de

învăţare ale

fiecărui elev

ECP

CD

- işg

- işga; - işmcd ; işd

CA, CD, CEAC

Trecerea la abordarea

transdisciplinară a predării

conţinuturilor învăţării prin aplicarea

curriculumului transdisciplinar

Fişe de

identifica

-re

GP

RI

2015-2016

ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işmcd

- işd

CA, CD, Şefii de catedră, CEAC

Verificarea prin aistenţe la lecţii a

respectării curriculumului şi a

asigurării condiţiilor optimale de

trecere de la un curriculum axat pe

acumulare de cunoştinţe la un

curriculum centrat pe formarea de

competenţe relevante

GI

FOL

RI

2015-2016 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

işd

CA, CD, CEAC, Şefii de catedră

Creşterea relaţiei şcoală-familie, din

perspectiva măririi gradului de

implicare a părinţilor în activităţile de

natură şcolară la activităţile

educaţionale destinate elevilor şi

responsabilizarea familiei pentru

participarea şcolară a elevilor

Fişe de

identifica

-re

GP

RI

2015-2016 ECP

Învățători

Diriginţi

Consilier

educativ

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

CA, CEAC, Învățători/Diriginţi,

Consilier educativ

Colaborarea eficientă şi permanentă

a factorilor decizionali cu Consiliul

Reprezentativ al Elevilor, pentru a

veni în sprijinul acestora

PV ale

întâlnirilo

r

2015-2016 ECP

Diriginţi

Consilier

educativ

D/ DA

- işg

- işga

işd

- işpe

CA, CEAC, Diriginţi, Consilier

educativ

Page 152: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

152

Asigurarea actului

educaţional în

conformitate cu

nevoia de

dezvoltare

profesională a

elevilor

Corelarea predării cu modul de

pregătire al elevilor pentru luarea

deciziilor corecte în orice situație în

raportul om-mediu şi om-societate în

cadrul Programului „U4Energy”

RI 2015-2016 Derularea în

fiecare clasă și

la nivelul fiecărei

comisii metodice

a activităţilor

care

promovează

dezvoltarea

durabilă

ECP

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- işep

CA, CEAC

Implicarea elevilor în Programul

Naţional „Junior Achievement”

RA feb - iun

2016

EC

CD

- işg

- işga

- işpe

-CA

-ișd

Multiplicarea şi diversificarea

activităţii de consiliere şi orientare

profesională a elevilor şi părinţilor

Oferirea, coordonarea şi

monitorizarea serviciilor educaţionale

de calitate pe componenta consilierii

şi orientării elevilor, prin intermediul

cabinetului de asistenţă

psihopedagogică şi logopedice

Colaborare strânsă între

învățători/diriginţi şi profesorii din

cabinete de asistenţă

psihopedagogică, cu ţintă directă pe

oferirea de consultanţă profesională

acordată elevilor indecişi

RI 2015-2016 EC

Comunitate

Consilieri

şcolari

Profesori

logopezi

Diriginţi

Consilier

educativ

- işg

- işga

– işd

-Responsabil CA cu parteriatul

cu CJRAE

CA, Consilier şcolar, Profesori

logopezi, Învățători/Diriginţi,

Consilier educativ

Oferirea serviciilor

de consiliere şi

orientare şcolară,

profesională şi de

Monitorizarea activităţii desfăşurate

în cadrul comisiei dirigintților în

concordanță cu activitatea CJRAE şi

CJAP

GI

RI

2015-2016

Monitorizarea

activității de

cuprindere

eficientă în

ECP

Învățători/Dirig

inţi

Consilier

educativ

- işg

- işga

- işd

CA, Consilieri şcolari,

Învățători/Diriginţi, Consilier

Page 153: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

153

asistenţă

psihopedagogică

cadrul

programului

consilierului

şcolar în cadrul

cabinetului de

asistenţă

psihopedagogic

ă astfel încât toţi

elevii să aibă

acces la

consiliere

obiectivă

Consilieri

şcolari

educativ

Implicarea consilierului şcolar în

activitatea de orientare şcolară şi

profesională a elevilor

Ghid de

orientare

vocaţio-

nală

Rap. de

orientare

vocaţio-

nală

2015-2016 ECP

Învățători/Dirig

inţi

Consilier

educativ

Consilieri

şcolari

- işg

- işga

- işd

-CA, Consilieri şcolari, Diriginţi,

Consilier educativ

Oferirea de consiliere-examinare-

orientare-suport tuturor elevilor,

părinţilor şi CD din unitatea școlară,

prin consilierul şcolar

Ghid de

orientare

vocaţio-

nală

Rap. de

orientare

vocaţio-

nală

2015-2016

ECP

Învățători/Dirig

inţi

Consilier

educativ

Consilieri

şcolari

- işg

- işga

- işd

CA, Consilieri şcolari, Diriginţi,

Consilier educativ

OG4 - Creşterea autonomiei instituţiei de învăţământ Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu” prin eficientizarea procesului de descentralizare

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Aplicarea

prevederilor

legislative în

domeniul

descentralizării

învăţământului

preuniversitar

Corelarea strategiei de dezvoltare a

învăţământului din Școala Gimnazială

”Ion Agârbiceanu” cu strategia MEN,

ISJ Cluj şi cu Programul de

Guvernare.

Organizarea internă a

compartimentelor şi comisiilor de

lucru din Școala Gimnazială ”Ion

Agârbiceanu”

Strategia

învăţă-

mântului

preuni-

versitar

din

judeţul

Cluj

2012-

2016 și a

unitații

pe

periada

2015-2016

Existenţa şi

cunoaşterea

legislaţiei

specifice

educaţiei

CD

ECP

D/ DA

- işg

- işga

- işd

CA, CEAC

Page 154: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

154

2013-

2017

Reorganizarea zonelor de

responsabilitate ale managerilor,

șefilor de cpompartimente, membrilor

CA și CEAC, responsabililor

comisiilor metodice și de lucru din

școală

Lista de

responsa

bilităţi

sep 2015 CD

D/ DA

- işg

- işga

Organizarea, coordonarea,

reglementarea şi controlul circulaţiei

informaţiei în teritoriu prin

intermediul grupului profesorilor din

școală , postarea informaţiilor de

interes pentru CD și pe site-ul școlii,

organizarea de dezbateri la nivelul

comisiilor metodice, la nivelul

şedinţelor CP și CA

Consilierea responsabililor comisiilor

metodice şi monitorizarea activităţii

manageriale a acestora privind

stabilirea şi aplicarea de măsuri

specifice

RI

PV de la

şedinţele

de lucru

Conform

calendarului

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işd

- işmru

Dezvoltarea autonomiei comisiilor

metodice și de lucru şi a autonomiei

profesionale a CD

Strategia

învăţă-

mântului

preuni-

versitar

din

judeţul

Cluj

2012-

2016 și a

2015-2016 CD

D/ DA

- işg

- işga

- işidi

- işmru

- işdru62

- işd

62

ișdru -Responsabil cu formarea continuă pentru dezvoltarea resursei umane

Page 155: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

155

unității

școlare

Cunoaşterea, aplicarea şi respectarea

LEN, metodologii aprobate prin OM

Postarea tuturor documentelor emise

de MEN, ISJ ş.a. pe grup şi site-ul

școlii pentru atingerea principiului

transparenţei instituţiilor publice

NC

PV

Site-ul

școlii

2015-2016 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işidi

- işdru

- işd

- informatician unitate școlara

- CA

Detalierea Criteriului IV din

Metodologia-cadru privind

mobilitatea în şedinţele comisiei

paritare la nivelul unității școlare şi a

CA și CP

Propune-

rile

formular

e de

către

CMRU63

PV din

CP şi din

CA al

școlii

Postare

pe site-ul

școlii

Conform

calendarului

de

mobilitate

(aprox. dec

2015 - ian

2016)

CD

CA

- işg

- işga

- işmru

-CA

Comisia paritară a unității

școlare-Lider sindical

Publicarea listei posturilor/

catedrelor, organizarea concursurilor

de angajare pe post/ catedră şi

încadrarea cu personal didactic

conform legislaţiei în vigoare şi

conform calendarului mobilităţii

personalului didactic

Verificarea posturilor/ catedrelor

publicate de către unitatea școlară şi

confirmarea scrisă a directorului

PÎ64

PV de la

şedinţele

publice

şi din CA

al ISJ

Deciziile

de

numire

pe post/

Conform

calendarului

de

mobilitate

CD - işg

- işga

- işmru

-CA

Comisia paritară din școală-

lider sindical

63

CMRU - Compartimentul Managementul Resurselor Umane din cadrul unității școlare 64

PI - Proiectul de încadrare al unităţii şcolare pentru anul şcolar 2015-2016

Page 156: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

156

unității că acestea au fost publicate

corect; asumarea responsabilităţii

Transmiterea adreselor de eliberare a

posturilor/ catedrelor - la timp - la ISJ

Cluj şi parcurgerea tuturor paşilor

legali privind ocuparea acestora

Publicarea posturilor pe site-ul şcolii

catedră

Înştiinţări

UPJ

privind

numirea

CD

Lista

posturilo

r

publicată

Emiterea deciziilor privind numirea

comisiilor specifice instituţiei,

respectarea şi precizarea întregii

legislaţii în vigoare

Deciziile

emise

2015-2016 CD

- işg

- işga

Participarea şi implicarea efectivă a

D/ DA şi a şefilor de catedră în

realizarea asistenţelor la lecţii, fiecare

CD va avea formulată o schiţă a

lecţiei înainte de a intra la oră (fie în

format letric, fie în format digital)

Managerul va formula concluzii şi

recomandări obiective asupra celor

observate, respectând astfel colegii

prin realizarea feed-back-ului ca

urmare a analizei lecţiei

FOL 2015-2016 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- Şefi de catedră, Membrii CA şi

CEAC

Oferirea de sprijin în completarea

declaraţiilor de avere şi de interese şi

transmiterea acestora la timp

factorilor precizaţi în legislaţia

specifică

Adresa

ISJ de

informar

e

apr 2016 D/ DA

- işd

Page 157: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

157

Formarea

responsabililor

comisiilor

metodice și a celor

Actualizarea prognozării evoluţiei

populaţiei şcolare până în 2015 şi în

perspectivă pe următorii 5 ani, pe

baza informaţiilor din sistem

Funda-

mentarea

planului

de

dec 2015 Includerea

tuturor echipelor

manageriale din

şcolă, a

D/ DA

Contabili/ şefi

Secretari/ şefi

- işg

- işga

- consilier RŞ

Page 158: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

158

de compartimente,

a personalului

administrativ în

gestionarea noilor

instrumente de

management

instituţional

şcolari-

zare

Baza de

date

personalului din

compartimentul

salarizare/

contabilitate în

cel puţin un

program de

formare

Asigurarea acoperirii normelor prin

încadrarea cu personal didactic/

didactic auxiliar/ nedidactic din

Școala Gimnazială”Ion Agârbiceanu”

Normare sep 2015

(2015- 2016, pe

măsura

organizării

concursurilor

de către

şcoală)

ECP

D/ DA

- işg

- işga

- işmru

Identificarea necesarului de formare a

managerilor și cadrelor didactice din

unitatea şcolară şi comunicarea de

programe de formare organizate de

CCD și ISJ Cluj, în funcţie de nevoile

managerilor şcolari şi ale cadrelor

Includerea în lista programelor de

formare a unor programe viabile,

mulate pe nevoia de formare a D/ DA

și CD

Publicarea pe site-ul școlii a

propunerilor de formare lansate de

furnizori acreditaţi

Baza de

date

Site-ul

ISJ și

CCD Cluj

nov 2015 D/ DA

Membri

CNEME65

- işg

- işga

- işidi

- işdru

- işd, işrt

- Responsabi Formare Continuă

Organizarea şi desfăşurarea activităţii

în cadrul comisiilor metodice al

Consiliului Profesoral, CEAC, CA.

PV 2015-2016 CP

CD

CA

CEAC

- işg

- işga

- işdru

- işd, işrt

Informarea CD cu privire la concursul

de obţinere a calităţii de expert în

management educaţional (pentru

fiecare serie nou aprobată)

Depunerea de dosare a CD în vederea

includerii în CNEME

- Decizia

işg

Docu-

mentaţia

realizată

de către

Conform

graficului

aprobat prin

OMEN

CD

D/ DA

- işg

Comisia nominalizată prin

decizie de către işg

65

CNEME - Corpul Naţional al Experţilor în Management Educaţional

Page 159: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

159

Evaluarea candidaturilor şi obţinerea

calităţii de membru CNEME

Publicarea pe site-ul școlii a

informațiilor apărute pe site-ul ISJ

Cluj, a Registrului Experţilor în

Management Educaţional din judeţul

Cluj.

comisie

Site-ul

ISJ

Organizarea unor schimburi de

experienţă pe probleme de

management şcolar și managementul

comisiilor metodice (domeniile

legislativ, financiar, descentralizarea

sistemului de învăţământ

preuniversitar, planificare, organizare

şi evaluare, managementul

resurselor, management instituţional

etc.)

Mapa de

lucru

Mapa de

activităţi

-

dec 2015 -

mar 2016

D/ DA

Membri CA

Ișd

CD

- işg

- işga

- işidi

- işmru

- işdru

- contabil şef

- responsabil normare

- responsabil salarizare

Prognozarea evoluţiei încadrărilor cu

personal didactic pe discipline de

învăţământ prin corelarea acesteia cu

evidenţa şi recensământul populaţiei

şcolare

Introducerea la timp a datelor corecte

în aplicaţia naţională SIIIR (fostul

BDNE nu dispare, ci se arhivează)

Diagnoza

sistemul

ui SIIIR

martie 2016 RŞ - işg

- işga

- işidi

- işmru

- işrt

D/ DA, Secretarii şi contabil şef

din şcoală

Comunicarea ritmică a informaţiilor

legate de etapele mobilităţii de

personal şi a cerinţelor acestor etape

mai întâi responsabili comisii

metodice , mai pe urmă aceştia le vor

comunica CD, evitându-se astfel

dezinformarea candidaţilor

Optimi-

zarea

procesu-

lui prin

respec-

tarea

terme-

Conform

calendarului

de

mobilitate

CD - işg

- işga

- işmru

-CA

Page 160: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

160

Selectarea personalului didactic

specializat

nelor

Preocuparea managerilor şcolari în

vizualizarea activităţilor desfăşurate

în mass-media locală, în promovarea

imaginii/ prestigiului școlii

Articole

de presă

Emisiuni

TV

2015-2016 D/ DA - işg

- işga

- işidi

- işmru

- işrt

Monitorizarea

calităţii activităţii

manageriale a

responsabililor

comisiilor

metodice și de

lucru şi a factorilor

decizionali din

unitatea de

învăţământ

Monitorizarea actualizării permanente

a site-ului școlii prin afişarea la loc

vizibil a informaţiilor/ butoanelor pe

categorii de importanţă („Viziune”,

„Misiune”, „PAS/ PDI”, „Înscrieri în

clasa pregătitoare”, „Mobilitate”

şamd); unul din punctele de evaluare

a activităţii manageriale și a cadrelor

didactice se va axa pe actualizarea

site-ului şcolii

Site-ul

școlii

2015-2016 Îmbunătăţirea

imaginii

instituţiei

educaţionale

Școala

Gimnazială ”Ion

Agârbiceanu” la

nivel local,

judeţean,

internaţional

Comunitatea

educaţională

- işg

- işga

- işidi

- işmru- işrt

-Informaticianul din școală

Monitorizarea performanţei

manageriale a responsabililor

comisiilor metodice și de lucru prin

activitatea de monitorizare și control

al directorului.

GI

RI

2015-2016 D/ DA - işg

- işga

- işidi

- işrt

Evaluarea activităţii desfăşurate de

cadrele didactice în anul şcolar 2014-

2015 şi acordarea calificativelor

anuale, pe baza grilei de evaluare a

activităţii cadrelor didactice şi în

cadrul controlului general, teritorial şi

tematic

Evaluarea managementului

resurselor la nivelul instituţiei de

învăţământ Școala Gimnazială ”Ion

Agârbiceanu”

GI

Califica-

tive

anuale

2015-2016 CD - işg

- işga

- işidi

- işrt

CA, CP

Page 161: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

161

OG5. Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului de violenţă şcolară

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Aplicarea

prevederilor

legislative în

domeniul

monitorizării,

prevenirii şi

reducerii

absenteismului şi

abandonului şcolar

Corelarea strategiei Școlii cu

strategia ISJ Cluj, cu strategia

naţională privind rata absenteismului

şcolar

Strategia

de

dezvol-

tare a

învăţă-

mântului

preuni-

versitar

din

judeţul

Cluj

2014-

2015 și

din

unitate

2015-2016 Reducerea ratei

de absenteism a

şcolii cu 15%

faţă de anul

şcolar precedent

ECP

Beneficiari

indirecţi

- işg

- işga

- işpe

- işep

Organizarea de dezbateri cu privire la

reducerea absenteismului şi

RI, PV de

la

Conform

graficului

ECP

CD

- işg

- işga

Page 162: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

162

abandonului şcolar la nivelul

comisiiilor metodice din școală , la

şedinţele cu părinții. Diseminarea

exemplelor de bună practică

şedinţe cercurilor

pedagogice

Diriginţi

Consilier

educativ

D/ DA

- işpe

- işep

işrt

CA,CP,Diriginţi, Consilier

educativ

Monitorizarea prin asistențe la lecții a

absenteismului din unităţile de

învăţământ şi stabilirea unei politici

educaţionale privind prevenirea şi

diminuarea situaţiilor de abandon

şcolar:

- Desfăşurarea de activităţi prin

intermediul cărora să se promoveze

un comportament adecvat al elevilor

şi diminuarea absenteismului şcolar

- Informarea permanentă a familiilor

privitor la frecvenţa şi

comportamentul elevilor, la

rezultatele şcolare ale acestora

GI

FOL

RI

Statistici

privind

dinamica

fenome-

nului

2015-2016 ECP

Diriginţi

Consilier

educativ

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

- işep

- işrt

CA, Diriginţi, Consilier educativ

Elaborarea calendarului acţiunilor

extracurriculare şi extraşcolare

pentru anul şcolar 2014-2015 şi

cuprinderea în cadrul acestuia a

acţiunilor de prevenire şi de

combatere a consumului de

substanţe toxice şi a programului de

educaţie pentru cetăţenie

democratică

PV ale

CA

Calenda-

rul

acţiunilor

extraşco-

lare şi

extracu-

rriculare

oct 2015 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

- işep

CA, Diriginţi, Consilier educativ

Prevenirea

fenomenului de

violenţă şcolară

Monitorizarea gradului de siguranţă

oferit de unitatea de învăţământ

Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu”

şi a aplicării Legii nr. 35/ 2007, privind

implementarea Strategiei de reducere

RI

Statistici

privind

dinamica

fenome-

2015-2016 Creşterea

numărului

şcolilor cu

supraveghere

video/ pază cu

ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

- işrt

Page 163: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

163

a fenomenului de violenţă nului 10%

Organizarea de dezbateri cu privire la

efectele violenţei asupra colectivelor

de elevi, la nivelul comisiilor

metodice , la şedinţele cu părinții,

diseminarea exemplelor de bună

practică

RI

PV de la

şedinţe

2015-2016 ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

- işrt

Diriginţi, Consilier educativ

Implementarea planului de măsuri

privind creşterea siguranţei în

unitatea școlară în anul şcolar 2014-

2015

GI

2015-2016 ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

- işrt

CA, Diriginţi, Consilier educativ

OG6. Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimală a organizării şi desfăşurării examenelor naţionale

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Aplicarea în

activitatea

didactică a tuturor

formelor de

evaluare şi

responsabilizarea

personalului

didactic pentru

activitatea de

evaluare

Monitorizarea prin asistențe la lecții

a aplicării în activitatea la clasă a

tipurilor de evaluare practicate

Monitorizarea ritmicităţii notării/

evaluării elevilor şi trecerea notelor în

cataloage

Verificarea existenţei portofoliilor de

evaluare adecvate disciplinei,

profilului fiecărui elev

GI

FOL

RI

2015-2016 Echilibrarea

rezultatelor

evaluărilor

curente cu cele

obţinute în

evaluările

naţionale

ECP

CD

CEAC

- işg

- işga

- işmcd

- işd

Verificarea elaborării şi aplicării la

clasă a probelor de evaluare corelate

cu modelele furnizate de CNEE şi

adaptate particularităţilor colectivelor

de elevi, respectând programa

şcolară

GI

FOL

RI

2015-2016 ECP

CD

CEAC

- işg

- işga

- işmcd

- işd

Organizarea şi

monitorizarea

desfăşurării în

condiţii optime a

Analizarea pertinentă a modului de

organizare şi desfăşurare a

examenelor naţionale şi întocmirea

unui plan de măsuri cuprinzând

GI

FOL

RI

2015-2016 Creşterea ratei

de promovare la

evaluările

naţionale cu cel

ECP

CD

D/ DA

Membrii CA

- işg

- işga

- işmcd

- işep

Page 164: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

164

evaluării naţionale

la toate nivelurile

prevăzute de lege

activităţi de consiliere, monitorizare,

control şi remediere, cu scopul

ameliorării rezultatelor elevilor la

examenele naţionale:

- Realizarea de către şcoală a

situaţiilor privind diferenţa dintre

media mediilor clasei evaluate şi

media mediilor obţinute la examene

şi comunicarea celor trei conducerii

școlii, în vederea realizării unei

diagnoze obiective

- Discutarea în cadrul CP, a

catedrelor de specialitate, a

rezultatelor la evalărilor naţionale şi

adoptarea de măsuri specifice în

vederea creşterii calităţii procesului

de predare – învăţare - evaluare şi

pentru obţinerea progresului şcolar

puţin 1,5% faţă

de anul şcolar

precedent

CEAC - işd

- CD, CA, CEAC

Asigurarea unui program de activităţi

remediale/ de pregătire suplimentară

a elevilor, pe tot parcursul anului

terminal (şi nu numai) la disciplinele

prevăzute cu probe de examene la

examenele naţionale

GI

RI

2015-2016 ECP

CD

D/ DA

Membrii CA

CEAC

- işg

- işga

- işmcd

- işep

- işd

CD, CA, CEAC

Organizarea de simulări ale

evaluărilor naţionale la fiecare probă

de examen

GI

RI

2015-2016 ECP

CD

D/ DA

Membrii CA

CEAC

- işg

- işga

- işmcd

- işd

- CD, CA, CEAC

Organizarea în condiţii optime a

desfăşurării evaluărilor naţionale,

luând în calcul şi ultimele modificări

aduse LEN

GI

NC

2015-2016 ECP

CD

D/ DA

Membrii CA

CEAC

- işg

- işga

- işmcd

- işd

CD, CA, CEAC

Page 165: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

165

Monitorizarea respectării

metodologiilor de desfăşurare a

evaluărilor naţionale

NC

Conform

calendarului

ECP

CD

D/ DA

Membrii CA

CEAC

- işg

- işga

- işmcd

- işd

- CD, CA, CEAC

Diseminarea

cadrului legal

pentru evaluările

internaţionale

Realizarea unor demersuri de

prezentare a evaluărilor

internaţionale: PISA, TIMSS, PIRLS,

TALIS (broşuri de aplicaţie cu modele

de itemi)

Prezentăr

i PPT

Conform

calendarului

Creşterea

rezultatelor

obţinute la

evaluările

internaţionale cu

1% faţă de anul

şcolar precedent

ECP

CD

D/ DA

Membrii CA

CEAC

- işg

- işga

- işmcd

- işd

CD, CA, CEAC

Respectarea

cadrului legal de

evaluare a

personalului din

învăţământ

Organizarea evaluării dosarelor CD în

vederea accederii la gradaţie de

merit, distincţii şi premii

Liste

gradaţii/

distincţii

acordate

Conform

calendarului

Lista CD

propuse pentru

distincţii şi

premii

CD

D/ DA

- işg

- işga

CP.CA

Implementarea la nivel unității

școlare a unui sistem eficient şi

unitar de evaluare a activităţii

personalului

Fişe

unitare

de

evaluare

Conform

calendarului

- işg

- işga

Comisia paritară judeţeană

CA

Promovarea rezultatelor obţinute de

către CD şi școală în cadrul unor

acţiuni/ proiecte/ manifestări, inclusiv

pe site-ul şcolii

Mape de

eveni-

ment

Ziare

Filme TV

Site-urile

şcolilor

2015-2016 EC

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işrt

CP, CA

OG 7. Monitorizarea modului de gestionare, de modernizare şi de dotare a bazei materiale şi a infrastructurii unităţilor de învăţământ

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Eficientizarea Reorganizarea reţelei şcolare în Decizia nov 2015 - Gestionarea ECP - işg

Page 166: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

166

reţelei şcolare

scopul eficientizării utilizării

resurselor financiare în educaţie, în

urma strânsei colaborări cu Consiliul

Local, prin aplicarea LEN

privind

stabilirea

reţelei

şcolare

Proiectul

planului

de

şcolari-

zare

feb 2016 eficientă a

tuturor

resurselor

financiare în

scopul

dezvoltării

optime a unității

școlare

CD

D/ DA

- işga

- işmru

- işrt

- membrii Consiliului Local în

CA

- responsabil reţea şcolară în

CA

Auditarea investiţiilor făcute de către

şcoală din fonduri MEN

PV

RI

2015-2016 Unitatea

școlară

- işg

Contabil șef- audit

Stabilirea unui

parteneriat durabil

în procesul de

reabilitare şi dotare

a şcolii cu Consilul

Local

Realizarea băncii de date privind

obţinerea de către unitatea școlară a

autorizaţiei sanitare, a autorizaţiei PSI

până la începerea anului şcolar 2014-

2015

Lista

şcolii cu

autoriza-

ţiile le

care

deţine

aug-sep

2015

Cuprinderea

școlii în

programe de

dezvoltare, în

funcţie de

nevoile

identificate

ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- responsabil cu investiţiile în

CA

Accesarea de fonduri nerambursabile

pentru şcoală şi comunitate

Sprijinirea comisiei de proiecte în

obţinerea de fonduri nerambursabile

Număr

de

proiecte

depuse

şi

finanţate

oct 2015 -

iun 2016

ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

-CA

Monitorizarea investiţiilor începute în

anii anteriori

Fundamentarea propunerilor pentru

noi investiţii şi monitorizarea derulării

eficiente a reabilitărilor şi reparaţii

capitale conform priorităţilor ISJ Cluj,

primăriei şi Consiliului Local

Banca de

date cu

investiţii

NC

oct 2015 -

aug 2016

ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- responsabil investiţii

- CA

Continuarea

programului de

campus şcolar şi a

Monitorizarea stadiului de derulare a

programului de campusuri şcolare şi

sprijinirea continuării acestuia

IT 2015-2016 Creşterea

numărului de

şcoli construite

şi modernizate

ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- responsabil investiţii

D/ DA

Page 167: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

167

programului

european privind

construirea de

corpuri noi în

unitatea şcolară

Monitorizarea stadiului de derulare a

programului de construire corpuri noi

în unitatea şcolară

IT oct 2015 -

iun 2016

ECP

Comunitate

D/ DA

Învățători/Dirigi

nți

- işg

- işga

- responsabil investiţii

- işd

Sprijinirea derulării programului

european de construire şi reabilitare

și extindere a unităţi şcolare

IT 2015-2016 ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

-responsabil investiţii

- işrt

-CA

Sprijinirea

demersului local

pentru dotarea,

modernizarea bazei

materiale a

unităţilor şcolare

Modernizarea bazei materiale a

unității școlare prin respectarea

normativelor minimale privind

dotarea cu mijloace de învăţământ

Oferte de

dotare pe

disciplin

e

oct 2015-

aug 2016

Creşterea

sumelor alocate

pentru

îmbogăţirea

bazei materiale a

unității școlare

prin creșterea cu

1% a fondurilor

încasate din

venituri proprii

ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- responsabil investiții

- işrt

- CA

Verificarea gradului de dotare a

ciclului primar cu prioritate a claselor

pregătitoare cu material didactic,

jocuri educative necesare procesului

de implementare a reformei educaţiei

NC

Liste

dotări

2015-2016 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- responsabil investiţii

- işd

-CA

Monitorizarea derulării programului

de dotare cu mobiler şi seturi

materiale didactice după caz a

claselor

pregătitoare,primare,gimnaziale

NC

Liste

dotări

2015-2016 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- responsabil investiţii

- işd

-CA

Monitorizarea dotării cu manuale de

către MEN a claselor: pregătitoare, a

I-a şi a II-a

NC

Liste

dotări

2015-2016 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işd

- CA

-bibliotecar

OG8. Deschiderea sistemului educaţional din școală şi de formare profesională către societate, către mediile: social, economic şi cultural

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Susţinerea Asigurarea accesului la activităţile de Oferta de 2014-2015 Cuprinderea ECP - işg

Page 168: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

168

participării la

cursurile de

formare continuă a

personalului

didactic prin

programe MEN,

POSDRU, alte

surse de finanţare

perfecţionare/ formare continuă a

tuturor CD din școală prin accesarea

ofertei CCD şi a altor furnizori de

formare, în vederea îmbunătăţirii

activităţii de predare şi de evaluare

(datele vor fi colectate de către CCD

de la işd, în urma inspecţiilor

efectuate)

formare a

CCD

Proiecte -

fonduri

europene

Liste

formabili

tuturor CD de la

nivelul școlii în

cursuri de

formare

profesională în

funcţie de

nevoile

identificate în

sistem

CD

Comunitate

D/ DA

- işga

- işmcd

- işdru

- responsabil formare continuă

-CA

Participarea la cel puţin un curs de

formare organizat de MEN, ISJ a

tuturor CD din școală

Liste

formabili

Proiecte -

fonduri

europene

2014-2015 ECP

CD

Comunitate

Metodişti ISJ

din școală

D/ DA

- işg

- işga

- işmcd

- işdru

- Responsabil formare continuă

-CA, Metodişti ISJ din școală,

CD

Compatibilizarea ofertei de formare

continuă cu opţiunile şi aptitudinile

individuale ale CD şi cu cerinţele

pieţei muncii în educaţie

IT şi de

speciali-

tate

sep 2014 -

iun 2015

ECP

CD

Comunitate

D/ DA

işg

- işga

- işmcd

- işdru

- Responsabil formare continuă

-CA, Metodişti ISJ din școală,

CD

Evaluarea eficienţei şi eficacităţii

cursurilor de formare prin măsurarea

impactului asupra calităţii actului

educaţional prin intermediul

inspecţiei şcolare

IT şi de

speciali-

tate

sep 2014 -

iun 2015

ECP

CD

Comunitate

D/ DA

işg

- işga

- işmcd

- işdru

- Responsabil formare continuă

-CA, Metodişti ISJ din școală,

CD

Asigurarea cadrului de perfecţionare

prin grade didactice:

- oferirea de sprijin în elaborarea

documentelor/ a portofoliului

educaţional

- organizarea examenului naţional

Liste

candidaţi

Dosare

candidaţi

IT şi de

speciali-

sep 2014 -

iun 2015

ECP

CD

D/ DA

işg

- işga

- işmcd

- işdru

- Responsabil formare continuă

-CA, Metodişti ISJ din școală,

Page 169: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

169

privind obţinerea definitivării în

învăţământ în unitate daca vom fi

desemnați

tate CD

Monitorizarea

impactului

parteneriatelor

şcolare asupra

calităţii actului

educaţional

Sprijinirea comisiei de proiecte

pentru dezvoltarea relaţiilor

parteneriale în mediul comunitar în

realizarea de proiecte şi obţinerea de

granturi pentru şcoală şi comunitate

Proiectel

e de

partene-

riat

sep 2014 -

iun 2015

Selectarea şi

dezvoltarea

proiectelor de

parteneriat

educaţional care

duc la

dezvoltarea

şcolii şi a

comunităţii

locale.

Eliminarea

parteneriatelor

ineficiente

ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

- Membrii CA

Sprijinirea comisiilor din școală în

încheierea de contracte de colaborare

cu agenţii economici beneficiari ai

serviciilor de formare profesională

iniţială în vederea asigurării

condiţiilor de desfăşurare a pregătirii

practice inițiale a elevilor din clasele

a VII-a și a VIII-a

Inspecţii

pe

compo-

nenta

CEAC

Conform

calendarului

activităţilor

de evaluare

ECP

CD

D/ DA

CEAC

CA

- işg

- işga

- işd

- Membrii CA, CEAC

Facilitarea legăturilor unităţii şcolare ,

cu reprezentanţii comunităţilor şi

autorităţilor locale, în vederea

optimizării utilizării resurselor

educaţionale de care dispune şcoala

şi a raţionalizării raportului cost-

eficienţă în învăţământ

Studiu de

impact al

modifică-

rilor

impuse

de

strategia

privind

descen-

tralizarea

sistemul

ui

mar 2015 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işrt

- Membrii CA

Informarea comunităţii/ autorităţilor

locale/ judeţene cu privire la

activităţile din școală , rezultatele şi

problemele identificate

Informări mass - media cu privire la

educaţia din școală

Rapoarte

Informări

pentru

ISJ Cluj,

Consiliul

local,

2014-2015 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işrt

- Membrii CA

Page 170: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

170

Instituţia

Prefec-

tului,

MEN etc.

Articole

de presă

Emisiuni

TV

Depunerea de proiecte noi/ derularea

proiectelor aprobate spre finanţare în

cadrul LLP (Leonardo da Vinci,

Comenius, Grundtvig)

Candida-

turi

depuse

ian - apr

2015

ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

- Membrii CA

Sprijinirea

implementării şi

monitorizării PDI,

document de

planificare

strategică

participativă a

ofertei de formare

profesională prin

învăţământ

Organizarea şi desfăşurarea

activităților de evaluare şi

monitorizare internă a stadiului

implementării PDI la nivelul unităţii

şcolare

Raport

de

evaluare

şi

monito-

rizare

internă

15 iunie

2014

Derularea în

fiecare comisie

metodică a cel

puţin unei

acţiuni de

monitorizare

internă, 100%

comisii metodice

monitorizate

ECP

CD

CEAC

D/ DA

CA

Parteneri din

mediul

economic/

comunitate

- işg

- işga

- işd

Membrii comisiei de orientare

profesională

Monitorizarea capacităţii unităţii de

învăţământ de a-şi adapta oferta

IT

Pliante

nov 2014 -

apr 2015

ECP

CD

- işg

- işga

Page 171: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

171

profesional şi

tehnic, în

perspectiva anului

2014 pentru elevii

claselor a VIII-a

educaţională la cererea de pe piaţa

muncii

Participarea la Târgului Ofertelor

educaţionale

Broşuri

Mapa

educaţi-

onală

Oferta de

şcolari-

zare

- işd

-psiholog școlar

- responsabil comisie orientare

profesională

- işpe

- responsabil imagine

- Membrii CA, CD

Elaborarea unui plan de şcolarizare

realist, relevant pentru nevoile

comunităţii şi ale elevilor, care să ţină

seama de nivelul educaţiei oferite la

nivelul fiecărui nivel de școlarizare

din școală

IT şi CD

de

specialit-

ate

nov - dec

2014

ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- işd

- işmru

- responsabil normare

OG9. Finanţarea învăţământului din Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu”

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Asigurarea

finanţării instituţiei

de învăţământ

Asigurarea finanţării instituţiei de

învăţământ, conform dispoziţiilor LEN

şi a HG1274/ 2011 şi a bugetului de

stat

Asigurarea respectării dispoziţiilor

legale privind finanţarea de bază în

limitele costului standard/ elev

conform metodologiei emise prin

multiplicarea costului standard cu

coeficienţii specifici unităţii şcolare şi

cu numărul de elevi ce se aprobă

anual prin HG

Monitoriz

are

Ani

financiari

Respectarea cu

stricteţe a

încadrării în

indicatorii de

plan aprobaţi de

către

Ordonatorul

principal de

credite - pe

secvenţa din anii

financiari

cuprinşi în anul

şcolar 2014-2015

UPJ

D/ DA

Contabil/ şef

- işg

- işga

- contabil şef

Asigurarea respectării dispoziţiilor

OG 119/ 1999, republicată şi a OMFP

923/ 2014, pentru aprobarea Normelor

Metodologice privind atribuţiile şi

Monitoriz

are

Ani

financiari

UPJ

D/ DA

Contabil/ şef

- işg

- işga

- contabil şef

Page 172: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

172

exercitarea CFP66

, a HG 1257/ 2012,

privind organizarea inspecţiilor

financiare şi stabilirea atribuţiilor

generale în efectuarea acestora în

vederea aplicării OG 119/ 1999,

privind CFP

Exercitarea CFP asupra proiectelor

de operaţiuni – conform listei

întocmite, în care sunt stabilite

proiectele supuse controlului, cadrul

legal, obiectivele controlului,

termenele şi persoana răspunzătoare

cu prezentarea documentelor pentru

viza de control financiar în

conformitate cu metodologia

prevǎzută în Anexa 1 din OMFP 923/

2011, actualizat

Monitoriz

are

Ani

financiari

UPJ

D/ DA

Contabil/ şef

- işg

- işga

- contabil şef

Respectarea cu stricteţe a încadrării

în indicatorii de plan aprobaţi de

către Ordonatorul principal de credite

- pentru anii financiari cuprinşi în

anul şcolar 2014-2015, la toate

articolele cuprinse în plan şi

repartizat instituţiei de învăţământ cu

finanţare MEN

Efectuarea plăţilor în limita alocaţiilor

bugetare pentru plata ajutorului

financiar acordat de către Guvernul

României în vederea stimulării

achiziţionării de calculatoare, în baza

Legii 269/ 2004

Asigurarea încadrării în limitele

Bilanţ si

anexe la

bilanţ

Trimestrial

şi anual

UPJ

D/ DA

Contabil/ şef

- işg

- işga

- contabil şef

66

Control Financiar Preventiv

Page 173: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

173

bugetare aprobate a finanţării

transportului pentru elevii care

îndeplinesc condiţiile stabilite de

OMECTS 329/ 2007, cu modificările

ulterioare

Efectuarea plăţilor în baza sentinţelor

definitive şi irevocabile pentru

Euro100 carte pe suport electronic

pentru cadrele didactice cu

respectarea dispoziţiilor Legii 315/

2006

Respectarea dispoziţiilor legale cu

privire la realizarea şi efectuarea

plăţilor din veniturile proprii, conform

dispoziţiilor legale în vigoare şi al

Bugetului de venituri şi cheltuieli

aprobat, anual de către ordonatorul

principal de credite

Respectarea listei „Alte cheltuieli de

investiţii” defalcate pe categorii de

bunuri din venituri proprii aprobate

de către ordonatorul principal de

credite

Asigurarea efectuării plăţilor pentru

examenele naţionale, concursul

naţional unic pentru ocuparea

posturilor didactice în funcţie de

metodologia emisă de MEN şi

fundamentarea necesarului de către

instituţia de învăţământ , cu această

destinaţie

Bilanţ si

anexe la

bilanţ

Trimestrial

şi anual

Bilanţ si

anexe la

bilanţ

UPJ

D/ DA

Contabil/ şef

- işg

- işga

- contabil şef

Asigurarea bazei legale şi a plăţilor

angajate pentru acţiunile de

perfecţionare a personalului didactic;

Bilanţ si

anexe la

bilanţ

Trimestrial

şi anual

UPJ

D/ DA

Contabil/ şef

- işg

- işga

- contabil şef

Page 174: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

174

efectuarea plăţilor alocate în baza

contractelor şi a convenţiilor

încheiate

Asigurarea documentaţiei necesare

pentru efectuarea plăţilor pentru

sumele primite în cadrul acţiunilor

desfăşurate pentru proiectele

internaţionale în care este cuprinsă

unitatea școlară

Respectarea normelor legale privind

plăţile ce se vor efectua pentru

organizarea transportului elevilor la

concursuri, campionate

Asigurarea plăţilor proprii pentru

utilităţi, întreţinere, aprovizionare

Respectarea dispoziţiilor legale

privind efectuarea plăţilor pentru

lucrările de investiţii în continuare,

conform listei aprobate de către

ordonatorul principal de credite

Asigurarea

fondurilor pentru

examinarea

medicală

obligatorie pentru

CD din Bugetul

Local

Crearea cadrului propice pentru

organizarea consultaţiilor medicale

pentru evaluarea sănătăţii corporale

şi mentale ale CD (IMECTS 4/ 2011),

prin asigurarea fondurilor din Bugetul

Local

Facturile

fiscale

emise de

către

firmele

contrac-

tate

sep 2014 Obţinerea

tuturor avizelor

medicale şi a

celor

psihologice

pentru întreg

corpul

profesoral

CD

Angajaţi şcoli

- işg

- işga

- contabil şef

D/ DA

Contabil/ şef

OG10. Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii în Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu”

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Reprezentarea

unității școlare ca

parte civilă, în

Asigurarea asistenţei şi consultanţei

de specialitate işd, prin parteneriat cu

compartimentul juridic al ISJ precum

Docu-

mentele

juridice

Caracter

Permanent

Existenţa şi

cunoaşterea

legislaţiei,

ECP

Parteneri UPJ

Angajaţi

- işg

- işga

- consilier juridic partener

Page 175: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

175

procese, apărarea

şi promovarea

imaginii școlii

şi sefilor de compartimente din

școală , la solicitarea acestora

Informarea conducerii şi membrii

compartimentelor din școală cu

privire la dispoziţiile cu caracter

normativ de interes general şi

specifice învăţământului

Reprezentarea drepturilor şi

intereselor legitime ale școlii în

raporturile cu autorităţile publice,

instituţiile de orice natură, precum şi

cu orice persoană fizică sau juridică

Reprezentarea intereselor legitime ale

școlii în faţa instanţelor judecătoreşti

de orice nivel

Rezolvarea lucrărilor cu caracter

juridic, în funcţie de specificul

activităţii, care îi sunt repartizate de

către işg

Participarea în comisiile constituite la

nivelul inspectoratului şcolar

Asigurarea şi păstrarea evidenţei

lucrărilor realizate şi a dosarelor de

instanţă

Acordarea avizului de legalitate

pentru actele cu caracter juridic ale

școlii

Îndeplinirea altor atribuţii prevăzute

de lege, cu respectarea prevederilor

legale

întocmite reprezentarea

intereselor

instituţiei în faţa

instanţelor de

toate gradele,

gestionarea

eficientă a

resurselor școlii

- ișd

Întocmeşte, actualizează şi

gestionează procedurile activităţilor

desfăşurate la nivelul

PO/ PG

Site-ul

școlii

2014-2015 Angajaţi de

sistem

- işg

- işga

- consilier juridic partener

Page 176: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

176

compartimentului

Oferirea de consultanţă

compartimentului secretariat în

vederea respectării regimului juridic

în vederea completării actelor de

studii

Completarea la zi a Registrelor

matricole de evidenţă a elevilor

Obţine titlurile executorii şi le

transmite Compartimentului

Financiar-Contabil în vederea

executării

RI 2014-2015 ECP

Parteneri UPJ/

ISJ

Angajaţi

Secretar(i)/ şef

- işg

- işga

- consilier juridic partener

- contabil şef

Secretar/ şef,

Contabil/ şef

Director ,

prof. Flavia Maria Iacoviță

Director adjunct,

prof. Rodica Daniela Dosa

Page 177: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

177

Nr. ……./ ……….

PLANUL MANAGERIAL AL ȘCOLII GIMNAZIALE ”ION AGÂRBICEANU”

An şcolar 2015-2016

IX. Rolul şi atribuţiile conducerii

Aplică politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei Naţionale la nivel de unității școlare;

Controlează aplicarea legislaţiei şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare şi respectarea standardelor

naţionale/indicatorilor de performanţă, prin asistența la clasă;

Controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului responsabililor comisiilor metodice ale unităţii de învăţământ;

Asigură, împreună cu ISJ Cluj, autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor şi monitorizează participarea la cursuri a

acestora pe durata învăţământului obligatoriu;

Coordonează admiterea în licee, evaluările naţionale şi concursurile şcolare la nivelul unităţii de învăţământ ;

Monitorizează implementarea programelor naţionale iniţiate de Ministerul Educaţiei Naţionale la nivelul unității școlare , precum şi a

proiectelor derulate de unitatea şcolară în cadrul programelor Uniunii europene în domeniul educaţiei;

Mediază conflictele şi litigiile survenite între autoritatea administraţiei publice locale şi unitatea de învăţământ;

Coordonează şi controlează activităţile comisiilor metodice ale unităţii școlare ;

Prezintă un raport anual privind starea învăţământului din unitatea școlară;

Aplică politicile educaţionale naţionale la nivelul unității școlare;

Solicită consiliere şi asistenţă din partea ISJ Cluj în gestionarea resurselor umane şi a posturilor didactice la nivelul unității școlare;

SCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU”

Str. Grădinarilor, Nr. 1

400632, CLUJ-NAPOCA, CLUJ, RO

Tel/Fax: +40 264 446 556, +40 264 462 279

E-mail: [email protected], [email protected]

Page 178: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

178

Monitorizează activităţile de constituire, vacantare şi ocupare a posturilor didactice din unitatea de învăţământ;

Gestionează baza de date privind întreaga bază de date a educaţiei din unitatea școlară ;

Înaintează spre avizare la ISJ Cluj, reţeaua şcolară din raza lor teritorială propusă de unitatea școlară , în conformitate cu politica

educaţională, a documentelor strategice privind dezvoltarea economică şi socială la nivel regional, judeţean şi local, după consultarea

consiliului profesoral şi a partenerilor sociali interesaţi;

Realizează auditarea periodică a resursei umane din unitatea școlară;

Asigură colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia.

X. Elemente de analiză şi diagnoză utilizate în planificarea activităţii

pregătirea ştiinţifică şi managerială a persoanelor nominalizate în funcţiile de îndrumare şi control şi de conducere din Școala

Gimnazială ”Ion Agârbiceanu”67

, oferirea de consultanţă personalului din subordine prin prisma experienţei profesionale şi

manageriale acumulate

activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, reglare/remediere, diferenţiere a demersului educaţional)

nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare raportat la standardele educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare)

rezultatele activităţii de monitorizare a implementării planurilor de îmbunătăţire ale comisiilor metodice asistate

rezultatele monitorizării implementării adecvate şi eficientă a activităţilor din planurile de îmbunătăţire elaborate de CEAC şi a concordanţei

acestora cu rezultatele din rapoartele anuale de evaluare internă, cu rapoartele de inspecţie şi cu rapoartele de evaluare externă

rezultatele inspecţiilor (de toate tipurile) din anul şcolar anterior / semestrul anterior pentru elaborarea programelor de dezvoltare instituţională şi

de dezvoltare profesională de la nivelul ISJ68

stabilitatea sistemului educaţional din unitatea școlară

participarea la cursuri/ schimburi de experienţă/ diseminări de bune practici/ cercuri pedagogice/ întâlniri şi/ sau şedinţe de lucru etc.

rapoartele scrise/ notele de control/ fişe de observare a lecţiilor/ procese-verbale şi alte documente oficiale încheiate şi măsurile luate

pentru remedierea problemelor semnalate pentru asigurarea calităţii în educaţie

permanenta dezvoltarea progresivă a culturii organizaţionale de dezvoltare la nivelul unității școlare

(auto)evaluarea cu regularitate a performanţelor manageriale, respectarea direcţiilor strategice stabilite

funcţionalitatea consiliilor de administraţie şi profesoral

asigurarea fuxului informaţional corect

actualizarea permanentă a site-ului unității școlare

gestionarea corectă a bazei materiale existente, a instituţiei în general

întocmirea documentelor oficiale cu simţ de răspundere şi urmărirea corectitudinii lingvistice şi gramaticale pentru asigurarea calităţii

materialelor elaborate

respectarea atribuţiilor stabilite prin fişele posturilor

67 Unitate cu personalitate juridică 68

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj

Page 179: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

179

asigurarea caracterului corect prin respectarea regimului juridic al documentelor oficiale

aplicarea în munca la clasă a cunoştinţelor dobândite prin participarea la cursuri de formare

verificarea monitorizării şi implicării în rezolvarea problemelor elevilor, existenţa unor planuri de măsuri specifice

implicarea în actul decizional a partenerilor din comunitate

asumarea responsabilităţii în actul decizional

eliminarea barierelor pentru realizarea schimbării în bine şi motivarea cadrelor didactice pentru a obţine efectul scontat în obţinerea

rezultatelor anticipate, în aplicarea strategiilor instituţionale

scăderea ratei absenteismului şi a abandonului şcolar

implicarea reală a CEAC şi feed-back-ul oferit de aceasta

accesarea programelor europene

calitatea documentelor elaborate

depăşirea barierelor personal-emoţionale

adaptarea normelor la scăderea populaţiei şcolare, reorganizarea obiectivă şi cu simţ de răspundere a unităţii de învăţământ

diligenţe pe lângă ISJ Cluj, Consiliul Local pentru alocarea de fonduri în vederea realizării obiectivelor instituţionale

funcţionarea claselor în temeiul legii

funcţionalitatea comisiilor din unitate

dovezi materiale care aparţin următoarelor tipuri de date /documente /informaţii:

a) reglementări legale

b) politici naţionale în domeniul educaţiei şi al protecţiei copilului şi de tineret

c) planuri şi proceduri specifice, rapoarte de inspecţie (toate tipurile)

d) date statistice referitoare la indicatorii şi standardele de calitate

e) date statistice referitoare la indicatorii din cadrul SNIIIR şi la alţi indicatori naţionali şi europeni

f) rezultatele sondajelor de opinie, articole şi reportaje din mass-media

g) reclamaţii, sesizări, propuneri adresate conducerii unității sau ISJ şi rezoluţiile privind rezolvarea acestora (inclusiv acţiuni în instanţă în care

una dintre părţi este unitatea școlară)

h) proiecte, parteneriate şi afilieri naţionale şi internaţionale

indicatorii de calitate de la nivelul evaluării activităţilor de inspecţie și asistență la clasă , şi anume:

a) obţinerea rezultatelor stabilite (rapoarte de inspecţie și de analiză)

b) atingerea indicatorilor de ieşire şi de rezultat stabiliţi

c) încadrarea în bugetul aprobat

d) folosirea eficientă a resurselor alocate

e) creşterea nivelului de satisfacţie a beneficiarilor faţă de modul de evaluare a activităţii educaţionale, în general, şi faţă de modul de evaluare

a activităţii prin inspecţie și la nivel de unitate școlară , în special

Page 180: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

180

indicatorii de calitate de la nivelul valorificării activităţilor de inspecţie și de evaluare la nivelul unității școlare , şi anume:

a) eficacitatea intervenţiilor de reglare/remediere a problemelor/situaţiilor apărute pe parcursul desfăşurării activităţilor

b) revizuirea planificării activităţii, cu încadrarea în calendarul şi bugetul aprobate

c) identificarea operativă a situaţiilor în care este nevoie de intervenţia din partea altor instituţii sau autorităţi ale statului şi notificarea acestora

d) creşterea nivelului de satisfacţie a beneficiarilor faţă de îmbunătăţirea calităţii activităţii educaţionale, în general, şi faţă de îmbunătăţirea

calităţii activităţii de inspecţie și din unitatea școlară , în special

date statistice judeţene, regionale sau naţionale referitoare la aspecte ale sistemului de învăţământ

studii

informări

analize diagnostice

prognoze

decizii luate la nivelul MEN , al ISJ Cluj și unitatea școlară

XI. Obiective generale69 (corelate cu direcţiile şi obiectivele strategice ale ISJ Cluj în domeniul de referinţă)

OG1 - Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie

OG2 - Stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă

OG3 - Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării

durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale

OG4 - Creşterea autonomiei instituţiei de învăţământ preuniversitar Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu” prin eficientizarea procesului de

descentralizare

OG5 - Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului de violenţă şcolară

OG6 - Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimală a organizării şi desfăşurării examenelor naţionale

OG7 - Monitorizarea modului de gestionare, de modernizare şi de dotare a bazei materiale şi a infrastructurii unităţii de învăţământ

OG8 - Deschiderea sistemului educaţional din Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu” şi de formare profesională către societate, către

mediile: social, economic şi cultural

OG9 - Finanţarea învăţământului din unitatea școlară

OG10 - Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii

69

În continuare OG

Page 181: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

181

XII. Plan operaţional

OG 1 - Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Îmbunătăţirea

competenţelor de

lectură atât în

dimensiunea sa

tradiţională cât şi

ca alfabetizare în

înţelegerea textului

Monitorizarea şi consilierea prin

asistența la lecții orientată către

acţiunile de stimulare a lecturii,

înţelegere şi interpretare a textului

indiferent de disciplina de predare

GI70

RI71

2015-201672

Creşterea cu

10% a numărului

de elevi care

performează în

domeniul

lecturii,

înţelegerii şi

interpretării

textului

ECP73

CD74

Iacoviță Flavia – ișg.75

Bâlc Ioan – ișga76

;

- işmcd77

- işd78

Stimularea iniţierii de acţiuni la

nivelul unității școlare în cadrul

bibliotecii şcolare, care să asigure

îmbunătăţirea competenţelor de

lectură şi comunicare în limba

română, în limbile materne şi în

limbile moderne studiate

GP79

2015-2016 ECP8

CD9

Iacoviță Flavia – ișg10

; ișga11

;

işmcd12

; işd13

Anton Corina - işpe15

D/ DA/CA80

Asigurarea

serviciilor

educaţionale de

calitate în unitatea

școlară

Verificarea prin asistențe la lecții/

interasistențe la lecţii a corelării

planificărilor didactice oferite de

către MEN cu specificul unității

școlare

GI5

RI6

2015-2016 Creşterea

numărul de lecţii

în care se

utilizează

strategii

didactice

centrate pe elev

cu cel puţin 5%

ECP8

D/ DA/CA16

CD9

-ișg10

; ișga11

; işmcd12

; işd13

D/ DA/CA 16

, Şefii de catedră,

CEAC17

, Consilier educativ

Urmărirea prin

asistenţe/interasistențe la lecţii a

personalizării proiectării didactice

FOL17

GI

RI

2015-2016 ECP

D/ DA

CD

Işg; - işga; - işmcd; işd

D/ DA/CA, Şefii de catedră,

CEAC, Consilier educativ

70

GI - Graficul de asistență la lecții al directorului și directorului adj. 71

RI - Raport/ rapoarte de inspecţie/ asistenţă 72

Anul şcolar 2014-2015 73 ECP - Elevi, copii, părinţi 74

CD - Cadre didactice 75

ișg.- Director 76

ișga- Director adjunct 77

ișmcd- Membrii comisiei pentru curriculum-ului 78

ișd- Responsabili comisii metodice 79

GP- Graficul personal de interasistență 15

ișpe- Responcabil Comisie proiecte educaţionale cu finanţare europeană

16 D/DA/CA - Director și Director adjuncţ, respectiv Consiliul de administraţie din unităţii de învăţământ

17 FOL - Fişă/ fişe de observare a lecţiei/ lecţiilor

18 IT asistență/interasistență tematică

Page 182: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

182

Monitorizarea şi evaluarea

standardelor de învăţare şi a calităţii

procesului de predare-învăţare-

evaluare, stabilirea de ţinte şi

obiective realiste de îmbunătăţire şi

oferire a suportului necesar pentru ca

acestea să fie atinse

GI

RI

2015-2016 ECP

D/ DA

CD

- işg

- işga

- işmcd

- işd

D/ DA/CA, Şefii de catedră,

CEAC, Consilier educativ

Sprijinirea, monitorizarea şi evaluarea

aplicării de concepţii novatoare în

educaţia claselor pregătitoare,

primară cu scopul facilitării

incluziunii

GI

RI

oct 2015 -

iun 2016

Şcolari din

clase

pregătitoare

ECP

Învăţătoare

- işg

- işga

- işd

D/ DA/CA, Şefii de comisii

metodice învăţători, CEAC

Monitorizarea utilizării în predare-

învăţare-evaluare a strategiilor

didactice activ-participative

GI

RI

2015-2016 ECP

D/ DA

CD

- işg

- işga

- işmcd

- işd

D/ DA, Şefii de catedră, CEAC,

Consilier educativ

Monitorizarea şi evaluarea calităţii

actului didactic la clasele

pregătitoare, a I-a şi a II-a, pornind de

la premiza că toţi profesorii pentru

învăţământ primar care predau la

aceste clase au participat la cursuri

de formare specifice (se va pune

accent pe transdisciplinaritate)

Monitorizarea aplicării noului plan-

cadru la clasele pregătitoare, a I-a şi a

II-a

Stabilirea unor măsuri reglatorii

IT18

Aplicare

chestion

are

Focus

grup cu

părinţii

Chestion

are

2015-2016 ECP de la

clasele pregăti-

toare, a I-a şi a

II-a

- işg

- işga

- işd

D/ DA, Şefii de comisii metodice

învăţători, CEAC

Organizarea de activităţi în scopul

parcurgerii integrale a materiei la

toate disciplinele de învăţământ pe

GI

RI

2015-2016 ECP

Diriginţi

CD

- işg

- işga

- işmcd

Page 183: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

183

nivel, conform standardelor naţionale

de calitate, a adaptării demersului

didactic la nevoile elevului/ copilului

Realizarea unei evaluări ritmice şi

relevante

D/ DA

ișd

- işd

D/ DA, Şefii de catedră, CEAC,

Învățători/Diriginţi

Aplicarea în procesul instructiv -

educativ a competenţelor dobândite

de cadrele didactice participante la

diverse cursuri de formare/

perfecţionare, ca o rezultantă firească

a participării-implicării în actul de

formare

GI

FOL

RI

2015-2016 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işmcd

- işd

D/ DA, Şefii de catedră, CEAC

Realizarea/ actualizarea procedurilor

necesare asigurării calităţii în

educaţie

GI

PO/G81

RI

RSÎ82

2015-2016 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işmcd

- işidi83

- işd

D/ DA, Şefii de catedră, CEAC

Implementarea operaţională a

sistemului de control intern/

managerial şi a managementului

riscurilor

Documen

te tip

conform

legii

PO-C-

SCIM/ C-

MR84

M-SCIM-

MR85

2015-2016

ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işd

D/ DA, C-SCIM, C-MR

81

PO/G - Proceduri operaţionale/ generale 82

RSÎ - Raportul privind Starea învăţământului din Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu” 83

ișdi - Comisia pentru implementarea descentralizării instituţionale 84

PO- C-SCIM/ C-MR - Comisia privind implementarea sistemul de control intern/ managerial, respectiv comisia de implementarea a managementului riscurilor 85

M-SCIM-MR - Metodologia de implementare a sistemului de control intern managerial şi de management a riscurilor, elaborată/ particularizată şi aprobată la nivelul unităţii şcolare,

Registrele riscurilor şi Monitorizarea riscurilor

Page 184: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

184

Promovarea

educaţiei

complementare

(educaţie pentru

sănătate şi

alimentaţie

sănătoasă, cultură,

cultură civică,

antreprenorială şi

tehnologică, sport)

Promovarea experienţelor pozitive ale

claselor care:

- editează reviste şcolare - prin

expoziţia - concurs adresată

publicaţiilor şcolare

- organizează manifestări sub

genericul

„Să ştii mai multe, să fii mai bun!” şi

trimiterea programelor de activitate la

ISJ pentru monitorizare

- participă la programele naţionale de

educație

Studiu de

impact

RA86

mai 2016 Derularea în

fiecare clasă a

activităţilor care

promovează

educaţia

complementară

ECP

CD

Învățători/Dirig

inţi

Consilierul

educativ

D/ DA

- işg

- işga

- işmcd

- işpe

D/ DA, CEAC,

Învățători/Diriginţi, Consilierul

educativ

Formarea, dezvoltarea şi exersarea

competenţelor social-civice

democratice necesare tinerei

generaţii pentru participarea activă la

viaţa civică

Asigurarea respectării drepturilor

copiilor

PM87

ale

D/ DA

Conform

programelor

naţionale

ECP

Comunitate

Învățători/Dirig

inţi

Consilierul

educativ

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

- işep88

- işd

D/ DA, CEAC,

Învățători/Diriginţi, Consilier

educativ

Formarea unui stil de viaţă sănătos în

rândul elevilor/ copiilor, respectarea

legislaţiei în vigoare privind

alimentele permise pentru a fi

comercializate în spaţiile destinate

educaţiei

Studiu de

impact

PM ale D/

DA

Conform

programelor

naţionale

ECP

Comunitate

Diriginţi

Consilierul

educativ

D/ DA

- işg - işga

- işpe

- işep

D/ DA, CEAC,

Învățători/Diriginţi, Consilier

educativ

Dezvoltarea gustului elevilor/ copiilor

pentru frumos; cultivarea valorilor

culturale, susţinerea programelor

educative care promovează valorile

interculturale. Introducerea educaţiei

Studiu de

impact

Analize

semestri

ale în

Conform

programelor

naţionale

ECP

CD

Diriginţi

Consilier

educativ

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

- işd

D/ DA, Consilier

educativ,Învățători/ Diriginţi

86

RA - Raport/ rapoarte de activităţi/ activitate 87

PM - Plan(uri) managerial(e) 88

ișep - Responsabil membru CA pentru educaţie permanentă

Page 185: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

185

interculturale ca dimensiune

transversală la nivel curricular

comisiile

metodice

Organizarea unor tabere şi excursii

tematice, consilierea

învățătorilor/diriginților în acţiunile

de desfăşurare a activităţilor de

petrecere a timpului liber al elevilor

Respectarea legislaţiei privind

organizarea excursiilor

Studiu de

impact

Docu-

mentele

excur-

siilor

2015-2016

ECP

CD

Diriginţi

Consilier

educativ

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

D/ DA, Consilier educativ,

Învățători/Diriginţi, CD

Prevenirea şi

combaterea

marginalizării şi a

excluziunii sociale

prin cuprinderea în

şcoală a tuturor

copiilor cu

dizabilităţi/ cerinţe

educaţionale

speciale şi din

grupuri vulnerabile

Creşterea ofertei de servicii

educaţionale pentru copiii cu CES

Derularea de măsuri specifice

integrării copiilor cu CES în

învăţământul de masă din unitatea

școlară

RI oct - nov

2015

Derularea în

fiecare comisie

metodică a cel

puţin un

program

educaţional

adresat acestui

grup ţintă

Elevi/Copii cu

CES şi părinţii

acestora

Comunitate

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işmru89

- işd

D/ DA, CD

Redactarea şi implementarea de

proiecte strategice pentru acest grup

ţintă, cofinanţate prin Fondul Social

European care se desfăşoară la nivel

naţional şi transnaţional

RI Conform

planificării

acţiunilor

cuprinse în

proiecte

(după

aprobarea

acestora)

ECP

Comunitate

CD

- işg

- işga

- işpe

- işrt90

D/ DA, CD

Facilitarea accesului în sistemul

educaţional din unitatea școlară a

minorilor imigranţi, sau copii reîntorși

în țară din comunitatea UE și nu

numai stabiliţi pe teritoriul

circumscripției școlare a Școlii

Gimnaziale ”Ion Agârbiceanu”

Rapoarte

specifice

către

MEN și

ISJ Cluj

2015-2016 Rapoarte

specifice către

MEN și ISJ Cluj

- işg

- işga

- işpe

D/ DA

89

ișmru - Responsabil din școală cu pentru managementul resurselor umane 90

ișrt - Membri CA responsabili din punct de vedere teritorial al unităţi şcolare

Page 186: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

186

Asigurarea

accesului în

domeniul

învăţământului din

unitatea școlară a

confesiunilor

religioase pentru

studiul religiei

Asigurarea condiţiilor de acces egal

la educaţie în toate ciclurile de

învăţământ din unitatea școlară a

confesiunilor religioase pentru

studiul religiei

Reali-

zarea

planului

de

şcolari-

zare și a

celui de

încadrare

2015-2016

Organizarea de

clase/ grupe

pentru

învăţământul din

unitatea școlară

a confesiunilor

religioase pentru

studiul religiei,

în funcţie de

legalitatea

solicitărilor

ECP

aparţinând

confesiuni-lor

religioase

- işg

- işga

- işpe

- işd

- imru

D/ DA

OG2 - Stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Stimularea

excelenţei în

educaţie

Organizarea şi monitorizarea

activităţii din unitatea școlară în

corelație cu ofertele CJTCP91

Liste

elevi

testaţi

Planificăr

i

activităţi-

lor de

excelenţă

Condica

de

prezenţă

Pontajele

CD

2015-2016 Rezultatele

obţinute la

olimpiade şi

concursuri

şcolare,

superioare faţă

de anul şcolar

precedent cu

0,5%

Feed-back în

presă și pe site-

ul școlii privind

rezultatele

obţinute la

olimpiade şi

concursuri

şcolare

EC capabili de

performanţă

Părinţi

CD

- işg

- işga

- işd,

- responsabil cu monitorizarea

activității CJTCP din CA

Stimularea activităţii competiţionale

desfăşurate la nivel de: clase, comisii

metodice, asociației sportive a școlii

pe ramuri sportive

Statistici

Rezultate

2015-2016 EC capabili de

performanţă

Părinţi

CD

- işg

- işga

- responsabil cu monitorizarea

activității CJTCP din CA

- işpe ;- işd

91

Centrul Judeţean al Tinerilor Capabili de Performanţă

Page 187: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

187

Asigurarea condiţiilor materiale şi de

natură organizatorică necesare

desfăşurării olimpiadelor şi

concursurilor şcolare desfășurate în

Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu”

Prezentarea rezultatelor în broşuri,

publicaţii proprii, presă

Rezultate

Articole

în mass

media

Filmări

TV

nov 2015 -

iul 2016

EC capabili de

performanţă

Părinţi

CD

- işg

- işga

- işd,

- responsabil cu monitorizarea

activității CJ din CA

Sporirea accesului

la o educaţie de

calitate prin

învăţarea

permanentă

Restructurarea reţelei şcolare în

funcţie de indicii demografici şi

programele de dezvoltare la nivel

local

IT

Strategia

de

dezvol-

tare a

învăţă-

mântului

preuni-

versitar

al ISJ

dec 2015

Cuprinderea

tuturor copiilor

de vârstă

şcolară într-o

formă de

învăţământ cu

prioritate a celor

care aparțin

circumscripției

școlare

respectând

legislația în

vigoare

ECP

Reţeaua

şcolară a

unității școlare

CD

- işg

- işga

- responsabil CA cu reţeaua

școlară din unitate

- işd

- işmru

Sprijinirea implementării serviciilor

de educaţie , conform prevederilor

LEN92

GI

RI

2015-2016 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işd

- CA

Monitorizarea organizării şi

desfăşurării activităţilor referitoare la

clasa pregătitoare, a I-a şi a II-a:

- Stabilirea circumscripţiilor şcolare

- Recenzarea copiilor în vederea

cuprinderii acestora în clasa

pregătitoare

- Elaborarea unui studiu de către CA

NC93

Avize/

recoman-

dări ale

consilie-

rilor

şcolari

aug - sep

2015

ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işd

- psiholog și logoped școlar

92

Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare 93

Note de control

Page 188: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

188

privind migraţia copiilor

- Întocmirea și supunerea spre

aprobare a proiectului planului de

şcolarizare pentru clasele

pregătitoare

- Consilierea părinților pentru

prezentarea la evaluarea dezvoltării

psihosomatice a copiilor care doresc

să se înscrie în clasa pregătitoare şi a

I-a

- Monitorizarea înscrierilor şi a

repartizărilor în clasa pregătitoare

Ianuarie –

aprilie 2016

ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işd

- psiholog și logoped școlar

Sprijinirea şi monitorizarea

implementării programului „Şcoala

după şcoală”

Aplicarea

proiectul

ui şcolii

pe

compo-

nentă de

către CD,

cu

respecta-

rea

Procedur

ii

specifice

emisă de

către ISJ

Cluj

2015-2016

ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işd

- CA, CD

OG 3 - Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii

economice şi sociale

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Page 189: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

189

Asigurarea actului

educaţional în

conformitate cu

nevoia de

dezvoltare

personală a

elevilor

Identificarea stilurilor de învăţare ale

elevilor şi conceperea scenariilor

didactice în conformitate cu acestea

Fişe de

identifi-

care

GP

RI

2015-2016

Cunoaşterea

stilurilor de

învăţare ale

fiecărui elev

ECP

CD

- işg

- işga; - işmcd ; işd

CA, CD, CEAC

Trecerea la abordarea

transdisciplinară a predării

conţinuturilor învăţării prin aplicarea

curriculumului transdisciplinar

Fişe de

identifica

-re

GP

RI

2015-2016

ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işmcd

- işd

CA, CD, Şefii de catedră, CEAC

Verificarea prin aistenţe la lecţii a

respectării curriculumului şi a

asigurării condiţiilor optimale de

trecere de la un curriculum axat pe

acumulare de cunoştinţe la un

curriculum centrat pe formarea de

competenţe relevante

GI

FOL

RI

2015-2016 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

işd

CA, CD, CEAC, Şefii de catedră

Creşterea relaţiei şcoală-familie, din

perspectiva măririi gradului de

implicare a părinţilor în activităţile de

natură şcolară la activităţile

educaţionale destinate elevilor şi

responsabilizarea familiei pentru

participarea şcolară a elevilor

Fişe de

identifica

-re

GP

RI

2015-2016 ECP

Învățători

Diriginţi

Consilier

educativ

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

CA, CEAC, Învățători/Diriginţi,

Consilier educativ

Colaborarea eficientă şi permanentă

a factorilor decizionali cu Consiliul

Reprezentativ al Elevilor, pentru a

veni în sprijinul acestora

PV ale

întâlnirilo

r

2015-2016 ECP

Diriginţi

Consilier

educativ

D/ DA

- işg

- işga

işd

- işpe

CA, CEAC, Diriginţi, Consilier

educativ

Page 190: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

190

Asigurarea actului

educaţional în

conformitate cu

nevoia de

dezvoltare

profesională a

elevilor

Corelarea predării cu modul de

pregătire al elevilor pentru luarea

deciziilor corecte în orice situație în

raportul om-mediu şi om-societate în

cadrul Programului „U4Energy”

RI 2015-2016 Derularea în

fiecare clasă și

la nivelul fiecărei

comisii metodice

a activităţilor

care

promovează

dezvoltarea

durabilă

ECP

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- işep

CA, CEAC

Implicarea elevilor în Programul

Naţional „Junior Achievement”

RA feb - iun

2016

EC

CD

- işg

- işga

- işpe

-CA

-ișd

Multiplicarea şi diversificarea

activităţii de consiliere şi orientare

profesională a elevilor şi părinţilor

Oferirea, coordonarea şi

monitorizarea serviciilor educaţionale

de calitate pe componenta consilierii

şi orientării elevilor, prin intermediul

cabinetului de asistenţă

psihopedagogică şi logopedice

Colaborare strânsă între

învățători/diriginţi şi profesorii din

cabinete de asistenţă

psihopedagogică, cu ţintă directă pe

oferirea de consultanţă profesională

acordată elevilor indecişi

RI 2015-2016 EC

Comunitate

Consilieri

şcolari

Profesori

logopezi

Diriginţi

Consilier

educativ

- işg

- işga

– işd

-Responsabil CA cu parteriatul

cu CJRAE

CA, Consilier şcolar, Profesori

logopezi, Învățători/Diriginţi,

Consilier educativ

Oferirea serviciilor

de consiliere şi

orientare şcolară,

profesională şi de

Monitorizarea activităţii desfăşurate

în cadrul comisiei dirigintților în

concordanță cu activitatea CJRAE şi

CJAP

GI

RI

2015-2016

Monitorizarea

activității de

cuprindere

eficientă în

ECP

Învățători/Dirig

inţi

Consilier

educativ

- işg

- işga

- işd

CA, Consilieri şcolari,

Învățători/Diriginţi, Consilier

Page 191: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

191

asistenţă

psihopedagogică

cadrul

programului

consilierului

şcolar în cadrul

cabinetului de

asistenţă

psihopedagogic

ă astfel încât toţi

elevii să aibă

acces la

consiliere

obiectivă

Consilieri

şcolari

educativ

Implicarea consilierului şcolar în

activitatea de orientare şcolară şi

profesională a elevilor

Ghid de

orientare

vocaţio-

nală

Rap. de

orientare

vocaţio-

nală

2015-2016 ECP

Învățători/Dirig

inţi

Consilier

educativ

Consilieri

şcolari

- işg

- işga

- işd

-CA, Consilieri şcolari, Diriginţi,

Consilier educativ

Oferirea de consiliere-examinare-

orientare-suport tuturor elevilor,

părinţilor şi CD din unitatea școlară,

prin consilierul şcolar

Ghid de

orientare

vocaţio-

nală

Rap. de

orientare

vocaţio-

nală

2015-2016

ECP

Învățători/Dirig

inţi

Consilier

educativ

Consilieri

şcolari

- işg

- işga

- işd

CA, Consilieri şcolari, Diriginţi,

Consilier educativ

OG4 - Creşterea autonomiei instituţiei de învăţământ Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu” prin eficientizarea procesului de descentralizare

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Aplicarea

prevederilor

legislative în

domeniul

descentralizării

învăţământului

preuniversitar

Corelarea strategiei de dezvoltare a

învăţământului din Școala Gimnazială

”Ion Agârbiceanu” cu strategia MEN,

ISJ Cluj şi cu Programul de

Guvernare.

Organizarea internă a

compartimentelor şi comisiilor de

lucru din Școala Gimnazială ”Ion

Agârbiceanu”

Strategia

învăţă-

mântului

preuni-

versitar

din

judeţul

Cluj

2012-

2016 și a

unitații

pe

periada

2015-2016

Existenţa şi

cunoaşterea

legislaţiei

specifice

educaţiei

CD

ECP

D/ DA

- işg

- işga

- işd

CA, CEAC

Page 192: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

192

2013-

2017

Reorganizarea zonelor de

responsabilitate ale managerilor,

șefilor de cpompartimente, membrilor

CA și CEAC, responsabililor

comisiilor metodice și de lucru din

școală

Lista de

responsa

bilităţi

sep 2015 CD

D/ DA

- işg

- işga

Organizarea, coordonarea,

reglementarea şi controlul circulaţiei

informaţiei în teritoriu prin

intermediul grupului profesorilor din

școală , postarea informaţiilor de

interes pentru CD și pe site-ul școlii,

organizarea de dezbateri la nivelul

comisiilor metodice, la nivelul

şedinţelor CP și CA

Consilierea responsabililor comisiilor

metodice şi monitorizarea activităţii

manageriale a acestora privind

stabilirea şi aplicarea de măsuri

specifice

RI

PV de la

şedinţele

de lucru

Conform

calendarului

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işd

- işmru

Dezvoltarea autonomiei comisiilor

metodice și de lucru şi a autonomiei

profesionale a CD

Strategia

învăţă-

mântului

preuni-

versitar

din

judeţul

Cluj

2012-

2016 și a

2015-2016 CD

D/ DA

- işg

- işga

- işidi

- işmru

- işdru94

- işd

94

ișdru -Responsabil cu formarea continuă pentru dezvoltarea resursei umane

Page 193: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

193

unității

școlare

Cunoaşterea, aplicarea şi respectarea

LEN, metodologii aprobate prin OM

Postarea tuturor documentelor emise

de MEN, ISJ ş.a. pe grup şi site-ul

școlii pentru atingerea principiului

transparenţei instituţiilor publice

NC

PV

Site-ul

școlii

2015-2016 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işidi

- işdru

- işd

- informatician unitate școlara

- CA

Detalierea Criteriului IV din

Metodologia-cadru privind

mobilitatea în şedinţele comisiei

paritare la nivelul unității școlare şi a

CA și CP

Propune-

rile

formular

e de

către

CMRU95

PV din

CP şi din

CA al

școlii

Postare

pe site-ul

școlii

Conform

calendarului

de

mobilitate

(aprox. dec

2015 - ian

2016)

CD

CA

- işg

- işga

- işmru

-CA

Comisia paritară a unității

școlare-Lider sindical

Publicarea listei posturilor/

catedrelor, organizarea concursurilor

de angajare pe post/ catedră şi

încadrarea cu personal didactic

conform legislaţiei în vigoare şi

conform calendarului mobilităţii

personalului didactic

Verificarea posturilor/ catedrelor

publicate de către unitatea școlară şi

confirmarea scrisă a directorului

PÎ96

PV de la

şedinţele

publice

şi din CA

al ISJ

Deciziile

de

numire

pe post/

Conform

calendarului

de

mobilitate

CD - işg

- işga

- işmru

-CA

Comisia paritară din școală-

lider sindical

95

CMRU - Compartimentul Managementul Resurselor Umane din cadrul unității școlare 96

PI - Proiectul de încadrare al unităţii şcolare pentru anul şcolar 2015-2016

Page 194: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

194

unității că acestea au fost publicate

corect; asumarea responsabilităţii

Transmiterea adreselor de eliberare a

posturilor/ catedrelor - la timp - la ISJ

Cluj şi parcurgerea tuturor paşilor

legali privind ocuparea acestora

Publicarea posturilor pe site-ul şcolii

catedră

Înştiinţări

UPJ

privind

numirea

CD

Lista

posturilo

r

publicată

Emiterea deciziilor privind numirea

comisiilor specifice instituţiei,

respectarea şi precizarea întregii

legislaţii în vigoare

Deciziile

emise

2015-2016 CD

- işg

- işga

Participarea şi implicarea efectivă a

D/ DA şi a şefilor de catedră în

realizarea asistenţelor la lecţii, fiecare

CD va avea formulată o schiţă a

lecţiei înainte de a intra la oră (fie în

format letric, fie în format digital)

Managerul va formula concluzii şi

recomandări obiective asupra celor

observate, respectând astfel colegii

prin realizarea feed-back-ului ca

urmare a analizei lecţiei

FOL 2015-2016 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- Şefi de catedră, Membrii CA şi

CEAC

Oferirea de sprijin în completarea

declaraţiilor de avere şi de interese şi

transmiterea acestora la timp

factorilor precizaţi în legislaţia

specifică

Adresa

ISJ de

informar

e

apr 2016 D/ DA

- işd

Page 195: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

195

Formarea

responsabililor

comisiilor

metodice și a celor

Actualizarea prognozării evoluţiei

populaţiei şcolare până în 2015 şi în

perspectivă pe următorii 5 ani, pe

baza informaţiilor din sistem

Funda-

mentarea

planului

de

dec 2015 Includerea

tuturor echipelor

manageriale din

şcolă, a

D/ DA

Contabili/ şefi

Secretari/ şefi

- işg

- işga

- consilier RŞ

Page 196: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

196

de compartimente,

a personalului

administrativ în

gestionarea noilor

instrumente de

management

instituţional

şcolari-

zare

Baza de

date

personalului din

compartimentul

salarizare/

contabilitate în

cel puţin un

program de

formare

Asigurarea acoperirii normelor prin

încadrarea cu personal didactic/

didactic auxiliar/ nedidactic din

Școala Gimnazială”Ion Agârbiceanu”

Normare sep 2015

(2015- 2016, pe

măsura

organizării

concursurilor

de către

şcoală)

ECP

D/ DA

- işg

- işga

- işmru

Identificarea necesarului de formare a

managerilor și cadrelor didactice din

unitatea şcolară şi comunicarea de

programe de formare organizate de

CCD și ISJ Cluj, în funcţie de nevoile

managerilor şcolari şi ale cadrelor

Includerea în lista programelor de

formare a unor programe viabile,

mulate pe nevoia de formare a D/ DA

și CD

Publicarea pe site-ul școlii a

propunerilor de formare lansate de

furnizori acreditaţi

Baza de

date

Site-ul

ISJ și

CCD Cluj

nov 2015 D/ DA

Membri

CNEME97

- işg

- işga

- işidi

- işdru

- işd, işrt

- Responsabi Formare Continuă

Organizarea şi desfăşurarea activităţii

în cadrul comisiilor metodice al

Consiliului Profesoral, CEAC, CA.

PV 2015-2016 CP

CD

CA

CEAC

- işg

- işga

- işdru

- işd, işrt

Informarea CD cu privire la concursul

de obţinere a calităţii de expert în

management educaţional (pentru

fiecare serie nou aprobată)

Depunerea de dosare a CD în vederea

includerii în CNEME

- Decizia

işg

Docu-

mentaţia

realizată

de către

Conform

graficului

aprobat prin

OMEN

CD

D/ DA

- işg

Comisia nominalizată prin

decizie de către işg

97

CNEME - Corpul Naţional al Experţilor în Management Educaţional

Page 197: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

197

Evaluarea candidaturilor şi obţinerea

calităţii de membru CNEME

Publicarea pe site-ul școlii a

informațiilor apărute pe site-ul ISJ

Cluj, a Registrului Experţilor în

Management Educaţional din judeţul

Cluj.

comisie

Site-ul

ISJ

Organizarea unor schimburi de

experienţă pe probleme de

management şcolar și managementul

comisiilor metodice (domeniile

legislativ, financiar, descentralizarea

sistemului de învăţământ

preuniversitar, planificare, organizare

şi evaluare, managementul

resurselor, management instituţional

etc.)

Mapa de

lucru

Mapa de

activităţi

-

dec 2015 -

mar 2016

D/ DA

Membri CA

Ișd

CD

- işg

- işga

- işidi

- işmru

- işdru

- contabil şef

- responsabil normare

- responsabil salarizare

Prognozarea evoluţiei încadrărilor cu

personal didactic pe discipline de

învăţământ prin corelarea acesteia cu

evidenţa şi recensământul populaţiei

şcolare

Introducerea la timp a datelor corecte

în aplicaţia naţională SIIIR (fostul

BDNE nu dispare, ci se arhivează)

Diagnoza

sistemul

ui SIIIR

martie 2016 RŞ - işg

- işga

- işidi

- işmru

- işrt

D/ DA, Secretarii şi contabil şef

din şcoală

Comunicarea ritmică a informaţiilor

legate de etapele mobilităţii de

personal şi a cerinţelor acestor etape

mai întâi responsabili comisii

metodice , mai pe urmă aceştia le vor

comunica CD, evitându-se astfel

dezinformarea candidaţilor

Optimi-

zarea

procesu-

lui prin

respec-

tarea

terme-

Conform

calendarului

de

mobilitate

CD - işg

- işga

- işmru

-CA

Page 198: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

198

Selectarea personalului didactic

specializat

nelor

Preocuparea managerilor şcolari în

vizualizarea activităţilor desfăşurate

în mass-media locală, în promovarea

imaginii/ prestigiului școlii

Articole

de presă

Emisiuni

TV

2015-2016 D/ DA - işg

- işga

- işidi

- işmru

- işrt

Monitorizarea

calităţii activităţii

manageriale a

responsabililor

comisiilor

metodice și de

lucru şi a factorilor

decizionali din

unitatea de

învăţământ

Monitorizarea actualizării permanente

a site-ului școlii prin afişarea la loc

vizibil a informaţiilor/ butoanelor pe

categorii de importanţă („Viziune”,

„Misiune”, „PAS/ PDI”, „Înscrieri în

clasa pregătitoare”, „Mobilitate”

şamd); unul din punctele de evaluare

a activităţii manageriale și a cadrelor

didactice se va axa pe actualizarea

site-ului şcolii

Site-ul

școlii

2015-2016 Îmbunătăţirea

imaginii

instituţiei

educaţionale

Școala

Gimnazială ”Ion

Agârbiceanu” la

nivel local,

judeţean,

internaţional

Comunitatea

educaţională

- işg

- işga

- işidi

- işmru- işrt

-Informaticianul din școală

Monitorizarea performanţei

manageriale a responsabililor

comisiilor metodice și de lucru prin

activitatea de monitorizare și control

al directorului.

GI

RI

2015-2016 D/ DA - işg

- işga

- işidi

- işrt

Evaluarea activităţii desfăşurate de

cadrele didactice în anul şcolar 2014-

2015 şi acordarea calificativelor

anuale, pe baza grilei de evaluare a

activităţii cadrelor didactice şi în

cadrul controlului general, teritorial şi

tematic

Evaluarea managementului

resurselor la nivelul instituţiei de

învăţământ Școala Gimnazială ”Ion

Agârbiceanu”

GI

Califica-

tive

anuale

2015-2016 CD - işg

- işga

- işidi

- işrt

CA, CP

Page 199: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

199

OG5. Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului de violenţă şcolară

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Aplicarea

prevederilor

legislative în

domeniul

monitorizării,

prevenirii şi

reducerii

absenteismului şi

abandonului şcolar

Corelarea strategiei Școlii cu

strategia ISJ Cluj, cu strategia

naţională privind rata absenteismului

şcolar

Strategia

de

dezvol-

tare a

învăţă-

mântului

preuni-

versitar

din

judeţul

Cluj

2014-

2015 și

din

unitate

2015-2016 Reducerea ratei

de absenteism a

şcolii cu 15%

faţă de anul

şcolar precedent

ECP

Beneficiari

indirecţi

- işg

- işga

- işpe

- işep

Organizarea de dezbateri cu privire la

reducerea absenteismului şi

RI, PV de

la

Conform

graficului

ECP

CD

- işg

- işga

Page 200: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

200

abandonului şcolar la nivelul

comisiiilor metodice din școală , la

şedinţele cu părinții. Diseminarea

exemplelor de bună practică

şedinţe cercurilor

pedagogice

Diriginţi

Consilier

educativ

D/ DA

- işpe

- işep

işrt

CA,CP,Diriginţi, Consilier

educativ

Monitorizarea prin asistențe la lecții a

absenteismului din unităţile de

învăţământ şi stabilirea unei politici

educaţionale privind prevenirea şi

diminuarea situaţiilor de abandon

şcolar:

- Desfăşurarea de activităţi prin

intermediul cărora să se promoveze

un comportament adecvat al elevilor

şi diminuarea absenteismului şcolar

- Informarea permanentă a familiilor

privitor la frecvenţa şi

comportamentul elevilor, la

rezultatele şcolare ale acestora

GI

FOL

RI

Statistici

privind

dinamica

fenome-

nului

2015-2016 ECP

Diriginţi

Consilier

educativ

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

- işep

- işrt

CA, Diriginţi, Consilier educativ

Elaborarea calendarului acţiunilor

extracurriculare şi extraşcolare

pentru anul şcolar 2014-2015 şi

cuprinderea în cadrul acestuia a

acţiunilor de prevenire şi de

combatere a consumului de

substanţe toxice şi a programului de

educaţie pentru cetăţenie

democratică

PV ale

CA

Calenda-

rul

acţiunilor

extraşco-

lare şi

extracu-

rriculare

oct 2015 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

- işep

CA, Diriginţi, Consilier educativ

Prevenirea

fenomenului de

violenţă şcolară

Monitorizarea gradului de siguranţă

oferit de unitatea de învăţământ

Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu”

şi a aplicării Legii nr. 35/ 2007, privind

implementarea Strategiei de reducere

RI

Statistici

privind

dinamica

fenome-

2015-2016 Creşterea

numărului

şcolilor cu

supraveghere

video/ pază cu

ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

- işrt

Page 201: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

201

a fenomenului de violenţă nului 10%

Organizarea de dezbateri cu privire la

efectele violenţei asupra colectivelor

de elevi, la nivelul comisiilor

metodice , la şedinţele cu părinții,

diseminarea exemplelor de bună

practică

RI

PV de la

şedinţe

2015-2016 ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

- işrt

Diriginţi, Consilier educativ

Implementarea planului de măsuri

privind creşterea siguranţei în

unitatea școlară în anul şcolar 2014-

2015

GI

2015-2016 ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

- işrt

CA, Diriginţi, Consilier educativ

OG6. Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimală a organizării şi desfăşurării examenelor naţionale

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Aplicarea în

activitatea

didactică a tuturor

formelor de

evaluare şi

responsabilizarea

personalului

didactic pentru

activitatea de

evaluare

Monitorizarea prin asistențe la lecții

a aplicării în activitatea la clasă a

tipurilor de evaluare practicate

Monitorizarea ritmicităţii notării/

evaluării elevilor şi trecerea notelor în

cataloage

Verificarea existenţei portofoliilor de

evaluare adecvate disciplinei,

profilului fiecărui elev

GI

FOL

RI

2015-2016 Echilibrarea

rezultatelor

evaluărilor

curente cu cele

obţinute în

evaluările

naţionale

ECP

CD

CEAC

- işg

- işga

- işmcd

- işd

Verificarea elaborării şi aplicării la

clasă a probelor de evaluare corelate

cu modelele furnizate de CNEE şi

adaptate particularităţilor colectivelor

de elevi, respectând programa

şcolară

GI

FOL

RI

2015-2016 ECP

CD

CEAC

- işg

- işga

- işmcd

- işd

Organizarea şi

monitorizarea

desfăşurării în

condiţii optime a

Analizarea pertinentă a modului de

organizare şi desfăşurare a

examenelor naţionale şi întocmirea

unui plan de măsuri cuprinzând

GI

FOL

RI

2015-2016 Creşterea ratei

de promovare la

evaluările

naţionale cu cel

ECP

CD

D/ DA

Membrii CA

- işg

- işga

- işmcd

- işep

Page 202: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

202

evaluării naţionale

la toate nivelurile

prevăzute de lege

activităţi de consiliere, monitorizare,

control şi remediere, cu scopul

ameliorării rezultatelor elevilor la

examenele naţionale:

- Realizarea de către şcoală a

situaţiilor privind diferenţa dintre

media mediilor clasei evaluate şi

media mediilor obţinute la examene

şi comunicarea celor trei conducerii

școlii, în vederea realizării unei

diagnoze obiective

- Discutarea în cadrul CP, a

catedrelor de specialitate, a

rezultatelor la evalărilor naţionale şi

adoptarea de măsuri specifice în

vederea creşterii calităţii procesului

de predare – învăţare - evaluare şi

pentru obţinerea progresului şcolar

puţin 1,5% faţă

de anul şcolar

precedent

CEAC - işd

- CD, CA, CEAC

Asigurarea unui program de activităţi

remediale/ de pregătire suplimentară

a elevilor, pe tot parcursul anului

terminal (şi nu numai) la disciplinele

prevăzute cu probe de examene la

examenele naţionale

GI

RI

2015-2016 ECP

CD

D/ DA

Membrii CA

CEAC

- işg

- işga

- işmcd

- işep

- işd

CD, CA, CEAC

Organizarea de simulări ale

evaluărilor naţionale la fiecare probă

de examen

GI

RI

2015-2016 ECP

CD

D/ DA

Membrii CA

CEAC

- işg

- işga

- işmcd

- işd

- CD, CA, CEAC

Organizarea în condiţii optime a

desfăşurării evaluărilor naţionale,

luând în calcul şi ultimele modificări

aduse LEN

GI

NC

2015-2016 ECP

CD

D/ DA

Membrii CA

CEAC

- işg

- işga

- işmcd

- işd

CD, CA, CEAC

Page 203: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

203

Monitorizarea respectării

metodologiilor de desfăşurare a

evaluărilor naţionale

NC

Conform

calendarului

ECP

CD

D/ DA

Membrii CA

CEAC

- işg

- işga

- işmcd

- işd

- CD, CA, CEAC

Diseminarea

cadrului legal

pentru evaluările

internaţionale

Realizarea unor demersuri de

prezentare a evaluărilor

internaţionale: PISA, TIMSS, PIRLS,

TALIS (broşuri de aplicaţie cu modele

de itemi)

Prezentăr

i PPT

Conform

calendarului

Creşterea

rezultatelor

obţinute la

evaluările

internaţionale cu

1% faţă de anul

şcolar precedent

ECP

CD

D/ DA

Membrii CA

CEAC

- işg

- işga

- işmcd

- işd

CD, CA, CEAC

Respectarea

cadrului legal de

evaluare a

personalului din

învăţământ

Organizarea evaluării dosarelor CD în

vederea accederii la gradaţie de

merit, distincţii şi premii

Liste

gradaţii/

distincţii

acordate

Conform

calendarului

Lista CD

propuse pentru

distincţii şi

premii

CD

D/ DA

- işg

- işga

CP.CA

Implementarea la nivel unității

școlare a unui sistem eficient şi

unitar de evaluare a activităţii

personalului

Fişe

unitare

de

evaluare

Conform

calendarului

- işg

- işga

Comisia paritară judeţeană

CA

Promovarea rezultatelor obţinute de

către CD şi școală în cadrul unor

acţiuni/ proiecte/ manifestări, inclusiv

pe site-ul şcolii

Mape de

eveni-

ment

Ziare

Filme TV

Site-urile

şcolilor

2015-2016 EC

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işrt

CP, CA

OG 7. Monitorizarea modului de gestionare, de modernizare şi de dotare a bazei materiale şi a infrastructurii unităţilor de învăţământ

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Eficientizarea Reorganizarea reţelei şcolare în Decizia nov 2015 - Gestionarea ECP - işg

Page 204: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

204

reţelei şcolare

scopul eficientizării utilizării

resurselor financiare în educaţie, în

urma strânsei colaborări cu Consiliul

Local, prin aplicarea LEN

privind

stabilirea

reţelei

şcolare

Proiectul

planului

de

şcolari-

zare

feb 2016 eficientă a

tuturor

resurselor

financiare în

scopul

dezvoltării

optime a unității

școlare

CD

D/ DA

- işga

- işmru

- işrt

- membrii Consiliului Local în

CA

- responsabil reţea şcolară în

CA

Auditarea investiţiilor făcute de către

şcoală din fonduri MEN

PV

RI

2015-2016 Unitatea

școlară

- işg

Contabil șef- audit

Stabilirea unui

parteneriat durabil

în procesul de

reabilitare şi dotare

a şcolii cu Consilul

Local

Realizarea băncii de date privind

obţinerea de către unitatea școlară a

autorizaţiei sanitare, a autorizaţiei PSI

până la începerea anului şcolar 2014-

2015

Lista

şcolii cu

autoriza-

ţiile le

care

deţine

aug-sep

2015

Cuprinderea

școlii în

programe de

dezvoltare, în

funcţie de

nevoile

identificate

ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- responsabil cu investiţiile în

CA

Accesarea de fonduri nerambursabile

pentru şcoală şi comunitate

Sprijinirea comisiei de proiecte în

obţinerea de fonduri nerambursabile

Număr

de

proiecte

depuse

şi

finanţate

oct 2015 -

iun 2016

ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

-CA

Monitorizarea investiţiilor începute în

anii anteriori

Fundamentarea propunerilor pentru

noi investiţii şi monitorizarea derulării

eficiente a reabilitărilor şi reparaţii

capitale conform priorităţilor ISJ Cluj,

primăriei şi Consiliului Local

Banca de

date cu

investiţii

NC

oct 2015 -

aug 2016

ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- responsabil investiţii

- CA

Continuarea

programului de

campus şcolar şi a

Monitorizarea stadiului de derulare a

programului de campusuri şcolare şi

sprijinirea continuării acestuia

IT 2015-2016 Creşterea

numărului de

şcoli construite

şi modernizate

ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- responsabil investiţii

D/ DA

Page 205: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

205

programului

european privind

construirea de

corpuri noi în

unitatea şcolară

Monitorizarea stadiului de derulare a

programului de construire corpuri noi

în unitatea şcolară

IT oct 2015 -

iun 2016

ECP

Comunitate

D/ DA

Învățători/Dirigi

nți

- işg

- işga

- responsabil investiţii

- işd

Sprijinirea derulării programului

european de construire şi reabilitare

și extindere a unităţi şcolare

IT 2015-2016 ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

-responsabil investiţii

- işrt

-CA

Sprijinirea

demersului local

pentru dotarea,

modernizarea bazei

materiale a

unităţilor şcolare

Modernizarea bazei materiale a

unității școlare prin respectarea

normativelor minimale privind

dotarea cu mijloace de învăţământ

Oferte de

dotare pe

disciplin

e

oct 2015-

aug 2016

Creşterea

sumelor alocate

pentru

îmbogăţirea

bazei materiale a

unității școlare

prin creșterea cu

1% a fondurilor

încasate din

venituri proprii

ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- responsabil investiții

- işrt

- CA

Verificarea gradului de dotare a

ciclului primar cu prioritate a claselor

pregătitoare cu material didactic,

jocuri educative necesare procesului

de implementare a reformei educaţiei

NC

Liste

dotări

2015-2016 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- responsabil investiţii

- işd

-CA

Monitorizarea derulării programului

de dotare cu mobiler şi seturi

materiale didactice după caz a

claselor

pregătitoare,primare,gimnaziale

NC

Liste

dotări

2015-2016 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- responsabil investiţii

- işd

-CA

Monitorizarea dotării cu manuale de

către MEN a claselor: pregătitoare, a

I-a şi a II-a

NC

Liste

dotări

2015-2016 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işd

- CA

-bibliotecar

OG8. Deschiderea sistemului educaţional din școală şi de formare profesională către societate, către mediile: social, economic şi cultural

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Susţinerea Asigurarea accesului la activităţile de Oferta de 2014-2015 Cuprinderea ECP - işg

Page 206: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

206

participării la

cursurile de

formare continuă a

personalului

didactic prin

programe MEN,

POSDRU, alte

surse de finanţare

perfecţionare/ formare continuă a

tuturor CD din școală prin accesarea

ofertei CCD şi a altor furnizori de

formare, în vederea îmbunătăţirii

activităţii de predare şi de evaluare

(datele vor fi colectate de către CCD

de la işd, în urma inspecţiilor

efectuate)

formare a

CCD

Proiecte -

fonduri

europene

Liste

formabili

tuturor CD de la

nivelul școlii în

cursuri de

formare

profesională în

funcţie de

nevoile

identificate în

sistem

CD

Comunitate

D/ DA

- işga

- işmcd

- işdru

- responsabil formare continuă

-CA

Participarea la cel puţin un curs de

formare organizat de MEN, ISJ a

tuturor CD din școală

Liste

formabili

Proiecte -

fonduri

europene

2014-2015 ECP

CD

Comunitate

Metodişti ISJ

din școală

D/ DA

- işg

- işga

- işmcd

- işdru

- Responsabil formare continuă

-CA, Metodişti ISJ din școală,

CD

Compatibilizarea ofertei de formare

continuă cu opţiunile şi aptitudinile

individuale ale CD şi cu cerinţele

pieţei muncii în educaţie

IT şi de

speciali-

tate

sep 2014 -

iun 2015

ECP

CD

Comunitate

D/ DA

işg

- işga

- işmcd

- işdru

- Responsabil formare continuă

-CA, Metodişti ISJ din școală,

CD

Evaluarea eficienţei şi eficacităţii

cursurilor de formare prin măsurarea

impactului asupra calităţii actului

educaţional prin intermediul

inspecţiei şcolare

IT şi de

speciali-

tate

sep 2014 -

iun 2015

ECP

CD

Comunitate

D/ DA

işg

- işga

- işmcd

- işdru

- Responsabil formare continuă

-CA, Metodişti ISJ din școală,

CD

Asigurarea cadrului de perfecţionare

prin grade didactice:

- oferirea de sprijin în elaborarea

documentelor/ a portofoliului

educaţional

- organizarea examenului naţional

Liste

candidaţi

Dosare

candidaţi

IT şi de

speciali-

sep 2014 -

iun 2015

ECP

CD

D/ DA

işg

- işga

- işmcd

- işdru

- Responsabil formare continuă

-CA, Metodişti ISJ din școală,

Page 207: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

207

privind obţinerea definitivării în

învăţământ în unitate daca vom fi

desemnați

tate CD

Monitorizarea

impactului

parteneriatelor

şcolare asupra

calităţii actului

educaţional

Sprijinirea comisiei de proiecte

pentru dezvoltarea relaţiilor

parteneriale în mediul comunitar în

realizarea de proiecte şi obţinerea de

granturi pentru şcoală şi comunitate

Proiectel

e de

partene-

riat

sep 2014 -

iun 2015

Selectarea şi

dezvoltarea

proiectelor de

parteneriat

educaţional care

duc la

dezvoltarea

şcolii şi a

comunităţii

locale.

Eliminarea

parteneriatelor

ineficiente

ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

- Membrii CA

Sprijinirea comisiilor din școală în

încheierea de contracte de colaborare

cu agenţii economici beneficiari ai

serviciilor de formare profesională

iniţială în vederea asigurării

condiţiilor de desfăşurare a pregătirii

practice inițiale a elevilor din clasele

a VII-a și a VIII-a

Inspecţii

pe

compo-

nenta

CEAC

Conform

calendarului

activităţilor

de evaluare

ECP

CD

D/ DA

CEAC

CA

- işg

- işga

- işd

- Membrii CA, CEAC

Facilitarea legăturilor unităţii şcolare ,

cu reprezentanţii comunităţilor şi

autorităţilor locale, în vederea

optimizării utilizării resurselor

educaţionale de care dispune şcoala

şi a raţionalizării raportului cost-

eficienţă în învăţământ

Studiu de

impact al

modifică-

rilor

impuse

de

strategia

privind

descen-

tralizarea

sistemul

ui

mar 2015 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işrt

- Membrii CA

Informarea comunităţii/ autorităţilor

locale/ judeţene cu privire la

activităţile din școală , rezultatele şi

problemele identificate

Informări mass - media cu privire la

educaţia din școală

Rapoarte

Informări

pentru

ISJ Cluj,

Consiliul

local,

2014-2015 ECP

CD

D/ DA

- işg

- işga

- işrt

- Membrii CA

Page 208: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

208

Instituţia

Prefec-

tului,

MEN etc.

Articole

de presă

Emisiuni

TV

Depunerea de proiecte noi/ derularea

proiectelor aprobate spre finanţare în

cadrul LLP (Leonardo da Vinci,

Comenius, Grundtvig)

Candida-

turi

depuse

ian - apr

2015

ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- işpe

- Membrii CA

Sprijinirea

implementării şi

monitorizării PDI,

document de

planificare

strategică

participativă a

ofertei de formare

profesională prin

învăţământ

Organizarea şi desfăşurarea

activităților de evaluare şi

monitorizare internă a stadiului

implementării PDI la nivelul unităţii

şcolare

Raport

de

evaluare

şi

monito-

rizare

internă

15 iunie

2014

Derularea în

fiecare comisie

metodică a cel

puţin unei

acţiuni de

monitorizare

internă, 100%

comisii metodice

monitorizate

ECP

CD

CEAC

D/ DA

CA

Parteneri din

mediul

economic/

comunitate

- işg

- işga

- işd

Membrii comisiei de orientare

profesională

Monitorizarea capacităţii unităţii de

învăţământ de a-şi adapta oferta

IT

Pliante

nov 2014 -

apr 2015

ECP

CD

- işg

- işga

Page 209: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

209

profesional şi

tehnic, în

perspectiva anului

2014 pentru elevii

claselor a VIII-a

educaţională la cererea de pe piaţa

muncii

Participarea la Târgului Ofertelor

educaţionale

Broşuri

Mapa

educaţi-

onală

Oferta de

şcolari-

zare

- işd

-psiholog școlar

- responsabil comisie orientare

profesională

- işpe

- responsabil imagine

- Membrii CA, CD

Elaborarea unui plan de şcolarizare

realist, relevant pentru nevoile

comunităţii şi ale elevilor, care să ţină

seama de nivelul educaţiei oferite la

nivelul fiecărui nivel de școlarizare

din școală

IT şi CD

de

specialit-

ate

nov - dec

2014

ECP

CD

Comunitate

D/ DA

- işg

- işga

- işd

- işmru

- responsabil normare

OG9. Finanţarea învăţământului din Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu”

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Asigurarea

finanţării instituţiei

de învăţământ

Asigurarea finanţării instituţiei de

învăţământ, conform dispoziţiilor LEN

şi a HG1274/ 2011 şi a bugetului de

stat

Asigurarea respectării dispoziţiilor

legale privind finanţarea de bază în

limitele costului standard/ elev

conform metodologiei emise prin

multiplicarea costului standard cu

coeficienţii specifici unităţii şcolare şi

cu numărul de elevi ce se aprobă

anual prin HG

Monitoriz

are

Ani

financiari

Respectarea cu

stricteţe a

încadrării în

indicatorii de

plan aprobaţi de

către

Ordonatorul

principal de

credite - pe

secvenţa din anii

financiari

cuprinşi în anul

şcolar 2014-2015

UPJ

D/ DA

Contabil/ şef

- işg

- işga

- contabil şef

Asigurarea respectării dispoziţiilor

OG 119/ 1999, republicată şi a OMFP

923/ 2014, pentru aprobarea Normelor

Metodologice privind atribuţiile şi

Monitoriz

are

Ani

financiari

UPJ

D/ DA

Contabil/ şef

- işg

- işga

- contabil şef

Page 210: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

210

exercitarea CFP98

, a HG 1257/ 2012,

privind organizarea inspecţiilor

financiare şi stabilirea atribuţiilor

generale în efectuarea acestora în

vederea aplicării OG 119/ 1999,

privind CFP

Exercitarea CFP asupra proiectelor

de operaţiuni – conform listei

întocmite, în care sunt stabilite

proiectele supuse controlului, cadrul

legal, obiectivele controlului,

termenele şi persoana răspunzătoare

cu prezentarea documentelor pentru

viza de control financiar în

conformitate cu metodologia

prevǎzută în Anexa 1 din OMFP 923/

2011, actualizat

Monitoriz

are

Ani

financiari

UPJ

D/ DA

Contabil/ şef

- işg

- işga

- contabil şef

Respectarea cu stricteţe a încadrării

în indicatorii de plan aprobaţi de

către Ordonatorul principal de credite

- pentru anii financiari cuprinşi în

anul şcolar 2014-2015, la toate

articolele cuprinse în plan şi

repartizat instituţiei de învăţământ cu

finanţare MEN

Efectuarea plăţilor în limita alocaţiilor

bugetare pentru plata ajutorului

financiar acordat de către Guvernul

României în vederea stimulării

achiziţionării de calculatoare, în baza

Legii 269/ 2004

Asigurarea încadrării în limitele

Bilanţ si

anexe la

bilanţ

Trimestrial

şi anual

UPJ

D/ DA

Contabil/ şef

- işg

- işga

- contabil şef

98

Control Financiar Preventiv

Page 211: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

211

bugetare aprobate a finanţării

transportului pentru elevii care

îndeplinesc condiţiile stabilite de

OMECTS 329/ 2007, cu modificările

ulterioare

Efectuarea plăţilor în baza sentinţelor

definitive şi irevocabile pentru

Euro100 carte pe suport electronic

pentru cadrele didactice cu

respectarea dispoziţiilor Legii 315/

2006

Respectarea dispoziţiilor legale cu

privire la realizarea şi efectuarea

plăţilor din veniturile proprii, conform

dispoziţiilor legale în vigoare şi al

Bugetului de venituri şi cheltuieli

aprobat, anual de către ordonatorul

principal de credite

Respectarea listei „Alte cheltuieli de

investiţii” defalcate pe categorii de

bunuri din venituri proprii aprobate

de către ordonatorul principal de

credite

Asigurarea efectuării plăţilor pentru

examenele naţionale, concursul

naţional unic pentru ocuparea

posturilor didactice în funcţie de

metodologia emisă de MEN şi

fundamentarea necesarului de către

instituţia de învăţământ , cu această

destinaţie

Bilanţ si

anexe la

bilanţ

Trimestrial

şi anual

Bilanţ si

anexe la

bilanţ

UPJ

D/ DA

Contabil/ şef

- işg

- işga

- contabil şef

Asigurarea bazei legale şi a plăţilor

angajate pentru acţiunile de

perfecţionare a personalului didactic;

Bilanţ si

anexe la

bilanţ

Trimestrial

şi anual

UPJ

D/ DA

Contabil/ şef

- işg

- işga

- contabil şef

Page 212: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

212

efectuarea plăţilor alocate în baza

contractelor şi a convenţiilor

încheiate

Asigurarea documentaţiei necesare

pentru efectuarea plăţilor pentru

sumele primite în cadrul acţiunilor

desfăşurate pentru proiectele

internaţionale în care este cuprinsă

unitatea școlară

Respectarea normelor legale privind

plăţile ce se vor efectua pentru

organizarea transportului elevilor la

concursuri, campionate

Asigurarea plăţilor proprii pentru

utilităţi, întreţinere, aprovizionare

Respectarea dispoziţiilor legale

privind efectuarea plăţilor pentru

lucrările de investiţii în continuare,

conform listei aprobate de către

ordonatorul principal de credite

Asigurarea

fondurilor pentru

examinarea

medicală

obligatorie pentru

CD din Bugetul

Local

Crearea cadrului propice pentru

organizarea consultaţiilor medicale

pentru evaluarea sănătăţii corporale

şi mentale ale CD (IMECTS 4/ 2011),

prin asigurarea fondurilor din Bugetul

Local

Facturile

fiscale

emise de

către

firmele

contrac-

tate

sep 2014 Obţinerea

tuturor avizelor

medicale şi a

celor

psihologice

pentru întreg

corpul

profesoral

CD

Angajaţi şcoli

- işg

- işga

- contabil şef

D/ DA

Contabil/ şef

OG10. Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii în Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu”

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni planificate pentru

atingerea obiectivului specific

Resurse

necesare

Termen de

realizare

Indicatori de

realizare

Beneficiari Responsabili

Reprezentarea

unității școlare ca

parte civilă, în

Asigurarea asistenţei şi consultanţei

de specialitate işd, prin parteneriat cu

compartimentul juridic al ISJ precum

Docu-

mentele

juridice

Caracter

Permanent

Existenţa şi

cunoaşterea

legislaţiei,

ECP

Parteneri UPJ

Angajaţi

- işg

- işga

- consilier juridic partener

Page 213: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

213

procese, apărarea

şi promovarea

imaginii școlii

şi sefilor de compartimente din

școală , la solicitarea acestora

Informarea conducerii şi membrii

compartimentelor din școală cu

privire la dispoziţiile cu caracter

normativ de interes general şi

specifice învăţământului

Reprezentarea drepturilor şi

intereselor legitime ale școlii în

raporturile cu autorităţile publice,

instituţiile de orice natură, precum şi

cu orice persoană fizică sau juridică

Reprezentarea intereselor legitime ale

școlii în faţa instanţelor judecătoreşti

de orice nivel

Rezolvarea lucrărilor cu caracter

juridic, în funcţie de specificul

activităţii, care îi sunt repartizate de

către işg

Participarea în comisiile constituite la

nivelul inspectoratului şcolar

Asigurarea şi păstrarea evidenţei

lucrărilor realizate şi a dosarelor de

instanţă

Acordarea avizului de legalitate

pentru actele cu caracter juridic ale

școlii

Îndeplinirea altor atribuţii prevăzute

de lege, cu respectarea prevederilor

legale

întocmite reprezentarea

intereselor

instituţiei în faţa

instanţelor de

toate gradele,

gestionarea

eficientă a

resurselor școlii

- ișd

Întocmeşte, actualizează şi

gestionează procedurile activităţilor

desfăşurate la nivelul

PO/ PG

Site-ul

școlii

2014-2015 Angajaţi de

sistem

- işg

- işga

- consilier juridic partener

Page 214: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

214

compartimentului

Oferirea de consultanţă

compartimentului secretariat în

vederea respectării regimului juridic

în vederea completării actelor de

studii

Completarea la zi a Registrelor

matricole de evidenţă a elevilor

Obţine titlurile executorii şi le

transmite Compartimentului

Financiar-Contabil în vederea

executării

RI 2014-2015 ECP

Parteneri UPJ/

ISJ

Angajaţi

Secretar(i)/ şef

- işg

- işga

- consilier juridic partener

- contabil şef

Secretar/ şef,

Contabil/ şef

Director , Director adjunct,

Page 215: INSTITUȚIONALĂ /PLAN DE ACȚIUNE 2012-2016 Sc_I_AGARBICEANU... · 2016-09-13 · II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1. Diagnoza mediului extern (sinteză a analizei PESTE)

Plan managerial 2012-2016

Director, prof. FLAVIA MARIA IACOVIȚĂ 30.10.2012

Director adjunct, prof. DOSA RODICA

215

prof. Flavia Maria Iacoviță prof. Rodica Daniela Dosa