43
Installatørmøter Høst 2013 Biri Gjøvik Hamar Heradsbygd

Installatørmøter Høst 2013

 • Upload
  lan

 • View
  98

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Installatørmøter Høst 2013. Biri Gjøvik Hamar Heradsbygd. Oversikt. Agenda Installatørmøte Nett. Informasjon Eidsiva Nett NEK 399 – normarbeid Mer informasjon Eidsiva Nett Elsikkerhetsportalen DLE-informasjon v/Elsikkerhet Norge Gled dere !!!. Egen kraftproduksjon Plusskunder. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Installatørmøter Høst 2013

InstallatørmøterHøst 2013

BiriGjøvikHamar

Heradsbygd

Page 2: Installatørmøter Høst 2013

Oversikt

Page 3: Installatørmøter Høst 2013

Agenda Installatørmøte Nett Informasjon Eidsiva Nett

NEK 399 – normarbeid

Mer informasjon Eidsiva Nett

Elsikkerhetsportalen

DLE-informasjon v/Elsikkerhet Norge

Gled dere !!!

Page 4: Installatørmøter Høst 2013

Egen kraftproduksjonPlusskunder

Kraftproduksjon som skal kobles til nettet krever i utgangspunktet konsesjon fra NVE

Betinget dispensasjon for «plusskunder» Definisjon plusskunde:

• Energi: Eårsproduksjon < Eårsforbruk

• Effekt: Pproduksjon > Pforbruk (av og til)• Altså overskuddskraft som kan mates inn i nettet i

enkelttimer, men ikke totalt sett over året Dispensasjonen gjelder dersom det inngås en

spesifikk avtale med nettselskapet. En person kan ikke kreve at nettselskapet inngår

en slik avtale, og personen må i så fall gå veien om egen konsesjon fra myndighetene.

Page 5: Installatørmøter Høst 2013

Plusskunder Utfordringer:

• Sikkerhet ved arbeid på nettet• Spenningskvalitet• Grenseverdier• Måler må skiftes• Økonomisk oppgjør

Det arbeides med en nasjonal standard for tilknytning av plusskunder (REN).

Eidsiva Nett vil i løpet av kort tid lage egne vilkår som vil gjelde inntil nasjonal standard foreligger.

Egen produksjon kan ikke tilknyttes nettet uten at anleggseier har inngått spesiell avtale med Eidsiva Nett

Page 6: Installatørmøter Høst 2013

Fellesmåling /Individuell måling

Myndighetene krever at enhver boenhet skal måles og avregnes hver for seg, jmf § 13-1 h) i Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, nr 302, 1999-03-11.

Ikke tillatt å opprette fellesmåling

SAMMENKOBLING AV ANLEGG IKKE TILLATT !!!

Page 7: Installatørmøter Høst 2013

…individuell måling, fortsetter…

I praksis vil det si. NÅR EN EIENDOM ER REGISTRERT MED FLERE BOENHETER I MATRIKKELEN (GRUNNBOK) SKAL DET VÆRE EN MÅLER PR. BOENHET.

INSTALLATØR MÅ HUSKE Å FORTELLE KUNDENE DETTE NÅR DE RINGER Å BER OM Å FÅ SLÅTT SAMMEN TO ANLEGG.

DETTE ORDNES VED AT KUNDEN SENDER EN SØKNAD OM BRUKSENDRING TIL KOMMUNEN. FRA TOMANNSBOLIG TIL ENEBOLIG.

SAMMENKOBLING TILLATES FØRST NÅR MATRIKKELEN ER OPPDATERT

Page 8: Installatørmøter Høst 2013

…individuell måling, fortsetter…

DENNE INFORMASJON HAR VI GITT OG GJENTATT PÅ HVERT INSTALLATØRMØTE SIDEN 2009.

ER DERE I TVIL OG IKKE FINNER UT AV DETTE SELV, TA HELLER KONTAKT MED OSS FØR ARBEID IGANGSETTES.

ANLEGG SOM ER ULOVLIG SAMMENKOBLET VIL BLI KREVD TILBAKEFØRT.

DET VIL I ALLE TILFELLE BLI PÅLAGT OMBYGGING TIL RIKTIG ANTALL ANLEGG NÅR AMS-MÅLERE SKAL INSTALLERES

Page 9: Installatørmøter Høst 2013

AMS – Smart strøm

Forskrift ferdig 1/7 i år, frist for gjennomføring 1/1-19 Eidsiva Netts AMS prosjekt er i anskaffelsesfase for AMS

teknologien. Teknologi velges i løpet av 2014, antatt utrulling primært 2016/17.

Eidsiva Anlegg vil stå for montasje, har tilknyttet seg underleverandører OneCo og Relacom

I forbindelse med AMS utrullingen vil arbeidsprosesser i måleverdikjeden endres, datamengde øke betraktelig og dataflyt automatiseres i systemene. Dette vil også ha innvirkning på prosessen rundt montasje av målere i driftssituasjonen og blant annet MOI.

Mer informasjon vil komme.

Page 10: Installatørmøter Høst 2013

Krav til målerfelt (Nye og ombygde anlegg)

REN blad 4001 LS Nett – Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

Plass for måleutstyr skal ha min. HxBxD pr. måler:

Nettselskap kan avvike ovennevnte mål etter skriftlig begrunnet søknad for det enkelte anlegg.

NB! GJELDER OGSÅ OMBYGGING AV EKSISTERENDE SKAP. F.EKS. DER TREDJE FASEN TILKNYTTES.

H [mm] B [mm] D [mm] Avsatt plass til direktekoblet måler. Nye anlegg

400 250 160

Page 11: Installatørmøter Høst 2013

Krav til målerfelt (Nye og ombygde anlegg)

REN blad 4002 LS Nett – Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling.

Plass for måleutstyr skal ha min. HxBxD pr. måler:

Nettselskap kan avvike ovennevnte mål etter skriftlig begrunnet søknad for det enkelte anlegg.

H [mm] B [mm] D [mm] Transformatorkoblet måling med måleromkobler

550 250 160

Ekstra felt for ytterligere måleutstyr

550 250 160

Page 12: Installatørmøter Høst 2013

Status NEK-komitè for felles norm

NEK 399 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett. V/Ivar Lingaas.

Page 13: Installatørmøter Høst 2013

KV i siste stolpe

Eidsiva Nett kortslutningssikrer stikkledning fram til inntakspunkt/eierskille i hht krav i FEF

Installatør må sørge for at installasjonen etter dette punkt er kortslutningssikret i hht krav i FEL/NEK 400.

NB! Eidsiva Nett tar ikke ansvar for beskyttelse av inntakskabel for installasjonen, vår KV er kun beregnet for å beskytte vårt nett.

Page 14: Installatørmøter Høst 2013

Definisjoner vernEtt anlegg - en installasjon

Eidsivas KV beskytter Eidsivas stikkledning mot kortslutning. (FEF)

Installasjonseiers KV beskytter installasjonens inntakskabel (inntaksledning/hovedkabel etc.) mot kortslutning. (FEL)

Beskyttelse mot overbelastning ivaretas av installasjonseiers overbelastningsvern (innvendig/utvendig).

Dette er da i prinsippet OV, men pga fare for feil i anleggsopplysninger har vi satt HS som må-felt i MOI. Størrelsen på HS settes lik OV når det er bare ett anlegg i en installasjon.

Skisse for definisjon av vern(ikke ment som krav til

utførelse)

Page 15: Installatørmøter Høst 2013

Definisjoner vernFlere anlegg – en installasjon

Felles KV/OV beskytter inntaks-kablene og fordelingen (koblings-stykker, rekkeklemmer, skinner) mot kortslutning og angir max samtidig belastning for installasjonen totalt.

Det kan selvfølgelig være individuell KV for hver inntakskabel, men Eidsivas stikkledning skal møte ett felles vern.

Det siste felles vernet foran alle måleranlegg i installasjonen, meldes som OV.

Anleggseiers vern som beskytter anlegget mot overbelastning, meldes som HS.

Skisse for definisjon av vern(ikke ment som krav til

utførelse)

Page 16: Installatørmøter Høst 2013

Definisjon av vern i MOI I meldingsskjemaet spør vi om både OV og HS,

begge deler er MÅ - felt.

OV er det vernet som angir max belastning for installasjonen samlet. Dvs. at OV vil være et annet vern for en installasjon med flere anlegg enn for en installasjon med ett anlegg.

HS er alltid det siste vernet som beskytter et anlegg mot overbelastning. (ref. Nettariff)

Page 17: Installatørmøter Høst 2013

Strømbrudd/fasebrudd

Dersom nettkunde ringer elektroentreprenør uten å ha ringt Eidsiva Netts feilmelding: Spør om han/hun har sjekket sikringene sine og hvis

disse er intakte, be ham/henne om å ringe vår feilmeldingstelefon: 800 87 111

Dersom nettkunden ikke har ringt vår feilmelding og dere rykker ut, men det viser seg at det er feil på vårt nett, må kunden selv bære alle kostnader til elektriker.

Dersom kunden likevel henvender seg til oss for å få dekket elektrikerregningen, sier vi at vi har informert alle installatører om ovennevnte. Det får være opp til kunden selv å trekke konklusjoner ut fra dette…

Page 18: Installatørmøter Høst 2013

Saksgang ved refusjonskrav

Kunde ringte direkte til installatørInstallatør fant feil i Eidsivas nett

Ingen refusjon av utgifter til installatør Regulert i Forbrukerkjøpsloven   Installatørmøter: Info gitt til installatørene om at

de skal spørre om vedkommende har ringt Eidsiva Netts feilmeldingstelefon 

Fakturavedlegg: Info til kundene Kunde kan allikevel sende en formell

refusjonssøknad, men lite sannsynlig at utgiftene vil bli refundert

Page 19: Installatørmøter Høst 2013

Saksgang ved refusjonskrav

Kunde ringte til Eidsiva Netts feilmelding først.Vi ba kunde ta kontakt med installatør, oginstallatør fant feil i vårt nett Utgiftene refunderes hvis forholdet kan dokumenteres Kunden betaler elektrikerregningen selv Formell refusjonssøknad pr e-post/brev med

– Beskrivelse av hendelsesforløpet, inklusive• Dato og (ca) tidspunkt • Tlf. nr kunden ringte fra• Tlf. nr. kunden ringte til (dvs. feilmeldingen eller

kundeservice)– Kontonummer for refusjon– Kopi av faktura fra installatør 

Eidsiva Netts svar sendes pr e-post/brev.

Page 20: Installatørmøter Høst 2013

Bemanningssituasjon MOI

Vi har og har hatt nok å gjøre.

Konstant en person i manko siden 1.januar til 1.oktober 2013. Er nå fulltallig.

Siste halvår 2012 med to nyansatte under opplæring.

I 2012 mottok og behandlet vi 4778 meldinger. Hittil i år har vi mottatt ca. 4050.

Page 21: Installatørmøter Høst 2013

Geografisk fordeling av MOI Geografisk fordeling av MOI fra 15.september 2013

Kommuner Saksbehandler Tlf. Stedfortreder502 Gjøvik

Roar Lundby-Holen 95981444Leo Hanstad

528 Østre Toten Leo Hanstad529 Vestre Toten

Liv-Merethe K. Bjugstad 95981691Leo Hanstad

501 Lillehammer Dagfinn Jensen522 Gausdal Dagfinn Jensen403 Hamar

Leo Hanstad 90474925Terje Sveen

415 Løten Terje Sveen412 Ringsaker Terje Sveen 95981021 Liv-Merethe K. Bjugstad434 Engerdal

Dagfinn Jensen 95971073

Roar Lundby-Holen429 Åmot Roar Lundby-Holen430 Stor-Elvdal Roar Lundby-Holen428 Trysil Roar Lundby-Holen418 Nord-Odal

Per Bjølseth 95981191

Jo Gressberg419 Sør-Odal Jo Gressberg425 Åsnes Jo Gressberg426 Våler Jo Gressberg423 Grue

Jo Gressberg 95981140Per Bjølseth

402 Kongsvinger Per Bjølseth420 Eidskog Per Bjølseth

Page 22: Installatørmøter Høst 2013

Ønsker fra saksbehandlere MOI

Oppgi målernummer når det er snakk om eksisterende anlegg.

..spesielt viktig dersom Gnr og Bnr mangler…

.. og vi ”sliter” også ved endringer av anlegg, når kunde har flere anlegg på tomta.

Page 23: Installatørmøter Høst 2013

Kartvedlegg til MOI, tegn inn tenkt grøftetrase. Dette gir også mer nøyaktig beregning av kortslutningsstrømmer

Trase

Inntaksskap

Page 24: Installatørmøter Høst 2013

Tips til Kartinformasjon http://www.seeiendom.no/ Eks. Kusåsen 50, Sjusjøen Gnr. og Bnr på 2 sek. + kartutskrift

Page 25: Installatørmøter Høst 2013

Tips om adresse og postnummersøk http://www.bring.no/hele-bring/produkter-og-tj

enester/adresser Det er viktig at Nyanlegg blir registrert med riktig

adresse ….. Kan søke på gatenavn, postnr., poststed, kommune

Page 26: Installatørmøter Høst 2013

Punkter som må skjerpes inn…

Der det er en installasjon men flere anlegg, skal vår stikkledning kun møte ETT vern.

Page 27: Installatørmøter Høst 2013

…punkter som må skjerpes inn…

Vi opplever at enkelte har glemt vårt krav om utvendig skap i kabelanlegg. F.eks. der det kommer melding om tilkobling av den tredje fasen. (Det kan gis dispensasjon fra kravet der det sitter godkjent KV/OV umiddelbart på innsiden fra før).

Page 28: Installatørmøter Høst 2013

…punkter som må skjerpes inn…

Når større anlegg meldes må det legges ved en-linje skjema over hovedtavlen.

Page 29: Installatørmøter Høst 2013

…punkter som må skjerpes inn…

Den som er bemyndiget å sende melding MOI på vegne av installasjonsfirma, må sette seg inn i anleggsdetaljer for det vedkommende melder! Vi opplever svar som: Jeg kjenner ikke til detaljer, har

bare meldt dette for en kollega.

I nye leilighetsbygg må målerfeltene merkes entydig med leilighetsnr. Leilighetsnummeret må være det samme på meldingen.

Page 30: Installatørmøter Høst 2013

Inntak fra kabelnett til ny bolig/fritidsbolig

• Ved inntakspunkt leverer og monterer elektroentreprenør utvendig skap med plass for måler.

• Krav til utvendig tilgang til måler.

• OV/bryter må plasseres ved måler og merkes tydelig.

• Inntakspunkt markerer eierskille mellom nettselskap og installasjon.

SikringsskapE-verkets skap

TFXP 1x4x50 Al sikret i hht. FEF 2006 Stikkledning

Inntakskabel

Utvendig skap med KV/OV og måler for installasjonen v/inntakspunkt.

Dersom tariffgivende sikring er plassert inne må dette angis/merkes her.

Page 31: Installatørmøter Høst 2013

Inntaksskap på/ved vegg? Slik var det ikke tenkt.

Bildeeksempler

Page 32: Installatørmøter Høst 2013

Kunne vært OK

• Om bare røret nådde helt opp…

Page 33: Installatørmøter Høst 2013

Slik bør det se ut.

Page 34: Installatørmøter Høst 2013

Info via Installatørweb

Vi jobber med å få på plass en løsning der vi kan informere dere fortløpende i dette bildet…………….………………………………………………………………..

Page 35: Installatørmøter Høst 2013

https://www.eidsivanett.no/Nett/Installatorer/Regler-og-rutiner/

Avtale om tillatelse til å utføre fra-/tilkobling av Eidsiva Nett AS sine stikkledninger til installasjoner, under gitte forutsetninger

Gjelder også betjening av sikringsbryter, men ikke sikringsskift/endring av størrelse.

Prekvalifisering. 35 stk. registrert pr. dato

Page 36: Installatørmøter Høst 2013

Midlertidig strøm +++

Kunder kan kontakte Eidsiva hvis de trenger midlertidig strømforsyning for en kort periode, for eksempel i en uke, i forbindelse med bruk av maskiner, et arrangement eller andre formål.

Utbygger må kontakte en elektroinstallatør ved bygging av hus eller fritidsbolig

Page 37: Installatørmøter Høst 2013

Endring av OV/HS

Endringer av overbelastningsvern/ hovedsikring skal meldes. • Viktig for vedlikehold/reinvestering av nettet • Bestemmende for kundens nettariff.

Melding må sendes to ganger: • Først forhåndsmelding, og etter tilbakemelding fra

Eidsiva må melding om spenningssetting sendes før arbeid utføres.

• Dette gjelder også nedsikring. NB! Dette er VIKTIG for at Eidsiva Nett skal

registrere/endre nettariffen til kunden. En nettkundes unødige utgifter pga.

manglende/ sen ferdigmelding, må kunden kreve refundert av installatør.

Page 38: Installatørmøter Høst 2013

Påvisning private jordkabler

Påvisning av private kabler, gatelys og liknende er utenfor Eidsiva Netts eierskap/ansvar.

Marked for elektroentreprenør?

Page 39: Installatørmøter Høst 2013

Hva er ulovlig arbeid? Virksomheter som ikke er registrert AKTIV i det

sentrale registeret over virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg, FEK§3 (FOR 2013-06-19 nr 739: Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr)

Virksomheter uten faglig ansvarlig som oppfyller kravene i FEK§7

Utenlandske faglig ansvarlige og elektrofag-arbeidere som ikke har godkjenning fra DSB til å kunne arbeide selvstendig i Norge, FEK §11-22.

Elektrofagarbeidere (med eller uten formell tilknytning til en registrert virksomhet) som selvstendig tilbyr tjenester i markedet (”innleie” av faglig ansvarlig), FEK§6 og 7.

Page 40: Installatørmøter Høst 2013

Hva er ulovlig installasjon? Ulovlig installasjon er elektriske anlegg som er

planlagt, utført og vedlikeholdt slik at de utgjør en fare for mennesker, husdyr og materielle verdier…

Dette trenger ikke være ulovlig arbeid, men det kan likegodt være ulovlig installasjon utført av faglært arbeidskraft.

Page 41: Installatørmøter Høst 2013

Oversikt brann

Oppdragsgiver Politi

Objekt Brannårsak Utstyr

Alle Bolig, leilighet osv.

Serielysbue Ovner, bryter, stikk og støpsel.

VarmgangKontaktsviktKrypestrømÅpen ild

57 stk. branner er pr. dato registrert i Eidsiva Nett sitt konsesjonsområde.Nb! Av disse har 10 stk. sin årsak i serielysbue

Page 42: Installatørmøter Høst 2013

Tilsynsplan 2014

Page 43: Installatørmøter Høst 2013

http://www.elsikkerhetsportalen.no/ Dette er en portal som samler all informasjon

om elsikkerhet på et sted.