Click here to load reader

INSTALACJE SANITARNE - bip.wrota. · PDF filePrzepływ obliczeniowy wg normy PN-92/B-01706: Wymiarowania przewodu wodociągowego dokonano metodą przepływu obliczeniowego wg PN-92/B01706

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INSTALACJE SANITARNE - bip.wrota. · PDF filePrzepływ obliczeniowy wg normy PN-92/B-01706:...

INSTALACJE SANITARNE 1. Dane oglne. Niniejsza dokumentacja zawiera rozwizania techniczne dla rozbudowywanej i przebudowywanej wietlicy wiejskiej z pomieszczeniami technicznymi w miejscowoci Nowe Kramsko, gmina Babimost, na terenie dziaki nr 711. Jest to budynek parterowy z podpiwniczeniem pod scen. 2. Instalacja wodocigowa. Rozbudowywana wietlica wiejska zaopatrywana bdzie z istniejcego przycza wodocigowego zasilajcego istniejc cz budynku. Wczenie do istniejcego wodocigu wykona za pomoc trjnika PE wraz z zasuw. Nad kocwk trzpienia zasuwy na poziomie terenu zamontowa skrzynk eliwn osonow. Minimalne przykrycie wodocigu powinno wynosi 1,4 m. Spadek w kierunku poczenia min. 3,0%. Dno wykopu powinno by oczyszczone. Pod przewd wykona podsypk z piasku o gruboci 15 cm, a nad wodocig nadsypka o gruboci 10 cm. W odlegoci 40 cm nad przyczem uoy niebiesk tam ostrzegawcz. 2.1. Rozwizania techniczne instalacji wewntrznej. * Obliczenia normatywnego wypywu z pkt czerpalnych dla budynku wietlicy wiejskiej przedstawiono poniej:

Rodzaj przyboru Ilo qn [dm3/s] qn [dm3/s] Umywalka 4 0,14 0,56 Zlewozmywak 3 0,14 0,42 Puczka zbiornikowa 1 0,13 0,13 Zawr ze zczk do wa 2 0,15 0,30 Zmywarka do naczy 1 0,15 0,15 Razem: 1,56

Przepyw obliczeniowy wg normy PN-92/B-01706: Wymiarowania przewodu wodocigowego dokonano metod przepywu obliczeniowego wg PN-92/B01706. Ze wzgldu na charakter projektowanego budynku oraz przy zaoeniu, i wypyw jednostkowy punktw czerpalnych qn < 0,5 dm3/s; 0,1 < qn 20 dm3/s, przepyw q okrelono wg wzoru: q = 0,682 x (qn)0,45 0,14 [dm3/s] q = 0,682 x (1,56)0,45 0,14 = 0,69 dm3/s x 3,6 = 2,5 m3/h. * Wyznaczenie przepywu obliczeniowego na cele p.po. dla wietlicy. Instalacj ppo. wyposaono w jeden hydrant wewntrzny dn25. Wydajno nominalna hydrantu wewntrznego wynosi - 1 dm3/s. Przepyw obliczeniowy na cele ppo. wynosi: qppo. = 1,0 dm3/s = 3,6 m3/h * Dobr wodomierza dla wietlicy. Wodomierz dobrano na przepyw wikszy tj. dla celw ppo. qppo. = 3,6 m3/h

Ustalenie umownego przepywu obliczeniowego qw [m3/h] ze wzoru: qw = 2 x q [m3/h] gdzie: qw - umowny przepyw obliczeniowy [m3/h], q - przepyw obliczeniowy dla budynku [m3/h]. qw = 2 x 3,6 m3/h = 7,2 m3/h Dla obliczonego przepywu dobrano wodomierz skrzydekowy METRON - WS 6,0 o qp=6,0 m3/h o rednicy nominalnej 32 mm. Maksymalny strumie objtoci qmax = 12,0 m3/h. Sprawdzenie warunkw prawidowoci doboru wodomierza : 1.

q [m3/h] 2. DN d [mm] gdzie : DN - nominalna rednica dobranego wodomierza , DN 32 mm . d - rednica przewodu na ktrym zamontowano wodomierz , DN 32 mm. qmax - maksymalny roboczy strumie objtoci dobranego wodomierza , dla wodomierza WS 6,0 qmax = 12,0 m3/h. q - przepyw obliczeniowy dla budynku , q = 3,6 m3/h 1.

= = 6,0 m3/h 3,6 m3/h < 6,0 m3/h 2. DN32 mm DN32 mm Warunki prawidowoci doboru wodomierza zostay spenione. Za wodomierzem zainstalowa naley zawr zwrotny typu BA wg wymaga normy PN-EN 1717:2003. Urzdzenia musz by atwo dostpne i zabezpieczone przed wpywem niskiej i wysokiej temperatury. Zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 21.04.2006roku w sprawie ochrony przeciwpoarowej budynkw, innych obiektw budowlanych i terenw (Dz. U. Nr 80 poz. 563 z 2006 roku) oraz zgodnie z wytycznymi ppo. zawartymi w PB w przebudowywanym budynku zaprojektowano instalacj przeciwpoarow, wyposaon w jeden hydrant wewntrzny DN25 z wem psztywnym o dugoci 30m. Wydajno nominalna hydrantu ,,25 mierzona na wylocie prdownicy wynosi 1,0 dm3/s, przy cinieniu nominalnym 0,2 Mpa. Hydrant zlokalizowany bdzie na sali zabaw (lokalizacja wg rysunku S2). Instalacj wody hydrantowej naley wykona z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 czonych na gwint. Gwny cig hydrantowy oraz pion izolowa otulinami termoizolacyjnymi.

Projektuje si wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/Al./PEX w systemie HKS Sitec firmy PURMO (system ze zczami zaprasowanymi umoliwiajcy ukadanie rur w posadzkach i bruzdach ciennych). Przewody naley prowadzi pod posadzk oraz w bruzdach cian budynku. Przewody rozprowadzajce naley izolowa otulinami z pianki polietylenowej typu Thermaflex FRZ o gruboci 13,0mm. Piony oraz poziomy prowadzone w brudzie ciennej (lub w posadzce), naley izolowa otulin z pianki polietylenowej typu Thermocompact Stabi, laminowanej na zewntrz foli polietylenow grubo izolacji 9,0mm. Zasady montau rur zgodnie z instrukcj montau producenta systemu. Podejcia do przyborw naley wykona za pomoc ksztatek. Woda ciepa przygotowywana bdzie w gazowym kotle c.o. Viessmann Vitodens 222-W ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemnoci 46 litrw. Po montau instalacji wody wykona prby na szczelno i cinienie zgodnie z wytycznymi dla systemw z rur PE. Instalacj wykonan z zastosowaniem przewodw stalowych, a take stalow armatur oraz urzdzenia w instalacji wykonanej z materiaw nie przewodzcych prdu elektrycznego naley obj elektrycznymi poczeniami wyrwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999. W przejciach przez mury zamontowa tuleje ochronne. 3. Instalacja kanalizacyjna. Piony i odpywy z przyborw projektuje si z rur i ksztatek kanalizacyjnych PCV czonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejcia do przyborw sanitarnych montowa w bruzdach cian. rednice podej i spadki wg rysunkw i obowizujcych norm. Piony kanalizacyjne wyprowadza si ponad dach i zakacza si rur wywiewn 110/160. Pod pionami kanalizacyjnymi zamontowa rewizje (czyszczaki). Piony niewyprowadzone ponad dach zakoczono zaworami napowietrzajcymi 75 i 50. Zawory naley montowa pionowo. Minimalna wysoko od zaworu do najwyej pooonego przelewu powinna wynosi ok. 10 cm. Przejcia przez awy fundamentowe naley wykona w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym szczeliwem. cieki z budynku odprowadzane bd przez studzienk rewizyjn 315 do istniejcego zbiornika bezodpywowego na terenie dz. nr 711. Zbiornik musi posiada wskanik poziomu ciekw i odpowietrzenie. Przycze kanalizacji sanitarnej naley wykona z rur PVC 160 mm na podsypce piaskowej. W miejscach, gdzie przykrycie gruntem rur kanalizacyjnych jest mniejsze ni 90 cm naley je zabezpieczy przed zamarzaniem warstw ula o gruboci 20 cm przykryt pap. Rur z tworzywa sztucznego naley zabezpieczy przed kontaktem z warstw ula. Po wykonaniu caoci instalacji kanalizacyjnej i przed zasypaniem przyczy dokona prb na szczelno. 4. Wentylacja. Obecnie w budynku wietlicy znajduje si wentylacja grawitacyjna. Projekt obejmuje wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z zastosowaniem centrali z krzyowym wymiennikiem powietrza. Do nagrzewnicy centrali nawiewnej naley doprowadzi czynnik grzejny z kota c.o. oddzieln rur 25. Czerpnia i wyrzutnia cienna. Bilans powietrza wentylacyjnego przyjto dla 150 osb: 150 osb x 30 m3/h osob = 4500 m3/h Przyjto centrale wentylacyjn nawiwno-wywiewn firmy VTS typ VS-40-R-PH o wydajnoci 4500 m3/h. Dokadne dane centrali opisane s w zaczonej karcie katalogowej. Central wentylacyjn zakupi z penym kompletem automatyki sterujco - zabezpieczajcej oferowanej przez producenta i ze wszystkimi zabezpieczeniami podzespow urzdze bdcych

w komplecie tej automatyki. Poczenie wentylatorw z kanaami za pomoc pocze elastycznych. Poczenie podwiesze, uchwytw i wspornikw wentylatorw z elementami konstrukcyjnymi budynku za pomoc podkadek antywibracyjnych zapobiegajcych przenoszeniu drga na konstrukcj cian stropw i dachu. W okresie letnim alternatywnie przewiduje si monta w stropie sali tanecznej czterech klimatyzatorw kasetonowych o mocy 8,4 kW kady. 4.1. Kanay. Kanay wykonywa z blachy stalowej ocynkowanej typu A/I prostoktne czone na konierz z uszczelk gumow oraz okrge typu SPIRO np. firmy LINDAB z blachy stalowej ocynkowanej o poczeniach mufowo nyplowych z uszczelka gumow. Izolowa kanay nawiewne od czerpni do centrali wen mineraln gr.5cm pod paszczem z folii aluminiowej, oraz kanay nawiewne i wycigowe w pomieszczeniach wen mineraln gr.2cm pod paszczem z folii aluminiowej. Zapewni moliwo czyszczenia wewntrznych powierzchni kanaw poprzez rewizje na kanaach i poprzez kratki, anemostaty. Czerpni cienn i wyrzutni wyprowadzi min 2m od poziomu terenu. 5. Wewntrzna instalacja gazowa. 5.1. Cel i zakres opracowania. Celem niniejszego opracowania jest rozwizanie zagadnienia zwizanego z budow wewntrznej instalacji gazowej w rozbudowywanej i istniejcej czci budynku wietlicy wiejskiej w miejscowoci Nowe Kramsko, ul. Gromadzka 4, gmina Babimost, dz. nr 711. Projektowana instalacja gazowa prowadzona bdzie do pomieszczenia zmywakw, w ktrym zamontowany bdzie gazowy kocio c.o. VIESSMANN typu Vitodens 222-W ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemnoci 46 litrw oraz do zaplecza sali, w ktrym zamontowane bd gazowe urzdzenia wyposaenia kuchni. W istniejcej podpiwniczonej czci wietlicy, istnieje wewntrzna instalacja gazowa. Wymiany wymaga kocio c.o. 5.2. Projektowane rozwizanie. Projektowana szafka gazowa (punkt pomiarowy), usytuowana bdzie na elewacji wietlicy. Od gazomierza instalacja 32 stal wejdzie do magazynku, gdzie przy suficie zamontowa naley trjnik. Jedna cz po redukcji do 25 dojdzie do pomieszczenia zmywakw. Drug cz 32 naley przeprowadzi pod posadzk w rurze osonowej AROT DVR 110 do miejsca zamontowania gazowych urzdze wyposaenia kuchni. Rur osonowa AROT wyprowadzi 30 cm nad posadzk bez uszczelnienia wlotw. W istniejcej kotowni pod scen, ze wzgldu na planowany monta centrali wentylacyjnej, zamontowa naley nowy kocio c.o. o wikszej mocy ni obecny. Projektuje si kocio firmy Viessmann typu Vitodens 200-W o nominalnej mocy 56 kW. Przed urzdze

Search related