of 19 /19
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud PROCEDURA DE SISTEM Nr 02.16 Avizarea programelor pentru disciplinele opționale cuprinse în curriculum-ul la decizia școlii 2021-2022 Ediţia: I Revizia: 1 Nr. exemplare: Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control managerial intern Pag. din Exemplar: Pag. 1 din 17 Aprobată în CA al ISJ BN din 26.01.2021 INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD Aprob, Inspector Școlar General Prof. Mureșan Mihai PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Avizarea programelor pentru disciplinele opționale cuprinse în curriculumul la decizia școlii pentru anul școlar 2021-2022 Cod: PO 02.16 Ediția I, revizia 1 Data: 26.01.2021 Avizat, Președinte comisia de monitorizare Prof. Mureșan Mihai …………………….. Verificat, Elaborat, Inspector școlar general adjunct Inspector școlar Prof. Deak Zoltan Prof. Konradi Simona …………………….. ……………………….

Inspectoratul Şcolar al Judeţului PROCEDURA DE SISTEM

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Inspectoratul Şcolar al Judeţului PROCEDURA DE SISTEM

INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI BISTRIA-NSUD
Aprob,
curriculumul la decizia colii
pentru anul colar 2021-2022
…………………….. ……………………….
i Pagina de gard 1
ii Cuprins 2
2 Domeniul de aplicare a procedurii operaionale 3
3 Documentele de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurate 4
4 Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai în procedura operaional 4
5 Descrierea procedurii operaionale 8
6 Responsabiliti i rspunderi în derularea activitii 12
7 Formular eviden modificri 13
8 Formular analiz procedur 13
9 Formular distribuire procedur 13
10 Anexe / formulare 14
Inspectoratul colar al Judeului
1. Scopul procedurii:
Scopul prezentei proceduri este de a reglementa activitatea de elaborare i avizare a programelor
pentru disciplinele opionale, prin asigurarea unei abordri unitare la nivelul judeului
Bistria-Nsud.
Procedura
implicate;
- sprijin auditul/alte organisme abilitate în aciuni de auditare i/sau control, iar pe manager
în exercitarea procesului decizional;
- stabilirea responsabilitilor privind elaborarea ofertei de opionale la nivelul unitilor de
învmânt i avizarea programelor pentru CD – disciplin nou/domeniu nou la nivelul
ISJ BN;
îmbuntirii acesteia;
Pentru anul colar 2020-2021, având în vedere condiiile speciale, generate de criza
coronavirusului, procedura este adaptat strii de fapt i msurilor specifice de prevenire a
îmbolnvirilor cu SARS-CoV-2.
Procedura se aplic în cadrul Inspectoratului colar Judeean Bistria-Nsud, pentru organizarea
i desfurarea activitii de proiectare i avizare a programelor de opionale, pe discipline, cu
asigurarea legalitii, transparenei i calitii asociate activitilor desfurate i documentelor
specific elaborate. Avizarea, din punct de vedere tiinific, a programelor pentru opionale intr
în atribuiile inspectorilor colari, în funcie de specialitate.
Activiti reglementate prin prezenta procedur:
- proiectarea, avizarea i aprobarea programelor pentru disciplinele opionale cuprinse în
curriculumul la decizia colii pentru anul 2020-2021;
- listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare de rezultate ale activitii
procedurate;
- listarea compartimentelor implicate în procesul activitii
- Unitile de învmânt din jude care au clase pentru care se oferteaz opionale;
- ISJ BN, prin inspectorii de specialitate.
Inspectoratul colar al Judeului
a. Legea 1/2011 Legea Educaiei naionale cu modificrile i completrile ulterioare;
b. OMENC nr. 5079/31.08.2020, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare i
funcionare a unitilor de învmânt preuniversitar, cu modificrile i completrile
ulterioare, respectiv OMEN 3027/2018 i OMEC nr. 4249/13 mai 2020;
c. Ordinul MECTS nr. 5530 / 2011 privind Regulamentul-cadru de organizare i funcionare a
inspectoratelor colare;
decizia colii;
f. OMECT 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare i
funcionare a consiliului de administraie din unitile de învmânt preuniversitar, cu
modificrile i completrile ulterioare, respectiv ORDIN Nr. 3160/01.02.2017;
g. Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial
al entitilor publice din România.
4. Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai în procedura operaional
4.1. Definiii ale termenilor
Nr. crt. Termenul Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul
1. Entitate public Autoritate public, instituie public, companie / societate
naional, regie autonom, societate la care statul este acionar
majoritar, cu personalitate juridic, care utilizeaz /
administreaz fonduri publice i / sau patrimoniu public
2. Procedur Prezentare, în scris, a pailor ce trebuie urmai, a metodelor de
lucru stabilite i a regulilor de aplicare necesare îndeplinirii
atribuiilor i sarcinilor, având în vedere asumarea
responsabilitilor
Procedura care descrie un proces sau o activitate ce se
desfoar la nivelul unuia sau mai multor departamente din
entitatea public
operaionale
operaionale, aprobat i difuzat
ediii
Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele
asemenea, dup caz, a uneia sau a mai multor componente ale
unei ediii a procedurii operaionale, aciuni care au fost
aprobate i difuzate
6. Trunchiul comun (TC) TC reprezint oferta educaional care cuprinde disciplinele
obligatorii (nivel preprimar, primar i gimnazial). La nivel
Inspectoratul colar al Judeului
acelai numr de ore pentru toate filierele, profilurile i
specializrile.
(specific nivelului liceal), constând dintr-un pachet de
discipline cu alocrile orare asociate acestora, difereniat pe
profiluri (în cazul filierelor teoretic i tehnologic) i pe
specializri (în cazul filierei vocaionale). Orele din curriculum
difereniat sunt ore pe care elevii din profilul sau specializarea
respectiv le efectueaz în mod obligatoriu.
8. Curriculum la decizia
concordan cu nevoile si interesele de invatare ale elevilor, cu
specificul scolii si cu nevoile comunitatii locale si se constituie
atat din pachete disciplinare optionale ofertate la nivel
national, regional si local, cat si din pachete disciplinare
optionale ofertate la nivelul unitatii de invatamant.
Art. 4. (1) CDS constituie o oferta educationala care
promoveaza trasee particulare de invatare, pentru sustinerea
nevoilor si intereselor specifice de invatare ale elevilor, a unor
performante diferentiate, a nevoilor comunitatii locale.
CDS cuprinde discipline/domenii de studiu/module de
pregatire optionale ofertate la nivel national
si/sau discipline/domenii de studiu/module de pregatire
optionale ofertate la nivelul unitatilor de
invatamant
învmânt (filier tehnologic) i este realizat în parteneriat cu
agenii economici. Prin aceast ofert curricular se asigur
cadrul necesar adaptrii pregtirii profesionale a elevilor la
cerinele pieei muncii (locale i judeene). Proiectarea i
evaluarea curriculumului în dezvoltare local implic
angajarea partenerilor sociali (ageni economici,
asociaii/organizaii locale ale angajatorilor i/sau ale
angajailor) în procesul de identificare a competenelor
specifice pieei forei de munc locale i a situaiilor de
învare oferite elevilor.
10. Ofert curricular a colii Document elaborat de Comisia pentru curriculum din unitatea
de învmânt, care conine:
învmânt;
- Numrul de clase pe niveluri de învmânt i în cazul
nivelului liceal i pe specializri i ani de studiu;
- Disciplinele de trunchi comun i numrul de ore alocat
Inspectoratul colar al Judeului
existente;
coala;
privina curriculumului la decizia colii (procedura i
instrumentele utilizate pentru a realiza aceast activitate
sunt specifice fiecrei uniti de învmânt)
11. Schema orar a clasei Documentul care specific toate disciplinele studiate la nivelul
unei clase, inclusiv curriculumul la decizia colii i alocrile
orare corespunztoare
Tipurile de opionale care pot fi incluse în curriculumul la decizia colii
a) Optional de aprofundare
Definitie: este acel tip de optional care are ca scop realizarea unui parcurs suplimentar pentru
dezvoltarea competentelor specifice prevazute de programa scolara a unei discipline de
trunchi comun, prin noi activitati de invatare.
Caracteristici:
se pastreaza aceleasi competente specifice si aceleasi continuturi din programa scolara de
trunchi comun;
se elaboreaz un document, anex la programa scolara de trunchi comun, care cuprinde:
- justificarea propunerii acestui tip de optional, pe baza unei analize de nevoi
realizate la nivelul clasei respective;
- lista de noi activitati de invatare pentru dobandirea competentelor specifice
prevazute de programa de trunchi comun;
nu necesita rubric noua in catalog; calificativele/notele si absentele se trec in rubrica
disciplinei de trunchi comun.
b) Opional ca nou disciplin/ nou domeniu de studiu
Definitie: este acel tip de optional care are ca scop realizarea unor noi achizitii, specifice
nevoilor si intereselor de invatare ale elevilor, diferite de cele stipulate in trunchiul comun si,
dupa caz, in curriculumul diferentiat.
b.1) Opional ca nou disciplin
Definitie: este acel tip de optional care introduce o disciplina noua fata de cele incluse in
trunchiul comun sau in curriculum diferentiat, sau introduce noi domenii/teme
corespunzatoare unei discipline din trunchiul comun sau din curriculum diferentiat, ori le
dezvolta pe cele existente.
programa scolara se elaboreaza respectand structura programelor de trunchi comun;
necesita rubric noua in catalog.
b.2) Opional integrat
Definitie: este acel tip de optional structurat din perspectiva domeniilor de cunoastere, in jurul
unei teme integratoare pentru o anumita arie curriculara sau pentru mai multe arii curriculare.
Caracteristici:
programa scolara se elaboreaza respectand structura programelor de trunchi comun;
necesita rubricé noua in catalog.
4.2. Abrevieri ale termenilor
1. EP Entitate public
2. PO Procedur operaional
8. ROFUIP Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de
învmânt preuniversitar
10. MEC Ministerul Educaiei i Cercetrii
11. ISJ BN Inspectoratul colar Judeean Bistria-Nsud
12. TC Trunchi comun
13. CD Curriculum difereniat
16. CA Consiliul de administraie
17. CP Consiliul profesoral
18. CM Comisie metodic
20. IG Inspector colar general
21. IGA Inspector colar general adjunct
22. IMPAE Inspector colar pentru monitorizarea programelor privind
accesul la educaie
programelor pentru disciplinele opionale cuprinse în oferta colii pentru anul colar 2020-
2021, la nivelul judeului Bistria-Nsud.
Procedura se adreseaz atât cadrelor didactice, responsabililor comisiei pentru curriculum din
coli, directorilor unitilor de învmânt, cât i inspectorilor colari.
5.1.Documente utilizate
Lista documentelor care furnizeaz informaii necesare derulrii activitii, care contribuie la
prelucrarea de date în cadrul procesului sau transmit rezultatele obinute altor utilizatori.
5.1.1. Lista i proveniena documentelor utilizate
Nr. crt. Document Provenien
2. Fia de avizare a proiectului de program
pentru opional
3. Oferta curricular a colii Comisia pentru curriculum
5.1.2. Coninutul i rolul documentelor utilizate
Nr. crt. Document Coninut Rolul
documentului
activiti de învare
proiectului de program
colii + aviz ISJ BN (cf. Anexa 2 la PO)
Identificare
opional
Centralizare
avize
învmânt i în cazul nivelului liceal i
pe specializri i ani de studiu;
- Disciplinele de trunchi comun i numrul
Stabilete
pentru clasele / specializrile existente;
- Metodologia de selecie i de exprimare a
opiunilor în privina curriculumului la
decizia colii (procedura i instrumentele
utilizate pentru a realiza aceast activitate
sunt specifice fiecrei uniti de
învmânt)
5.2. Rezultate scontate: Existena avizelor pentru toate opionalele cu program proprie,
care funcioneaz în unitile de învmânt din jude în anul colar 2020-2021 i
întocmirea unei baze de date cu acestea.
Resurse necesare
procedurate
ii. Resurse umane
iii. Resurse financiare
condiii a activitii procedurate
5.3. Mod de lucru
Pentru anul colar 2020-2021, planificarea i derularea activitilor ine cont de prevederile
Calendarului mobilitii personalului didactic de predare din învmântul preuniversitar,
prevederile referitoare la constituirea posturilor didactice/catedrelor, precum i de cele ale
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de colarizare pentru învmântul preuniversitar
de stat, evidena efectivelor de precolari i elevi colarizai în unitile de învmânt
particular, pentru emiterea avizului conform în vederea organizrii reelei unitilor de
învmânt preuniversitar pentru anul colar 2021-2022. Actualizarea prezentei proceduri se
fundamenteaz pe OMEC nr. 3.164 din 21.01.2020, privind numrul minim de elevi necesar
constituirii formaiunilor de studiu la clasele a IX-a de liceu/învmânt profesional.
Inspectoratul colar al Judeului
Termenele pentru proiectarea i avizarea programelor colare pentru disciplinele /domeniile
de studiu opionale ofertate la nivelul judeului ofertate în anul colar 2020-2021 pentru anul
colar 2021-2022 se regsete în tabelul de mai jos:
Nr crt Etape desfurate pe parcursul anului colar Responsabili Termen
1. Consultarea direct a elevilor i prinilor Învtori/profesori pentru
învmântul
primar/profesori/dirigini
Septembrie-
învmânt
de învare ale elevilor, oportunitile educaionale
i resursele unitii de învmânt, specificul socio-
economic i cultural local, analiza SWOT a
implementrii opionalelor în anul colar anterior
pentru proiectarea ofertei de CD pentru anul colar
urmtor
Consiliul profesoral
cadrele didactice
colectivelor de cadre didactice
Comisia pentru curriculum
Comisia pt. curriculum
Consiliul profesoral
administraie al unitii de învmânt
Consiliul de administraie Noiembrie
elevilor/prinilor/reprezentanilor legali ai elevilor,
în vederea exprimrii opiunilor
exprimarea opiunilor de ctre
elevi/prini/reprezentani legali, la nivelul fiecrei
clase i transmiterea listei opionalelor ctre Comisia
pentru curriculum
Învtori/profesori pentru
Consiliul profesoral, pentru definitivare, avizare i
transmitere ctre Consiliul de administraie
Comisia pt. Curriculum i
organizate în anul colar urmtor
Consiliul de administraie Ianuarie –
anul colar urmtor, la clasa respectiv
Învtori/profesori pentru
pentru anul colar 2021-2022
documentaiei pentru opionalele selectate în oferta
CD a colii:
opionalelor ca nou disciplin/nou domeniu de
studiu;
cazul opionalelor de aprofundare.
Cadrele didactice care au
pentru opionale ca nou disciplin/nou domeniu de
studiu, în vederea obinerii avizului de specialitate
Consiliul de administraie
ISJ BN prin inspectorii
20. Revizuirea programelor colare care nu au primit
avizul de specialitate de la ISJ BN sau care au primit
recomandri
avizului de specialitate
obinut avizul de specialitate din partea ISJ BN,
însoite de fia de avizare
Consiliul de administraie
materialelor suport în vederea implementrii
opionalelor aprobate a se desfura în anul colar
urmtor
Etapele activitii procedurate se regsesc în anex.
6. Responsabiliti i rspunderi în derularea activitii
Nr.
crt.
Compartimentul
1. Elaborarea fielor
de evaluare ale
8. Formular analiz procedur
Comisia de
Data
conductorului
departamentului
5915/02.11.2020
OMEC
3.164/21.01.2020
1. Diagrama de
1 an -
3.
învtori; profesori pentru învmântul primar; profesori; dirigini
Consultarea reprezentanilor comunitii locale/ octombrie 2020, responsabili
Conducerea unitii de învmânt
responsabili Comisia pentru curriculum
Discutarea propunerilor de opional în cadrul colectivelor de cadre didactice, octombrie -
noiembrie 2020, responsabili cadrele didactice implicate
Centralizarea propunerilor de opionale, octombrie - noiembrie 2020, responsabili Comisia
pentru curriculum
Dezbaterea i avizarea ofertei de CD, octombrie - noiembrie 2020, responsabili
Comisia pentru curriculum i Consiliul profesoral
Aprobarea ofertei de CD de ctre Consiliul de administraie al unitii de învmânt,
Inspectoratul colar al Judeului
Prezentarea ofertei de CD elevilor/prinilor/reprezentanilor legali ai elevilor,
noiembrie 2020, responsabili Comisia pentru curriculum, învtori; profesori pentru
învmântul primar; profesori; dirigini
Alegerea opionalelor i completarea fielor de exprimarea opiunilor de ctre
elevi/prini/reprezentani legali, noiembrie – decembrie 2020, responsabili învtori;
profesori pentru învmântul primar; profesori; dirigini
Centralizarea opiunilor privind CD, exprimate de elevi/prini/reprezentani legali, la
nivelul fiecrei clase i transmiterea listei opionalelor ctre Comisia pentru curriculum,
noiembrie – decembrie 2020, responsabili învtori; profesori pentru învmântul
primar; profesori; dirigini
Prezentarea listelor cu opiuni pentru CD în Consiliul profesoral, pentru definitivare,
avizare i transmitere ctre Consiliul de administraie, decembrie 2020, responsabili
Comisia pentru curriculum i Consiliul profesoral
Aprobarea listei finale a opionalelor care vor fi organizate în anul colar urmtor,
ianuarie – februarie 2021, responsabili Consiliul de administraie
Informarea elevilor/prinilor/reprezentanilor legali ai elevilor cu privire la opionalele
aprobate pentru anul colar urmtor, la clasa respective, ianuarie 2021, responsabili
învtori; profesori pentru învmântul primar; profesori; dirigini
Transmiterea ctre ISJ BN a ofertei CD aprobate pentru anul colar 2021-2022,
20-29 ianuarie 2021, responsabili Conducerea unitii de învmânt
Inspectoratul colar al Judeului
Elaborarea de ctre cadrele didactice a documentaiei pentru opionalele selectate în
oferta CD a colii, ianuarie 2021, responsabili cadrele didactice care au propus
opionalul
Transmiterea ctre ISJ BN a proiectelor programelor pentru opionale ca nou
disciplin/nou domeniu de studiu, în vederea obinerii avizului de specialitate,
21-23 aprilie 2021, responsabili Consiliul de administraie al unitii de învmânt
Avizarea de specialitate a proiectelor de programe de opionale,
07-11 mai 2021, responsabili inspectorii colari responsabili de specialitate
Revizuirea programelor colare care nu au primit avizul de specialitate de la ISJ BN sau
care au primit recomandri, mai 2021, responsabili cadre didactice propuntoare;
responsabil Comisia pentru curriculum; inspector colar
Reluarea procedurii de avizare pentru programele revivuite, în urma recomandrilor sau
a neacordrii avizului de specialitate, 17 – 21 mai 2021, responsabili cadre didactice
propuntoare; responsabil Comisia pentru curriculum; inspector colar
Aprobarea programelor colare pentru opionalele care au obinut avizul de specialitate,
mai 2021, responsabili Consiliul de administraie al unitii de învmânt
Elaborarea planificrii calendaristice i, dup caz, a materialelor suport în vederea
implementrii opionalelor aprobate a se desfura în anul colar urmtor, iunie 2021,
responsabili cadrele didactice care au propus opionalul
2
3