of 28 /28
RECENZIJA UČBENIŠKEGA GRADIVA INSIGHT UPPER - INTERMEDIATE OSNOVNI PODATKI Naslov učbenika: Insight Upper - Intermediate avtorji: Jayne Wildman, Fiona Beddall Založba: Oxford University Press Sestavni deli gradiva: učbenik, komplet dveh CD-jev za delo v razredu, delovni zvezek, priročnik za učitelja skupaj z DVD-jem (Teacher's Resource Disk), MultiROM s testi, iTools za uporabo interaktivne table. OCENA UČBENIŠKEGA GRADIVA Glede na vsebino in stopnjo (»upper-intermediate level«) učbeniški komplet ustreza učenju angleščine kot prvi tuj jezik v tretjem in četrtem letniku gimnazijskih programov. UČBENIK VSEBINA UČBENIKA Učbenik je razdeljen na 10 tematskih enot, od katerih vsaka obsega 10 strani. Enote obravnavajo 10 splošnih tem, ki so v skladu s programom v učnem načrtu za splošne gimnazije. 1. Inspiration/ navdih, izziv in samouresničevanje. 2. The world around us/ vpliv okolja na veščine in izobrazbo, mestne zgodbe, opis kraja. 3. Things that matter/ zavrženi in novi predmeti ter njihova uporabnost. 4. Mind and body/ genetski inženiring/ kloniranje, lepotne spremembe, vpliv razvad na zdravstvene storitve. 5. Words/ pomen branja, knjižna recenzija. 6. The media and the message/ novice in novinarstvo. 7. That's life/ staranje in kakovost življenja. 8. Food and ethics/ običajna in neobičajna hrana, izvor jedi.

INSIGHT UPPER - INTERMEDIATE OSNOVNI ... - … Upper- Intermediate... · RECENZIJA UČBENIŠKEGA GRADIVA INSIGHT UPPER - INTERMEDIATE OSNOVNI PODATKI Naslov učbenika: Insight Upper

 • Author
  lekien

 • View
  613

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of INSIGHT UPPER - INTERMEDIATE OSNOVNI ... - … Upper- Intermediate... · RECENZIJA UČBENIŠKEGA...

 • RECENZIJA UBENIKEGA GRADIVA

  INSIGHT UPPER - INTERMEDIATE

  OSNOVNI PODATKI

  Naslov ubenika: Insight Upper - Intermediate

  avtorji: Jayne Wildman, Fiona Beddall

  Zaloba: Oxford University Press

  Sestavni deli gradiva: ubenik, komplet dveh CD-jev za delo v razredu, delovni

  zvezek, prironik za uitelja skupaj z DVD-jem (Teacher's Resource Disk), MultiROM

  s testi, iTools za uporabo interaktivne table.

  OCENA UBENIKEGA GRADIVA

  Glede na vsebino in stopnjo (upper-intermediate level) ubeniki komplet ustreza

  uenju angleine kot prvi tuj jezik v tretjem in etrtem letniku gimnazijskih

  programov.

  UBENIK

  VSEBINA UBENIKA

  Ubenik je razdeljen na 10 tematskih enot, od katerih vsaka obsega 10 strani. Enote

  obravnavajo 10 splonih tem, ki so v skladu s programom v unem nartu za splone

  gimnazije.

  1. Inspiration/ navdih, izziv in samouresnievanje.

  2. The world around us/ vpliv okolja na veine in izobrazbo, mestne zgodbe, opis

  kraja.

  3. Things that matter/ zavreni in novi predmeti ter njihova uporabnost.

  4. Mind and body/ genetski ineniring/ kloniranje, lepotne spremembe, vpliv razvad

  na zdravstvene storitve.

  5. Words/ pomen branja, knjina recenzija.

  6. The media and the message/ novice in novinarstvo.

  7. That's life/ staranje in kakovost ivljenja.

  8. Food and ethics/ obiajna in neobiajna hrana, izvor jedi.

 • 9. Technology/ vpliv tehnologije na ivljenje posameznika.

  10. Power/ mo besede.

  Po vsaki uni enoti sledi utrjevanje bistvenih elementov obravnavane snovi

  (Review), s poudarkom na besediu (Vocabulary insight) in deloma slovnici

  (Grammar).

  Tako vpogled v besedie (Vocabulary insight) dijake vodi skozi naslednja

  poglavja/podroja: beleenje besedia, uporabo slovarja (besedne vrste),

  besedotvorje (pripone in predpone), frazne glagole, enakozvonice (homonyms) in

  homofone (homophones), idiome, metafore ipd.

  Dijaki slovnico utrjujejo z nalogami dopolnjevanja, nalogami povezovanja, nalogami

  izbirnega tipa ter nalogami preoblikovanja (transformations).

  Vsaki po dveh unih enotah sledi preverjanje do tedaj obravnavane snovi

  (Cumulative review), ki vedno obsega jezikovne spretnosti posluanja, govora in

  govornega sporazumevanja, branja, besedia in slovnice ter pisanja.

  V zadnjem delu ubenika sledi 10 poglavij z besednim zakladom (Vocabulary

  bank), ki vsebujejo dodatno besedie glede na obravnavano temo.

  Poglavja s tematskim besediem niso le nizanje besedia (glosar), temve se

  besedie utrjuje na razline naine, in sicer kot naloge povezovanja, naloge

  dopolnjevanja in naloge izbirnega tipa, s poudarkom na kolokacijah (collocations),

  besedotvorju (word-building) in konotacijah (connotations). Da bi besedie im

  bolj 'zaivelo', vsako poglavje s tematskim besediem vsebuje tudi konkretna

  vpraanja za utrjevanje tako besedia kot tudi govornih spretnosti.

  DELOVNI ZVEZEK

  Delovni zvezek vsebuje:

  - 10 enot, ki ustrezajo obravnavanim temam v ubeniku. Vsaka od njih na

  sedmih straneh utrjuje besedie (Vocabulary), slovnico (Grammar),

  posluanje, govor in besedie (Listening, speaking and vocabulary),

  kulturo, besedie in slovnico (Vocabulary and grammar), branje

  (Reading) in pisanje (Writing) in se kona s pregledom napredka

  (Progress check).

 • V poglavju z bralnim razumevanjem dijaki spoznavajo dodatno besedie in

  utrjujejo slovnine strukture, ki so jih obravnavali v ubeniku. Besedilo prav

  tako uvaja nov pogled na obravnavano temo in s tem iri njihovo poznavanje

  tematike in poglobljeno razmiljanje.

  - Pregled napredka (Progress check), kratke naloge, ki dijake spodbujajo k

  razmisleku, kako dobro razumejo slovnico, besedie in spretnosti v

  posamezni enoti. Prav tako slui kot preglednica obravnavanih vsebin.

  Razdelek Samoocenjevanje (self-evaluation) pomaga dijaku, da oceni in

  spremlja svoj napredek medtem ko razdelek Kako do boljega znanja (How

  can I improve?) spodbuja dijake, da prevzamejo odgovornost za svoje

  uenje.

  - Vpogled v knjievnost (Literature Insight), dijake popelje v svet klasine

  literature. Kraji odlomki in posluanje dijake spodbudijo h kasnejemu branju

  celotnega dela. Ti literarni odlomki se prav tako tematsko povezujejo z

  obravnavanimi enotami v ubeniku. Vsako poglavje najprej poda osnovne

  podatke o avtorju, sledi literarni odlomek iz znanega literarnega dela, ki slui

  kot bralno in sluno razumevanje in se zakljui z vpraanji na izbran odlomek

  ter pisnim sporoanjem.

  - Vpogled v izpit (Exam insight) pripravlja dijake na tipine izpitne naloge:

  - sluno in bralno razumevanje (naloge s kratkimi odgovori, naloge

  alternativne izbire, naloge izbirnega tipa, naloge povezovanja, naloge

  dopolnjevanja),

  - poznavanje in raba jezika (naloge izbirnega tipa in naloge dopolnjevanja),

  - naloge govornega sporazumevanja in sporoanja,

  - pisno sporoanje.

  Vsaka enota dijaka seznani tudi z izpitnimi strategijami.

  - Slovnica- teorija in praksa (Grammar reference and practice) na

  petindvajsetih straneh podaja razlago kljunih slovninih struktur, ki jim sledijo

  vaje za utrjevanje in preverjanje pridobljenega znanja.

  - Vpogled v izgovorjavo (Pronunciation Insight) poglobljeno obravnava 10

  bistvenih pravil za pravilno izgovorjavo, poudarek v besedi in stavku,

 • naglaevanje ipd.

  - ABC slovar po enotah (Wordlist) podaja besede na enak nain kot slovar.

  Vsaki novi besedi sledi fonetien zapis, potem definicija in na koncu primer v

  stavku. Razirjena razliica se nahaja na orodju za interaktivne table (iTools).

  Izjemno uporaben DVD (Teacher's Resource Disk) obsega naslednje:

  - Kratke filme za vsako enoto, z monostjo podnaslovov, skupaj z delovnimi listi.

  - Pisno sporoanje (Writing bank), ki obsega komplet stalnih sporoanjskih

  oblik, npr. elektronsko sporoilo, opis postopka, opis osebe, opis kraja, opis

  dogodka, za in proti esej, pritobo, pismo uredniku (mnenje), pripoved,

  vabilo, objave in obvestila.

  - Komplet delovnih listov za utrjevanje govornih spretnosti (Communication

  worksheets).

  - Komplet sporazumevalnih funkcij (Functional language bank).

  - Komplet navodil (How to), ki uitelju svetuje, kako na primer uporabiti

  pesmi in besedila pri pouku, umestiti video in IT v uni proces, kako nartovati

  pouk v vejih oddelkih z dijaki razlinih zmonosti, ipd.

  ZGRADBA POSAMEZNE UNE ENOTE

  Vsaka una enota je razdeljena na 5 poglavij (1A - 1E), ki si sledijo v loginem

  zaporedju.

  1A Branje in besedie.

  Uvodno besedilo uvaja temo in dve skupini besed, prva se nanaa na splono

  besedie, druga pa poglobljeno obravnava Vpogled v besedie (Vocabulary

  insight), kot na primer vebesedne samostalnike (Compound nouns), idiome,

  pripone in predpone ipd.

  Prav tako na nezavedni ravni uvaja slovnine strukture.

  Sledi utrjevanje govornih spretnosti, kjer dijaki s pomojo usvojenega besedia

  kritino razmiljajo o doloeni temi oziroma problemu.

 • V dodatno pomo jim slui besedie, ki se nahaja v zadnjem delu ubenika

  Besedni zaklad (Vocabulary bank).

  1B Slovnica in posluanje.

  To poglavje uvaja slovnine strukture, ki jih dijaki prepoznavajo preko branja ali

  slunega besedila. Kljub novi temi so v besedilu zajete besede iz poglavja 1A.

  Vodene aktivnosti omogoajo dijaku, da sam prepoznava slovnine strukture in

  tvori pravila.

  Zadnja naloga aktivira pridobljena znanja in kritino razmiljanje o doloeni temi.

  Konni namig: Dodatno utrjevanje je na voljo v delovnem zvezku pod poglavjem

  Slovnica- teorija in praksa (Grammar reference and practice).

  1C Posluanje, govor in besedie.

  Dijaki utrjujejo besedie in slovnine strukture prejnjih dveh poglavij.

  Sluno razumevanje uvaja novo skupino besed, ki se utrjuje do konca posamezne

  enote.

  Prav tako dijaki tu spoznavajo razline strategije posluanja.

  Sluno razumevanje vodi dijake k izmenjavi mnenj, aktivira pridobljena znanja in

  razmiljanje o doloeni temi.

  1D Kultura, besedie in slovnica.

  Besedilo omogoa dijakom, da spoznavajo kulturo, zgodovino in obiaje angleko

  govoreega sveta.

  Dijaki primerjajo kulturo, zgodovino in obiaje s svojo deelo.

  V besedilu se znova pojavi nova skupina besed in hkrati poudari kljuno slovnino

  strukturo tega poglavja.

  Dijaki skozi vodene naloge utrjujejo slovnino strukturo.

  Konni namig: Dodatno utrjevanje je na voljo v delovnem zvezku pod poglavjem

  Slovnica- teorija in praksa (Grammar reference and practice).

  1E Pisanje.

  Dijaki analizirajo vzorno besedilo (jezik, struktura in oblika).

 • Izpostavljena je ustreznost besedia in strukture.

  Vedno uvaja strategije in postopek pisanja, npr. viharjenje moganov,

  nartovanje, ipd.

  Vsako poglavje uvaja postopke za vodeno pisanje.

  Zadnja naloga omogoa dijakom, da uporabijo vsa znanja, ki so jih pridobili v

  posamezni enoti.

  Poleg jezikovne spretnosti branja, posluanja, govora in govornega sporazumevanja

  pisanja ter poznavanja in rabe jezika obsegajo tudi uporabo sporazumevalnih funkcij

  (npr. opisovanje, poroanje, spraevanje, podajanje predlogov, preprievanje,

  argumentiranje) in uporabo vzorcev drubenega sporazumevanja (npr. pozdravi,

  iskanje/dajanje informacij, vpraanje-odgovor) ipd.

  POVZETEK

  V sodobnem svetu so mladostniki izpostavljeni mnoici informacij, ki so jim v vsakem

  trenutku dostopne preko tevilnih medijev. Vajeni so opravljati ve opravil hkrati,

  poznajo razline kulture in deele in imajo znanje na razlinih podrojih. Zato

  dananje pouevanje tujega jezika od uitelja zahteva mnogo ve kot le suhoparno

  podajanje slovnice in besedia.

  Dijake ne le izobrauje temve jih pripravlja na sooenje s sedanjostjo in

  prihodnostjo.

  Ubenik dijake spodbuja,

  - da radovedno opazujejo svet, ki jih obdaja in o njem kritino razmiljajo,

  - da z zanimivimi besedili in strukturiranimi aktivnostmi spodbudi diskusijo in

  izmenjavo razlinih mnenj,

  - da bolj poglobljeno razumejo besedie in ga kakovostno uporabijo,

  - da samostojno raziejo slovnina pravila,

  - da o svojem uenju razmiljajo in zanj prevzemajo odgovornost,

  - da avtonomno in vseivljenjsko uenje postane njihov dolgoroni cilj.

  V mnogih besedilih in temah se dijaki sreujejo z njim do tedaj nepoznanimi mnenji

  ali dejstvi, ki jih spodbujajo k poglobljenemu razmiljanju in s tem k razvijanju

 • zmonosti kritinega razmiljanja. Torej, Insight je ubenik, ki poleg doslednega

  razvijanja jezikovnih spretnosti branja, posluanja, govora in govornega

  sporazumevanja ter pisanja in sporazumevalnih zmonosti, iri obzorja dijakov na

  podroju razmer v drubi, kulture, literature, zgodovine, medijev, znanosti in

  tehnologije ter jih na podlagi provokativnih dejstev s pomojo strukturiranih aktivnosti

  vodi h kritinemu razmiljanju.

  SKLEP

  Ubeniko gradivo Insight je izjemna novost na podroju pouevanja anglekega

  jezika in vsakemu uitelju nudi tevilne monosti za zanimive une ure. Predvsem

  velja izpostaviti mnoico besedil, ki jih uitelji v ostalih ubenikih zelo pogreamo.

  Njihova pestrost vedno znova vzbuja radovednost in eljo po kritinem razmiljanju.

  Bogato besedie in strukturirane aktivnosti omogoajo kakovostno izmenjavo

  mnenj, kar pri dijakih dodatno krepi zaupanje v lastno znanje.

  Tipi nalog bralnega razumevanja, poznavanja in rabe jezika, slunega razumevanja,

  pisanja ter poznavanja in rabe jezika v celoti ustrezajo zahtevnosti gimnazijskega

  programa in mature, zato je ubenik primeren za vse gimnazijske programe.

  Jasna Cepuder Sedmak

  Ljubljana, 13. 1. 2015