of 13/13
10 th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists Inovácia vybavenia Inovácia vybavenia študentského laboratória študentského laboratória fyzikálnej chémie fyzikálnej chémie Erik Klein, Pavel Kovařík, Ján Rimarčík, Vladimír Lukeš Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Inovácia vybavenia študentského laboratória fyzikálnej chémie

 • View
  34

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Inovácia vybavenia študentského laboratória fyzikálnej chémie. Erik Klein, Pavel Kovařík, Ján Rimarčík, Vladimír Lukeš Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Fyzikálna chémia na FCHPT. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Inovácia vybavenia študentského laboratória fyzikálnej chémie

 • 10th Workshop of Physical Chemists and ElectrochemistsInovcia vybavenia tudentskho laboratria fyziklnej chmie Erik Klein, Pavel Kovak, Jn Rimark, Vladimr Luke

  stav fyziklnej chmie a chemickej fyziky Fakulta chemickej a potravinrskej technolgie STU v Bratislave

  10th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists

 • Fyziklna chmia na FCHPTBakalrsky stupe tdia, 2. ronk, dva semestre7 tudijnch programovRozsah (prednky, seminre, laboratrne cvienia): 2/2/2Vnimka: program Chmia a medicnska chmia s rozsahom 2/2/3 (1 hodina venovan pecilnym seminrom)Vuba LC: blokov 3 hodiny/tde, 8 cvienNov akreditcia Bc. tudijnch programov zmeny v rozsahu (2/2/3), dva tudijn programy len 1 semester fyziklnej chmie10th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists

  7th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists

 • Laboratrium fyziklnej chmieVetky zkladn oblasti fyziklnej chmietermodynamika, elektrochmia, chemick kinetika, koloidika, nuka o truktre hmoty12 prc v kadom semestrizodpoved rozsahu 3 hodiny/tde, 13 tdov semesterLetn przdniny cvienia pre stredokolskch uiteov v rmci alieho vzdelvania25-ron tradcia Seminra pre stredokolskch uiteov na fakulte

  10th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists

  7th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists

 • Laboratrny systm CoachLabCoachLab II+ panel, senzory, PC alebo notebook, softvr Coach 6ULAB prenosn interfejs s vlastnm displejom, senzory ULAB mono pripoji k PC i notebooku transfer nameranch dt, pouitie ULABu ako meracieho panela)10th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists

  7th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists

 • Panel CoachLab II+10th Workshop of Physical Chemists and ElectrochemistsPripojenie k PC USB port4 analgov vstupy, dva digitlneMonos priameho merania naptia, dostaton vntorn odpor aj pre meranie EMN galvanickch lnkov v elektrochemickch experimentoch)

  7th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists

 • SenzorySenzor teploty: 016i18 C a 110 C, rozlenie 0,07 C Senzor tlaku: 03410 a 210 kPa, rozlenie 0,05 kPaKolorimeter: 03581635 nm, 565 nm, 470 nm, 430 nm (rozlenie 0,035 % T)Konduktometrick senzor: 0382, 3 rozsahy0 200 S, 0 2 000 S, 0 20 000 S (rozlenie 0,082 S, 0,82 S, 8,2 S)pH systm elektrda 031 + zosilova 030irozlenie 0,005 jednotky pH10th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists

  7th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists

 • Senzor teploty 016Pouvanie bez potreby rekalibrcie v prcach:Kalorimetrick stanovenie integrlnej rozpacej entalpieMeranie tlaku nastenej pary (stanovenie vparnej entalpie z Clausiovej-Clapeyronovej rovnice)Kryoskopia (stanovenie molrnej hmotnosti neprchavho neelektrolytu)

  10th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists

  7th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists

 • Senzor tlaku 0341Podhodnocuje vekos atmosferickho tlakuKalibrcia: dvojbodov linerna (bez seku)Pouitie v prciMeranie tlaku nastenej pary (stanovenie vparnej entalpie z Clausiovej-Clapeyronovej rovnice)10th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists

  7th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists

 • Kolorimeter 03581Vhodn na meranie absorbanci v rozsahu 0,051Prce:Urenie molrneho absorpnho koeficienta (stanovenie molrneho absorpnho koeficienta CuSO4, NiSO4 pri vlnovej dke 635 nm)Znik farebnej formy fenolftalenu valkalickom prostred (sledovanie kinetiky chemickej reakcie prostrednctvom merania absorbancie)

  10th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists

  7th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists

 • Konduktometrick senzor 0382Podhodnocuje vodivos roztokovvemi nzke hodnoty (1 S) preceujeKalibrcia dvojbodov linernaPrce:Stanovenie disocianej kontanty slabej kyseliny pomocou vodivostnch meranHydrolza anhydridu kyseliny octovej

  10th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists

  7th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists

 • Kalibrcia senzorovMonos kalibrcie linerna, advanced10th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists

  7th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists

 • Vhody systmu CoachLabUniverzlnos experimenty: chmia, fyzika, biolgia ponuka viac ako 40 druhov senzorovMonos prpravy experimentu prostrednctvom riadiaceho softvru Coach 6 v reime Author : vber senzoraprprava tabuky pre meran veliinymerania asovch zvislost, manulne meraniajednoduch a preczna kalibrcia senzorovtudenti prca v reime Measurementbez monosti meni akkovek nastavenia experimentu10th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists

  7th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists

 • Finann podpora: APVV LPP-0230-09, KEGA 3/6285/0810th Workshop of Physical Chemists and ElectrochemistsPoakovaniePouit a odporan literatraCentre for Microcomputer Applications, http://www.cma.science.uva.nl/english/ Zo strnky CMA boli prevzat aj niektor obrzky.Centre for Microcomputer Applications: Guide to Coach 6, AMSTEL Institute/CMA Foundation, 2007, Amsterdam.Klein, E. a kol. Fyziklna chmia Praktikum, Nakladatestvo STU, 2009, Bratislava, ISBN 978-80-227-3187-4.Kovak, P., Klein, E., Kovakov, D.: Zklady prce s laboratrnym systmom CoachLab II+, Vydavatestvo STU, 2008, Bratislava, ISBN 978-80-227-2869-0.

  7th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists