32
INFORMATIKA PODRUČJA PRIMJENE RAČUNARA Dr.sc. Faruk Unkić i Prof.dr.sc. Senad Balić

Inofrmatika P2 - Podrucja primjene racunara.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

 • INFORMATIKAPODRUJA PRIMJENE RAUNARA

  Dr.sc. Faruk Unki i Prof.dr.sc. Senad Bali

 • Podruja primjene raunara

  Poveanjem sposobnosti raunara ostvarile su se i nove mogunosti primjene, poput virtualne realnosti, prenosa trodimenzionalne slike na daljinu i multimedijalnih aplikacija.

  Primjer: - medicina- obrazovanje- industrija- donoenje poslovnih odluka

  Znanje o raunarima postalo je dio svakodnevne pismenosti.

 • Podruja primjene raunara

  Raunarstvo (Computer science), prouava sloene sisteme, informacije i proraune pomou primjene matematike, elektrotehnike i tehnika softverskog inenjerstva.

  Informatika (information science), prouava interakciju ovjek-raunar; obradu, upravljanje i prikupljanje informacija, algoritme i programiranje.

 • Podruja primjene raunara

  Informatika se danas upotrebljava u brojnim aspektima ivota i rada, te u kombinaciji s drugim disciplinama tako nastaju:

  oBioinformatikao EkoinformatikaoGeoinformatikaoDrutvena (socijalna)

  informatikao Inenjerska informatikaoPravna informatikaoMedicinska informatika

 • Podruja primjene raunara u mainstvu

  Obrada teksta Tablini proraunu Prezentacije Rjeavanje

  matematikih problema

  Simulacije Modeliranje i

  vizualizacija

  Projektovanje Upravljanje mainama Baze podataka i PDM

  (Product Data Managament)

  Komunikacije Kontrola kvaliteta Dijagnostika ...

 • Obrada teksta

  Tekst editori: Edit, Notepad, ... Tekst procesori: Word pad, MS WORD, LATex,

  OpenOffice Writer, ... Microsoft Word najraireniji tekst procesor Osnovni problem nekompatibilnost verzija

  nanie (Office 2003/2007/2010/2013) Format datoteka: doc, docx U satsvau paketa MS Office Microsoft Office 365 (on line i off line verzija) ...

 • Obrada teksta

  Osnovna funkcija (tekst razliitih stilova, tabele, slike, spelling) ne omoguuje pisanje sloenih matematikih formula.

  Koriste se dodatni software: Microsoft Equation Math Type OpenOffice.org Math

 • Obrada teksta OpenOffice Writer

  Besplatan software u sastavu paketa OpenOffice.org

  Koristi .odt format datoteke Moe otvarati .doc i docx datoteke (.docx od

  verzije 3.0)

 • Obrada teksta LaTex

  Koristi se u akademskoj zajednici i u izdavakim kompanijama, posebno zbog kvaliteta izlaza i automatizacije izrade tabela, formula i bibliografija.

  LaTex je opisni programski jezik za koritenje jezika za formatiranje niskog nivoa:Tex.

 • Tablini prorauni

  Spreadsheet je software iji dokument predstavlja tabelu, koja se sastoji od listova (worksheet), horizontalni redova (row) i vertikalnih kolona (columns).

  Cell polje tabele moe sadrati tekst, broj ili formulu.

 • Tablini prorauni

  U formulama se koriste konstante, operatori, funkcije i adrese drugih polja u tabeli.

  Primjer:= SUM(A1:A15) = AVERAGE(C5:D16)^2-1

  Promjenom bilo kojeg polja, automatski se raunaju razultati svih formula u tabeli.

 • Tablini prorauni

  Microsoft Excel (2003, 2007, 2010, 2013) OpenOffice Calc Prvi softver za tabline proraune je LANPAR

  (LANguage for Programming Arrays at Random) Meu inenjerima

  je bio poznat LOTUS koji je razvio IBM a koji se i danas koristi

 • Prezentacije

  Software koji oponaa dijaprojektor Najee je u upotrebi MS PowerPoint U novije vrijeme se pojavio Prezi Dokument predstavlja kolekciju slajdova i

  prvenstveno je namjenjen prikazu na ekranu Stalnim usavravanjem omoguena je

  multimedija i hiperlinkove na druge dokumente

 • Rjeavanje matematikih problema

  Metodama matematike fizike pojave iz prirode se opisuju matematikim modelima, najee sistemima diferencijalnih jednaina, integralnim raunom, viestrukim integralnim raunom i numerikim matematskim metodama.

  Ti se sistemi rjeavaju pomou priblinih, numerikih metoda, koje se implementiraju u raunarske programe.

 • Simulacije

  Razvijeni su univerzalni i namjenski paketi za laku implementaciju numerikih metoda, bez potrebe poznavanja programskih vjetina.

 • Modeliranje i vizuelizacija

  U svrhu projektovanja, izrade tehnike dokumentacije, simulacija, pripreme proizvodnog procesa, ili samo za vizualni prikaz, izrauju se 2D i 3D modeli.

  CAD Computer Aided Design

 • Projektovanje

  Izrada tehnike dokumentacije se sve vie vri pomou CAD software-a.

  Osnovne prednosti: Biblioteka elemenata Laka distribucija Timski rad Lake modifikacije dizajna

 • Upravljanje mainama

  Moderna proizvodnja podrazumjeva sve vei stepen automatizacije.

  Umjesto mehanikih ili elektronskih sklopova, dio tehnologije se realizuje pomou raunarskih programa.

  CAM Computer Aided Manufacturing.

 • Baze podataka

  Baza podataka (database) je sistem za struktuirano pohranjivanje podataka.

  Omoguuje istovremenu upotrebu od strane vie korisnika

  Koristi tehnike za optimalno koritenje resursa za pohranjivanje podataka

  Programskim jezicima (SQL) prave se podskupovi podataka prema datom kriteriju

  Obezbjeuje se integritet i zatita podataka

 • Baze podataka

  Podaci se pohranjuju u tabele, u kojima kolone predstavljaju kategorije podataka, a redovi pojedinane slogove.

  Za manje, jednostavnije baze koristi se MS Access

  Za vee, sloene sisteme koriste se serverske tehnologije: Oracle, SQL server, MySQL, ...

 • Baze podataka

  Relacione baze podataka koriste tabele koje su meusobno povezane relacijama, kako bi se smanjila ukupna koliina podataka.

 • Baze podataka

  Pored tabela, baze podataka sadre i slijedee objekte:

  Forme (za intuitivniji unos podataka) Izvjetaje (za formatiranje izlaznih podataka) Upite Query (za filtriranje formatiranje

  podskupova na osnovu zadanog kriterija) VBA programski jezik

 • Baze podataka

  Specijalne baze podataka:

  GIS Geografski informacioni sistem

 • Komunikacije

  Savremene komunikacije se digitaliziraju, kako bi se omoguila upotreba raunara za obradu podataka.

  Digitalna TV zauzima ue frekventno podruje u istom opsegu vie kanala ili kanala sa HD rezolucijom.

  Prenos brojeva, SMS, MMS, Pozivi na ekanju, video poziv, IP TV, VoIP, ... Su tehnologije koje koriste raunare.

 • Kontrola kvaliteta

  Mjerni ureaji se takoer digitaliziraju, da bi se omoguila automatizacija, eliminisao ljudski faktor i smanjile greke, poveale mogunosti komunikacije, te kako bi se prikupljeni podaci lake pohranili i obradili.

 • Dijagnostika

  Na osnovu izmjerenih podataka moe se utvrditi stanje tehnikog sistema.

 • Dijagnostika

  Mjerenje vibracije daje signal u vremenskom domenu.

  FFT je matematika transformacija signala u frekventni domen, koja se izvodi pomou raunara.

 • Historijski slijed primjene IT-a

  Na slijedeim linkovima su date primjene IT-a u vremenu:

  Primjer 1

  Primjer 2

  Primjer 3

 • HVALA NA PANJI !