of 32 /32
Innowacyjna Szkoła Innowacyjna Szkoła Zawodowa Zawodowa Autorzy prezentacji: Autorzy prezentacji: Marcin Marcin Dżugaj Dżugaj Mateusz Wawrzyniak Mateusz Wawrzyniak Marek Marek Walocha Walocha Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku

Innowacyjna Szkoła Zawodowa

  • Upload
    kiefer

  • View
    48

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Innowacyjna Szkoła Zawodowa. Autorzy prezentacji: Marcin Dżugaj Mateusz Wawrzyniak Marek Walocha Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku. Bezdomni z wyboru czy konieczności. BEZDOMNY. Człowiek nie posiadający domu, nocujący w różnych miejscach: - PowerPoint PPT Presentation

Text of Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Page 1: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Innowacyjna Szkoła Innowacyjna Szkoła ZawodowaZawodowa

Autorzy prezentacji:Autorzy prezentacji:

Marcin DżugajMarcin Dżugaj Mateusz WawrzyniakMateusz Wawrzyniak

Marek WalochaMarek Walocha

Zespół Szkół Rolniczych w PrudnikuZespół Szkół Rolniczych w Prudniku

Page 2: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Bezdomni z Bezdomni z wyboru czy wyboru czy

koniecznościkonieczności

Page 3: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

BEZDOMNYBEZDOMNY

Człowiek nie Człowiek nie posiadający domu, posiadający domu, nocujący w różnych nocujący w różnych miejscach:miejscach:

na dworcach, na dworcach, klatkach klatkach

schodowych, schodowych, parkach, parkach, na działkach, na działkach, opuszczonych opuszczonych

domach,domach, wagonach stojących wagonach stojących

na bocznicyna bocznicy

Page 4: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Bezdomność :Bezdomność :

z wyboruz wyboru

z koniecznościz konieczności

Page 5: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Bezdomni z wyboruBezdomni z wyboru

Stanowią niewielką grupę bezdomnych. Stanowią niewielką grupę bezdomnych. Mówią o sobie, że wybierają wolność i Mówią o sobie, że wybierają wolność i wędrują po kraju i świecie. Ten wybór jest wędrują po kraju i świecie. Ten wybór jest jednak najczęściej podyktowany jednak najczęściej podyktowany zaburzeniami natury psychicznej.zaburzeniami natury psychicznej.

Page 6: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Bezdomni z koniecznościBezdomni z konieczności

Przykładem bezdomności z konieczności są Przykładem bezdomności z konieczności są kobiety uciekające przed mężem alkoholikiem, kobiety uciekające przed mężem alkoholikiem, znęcającym się nad rodziną lub niezamężne kobiety w znęcającym się nad rodziną lub niezamężne kobiety w ciąży, nie wytrzymujące presji otoczenia lub wręcz ciąży, nie wytrzymujące presji otoczenia lub wręcz wyrzucane wyrzucane z z domu. domu.

Niewielką grupę stanowią emeryci i renciści, Niewielką grupę stanowią emeryci i renciści, którzy którzy zz różnych przyczyn pozostali sami w życiu. Są różnych przyczyn pozostali sami w życiu. Są wśród nich osoby otrzymujące niskie świadczenia. wśród nich osoby otrzymujące niskie świadczenia. Stracili swoje mieszkania Stracili swoje mieszkania zz powodu niemożliwości powodu niemożliwości płacenia wysokiego czynszu. W schroniskach oczekują płacenia wysokiego czynszu. W schroniskach oczekują na przydział mieszkania socjalnego.na przydział mieszkania socjalnego.

Pojawiła się także nie znana dotąd kategoria Pojawiła się także nie znana dotąd kategoria młodych robotników, którzy na skutek bezrobocia i młodych robotników, którzy na skutek bezrobocia i likwidacji hoteli robotniczych, popadają w bezdomność.likwidacji hoteli robotniczych, popadają w bezdomność.

Page 7: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Przyczyny bezdomności jako zjawiska Przyczyny bezdomności jako zjawiska społecznego związane są:społecznego związane są:

ze zmianami demograficznymi,ze zmianami demograficznymi, z ruchliwością społeczną,z ruchliwością społeczną, z recesją gospodarczą i sprzężonym z nią z recesją gospodarczą i sprzężonym z nią

bezrobociem oraz ubożeniem bezrobociem oraz ubożeniem społeczeństwa,społeczeństwa,

z niedowładem polityki mieszkaniowej,z niedowładem polityki mieszkaniowej, kurczeniem się komunalnych zasobów kurczeniem się komunalnych zasobów

mieszkaniowych,mieszkaniowych, brakiem lokali zastępczych,brakiem lokali zastępczych, wzrostem cen mieszkań czynszowych,wzrostem cen mieszkań czynszowych, z redukcją nakładów państwa na pomoc społecznąz redukcją nakładów państwa na pomoc społeczną z dysfunkcjonalnością instytucji opiekuńczo-z dysfunkcjonalnością instytucji opiekuńczo-

resocjalizujących i karnychresocjalizujących i karnych

Page 8: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Przyczyny bezdomności jako cechy położenia Przyczyny bezdomności jako cechy położenia społecznego związane są:społecznego związane są:

z patologiami (alkoholizm, przestępczość, z patologiami (alkoholizm, przestępczość, prostytucja, narkomania) prostytucja, narkomania)

rozpad więzi rodzinnych, włóczęgostwo, rozpad więzi rodzinnych, włóczęgostwo, żebractwo,żebractwo,

z zaburzeniami psychicznymi,z zaburzeniami psychicznymi, z konfliktami na tle obyczajowym i odtrąceniem z konfliktami na tle obyczajowym i odtrąceniem

niesamodzielnych członków rodziny (samotne niesamodzielnych członków rodziny (samotne matki, porzucone dzieci, chorzy na AIDS, matki, porzucone dzieci, chorzy na AIDS, zniedołężniali starcy)zniedołężniali starcy)

Page 9: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Przyczyny bezdomnościPrzyczyny bezdomnościPrzyczyn bezdomności jest wiele. Przyczyn bezdomności jest wiele.

Niekiedy bezdomność jest konsekwencją Niekiedy bezdomność jest konsekwencją długotrwałego bezrobocia. Człowiek bez pracy długotrwałego bezrobocia. Człowiek bez pracy staje się zniechęcony do życia, zaczyna pić, staje się zniechęcony do życia, zaczyna pić, aby zapomnieć o kłopotach. Początkowo sięga aby zapomnieć o kłopotach. Początkowo sięga po piwo, później po wódkę, a po kilku latach, po piwo, później po wódkę, a po kilku latach, gdy sytuacja się nie poprawia, wpada w gdy sytuacja się nie poprawia, wpada w pułapkę uzależnienia. Bezdomni nocujący w pułapkę uzależnienia. Bezdomni nocujący w noclegowniach w 80% przyznają się do noclegowniach w 80% przyznają się do uzależnienia od alkoholu czy hazardu, a co uzależnienia od alkoholu czy hazardu, a co czwarta przebywająca tam osoba miała konflikt czwarta przebywająca tam osoba miała konflikt z prawem i była karana. Charakteryzują ich z prawem i była karana. Charakteryzują ich tatuaże i więzienne zachowania.tatuaże i więzienne zachowania.

Page 10: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Bezdomność widziana Bezdomność widziana oczamioczami

Osoby sprawującej władzeOsoby sprawującej władze

Przeciętnego obywatelaPrzeciętnego obywatela

Bezdomnego Bezdomnego

Kierownika placówki dla bezdomnychKierownika placówki dla bezdomnych

Page 11: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Gmina ma obowiązek wygospodarować środki finansowe na Gmina ma obowiązek wygospodarować środki finansowe na różnego rodzaju formy wsparcia osób bezdomnych.różnego rodzaju formy wsparcia osób bezdomnych.

Pomoc mogą realizować w imieniu gminy:Pomoc mogą realizować w imieniu gminy:- Ośrodki Pomocy Społecznej znajdujące się w gminach, - Ośrodki Pomocy Społecznej znajdujące się w gminach, dzielnicach,dzielnicach,- organizacje społeczne (fundacje i stowarzyszenia), - organizacje społeczne (fundacje i stowarzyszenia),

- Kościół Katolicki i inne kościoły, związki wyznaniowe.- Kościół Katolicki i inne kościoły, związki wyznaniowe.

Gmina może im zlecić realizację określonych zadań.Gmina może im zlecić realizację określonych zadań.

Stosunek władzy

Page 12: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Pomocy udziela ta gmina, na terenie której osoba ubiegająca Pomocy udziela ta gmina, na terenie której osoba ubiegająca się o pomoc przebywa na stałe lub gmina ostatniego się o pomoc przebywa na stałe lub gmina ostatniego zameldowania na pobyt stały. Świadczenia, z których można zameldowania na pobyt stały. Świadczenia, z których można skorzystać w takiej sytuacji, są szczegółowo wyliczone w skorzystać w takiej sytuacji, są szczegółowo wyliczone w ustawie i obejmują:ustawie i obejmują:

przyznanie schronienia - w domu dla bezdomnych, schronisku, przyznanie schronienia - w domu dla bezdomnych, schronisku, noclegowni; noclegowni;

wydanie posiłku - w jadłodajniach i stołówkach dla wydanie posiłku - w jadłodajniach i stołówkach dla bezdomnych, ubogich; bezdomnych, ubogich;

zaopatrzenie w niezbędne ubranie; zaopatrzenie w niezbędne ubranie; interwencję kryzysową (świadczenie specjalistycznych usług, interwencję kryzysową (świadczenie specjalistycznych usług,

zwłaszcza psychologicznych, prawnych, hotelowych, które są zwłaszcza psychologicznych, prawnych, hotelowych, które są dostępne całą dobę, usługi opiekuńcze)dostępne całą dobę, usługi opiekuńcze)

wypłatę zasiłku stałego wypłatę zasiłku stałego wypłatę zasiłku celowego na pokrycie niezbędnych potrzeb wypłatę zasiłku celowego na pokrycie niezbędnych potrzeb

życiowych życiowych

Pomoc gminyPomoc gminy

Page 13: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Czy zawsze można liczyć na Czy zawsze można liczyć na pomoc państwa?pomoc państwa?

Są przepisy umożliwiające dobrą współpracę Są przepisy umożliwiające dobrą współpracę placówek z administracją publiczną. Jednak placówek z administracją publiczną. Jednak często opiekuni rozbijają się o mur obojętności często opiekuni rozbijają się o mur obojętności urzędników i polityków. W pewnym przypadku urzędników i polityków. W pewnym przypadku sanepid zabronił placówce organizowania sanepid zabronił placówce organizowania noclegów dla bezdomnych, bo przeszkadzała im noclegów dla bezdomnych, bo przeszkadzała im zbyt mała odległość między noclegownią a zbyt mała odległość między noclegownią a jadłodajnią. Sanepid zarekomendował, aby jadłodajnią. Sanepid zarekomendował, aby biedacy spali na krzesłach! Placówki często biedacy spali na krzesłach! Placówki często dysponują, niestety, skromnymi środkami i nie dysponują, niestety, skromnymi środkami i nie zawsze stać je na spełnienie wszystkich wymogów zawsze stać je na spełnienie wszystkich wymogów technicznych i sanitarnych. technicznych i sanitarnych.

Page 14: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Stosunek przeciętnego Stosunek przeciętnego obywatelaobywatela

Obecnie do istnienia ludzi bezdomnych zaczęliśmy się już Obecnie do istnienia ludzi bezdomnych zaczęliśmy się już przyzwyczajać. Brudni, często pijani błąkają się po peronach, przyzwyczajać. Brudni, często pijani błąkają się po peronach, dworcowych barach, śpią na ławkach, stoją przygarbieni z dworcowych barach, śpią na ławkach, stoją przygarbieni z wyciągniętymi rękami pod kościołami, licząc na współczucie wyciągniętymi rękami pod kościołami, licząc na współczucie wierzących. wierzących.

Widok ludzkiej biedy skłania nas do refleksji, budzi Widok ludzkiej biedy skłania nas do refleksji, budzi różne uczucia, często głęboko skrywane. Z litościąróżne uczucia, często głęboko skrywane. Z litościąpatrzymy na kalekie, rumuńskie dziecko czy żebraka patrzymy na kalekie, rumuńskie dziecko czy żebraka siedzącego pod kościołem. Ludzie wspomagali ubogich od siedzącego pod kościołem. Ludzie wspomagali ubogich od najdawniejszych czasów. Dzielili się majątkiem, pielęgnowali najdawniejszych czasów. Dzielili się majątkiem, pielęgnowali trędowatych i niedołężnych.trędowatych i niedołężnych.Później zakładali przytułki i szpitale. Później zakładali przytułki i szpitale.

Page 15: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Jaki jest stosunek Polaków do Jaki jest stosunek Polaków do ludzi ubogich i potrzebujących?ludzi ubogich i potrzebujących?

„„Pewnego razu trafiło do mnie dwoje Pewnego razu trafiło do mnie dwoje bezdomnych, którzy mieli połamane ręce” – bezdomnych, którzy mieli połamane ręce” – relacjonuje kierownik placówki. „Gdy spali na relacjonuje kierownik placówki. „Gdy spali na dworcu, policjanci budzili ich, tłukąc z całej siły dworcu, policjanci budzili ich, tłukąc z całej siły pałką. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby tak pałką. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby tak traktować bliźniego? Jest, rzecz jasna, także wielu traktować bliźniego? Jest, rzecz jasna, także wielu ludzi dobrej woli, ciągle zgłaszają się do nas ludzi dobrej woli, ciągle zgłaszają się do nas wolontariusze. Jednak wielu, przytłoczonych wolontariusze. Jednak wielu, przytłoczonych ciężarem obowiązków, rezygnuje. Brakuje nam rąk ciężarem obowiązków, rezygnuje. Brakuje nam rąk do pracy”. do pracy”.

Page 16: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Poczucie dumy i wstyduPoczucie dumy i wstydu

Najbardziej zastanawiające jest ludzkie poczucie Najbardziej zastanawiające jest ludzkie poczucie dumy i wstydu. Często nie pozwala ono prosić dumy i wstydu. Często nie pozwala ono prosić bezdomnym o pomoc, szukać innej alternatywy. bezdomnym o pomoc, szukać innej alternatywy. Przecież wielu z tych ludzi ma rodziny, znajomych czy Przecież wielu z tych ludzi ma rodziny, znajomych czy przyjaciół, którzy mogliby podać im rękę. Jednak duma przyjaciół, którzy mogliby podać im rękę. Jednak duma blokuje ich przed poproszeniem o pomoc, przed blokuje ich przed poproszeniem o pomoc, przed przyznaniem się do porażki. Ci ludzie często pochodzą z przyznaniem się do porażki. Ci ludzie często pochodzą z małych miasteczek albo ze wsi i po prostu wstydzą się małych miasteczek albo ze wsi i po prostu wstydzą się tam wrócić. Najbardziej szokujące jest to, że tak mało tam wrócić. Najbardziej szokujące jest to, że tak mało potrzeba, by stać się jednym z nich. Czasami wystarczy potrzeba, by stać się jednym z nich. Czasami wystarczy tylko trochę się zachwiać, a droga powrotu nie jest łatwa.tylko trochę się zachwiać, a droga powrotu nie jest łatwa.

Page 17: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Formy pomocy są uzależnione od możliwości finansowych, Formy pomocy są uzależnione od możliwości finansowych, lokalowych czy kadrowych. Każda jednak pomoc, nawet lokalowych czy kadrowych. Każda jednak pomoc, nawet pomoc symboliczna jest potrzebna.pomoc symboliczna jest potrzebna.

Przykładem placówki prowadzonej przez Caritas archidiecezji Przykładem placówki prowadzonej przez Caritas archidiecezji warszawskiej, jest Przystań,warszawskiej, jest Przystań,

noclegownia dla bezdomnych mężczyzn. Świadczy się tam noclegownia dla bezdomnych mężczyzn. Świadczy się tam pomoc przez całą dobę dla 87 osób. Roczniepomoc przez całą dobę dla 87 osób. Rocznie

korzysta tam korzysta tam zz pomocy ok. 700 osób. Placówka zapewnia pomocy ok. 700 osób. Placówka zapewnia schronienie, wyżywienie dla chorych, dlaschronienie, wyżywienie dla chorych, dla

wszystkich pieczywo i herbatę, a w miarę możliwości wszystkich pieczywo i herbatę, a w miarę możliwości sponsorów coś do chleba. sponsorów coś do chleba.

Formy pomocyFormy pomocy

Page 18: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

W miarę wolnych miejsc przyjmuje się W miarę wolnych miejsc przyjmuje się każdego lecz stawiane są warunki i określa każdego lecz stawiane są warunki i określa się termin pobytu. Osoby, które podejmują się termin pobytu. Osoby, które podejmują leczenie odwykowe, starania o rentę lub leczenie odwykowe, starania o rentę lub meldunek, mogą przedłużyć pobyt. Dotyczy meldunek, mogą przedłużyć pobyt. Dotyczy to również emerytów, rencistów, młodych to również emerytów, rencistów, młodych wychowanków domów dziecka, czy wychowanków domów dziecka, czy więźniów, którzy opuścili zakłady karne. więźniów, którzy opuścili zakłady karne.

Page 19: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Jak co roku zwłaszcza w okresie jesienno – Jak co roku zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym policjanci wspólnie z innymi służbami zimowym policjanci wspólnie z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo angażują odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo angażują się w pomoc dla ośrodków pomocy docierając do się w pomoc dla ośrodków pomocy docierając do osób bezdomnych z informacjami na temat osób bezdomnych z informacjami na temat gminnych instytucji pomocowych i schronisk gminnych instytucji pomocowych i schronisk funkcjonujących w danym mieście. funkcjonujących w danym mieście. Jest to wykonywane w myśl ustawy o pomocy Jest to wykonywane w myśl ustawy o pomocy społecznej w której mowa, że do zadań własnych społecznej w której mowa, że do zadań własnych gminy należy udzielenie schronienia, zapewnienie gminy należy udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym pozbawionym

Page 20: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Opracowuje się różne programy Opracowuje się różne programy pomagające wychodzeniu z bezdomnościpomagające wychodzeniu z bezdomności

W pracy socjalnej wyróżniono trzy etapy:

ratownictwo pomoc w usamodzielnianiu się

opiekę

Jest to jednak często teoria, a praca w ośrodkach Jest to jednak często teoria, a praca w ośrodkach pomocy społecznej obejmuje tylko pierwszy etap pomocy społecznej obejmuje tylko pierwszy etap czyli ratownictwo.czyli ratownictwo.

Page 21: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Jak można pomóc bezdomnymJak można pomóc bezdomnym? ?

Możliwości są różne. Można dać adres Możliwości są różne. Można dać adres instytucji, która zapewni dach nad głową, instytucji, która zapewni dach nad głową, wyżywienie, ubranie, opiekę medyczną. wyżywienie, ubranie, opiekę medyczną. Można także włączyć się do pracy jako Można także włączyć się do pracy jako wolontariusz.wolontariusz.

Pomoc polegać może na rozmowie czy Pomoc polegać może na rozmowie czy załatwianiu prostych spraw codziennych.załatwianiu prostych spraw codziennych.

Page 22: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Wszyscy, którzy zajmują się pomaganiem Wszyscy, którzy zajmują się pomaganiem bezdomnym wiedzą, że 75-90% tych osób to ludzie bezdomnym wiedzą, że 75-90% tych osób to ludzie uzależnieni od alkoholu. Pomaganie tym ludziom jest uzależnieni od alkoholu. Pomaganie tym ludziom jest procesem złożonym i wieloaspektowym. Pomaganie procesem złożonym i wieloaspektowym. Pomaganie bezdomnym, w tym bezdomnym alkoholikom, wymaga bezdomnym, w tym bezdomnym alkoholikom, wymaga działań wielu wyspecjalizowanych służb i obejmuje działań wielu wyspecjalizowanych służb i obejmuje przynajmniej cztery obszary:przynajmniej cztery obszary:

- Socjalno-ekonomicznySocjalno-ekonomiczny

- Prawno-administracyjnyPrawno-administracyjny

- Psychoteraupetyczno-psychologicznyPsychoteraupetyczno-psychologiczny

- Readaptacyjno-rehabilitacyjny- Readaptacyjno-rehabilitacyjny

Page 23: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Pomoc socjalno-Pomoc socjalno-ekonomicznaekonomiczna obejmuje zaspokojenie obejmuje zaspokojenie podstawowych potrzeb podstawowych potrzeb fizycznych człowieka: fizycznych człowieka: dach nad głową, dach nad głową, jedzenie, odzież, jedzenie, odzież, obsługę medyczną.obsługę medyczną.

Pomoc prawno-Pomoc prawno-administracyjnaadministracyjna obejmuje zaspokojenie obejmuje zaspokojenie podstawowych potrzeb podstawowych potrzeb obywatelskich, takich jak:obywatelskich, takich jak:uzyskanie dokumentów uzyskanie dokumentów tożsamości, pomoc w tożsamości, pomoc w nadrobieniu zaniedbań nadrobieniu zaniedbań prawno-administracyjnych prawno-administracyjnych w instytucjach w instytucjach społecznych i porządku społecznych i porządku publicznego, pomoc w publicznego, pomoc w dochodzeniu i dochodzeniu i egzekwowaniu praw egzekwowaniu praw obywatelskich.obywatelskich.

Page 24: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Pomoc psychoteraupetyczno-Pomoc psychoteraupetyczno-psychologicznapsychologiczna

obejmuje, ogólnie obejmuje, ogólnie mówiąc, pracę nad mówiąc, pracę nad świadomością. Praca ta świadomością. Praca ta wymaga dużego wymaga dużego doświadczenia w zakresie doświadczenia w zakresie rozumienia reakcji i rozumienia reakcji i zachowań zachowań podopiecznego. Jest to podopiecznego. Jest to praca dydaktyczno-praca dydaktyczno-wychowawcza.wychowawcza.

Pomoc readaptacyjno-Pomoc readaptacyjno-rehabilitacyjnarehabilitacyjna

jest niezbędna w dalszym jest niezbędna w dalszym etapie, w celu utrwalenia etapie, w celu utrwalenia efektów pracy nad efektów pracy nad rozszerzaniem świadomości. rozszerzaniem świadomości. Polega głównie na Polega głównie na zaoferowaniu możliwości zaoferowaniu możliwości mieszkania w hotelach, mieszkania w hotelach, mieszkaniach mieszkaniach kontraktowych, na kontraktowych, na wspieraniu osobistego planu wspieraniu osobistego planu trzeźwienia i wychodzenia z trzeźwienia i wychodzenia z bezdomności. bezdomności.

Page 25: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Pomaganie bezdomnym alkoholikom to szczególnie trudna Pomaganie bezdomnym alkoholikom to szczególnie trudna relacja międzyludzka, wymagająca od całego zespołu relacja międzyludzka, wymagająca od całego zespołu pomagającego taktu, zrozumienia, wrażliwości, mądrości pomagającego taktu, zrozumienia, wrażliwości, mądrości i doświadczenia, a także umiejętności egzekwowania i doświadczenia, a także umiejętności egzekwowania zawartych kontraktów, samodyscypliny i uczciwości. zawartych kontraktów, samodyscypliny i uczciwości. Czasami dysponenci społecznych środków na pomoc Czasami dysponenci społecznych środków na pomoc bezdomnym oczekują cudów. Dysponują obrazem bezdomnym oczekują cudów. Dysponują obrazem idealnego bezdomnego alkoholika, który z entuzjazmem idealnego bezdomnego alkoholika, który z entuzjazmem pracuje w schronisku, wszystkim mówi dzień dobry, nie pracuje w schronisku, wszystkim mówi dzień dobry, nie używa brzydkich wyrazów, a w przeciągu kilku miesięcy używa brzydkich wyrazów, a w przeciągu kilku miesięcy od zakończenia terapii wynajmuje sobie mieszkanie i nie od zakończenia terapii wynajmuje sobie mieszkanie i nie wraca na złe drogi. wraca na złe drogi.

Jest to jednak tylko idealistyczna wizja. Wszystko zależy Jest to jednak tylko idealistyczna wizja. Wszystko zależy zarówno od bezdomnych jak i pomagających.zarówno od bezdomnych jak i pomagających.

Page 26: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Wielu bezdomnych przyznaje się do uzależnienia od Wielu bezdomnych przyznaje się do uzależnienia od alkoholu:alkoholu:

Wiele razy, szczególnie zimą, osoby bezdomne pytane dlaczego nie Wiele razy, szczególnie zimą, osoby bezdomne pytane dlaczego nie chcą pójść do placówki, stwierdzają, że tam musieliby być trzeźwi…chcą pójść do placówki, stwierdzają, że tam musieliby być trzeźwi…

Page 27: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Żadna instytucja nie ma wpływu na Żadna instytucja nie ma wpływu na wyjście bezdomnego ze stanu, w jakim się wyjście bezdomnego ze stanu, w jakim się znalazł. Wyjście z tak trudnego położenia znalazł. Wyjście z tak trudnego położenia może dokonać się tylko w sercu człowieka i może dokonać się tylko w sercu człowieka i to na skutek głębokiej przemiany duchowej. to na skutek głębokiej przemiany duchowej. Wielu ludziom to się udało.Wielu ludziom to się udało.

Page 28: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Jak zatem walczyć z bezdomnością i czy w ogóle Jak zatem walczyć z bezdomnością i czy w ogóle istnieje realna szansa rozwiązania tego trudnegoistnieje realna szansa rozwiązania tego trudnego

problemu?problemu?

Z pewnością jego całkowite wyeliminowanie Z pewnością jego całkowite wyeliminowanie jest niemożliwe, można natomiast jest niemożliwe, można natomiast zmniejszyć rozmiary bezdomności, zmniejszyć rozmiary bezdomności, tworząc schroniska, które oprócz tworząc schroniska, które oprócz zapewnienia czasowego dachu nad głową zapewnienia czasowego dachu nad głową i wyżywienia, przygotują człowieka do i wyżywienia, przygotują człowieka do podjęcia samodzielnego życia, głównie podjęcia samodzielnego życia, głównie poprzez zdobycie odpowiedniej pracy.poprzez zdobycie odpowiedniej pracy.

Page 29: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Czy istnieje jakaś szansa na wyjście Czy istnieje jakaś szansa na wyjście z bezdomności? z bezdomności?

Podsumowując, dużą rolę odgrywa czas. Im Podsumowując, dużą rolę odgrywa czas. Im dłużej człowiek pozostaje bezdomny, tym dłużej człowiek pozostaje bezdomny, tym łatwiej traci wiarę i nadzieję, że jego los łatwiej traci wiarę i nadzieję, że jego los może pewnego dnia się odmienić. Ogarnia może pewnego dnia się odmienić. Ogarnia go apatia i nie widzi sensu w działaniu.go apatia i nie widzi sensu w działaniu.

Page 30: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Placówki dla bezdomnych w naszym Placówki dla bezdomnych w naszym regionieregionie

W naszym województwie również funkcjonują placówki W naszym województwie również funkcjonują placówki

działające na rzecz ludzi bezdomnych. Jedne z bardziej znanych to:działające na rzecz ludzi bezdomnych. Jedne z bardziej znanych to: STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEMNEJ "BARKA" STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEMNEJ "BARKA" - STRZELCE - STRZELCE

OPOLSKIEOPOLSKIE

OPOLSKIE CENTRUM WOLONTARIATU PRZY OPOLSKIM FORUM OPOLSKIE CENTRUM WOLONTARIATU PRZY OPOLSKIM FORUM ORGANIZACJI SOCJALNYCH ORGANIZACJI SOCJALNYCH - OPOLE- OPOLE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK READAPMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK READAPTACJI SPOŁECZNEJ "GAWRA" - NOCLEGOWNIATACJI SPOŁECZNEJ "GAWRA" - NOCLEGOWNIA - OPOLE - OPOLE

CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ - KUCHNIA CARITASCARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ - KUCHNIA CARITAS - - KLUCZBORKKLUCZBORK

Page 31: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

„„Lisy mają nory i ptaki powietrzne Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca gdzie by głowę mógł oprzeć” miejsca gdzie by głowę mógł oprzeć”

(Mt. 8.9 – 20)(Mt. 8.9 – 20)

Page 32: Innowacyjna Szkoła Zawodowa

•KONIECKONIECDziękujemy za uwagę.Dziękujemy za uwagę.