of 4 /4
ISINALARAWANG KUWENTO SA BIBLIYA Iniligtas ni Jehova ang mga Israelita EXODO 13:17–15:21 s LOLO, PAANO PO NALALAMAN NI MOISES KUNG SAAN TAYO PUPUNTA? NAKIKITA MO BA ANG HALIGING ULAP NA ’YON SA UNAHAN? SAANMAN PAPUNTAHIN NI JEHOVA ’YAN, DO’N DIN PUPUNTA SI MOISES. KUNG KAILANGAN NATING MAGLAKBAY SA GABI, AAKAYIN TAYO NG HALIGING APOY NA MULA KAY JEHOVA. TINGNAN N’YO! MAY HUMAHABOL SA ATIN! ANO ’YON? O HINDI . . . www.jw.org 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania Pahina 1

Iniligtas ni Jehova ang mga Israelita · nating maglakbay sa gabi, ... si paraon at ang lahat ng hukbo ... tagumpay para kay jehova. sabayan natin sila! ‘si jehova ay

 • Author
  phamdat

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Iniligtas ni Jehova ang mga Israelita · nating maglakbay sa gabi, ... si paraon at ang lahat ng...

 • ISINALARAWANG KUWENTO SA BIBLIYA

  Iniligtas ni Jehova ang mga IsraelitaEXODO 13:1715:21

  sLOLO, PAANO PONALALAMAN NI

  MOISES KUNG SAANTAYO PUPUNTA?

  NAKIKITA MO BAANG HALIGING ULAP NA

  YON SA UNAHAN? SAANMANPAPUNTAHIN NI JEHOVA YAN,

  DON DIN PUPUNTASI MOISES.

  KUNG KAILANGANNATING MAGLAKBAY SAGABI, AAKAYIN TAYO NG

  HALIGING APOY NAMULA KAY JEHOVA.

  TINGNANNYO!

  MAY HUMAHABOLSA ATIN!

  ANOYON?

  O HINDI . . .

  www.jw.org 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaPahina 1

  www.jw.org/tlwww.jw.org

 • . . . SIPARAON ATANG MGAEHIPSIYO!

  SUKOL NATAYO!

  ANO ITONGGINAWA MO SA MIN,MOISES? BAKIT PAKASI UMALIS TAYO

  SA EHIPTO?

  MAMAMATAYTAYO DITOSA DAGATNA PULA!

  HUWAGKAYONG MATAKOT.SI JEHOVA ANGMAKIKIPAGLABANPARA SA INYO.

  NAGSALITA SI JEHOVA KAY MOISES:

  ITAAS MO ANGIYONG TUNGKOD AT

  IUNAT MO ANG IYONGKAMAY SA DAGAT

  NA PULA.

  AT ANG DAGAT NA PULAAY NAHATI.

  GUMAWA SI JEHOVA NG DAAN SA DAGAT, AT ANGMGA ISRAELITA AY NAGLAKAD SA GITNA NG DAGATSA TUYONG LUPA. ANG TUBIG AY NAGING PADERSA KANILANG KANAN AT SA KANILANG KALIWA.

  TINUTULUNGANTAYO NI JEHOVA NA

  MAKATAKAS! PERO . . .HINAHABOL PA RIN TAYONG MGA EHIPSIYO . . .

  MAGTIWALA TAYOKAY JEHOVA.ILILIGTAS NYA

  TAYO.

  www.jw.org 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaISINALARAWANG KUWENTO SA BIBLIYA Iniligtas ni Jehova ang mga Israelita Pahina 2

  www.jw.org

 • HABANG TUMATAWID SA GITNA NG DAGATANG HUKBONG EHIPSIYO, NILITO SILANI JEHOVA.

  PARAON,NATATANGGAL ANGMGA GULONG NGATING MGA KARO!

  ISA ITONGSILO!

  TUMAKAS NA TAYO!TALAGANG

  NAKIKIPAGLABAN SIJEHOVA PARA SA

  KANILA!

  NAGSALITA ULIT SI JEHOVA KAY MOISES . . .

  IUNAT MO ANGIYONG KAMAY SA

  DAGAT PARA TUMABONANG TUBIG SA MGA

  EHIPSIYO.

  www.jw.org 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaISINALARAWANG KUWENTO SA BIBLIYA Iniligtas ni Jehova ang mga Israelita Pahina 3

  www.jw.org

 • SI PARAON AT ANG LAHAT NG HUKBONIYA AY NALUNOD SA DAGAT NA PULA.

  INILIGTAS TAYONI JEHOVA. PAANO

  NATIN SIYAMAPAPASALAMATAN?

  TINGNAN NINYO! SIMOISES AT ANG KAPATIDNIYANG SI MIRIAM AYUMAAWIT NG AWIT NGTAGUMPAY PARA KAYJEHOVA. SABAYAN

  NATIN SILA!

  SI JEHOVA AYNAGKAMIT NG

  MALUWALHATINGTAGUMPAY.

  INIHAGIS NIYA SADAGAT ANG MGA

  KABAYO AT ANG MGASAKAY NITO.

  ANO ANG MATUTUTUHAN NATIN SAKUWENTONG ITO?BAKIT TAK

  OT NA TAK

  OT ANG MGA ISRAELITA?

  CLUE: EXODO 14:7-10.BAKIT HINDI NATAKOT SI MOISES?

  CLUE: EXODO 14:13, 14.KAPAG NATATAKOT KA, ANONG DAPATMONG GAWIN?

  CLUE: AWIT 55:16; HEBREO 13:6.

  www.jw.org 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaISINALARAWANG KUWENTO SA BIBLIYA Iniligtas ni Jehova ang mga Israelita Pahina 4

  www.jw.org