Click here to load reader

Informiranje in svetovanje

 • View
  35

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informiranje in svetovanje. Miha Lovšin Center RS za poklicno izobraževanje Posveti 27.1. – 30.1. 2014. Novosti Poklicno in strokovno izobraževanje. prenovljena programa Tehnik varovanja SSI in PTI - PowerPoint PPT Presentation

Text of Informiranje in svetovanje

 • *Informiranje in svetovanjeMiha LovinCenter RS za poklicno izobraevanjePosveti 27.1. 30.1. 2014

 • Novosti Poklicno in strokovno izobraevanjeprenovljena programa Tehnik varovanja SSI in PTI dve novi prilagoditvi programov za izvajanje na dvojezinem obmoju v Prekmurju, in sicer Kemijski tehnik SSI (DV) ter Tehnik mehatronike - PTI (DV).

  *

 • Novosti politikeELGPN v pripravi je prironik za uporabnike s priporoili za uitelje, svetovalne delavce in oblikovalce politikNacionalna skupina za vseivljenjsko karierno orientacijo prenovljeno lanstvo, imenovanje v postopkuZakonodaja?*

 • Nacionalni reformni program 2013 20145. priporoilo: izobraevanje in kvalifikacije med drugim vkljuuje:konkretne projekte povezovanja podjetnitva in izobraevanja (sofinancirano s kohezijskimi sredstvi, s tem doseen tudi uinek internacionalizacije in mobilnosti, prenosa dobrih praks); spodbujanje podjetnikih pobud dijakov poklicnih ol ob mentorstvu ol; predstavljanje poklicnega in strokovnega izobraevanja, s imer elimo spremeniti vpis ter spremeniti ugled in prepoznavnost tega podroja izobraevanja; s prenovo poklicnega teaja in projekta Karierno svetovanje (poklicne teaje je treba prenoviti in posodobiti, kariernemu svetovanju pa dodati kakovostne vsebine ter ga umestiti v sistem izobraevanja); razprave o izzivih in razvoju poklicnega olstva: razprava o povezovanju izobraevanja in podjetnitva, prednostih in slabostih dualnega sistema, uveljavljanju statusa poklicnega izobraevanja in uveljavljanju odlinosti v poklicnem izobraevanju). *

 • tirje ukrepi v spodbudo zaposlovanju mladihProgrami jamstva za mlade:za zagotovitev, da vsi mladi do 25. leta starosti v tirih mesecih po tem, ko konajo s olanjem ali postanejo brezposelni, prejmejo kakovostno ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraevanje, vajenitvo ali pripravnitvo.Pobuda za zaposlovanje mladih:financiranje EU v podporo mladim v regijah, v katerih stopnja brezposelnosti presega 25%.Kakovostno pripravnitvo in vajenitvo:za izboljanje prehoda iz izobraevanja v zaposlitev.Mobilnost delovne sile:mladim Evropejcem olajati iskanje slube ali vajenitva v drugi dravi EU.

  *

 • Evropsko predsedovanje Grije 1.1.2014 30.6.2014Spodbujati pobude za poveanje zaposlenosti:pospeevanje izvajanja pobude za zaposlovanje mladihspremljanje izvajanja jamstva za mlade prednostno prizadevanje za sprejetje priporoila Sveta o okviru za kakovost pripravnitev.

  Odprte in flexibilne monost za izobraevanja: digitalna pismenost, une metode, uporaba dostopnih izobraevalnih virov

  *

 • Poklicno in strokovno izobraevanjeProblem nesorazmerja med ponudbo in povpraevanjem po poklicnih izobrazbenih profilihKvaliteta v izobraevanjuKljuna kompetenca obvladovanje (tujega) jezikaIzobraevanje uiteljev uiteljski poklic kot privlana karierna opcijaPravinost in socialna kohezija - osipnitvo in predolska vzgoja Promocija mobilnosti v izobraevanju in programov Erasmus +

  *

 • ERASMUS +*

 • Upraviene instiutucije/ organizacijeVSE SODELUJOE ORGANIZACIJE morajo biti registrirane v enotnem registracijskem sistemu in imeti t.i. PIC kodo (Participant Identification Code, 7. okvirni program)Unique Registration Facility PIC kodaPosebna vstopna stran za Erasmus+

  *

 • Cilji*Evropa 2020dvig delea visokoolsko izobraenih (32 % 40 %)znianje delea osipnikov (14 % pod 10 %)Strategija ET 2020Evropski okvir sodelovanja na podroju mladine 2008-2018Evropski delovni nart porta

 • NovostiEnoten integriran programznatna poenostavitevmanj razpisovuporabniku prijazen programpoenostavljeno finanno upravljanjePOVEANJE PRORAUNA40 % ve sredstevdodatno financiranje iz zunanjih instrumentov*

 • Kljuna aktivnost 1 Una mobilnost posameznikovKakno mobilnost (tip mobilnosti) zaposlenih lahko nartujem?mobilnost z namenom pouevanja na partnerski organizacijistrokovni razvoj uitelja/ravnatelja/drugih zaposlenih v oblikiudelebe na organiziranem usposabljanju v tujini NI VE KATALOGOV (Comenius/Grundtvig)sledenje na delovnem mestu, opazovanje dela na partnerski organizaciji

  *

 • Kljuna aktivnost 2 Strateka partnerstva Mone aktivnosti in primeri projektov:izmenjava izkuenjrazvoj/testiranje/izvedba inovativnih reitev v I&Uaktivnosti priznavanja in potrjevanje (validation) znanja, spretnosti ter kompetenc, skladno z obstojeimi EU orodjisodelovanje med regionalnimi upravami za promocijo razvoja sistemov I&Umednarodne pobude, ki negujejo podjetniko miselnost in spretnosti, za spodbujanje aktivnega dravljanstva in podjetnitva.*

 • eTwinningje poseben del programa Erasmus+, ki ga usklajuje Evropsko olsko omreje (European Schoolnet) v imenu Evropske komisije.

  Namen: spodbujanje uporabe sodobnih tehnologij (IKT) pri pouku na ravni O, S in vrtcev s pomojo neformalnih on-line olskih projektov.

  eTwinning portal zdruuje 230.000 uiteljev, 115.000 ol iz 32 evropskih drav.

  Dosegljiv je na www.etwinning.net v 24 jezikih (tudi SI) in nudi:

  Iskanje partnerjev Spletne projekte (brezplana orodja za njihovo izvajanje)Varno virtualno delovno okoljeUdelebo uiteljev na mednarodnih delavnicah (PDW)PRIZNAVANJE in nagrajevanje (Znak kakovosti, nacionalne in evropske nagrade)

  *

 • Prijavni roki*

  ROK Vsi navedeni roki se zakljuijo ob 12:00 na dan roka! Kljuni ukrep 1 Mobilnost posameznikov na podroju izobraevanja in usposabljanja17. marec 2014Kljuni ukrep 2 Strateka partnerstva na podroju izobraevanja in usposabljanja 30. april 2014Kljuni ukrep 2 Koalicije znanja/sektorskih spretnosti 03. april 2014port Partnerstva sodelovanja na podroju porta 15. maj 2014port Neprofitne evropske portne prireditve 14. marec 2014 15. maj 2014

 • Najbolj pogosta vpraanja mladih v zvezi z nadaljnjim izobraevanjem - S*

 • Najbolj pogosta vpraanja mladih v zvezi z nadaljnjim izobraevanjem - S*

 • *Dobra olaVkljuenost ole v mednarodne projekte in programe mobilnosti za dijake in uitelje.Implementacija rezultatov mednarodnih projektov v ivljenje oleMonosti glede izbirnosti predmetov. 20% celotnega kurikula, ki ga ola sama oblikuje in, ki je namenjen povezovanju ole s podjetji, zadovoljevanju potreb ranljivih skupin, ipd. Organiziranost praktinega usposabljanja z delomKariere bivih dijakov, koliko jih je nadaljevalo olanje, koliko jih je nalo zaposlitev, ipd.Doseki dijakov na tekmovanjih Raziskovalne naloge, uspeh na maturiPoudarek na vrednotah, vzgoji, osebnostni rastiDisciplina

 • ViriNacionalni reformni program 2013 - 2014 http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2013/Vlada_AB/NRP10-05-2013_s_prilogami.pdf Svet Evropske unije zaposlovanje mladih http://www.consilium.europa.eu/policies/epsco/youth-employment?tab=In-a-nutshell&lang=sl CMEPIUS www.cmepius.siPrenovljen okvir Evropskega sodelovanja na podroju mladine http://www.eurodesk.si/fileadmin/user_upload/doc/3_OGLEDALO/2_Publikacije/Prenovljeni_okvir_brosura_final.pdf Strategija ET 2020 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:sl:PDF *

 • Kontaktwww.facebook.com/#!/mojaizbirawww.mojaizbira.si [email protected] Tel: +3861 5864 220

  **