Informasjonsm£¸te ¢§ 3-2 Form£¥let med vurdering : fremme l£¦ring ¢§ 3-3 Grunnlaget for vurdering: Eleven

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Informasjonsm£¸te ¢§ 3-2 Form£¥let med vurdering : fremme...

 • INFORMASJONSMØTE Nye 8. klasser ved Rana U

 • INNHOLD

   Generell informasjon om ungdomsskolen v/Kari

  og Fritz

   Valgfag og språkfag v/Berit, Eva og Maria

   Visma og Skooler v/Kim

   Helsesøstertjenesten v/Hanne, Kari og Elisabeth

   Læringsmiljø og elevtjenesten v/Jane og Hilde

 • Å BEGYNNE PÅ UNGDOMSSKOLEN

 • SKOLEDAGEN

   Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 08.30-

  14.30

   Onsdag fra 08.30 til ca 12.00

   Leksecafe hver onsdag fra 12.00-14.30

   Skolefrokost hver morgen fra ca 07.45 med

  mulighet for å smøre seg matpakke.

 • VURDERING MED KARAKTER Ungdomsskolen

 • Karakterer i norsk skole er hjemlet i forskrift til

  opplæringsloven

  kapittel 3. Det gis tallkarakterer på skalaen 1 – 6. I

  orden og oppførsel så er skalaen oppdelt i tre. God –

  nokså god og lite god.

  Grunnlaget for å sette karakterer er en vurdering av

  elevens kompetanse ut fra kompetansemålene som

  er satt i læreplanen for det enkelte fag.

  Dette innebærer at elevens forutsetninger i de ulike

  fag ikke blir trukket inn i karakterfastsettelsen.

  Unntak her er karakteren i kroppsøving – her skal

  elevens forutsetninger tas hensyn til ved

  karaktersetting

  Det finnes mange gode nettsteder for å orientere seg

  om vurdering, som elevsiden.no og udir.no

  Et god råd er også å snakke med lærene

 • Kortversjon av noen paragrafer i vurderingsforskriften:

  § 3-1 Retten til vurdering – rett til dokumentasjon av opplæring – rett til å vite hva

  som er grunnlag for vurderingen

  § 3-2 Formålet med vurdering : fremme læring

  § 3-3 Grunnlaget for vurdering: Eleven plikter å møte opp og å delta slik at eleven er

  mulig å vurdere

  § 3-4 Karakterer i fag

  Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget.

  Karakteren 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget.

  Karakteren 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget.

  Karakteren 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget.

  Karakteren 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget.

  Karakteren 6 uttrykker at eleven har fremragende kompetanse i faget

  I faget utdanningsvalg gis vurderingen enten deltatt eller ikke deltatt

  § 3-5 Vurdering i orden og oppførsel: Knyttet til i hvilken grad elven opptrer i

  forhold til ordensreglement.

  Grunnlag for orden: Om eleven er forberedt til opplæring både faglig i

  mht utstyr/ læremidler

  Arbeidsvaner, arbeidsinnsats,

  punktlighet

  Grunnlag for oppførsel/ adferd:

  Oppførsel overfor medmennesker i

  skolemiljøet

  Omtanke og respekt for andre og

  andres verdier

  Vurdering i orden og oppførsel skal holedes adskilt fra vurdering i fag.

  Det skal tas hensyn til elevens forutsetninger.

  §3-6 Karakter i orden og oppførsel

  God (G) vanlig god orden og god oppførsel

  Nokså god (NG) klare avvik fra vanlig orden og fra vanlig oppførsel Lite god (LG) ekstraordinært store avvik fra vanlig orden og fra vanlig oppførsel

 • Kort om noen begreper:

  Underveisvurdering (§ 3-11) Den veiledning som gis

  fortløpende og systematisk. Denne kan være både

  muntlig og skriftlig. Eleven har minst en gang pr

  halvår rett til samtale med kontaktlærer om hvordan

  eleven kan videreutvikle sin kompetanse. Samtalen

  kan gjennomføres i sammenheng med samtale med

  foreldre.

  Egenvurdering (§ 3-12) eleven skal delta aktivt i

  vurdering av eget arbeid, egen kompetanse og egen

  faglige utvikling

  Halvårsvurdering (§3-13) er en del av

  underveisvurderingen. Her skal det gis en skriftlig

  karakterutskrift ved slutten av hver termin.

  Sluttvurdering (§ 3-17) dette er karakterene som blir

  stående på vitnemål. Standpunktkarakterer og

  eksamenskarakterer.

  Sluttvurdering er enkeltvedtak og de er dermed

  klagerett på disse karakterene

  Bare hele karakterer brukes på standpunktkarakterer.

  På prøver og i underveisvurdering kan lærer bruke

  utrykk for å vise om karakter er sterk elles svak eks.

  3+.

 • ELEVENE SKAL GJØRE TO VALG Valgfag

  Velges for ett år av gangen

  o Sal og scene

  o Fysisk aktivitet og helse

  o Natur, miljø og friluftsliv

  o Design og redesign

  o Programmering

  o Innsats for andre

  o Medier og informasjon

  o Forskning i praksis

  Fremmedspråk, fordypning eller arbeidslivsfag Velges for alle 3 årene

  o Tysk

  o Fransk

  o Spansk

  o Russisk

  o Fordypning i norsk

  o Fordypning i engelsk

  o Fordypning i matematikk

  o Arbeidslivsfag

 • VALGFAG

   2 timer pr uke

   8., 9., og 10 trinn

   Det gis standpunktkarakter i faget.

   Eleven kan velge nytt valgfag hvert år, men kan

  ha det samme faget gjennom tre år.

 • FREMMEDSPRÅK/

  FORDYPNING/ARBEIDSLIVSFAG

  o Tysk, fransk, spansk og russisk*

  o Matte, norsk eller engelsk fordypning

  o Arbeidslivsfag

  o Elevene får standpunktkarakterer som teller ved

  opptak til videregående skole

   OBS: Bytting av fag kan kun skje i første

  semester i 8. klasse dvs før jul . Du skal ha

  det samme faget alle tre årene.

 • TYSK, FRANSK, SPANSK OG RUSSISK

  Å lære et fremmedspråk dreier seg først

  og fremst om å bruke språket – å lese,

  lytte, snakke og skrive – i forskjellige

  sammenhenger.

  Språk åpner dører. Når vi lærer andre

  språk, får vi mulighet til å komme i

  kontakt med andre mennesker og

  kulturer, og dette kan øke vår forståelse

  for hvordan mennesker lever og tenker.

 • FORDYPNING I ENGELSK, NORSK OG

  MATEMATIKK

  Muligheten til fordypning i engelsk, norsk

  eller matematikk er et alternativ for

  elever som ønsker å øke sin kompetanse i

  ett av disse fagene i stedet for å begynne

  med et nytt fremmedspråk.

 • ARBEIDSLIVSFAG

  Faget har hovedområdene utvikling av

  produkter og tjenester, og yrkesetikk og

  arbeidsmiljø.

  Arbeidslivsfaget skal knyttes til

  arbeidsoppgaver fra de 8 yrkesfaglige

  utdanningsprogrammene i videregående

  opplæring, men tilpasses

  ungdomstrinnets nivå.

 • Studie-

  forberedende

  ST

  ID

  MDD

  MK

  KDA

  Høyskole

  3-5 år

  Høyskole

  3-5 år

  Vg3

  valgfrihet

  Vg3 FS

  Vg2 FS Vg2 FS

  Vg1 FS Vg1 FS

  Ungdoms-

  skole

  m/FS

  Ungdoms-

  skole u/FS

  Yrkesfag

  EL

  DH

  BA

  SS

  RM

  TIP

  NA

  HO

  Fagbrev

  Lærling

  Lærling

  Vg2

  Vg1

  Ungdomsskole med

  eller uten FS

 • VISMA FLYT SKOLE

   https://skole.visma.com/rana

   pålogging med BankID/MinID

   Enklere og raskere «dag til dag» informasjon og

  kommunikasjon.

   Tilgang til alle dine barn

   Meldinger til og fra skolen

   Registrering av fravær

   Se anmerkninger og fravær

   Oversikt over terminkarakterer og standpunkt

   Søknad om permisjon

   Erstatter meldebok

  https://skole.visma.com/rana

 • VISMA FLYT SKOLE – FORELDRE-APP

  Visma Min Skole–foresatt (iphone, android)

  En begrenset utgave av web-siden

   Registrere fravær

   Sende og motta meldinger, (kommunikasjon lagres)

   Push-varsel ved fravær, anmerkning, melding

 • SKOOLER – NY LMS

   Erstatter ItsLearning

   Ramme rundt Office 365

   word, excel, power point, onedrive, onenote, teams

  Fordeler

   Innleveringer og oppgaver leveres og vurderes i Skooler

   Vurderinger og tester legges i elevens IUP

   Periodeplaner

   Kalender for hver elev med frister, oppgaver, lekse

 • SKOOLER – FORELDRE-APP

   Lettere tilgang for foresatte

   Oppgaver og vurderinger

   IUP

   Periodeplaner

   Kalender for eleven

   Push-meldinger ved f.eks ny vurdering

  Gjennomgang på foreldremøte til høsten.

 • ELEVTJENESTEN

  RANA UNGDOMSSKOLE

 • HVEM ER ELEVTJENESTEN?

  • Inspektører: Hilde Thoresen og Jane Morberg

  • TPOledere: Tora Hiller Hagen og Marthe Hultgreen

  • Rådgivere: Eva Lorentzen, Maria Sandvik-Mikalsen Berit

  Limstrand

 • Å VÆRE TENÅRINGSFORELDRE

 • ELEVTJENESTEN

  TPO ledere

  Rådgivere

  Helsesøster

  Inspektører

  LOS

  Fysioterapauter

  Miljøarbeidere

  Koordinator minoritetspr.

  ELEVTJENESTEN Rana U

  • Modell fra VGS • Åpen dør • Tett samarbeid