INFORMACIONE LISTE MAGISTARSKIH/MASTER STUDIJA Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INFORMACIONE LISTE MAGISTARSKIH/MASTER STUDIJA Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom

 • 112

  INFORMACIONE LISTE MAGISTARSKIH/MASTER STUDIJA

 • 113

  Naziv predmeta: MEUNARODNO KRIVINO PRAVO

  ifra predmeta Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond asova (P+V)

  Obavezni II 8 4P+1 V

  Studijski programi za koje se organizuje : Magistarske (master) studije, modul krivino pravo-akademski studijski program za sticanje diplome magistarskih//master studija

  Uslovljenost drugim predmetima: nema uslova za prijavljivanje i sluanje predmeta;

  Ciljevi izuavanja predmeta: Edukacija studenata iz oblasti meunarodnog krivinog prava i komparacija sa nacionalnim krivinim pravom.

  ISHODI UENJA: Nakon to student poloi ovaj ispit bie osposobljen da: Definie i objasni najvanije pojmove iz Meunarodnog krivinog prava; Sagleda odnos izmeu meunarodnog krivinog prava i nacionalnog krivinog prava; Pravilno tumai najvanije meunarodne pravne dokumente i uticaj tih dokumenata na izgradnju i unapreenje nacionalnog krivinog zakonodavstva u irem smislu; Shvati rad i funkcionisanje meunarodnih Krivinih sudova; Prepozna kakav je uticaj politike na osnivanje i rad meunarodnih Krivinih sudova.

  Ime i prezime nastavnika i saradnika: nastavnik: prof.dr Drago Radulovi

  Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, praktina nastava, vjebe, seminarski radovi, konsultacije i debatni asovi

  SADRAJ PREDMETA

  I nedelja Pripremna nedelja, pojam, sadrina i pravna priroda meunarodnog krivinog prava

  II nedelja Izvori meunarodnog krivinog prava i istorijski razvoj

  III nedelja Praktina nastava

  IV nedelja Osnovna naela meunarodnog krivinog prava

  V nedelja Represivna vlast drave i njeni dometi

  VI nedelja Praktina nastava

  VII nedelja Prvi kolokvijum

  VIII nedelja Materijalno meunarodno krivino pravo

  IX nedelja Meunarodno krivinoprocesno pravo, meunarodni krivini sud

  X nedelja Praktina nastava

  XI nedelja Meunarodni krivini sud za prethodnu Jugoslaviju

  XII nedelja Stalni meunarodni krivini sud

  XIII nedelja Praktina nastava

  XIV nedelja Pruanje meunarodne krrivino pravne pomoi

  XV nedelja Zavrni ispit

  XV-XIX nedelja Dopunska nastava i popravni ispit

  Optereenje studenata

  Nedjeljno 8 kredita x 40/30 = 10 sati i 40 minuta Struktura: 4 sati predavanja 1 sati vjebi 5 sati i 40 minuta individualnog rada studenta (priprema za laboratorijske vjebe, za kolokvijume, izrada domaih zadataka) ukljuujui i konsultacije

  U semestru Nastava i zavrni ispit: (10 sati i 40 minuta) x 16 = 170 sati i 40 minuta Neophodna priprema prije poetka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (10 sati i 40 minuta) = 21 sati i 20 minuta Ukupno optereenje za predmet: 8 x 30 = 240 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, ukljuujui i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura optereenja: 170 sati i 40 minuta (nastava) + 21 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad)

  Obaveze studenta: Studenti su obavezni da pohaaju nastavu, uestvuju u debatama i rade oba kolokvijuma.

  Literatura: Osnovna: meunarodno krivino pravo, prof dr Drago Radulovi Dodatna: meunarodno krivino pravo, prof dr Zoran Stojanovi

  Oblici provjere znanja i ocjenjivanje Kolokvijum 45 poena Zavrni ispit 50 poena Seminarski rad 5 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena. Broj poena 90-100; 80-89; 70-79; 60-69; 50-59; Ocjena A; B; C ; D; E;

  Posebne naznake za predmet:Jedan dio nastavnih aktivnosti bie posveen praktinoj nastavi koja e se realizovati u Ministarstvu pravde i Viem sudu u Podgorici, koji su ukljueni u postupak meunarodne krivino pravne saradnje. Vrednovanje znanja steenih na ovaj nain ostvarie se tako to e i kolokvijum i zavrni ispit sadrati 20% ispitnog materijala u formi rjeavanja praktinih zadataka.

  Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof dr Drago Radulovi

  Napomena: Nema uslova za polaganje zavrnog ispita

 • 114

  Naziv predmeta: KRIVINO PRAVO EU

  ifra predmeta Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond asova

  Obavezni I 8 4P+1V

  Studijski programi za koje se organizuje: Magistarske/master studije Krivino pravo

  Uslovljenost drugim predmetima: Nije uslovljen poloenim ispitom iz drugog predmeta.

  Ciljevi izuavanja predmeta:

  Ishodi uenja: Nakon to student poloi ovaj ispit bie u mogunosti da: Definie i objasni sistem, pojedine institute i pojmove Krivinog prava EU, njihov nastanak i istorijski razvoj; Objasni u kojoj mjeri i na koji nain je naglaena internacionalizacija krivinog prava uticala na razvoj pojedinih specifinih instituta ove grane prava ; Pravilno tumai propise koji ureuju krivinopravne institute EU, njihovu kompatibilnost sa crnogorskim krivinim zakonodavstvom kao i da odredi koja su pravna pravila relevantna za rjeavanje krivinopravnih sluajeva;

  Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Drago Radulovi

  Metod nastave i savladanja gradiva: predavanja,vjebe, praktina nastava, diskusije

  SADRAJ PREDMETA

  I nedelja

  II nedelja III nedelja IV nedelja V nedelja VI nedelja VII nedelja VIII nedelja IX nedelja X nedelja XI nedelja XII nedelja XIII nedelja XIV nedelja XV nedelja XVI - XIX nedelja

  Pojam, izvori, predmet, zadatak i metodi Krivinog prava EU Istorijski razvoj policijske i sudske saradnje u krivinim stvarima u EU; okvir krivinopravne saradnje u Evropi; engenski sporazum;Javni prihodi i njihova podjela Razvoj kroz osnivake ugovore;od klasine sudske saradnje u krivinim stavrima do meusobnog priznanja krivinih sudskih odluka, Lisabonski ugovor; novi kriviniopravni okvir EU: integracija treeg stuba u pravni poredak EZ, podijeljena nadlenost, reforma krivinog postupka u krivinopravnoj oblasti, Institucionalni aspekti, pravni akti, uloga tijela EU, zadaci i predmet, Tijela policijske i pravosudne saradnje, EUROPOL, Evropska sudska mrea, EUROJUST, OLAF, zajedniki istrani timovi, pravni okvir za razmjenu podataka Praktina nastava ( Ministarstvo unutranjih poslova), I kolokvijum Instrumenti krivinopravne saradnje u EU, evropski nalog za hapenje i postupak predaje, evropski dokazni nalog, nalog za oduzimanje imovine ili predmeta, Meusobno priznanje odluka i presuda u krivinom postupku, Prava okrivljenog u krivinom postupku; Materijalno krivino pravo EU, pravni osnovi harmonizacije u primarnom i sekundardnom pravu EU II Kolokvijum Pravni mehanizmi harmonizacije, krivinopravna implementacija zajednikih odluka Praktina nastava ( Ministarstvo pravde) Reforma zatite ljudskih prava u EU, Puna jurisdikcija Evropskog suda pravde Naelo ne bis in idem u sudskoj praksi Evropskog suda pravde Praktina nastava ( Vii sud Podgorica, Vie dravno tuilatvo Podgorica) Z a v r n i i s p i t P o p r a v n i i s p i t

  Optereenje studenta

  Nedjeljno 8 kredita x 40/30 = 10 sati i 40 minuta Struktura: 4 sati predavanja 1 sati vjebi 5 sati i 40 minuta individualnog rada studenta (priprema za laboratorijske vjebe, za kolokvijume, izrada domaih zadataka) ukljuujui i konsultacije

  U semestru Nastava i zavrni ispit: (10 sati i 40 minuta) x 16 = 170 sati i 40 minuta Neophodna priprema prije poetka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (10 sati i 40 minuta) = 21 sati i 20 minuta Ukupno optereenje za predmet: 8 x 30 = 240 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, ukljuujui i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura optereenja: 170 sati i 40 minuta (nastava) + 21 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad)

  Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohaaju nastavu, uestvuju u debatama i izradi testova..

  Literatura (osnovna): Vervaele John, Evropsko krivino pravo i opta naela prava Unije, HLJZKPIP, 2005, Satzger Helmut, Uticaj prava EU na nacionalno krivino pravo drava lanica, 2003,

  Oblici provjere znanja, ocjenjivanje i udio praktine nastave: Dva testa - po 15 poena (ukupno 30 poena). Praktina nastava 20 poena. Udio praktine nastave u ukupnom fondu od 60 asova nastave (4asa x 15nedjelja): 20% ili 12 asova praktine nastave. Oblici praktine nastave: studije sluajeva i participacija u drugim segmentma praktine nastave naznaenim u sadraju predmeta. Zavrni ispit - 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena. Broj poena 90-100; 80-89; 70-79; 60-69; 50-59; Ocjena A; B; C ; D; E;

 • 115

  Naziv predmeta: KRIMINOLOGIJA

  ifra predmeta Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond asova

  Obavezni I 8 4+1

  Studijski programi za koje se organizuje : Magistarske/master studije Krivino pravo

  Uslovljenost drugim predmetima: nema uslova za prijavljivanje i sluanje predmeta

  Ciljevi izuavanja predmeta: Predmet ima za cilj edukaciju studenata iz oblasti kriminoloske nauke u svrhu implementacije naunih saznanja u praksi.

  Ishodi uenja: Nakon to poloi ovaj ispit student e biti u mogunosti da: 1.Definie kriminoloke discipline i kriminalitet prema konotaciji i obimu;2. Protumai kriminoloku etiologiju i fenomenologiju;3. Analizira faktore zloina i kriminaliteta i pojavne oblike kriminalnih ispoljavanja; 4. Utvrdi kriterijume za klasifikaciju i tipologiju kriminaliteta i priprema strategije suprotstavljanja kriminalitetu; 5. Organizuje kriminoloka istraivanja krivinih djela i njihovih poinilaca koristei metode prouavanja kriminaliteta kao individualbne pojave i metode prouavanja kriminaliteta u totalitetu; 6.Primjenjuje kriminoloka saznanja u praksi u cilju efikasnog suzbijanja i sprjeavanja kriminaliteta .

  Ime i prez