Click here to load reader

Informacijski sistemi v zdravstvu in nova ureditev sistema ... · 1 Predstavitev novogoriške zdravstvene regije Miran Bizjak Nova Gorica, 18. in 19. 10. 2007 mag. Miran Bizjak 10

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Informacijski sistemi v zdravstvu in nova ureditev sistema ... · 1 Predstavitev novogoriške...

 • 10. jesensko sreanje lanov Drutva ekonomistov v zdravstvu

  10. JESENSKO SREANJE LANOV DRUTVA EKONOMISTOV V ZDRAVSTVU, NOVA GORICA, 18. in 19. OKTOBER 2007

  Informacijski sistemi v zdravstvu in nova ureditev

  sistema pla v javnem sektorju

  - prosojnice -

  Nova Gorica, 18. in 19. oktober 2007

 • Vsebina

  10. JESENSKO SREANJE LANOV DRUTVA EKONOMISTOV V ZDRAVSTVU, NOVA GORICA, 18. in 19. OKTOBER 2007

  Predstavitev novogorike zdravstvene regije

  mag. Miran Bizjak Uvedba sistema on-line zdravstvenega zavarovanja in novih kartic

  Toma Marun Uvajanje sistema on-line kartice zdravstvenega zavarovanja na primarni zdravstveni dejavnosti s

  strani izvajalca zdravstvenih storitev Zlatko iigoj in Saa Ahlin

  Informacijski sistem za podporo nabavnega procesa in internega naroanja v javnih ustanovah

  Milo Vuga Ocena stanja na podroju notranjega nadzora javnih financ v zdravstvenih zavodih

  Alojzija Strle Poklic raunovodje v javnem sektorju

  Doroteja Jureti Izdelava nacionalne strokovne tudije SPP za akutne bolninice v Sloveniji

  mag. Jana Wahl in mag. Bojan Uran Sistemi pla v javnem sektorju

  mag. Igor Klinar Uvrstitev javnega uslubenca v plani razred po ZSPJS

  Bojan Zupani Priprave Ministrstva za zdravje na uvedbo novega planega sistema

  Simona as Vpeljava novega planega sistema v javnih zavodih procesnopravna vpraanja

  Vesna Viintin Problemi uvrstitve delovnih mest v plani skupini J

  Nada Zajec

 • 1

  Predstavitev novogorike zdravstvene regije

  Miran Bizjak

  Nova Gorica, 18. in 19. 10. 2007 mag. Miran Bizjak 10. jesensko sreanje lanov Drutva ekonomistov v zdravstvu

  Opredelitev regije

  Nova Gorica, 18. in 19. 10. 2007 mag. Miran Bizjak 10. jesensko sreanje lanov Drutva ekonomistov v zdravstvu

  Novogorika zdravstvena regija

  Nova Gorica, 18. in 19. 10. 2007 mag. Miran Bizjak 10. jesensko sreanje lanov Drutva ekonomistov v zdravstvu

  Osnovni podatki

  1900 km2 oz. 9,37% celotne drave

  102.000 prebivalcev oz. 5,2%

  99.000 zavarovancev

  Gostota poseljenosti le polovico povpreja drave. Na Tolminskem le etrtina!

  Neugodna demografska struktura, najveji dele starejih od 65 let v dravi.

  Nova Gorica, 18. in 19. 10. 2007 mag. Miran Bizjak 10. jesensko sreanje lanov Drutva ekonomistov v zdravstvu

  Izvajalci zdravstvenih storitev

  14 JAVNIH ZAVODOV

  59 ZASEBNIKOV

  Nova Gorica, 18. in 19. 10. 2007 mag. Miran Bizjak 10. jesensko sreanje lanov Drutva ekonomistov v zdravstvu

  Javni zavodi

  4 ZDRAVSTVENI DOMOVI

  SPLONA BOLNINICA

  ZZZV

  2 LEKARNI

  6 SOCIALNIH ZAVODOV

 • 2

  Nova Gorica, 18. in 19. 10. 2007 mag. Miran Bizjak 10. jesensko sreanje lanov Drutva ekonomistov v zdravstvu

  Zasebniki

  22 ZOBOZDRAVNIKOV ZA ODRASLE

  7 ZDRAVNIKOV SPLONE MEDICINE15 ZDRAVNIKOV SPECIALISTOV

  3 ZOBOZDRAVNIKI SPECIALISTI

  3 ZOBOZDRAVNIKI ZA MLADINO

  FIZIOTERAPEVT

  DOM ZA UPOKOJENCE

  7 LEKARNARJEV

  Nova Gorica, 18. in 19. 10. 2007 mag. Miran Bizjak 10. jesensko sreanje lanov Drutva ekonomistov v zdravstvu

  Dele opravljenih primerov v regiji na ravni specialistino ambulantne

  dejavnosti

  0

  10

  20

  30

  40

  5060

  70

  80

  90

  100

  %

  Nova Gorica, 18. in 19. 10. 2007 mag. Miran Bizjak 10. jesensko sreanje lanov Drutva ekonomistov v zdravstvu

  tevilo primerov za specialistino bolninino dejavnost SB empeter

  tevilo primerov za zavarovance

  regije; 13619

  tevilo primerov za zavarovance iz drugih regij;

  2.740

  17%

  83%

  Nova Gorica, 18. in 19. 10. 2007 mag. Miran Bizjak 10. jesensko sreanje lanov Drutva ekonomistov v zdravstvu

  tevilo primerov na specialistino bolninini dejavnosti za zavarovance

  regije

  tevilo primerov v SB empeter;

  13.619; 73%

  tevilo primerov v ostalih

  bolninicah; 5.000

  27%

  73%

  Nova Gorica, 18. in 19. 10. 2007 mag. Miran Bizjak 10. jesensko sreanje lanov Drutva ekonomistov v zdravstvu

  Struktura strokov zavarovancev regije

  Dejavnost socialnih zavodov

  Drugi odhodki

  Spec. ambul. in boln.

  zdravljenje

  Osnovno zdravstveno

  varstvo

  Zdravila in medicinski pripomoki

  22%

  38%

  11%

  21%

  6%

  Nova Gorica, 18. in 19. 10. 2007 mag. Miran Bizjak 10. jesensko sreanje lanov Drutva ekonomistov v zdravstvu

  Dele strokov regije glede na celotno dravo

  0 1 2 3 4 5 6

  1. Osnovno zdravstveno varstvo

  2. Spec. ambul. in boln. zdravljenje

  3. Zdraviliko zdravljenje

  4. Dejavnost socialnih zavodov

  5. Odhodki za ostale neprofitne ustanove

  6. Zdravila in medicinski pripomoki

  7. Zdravljenje v tujini - napotitve

  8. Mednarodno zavarovanje

  9. Drugi odhodki skupaj:

  SKUPAJ

  %

 • 3

  Nova Gorica, 18. in 19. 10. 2007 mag. Miran Bizjak 10. jesensko sreanje lanov Drutva ekonomistov v zdravstvu

  Nekatere posebnosti in teave regije

  Velike razdalje

  akalne dobe v zobozdravstveni dejavnosti

  Ekoloke rane

  Igralnitvo

  Droge

  Obmejne migracije

 • 1

  ZZZS, 2007Sreanje Drutva ekonomistov v zdravstvu, Nova Gorica, 18.10.2007

  ! "

  ZZZS, 2007Sreanje Drutva ekonomistov v zdravstvu, Nova Gorica, 18.10.2007

  #$%%#$%%#&'(&)'(&)

  !"!#$%&

  '()!)"( !&

  $ * ))")&

  ZZZS, 2007Sreanje Drutva ekonomistov v zdravstvu, Nova Gorica, 18.10.2007

  *+*+

  +")(("") !)$ ))&

  +)))!,!"!&

  -! ),,". )! & /),"! #0)1%& " )!,) ,))

  ! #)%& ")*! # )!,

  )%& )),0 !)"

  ) ,)&

  ZZZS, 2007Sreanje Drutva ekonomistov v zdravstvu, Nova Gorica, 18.10.2007

  &&

  !)0 ))* !!* !!'&

  )*, ")&

  2!, !"! )) &

  ' 0, )!,(!* 0 0&

  ZZZS, 2007Sreanje Drutva ekonomistov v zdravstvu, Nova Gorica, 18.10.2007

  ,,

  !3!3. +)) $0,&. 4( )) )!. (&. / )),)))))) #)&

  )"!!&%&. ! !,&

  !!'3!!'3. +)! !) (!,

  !"!&. ( # ),%!

  * ,* &. ')) !,&

  ZZZS, 2007Sreanje Drutva ekonomistov v zdravstvu, Nova Gorica, 18.10.2007

  ,,

  !!,3!!,3. 4( ) ) !&!.

  !!&

  . 5() !,,! ,! !!,&

  . '() !. ) )* !!&

  . '"!,) , )"0&

  . / ))")) )"( "!) &

 • 2

  ZZZS, 2007Sreanje Drutva ekonomistov v zdravstvu, Nova Gorica, 18.10.2007

  ##

  $$+-+-. 6)!)

  . '"

  . #)",!),%

  . )

  . !!'

  Varna povezavaskozi omreje

  Vstopnatoka

  Programskeknjinice zazdravstvo

  Zalednisistem ZZZS

  Zalednisistemi

  zavarovalnicza PZZ

  Informacijskisistem

  izvajalcazdr.storitev

  ZZZS, 2007Sreanje Drutva ekonomistov v zdravstvu, Nova Gorica, 18.10.2007

  ..

  )*!))*!),* !$* 3,* !$* 3. +) !&. ' !),!,!,&. -!,! &. ,)) &. &. 6& 5() $&

  "* !!!"* !!!. 7 #02)081%&02) "

  ) (&. 6),) &. 6)!,,) &

  ZZZS, 2007Sreanje Drutva ekonomistov v zdravstvu, Nova Gorica, 18.10.2007

  ##/0/0%%

  ++00))00 !)!!!)!!((.. "!!"!!%%! !

  . ( 3 )+

  )+

  )++&

  '* 3. 7 "!" 3

  9)

  4")1

  . :)!!

  . 6"(

  ZZZS, 2007Sreanje Drutva ekonomistov v zdravstvu, Nova Gorica, 18.10.2007

  &&

  $%% ) ) !, * $;:/< !)) 0&" $&

  8 ))! &

  8 ")#! !)0!)!,) %&

  )). ))&

  ZZZS, 2007Sreanje Drutva ekonomistov v zdravstvu, Nova Gorica, 18.10.2007

  &+0&+0

  +0!!& 8'$ "

  )3. )0. ))0 *")!

  !

  2" '$& )) &' )) &

  8)) !!'$& +" !) &

  ZZZS, 2007Sreanje Drutva ekonomistov v zdravstvu, Nova Gorica, 18.10.2007

  1+1+

  ) ) 00 )!,!&)!,!&. 5*)!!!!'&. , ))!&. ) !)",)&. ')$)).

  !!$!&, )(",) 0#+'0-8%&-!). !),)

  . 8)) &

  . !&))),,) #+'0+/%&

  . ) !,! &

  . =0!&

  . +)))* &'(,) &

  . 6","! ) !!,! ) &

 • 3

  ZZZS, 2007Sreanje Drutva ekonomistov v zdravstvu, Nova Gorica, 18.10.2007

  ,0+,0+

  $),!,(

  !(,,",)+0++&

  '! . !0>

  )) !& ))!!&

  ? ,,+!*!3. ! 2- 3244"5

  . ! "- !6"4!35

  . ! - 7!"3"425

  . ! 6- 7!"3"435

  ZZZS, 2007Sreanje Drutva ekonomistov v zdravstvu, Nova Gorica, 18.10.2007

  80+80+

  )@!) )

  !&

  *-

  1 !++&-! )"!) (,)!&

  19 :+0 !(#A,((!),(%&

  ++ ( #[email protected]( )! ,%&+(( , !( &C&,!,, ),!") ) CD! &'! , (&

  ZZZS, 2007Sreanje Drutva ekonomistov v zdravstvu, Nova Gorica, 18.10.2007

  **

  "4; !+&

  1 &

  1:0+ )[email protected]!,BED(BD D6+'D!( D'&

  1 !):&

  ZZZS, 2007Sreanje Drutva ekonomistov v zdravstvu, Nova Gorica, 18.10.2007

  **

  ,:,))&,+&

  1+ )!! #B %&

  &++ #=!,( %&

  &+++ #/'% )+&

  ZZZS, 2007Sreanje Drutva ekonomistov v zdravstvu, Nova Gorica, 18.10.2007

  %++%++

  #:% !

  #+-#+-. + !!) ! &6)

  ) 9?!

  . + !!!") &

  . ': ")!) )0&

  . & !!"+: ") 0&"))& )(&

  . + +++&

  ZZZS, 2007Sreanje Drutva ekonomistov v zdravstvu, Nova Gorica, 18.10.2007

  %++%++ ,+,++-+-

  . /)++ +&

  . "=>=>+ , ,) !+ * )&

  . "!)"!:++&

  . "!)"!::&

  . , )!")&

  . "++: . ) "") #!))! %&

  . '8+++&

  . ')"[email protected] )))() &

 • 4

  ZZZS, 2007Sreanje Drutva ekonomistov v zdravstvu, Nova Gorica, 18.10.2007

  %+%+

  C* , ,(& !")" )!

  )) & !! ))"!

  )"A,(& ))!)""))& 2!)")!,*,!)"

  ) !!),(!)&

  ! )) !" ) &

  ZZZS, 2007Sreanje Drutva ekonomistov v zdravstvu, Nova Gorica, 18.10.2007

  A++A++

  .. **

  .8%8-+0 +! "

  .8%8!-* !

  .8%87-A++ +!

  .8%84-+=&B> !

  .8%83-& +! @ +! 6

  ZZZS, 2007Sreanje Drutva ekonomistov v zdravstvu, Nova Gorica, 18.10.2007

  [email protected]@ ++

  ,!)*&) 11&& ,!") 11111111111111&&& '" )!") 1111111 6"!,) !)01&& '")"11111&& 8!)111111111111111&& 5!,)"111111111 /)"1111111111111111111 7 )11111111111111111& 811111111111111111111

  @@@&F))))

  . )

  ZZZS, 2007Sreanje Drutva ekonomistov v zdravstvu, Nova Gorica, 18.10.2007

 • 1

  UVAJANJE SISTEMA ONUVAJANJE SISTEMA ON--LINE KZZ NA LINE KZZ NA PRIMARNI ZDRAVSTVENI PRIMARNI ZDRAVSTVENI

  DEJAVNOSTI S STRANI IZVAJALCA DEJAVNOSTI S STRANI IZVAJALCA ZDRAVSTVENIH STORITEVZDRAVSTVENIH STORITEV

  UVAJANJE SISTEMA ONUVAJANJE SISTEMA ON--LINE KZZ NA PRIMARNI LINE KZZ NA PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI S STRANI IZVAJALCA ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI S STRANI IZVAJALCA

  ZDRAVSTVENIH STORITEVZDRAVSTVENIH STORITEV

  !! !!

  "" !! !!

  ## $$%&&%&& &&%% %'(%&%'(%&&$$''&$$''''

  UVAJANJE SISTEMA ONUVAJANJE SISTEMA ON--LINE KZZ NA PRIMARNI LINE KZZ NA PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI S STRANI IZVAJALCA ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI S STRANI IZVAJALCA

  ZDRAVSTVENIH STORITEVZDRAVSTVENIH STORITEV

  &&&&&)%%&)%%

  *$%&*$%&&&&&++$&,$&,

  ++%%%%-- %%%&%&'.%%'.%%&& ''

  UVAJANJE SISTEMA ONUVAJANJE SISTEMA ON--LINE KZZ NA PRIMARNI LINE KZZ NA PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI S STRANI IZVAJALCA ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI S STRANI IZVAJALCA

  ZDRAVSTVENIH STORITEVZDRAVSTVENIH STORITEV

  "%&"%& //

  00

  00

  00

  00 ++$%$$%$ ++++

  00

  DELOVNE POSTAJEDELOVNE POSTAJE

  && &&%%,12333$4",12333$4".. ++

  .%&.%&++ %&%&%$%$++'(&'(&''

  "$"$%%&&%%%&%&',167$89$',167$89$%%++''

  5&%5&%&&&&%%'%%'

  APLIKATIVNA PROGRAMSKA OPREMAAPLIKATIVNA PROGRAMSKA OPREMA

  &&%%&& ''

  %&%&$$$$#5#5)%')%'

  .. %$%$#5,1$#5,1$%%''

  &&++%%%:%&'%:%&'

 • 2

  APLIKATIVNA PROGRAMSKA OPREMAAPLIKATIVNA PROGRAMSKA OPREMA

  "%$"%$% ,% , % % % % $%&%$$%&%$++22 %'%'

  APLIKATIVNA PROGRAMSKA OPREMAAPLIKATIVNA PROGRAMSKA OPREMA

  **%%++%&%&23332333 ),),$$++ ) , ) ,'(,'(,%&%&''

  *%*% ;';'233933 $ & $ & ''

  5%$&5%$&>33>33 ' ' ++ && ? @@ ? @@ ABABABAB

  %%++&&& %& &$ & %& &$ & & ++&&''

  ITALNIKI KARTICITALNIKI KARTIC

  *%%*%%&&++$%$$%$%&%&%'%&%&%'

  * & C6 * & C6 % % A$A$$$%&$%&$%% ++ C6 C6 C"DEF6(C"DEF6(++A'A'

  *&$*&$ 6'6'

 • 3

  LOKALNA OMRELOKALNA OMREJA, TELEKOMUNIKACIJE, DOSTOP DO JA, TELEKOMUNIKACIJE, DOSTOP DO INTERNETNETNEGA OMREINTERNETNETNEGA OMREJE IN STREJE IN STRENINIKA OPREMAKA OPREMA

  & & %$ %$ $ $ ++ ''

  #& %#& % ++$ $ ++ ''

  * * % % ++:*:*++''

  .%%$.%%$ ++ ."* ."* %% 11 $ $ %%++''

  LOKALNA OMRELOKALNA OMREJA, TELEKOMUNIKACIJE, DOSTOP DO JA, TELEKOMUNIKACIJE, DOSTOP DO INTERNETNETNEGA OMREINTERNETNETNEGA OMREJE IN STREJE IN STRENINIKA OPREMAKA OPREMA

  " % " % &$ & % % &&$ & % % &$$++ ''

  5 5 & & ++$$%%'%%'

  % & & % & & ++% $ % $ ++&&'&&'

  55%%''

  LOKALNA OMRELOKALNA OMREJA, TELEKOMUNIKACIJE, DOSTOP DO JA, TELEKOMUNIKACIJE, DOSTOP DO INTERNETNETNEGA OMREINTERNETNETNEGA OMREJE IN STREJE IN STRENINIKA OPREMAKA OPREMA

  ++ % %++$$''

  &$ &$ ++ %'%'

  " " ++ % $ % $ ++ ''

  LOKALNA OMRELOKALNA OMREJA, TELEKOMUNIKACIJE, DOSTOP DO JA, TELEKOMUNIKACIJE, DOSTOP DO INTERNETNETNEGA OMREINTERNETNETNEGA OMREJE IN STREJE IN STRENINIKA OPREMAKA OPREMA

  **%%%$%$++%%++%%%'%'

  ""%%++%%$$&$$&$$$$%%%%&'&'

  ..&%%&&%%&)$&%$)$&%$))%%)')'

  VARNOST PODATKOVVARNOST PODATKOV

  . . % % %%&& $ $ $ $ $ $ ''

  * ) & * ) & & )' % % & )' % % %$'$$%$'$$==

  &"%&"%$$"'&%"'&%$$ & ) & ) $ % & $ % & &&"G*'"G*'

  " " % % % %% % % %&$ % % %&$ % ''

  VARNOST PODATKOVVARNOST PODATKOV

  %%$%%$''

  5%5% //

  00 ))%$%$

  00 ++

  00 ++$$

  00 )"G*)"G* ) ) ''

  % & % & %.%%.%

  % & % & % %& % %& % %AA

 • 4

  MOMONE OVIRE NA POTI DO USPENE OVIRE NA POTI DO USPENO NO IZVEDENEGA PROJEKTAIZVEDENEGA PROJEKTA

  $$

  $$

  #5$#5$

  )%%$)%%$

  %&$%&$

  %)$%)$

  %&%)%&%)$)$)H,%H,%++

  POZITIVNI IN NEGATIVNI UPOZITIVNI IN NEGATIVNI UINKI NOVEGA INKI NOVEGA SISTEMA ONSISTEMA ON--LINE KZZLINE KZZ

  "" &&%%%%

  ++

  //

  $$++$$

  &&$$

  &&&&&)&)$$

  POZITIVNI IN NEGATIVNI UPOZITIVNI IN NEGATIVNI UINKI NOVEGA INKI NOVEGA SISTEMA ONSISTEMA ON--LINE KZZLINE KZZ

  &&++

  '"$&'"$&$$

  %/%/

  ++%% &&%% $%&$$%&$==

  %%$&%%$&&&&&%%%%

  POZITIVNI IN NEGATIVNI UPOZITIVNI IN NEGATIVNI UINKI NOVEGA INKI NOVEGA SISTEMA ONSISTEMA ON--LINE KZZLINE KZZ

  I%I%

  ++$&$&

  %/%/

  ))++&'G&'G&&++$$

  ++$&$&&& $$

  $$

  )$)$

  %&)$%&)$

  && ''

  FINANFINANNI VPLIVI UVEDBE ONNI VPLIVI UVEDBE ON--LINE KZZLINE KZZ

  %&%& >33>33%% %233 ) % 233> 93'33393'333JJ$ @$;K $ @$;K % 233> % 233> &% &% 2L 2LJJ ' ( ' ($$

  : : & & @;;'333 @;;'333JJ$ 2$LK $ 2$LK 233 93'33393'333JJ$ @$;K $ @$;K % 233> % 233> &% &% 2L 2LJJ ' ( ' ($$

  : : & & @;;'333 @;;'333JJ$ 2$LK $ 2$LK 233>[email protected][email protected]$60!$07$0$9!692:49706>:747.0$9!692:49706>:[email protected]>":$9B:>[email protected]@>":$9B:>[email protected]

  ""-- .56!-.56!-

  52:4:C5":-52:4:C5":-

  Orientacijska delovna mesta in nazivi Orientacijska delovna mesta in nazivi (ODMN)(ODMN)

  56!D-56!D-------

  5252

  56!56!(/(/11 )56!)[email protected]@

  (( 56!56!+)() ?2*+)() ?2*11

  +56!+56! @(;[email protected](;56!

  KATALOG DELOVNIH MEST IN KATALOG DELOVNIH MEST IN NAZIVOVNAZIVOV

  2:4:C5"6!D2:4:C5"6!D----

  7:--2#7:--2#

  26!26! :[email protected]:E99:[email protected]:E99

  == (, (, **

  30* 30*()6!()6!

  44AA $ $$-?#$$-?#$FF**

  PROBLEMIPROBLEMI

  ?#?#

  --##

  .. ?#$ ?#$#*#*

  00--

  ==--

  44AA00

  55 $$*$$*

  TRENUTNE AKTIVNOSTITRENUTNE AKTIVNOSTI

  :-:-## :-2:-2

  ##

  :-2:-2

  :-2:-2

  :-2#:-2# !575* !575*

  &'()&'()

  ZAKLJUZAKLJUEKEK

  .$.$AA--

  $$$$

  $$

 • 1

  Vpeljava novega plaVpeljava novega planega nega sistema v javnih zavodih sistema v javnih zavodih

  procesnopravna vpraprocesnopravna vpraanjaanja

  Vesna Viintin, univ.dipl.prav.

  Pravne podlage in razmerja med njimiPravne podlage in razmerja med njimi

  ZDR

  ZJU

  ZSPJS

  "lex specialis derogat lex generalis"

  ZJUZJUVelja do vkljuno 21. lena: 5/I.: Za delovna razmerja javnih uslubencev ter

  za pravice in dolnosti iz delovnega razmerja veljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerjapredpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivne pogodbe, kolikor ta ali drug poseben zakon ne doloa drugae.

  16/II.: Delovno razmerje se sklene ter pravice in obveznosti javnega uslubenca iz delovnega razmerja doloijo s pogodbo o zaposlitvipogodbo o zaposlitvi, e zakon ne doloa drugae.

  ZDRZDR 49.:Ne glede na spremembo zakona,

  kolektivne pogodbe ali splonega akta delodajalca, delavec ohrani vse tiste pravice, ki so ugodneje doloene v pogodbi o zaposlitvi.

  47/I.:Pogodba se spremeni oziroma nova pogodba velja, velja, e na to pristanee na to pristane tudi nasprotna stranka.

  Glede sprememb pogodbe o zaposlitvi je potrebno upotevati dolobe ZDR

  Brez spremembe pogodbe o zaposlitvi se ZSPJS ne sme izvrevati

  ZSPJSZSPJSDelodajalec izda pisno obvestilopisno obvestilo in mu hkrati izroi pisni predlog ustreznega predlog ustreznega aneksaaneksa k pogodbi o zaposlitvi oziroma sklepusklepu, v katerem so podatki oziroma dolobe o planem razredu na osnovi prevedbe ter datumudatumu, ko se bo plaa priela izplaevati v skladu s prvim odstavkom tega lena.

 • 2

  ZJUZJU53/ V.: Ob imenovanju v drug naziv, ob napredovanju v viji plani razred in ob premestitvi na drugo delovno mesto se se sklene aneks k pogodbi o zaposlitvisklene aneks k pogodbi o zaposlitvi. e javni uslubenec ne soglane soglaaa z vsebino aneksa k pogodbi o zaposlitvi, ki je v skladu s predpisi in kolektivno pogodbo, se mu izda sklepsklep.

  SpremembeSpremembe

  Plaa

  Naziv delovnega mesta

  Opis del in nalog

  1. institut: Nova POZ1. institut: Nova POZ47. len naziv delovnega mestanaziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za

  katerega delavec sklepa pogodbo o zaposlitvi, s kratkim s kratkim opisom delaopisom dela, ki ga mora opravljati po pogodbi o zaposlitvi,

  as trajanja delovnega razmerja in doloilo o nainu izrabe letnega dopusta, e je sklenjena pogodba o zaposlitvi za doloen as,

  doloilo ali gre za delovno razmerje s polnim ali krajim delovnim asom

  ter v primerih iz 90. lena zakona, torej ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo sklenitve nove

  Soglasje!!

  2 Institut: Odpoved pogodbe o 2 Institut: Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo sklenitve novezaposlitvi s ponudbo sklenitve nove

  90.: Kadar delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi in delavcu istoasno ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi v skladu s tretjim odstavkom 88. lena tega zakona, se uporabljajose uporabljajo dolodolobebe tega zakona, ki seki se nanananaajo na redno odpovedajo na redno odpovedpogodbe o zaposlitvi.

  Poslovni razlog

  Odpoved pogodbe iz poslovnega Odpoved pogodbe iz poslovnega razlogarazloga

  88/I.:prenehanje potreb po opravljanju doloenega dela, pod pogoji iz pogodbe o pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvizaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskihorganizacijskih, tehnolokih, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca

  Pogoji: sprememba naziva, opisa, plae

  88/II.:Delodajalec lahko delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi le, e so razlogi razlogi iz prejnjega odstavka resni in utemeljeniresni in utemeljeni ter onemogoonemogoajo nadaljevanjeajo nadaljevanje delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem.

  Kaj je resen in utemeljen razlog? Pdp 690/2004: Razlog za redno odpoved PZ iz

  poslovnega razloga je podan, e preneha e preneha potreba po opravljanju delpotreba po opravljanju del, doloenih v PZ in ne, e preneha potreba po opravljanju del pod pogoji iz sistemizacije delovnih mest delodajalca.

 • 3

  Odpoved pogodbe bi bila nezakonita in podlaga za tobo

  Delavec svobodno odloa o podpisu pogodbe

  Brez spremembe pogodbe o zaposlitvi se ZSPJS ne sme izvrevati

  Odprta vpraanja

  ZSPJS ali ZDR ?

  globa 1000 EUR za odgovorno osebo / toba

 • 1

  PROBLEMI UVRSTITVE DELOVNIH MEST V PLANI

  SKUPINI J

  Nova Gorica, oktober 2007 Pripravila: Zajec Nada, univ.dipl.ekon.

  Priprava kataloga orientacijskih delovnih mest ter usklajevanja pogajalskih skupin potekajo za plane skupine A do I e od sprejetja

  ZSPJS, pogajanja in usklajevanja za plano skupino J se praktino e niso niti zaela

  V letos parafirani KP za javni sektor so predvideni tudi e razponi posameznih orientacijskih delovnih mest glede na izobrazbeni nivo in

  uvrstitev v plano skupino.

  V. TS 18 PR do 21 PR ( PS C do I)

  12 PR do 17 PR (PS J )

  VI. TS 21 PR do 23 PR ( PS C do I)

  19 PR do 21 PR (PS J )

  VII/2 TS 30 PR do 43 PR (PS C do I)

  29 PR do 30 PR ( PS J )

  Skupine, ki so bile v prvih krogih pogajanj so pojedle najveje kose proraunske pogae namenjene plaam javnega sektorja!

  Zaposleni v J plani skupini se bomo kot zadnji e neusklajeni oitno pod

  pritiskom irega okolja ponovno sprijaznili z usodo in bili deleni drobtinic!

  43

  30

  KAKO NAPREJ !?

  Ali je na cilj:

  DOSEI ENAKOPRAVEN NIVO VREDNOTENJA DELA

  DELAVCEV V PLANI SKUPINI J GLEDE NA OSTALE PLANE SKUPINE ?

  Kako???

  ustanovitev sindikata plane skupine J

  uslubencev v zdravstveni dejavnosti !

  Lahko pa - tako kot obiajno - akamo in ne storimo NI!

 • 2

  Le kvalitetni, strokovno usposobljeni, izobraeni in primerno stimulirani ter motivirani kadri pomenijo nadaljnji razvoj ne samo zdravstvenega sistema

  temve celotne drave!