of 56 /56
SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb INFORMACIJSKI PAKET za akademsku 2011/2012. godinu PREDDIPLOMSKI SVEUĈILIŠNI STUDIJI DIPLOMSKI SVEUĈILIŠNI STUDIJI STRUĈNI STUDIJ Zagreb, travanj 2011.

INFORMACIJSKI PAKET - Ekonomski fakultet Zagreb...Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 7 ljetni ispitni rok: dva

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INFORMACIJSKI PAKET - Ekonomski fakultet Zagreb...Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu...

 • SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET – ZAGREB

  Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb

  INFORMACIJSKI PAKET za akademsku 2011/2012. godinu

  PREDDIPLOMSKI SVEUĈILIŠNI STUDIJI

  DIPLOMSKI SVEUĈILIŠNI STUDIJI

  STRUĈNI STUDIJ

  Zagreb, travanj 2011.

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 2

  Naziv publikacije: Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu:

  Struĉni studij, preddiplomski sveuĉilišni studiji i diplomski sveuĉilišni studiji

  Nakladnik: SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU

  EKONOMSKI FAKULTET – ZAGREB Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb

  Za nakladnika: Prof. dr. sc. Tonći Lazibat, dekan

  Glavni i odgovorni urednik: Doc. dr. sc. Sanda Rašić

  Urednik: Doc. dr. sc. Oliver Kesar

  Sudjelovali u izradi teksta: Mr. Tamara Sladoljev Agejev

  Morana Šarenić, oec. Marija Anita Ţulj, dipl. oec.

  Zrinka Udiljak Bugarinovski, dipl. bibl. Ante Vuletić, dipl. oec.

  Martina Levaĉić, dipl. iur. Zdravko Ugrina

  Copyright © EKONOMSKI FAKULTET – ZAGREB

  Niti jedan dio ove publikacije ne smije se umnoţavati, fotokopirati ili na bilo koji naĉin reproducirati bez dopuštenja nakladnika.

  Priprema teksta Informacijskog paketa dovršena je u travnju 2011. godine, dok je konaĉna verzija usvojena na sjednici Fakultetskog vijeća odrţanoj 26. travnja 2011. godine.

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 3

  SADRŢAJ

  1. SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU I EKONOMSKI FAKULTET – ZAGREB ……. 5 1.1. Sveuĉilište u Zagrebu ……………………………………………………………………..… 5

  1.1.1. Općenito o Sveuĉilištu ………………………………………………………………….. 5 1.1.2. Vrste studija u Republici Hrvatskoj ……………………………………………….…… 6 1.1.3. Akademski kalendar ……………………………………………………………………… 6 1.1.4. Priznavanje diploma …………………………………………………………………….. 6

  1.2. Ekonomski fakultet – Zagreb ………………………………………….………….………… 7 1.2.1. Općenito o Fakultetu ……………………………………………………………………. 7 1.2.2. Ljudski i prostorni resursi Fakulteta …………………………………………………… 8 1.2.3. Organizacija studija na Fakultetu ……………………………………………………… 14 1.2.4. Postupak upisa na studij ……………………………………………………………….. 14 1.2.5. Upis stranih studenata ………………………………………………………………….. 16 1.2.6. Pravila studiranja ………………………………………………………………………… 16 1.2.7. Sustav ocjenjivanja ……………………………………………………………………… 17

  2. PREDDIPLOMSKI SVEUĈILIŠNI STUDIJI PREMA NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU IZ AKADEMSKE 2008/2009. GODINE ……….……. 18 2.1. Preddiplomski sveuĉilišni studiji „Ekonomija“ i „Poslovna ekonomija“ ....………. 19

  2.1.1. Studiji „Ekonomija“ i „Poslovna ekonomija“ (1. i 2. godina) ………………………… 19 2.1.2. Studij „Ekonomija“ (3. i 4. godina) …………………………………………………….. 20 2.1.3. Studij „Poslovna ekonomija“ (3. i 4. godina) ………………………………………..… 21 2.1.4. Popis izbornih kolegija ………………………………………………………………….. 21 2.1.5. Obvezni kolegiji studija koje studenti mogu birati kao izborne kolegije …….……… 24 2.1.6. Preduvjeti za polaganje ispita iz pojedinih obveznih i izbornih kolegija ……………. 25

  2.2. Preddiplomski sveuĉilišni studij „Poslovna ekonomija“ u Koprivnici (1.- 4. godina) ……………………………………….………………………………………….. 26

  2.2.1. Izborni kolegiji studija „Poslovna ekonomija“ u Koprivnici …………………………… 27 2.3. Preddiplomski sveuĉilišni studij „Poduzetništvo“ u Bjelovaru (3. godina) …...…... 27

  2.3.1. Izborni kolegiji studija „Poduzetništvo“ u Bjelovaru ……………………………….…. 28 2.4. Preddiplomski sveuĉilišni studij „Ekonomika poduzetništva“ u Varaţdinu

  (1.- 3. godine) ………………………………………………………………………………….. 28 2.4.1. Izborni kolegiji studija „Ekonomika poduzetništva“ u Varaţdinu ……………………. 29

  2.5. Preddiplomski sveuĉilišni studij na engleskom jeziku "Bachelor Degree in Business …………………………………………………………….……………………….. 29

  3. DIPLOMSKI SVEUĈILIŠNI STUDIJI „EKONOMIJA“ I „POSLOVNA EKONOMIJA“ PREMA NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU IZ AKADEMSKE 2008/2009. GODINE …………………………………………… 32 3.1. Diplomski sveuĉilišni studiji „Ekonomija“ i „Poslovna ekonomija“ ………………… 32 3.2. Diplomski sveuĉilišni studij „Ekonomija“ ………………………………………………… 33

  3.2.1. Studijski smjer: Ekonomija ……………………………………………………………… 33 3.3. Diplomski sveuĉilišni studij „Poslovna ekonomija“ …………………………………….. 33

  3.3.1. Studijski smjer: Analiza i poslovno planiranje ………………………………………… 33 3.3.2. Studijski smjer: Financije ……………………………………………………………….. 33 3.3.3. Studijski smjer: Marketing ……………………………………………………………… 33 3.3.4. Studijski smjer: Menadţerska informatika ……………………………………………. 34 3.3.5. Studijski smjer: Menadţment …………………………………………………………… 34 3.3.6. Studijski smjer: Raĉunovodstvo i revizija ……………………………………………… 34 3.3.7. Studijski smjer: Trgovina ………………………………………………………………… 34 3.3.8. Studijski smjer: Turizam ………………………………………………………………… 34 3.3.9. Izborni kolegiji diplomskih sveuĉilišnih studija ………………………….…………….. 35

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 4

  4. STRUĈNI STUDIJ „POSLOVNA EKONOMIJA“ PREMA NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU IZ AKADEMSKE 2005/2006. GODINE ………….… 36 4.1. Struĉni studij „Poslovna ekonomija“ (5 semestara) ……………………..……………. 36 4.2. Kolegiji 2. godine po smjerovima studija ………………………………………………. 36 4.3. Kolegiji 5. semestra ……………………………………………………………................. 37

  5. PREDDIPLOMSKI STRUĈNI STUDIJ „POSLOVNA EKONOMIJA“ PREMA NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU IZ AKADEMSKE 2011/2012. GODINE …………………………………………………………………………… 38 5.1. Preddiplomski struĉni studij „Poslovna ekonomija“ (3 godine) …….……………… 38 5.2. Kolegiji 1. godine studija …….…………………………………………………………….. 38 5.3. Kolegiji 2. godine po smjerovima studija ..……………………………………………… 39 5.4. Kolegiji 3. godine po smjerovima studija ..……………………………………………… 40

  6. KATALOG KOLEGIJA …………………….…………………………………….. 42

  7. KORISNE INFORMACIJE ZA STUDENTE …………………………………… 42 7.1. O Zagrebu ……………………………………………………………………………………… 42 7.2. Smještaj ……………………………………………………………………………………….. 42 7.3. Troškovi ţivota ……………………………………………………………………………….. 43 7.4. Javni prijevoz …………………………………………………………………………………. 43 7.5. Zdravstveno osiguranje …………………………………………………………………….. 44 7.6. Zdravstvena zaštita ………………………………………………………………………….. 45

  7.6.1. Deţurne bolnice …………………………………………………………………………. 45 7.6.2. Deţurne ljekarne ………………………………………………………………………… 45

  7.7. PrilagoĊenost Ekonomskog fakulteta – Zagreb osobama s invaliditetom …………. 46 7.8. Identifikacijska kartica studenta (X-ica) …………………………………………………… 46 7.9. Subvencionirana prehrana …………………………………………………………………... 46 7.10. Prehrana u restoranima Ekonomskog fakulteta – Zagreb ……………………………. 47 7.11. Internet i intranet na Ekonomskom fakultetu – Zagreb ………………………………. 48 7.12. Knjiţniĉno-dokumentacijski centar Ekonomskog fakulteta – Zagreb …………….. 48

  7.12.1. Korištenje knjiţniĉne graĊe ……………………………………………………………… 48 7.12.2. Korištenje elektroniĉkih izvora podataka ……………………………………………… 49 7.12.3. Prostorni uvjeti i fotokopiranje …………………………………………………………. 49

  7.13. Studentske udruge …………………………………………………………………….......... 50 7.14. Korisne adrese i informacije ……………………………………………………………… 50

  7.14.1. Vaţni telefonski brojevi ………………………………………………………………… 50 7.14.2. Internet kafei …………………………………………………………………………….. 50 7.14.3. Knjiţnice u Zagrebu ..………………………………………………………………….. 51 7.14.4. Kulturno-informativni centri …………………………………………………………….. 51 7.14.5. Muzejski i galerijski prostori …………………………………………………………… 51 7.14.6. Kazališta …………………………………………………………………………………. 54 7.14.7. Kina ………………………………………………………………………………………. 54 7.14.8. DogaĊanja ………………………………………………………………………………. 54 7.14.9. Sportsko-rekreacijski centri ……………………………………………………………. 55 7.14.10. Uĉenje hrvatskog jezika ……………………………………………………………… 55 7.14.11. Banke, mjenjaĉnice i pošte s duţim radnim vremenom ………………………….. 56 7.14.12. Kupnja u Zagrebu …………………………………………………………………….. 56

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 5

  1. SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU I EKONOMSKI FAKULTET – ZAGREB 1.1. Sveuĉilište u Zagrebu

  1.1.1. Općenito o sveuĉilištu Sveuĉilište u Zagrebu (lat. Universitas Studiorum Zagrabiensis) najveće je i najstarije sveuĉilište u Hrvatskoj i jugoistoĉnoj Europi. Osnovano je 1669. godine odlukom kralja Leopolda I kojom su se zagrebaĉkoj Akademiji, koju su vodili Isusovci, priznala sveuĉilišna prava i povlastice. Godine 1861. Hrvatski je sabor na poticaj biskupa Josipa Jurja Strossmayera donio zakonsku osnovu o Sveuĉilištu u Zagrebu. Car Franjo Josip potpisao je 1869. godine zakonski ĉlanak o Sveuĉilištu u Zagrebu, a pet godina kasnije izraĊen je novi zakonski ĉlanak koji je zaslugom bana Ivana Maţuranića dobio vladarevu sankciju 5. sijeĉnja 1874. godine. Na osnovi toga sveĉano je 19. listopada 1874. otvoreno moderno Sveuĉilište u Zagrebu. Zakonskim ĉlankom iz 1874. Sveuĉilište u Zagrebu trebalo je imati ĉetiri fakulteta: Pravni, Bogoslovni, Filozofski i Medicinski. Godine 1882. osnovan je Farmaceutski teĉaj, a 1898. godine i Šumarska akademija. U toj akademiji organiziran je 1908. Geodetski teĉaj koji je 1919. godine ukljuĉen u sastav Tehniĉke visoke škole. Akademske 1917/1918. godine osnovan je Medicinski fakultet. Gospodarsko-šumarski fakultet osnovan je 1919. godine, kada je osnovana i Visoka veterinarska škola koja je 1924. godine postala Veterinarskim fakultetom. Godine 1920. osnovana je Visoka škola za trgovinu i promet, koja je 1925. nazvana Ekonomsko-komercijalnom visokom školom, s poloţajem i svojstvom fakulteta, ali je ostala izvan Sveuĉilišta. Godine 1918. osnovana je Tehniĉka visoka škola u Zagrebu, a 1926. godine kao Tehniĉki fakultet ulazi u sastav Sveuĉilišta. Godine 1942. osnovan je Farmaceutsko-biokemijski fakultet. Nakon Drugoga svjetskog rata, 1946. godine osnovan je Prirodoslovno-matematiĉki fakultet, 1947. Ekonomski fakultet, 1962. Fakultet politiĉkih znanosti i Stomatološki fakultet, 1967. Kineziološki fakultet, 1973. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 1974. Fakultet organizacije i informatike, 1981. Prehrambeno-biotehnološki fakultet. Godine 1956. Tehniĉki je fakultet podijeljen na Arhitektonsko-graĊevinsko-geodetski, Elektrotehniĉki, Strojarsko-brodograĊevni i Kemijsko-prehrambeno-rudarski fakultet. U sastav Sveuĉilišta ulaze i 1979. godine Akademija dramske umjetnosti te 1980. Akademija likovnih umjetnosti i Muziĉka akademija. U samostalnoj Republici Hrvatskoj, još u tijeku Domovinskoga rata, Sveuĉilište obnavlja djelovanje Katoliĉkoga bogoslovnog fakulteta 1991. godine. Na sjednici Senata Sveuĉilišta u Zagrebu 1999. godine odluĉeno je uvoĊenje europskog sustava prijenosa bodova (European Credit Transfer System – ECTS). Nakon što je Republika Hrvatska 2001. pristupila Bolonjskoj deklaraciji (europski sustav visokoga obrazovanja), ECTS bodovni sustav postaje instrument harmonizacije visokoga školstva u zemlji. Od akademske 2005/2006. godine na Sveuĉilištu zapoĉinje studij po novom ustrojstvu za sve sastavnice, usklaĊenom s europskim standardima i ciljevima. Danas se Sveuĉilište sastoji od 29 fakulteta, 3 umjetniĉke akademije, te Sveuĉilišnog centra „Hrvatski studiji“. Više od 68.000 studenata pohaĊa studijske programe iz biotehniĉkog, biomedicinskog, društveno-humanistiĉkog, prirodoslovnog, tehniĉkog i

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 6

  umjetniĉkog podruĉja. Cjeloviti podaci dostupni su na sluţbenim internetskim stranicama Sveuĉilišta www.unizg.hr.

  Adresa Sveuĉilišta: Sveuĉilište u Zagrebu

  Trg maršala Tita 14, Zagreb

  Telefon: +385-1-4564111

  E-mail: [email protected]

  Rektor Sveuĉilišta: Prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš

  1.1.2. Vrste studija u Republici Hrvatskoj

  Izvor: Agencija za znanost i visoko obrazovanje, http://www.azvo.hr/Default.aspx?art=585&sec=288

  1.1.3. Akademski kalendar Akademski kalendar donosi Sveuĉilište u Zagrebu, a objavljuje se za svaku akademsku godinu na internetskoj stranici Sveuĉilišta www.unizg.hr. Nastava u zimskom semestru akademske 2011/2012. godine za struĉni i preddiplomske sveuĉilišne studije poĉinje 01.10.2011., a za diplomske sveuĉilišne studije 02.11.2011. godine, dok je završetak nastave za sve studije u zimskom semestru predviĊen 28.01.2012. godine. Nastava u ljetnom semestru poĉinje 20.02.2012., a završava 02.06.2012. godine. Ispitni rokovi za sve studente struĉnog te preddiplomskog i diplomskog sveuĉilišnog studija se odrţavaju kako slijedi:

  zimski ispitni rok: dva ispitna termina u razdoblju od 30.01. do 18.02.2012.

  http://www.unizg.hr/mailto:[email protected]://www.unizg.hr/

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 7

  ljetni ispitni rok: dva ispitna termina u razdoblju od 04.06. do 30.06.2012.

  jesenski ispitni rok: dva ispitna termina u razdoblju od 03.09. do 22.09.2012. Informacije o ispitnim rokovima za pojedine kolegije mogu se potraţiti na internetskim stranicama Fakulteta www.efzg.hr. Drţavni praznici, neradni dani i dani koji se obiljeţavaju na Fakultetu:

  08.10.2011. Dan neovisnosti

  01.11.2011. Dan svih svetih

  01.12.2011. Dan Fakulteta (dan koji se obiljeţava)

  25. i 26.12.2011. Boţićni blagdani

  01.01.2012. Nova Godina

  06.01.2012. Sveta tri kralja

  08. i 09.04.2012. Uskrs i Uskršnji ponedjeljak

  01.05.2012. MeĊunarodni praznik rada

  07.06.2012. Tijelovo

  22.06.2012. Dan antifašistiĉke borbe

  25.06.2012. Dan drţavnosti

  05.08.2012. Dan domovinske zahvalnosti

  15.08.2012. Velika gospa 1.1.4. Priznavanje diploma Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 138/2006), koji je stupio je na snagu 28.12.2006. godine, akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoobrazovnoj instituciji u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj, obavlja visoko uĉilište u Republici Hrvatskoj na kojem osoba ţeli nastaviti visoko obrazovanje. Zahtjev za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, kao i priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoobrazovnoj instituciji u svrhu nastavka studija na sastavnicama Sveuĉilišta u Zagrebu, podnosi se iskljuĉivo putem pošte na adresu: Republika Hrvatska, Sveuĉilište u Zagrebu, Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb. Sve detaljne informacije zajedno s obrascima mogu se dobiti na sluţbenim internetskim stranicama Sveuĉilišta www.unizg.hr. Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija u okviru Sveuĉilišta u Zagrebu izdaje potvrdu o postignutoj kvalifikaciji i trajanju studija, dok posebno povjerenstvo u okviru Fakulteta provodi postupak procjene broja ECTS bodova steĉenog završetkom preddiplomskog sveuĉilišnog studija na inozemnoj visokoobrazovnoj instituciji. 1.2. Ekonomski fakultet – Zagreb 1.2.1. Općenito o Fakultetu

  Ekonomski fakultet u Zagrebu osnovan je 1920. godine otvaranjem ondašnje Visoke škole za trgovinu i promet u Zagrebu. Najstarija je institucija visokog obrazovanja ekonomista u ovom dijelu Europe, a danas se na njemu obrazuje gotovo 14.000 studenata.

  http://www.efzg.hr/http://www.unizg.hr/

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 8

  Na Fakultetu se izvode struĉni studij „Poslovna ekonomija“, preddiplomski i diplomski sveuĉilišni studiji „Ekonomija“ i „Poslovna ekonomija“. Osim u Zagrebu, preddiplomski sveuĉilišni studij „Poslovna ekonomija“ izvodi se u dislociranom centru Koprivnica. Fakultet izvodi i preddiplomski sveuĉilišni studij „Poduzetništvo“ u Bjelovaru te u suradnji s Fakultetom organizacije i informatike iz Varaţdina i zajedniĉki preddiplomski sveuĉilišni studij „Ekonomika poduzetništva“. U cilju razvoja studija i nastave, povezivanja prakse i znanosti, te usklaĊivanja s programima i sustavom Europske unije, Fakultet je osnovao Centar za meĊunarodnu suradnju, Centar za edukaciju u gospodarstvu i Centar za makroekonomska istraţivanja. Fakultet je do danas organizirao brojne meĊunarodne znanstvene konferencije, izmeĊu kojih treba izdvojiti KOI 2002 (Konferencija iz operacijskih istraţivanja), ISCRETT 2002 (Konferencija o obrazovanju u turizmu), EALE 2004 (European Association of Law and Economics) i CIRCLE 2006 (Centre for International Research in Consumers Location and Their Environments), a svake druge godine organizator je konferencije An Enterprise Odyssey, koja će se 2012. godine odrţati po šesti put. Fakultet izdaje nekoliko renomiranih i meĊunarodno priznatih znanstvenih ĉasopisa kao što su Acta Turistica (od 1989. godine), Zagreb International Review of Economics and Business (od 1998. godine), Tržište (na Fakultetu od 2004. godine), Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (od 2006. godine) te najnoviji Poslovna izvrsnost (od 2007. godine). Pokrenuto je i elektroniĉko izdanje znanstvenih i struĉnih ĉlanaka u nastajanju (Working Paper Series–WPS) iz podruĉja ekonomije i poslovne ekonomije ĉiji su autori zaposlenici ili poslijediplomski studenti fakulteta, te je osnovana i Hrvatska udruga diplomiranih ekonomista Ekonomskog fakulteta Sveuĉilišta u Zagrebu (EFZG Alumni).

  1.2.2. Ljudski i prostorni resursi Fakulteta Fakultet raspolaţe bogatim resursima u smislu broja nastavnog i nenastavnog osoblja, kao i prostornim kapacitetima, ĉime se svrstava u vodeće visokoobrazovne institucije u Republici Hrvatskoj.

  LJUDSKI RESURSI:

  Nastavno osoblje:

  - profesori i docenti 117

  - viši predavaĉi i predavaĉi 15

  - asistenti 46

  - viši asistenti 15

  - znanstveni novaci 55

  - struĉni suradnici u nastavi 3

  Ukupno nastavno osoblje: 251

  Nenastavno osoblje: Ukupno struĉno, administrativno, tehniĉko i pomoćno osoblje 123

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 9

  PROSTORNI RESURSI:

  Ukupna površina objekta: 29.470 m²

  Predavaonice Broj 42 Sjedećih mjesta 3.550

  Kongresna dvorana - površina 974 m² - broj sjedećih mjesta 585

  Knjiţniĉno-dokumentacijski centar

  - depoi knjiga 652 m²

  - sjedeća mjesta u ĉitaonici 71

  - mjesta s raĉunalima u ĉitaonici 44

  Sportske dvorane - velika (mogućnost tri segmenta) 1 696 m² - mala (mogućnost tri segmenta) 1 081m²

  Informatiĉki centar:

  - informatiĉkih uĉionica 5 - telekonferencijskih dvorana 2 - broj raĉunala za studente 174 - info kiosci 2 - studomati 16

  U pogledu nastavnog osoblja, Fakultet zapošljava ukupno 251 djelatnik rasporeĊenih na 17 katedri i to kako slijedi: KATEDRA ZA DEMOGRAFIJU

  1. Gelo Jakov Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 2. Akrap AnĊelko Dr. sc. Redoviti profesor 3. Damjanić Zdenka Dr. sc. Docent 4. Ĉipin Ivan Dr. sc. Viši asistent 5. Strmota Marin Univ.spec.oec. Znanstveni novak

  KATEDRA ZA EKONOMSKU TEORIJU

  1. Franiĉević Vojmir Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 2. Šohinger Jasminka Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 3. Dragiĉević Mirjana Dr. sc. Redoviti profesor 4. Kovaĉević Branko Dr. sc. Redoviti profesor 5. Medić Đuro Dr. sc. Redoviti profesor 6. Sisek Boris Dr. sc. Izvanredni profesor 7. Škuflić Lorena Dr. sc. Izvanredni profesor 8. Vrankić Ilko Dr. sc. Docent 9. Letunić Paula Univ.spec.oec. Asistent 10. Oraić Mira Mr. sc. Asistent 11. Galetić Fran Univ.spec.oec. Znanstveni novak 12. Herceg Tomislav Mr. sc. Znanstveni novak 13. Maĉkić Velibor Znanstveni novak 14. Rkman Petra Znanstveni novak 15. Cvijanović Vladimir Mr. sc. Struĉni suradnik u nastavi

  KATEDRA ZA EKONOMIKU PODUZEĆA

  1. Orsag Silvije Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 2. Osmanagić-Bedenik Nidţara Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 3. Santini Ivan Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 4. Škrtić Marica Dr. sc. Redoviti profesor 5. Gudac-Fuĉkan ĐurĊica Dr. sc. Izvanredni profesor 6. Kolaković Marko Dr. sc. Izvanredni profesor 7. Dedi Lidija Dr. sc. Docent 8. Miloš Sprĉić Danijela Dr. sc. Docent 9. Koţul Antonija Mr. sc. Asistent 10. Mikić Mihaela Mr. sc. Asistent 11. Zoriĉić Davor Mr. sc. Asistent 12. Šuman Paola Asistent 13. Mostarac Ena Asistent

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 10

  14. Sabol Andrija Asistent 15. Dolinar Denis Asistent 16. Morić Milovanović Bojan Univ.spec.oec. Znanstveni novak 17. Labaš Davor Znanstveni novak 18. Sopta Martina Mr. sc. Struĉni suradnik u nastavi

  KATEDRA ZA INFORMATIKU

  1. Ĉerić Vlatko Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 2. Panian Ţeljko Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 3. Srića Velimir Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 4. Bosilj-Vukšić Vesna Dr. sc. Redoviti profesor 5. Ćurko Katarina Dr. sc. Redoviti profesor 6. Pejić Bach Mirjana Dr. sc. Redoviti profesor 7. Poţgaj Ţeljka Dr. sc. Redoviti profesor 8. Varga Mladen Dr. sc. Redoviti profesor 9. Spremić Mario Dr. sc. Izvanredni profesor 10. Strugar Ivan Dr. sc. Izvanredni profesor 11. Vlahović Nikola Dr. sc. Viši asistent 12. Jaković Boţidar Mr. sc. Asistent 13. Milanović Glavan Ljubica Univ.spec.oec. Znanstveni novak 14. Zoroja Jovana Znanstveni novak

  KATEDRA ZA FINANCIJE

  1. Leko Vlado Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 2. Lovrinović Ivan Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 3. Ivanov Marijana Dr. sc. Redoviti profesor 4. Jakovĉević Drago Dr. sc. Redoviti profesor 5. Prga Ivica Dr. sc. Izvanredni profesor 6. Stojanović Alen Dr. sc. Izvanredni profesor 7. Bajo Anto Dr. sc. Docent 8. Kordić Gordana Dr. sc. Docent 9. Pavković Anita Dr. sc. Docent 10. Sokol Nika Dr. sc. Docent 11. Šimović Hrvoje Dr. sc. Docent 12. Ćorić Tomislav Dr. sc. Viši asistent 13. Krišto Jakša Mr. sc. Asistent 14. Mihelja Ţaja Maja Univ.spec.oec. Asistent 15. AnĊelinović Mihovil Asistent 16. Nakić Martina Asistent 17. Tuškan Branka Mr. sc. Znanstveni novak 18. Ivanišević Hernaus Ana Univ.spec.oec. Znanstveni novak 19. Primorac Marko Univ.spec.oec. Znanstveni novak 20. Cvrlje Dajana Znanstveni novak 21. Mlinarić Danijel Znanstveni novak

  KATEDRA ZA MAKROEKONOMIJU I GOSPODARSKI RAZVOJ

  1. Barić Vinko Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 2. Bićanić Ivan Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 3. Bogunović Aleksandar Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 4. Druţić Ivo Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 5. Grahovac Petar Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 6. Jovanĉević Radmila Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 7. Cota Boris Dr. sc. Redoviti profesor 8. Ĉavrak Vladimir Dr. sc. Redoviti profesor 9. Kovaĉević Zoran Dr. sc. Redoviti profesor 10. Obadić Alka Dr. sc. Izvanredni profesor 11. Šimurina Jurica Dr. sc. Docent 12. Tica Josip Dr. sc. Docent 13. Bogdan Ţeljko Dr. sc. Viši asistent 14. Gelo Tomislav Dr. sc. Asistent 15. Arĉabić Vladimir Univ.spec.oec. Asistent

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 11

  16. Globan Tomislav Univ.spec.oec. Asistent 17. Boras Tamara Asistent 18. Raguţ Irena Asistent 19. Andabaka Badurina

  BaBadurina Ana Mr. sc. Znanstveni novak

  20. Smolić Šime Mr. sc. Znanstveni novak 21. Penava Marija Znanstveni novak 22. Rogić Lucija Znanstveni novak 23. Sekur Tomislav Znanstveni novak

  KATEDRA ZA MARKETING

  1. Kesić Tanja Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 2. Ozretić-Došen ĐurĊana Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 3. Previšić Jozo Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 4. Renko Nataša Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 5. Tomašević Marija Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 6. Keller Goroslav Dr. sc. Redoviti profesor 7. Paviĉić Jurica Dr. sc. Redoviti profesor 8. Vranešević Tihomir Dr. sc. Redoviti profesor 9. Tkalac Verĉiĉ Ana Dr. sc. Izvanredni profesor 10. Palić Mirko Dr. sc. Docent 11. Piri Rajh Sunĉana Dr. sc. Docent 12. Sinĉić Ćorić Dubravka Dr. sc. Docent 13. Butigan Ruţica Dr. sc. Viši asistent 14. Krupka Zoran Dr. sc. Viši asistent 15. Vlašić Goran Dr. sc. Viši asistent 16. Horvat Sandra Mr. sc. Asistent 17. Mandić Miroslav Mr. sc. Asistent 18. Pandţa Bajs Irena Mr. sc. Asistent 19. Škare Vatroslav Mr. sc. Asistent 20. Fudurić Morana Univ.spec.oec. Znanstveni novak 21. Ozimec Kristina Znanstveni novak 22. Razum Andrea Znanstveni novak

  23. Vuletić Ante Znanstveni novak KATEDRA ZA MATEMATIKU

  1. Neralić Luka Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 2. Šego Boško Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 3. Šorić Kristina Dr. sc. Izvanredni profesor 4. Lukaĉ Zrinka Dr. sc. Docent 5. Matejaš Josip Dr. sc. Docent 6. Pleli Nada Dr. sc. Docent 7. Vojvodić-Rosenzweig

  RoseRosenzweig Višnja Dr. sc. Docent

  8. Vlah Jerić Silvija Mr. sc. Asistent 9. Gardijan Margareta Asistent 10. Horvatić Vedran Asistent 11. Kojić Vedran Asistent 12. Kotarac Karlo Znanstveni novak 13. Kraljević Jadranka Dr. sc. Struĉni suradnik u nastavi

  KATEDRA ZA MEĐUNARODNU EKONOMIJU

  1. Grgić Mato Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 2. Dabić Marina Dr. sc. Redoviti profesor 3. Matić Boţo Dr. sc. Redoviti profesor 4. Jurĉić Ljubo Dr. sc. Izvanredni profesor 5. Bilas Vlatka Dr. sc. Docent 6. Jošić Hrvoje Univ.spec.oec. Znanstveni novak 7. Jošić Mislav Univ.spec.oec. Znanstveni novak 8. Franc Sanja Univ.spec.oec. Znanstveni novak 9. Bašić Maja Znanstveni novak 10. Kovaĉ Ivana Znanstveni novak 11. Novak Ivan Znanstveni novak

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 12

  12. Vlajĉić Davor Znanstveni novak 13. Wittine Zoran Znanstveni novak

  KATEDRA ZA ORGANIZACIJU I MANAGEMENT

  1. Bebek Borna Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 2. Belak Vinko Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 3. Galetić Lovorka Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 4. Tipurić Darko Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 5. Sikavica Pere Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 6. Cingula Marijan Dr. sc. Redoviti profesor 7. Pološki Vokić Nina Dr. sc. Izvanredni profesor 8. Omazić Mislav Ante Dr. sc. Docent 9. Prester Jasna Dr. sc. Docent 10. Rašić Sanda Dr. sc. Docent 11. Filipović Davor Dr. sc. Viši asistent 12. Hernaus Tomislav Dr. sc. Viši asistent 13. Hruška Domagoj Dr. sc. Viši asistent 14. Marić Ivana Dr. sc. Viši asistent 15. Podrug Najla Dr. sc. Viši asistent 16. Aleksić Ana Mr. sc. Asistent 17. Naĉinović Ivana Mr. sc. Asistent 18. Vidović Maja Mr. sc. Asistent 19. Mešin Marina Univ.spec.oec. Znanstveni novak 20. Slišković Tanja Univ.spec.oec. Znanstveni novak 21. Bulić Ana Znanstveni novak 22. Daraboš Maja Znanstveni novak 23. Gašpar Ivan Znanstveni novak 24. Klindţić Maja Znanstveni novak 25. Vlahov Rebeka Danijela Znanstveni novak

  KATEDRA ZA PRAVO

  1. Slakoper Zvonimir Dr. sc. Redoviti profesor 2. Horak Hana Dr. sc. Izvanredni profesor 3. Pecotić Kaufman Jasminka Dr. sc. Docent 4. Dumanĉić Kosjenka Mr. spec. Asistent 5. Jagić Tea Asistent 6. Šafranko Zvonimir Asistent 7. Tot Ivan Asistent 8. Vuletić Dominik Znanstveni novak

  KATEDRA ZA RAĈUNOVODSTVO

  1. Gulin Danimir Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 2. Ţager Lajoš Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 3. Tušek Boris Dr. sc. Redoviti profesor 4. Vašiĉek Vesna Dr. sc. Redoviti profesor 5. Ţager Katarina Dr. sc. Redoviti profesor 6. Mamić Saĉer Ivana Dr. sc. Izvanredni profesor 7. Draţić Lutilsky Ivana Dr. sc. Docent 8. Perĉević Hrvoje Dr. sc. Docent 9. Sever Sanja Dr. sc. Asistent 10. Broz Tominac Sanja Mr. sc. Asistent 11. Ĉevizović Ivan Mr. sc. Asistent 12. Remenarić Branka Mr. sc. Asistent 13. Oluić Ana Univ.spec.oec. Asistent 14. Deĉman Nikolina Univ.spec.oec. Znanstveni novak 15. Hladika Mirjana Univ.spec.oec. Znanstveni novak 16. Pokrovac Ivana Univ.spec.oec. Znanstveni novak 17. Sever Ivana Univ.spec.oec.

  spec.oec. Znanstveni novak

  18. Dragija Martina Znanstveni novak

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 13

  KATEDRA ZA STATISTIKU

  1. Bahovec Vlasta Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 2. Dumiĉić Ksenija Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 3. Erjavec Nataša Dr. sc. Redoviti profesor 4. Ĉiţmešija Mirjana Dr. sc. Izvanredni profesor 5. Ĉizmić Draţenka Dr. sc. Docent 6. Kurnoga Ţivadinović Nataša Dr. sc. Docent 7. Ţmuk Berislav Univ.spec.oec. Asistent 8. Suton Ivana Asistent 9. Ĉeh Ĉasni Anita Univ.spec.oec. Znanstveni novak 10. Palić Irena Univ.spec.oec. Znanstveni novak 11. Sorić Petar Univ.spec.oec. Znanstveni novak 12. Jakšić Saša Znanstveni novak

  KATEDRA ZA TRGOVINU

  1. Bilen Miljenko Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 2. Brĉić-Stipĉević Vesna Dr. sc. Redoviti profesor 3. Knego Nikola Dr. sc. Redoviti profesor 4. Lazibat Tonći Dr. sc. Redoviti profesor 5. Vouk Rudolf Dr. sc. Redoviti profesor 6. Bendeković Jadranka Dr. sc. Izvanredni profesor 7. Renko Sanda Dr. sc. Izvanredni profesor 8. Kneţević Blaţenka Dr. sc. Docent 9. Baković Tomislav Dr. sc. Viši asistent 10. Guszak Irena Dr. sc. Viši asistent 11. Marković Milivoj Mr. sc. Asistent 12. Sutić Ines Univ.spec.oec. Asistent 13. Jurĉević Marija Asistent 14. Petljak Kristina Univ.spec.oec. Znanstveni novak 15. Štulec Ivana Univ.spec.oec. Znanstveni novak

  KATEDRA ZA TURIZAM

  1. Bartoluci Mato Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 2. Ĉavlek Nevenka Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 3. Prebeţac Darko Dr. sc. Redoviti profesor (trajno zvanje) 4. Hendija Zvjezdana Dr. sc. Docent 5. Kesar Oliver Dr. sc. Docent 6. Buĉar Kristina Dr. sc. Viši asistent 7. Mikulić Josip Dr. sc. Viši asistent 8. Mateĉić Ingeborg Asistent 9. Ferjanić Hodak Danijela Univ.spec.oec. Znanstveni novak 10. Vlahov Antonio Univ.spec.oec. Znanstveni novak 11. Barišić Petra Znanstveni novak 12. Budimski Vanja Znanstveni novak

  KATEDRA ZA POSLOVNE STRANE JEZIKE

  1. Lekaj Lubina Borka Mr. sc. Viši predavaĉ 2. Lukavac Jagoda Mr. sc. Viši predavaĉ 3. Sladoljev Agejev Tamara Mr. spec. Viši predavaĉ 4. Krnajski-Hršak Vera MA Viši predavaĉ 5. Liszt Nina Viši predavaĉ 6. Štampalija Alka Viši predavaĉ 7. Gjukić Nada Viši predavaĉ 8. Golac Višnja Viši predavaĉ 9. Kosanović Jasenka Viši predavaĉ 10. Kabalin Borenić Višnja Predavaĉ 11. Rizmaul Marija Viši predavaĉ

  KATEDRA ZA TJELESNU I ZDRAVSTVENU KULTURU

  1. Lizaĉić Constanza Mr. sc. Viši predavaĉ 2. Herceg Romina Viši predavaĉ

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 14

  3. Modrić Ines Viši predavaĉ 4. Mazinjanin Predrag Predavaĉ 5. Milinović Ivan Predavaĉ 6. Sambolić Nikola Suradnik u nastavi

  1.2.3. Organizacija studija na Fakultetu Preddiplomski struĉni studij izvodi se kroz tri akademske godine, nakon ĉijeg završetka studenti upisuju specijalistiĉki diplomski struĉni studij. Sveuĉilišni studij je organiziran kao preddiplomski, diplomski i poslijediplomski. Preddiplomski sveuĉilišni studij traje ĉetiri godine, diplomski sveuĉilišni studij jednu godinu, a poslijediplomski sveuĉilišni studij tri godine (4+1+3). Iznimke predstavljaju trogodišnji preddiplomski sveuĉilišni studiji "Poduzetništvo" u Bjelovaru i "Ekonomika poduzetništva" Varaţdinu.

  Za svaku završenu godinu student stjeĉe 60 ECTS bodova. Nakon završenog preddiplomskog sveuĉilišnog studija i steĉenih 240 ECTS bodova student izravno moţe upisati odgovarajući diplomski sveuĉilišni studij, a nakon završenog diplomskog sveuĉilišnog studija i steĉenih 300 ECTS bodova student moţe upisati poslijediplomski sveuĉilišni (doktorski) studij. Ekonomski fakultet – Zagreb je supotpisnik Sporazuma o mobilnosti studenata zajedno s ekonomskim fakultetima i odjelima sveuĉilišta u Dubrovniku, Puli, Osijeku, Rijeci i Splitu. Temeljem tog Sporazuma student tijekom preddiplomskog sveuĉilišnog studijskog programa moţe izabrati odreĊen broj kolegija na bilo kojem ekonomskom fakultetu u Hrvatskoj. Poloţeni kolegiji se po povratku na matiĉni fakultet priznaju u iznosu ECTS bodova koje je student ostvario poloţivši ispit. Ukoliko student završi trogodišnji preddiplomski sveuĉilišni studij po modelu 3+2 i ţeli nastaviti studirati na jednogodišnjem diplomskom sveuĉilišnom studiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (koji primjenjuje model 4+1), tada upisuje izravno prvu godinu diplomskog sveuĉilišnog studija s tim da je duţan poloţiti razlike ispita, odnosno prikupiti dodatnih 60 ECTS bodova. Student koji završi diplomski sveuĉilišni studij na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, na istom fakultetu moţe upisati odgovarajući program poslijediplomskog sveuĉilišnog (doktorskog) studija. Pored toga, moţe upisati i druge poslijediplomske sveuĉilišne studijske programe u okviru Sveuĉilišta, osobito na podruĉju društvenih i humanistiĉkih znanosti. Isto tako, predviĊa se mogućnost da studenti koji završe diplomski studijski program na drugim sastavnicama Sveuĉilišta mogu, pod odreĊenim uvjetima koji su definirani posebnim Pravilnikom, upisati program poslijediplomskog sveuĉilišnog studija na Ekonomskom fakultetu – Zagreb. 1.2.4. Postupak upisa na studij Upis na bilo koji studij, koji Ekonomski fakultet – Zagreb izvodi samostalno ili u suradnji, provodi se prema odobrenim upisnim kvotama i uvjetima iz Natjeĉaja za upis studenata u prvu godinu studija kojeg Senat Sveuĉilišta u Zagrebu objavljuje u javnim glasilima i na sluţbenim internetskim stranicama Sveuĉilišta. Pravo upisa na stručni odnosno bilo koji preddiplomski sveučilišni studij imaju kandidati koji su završili srednju školu u trajanju od ĉetiri godine, poloţili drţavnu

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 15

  maturu i stekli uvjete za upis u prvu godinu studija. Razredbeni postupak za upis studenata u prvu godinu struĉnog odnosno preddiplomskog sveuĉilišnog studija akademske 2011/2012. godine provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske te srednjim školama, a sastoji se od tri dijela:

  a) vrednovanje cjelokupnog uspjeha iz srednje škole – najviše 45% bodova (odnosi se na prosjek svih ocjena postignutih tijekom srednjoškolskog obrazovanja),

  b) vrednovanje uspjeha postignutog na drţavnoj maturi – najviše 50% bodova od ĉega:

  Hrvatski jezik – najviše 10% bodova (obvezni predmet, osnovna razina i uvjet za upis),

  Matematika – najviše 10% bodova (obvezni predmet, osnovna razina i uvjet za upis),

  Strani jezik – najviše 10% bodova (obvezni predmet, osnovna razina i uvjet za upis) i

  Politika i gospodarstvo – najviše 20% bodova (izborni predmet, nije uvjet za upis).

  c) vrednovanje posebnih aktivnosti tijekom srednje škole – najviše 5% bodova od ĉega:

  znanje drugoga stranoga jezika (engleskoga, njemaĉkoga, ruskoga, francuskoga, talijanskoga i španjolskoga) uz uvjet da kandidatu jedan od tih jezika nije materinski jezik - 2%,

  prva tri mjesta na drţavnim natjecanjima iz Hrvatskog jezika i Matematike – 2%,

  vrhunski sportaši 1., 2. i 3. kategorije prema Hrvatskom olimpijskom odboru – 1%.

  Za postupke prijave, odabira studijskog programa, rangiranja i objava rang lista, kandidate se upućuje na korištenje sluţbenih internetskih stranica tijela koje provode te postupke, a gdje se nalaze sve pravovremene, toĉne i potpune informacije i to:

  Postani student – www.postani-student.hr

  Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja – www.ncvvo.hr

  Agencija za znanost i visoko obrazovanje – http://www.azvo.hr

  Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske – http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2246 i

  Ekonomskog fakulteta – Zagreb – www.efzg.hr/upisi. Za upis na diplomske sveučilišne studije uvjet je završen preddiplomski sveuĉilišni studij u trajanju od ĉetiri akademske godine (8 semestara) i steĉenih ukupno 240 ECTS bodova. Kandidati za upis na diplomski sveuĉilišni studij koji su završili preddiplomski sveuĉilišni studij u trajanju od tri akademske godine (6 semestara) i stekli 180 ECTS bodova, duţni su poloţiti ispite razlike i na taj naĉin steći dodatnih 60 ECTS bodova u cilju postizanja potrebnih 240 ECTS bodova. Postupak rangiranja provodi Fakultet sukladno odobrenim upisnim kvotama po svakom studijskom smjeru, a prema uspjehu kojeg je kandidat stekao tijekom preddiplomskog sveuĉilišnog studija.

  http://www.postani-student.hr/http://www.ncvvo.hr/http://www.azvo.hr/http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2246http://www.efzg.hr/upisi

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 16

  Sva dodatna pojašnjenja vezana uz postupak upisa na struĉni, preddiplomski i diplomski sveuĉilišni studij kandidati mogu osobno dobiti u Studentskoj referadi Fakulteta radnim danom od 12.00 do 14.00 sati, na brojeve telefona 2383-176 te na internetskoj stranici Fakulteta www.efzg.hr. 1.2.5. Upis stranih studenata Kandidati koji su najmanje ĉetverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, u drţavi koja ima uspostavljen sustav vanjskoga vrednovanja srednjega obrazovanja, mogu se prijaviti na visoka uĉilišta u Republici Hrvatskoj, pri ĉemu se njihovi rezultati završnih ispita priznaju kao rezultati ispita drţavne mature, no moraju ispuniti i ostale uvjete koje je propisao Ekonomski fakultet - Zagreb. Kandidati koji su najmanje ĉetverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, u drţavi koja nema uspostavljen sustav vanjskoga vrednovanja srednjega obrazovanja, polaţu ispite iz predmeta ĉiji rezultati se koriste u svrhu rangiranja kandidata pri upisima na studijske programe Ekonomskog fakulteta - Zagreb, a koji su po sadrţaju jednaki ispitima drţavne mature. U tom smislu, postupak prijave kandidata podrazumijeva:

  registrirati se kao novi korisnik na internetskoj stranici www.postani-student.hr gdje kandidat dobiva korisniĉku oznaku, lozinku, PIN i TAN,

  unijeti osobne podatke,

  unijeti podatke o školovanju i postignutim ocjenama iz srednje škole,

  unijeti podatke o natjecanjima i sportskome statusu,

  prijaviti upis na studijske programe i ispite drţavne mature,

  otisnuti obrazac prijave i poslati preporuĉenom poštom na adresu: Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb dostaviti: obrazac prijave, dokaz o drţavljanstvu, dokaz o završetku svih završenih razreda srednje škole do tada (svjedodţbu za svaki pojedini razred), potvrdu o rezultatima završnih ispita (ako kandidat dolazi iz drţave s uspostavljenim sustavom vanjskoga vrednovanja obrazovanja), potvrde o rezultatima drţavnih ili meĊunarodnih natjecanja znanja (ako ih kandidat posjeduje), potvrdu o sportskome statusu (ako je kandidat posjeduje).

  Preporuka je kandidatima koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu da radi ubrzavanja postupka prijave svakako kontaktiraju Središnji prijavni ured na prethodno navedenu adresu, putem brojeva telefona 6274 841, 6274 842, 6274 843, e-mailom na adresi: [email protected] ili posjete internetsku stranicu http://www.azvo.hr/Default.aspx?sec=75.

  1.2.6. Pravila studiranja Pravila studiranja na Fakultetu utvrĊena su „Pravilima studiranja na preddiplomskom i diplomskom sveuĉilišnom studiju Ekonomskog fakulteta – Zagreb“ objavljenim na www.efzg.hr. Ista pravila primjenjuju se i za studiranje na struĉnom studiju.

  http://www.efzg.hr/http://www.postani-student.hr/mailto:[email protected]://www.azvo.hr/Default.aspx?sec=75http://www.efzg.hr/

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 17

  1.2.7. Sustav ocjenjivanja Sustav ocjenjivanja ureĊen je Statutom Sveuĉilišta u Zagrebu (ĉl. 71) koji je dostupan na stranicama Sveuĉilišta www.unizg.hr, te Statutom Fakulteta i Pravilnikom o studiranju na preddiplomskom i diplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu objavljenima na www.efzg.hr. Usporedna skala ocjenjivanja (ECTS i UNIZG):

  ECTS*

  Opisna ocjena UNIZG Opisna ocjena

  A 5 Izvrstan

  B 4 Vrlo dobar

  C 3 Dobar

  D/E 2 Dovoljan

  FX Potrebno je nešto više rada za uspješno polaganje.

  1 Nedovoljan

  F Potrebno je znatno više rada za uspješno polaganje.

  Kolegij odslušan Sve obaveze prema kolegiju kao dijelu studijskog programa su izvršene, ali bez polaganja završnog ispita i ocjene.

  *Sustav ocjenjivanja prema ECTS sustavu studente rangira temeljem statistiĉkih podataka o uspješnosti svih studenata prilikom polaganja ispita. Takav sustav na Fakultetu još nije u primjeni.

  http://www.unizg.hr/http://www.efzg.hr/

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 18

  2. PREDDIPLOMSKI SVEUĈILIŠNI STUDIJI PREMA NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU IZ AKADEMSKE 2008/2009. GODINE Preddiplomski sveuĉilišni studiji "Poslovna ekonomija" i "Ekonomija" te preddiplomski sveuĉilišni studij na engleskom jeziku "Bachelor Degree in Business" traju ukupno ĉetiri akademske godine (osam semestara). Studiji "Poslovna ekonomija" i "Ekonomija" te "Bachelor Degree in Business" izvode se u Zagrebu, dok se studij "Poslovna ekonomija" izvodi i u dislociranom centru studija Koprivnica. Završetkom preddiplomskog sveuĉilišnog studija "Poslovna ekonomija", "Ekonomija" odnosno "Bachelor Degree in Business" stjeĉe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik ekonomije (baccalaureus) odnosno sveučilišna prvostupnica ekonomije (baccalaurea) i naznaku smjera studija (kratica oba naziva je univ.bacc.oec.). Po završetku studija, student stjeĉe ukupno 240 ECTS bodova i uvjete za upis na diplomski sveuĉilišni studij. Preddiplomski sveuĉilišni studij "Poduzetništvo" u trajanju od šest semestara izvodi se u Bjelovaru. Završetkom studija stjeĉe se ukupno 180 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni prvostupnik ekonomije (baccalaureus) odnosno sveučilišna prvostupnica ekonomije (baccalaurea). Preddiplomski sveuĉilišni studij "Ekonomika poduzetništva" u trajanju od šest semestara Ekonomski fakultet – Zagreb izvodi u suradnji s Fakultetom organizacije i informatike Varaţdin s mjestom izvoĊenja u Varaţdinu. Završetkom studija stjeĉe se ukupno 180 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni prvostupnik ekonomije (baccalaureus) odnosno sveučilišna prvostupnica ekonomije (baccalaurea). Vrste sveuĉilišnih studija:

  1. PREDDIPLOMSKI SVEUĈILIŠNI STUDIJI (3 ili 4 godine)

  - EKONOMIJA u Zagrebu (4 godine) - POSLOVNA EKONOMIJA u Zagrebu i Koprivnici (4 godine) - BACHELOR DEGREE IN BUSINESS na engleskom jeziku u Zagrebu (4 godine) - PODUZETNIŠTVO u Bjelovaru (3 godine) - EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA zajedniĉki studij s FOI u Varaţdinu (3 godine)

  2. DIPLOMSKI SVEUĈILIŠNI STUDIJI (1 godina)

  - EKONOMIJA (s jednim studijskim smjerom): o Ekonomija

  - POSLOVNA EKONOMIJA (s osam studijskih smjerova): o Analiza i poslovno planiranje financije o Financije o Marketing o Menadţerska informatika o Menadţment o Raĉunovodstvo i revizija o Trgovina o Turizam

  3. POSLIJEDIPLOMSKI SVEUĈILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ (3 godine)

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 19

  2.1. Preddiplomski sveuĉilišni studiji „Ekonomija“ i „Poslovne ekonomija“ Fakultet organizira i provodi dva sveuĉilišna studija pod nazivom „Ekonomija“ i „Poslovna ekonomija“, a traju osam semestara odnosno ĉetiri akademske godine. Prema Nastavnom planu i programu za generaciju studenata upisanih akademske 2011/2012. godine prve dvije godine studija zajedniĉke su svim studentima bez obzira na studijski program, dok na 3. i 4. godini student upisuje kolegije ovisno o odabranom studiju „Ekonomija“ ili „Poslovna ekonomija“. Kolegiji se dijele na obavezne i izborne. Student moţe birati neke izborne kolegije s drugog studija ili drugih fakulteta u skladu s Pravilnikom o studiranju i Sporazumom o mobilnosti studenata Sveuĉilišta u Zagrebu potpisanim od strane dekana ekonomskih fakulteta i odjela sveuĉilišta u Dubrovniku, Puli, Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu, te Odlukom o priznavanju kolegija i ECTS bodova steĉenih na stranim sveuĉilištima. Preddiplomski sveuĉilišni studijski programi u svakom semestru treće i ĉetvrte godine imaju tri obvezna kolegija, a ostale kolegije studenti biraju kao izborne. Svi kolegiji ponuĊeni u semestru odreĊene akademske godine, bez obzira na njihov status (izborni ili obvezni), mogu se birati kao izborni kolegiji. Obvezni kolegiji redovito se izvode svake akademske godine, a odluka o izvoĊenju pojedinih izbornih kolegija donosi se za svaku akademsku godinu posebno, ovisno o organizaciji nastave u toj godini. Moguće izmjene vezane uz izvoĊenje pojedinih kolegija redovito se objavljuju na sluţbenim internetskim stranicama Fakulteta. Od akademske 2008/2009. godine Fakultet, u skladu sa spomenutim izmjenama, izvodi i cjeloviti preddiplomski sveuĉilišni studij „Poslovna ekonomija“ na engleskom jeziku pod nazivom "Bachelor Degree in Business" (BDiB). 2.1.1. Studiji „Ekonomija“ i „Poslovna ekonomija“ (1. i 2. godina)

  Zajedniĉki kolegiji 1. i 2. godine

  PRVA GODINA

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  I. (zimski)

  Informatika 60 6

  Matematika 90 9

  Osnove ekonomije 90 9

  Poslovni strani jezik I (Engleski I ili Njemaĉki I) 60 5

  Tjelesna i zdravstvena kultura I 30 1

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  II. (ljetni)

  Mikroekonomija 90 9

  Statistika 90 9

  Trgovaĉko pravo 60 6

  Poslovni strani jezik II (Engleski II ili Njemaĉki II) 60 5

  Tjelesna i zdravstvena kultura II 30 1

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 20

  DRUGA GODINA Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  III. (zimski)

  Makroekonomija 90 9

  Organizacija 60 6

  Poslovne financije 60 6

  Raĉunovodstvo 60 6

  Seminarski rad* 20** 2

  Tjelesna i zdravstvena kultura III 30 1

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  IV. (ljetni)

  Gospodarstvo Hrvatske 60 6

  Financijske institucije i trţišta 60 6

  Marketing 60 6

  MeĊunarodna ekonomija 60 6

  Javne financije 60 6

  *Seminarski rad piše se iz kolegija prve dvije godine studija, osim iz Poslovni stranih jezika te Tjelesne i zdravstvene kulture ** Sati mentorstva

  2.1.2. Studij „Ekonomija“ (3. i 4. godina) TREĆA GODINA

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  V. (zimski)

  Obvezni kolegiji

  Monetarna politika 60 6

  Demografija 60 6

  Ekonometrija 60 6

  Izborni kolegiji – ukupno treba steći min.12 ECTS bodova* 30 / 45 /60 4 / 5 / 6

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  VI. (ljetni)

  Obvezni kolegiji

  Ekonomska povijest 60 6

  Makroekonomija EU 60 6

  Ekonomika okoliša 60 6

  Izborni kolegiji – ukupno treba steći min.12 ECTS bodova* 30 / 45 /60 4 / 5 / 6

  *Popis kolegija koje studenti mogu birati kao izborne kolegije nalazi se u potpoglavljima 2.1.4. i 2.1.5

  ĈETVRTA GODINA

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  VII. (zimski)

  Obvezni kolegiji

  Agrarna ekonomija i ruralni razvoj 60 6

  Ekonomska politika 60 6

  Urbana ekonomika 60 6

  Izborni kolegiji – ukupno treba steći min.12 ECTS bodova* 30 / 45 /60 4 / 5 / 6

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  VIII. (ljetni)

  Obvezni kolegiji

  Ekonomika razvoja 60 6

  Ekonomske integracije i regionalna politika 60 6

  Povijest ekonomske misli 60 6

  Završni rad 40** 4

  Izborni kolegiji – ukupno treba steći min.8 ECTS bodova* 30 / 45 /60 4 / 5 / 6

  *Popis kolegija koje studenti mogu birati kao izborne kolegije nalazi se u potpoglavljima 2.1.4. i 2.1.5 ** Konzultacije i rad s mentorom (ukupno opterećenje studenta 120 sati)

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 21

  2.1.3. Studij „Poslovna ekonomija“ (3. i 4. godina) TREĆA GODINA

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  V. (zimski)

  Obvezni kolegiji

  Monetarna politika 60 6

  Poslovna statistika 60 6

  Menadţment 60 6

  Izborni kolegiji – ukupno treba steći min.12 ECTS bodova* 30 / 45 /60 4 / 5 / 6

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  VI. (ljetni)

  Obvezni kolegiji

  Turizam 60 6

  Upravljaĉko raĉunovodstvo 60 6

  Poslovni informacijski sustavi 60 6

  Izborni kolegiji – ukupno treba steći min.12 ECTS bodova* 30 / 45 /60 4 / 5 / 6

  * Popis kolegija koje studenti mogu birati kao izborne kolegije nalazi se u potpoglavljima 2.1.4. i 2.1.5.

  ĈETVRTA GODINA

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  VII. (zimski)

  Obvezni kolegiji

  Upravljanje marketingom 60 6

  MeĊunarodno poslovanje 60 6

  Poduzetništvo 60 6

  Izborni kolegiji – ukupno treba steći min.12 ECTS bodova* 30 / 45 /60 4 / 5 / 6

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  VIII. (ljetni)

  Obvezni kolegiji

  Strateški menadţment 60 6

  Analiza financijskih izvještaja 60 6

  Investicijska analiza 60 6

  Završni rad 40** 4

  Izborni kolegiji – ukupno treba steći min.8 ECTS bodova* 30 / 45 /60 4 / 5 / 6

  * Popis kolegija koje studenti mogu birati kao izborne kolegije nalazi se u potpoglavljima 2.1.4. i 2.1.5. ** Konzultacije i rad s mentorom (ukupno opterećenje studenta 120 sati)

  2.1.4. Popis izbornih kolegija

  Kolegij Broj sati po semestru

  ECTS Zimski Ljetni

  Katedra za demografiju

  Demografske metode i modeli 60 6

  Ekonomska sociologija 60 6

  Ekonomika rada 60 6

  Katedra za ekonomiku poduzeća

  Upravljanje korporacijskim rizicima 60 6

  Planiranje poslovnih transformacija 60 6

  Upravljanje profitom 60 6

  Osnove poslovne analize 60 6

  MeĊunarodno poduzetništvo 45 4

  MeĊunarodno poduzetništvo (e-kolegij) 45 4

  Uvod u kontroling 60 6

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 22

  Kolegij Broj sati po semestru

  ECTS Zimski Ljetni

  Katedra za ekonomsku teoriju

  Povijest hrvatske ekonomske misli 30 4

  Analiza konkurentnosti u suvremenim ekonomijama 30 4

  Politiĉka ekonomija 30 5

  Politiĉka ekonomija globalizacije 30 4

  Industrijska organizacija 30 4

  Politiĉka ekonomija posttranzicijskih zemalja 30 4

  Mikroekonomska teorija 60 6

  Katedra za financije

  Porezni sustav RH 60 6

  Upravljanje bankama 60 6

  MeĊunarodni financijski menadţment 60 6

  Lokalne financije 60 6

  Upravljanje institucionalnim investitorima 60 6

  Modeli financiranja posebnih namjena 60 6

  Burze vrijednosnica 60 6

  Osobne financije 60 6

  Financiranje društvenih djelatnosti 60 6

  Politike i reţimi deviznih teĉajeva 45 5

  Katedra za informatiku

  Baze podataka 30 4

  Upravljanje znanjem 30 4

  Upravljanje poslovnim dokumentima 30 4

  Menadţerske simulacijske igre 45 5

  Sigurnost informacijskih sustava 30 4

  Informatizacija poslovnih procesa 30 4

  Modeliranje sistemskom dinamikom 45 5

  Katedra za makroekonomiju i gospodarski razvoj

  Ekonomika energetike 60 4

  Modeli rasta 60 4

  Ekonomika zdravstva 60 4

  Ekonomika obrazovanja 60 4

  Ekonomika prometa 60 4

  Politike zapošljavanja 30 4

  Katedra za marketing

  Marketing neprofitnih organizacija 60 5

  Internetski marketing 45 5

  Upravljanje proizvodom 45 5

  Upravljanje cijenama 45 5

  Kanali distribucije 30 4

  Odnosi s javnošću 30 4

  Marketing inovacija 30 5

  Marketing malih i srednjih poduzeća 30 5

  Oglašavanje 60 4

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 23

  Kolegij Broj sati po semestru

  ECTS Zimski Ljetni

  Katedra za matematiku

  Financijska matematika 60 6

  Matematiĉka ekonomija 60 6

  Financijsko modeliranje 60 6

  Linearno programiranje i teorija igara 30 4

  Operacijska istraţivanja 60 6

  Teorija igara 45 5

  Numeriĉke metode u ekonomiji 30 4

  Katedra za meĊunarodnu ekonomiju

  Regionalne ekonomske integracije 30 4

  Katedra za organizaciju i menadţment

  Poslovna etika 45 5

  Projektni menadţment 45 5

  Poslovno odluĉivanje 60 6

  Operacijski menadţment 60 6

  Menadţment neprofitnih organizacija 45 5

  Menadţment zaštite okoliša 30 4

  Metodika projektiranja organizacije 30 4

  Katedra za pravo

  Pravo trţišnog natjecanja 60 6

  Europsko trţišno pravo 60 6

  Europsko ugovorno pravo 45 5

  Katedra za statistiku

  Modeliranje financijskih serija 30 4

  Statistiĉke metode za poslovno upravljanje 45 5

  Statistiĉke metode za ekonomske analize 45 5

  Nacionalni raĉuni 45 5

  Poslovna prognostika 30 4

  Katedra za trgovinu

  Menadţment nabave 60 6

  Poslovna logistika 45 6

  Informacijski sustavi u trgovini 60 6

  Integrirani sustavi upravljanja 45 5

  Upravljanje odnosima s dobavljaĉima 45 5

  Katedra za turizam

  Turistiĉka geografija 45 5

  Prometna politika u turizmu 30 4

  Istraţivanje turistiĉkih trţišta 45 5

  Menadţment sporta u turizmu 30 4

  Poduzetništvo u turizmu 30 4

  Promocija u turizmu 45 5

  Specifiĉni oblici turizma 45 5

  Turizam i okoliš 30 4

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 24

  Kolegij Broj sati po semestru

  ECTS Zimski Ljetni

  Katedra za poslovne strane jezike

  Poslovni engleski III 45 5

  Poslovni engleski IV 45 5

  Poslovni njemaĉki III 45 5

  Poslovni njemaĉki IV 45 5

  Poslovni talijanski I 60 5

  Poslovni talijanski II 60 5

  Poslovni talijanski III 60 5

  Poslovni talijanski IV 60 5

  Poslovni francuski I 60 5

  Poslovni francuski II 60 5

  Poslovni francuski III 60 5

  Poslovni francuski IV 60 5

  Poslovni španjolski I 60 5

  Poslovni španjolski II 60 5

  Poslovni španjolski III 60 5

  Poslovni španjolski IV 60 5

  Osnove poslovnog njemaĉkog I 60 5

  Osnove poslovnog njemaĉkog II 60 5

  Osnove poslovnog njemaĉkog III 60 5

  Osnove poslovnog njemaĉkog IV 60 5

  Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu

  Tjelesna i zdravstvena kultura IV 30 1

  2.1.5. Obvezni kolegiji studija koje studenti mogu birati kao izborne kolegije V. semestar

  Kolegij Broj sati ECTS

  Demografija 60 6

  Ekonometrija 60 6

  Menadţment 60 6

  Monetarna politika* 60 6

  Poslovna statistika 60 6

  *Kolegij Monetarna politika obavezan je na svim smjerovima, a studenti drugih fakulteta mogu ga birati kao izborni kolegij.

  VI. semestar

  Kolegij Broj sati ECTS

  Ekonomska povijest 60 6

  Ekonomika okoliša 60 6

  Makroekonomija EU 60 6

  Turizam 60 6

  Poslovni informacijski sustavi 60 6

  Upravljaĉko raĉunovodstvo 60 6

  VII. semestar

  Kolegij Broj sati ECTS

  Agrarna ekonomija i ruralni razvoj 60 6

  Ekonomska politika 60 6

  MeĊunarodno poslovanje 60 6

  Poduzetništvo 60 6

  Upravljanje marketingom 60 6

  Urbana ekonomika 60 6

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 25

  VIII. semestar

  Kolegij Broj sati ECTS

  Analiza financijskih izvještaja 60 6

  Ekonomske integracije i regionalna politika 60 6

  Ekonomika razvoja 60 6

  Investicijska analiza 60 6

  Povijest ekonomske misli 60 6

  Strateški menadţment 60 6

  2.1.6. Preduvjeti za polaganje ispita iz pojedinih obveznih i izbornih kolegija

  Kolegij Preporuka Obveza

  Analiza financijskih izvještaja Raĉunovodstvo

  Baze podataka Informatika

  Burze vrijednosnica Financijske institucije i trţišta

  Demografske metode i modeli Demografija

  Ekonometrija Matematika, Statistika, Mikroekonomija, Makroekonomija

  Ekonomika razvoja Mikroekonomija, Makroekonomija

  Ekonomska politika Mikroekonomija, Makroekonomija

  Europsko ugovorno pravo Trgovaĉko pravo

  Financijska matematika Matematika

  Financijsko modeliranje

  Matematika, Statistika, Financijska matematika

  Financiranje društvenih djelatnosti Javne financije

  Internetski marketing Marketing

  Informatizacija poslovnih procesa Informatika

  Istraţivanje turistiĉkih trţišta Marketing

  Industrijska organizacija Mikroekonomija Osnove ekonomije

  Investicijska analiza Poslovne financije

  Kanali distribucije Marketing

  Lokalne financije Javne financije

  Makroekonomija Osnove ekonomije

  Makroekonomija EU Makroekonomija

  Marketing inovacija Marketing

  Marketing malih i srednjih poduzeća Marketing

  Marketing neprofitnih organizacija Marketing

  Matematiĉka ekonomija Matematika

  MeĊunarodno poduzetništvo Poduzetništvo

  MeĊunarodni financijski menadţment Monetarna politika, MeĊunarodna ekonomija, Poslovne financije

  Menadţerske simulacijske igre Modeliranje sistemskom dinamikom

  Menadţment Organizacija

  Menadţment neprofitnih organizacija Organizacija, Menadţment

  Metodika projektiranja organizacije Organizacija

  Modeli financiranja posebnih namjena Financijske institucije i trţišta

  Modeli rasta Mikroekonomija, makroekonomija

  Modeliranje financijskih serija Statistika

  Modeliranje sistemskom dinamikom Informatika

  Monetarna politika Osnove ekonomije, Makroekonomija

  Odnosi s javnošću Marketing

  Osnove poslovnog njemaĉkog jezika I, II, III i IV

  Neodslušan - nepoloţen Poslovni njemaĉki jezik I i II

  Operacijska istraţivanja Matematika

  Operacijski menadţment Organizacija

  Osobna prodaja i pregovaranje Marketing

  Osobne financije Financijske institucije i trţišta

  Politiĉka ekonomija Pasivno znanje engleskog jezika Osnove ekonomije, Mikroekonomija, Makroekonomija

  Politike i reţimi deviznih teĉajeva Monetarna politika

  Porezni sustav RH Javne financije

  Poslovna prognostika Statistika

  Poslovna statistika Statistika

  Poslovni informacijski sustavi Informatika

  Pravo trţišnog natjecanja Trgovaĉko pravo, Mikroekonomija

  Projektni menadţment Menadţment

  Promocija u turizmu Marketing

  Regionalne ekonomske integracije MeĊunarodna ekonomija

  Sigurnost informacijskih sustava Informatika

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 26

  Statistiĉke metode za ekonomske analize Statistika

  Statistiĉke metode za poslovno upravljanje

  Statistika

  Strateški menadţment Organizacija, Menadţment

  Upravljaĉko raĉunovodstvo Raĉunovodstvo

  Upravljanje bankama Financijske institucije i trţišta

  Upravljanje institucionalnim investitorima Financijske institucije i trţišta

  Upravljanje marketingom Marketing

  Upravljanje poslovnim dokumentima Informatika

  Upravljanje profitom Upravljaĉka ekonomika

  Upravljanje proizvodom Marketing

  Upravljanje znanjem Informatika

  2.2. Preddiplomski sveuĉilišni studij „Poslovna ekonomija“ u Koprivnici (1.-4. godina) PRVA GODINA

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  I. (zimski)

  Informatika 60 6

  Matematika 90 9

  Osnove ekonomije 90 9

  Poslovni strani jezik I (Engleski I ili Njemaĉki I) 60 5

  Tjelesna i zdravstvena kultura I 30 1

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  II. (ljetni)

  Mikroekonomija 90 9

  Statistika 90 9

  Trgovaĉko pravo 60 6

  Poslovni strani jezik II (Engleski II ili Njemaĉki II) 60 5

  Tjelesna i zdravstvena kultura II 30 1

  DRUGA GODINA

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  III. (zimski)

  Makroekonomija 90 9

  Organizacija 60 6

  Poslovne financije 60 6

  Raĉunovodstvo 60 6

  Seminarski rad* 20** 2

  Tjelesna i zdravstvena kultura III 30 1

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  IV. (ljetni)

  Financijske institucije i trţišta 60 6

  Gospodarstvo Hrvatske 60 6

  Javne financije 60 6

  Marketing 60 6

  MeĊunarodna ekonomija 60 6

  *Seminarski rad piše se iz kolegija prve dvije godine studija, osim iz kolegija Poslovni strani jezik te Tjelesna i zdravstvena kultura ** Sati mentorstva

  TREĆA GODINA

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  V. (zimski)

  Obvezni kolegiji

  Menadţment 60 6

  Monetarna politika 60 6

  Poslovna statistika 60 6

  Izborni kolegiji – ukupno treba steći min.12 ECTS bodova* 30 / 45 /60 4 / 5 / 6

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  VI. (ljetni)

  Obvezni kolegiji

  Turizam 60 6

  Poslovni informacijski sustavi 60 6

  Upravljaĉko raĉunovodstvo 60 6

  Izborni kolegiji – ukupno treba steći min.12 ECTS bodova* 30 / 45 /60 4 / 5 / 6

  * Popis kolegija koje studenti mogu birati kao izborne kolegije nalazi se u potpoglavljima 2.1.4. i 2.1.5.

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 27

  ĈETVRTA GODINA

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  VII. (zimski)

  Obvezni kolegiji

  MeĊunarodno poslovanje 60 6

  Poduzetništvo 60 6

  Upravljanje marketingom 60 6

  Izborni kolegiji – ukupno treba steći min.12 ECTS bodova* 30 / 45 /60 4 / 5 / 6

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  VIII. (ljetni)

  Obvezni kolegiji

  Analiza financijskih izvještaja 60 6

  Investicijska analiza 60 6

  Strateški menadţment 60 6

  Završni rad 40** 4

  Izborni kolegiji – ukupno treba steći min.8 ECTS bodova* 30 /45 / 60 4 / 5 / 6

  * Popis kolegija koje studenti mogu birati kao izborne kolegije nalazi se u potpoglavljima 2.1.4. i 2.1.5. ** Konzultacije i rad s mentorom (ukupno opterećenje studenta 120 sati) 2.2.1. Izborni kolegiji studija „Poslovna ekonomija“ u Koprivnici V. semestar

  Naziv kolegija Broj sati ECTS

  Demografija 60 6

  Informacijski sustavi u trgovini 60 6

  VI. semestar

  Naziv kolegija Broj sati ECTS

  Menadţment nabave 60 6

  Poslovna logistika 45 6

  VII. semestar

  Naziv kolegija Broj sati ECTS

  Demografske metode i modeli 60 6

  Ekonomska sociologija 60 6

  VIII. semestar

  Naziv kolegija Broj sati ECTS

  Regionalne ekonomske integracije 30 4

  Turizam i okoliš 30 4

  2.3. Preddiplomski sveuĉilišni studij „Poduzetništvo“ u Bjelovaru (3. godina) TREĆA GODINA

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  V. (zimski)

  Upravljanje malim i srednjim poduzećima 60 6

  Poduzetniĉko planiranje 60 6

  MeĊunarodno poslovanje 60 6

  Izborni kolegiji – ukupno treba steći min.12 ECTS bodova 45 4

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  VI. (ljetni)

  Projektni menadţment 60 6

  Elektroniĉko poslovanje za poduzetnike 60 6

  Analiza financijskih izvještaja 60 6

  Izborni kolegiji – ukupno treba steći min.12 ECTS bodova 45 4

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 28

  2.3.1. Izborni kolegiji studija „Poduzetništvo“ u Bjelovaru V. semestar

  Naziv kolegija Broj sati ECTS

  Osobna prodaja i pregovaranje 45 4

  Virtualna ekonomija 45 4

  Poslovna logistika 45 4

  VI. semestar

  Naziv kolegija Broj sati ECTS

  Osobne financije 45 4

  Upravljanje kvalitetom 45 4

  Informatiĉki menadţment 45 4

  2.4. Preddiplomski sveuĉilišni studij „Ekonomika poduzetništva“ u Varaţdinu (1.-3. godine) PRVA GODINA

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  I. (zimski)

  Informatika 75 6

  Matematika 75 7

  Osnove ekonomije 75 6

  Poslovna etika 60 5

  Trgovaĉko pravo 75 6

  Tjelesna i zdravstvena kultura 30

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  II. (ljetni)

  Osnove gospodarstva Hrvatske 75 7

  Osnove poduzetništva 75 7

  Organizacija i menadţment 75 6

  Poslovno komuniciranje 75 6

  Poslovni strani jezik I (Engleski I ili Njemaĉki I) 45 4

  Tjelesna i zdravstvena kultura 30

  DRUGA GODINA

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  III. (zimski)

  Marketing 75 6

  Raĉunovodstvo 75 7

  Statistika 75 7

  Veleprodajno i maloprodajno poslovanje 75 6

  Izborni kolegij 45 4

  Tjelesna i zdravstvena kultura 30

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  IV. (ljetni)

  Financijske institucije i trţišta 75 7

  Informacijski sustavi 75 6

  Poduzetniĉke financije 75 7

  Porezni sustavi 75 6

  Izborni kolegij 45 4

  Tjelesna i zdravstvena kultura 30

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 29

  TREĆA GODINA

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  V. (zimski)

  Analiza financijskih izvještaja 75 6

  Elektroniĉko poslovanje 75 6

  Upravljanje odnosima s kupcima (CRM) 75 6

  Izborni kolegij 1 45 4

  Izborni kolegij 2 45 4

  Praktikum 45 4

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  VI. (ljetni)

  Osobne financije 75 6

  Poslovno odluĉivanje 75 6

  Poslovno planiranje i projekti 75 6

  Izborni kolegij 1 45 4

  Izborni kolegij 2 45 4

  Završni rad 45 4

  2.4.1. Izborni kolegiji studija „Ekonomika poduzetništva“ u Varaţdinu V. semestar

  Naziv kolegija Broj sati ECTS

  Financijska matematika 45 4

  Informacijski sustavi proizvodnje 45 4

  Informacijski sustavi u uredskom poslovanju 45 4

  Poslovni strani jezik II 45 4

  Raĉunovodstvo malih i srednjih poduzeća 45 4

  Transport i špedicija 45 4

  Vanjskotrgovinsko poslovanje 45 4

  VI. semestar

  Naziv kolegija Broj sati ECTS

  Osnove bankarstva 45 4

  Poslovni procesi 45 4

  Poslovni strani jezik III 45 4

  Revizija 45 4

  Sigurnost informacijskih sustava 45 4

  Upravljanje kvalitetom 45 4

  2.5. Nastava na engleskom jeziku Fakultet izvodi i preddiplomski sveuĉilišni program na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business (BDiB) kao cjeloviti studijski program koji je poĉetkom 2011. godine dobio prestiţnu EPAS akreditaciju EFMD-a. Program obuhvaća kolegije sa svih ekonomskih podruĉja koji su dostupni stranim i domaćim studentima. Nastavu odlikuje rad u manjim grupama i interaktivan pristup poduĉavanju. FIRST YEAR

  1st semester

  Course Hours ECTS

  Informatics 60 6

  Mathematics 90 9

  Principles of Economics 90 9

  Business English 1 or Business German 1 60 5

  Physical Education – Practice I 30 1

  2nd semester

  Course Hours ECTS

  Microeconomics 90 9

  Statistics 90 9

  Commercial Law 60 6

  Business English 2 or Business German 2 60 5

  Physical Education – Practice II 30 1

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 30

  SECOND YEAR

  3rd semester

  Course Hours ECTS

  Macroeconomics 90 9

  Organisation 60 6

  Corporate Finance 60 6

  Accounting 60 6

  Undergraduate paper 20* 2

  Physical Education – Practice III 30 1

  4th semester

  Course Hours ECTS

  Croatian Economy 60 6

  Financial Institutions and Markets 60 6

  Marketing 60 6

  International Economics 60 6

  Public Finance 60 6

  *Mentoring hours only (total workload is estimated at 60 hours)

  THIRD YEAR

  5th semester

  Course Hours ECTS

  Monetary Policy 60 6

  Business Statistics 60 6

  Management 60 6

  Elective courses - total ECTS – min. 12 30 / 45 /60 4 / 5 / 6

  6th semester

  Course Hours ECTS

  Tourism Principles 60 6

  Managerial Accounting 60 6

  Enterprise Information Systems 60 6

  Elective courses- total ECTS - min. 12 30 / 45 /60 4 / 5 / 6

  FOURTH YEAR

  7th semester

  Course Hours ECTS

  Marketing Management 60 6

  International Business 60 6

  Entrepreneurship 60 6

  Elective courses - total ECTS – min. 12 30 / 45 /60 4 / 5 / 6

  8th semester

  Course Hours ECTS

  Strategic Management 60 6

  Analysis of Financial Statements 60 6

  Investment Analysis 60 6

  Undergraduate thesis 40* 4

  Elective courses - total ECTS – min. 8 30 / 45 /60 4 / 5 / 6

  * Mentoring hours only (total workload is estimated at 120 hours)

  Elective courses - Winter term

  Course Teaching hours ECTS

  Advanced English 1 60 4

  Competition Law 60 6

  Marketing Innovation 30 4

  Econometrics 60 6

  Financial Mathematics 60 6

  Advertising 60 4

  Microeconomic Theory 60 6

  Corporate Risk Management 60 4

  European Market Law 60 6

  European Company Law 60 6

  Mathematical Economics 60 6

  Business Ethics 30 5

  International Entrepreneurship 45 4

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 31

  Elective courses - Summer term

  Course Teaching hours ECTS

  Advanced English 2 60 4

  Economic History 60 6

  Environmental Economics 60 6

  Development Economics 60 6

  Linear Programming and Game Theory 30 4

  Marketing of Non-Profit Organisations 60 5

  Procurement Management 60 6

  Regional Economic Integrations 30 4

  Simulation Games for Managers 30 4

  Financial Modelling 60 6

  Game Theory 45 5

  Operational Research 60 6

  Labour Economics 60 6

  Business Forecasting 30 4

  Methodology of the Organizational Design 30 4

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 32

  3. DIPLOMSKI SVEUĈILIŠNI STUDIJ PREMA NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU 2008/2009. 3.1. Diplomski sveuĉilišni studiji „Ekonomija“ i „Poslovna ekonomija“ Svi diplomski programi imaju pet obveznih kolegija smjera, diplomski rad, te odgovarajuću ponudu izbornih kolegija. Izborni kolegiji svrstani su u dvije skupine: (1) specijalistički izborni kolegiji pojedinih studijskih programa na kojima će studenti svakog smjera ostvariti minimalno 8 ECTS bodova, te (2) ostali izborni kolegiji koji će biti ponuĊeni studentima svih studijskih programa. Kao izborne kolegije, studenti takoĊer mogu birati obvezne kolegije s drugih studijskih programa odnosno smjerova diplomskog studija u okviru Fakulteta. Studenti upisuju jedan od dolje navedenih smjerova: Diplomski sveuĉilišni studij „Ekonomije“:

  Studijski smjer: o Ekonomija

  Diplomski sveuĉilišni studij „Poslovne ekonomije“:

  Studijski smjerovi: o Analiza i poslovno planiranje o Financije o Marketing o Menadţerska informatika o Menadţment o Raĉunovodstvo i revizija o Trgovina o Turizam

  Struktura sveuĉilišnih diplomskih studija:

  I semestar (zimski) Broj sati ECTS II semestar (ljetni) Broj sati ECTS

  Obvezni kolegij 40 6 Obvezni kolegij 40 6

  Obvezni kolegij 40 6 Obvezni kolegij 40 6

  Obvezni kolegij 40 6

  Seminarski rad 20* 2 Diplomski rad 60** 12

  Izborni kolegiji (ukupno treba steći 8 ECTS bodova)

  8 Izborni kolegiji (ukupno treba steći 8 ECTS bodova)

  8

  *Konzultacije i rad s mentorom (ukupno opterećenje studenta 60 sati) **Konzultacije i rad s mentorom (ukupno opterećenje studenta 360 sati)

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 33

  3.2. Diplomski sveuĉilišni studiji „Ekonomija“ 3.2.1. Studijski smjer: Ekonomija

  Obvezni kolegiji ECTS Izborni kolegiji (specijalistiĉki)* ECTS

  Napredna makroekonomija 6 Menadţment javnog sektora 4

  Komparativni ekonomski sustavi 6 Škole ekonomskog mišljenja 4

  Industrijska politika 6 Demografsko socijalni razvoj 4

  Napredna mikroekonomija 6 Ekonomske politike EU 5

  Metode primijenjene matematiĉke i statistiĉke analize 6 Lokalni ekonomski razvoj 4

  Makroekonomija financijskih trţišta 4

  Politiĉka ekonomija rasta 5

  *Studenti upisuju min. 8 ECTS u ovoj skupini kolegija 3.3. Diplomski sveuĉilišni studiji „Poslovna ekonomija“ 3.3.1. Studijski smjer: Analiza i poslovno planiranje

  Obvezni kolegiji ECTS Izborni kolegiji (specijalistiĉki)* ECTS

  Poslovna analiza 6 Izvedenice 5

  Kontroling 6 Krizni menadţment 5

  Budţetiranje kapitala 6 Interno trţište kapitala 5

  Poslovno planiranje 6 Cjelovito planiranje 5

  Upravljaĉka ekonomija 6

  *Studenti upisuju min. 8 ECTS u ovoj skupini kolegija

  3.3.2. Studijski smjer: Financije

  Obvezni kolegiji ECTS Izborni kolegiji (specijalistiĉki)* ECTS

  Investicijsko bankarstvo 6 Fiskalna politika 5

  Suvremena financijska trţišta 6 MeĊunarodne financije 5

  Regulacija i nadzor financijskog sektora 6 Upravljanje javnim dugom 5

  Monetarna analiza 6 MeĊunarodni aspekti oporezivanja 5

  Osiguranje i rizici 6

  *Studenti upisuju min. 8 ECTS u ovoj skupini kolegija

  3.3.3. Studijski smjer: Marketing

  Obvezni kolegiji ECTS Izborni kolegiji (specijalistiĉki)* ECTS

  Ponašanje potrošaĉa 6 MeĊunarodni marketing 5

  Istraţivanje trţišta 6 Marketing usluga 5

  Osobna prodaja i pregovaranje 6 Upravljanje markom 4

  Integrirana marketinška komunikacija 6 Odluĉivanje u marketingu 4

  Strategija marketinga 6 Marketing poslovnih trţišta 5

  Interaktivna marketinška komunikacija 4

  Upravljanje odnosima s klijentima (CRM) 4

  Upravljanje prodajom 4

  *Studenti upisuju min. 8 ECTS u ovoj skupini kolegija

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 34

  3.3.4. Studijski smjer: Menadţerska informatika

  Obvezni kolegiji ECTS Izborni kolegiji (specijalistiĉki)* ECTS

  Upravljanje podacima 6 Revizija informacijskih sustava 5

  Sustavi upravljanja poslovnim procesima 6 Razvoj poslovnih aplikacija 4

  Metode potpore odluĉivanju 6 Upravljanje inovacijama 4

  Informatiĉki menadţment 6 Otkrivanje znanja u bazama podataka 5

  Elektroniĉko poslovanje 6 Skladištenje podataka 4

  *Studenti upisuju min. 8 ECTS u ovoj skupini kolegija

  3.3.5. Studijski smjer: Menadţment

  Obvezni kolegiji ECTS Izborni kolegiji (specijalistiĉki)* ECTS

  Menadţment ljudskih potencijala 6 Dizajniranje organizacije 5

  Upravljanje poslovnim procesima 6 Organizacijsko ponašanje 5

  Menadţerske vještine 6 Upravljanje lancima dobave 5

  Korporativno upravljanje 6 Vodstvo 5

  Kompenzacijski menadţment 6 MeĊunarodni menadţment 5

  Menadţment profitnih centara 5

  Menadţment promjena 4

  Društvena odgovornost poduzeća 5

  Razvoj organizacije 5

  Poslovna sigurnost 4

  Poslovna strategija 5

  Strateški menadţment ljudskih potencijala 5

  *Studenti upisuju min. 8 ECTS u ovoj skupini kolegija

  3.3.6. Studijski smjer: Raĉunovodstvo i revizija

  Obvezni kolegiji ECTS Izborni kolegiji (specijalistiĉki)* ECTS

  Financijsko raĉunovodstvo 6 MeĊunarodno raĉunovodstvo 5

  Revizija 6 Raĉunovodstvo poreza 5

  Raĉunovodstveni informacijski sustav 6 Raĉunovodstvo malih i srednjih poduzeća 5

  Raĉunovodstvo financijskih institucija 6 Raĉunovodstvo neprofitnih organizacija 5

  Interna revizija 6 Raĉunovodstvo troškova 5

  Drţavna revizija 5

  *Studenti upisuju min. 8 ECTS u ovoj skupini kolegija

  3.3.7. Studijski smjer: Trgovina

  Obvezni kolegiji ECTS Izborni kolegiji (specijalistiĉki)* ECTS

  Trgovina i trgovinska politika 6 MeĊunarodna i domaća trţišta roba i usluga 5

  Robne burze 6 Upravljanje kvalitetom 5

  Veleprodajno i maloprodajno poslovanje 6 Ekonomika elektroniĉke trgovine 5

  Transport i osiguranje 6 Pravo meĊunarodne trgovine 5

  Poslovno upravljanje u trgovini 6

  *Studenti upisuju min. 8 ECTS u ovoj skupini kolegija

  3.3.8. Studijski smjer: Turizam

  Obvezni kolegiji ECTS Izborni kolegiji (specijalistiĉki)* ECTS

  Ekonomika turizma 6 MeĊunarodni turizam 4

  Marketinški menadţment u turizmu 6 Menadţment turistiĉke destinacije 5

  Menadţment hotela 6 Poslovni engleski za turizam 5

  Menadţment turistiĉkog posredovanja 6 Menadţment zraĉnog prometa 5

  Turistiĉka politika i razvoj 6 Pravo u turizmu 5

  *Studenti upisuju min. 8 ECTS u ovoj skupini kolegija

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 35

  3.3.9. Izborni kolegiji diplomskih sveuĉilišnih studija

  Ostali izborni kolegiji * Sati nastave po semestru

  ECTS Ljetni Zimski

  Akademske vještine na engleskom 30 5

  Analiza vremenskih serija i prognoziranje 30 5

  Engleski u poslovnoj komunikaciji 30 5

  Engleski za meĊunarodno poslovanje 30 5

  Klasteri i konkurentnost 30 5

  Metode multivarijatne analize 30 5

  Statistiĉke metode u struĉnom i znanstvenom radu 30 5

  Poslovni engleski za raĉunovodstvo i financije 30 5

  Razvijeni oblici meĊunarodnog poslovanja 20 4

  Upravljanje rizicima u meĊunarodnoj razmjeni 20 4

  Statistiĉki modeli odluĉivanja 30 5

  Ekonomska analiza europskog prava 30 5

  Europsko pravo društava 30 5

  Matematiĉke metode za upravljanje financijskom imovinom 30 5

  Nelinearno programiranje 20 4

  Pravo bankovnih poslova 30 5

  Virtualna ekonomija 30 4

  Metodologija znanstveno istraţivaĉkog rada 30 5

  *Kao izborne kolegije studenti mogu upisati (1) kolegije iz tablice ostalih izbornih kolegija, (2) obvezne ili izborne kolegije drugih diplomskih studija na Fakultetu, te (3) izborne kolegije diplomskih studija drugih fakulteta Sveuĉilišta u Zagrebu (pri ĉemu im se maksimalno moţe priznati 6 ECTS bodova za kolegije koji su odslušani i poloţeni na drugim fakultetima).

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 36

  4. STRUĈNI STUDIJ „POSLOVNA EKONOMIJA“ PREMA NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU IZ AKADEMSKE 2005/2006. GODINE 4.1. Struĉni studij „Poslovna ekonomija“ (5 semestara) Prema Nastavnom planu i programu iz akademske 2005/2006. godine, Struĉni studij "Poslovna ekonomija" traje ukupno pet semestara, od kojih prva ĉetiri sadrţe nastavu i polaganje ispita, dok je peti semestar rezerviran za odraĊivanje struĉne prakse i izradu diplomskog rada. Prema tom Nastavnom planu i programu prve godine studija više nema u akademskoj 2011/2012. godini. Prilikom upisa u drugu godinu studija studenti imaju mogućnost birati jedan od studijskih smjerova: "Raĉunovodstvo i financije", "Trgovinsko poslovanje" ili "Turistiĉko poslovanje". Po završetku studija studenti stjeĉu struĉni naziv stručni pristupnik ekonomije (pristup.oec.) te uz ispunjenje odreĊenih uvjeta, mogu prijeći na preddiplomski sveuĉilišni studij. UvoĊenjem inoviranog Nastavnog plana i programa Preddiplomskog struĉnog studija "Poslovna ekonomija", od akademske 2011/2012. godine Struĉni studij prema Nastavnom planu i programu iz akademske 2005/2006. godine izvodit će se samo za drugu godinu studija i za završni 5. semestar studija. 4.2. Kolegiji 2. godine po smjerovima studija DRUGA GODINA - SMJER FINANCIJE I RAĈUNOVODSTVO

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  III. (zimski)

  Porezni sustav Hrvatske 60 7

  Knjigovodstvo s obraĉunom proizvodnje 60 5

  Raĉunovodstveno izvješćivanje 60 6

  Osobne financije 60 6

  Poslovni strani jezik (engleski A2 ili njemaĉki A2) 50 5

  Tjelesna i zdravstvena kultura 30

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  IV. (ljetni)

  Uvod u analizu financijskih izvještaja 60 5

  Interna kontrola i revizija 60 5

  Novac i kredit 60 5

  Platni promet 60 5

  Poslovno bankarstvo 60 5

  Osnove financiranja poduzeća 60 5

  Tjelesna i zdravstvena kultura 30

  DRUGA GODINA - SMJER TRGOVINSKO POSLOVANJE

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  III. (zimski)

  Porezni sustav Hrvatske 60 7

  Ekonomska geografija 60 6

  Poslovanje u unutarnjoj trgovini 60 7

  Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom 60 6

  Poslovni strani jezik (engleski A2 ili njemaĉki A2) 50 5

  Tjelesna i zdravstvena kultura 30

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  IV. (ljetni)

  Marketing 60 5

  Transport, špedicija i osiguranje 60 7

  Poslovanje u vanjskoj trgovini 60 7

  Trgovina – PRAKTIKUM 30 5

  Osnivanje i poslovanje malih poduzeća - PRAKTIKUM 30 5

  Tjelesna i zdravstvena kultura 30

 • Informacijski paket za akademsku 2011/2012. godinu

  Sveuĉilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb 37

  DRUGA GODINA - SMJER TURISTIĈKO POSLOVANJE

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  III. (zimski)

  Porezni sustav Hrvatske 60 7

  Osnove turizma 60 7

  Turistiĉka geografija 60 6

  Marketing 60 5

  Poslovni strani jezik (engleski