Click here to load reader

Informacije za investitore 2013

 • View
  223

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Informacije za investitore 2013

 • INFORMACIJE ZA INVESTITORE

  ZAGREB, RUJAN 2009. GODINE.

  (ZADNJA REVIZIJA RUJAN 2013.)

 • 2

  INFORMACIJE ZA INVESTITORE .............................................................................................. 3

  I. PODACI O ZB INVESTU D.O.O. ................................................................................................... 3

  II. RAZVRSTAVANJE KLIJENATA ................................................................................................... 4

  Profesionalni ulagatelji ................................................................................................................. 4

  Mali ulagatelji................................................................................................................................ 5

  Podaci koji se pruaju klijentima .................................................................................................. 5

  III. PROCJENA PRIMJERENOSTI ..................................................................................................... 8

  IV. POLITIKA UREENJA SUKOBA INTERESA I OSOBNIH TRANSAKCIJA DRUTVA (SAETAK) 8

  IZBOR PARTNERA U TRGOVANJU FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA, PREKOMJERNO TRGOVANJE ............................................................................................................................................ 10

  1. Izbor partnera u trgovanju .................................................................................................... 10

  2. Postizanje najpovoljnijeg ishoda za Klijenta ........................................................................ 11

  3. Posebne brokerske usluge i prekomjerno trgovanje ............................................................ 11

  TRANSAKCIJA KUPNJE I PRODAJE TE ALOKACIJA FINANCIJSKIH INSTRUMENATA ................. 11

  TRGOVANJE DRUTVA ZA VLASTITI RAUN ..................................................................................... 12

  OSOBNE TRANSAKCIJE ........................................................................................................................ 12

  1. Openito ............................................................................................................................... 12

  2. Zabranjene aktivnosti ........................................................................................................... 14

  3. Tajnost podataka .................................................................................................................. 15

  4. Zabrana trgovanja udjelima investicijskih fondova pod upravljanjem Drutva .................... 15

  POVJERLJIVE I POVLATENE INFORMACIJE, KOMUNIKACIJA ZAPOSLENIKA I KINESKI ZIDOVI 15

  1. Povjerljive i povlatene informacije ...................................................................................... 15

  2. Komunikacija zaposlenika i ''kineski zidovi'' ......................................................................... 16

  TRGOVANJE IZMEU SKUPINA IMOVINE ............................................................................................ 17

  IZRADA PROCJENA VRIJEDNOSTI I KREDITNOG RIZIKA FINANCIJSKIH INSTRUMENATA ......... 17

  GLASOVANJE NA SKUPTINAMA I OSTVARIVANJE DRUGIH PRAVA KOJA PROIZLAZE IZ VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA KOJI SE NALAZE POD UPRAVLJANJEM ..................................................................................................................................... 18

  1. Openito ............................................................................................................................... 18

  2. Sudjelovanje na skuptinama i realizacija glasakog prava ................................................ 18

  SUKOBI INTERESA ZBOG LANSTVA U GRUPI ................................................................................. 19

  V. RIZICI POVEZANI S FINANCIJSKIM INSTRUMENTOM KOJI MOE BITI PREDMET USLUGE KOJU PRUA ZB INVEST D.O.O. ........................................................................................................... 20

  Osnovni rizici vezani uz ulaganje u financijske instrumente ...................................................... 20

  Rizici povezani s ulaganjem u obveznice .................................................................................. 21

  Rizici povezani s ulaganjem u dionice ....................................................................................... 21

  Rizici povezani s ulaganjem u investicijske fondove.................................................................. 22

  Rizici povezani s ulaganjem u instrumente trita novca .......................................................... 22

  Rizici povezani s ulaganjem u financijske izvedenice ................................................................ 23

 • 3

  Rizici povezani s ulaganjem u opcijske, futures i forward ugovore............................................ 23

  Rizici povezani s ulaganjem u swapove .................................................................................... 25

  Rizici povezani s ulaganjem u varante ....................................................................................... 26

  VI. PODACI U SVEZI ZATITE FINANCIJSKIH INSTRUMENATA I NOVANIH SREDSTAVA KLIJENTA 26

  Trea strana kod koje je pohranjena imovina klijenta ................................................................ 26

  Zbirni raun ................................................................................................................................ 27

  Odvojenost imovine portfelja ...................................................................................................... 28

  Voenje evidencija o financijskim instrumentima klijenta .......................................................... 29

  Novana sredstva kod tree strane ........................................................................................... 29

  Trokovi pohrane imovine klijenta kod tree strane ................................................................... 30

  Prijenos portfelja na drugu osobu .............................................................................................. 30

  VII. SUSTAV ZATITE ULAGATELJA .............................................................................................. 30

  INFORMACIJE ZA INVESTITORE1

  I. PODACI O ZB INVESTU D.O.O. ZB Invest d.o.o. kao drutvo za upravljanje investicijskim fondovima (dalje u tekstu: Drutvo), registrirano je za djelatnost osnivanja i upravljanja UCITS fondom temeljem Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (dalje u tekstu: ZOIF) i djelatnost osnivanja i upravljanja alternativnim investicijskim fondom temeljem Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (dalje u tekstu: ZAIF). Osim upravljanja fondovima ulagateljima nudi i uslugu upravljanja portfeljem (dalje u tekstu: Upravljanje portfeljem) koja je regulirana odredbama Zakona o tritu kapitala (dalje u tekstu: ZTK). Drutvo je ovlateno rjeenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske klasa: UP/I-450-08/00-01/35, ur. broj: 567-02/00-4 od 29. lipnja 2000. godine obavljati poslove osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima. Rjeenjima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: HANFA) klasa: UP/I 451-04/08-05/27, ur. broj: 326-113-08-3 od 3. srpnja 2008. godine te klasa: UP/I-451-04/09-52/3 ur. broj: 326-113-10-6 od 21. sijenja 2010. godine, Drutvo je ovlateno obavljati i poslove upravljanja imovinom za raun nalogodavatelja vlasnika portfelja vrijednosnih papira. Rjeenjem HANFA-e klasa: UP/I 451-04/10-52/01, ur. broj: 326-113-10-5 od 2. lipnja 2010. godine Drutvo je ovlateno za obavljanje poslova upravljanja portfeljem i u odnosu na izvedenice. Tvrtka: ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima Sjedite, poslovna adresa: Zagreb, Ivana Luia 2a Telefon: +385 1 4803 399 Telefaks: +385 1 4803 349 Internet adresa: www.zbi.hr E-mail adresa: [email protected] MB: 01500937 MBS: 080348872 OIB: 23889363045

  1 (podaci su prikazani u skladu s odredbama Zakona o tritu kapitala, odnosno odredbama Pravilnika o pravilima

  poslovnog ponaanja prilikom pruanja investicijskih i pomonih usluga te Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za pruanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomonih usluga)

  http://www.zbi.hr/mailto:[email protected]

 • 4

  Registar: Trgovaki sud u Zagrebu, rjeenje broj Tt-00/2951-2 od 1. lipnja

  2000. godine Temeljni kapital: 4.000.000,00 kuna u cijelosti uplaen iro raun: IBAN: HR5323600001101205593 otvoren kod Zagrebaka banka

  d.d. Raun portfelja za posebne namjene: IBAN: HR7323600001300060665 otvoren kod Zagrebaka banka

  d.d., poziv na broj broj ugovora portfelja" Poslovna godina: Kalendarska godina (1. sijenja - 31. prosinca) Vezani zastupnik: Drutvo ne djeluje preko vezanog zastupnika Jezik komunikacije: hrvatski jezik osim ako s pojedinim ulagateljem nije drugaije

  ugovoreno Nain komunikacije prema klijentima: na nain dogovoren Ugovorom Naziv i kontakt adresa nadlenog tijela koje je izdalo odobrenje za rad: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Miramarska 24b, Zagreb, telefon: +385 1 6173 200, telefaks: +385 1 4811 406, e-mail: [email protected], internet adresa: www.hanfa.hr. Opseg, uestalost i razdoblja izvjetavanja klijenata: mjeseno (faktura za upravljanje portf

Search related