38
1 INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ 2009/2010 m.m. 1. Bendros žinios apie mokyklą. 1.1.Utenos „Saulės“ gimnazija. Adresas: Utena, K. Ladygos 18, Elektroninis paštas: [email protected], tel. 8-389-61328, faksas: 61529. Mokomoji kalba lietuvių kalba Direktorius Valentinas Bubulis, dirba 8 metus. Gimnazijos tarybos pirmininkė mokytoja Jolita Pakalnytė Nariai: Raimundas Kelevišius — tėvų atstovas, Bronius Varnas tėvų atstovas, Vaidas Trinkūnas— tėvų atstovas, Inga Šarkauskienė — tėvų atstovė, Rita Stakienė — tėvų atstovė, Antanas Pečentauskas — tėvų atstovas, Ina Sadaunikienė — tėvų atstovė, Jurgita Markūnaitė — mokinių prazidentė, Simona Banytė — mokinių atstovė, Evelina Jansevičiūtė mokinių atstovė, Gintarė Stalygaitė — mokinių atstovė, Laurynas Girdvainis mokinių atstovas, Jonė Nargelaitė — mokinių atstovė, Lina Remeikaitė — mokinių atstovė, Audronė Mikalaičiūnienė — mokytojų atstovė, Vytautas Ribokas mokytojų atstovas, Milda Beinoravičienė — mokytojų atstovė, Remutė Baurienė — mokytojų atstovė, Liudmila Kupčiūnienė — mokytojų atstovė, Jolita Pakalnytė — mokytojų atstovė, Irena Eitminavičienė — mokytojų atstovė. 1.2. Mokyklos vizija ir misija, tikslai ir uždaviniai pagal 2010 2012 metų strateginį planą Gimnazijos vizija: Šiuolaikiška gimnazija, atvira kaitai ir inovacijoms, ugdanti sąmoningą, kultūringą, turintį atsakomybės jausmą pilietį. Gimnazijos misija: Kokybiškos,efektyvios ir visiems mokiniams prieinamos ugdymo(si) aplinkos ir sąlygų, padedančių iš(si)ugdyti kiekvieno jaunuolio vertybines orientacijas, iš(si)lavinti svarbius jo komunikacinius gebėjimus, visas socialines kompetencijas ir gebėjimus, kurti savo santykį su pasauliu ir kitais žmonėmis. Strateginis tikslas: Mokinių ugdymos(si) kokybės gerinimas, įvaizdžio formavimas, istorinio paveldo ir tardicijų puoselėjimas. 2. Formaliojo ir neformaliojo švietimo programų vykdymas. Neformalus vaikų švietimas Mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas iki rugsėjo 10 d. Mokinių skaičius neformaliojo ugdymo grupėje yra ne mažesnis kaip 8 mokiniai. Neformaliojo ugdymo veikla įrašoma į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį. Neformaliojo ugdymo organizavimas:

INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

1

INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ 2009/2010 m.m.

1. Bendros žinios apie mokyklą. 1.1.Utenos „Saulės“ gimnazija. Adresas: Utena, K. Ladygos 18,

Elektroninis paštas: [email protected],

tel. 8-389-61328,

faksas: 61529.

Mokomoji kalba — lietuvių kalba

Direktorius — Valentinas Bubulis, dirba 8 metus.

Gimnazijos tarybos pirmininkė mokytoja Jolita Pakalnytė

Nariai: Raimundas Kelevišius — tėvų atstovas,

Bronius Varnas — tėvų atstovas,

Vaidas Trinkūnas— tėvų atstovas,

Inga Šarkauskienė — tėvų atstovė,

Rita Stakienė — tėvų atstovė,

Antanas Pečentauskas — tėvų atstovas,

Ina Sadaunikienė — tėvų atstovė,

Jurgita Markūnaitė — mokinių prazidentė,

Simona Banytė — mokinių atstovė,

Evelina Jansevičiūtė — mokinių atstovė,

Gintarė Stalygaitė — mokinių atstovė,

Laurynas Girdvainis — mokinių atstovas,

Jonė Nargelaitė — mokinių atstovė,

Lina Remeikaitė — mokinių atstovė,

Audronė Mikalaičiūnienė — mokytojų atstovė,

Vytautas Ribokas — mokytojų atstovas,

Milda Beinoravičienė — mokytojų atstovė,

Remutė Baurienė — mokytojų atstovė,

Liudmila Kupčiūnienė — mokytojų atstovė,

Jolita Pakalnytė — mokytojų atstovė,

Irena Eitminavičienė — mokytojų atstovė.

1.2. Mokyklos vizija ir misija, tikslai ir uždaviniai pagal 2010 – 2012 metų strateginį planą

Gimnazijos vizija:

Šiuolaikiška gimnazija, atvira kaitai ir inovacijoms, ugdanti sąmoningą, kultūringą, turintį

atsakomybės jausmą pilietį.

Gimnazijos misija:

Kokybiškos,efektyvios ir visiems mokiniams prieinamos ugdymo(si) aplinkos ir sąlygų,

padedančių iš(si)ugdyti kiekvieno jaunuolio vertybines orientacijas, iš(si)lavinti svarbius jo

komunikacinius gebėjimus, visas socialines kompetencijas ir gebėjimus, kurti savo santykį

su pasauliu ir kitais žmonėmis.

Strateginis tikslas:

Mokinių ugdymos(si) kokybės gerinimas, įvaizdžio formavimas, istorinio paveldo ir

tardicijų puoselėjimas.

2. Formaliojo ir neformaliojo švietimo programų vykdymas.

Neformalus vaikų švietimas

Mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas iki rugsėjo 10 d.

Mokinių skaičius neformaliojo ugdymo grupėje yra ne mažesnis kaip 8 mokiniai.

Neformaliojo ugdymo veikla įrašoma į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.

Neformaliojo ugdymo organizavimas:

Page 2: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

2

Neformaliojo ugdymo organizavimo kryptys: meninė, kraštotyrinė, socialinė,

sveikatos ugdymo, technologinė, komunikacinė technologinė;

mokiniams siūlomi tokie neformaliojo ugdymo organizavimo būdai: būrelių,

klubų, studijų veikla.

Neformaliojo ugdymo grupės sudaromos iš tos pačios klasės paralelių ar gretimų

klasių mokinių.

mokiniai renkasi ir neformaliojo ugdymo įstaigas.

Neformaliojo ugdymo organizavimo principai

Neformaliojo ugdymo pasiūla mokiniams pristatoma iki rugsėjo 10 d.

Neformaliojojo ugdymo valandos skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms

– meniniams, sportiniams, moksliniams, technologiniams, socialiniams, ekonominiams ir

kitokiems mokinių gebėjimams ugdyti sportiniuose, meninio bei pilietinio ugdymo, meninės

raiškos, turizmo, gamtos, techninės kūrybos ir kituose būreliuose, studijose, klubuose bei

kitose popamokiniuose renginiuose tautiniam tapatumui ugdyti;

Neformaliojojo ugdymo valandos (70 val.) paskirstomos atsižvelgiant į klasių komplektų

skaičių, neformaliojojo ugdymo organizavimo tradicijas ir tikslingumą, turimas mokinio

krepšelio lėšas;

Neformaliojo ugdymo rezultatų suvedimas. Renginių, konkursų, festivalių aptarimas menų

metodinėje grupėje.

Gimnazijoje vykdomos pagrindinio ugdymo programos pagal dalykus. Taip pat iš

neformaliųjų programų vykdomos popamokinės veiklos (būrelių) programos.

Šiais metais neformaliojam ugdymui išnaudotos visos valandos 100%. Dauguma jų skirta

mokinių saviraiškai. 1-2 gimn. klasių 184 mokinių lankė 10 būrelių o 3-4 gimn. klasių 13 būrelių

lankė 171 mokinių. Yra grupė mokinių, kurie lanko po 2-3 būrelius ir jiems dar trūksta veiklos, bet

apie 55% mokinių visai nelanko jokio būrelio. Kasmet nelankančių būrelių mokinių gimnazijoje

skaičius auga.

Būrelių veikla – tai ir saviraiškai (menų, sporto) ir dalykų gilinimui, įtvirtinimui skirtos

programos. Meninei, sportinei veiklai ir kt. mokinių saviraiškai skirta 70% visų valandų (49 val), o

projektinei veiklai ir pažintiniam darbui –30%.

Maironiečiai šiais mokslo metais atliko tokius darbus:

Dalyvavo Baltų vienybės dienos minėjime Zarasuose, susipažino su Zarasų miesto ir

rajono paminklais, dalyvavo programoje(dainavo), pristatė savo gimnaziją susirinkusiems

maironiečiams iš visos Lietuvos.

Dalyvavo Maironio dienos minėjime Kauno Maironio gimnazijoje. Pristatė savo

gimnaziją, dalyvavo pagerbiant Maironį. Prie jo kapo uždegė žvakučių ir padėjo gėlių.

Aplankė Maironio muziejų, kartu su Maironio gimnazijos mokiniais aplankė kitas įžymias

Kauno vietas.

Tradiciškai lankė senelius Caritas senelių globos namuose, pasveikino juos su

Kalėdomis, Velykomis su savo pagamintomis dovanėlėmis.

Prižiūrime K.Praniauskaitės kapą;

Būrelyje pažymėjome Jurginių šventę.

Šokių būrelis Praėjusiais mokslo metais dalis Tandemus šokių grupės merginų baigė gimnaziją ir

atsisveikino su šokių grupe. Šiais mokslo metais prie mūsų kolektyvo prisijungė 6 mergaitės.

Mokslo metų pradžioje norinčių lankyti šokių būrelį buvo pasiryžę daug daugiau... Nepasitikėjimas

savimi, laiko stoka ar darbo baimė? Mokytojai sunku tiksliai atsakyti į šį klausimą. Ji džiaugiasi

visais, kurie dirbo, pasirodė gimnazijos šventėse, svečiams , už jos ribų. Šokėjai paruošė 4

choreografines kompozicijas, dalyvavo Rugsėjo 1-osios šventėje gimnazijoje bei miesto renginyje,

Page 3: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

3

Utenos miesto gimtadienio šventėje, šokių fiestoje „Argo-2011“ , šimtadienio šventėje, Lietuvos

Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime – koncerte “Uždekim naują ugnį širdyse” Utenos

kultūros centre, „Moki-Veži“ renginyje, skirtame Motinos dienai, atviroje muzikos ir šokio

pamokoje gimnazijos svečiams iš M. Rimkevičaitės katalikiškos technologijų mokyklos, paskutinio

skambučio šventėje. Šiais mokslo metais su gimnazija ir Tandemus šokių grupe atsisveikina likusi

dalis merginų, kurios grupėje šoko nuo pradinių klasių. Tandemus vardas perduotas naujokėms.

Debatų būrelis

Debatų būrelis „Debates in English“ anglų kalba pradžioje susilaukė mokinių dėmesio.

Būrelio veikla susidomėjo 14 mokinių, tačiau reguliariai lankė tik 7 mokiniai. Taip atsitiko, matyt,

dėl nepatogaus laiko. Ištvermingiausi buvo dvyliktokai, kadangi jie buvo suinteresuoti ne tik tapti

aktyviais piliečiais, bet ir pagilinti, patobulinti anglų kalbos kalbėjimo įgūdžius, kuriuos turi

atskleisti per kalbėjimo įskaitą.

Teisėjų ir trenerių pozicijas užėmė mokytojai. Kadangi šia veikla užsiėmėme pirmą kartą, tai

teko konsultuotis su buvusia debatų būrelio vadove ir jos debatininkais. Jie dar teoriškai paaiškino

kaip vyksta debatai pagal Karlą Poperį. Stebėjome parodomuosius debatus „Studijuoti Lietuvoje

geriau negu Europoje“. Šiuos debatus pademonstravo buvę debatininkai. Tai lėmė kokybiškesnį

narių treniravimą. Kitas kokybiškesnio debatavimo užtikrinimo žingsnis buvo didesnio dėmesio

debatų teorijai (įskaitant viešą kalbėjimą ir logines klaidas) skyrimas. Siekiant naujus narius geriau

supažindinti su debatavimo ir viešojo kalbėjimo ypatumais, A ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje

stebėjome Užpalių gimnazijos parodomuosius debatus patyčių tema.

Kadangi balandį vyko „sveikatatiados“ savaitė, paminėjome pasaulinę judėjimo sveikatos

labui dieną, ir diskutavome sveikatingumo tema.

Šiais mokslo metais mokiniai debatams pasirinko aktualią temą „Mokyklose uždraustas

nesveikas maistas. Ar tai gerai?“. Be to, žiūrėjome video „Vaikų mityba „modernioje“ visuomenėje.

Atmerkime akis“ ir populiarųjį dokumentinį filmą „Supersize me“. Analizė padėjo surasti daugiau

argumentų prieš nesveiką maistą. O neigiančiųjų komanda ieškojo argumentų internete, spaudoje

bei konsultavosi su slaugytoja. Taip pat stebėjome debatų video įrašus internete. Svarbu pastebėti,

kad mokiniai debatavo anglų kalba, bet medžiagą rinko ir anglų, ir lietuvių kalbomis. Vadinasi, jie

atliko vertimą,o tuo pačiu pagilino savo žinias.

Gaila, kad mokiniams trūksta supratimo, noro ir laiko dalyvauti debatuose, kurių dėka jie

galėtų tapti aktyviais piliečiais demokratinėje visuomenėje ir spręstų svarbiausias šalies ir pasaulio

problemas.

Na, o mokytojams, pirmą kartą turintiems debatų būrelį, teko daug semtis žinių iš knygų,

kolegų, internetinių šaltinių, kad vestume mokinius tinkama linkme ir juos sudomintume. Deja,

debatai nėra mėgiama sritis, mokytoja mieliauvadovautų anglų kalbos būreliui, kurio metu

nereikėtų laikytis griežtų debatavimo taisyklių, tai padėtų labiau sudominti mokinius.

„Žmogus ir sveikata“

Daug dėmesio buvo skiriama sveikos gyvensenos bei žalingų įpročių ugdymo prevencijai.

Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos

išvados.Projektą pristatė 3e kl. mokinės. Pristatyme dalyvavo ne tik būrelio mokiniai, bet ir 3e

kl.mokiniai, dalis 1c kl. mokinių. Vyko aptarimas ir diskusijos. Tai vienas geriausių šių mokslo

metų parengtų projektų.

Rugsėjo mėn. kartu su mokytoja D.Jasaitiene dalyvavome savivaldybės rengtame renginyje

„Diena be automobilio“.

Labai aktyviai būrelio veikloje dalyvavo 1c kl. mokinė S.Graužinytė, kuri domėjosi sveikos

mitybos reikalavimais, rinko informaciją apie maisto priedus, bei genetiškai modifikuotus

produktus. Apie genetiškai modifikuotus organizmus „Saulės“ gimnazijoje buvo suorganizuota

paskaita, kurioje dalyvavome.

Page 4: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

4

Gerai dirbo 3d kl. mokinė G.Stalygaitė, kuri pristatė projektus „Lytiškai plintančios ligos“,

„Nėštumo nutraukimo pasekmės“. 3a kl. mokinės K.Meidutė ir K.Čiačytė rinko medžiagą apie

vaistinius augalus.

Kovo mėn.kartu su mokyklos bendromenės slaugytoja Ernesta žiūrėjome ir aptarėme filmą

apie jaunimo laisvalaikį, bei žalingus įpročius.

Nepavyko įgyvendinti veiklos apie aplinkos užterštumą ir teršalų poveikį sveikatai.

Gamtotyrininkų būrelis

Rugsėjo mėn. dalyvavome savivaldybės organizuojamame renginyje ,,Diena be

automobilio“.

Spalio mėn. dalyvavome apskrities fotonuotraukų konkurse „Gyvūnas šalia mūsų“.

Spalio – lapkričio mėn. mokykloje fotonuotraukų konkursas „Gyvūnas šalia mūsų“ vyko

trimis etapais.

Spalio mėn. dalyvavome aplinkos tvarkymo akcijoje Smėlynės parke.

Gruodžio mėn. dalyvavome fotonuotraukų konkurse saugaus eismo tema.

Dalyvavome ornitologo M.Survilos paskaitoje – diskusijoje.

Vykdėme projektinius darbus.

Kovo mėnesį gimnazijoje lankėsi gegetikos mokslų daktarė, buvusi mūsų mokinė Bronė

Jaskelevičienė. Ji organizavo diskusiją apie genetiškai modifikuotus organizmus.

„Bičiulių“ klubas

Šiais mokslo metais „Bičiulių“ klubas užmezgė gražius ryšius su Utenos Spec. ugdymo ir

paramos centru. Turėjo keletą bendrų renginių. Pravedė nemažai teminių užsiėmimų, aplankė

Kristaus žengimo į dangų parapijos namus, paruošė meninę Advento susitaikymo pamaldų

programą.

Per Tolerancijos dieną pravedė klasės valandėlę 3f klasei apie toleranciją, organizavo

Kaziuko mugę. Dalyvavo Panevėžio vyskupijos Dievo gailestingumo šventėje, ruošėsi ir dalyvavo

piešinių – rašinių konkurse „Šventieji – Dievo gailestingumo liūdytojai“. Renata Kalitytė 2c klasės

mokinė buvo apdovanota geriausių darbų nominacija. 4 „Bičiulių“ klubo nariai dalyvavo projekte

„Marija – globok Lietuvą“, kurio metu dalyvavo trijų dienų edukacinėje – pažintinėje kelionėje

aplankant karūnuotus Mergelės Marijos paveikslus.

Sporto būrelis

Sporto būrelių veikla buvo nukreipta skatinti mokinių motyvaciją ir padrąsinti mokinius jų

veikloje. Po pamokų vykdėme tarpklasines varžybas, rugsėjo ir gegužės mėnesiais vykdėme kūno

kultūros ženklo varžybas, moksleiviai aktyviai dalyvavo mokyklos bei rajono sporto renginiuose.

Mokykloje vyko tarpklasinės 11 – 12 klasių bei 9 – 10 klasių krepšinio turnyrai. Taip pat

vyko tarpklasinės tinklinio varžybos, kūno kultūros ženklo varžybos, mokyklos sporto šventė,

mokyklos sporto diena, J. Valančiūno krepšinio taurė.

Rajone užimtos vietos:

rudes krosas – vaikinai 3 (mokyklos rinktine),

Merginos 2 (mokyklos rinktinė)

Vaikinai 9-10 klasės 1

Merginos 9-10 klase 2

Salės futbolas 5x5 2

Krepšinis (iki 10 kl) 2

Krepšinis rinktinė 2

Tinklinis (merginos) 2

Tinklinis (vaikinai) 2

L/atletikos kroso estafetė 1

L/atletikos taurė 2

slidinėjimas – 1

Page 5: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

5

smiginio – 3,

Mokyklos krepšinio rinktinė dalyvavo respublikiniame vidurinių mokyklų ir gimnazijų

krepšinio turnyre (buvome vienintelė komanda iš Utenos apskrities).

Vertinant ugdomąją veiklą galime pasidžiaugti, kad mokiniai kūno kultūros dalyką vertina

jau ne kaip nereikalingą dalyką, o kaip vienintelę fizinio aktyvumo pamoką, kurios metu galima

vystyti savo fizines ypatybes, fiziškai tobulėti. Dar ne visi moksleiviai suvokia, kad kūno kultūros

pratyboms reikalinga sportinė apranga, kad pratybų metu privalu laikytis priimtų taisyklių.

Manome, kad vieningai laikantis taisyklių visi mokiniai įpras pasiruošti pamokai.

Dalykų mokymas pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose

Dorinis ugdymas:

tikybą arba etiką iki 14 metų parenka mokinio tėvai arba globėjai, o sulaukęs

14 metų vieną iš šių dalykų mokinys pasirenka pats.

dalyką mokinys gali keisti kiekvienais metais.

Kalbos:

mokiniai iki vidurinio ugdymo pradžios užsienio kalbų keisti negali;

mokinio, atvykusio į mokyklą, kurios mokomoji kalba yra kita, negu jis

mokėsi anksčiau, mokymosi kalbos pasiekimus įvertina mokykla. Jei reikia likviduoti ugdymosi

spragas dėl kalbos pasikeitimo, sudaromos sąlygos atsilikimui likviduoti;

pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies mokiniai, neturintys

mokymosi motyvacijos ar dėl kitų priežasčių nusprendę nesimokyti pagal vidurinio ugdymo

programą, tėvams arba globėjams prašant ir mokytojų tarybai pritariant, gali nesimokyti antrosios

užsienio kalbos;

gimnazijoje pagrindinio ugdymo programoje I-oji užsienio kalba – anglų, II

– oji – vokiečių, prancūzų, rusų kalbos;

mokiniams, atvykusiems į gimnaziją iš kitų mokyklų, kuriose jie daugiau nei

vienus metus mokėsi kitos pirmosios užsienio kalbos negu šioje gimnazijoje, sudarytos sąlygos

mokytis prancūzų ir vokiečių kalbų;

kadangi tokių mokinių paralelinėse ir gretimose klasėse yra daugiau negu 2,

jiems skirtos po 2 – 3 savaitines pamokas pirmajai prancūzų bei antrajai anglų kalbai mokytis 1- 2

gimn. klasėse ;

mokiniams, atvykusiems iš kitų mokyklų, kuriose jie bent vienerius metus

mokėsi kitos užsienio kalbos, negu mokoma naujoje mokykloje, tėvų prašymu sudaromos sąlygos

toliau mokytis pradėtąją užsienio kalbą arba įveikti atsilikimą, jei mokinys nusprendžia mokytis tos

užsienio kalbos, kurios mokosi klasė;

III – IV gimn.klasėse mokinys privalo mokytis vieną užsienio kalbą, bet gali

mokytis ir daugiau;

jei vidurinio ugdymo programos mokinys renkasi tik vieną užsienio kalbą,

jis tęsia pradėtą mokytis pirmąją užsienio kalbą;

jei mokinys renkasi tik vieną užsienio kalbą, jam pageidaujant ir išlaikius

įskaitą, parodančią, kad mokinys yra pasiekęs išsilavinimo standartuose nurodytą pirmosios

užsienio kalbos pasiekų lygmenį, jis ją gali keisti;

mokinių skaičius lietuvių kalbos išplėstinio kurso mobilioje grupėje 25. Esant didesniam mokinių

skaičiui, vieną pamoką iš dalykui numatytų per savaitę skiriama individualizuotam ir

diferencijuotam mokymui, atsižvelgus į mokinių gebėjimus ir polinkius, mobiliose grupėse (III

gimn.kl.).

Kūno kultūra:

kūno kultūros pamokoms I-IV gimn.kl. nėra atskirų mergaičių ir berniukų

grupių.

III-IV gimn.kl. mokiniai renkasi bendrąją kūno kultūrą, norimą sporto sritį;

Page 6: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

6

kadangi kūno kultūrai yra skiriamos 2 savaitinės pamokos, yra sudaromos

sąlygos visiems mokiniams, pageidaujantiems sportuoti, lankyti jų pomėgius atitinkančius sporto

būrelius gimnazijoje arba kitoje neformaliojo švietimo įstaigoje;

mokiniai, lankantys sportinės krypties neformaliojo švietimo įstaigas,

turinčias teisę vykdyti neformalųjį vaikų švietimą, tėvų, dalyko mokytojo ir klasės auklėtojo bendru

susitarimu ir mokytojų tarybos pritarimu gali būti atleidžiami nuo privalomų kūno kultūros pamokų,

garantuojant mokinių saugumą per šias pamokas. Atsiskaitymo formą nustato mokytojų taryba;

atleisti nuo kūno kultūros III-IV gimn.kl. mokiniai kito mokomojo dalyko

pasirinkti negali;

specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja

pamokose kartu su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojų

rekomendacijas arba tėvų pageidavimu šie mokiniai gali lankyti sveikatos grupes už mokyklos ribų;

nuo kūno kultūros dėl sveikatos atleisti mokiniai dalyvauja pamokose bei

atlieka teorines bei praktines mokytojo jam skirtas užduotis.

Žmogaus sauga:

pagrindinio ugdymo programos 2-ojoje dalyje skiriama 1 val. per dvejus

metus. Vidurinio ugdymo programoje žmogaus saugai per metus skiriama ne mažiau kaip 6

pamokos, kurios integruojamos į kitus dalykus;

žmogaus saugos mokymas įskaitomas į minimalų mokiniams privalomų

pamokų skaičių.

Informacinės technologijos:

I - II gimn.klasėse informacinių technologijų mokoma pagal atnaujintas

informacinių technologijų bendrąsias programas – mokiniai rinkosi vieną iš

trijų modulių – „Tinklalapių kūrimas“, „Kompiuterinė leidyba“,

„Programavimo pagrindai“;

III-IV gimn.klasių mokiniai informacines technologijas renkasi.

Meninis ir technologinis ugdymas:

mokiniai, baigę dailės ir muzikos mokyklas arba jas lankantys, tėvų,

atitinkamo dalyko mokytojo ir klasės auklėtojo bendru susitarimu bei mokytojų tarybai pritarus,

gali būti atleisti nuo privalomųjų atitinkamo dalyko pamokų, garantuojant mokinių saugumą per

šias pamokas. Atsiskaitymo formą tvirtina mokytojų taryba;

I –os gimn.kl. mokiniams skirtas 17 pamokų integruotas technologijų kursas,

kuriame supažindinama su įvairiomis ūkio šakomis;

technologijoms mokyti klasė dalijama į dvi grupes;

III – IV gimn. klasių mokiniai kursą renkasi iš keturių siūlomų programų:

dailės, muzikos, šokio, teatro meno;

III-IV gimn.klasių mokiniai technologijų kursą renkasi iš 3 siūlomų

programų: grafinis dizainas, fotografija, bendravimo kultūra ir etiketas.

Ekonomiką mokosi II, III, IV gimn.klasių mokiniai.

Pilietiškumo pagrindai mokomi I ir II gimnazijos klasėse.

Socialinė veikla

I - II gimn. klasių mokiniams privaloma socialinė veikla. Kiekvienas mokinys privalo

atlikti 10 val. socialinę veiklą per mokslo metus (refleksija ir rengimasis – 5 val. pamokų metu,

praktinė veikla – 5 val. ne pamokų metu).

Paralelių klasių socialinę veiklą koordinuoja vienas koordinatorius. Koordinatorius

konsultuoja socialinė pedagogė.

Page 7: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

7

Socialinės veiklos kryptys: I – II gimn. klasių mokiniams – pilietiškumas,

bendruomeniškumas, projektas „Pilietis“ (koordinuoja pilietinio ugdymo ir istorijos mokytojai).

Socialinė mokinių veikla dokumentuojama gimnazijos parengtose formose.

Mokinių profesinis informavimas ir konsultavimas

Mokinių profesinis informavimas ir konsultavimas vykdomas visiems gimnazijos

mokiniams. Skaitykloje sukaupta ir nuolat atnaujinama spausdinta medžiaga ir leidiniai apie

mokymosi ir studijų galimybes, profesijas, kvalifikacijas, darbo rinką ir kt. Šiais metais papildyta

informacija elektroninėse laikmenose.

Mokiniams ir jų tėvams dalinami lankstinukai ir skrajutės apie PIT, profesijų pasirinkimą

ir studijų galimybes. Informacija apie PIT skelbiama gimnazijos internetiniame puslapyje.

Kiekvienu konkrečiu atveju suteikiama informacija apie tai, kuriuose spausdintiniuose

leidiniuose bei internete gimnazistai gali rasti dominančią informaciją. Teikiamos individualios

konsultacijos.

Mokiniams teikiama pažintinė informacija apie darbo rinką, profesijas, specialybes,

supažindinama su profesinio informavimo šaltiniais. Tokią informaciją šiais mokslo metais išklausė

585 gimnazistai. Prėjusiais mokslo metais (502 gimnazistai).

Buvo organizuotos išvykos į kitas mokymo įstaigas. Mokiniai aplankė Utenos regioninį

profesinio mokymo centrą, Utenos kolegiją, Vilniaus „Litexpo“ parodų rūmuose vykusią studijų

mugę, Vilniaus Mykolo Riomerio universitetą, Generolo Jono Žemaičio karo akademiją, Kauno

technologijų universitetą, Vytauto Didžiojo universitetą ir susipažino su studijų programomis.

Lankėsi Utenos rajono apylinkės teisme ir stebėjo teismo posėdžio eigą. Dalyvavo A.Šapokos

gimnazijoje vykusiame seminare „Specialybių mugė“.Gimnazistai lankėsi leidykloje „Indra“ ir

susipažino su laikraščio spausdinimu. Šiais mokslo metais išvykose dalyvavo 216 gimnazistų.

III - IV gimn.klasių mokiniams organizuojami susitikimai su Lietuvos aukštųjų mokyklų

atstovais. Savo mokymosi programas pristatė Utenos kolegija, Vilniaus dizaino kolegija, Socialinių

mokslų kolegija, MRU, Kauno technikos kolegija, VGTU. Supažindinta su studijomis JAV ir

nemokamomis studijomis Europos Sąjungos šalyse.

Kitais mokslo metais ketiname toliau bendradarbiauti su universitetais ir kolegijomis.

Kadangi pasiteisino 2 gimnazinių klasių mokinių informavimas ir jų testavimas, tam skirsime

dėmesį ir kitais metais.

2.2. Mokyklos ugdymo plano lentelės, teikiamos pasirinkimo galimybės kiekvienai klasei.

Naujų dalykų įvedimas. Specialių poreikių vaikų ugdymas.

Gimnazijoje naudojamos formaliojo ir neformaliojo (neformaliojo) ugdymo programos.

Vykdomos pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programos ir bendrieji ugdymo planai atitinka

valstybės numatytus standartus. Ugdymo planai sudaromi dvejiems metams. Plane 1-2 klasių

gimnazistams numatytos galimybės rinktis užsienio kalbų, lietuvių kalbos, matematikos,

technologijų, gamtos mokslų modulius. Didelį dėmesį pagal ugdymo planą 3-4 klasėse skyrėme

individualizuotam ugdymui. Mokiniams siūlomi pasirenkamieji dalykai ir moduliai: psichologija,

prancūzų, rusų, vokiečių, lotynų kalbos, ekonomika, braižyba, teisė, geografija, etnokultūra. Abiejų

profilių mokiniai turi galimybę rinktis įvairius projektus ir kitus bendruosius ugdymo plano

dalykus. Tenkinami saviraiškos poreikiai. Išnaudotos visos ugdymo planuose skirtos PU valandos

(70). Ugdymo plane numatyta pamokinė veikla integruojama į neformalioją ugdymą: mokiniai savo

saviraiškos poreikius tenkina šokių, teatro, dailės, muzikos, dizaino būreliuose ir meniniuose

kolektyvuose.

Kalbų, gamtos mokslų, istorijos, geografijos pamokose panaudojamos informacijos ir

komunikacijos technologijos.

Tenkinami specialiųjų poreikių vaikų ugdymo reikalavimai bei sudaromos sąlygos

mokytis namuose mokymosi namuose.

Page 8: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

8

Gimnazijos ugdymo planą parengė direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė.( 2009-05-

13 įsak. Nr. VK-110 ).

Gimnazijos bendruomenė su ugdymo plano projektu supažindinama iki liepos 1 d.

Sudarant gimnazijos (klasės, srauto) ugdymo planą, atsižvelgiama į klasės mokinių

poreikius ir dalyko programai skirtą pamokų skaičių, profilius, pakraipas bei gimnazijos

galimybes.

Gimnazijos direktorius (įsakymu) patvirtina (iki rugsėjo 1 d.) gimnazijos ugdymo

planą (su pilnai parengtomis ugdymo planų lentelėmis).

Mokytojai suderina su direktoriaus pavaduotojais ugdymui pagal kuruojamas darbo

sritis:

o mokomųjų dalykų teminius planus;

o pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programas;

o specialiųjų poreikių vaikų ugdymo programas ir teminius planus.

Utenos ,,Saulės“ gimnazija

Pagrindinio ugdymo programos vykdymo lentelė

2010 - 2011 m.m.

Mokomieji dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų skaičius

1 – 2 GIMNAZIJOS KLASĖS

Dalykai 1 G 2 G Iš viso:

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1 1 2

Lietuvių kalba 4 5 9

Užsienio kalba (1-oji) 3 3 6

Užsienio kalba (2-oji) 2 2 4

Matematika 3 4 7

Biologija 2 1 3

Fizika 2 2 4

Chemija 2 2 4

Informacinės technologijos 1 1 2

Istorija 2 2 4

Pilietiškumo pagrindai 1 1 2

Geografija 2 1 3

Ekonomika - 1 1

Dailė 1 1 2

Muzika 1 1 2

Technologijos 1 1 2

Kūno kultūra 2 2 4

MOKYKLOS NUOŽIŪRA SKIRSTOMOS PAMOKOS:

Žmogaus sauga, technologijos 0,5/0,5 - 1

Matematika 0,5 0,5 1

Lietuvių kalba 0,5 0,5 1

Minimalus pamokų skaičius 30 31 61

Maksimalus pamokų skaičius 32 32 64

Neformalusis ugdymas 3 4 7

Page 9: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

9

Utenos ,,Saulės” gimnazija

2009 – 2011 m.m.

3-4 gimnazinių klasių ugdymo planas

Mokomasis dalykas

Kursui skirtas valandų skaičius

Bendrasis kursas Išplėstinis kursas

3 kl. 4 kl. 3 kl. 4 kl.

BRANDUOLIO DALYKAI (privalomieji)

1. Tikyba 1 1

2. Etika 1 1

3. Lietuvių kalba 4 4 5 5

4.

Užsienio kalba 1-oji

Anglų , prancūzų, vokiečių (viena kalba)

3 3 4 4

5. Istorija ir politologija 2 2 2 2

6. Matematika 3 3 5 5

7. Gamtos mokslai (vienas dalykas)

Biologija

2

2

3

3

8. Chemija 2 2 3 3

9. Fizika ir astronomija 2 2 3 4

10. Meninis ugdymas (vienas dalykas)

Dailė

2

2

3

3

11. Muzika 2 2 3 3

12. Choreografija 2 2 3 3

13. Teatras 2 2 3 3

14. Kūno kultūra (vienas dalykas)

Pasirinkta sporto šaka

2

2

15. Bendroji kūno kultūra 2 2 3 3

PASIRENKAMIEJI DALYKAI

1. Bendroji geografija 2 2

2. II-oji užsienio kalba – anglų k., vokiečių k.,

prancūzų k., rusų k.

2

2

3

3

3. Informacinės technologijos 2 2 2

4. Psichologija 1 1

5. Žurnalistika 1 1

6. Teisė 1 1

7. Lotynų kalba 1 1

8. Braižyba 1 1

9. Ekonomika 2 2

10. Etnokultūra 2 2

11. Biologija 2 2 3 3

12. Fizika 2 2 3 4

13. Chemija 2 2 3 3

PASIRENKAMIEJI DALYKŲ MODULIAI

1. Lietuvių kalba Kalbos kultūros, teksto skaitymo ir suvokimo

Teksto interpretacijos, kalbos sandaros

1 1

2. Užsienio kalbos (visų užsienio kalbų)

Teksto suvokimo gilinimas, gramatinės

struktūros ir formos

1 1

3. Istorija Istorinių šaltinių analizė

1 1

4. Matematika

Praktinių uždavinių sprendimas

Matematinių modelių taikymas

1 1

5. Biologija

Eksperimentinė biologija

1 1

6. Chemija

Eksperimentinė chemija

1 1

7. Fizika

Kompleksiniai-testiniai uždaviniai

Eksperimentinė fizika

1 1

8. Grafinis dizainas

Fotografija

1 1

Page 10: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

10

Utenos ,,Saulės“ gimnazija

Ugdymo plano lentelė 1 gimnazijos klasėms

Eil.

Nr. Dalykai

Savaitinių pamokų skaičius Savaitinių pamokų skaičius

9a klasė 9b klasė 9c klasė 9d klasė 9e klasė

pamokų sk. mokiniui

pamokų

sk.

klasei

pamokų sk. mokiniui

pamokų

sk.

klasei

pamokų sk. mokiniui

pamokų

sk.

klasei

pamokų sk. mokiniui

pamokų

sk.

klasei

pamokų sk. mokiniui

pamokų

sk.

klasei

privalomų

pamokų sk.

(minimalus)

m-klos nuožiūra

skirstomos

pamokos

privalomų

pamokų sk.

(minimalus)

m-klos nuožiūra

skirstomos

pamokos

privalomų

pamokų sk.

(minimalus)

m-klos nuožiūra

skirstomos

pamokos

privalomų

pamokų sk.

(minimalus)

m-klos nuožiūra

skirstomos

pamokos

privalomų

pamokų sk.

(minimalus)

m-klos nuožiūra

skirstomos

pamokos

1 Dorinis ugdymas 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2

2

Lietuvių kalba

(gimtoji) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

3 1-oji užsienio kalba 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6

4 2-oji užsienio kalba 2 6 2 6 2 4 2 4 2 4

5 3-oji užsienio kalba

6 Istorija 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7 Pilietiškumo pagrind. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 Geografija 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9 Matematika 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

10 Informacinės techn. 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

11 Biologija 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12 Fizika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

13 Chemija 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

14 Dailė 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 Muzika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 Teatras

17 Šokis

18 Technologijos 1 0,5 3 1 0,5 3 1 0,5 3 1 0,5 3 1 0,5 3

19 Kūno kultūra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

20 Žmogaus sauga 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iš viso 31 5 41,5 31 5 41,5 31 6 40,5 31 6 40,5 31 6 40,5

Pamokų sk. mokiniui

(maksimalus) 32 x 32 x 32 x 32 x 32 x

Neformalusis ugdymas 2 2 2 2 2 Iš viso valandų skaičius

klasei 43,5 43,5 42,5 42,5 42,5

Paaiškinimai:

1 – pagal planą privalomų pamokų skaičius

2 – mokyklos nuožiūra

3 – pamokų skaičius klases

Page 11: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

11

Utenos ,,Saulės“ gimnazija

Ugdymo plano lentelė 2 gimnazijos klasėms

Eil.

Nr. Dalykai

Savaitinių pamokų skaičius Savaitinių pamokų skaičius

10a klasė 10b klasė 10c klasė 10d klasė 10e klasė pamokų sk.

mokiniui

pamokų

sk.

klasei

pamokų sk.

mokiniui

pamokų

sk.

klasei

pamokų sk.

mokiniui

pamokų

sk.

klasei

pamokų sk.

mokiniui

pamokų

sk.

klasei

pamokų sk.

mokiniui

pamokų

sk.

klasei

privalo

pamokų sk.

(minima

lus)

m-klos

nuožiūra skirstom

os

pamokos

privalom

ų

pamokų sk.

(minimal

us)

m-klos

nuožiūra skirstom

os

pamokos

privalom

ų

pamokų sk.

(minimal

us)

m-klos

nuožiūra skirstom

os

pamokos

privalom

ų

pamokų sk.

(minimal

us)

m-klos

nuožiūra skirstom

os

pamokos

privalom

ų

pamokų sk.

(minimal

us)

m-klos

nuožiūra skirstom

os

pamokos

1 Dorinis ugdymas 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2

2 Lietuvių kalba (gimtoji) 5 0,5 5,5 5 0,5 5,5 5 0,5 5,5 5 0,5 5,5 5 0,5 5,5

3 1-oji užsienio kalba 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6

4 2-oji užsienio kalba 2 2 6 2 2 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4

5 3-oji užsienio kalba

6 Istorija 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7 Pilietiškumo pagrindai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 Geografija 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Matematika 4 0,5 4,5 4 0,5 4,5 4 0,5 4,5 4 0,5 4,5 4 0,5 4,5

10 Informacinės technologijos 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

11 Biologija 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 Fizika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

13 Chemija 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

14 Dailė 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 Muzika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 Teatras

17 Šokis

18 Technologijos 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

19 Kūno kultūra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

20 Ekonomika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Iš viso 31 7 41 31 7 41 31 7 40 31 7 40 31 31 7

Pamokų sk. mokiniui (maksimalus) 32 x 32 x 32 x 32 x 32 x

Neformalusis ugdymas 3 3 3 3 3

Iš viso valandų skaičius klasei 44 44 43 43 43

Page 12: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

12

Utenos ,,Saulės“ gimnazija

Ugdymo plano lentelė 3 gimnazijos klasėms

Eil.

Nr. Dalykai

Savaitinių pamokų skaičius Savaitinių pamokų skaičius

11a klasė 11b klasė 11c klasė 11d klasė 11e klasė 11f klasė 11g klasė pamokų sk.

mokiniui

pa

mo

sk.

klas

ei

pamokų sk.

mokiniui

pam

okų

sk.

klas

ei

pamokų sk.

mokiniui

pam

okų

sk.

klas

ei

pamokų sk.

mokiniui

pam

okų

sk.

klas

ei

pamokų sk.

mokiniui

pam

okų

sk.

klas

ei

pamokų sk.

mokiniui

pam

okų

sk.

klas

ei

pamokų sk.

mokiniui

pam

okų

sk.

klas

ei

privalomų

pamo

kų sk.

m-klos

nuožiūr

a skirsto

mos

pamokos

(mob.

gr.)

priv

alom

ų pam

okų

sk.

m-klos

nuožiūr

a skirsto

mos

pamokos

(mob.

gr.)

privalomų

pamok

ų sk.

m-klos

nuožiūr

a skirsto

mos

pamokos

(mob.

gr.)

priv

alom

ų pam

okų

sk.

m-klos

nuožiūr

a skirsto

mos

pamokos

(mob.

gr.)

priv

alom

ų pam

okų

sk.

m-klos

nuožiūr

a skirsto

mos

pamokos

(mob.

gr.)

priv

alom

ų pam

okų

sk.

m-klos

nuožiūr

a skirsto

mos

pamokos

(mob.

gr.)

priv

alom

ų pam

okų

sk.

m-klos

nuožiūr

a skirsto

mos

pamokos

(mob.

gr.)

1 Dorinis ugdymas 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

2

Lietuvių kalba

(gimtoji) (A) 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6

3

Lietuvių kalba

(gimtoji) (B)

4 1-oji užsienio kalba (A) 4 4 8 4 4 8 4 5 9 4 5 9 4 4 8 4 4 8 4 5

5 1-oji užsienio kalba (B) 3 4 3 3

6 2-oji užsienio kalba (A)

7 2-oji užsienio kalba (B) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2

8 Istorija (A) 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 1 4 3 1 4 3 3

9 Istorija (B) 2 2 2 2 2 2

10 Geografija 2 2 2 2 2 2

11 Matematika (A) 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 5 5 1 6 5 1 6

12 Matematika (B) 3 3 3 3 3 3

13

Informacinės

technologijos 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4

14 Biologija (A) 3 3 3 1 4

15 Biologija (B) 2 2 2 2 2 2

16 Fizika (A) 3 1 4 3 3

17 Fizika (B) 2 2 2 2 2 2

18 Chemija (A) 3 1 4

19 Chemija (B) 2 2 2 2

20 Dailė 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

21 Muzika 1 1 2 2 2

Page 13: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

13

22 Teatras 2 2

23 Šokis 2 2 2 2 1 1 2

24 Bendroji kūno kultūra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

25 Lotynų kalba 1

26 Psichologija 1 1 1 1 1 1 1 1

27 Ekonomika 2 2

28 Teisė 1 1

29 Braižyba 1 1 1 1 1 1 1 1

30 Dizainas

Iš viso 32 12 45 32 12 45 32 12 46 32 12 45 32 12 46 32 12 46 32 12 46

Pamokų sk. mokiniui

(maksimalus) 32 x 32 x 32 x 32 x 32 x 32 x 32 x

Neformalusis ugdymas 3 3 3 3 3 3 3 Iš viso valandų skaičius

klasei 48 49 48 49 48 48 48

Utenos ,,Saulės“ gimnazija

Ugdymo plano lentelė 4 gimnazijos klasėms

Eil.

Nr. Dalykai

Savaitinių pamokų skaičius Savaitinių pamokų skaičius

12a klasė 12b klasė 12c klasė 12d klasė 12e klasė 12f klasė 12g klasė pamokų sk.

mokiniui

pam

okų

sk.

klas

ei

pamokų sk.

mokiniui

pam

okų

sk.

klas

ei

pamokų sk.

mokiniui

pam

okų

sk.

klas

ei

pamokų sk.

mokiniui

pam

okų

sk.

klas

ei

pamokų sk.

mokiniui

pam

okų

sk.

klas

ei

pamokų sk.

mokiniui

pam

okų

sk.

klas

ei

pamokų sk.

mokiniui

pam

okų

sk.

klas

ei

prival

omų

pamokų sk.

m-klos

nuožiūr

a

skirsto

mos pamok

os

(mob. gr.)

privalo

pamokų sk.

m-klos

nuožiūr

a

skirsto

mos pamok

os

(mob. gr.)

privalo

pamokų sk.

m-klos

nuožiūr

a

skirsto

mos pamok

os

(mob. gr.)

privalo

pamokų sk.

m-klos

nuožiūr

a

skirsto

mos pamok

os

(mob. gr.)

privalo

pamokų sk.

m-klos

nuožiūr

a

skirsto

mos pamok

os

(mob. gr.)

privalo

pamokų sk.

m-klos

nuožiūr

a

skirsto

mos pamok

os

(mob. gr.)

privalo

pamokų sk.

m-klos

nuožiūr

a

skirstomos

pamoko

s (mob. gr.)

1 Dorinis ugdymas 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

2

Lietuvių kalba

(gimtoji) (A) 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6

3

Lietuvių kalba

(gimtoji) (B)

4

1-oji užsienio kalba

(A) 4 5 9 4 5 9 4 5 9 4 5 9 4 5 9 4 1 5 4 5 9

5

1-oji užsienio kalba

(B) 3 3 3 3

Page 14: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

14

6

2-oji užsienio kalba

(A)

7

2-oji užsienio kalba

(B) 2 2 2 2 2 2 2 1 3

8 Istorija (A) 3 3 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 3

9 Istorija (B) 2 2 2 2

10 Geografija 2 1 3 2 1 3 2 2

11 Matematika (A) 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6

12 Matematika (B) 3 3 3 3 3 1 4 3 3

13

Informacinės

technologijos 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2

14 Biologija (A) 3 1 4 3 3

15 Biologija (B) 2 3 2 2 2 1 3

16 Fizika (A) 4 1 5 4 1 5

17 Fizika (B) 2 2

18 Chemija (A) 3 1 4

19 Chemija (B) 2 2 2 2

20 Dailė 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

21 Muzika 1 1 2 2 2

22 Teatras 2 2

23 Šokis 2 2 2 2 1 1 2

24 Bendroji kūno kultūra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

25 Lotynų kalba 1 1 2 2 1 1

26 Psichologija 1 1 1 1 1 1 1 1

27 Ekonomika 2 2 2 2

28 Teisė 1 1 1 1

29 Braižyba 1 1 1 1 1 1 1 1

30 Dizainas

Iš viso 32 32 12 46 32 12 45 32 12 45 32 12 45 32 12 45 32 12 45 32 12 45

Pamokų sk. mokiniui

(maksimalus) 32 x 32 x 32 x 32 x 32 x 32 x 32 x

Neformalusis ugdymas 3 3 3 3 3 3 3 Iš viso valandų skaičius

klasei 49 48 48 48 48 48 48

Page 15: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

15

Ugdymo planas sudaromas 2 metams. Minimalus pamokų skaičius – 28, maksimalus –

32 pam./sav. Per 2 metus privaloma mokytis ne mažiau kaip 10 ir ne daugiau kaip 12 dalykų.

Dalyko mokymuisi galima skirti daugiau pamokų, negu nurodyta lentelėje. Be to, 11-okai jau

mokėsi pagal individualizuoto ygdymo planus, jiems visuomenei naudingos veiklos nereikėjo –

socialinė veikla nukelta į žemesnes klases.

Mokinių savarankiškas mokymasis organizuojamas pagal savarankiško mokymosi

tvarką, patvirtintą Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymu

Nr. 258 (Žn., 2003, Nr.33-1397).Šiemet savarankiškai niekas nesimokė.

Sergančių mokinių mokymas namuose organizuojamas pagal moksleivių mokymo

namuose organizavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro ir

Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 259/153 (Žn.,

2000, Nr.25-654).Šiais metais nuolat sergančių mokinių nebuvo.

Klasė Mokinių mokymosi krūvis

Minimalus Maksimalus

I gimn. 31 32

II gimn. 30 32

I – II gimn. klasėse pildomas kontrolinių darbų grafikas, o III – IV gimn.klasėse

kontroliniai darbai derinami su mokiniais.

Namų darbų skyrimas:

atostogų laikotarpiu mokiniams namų darbai neskiriami. Namų darbų skyrimą klasėje

derina tarpusavyje dalykų mokytojai, atsižvelgę į higienos normas;

namų darbai skiriami ne didesnės apimties kaip iki 10 valandų per savaitę.

Mokymosi krūvis optimizuojamas pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą planą.

Pamokinės veiklos dienų, skirtų mokinių kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei,

sportinei, praktinei veiklai, organizavimas (detalus planas pateikiamas iki 2010-05-20)

Veikla Data

Teatro diena 2010-06-01

Programa „Žalioji vėliava“ 2010-06-02

Civilinės saugos diena 2010-06-03

Sporto ir turizmo diena 2010-06-06

Gerumo gimnazijai dienos 2010-06-07

2010-06-08

Iškylų ir ekskursijų dienos 2010-06-09

2010-06-10

Klasių dalijimas į grupes

Klasės dalijamos į grupes per atskirų mokomųjų dalykų pamokas, norint užtikrinti

ugdymo kokybę, optimalias ir saugias mokinių darbo sąlygas, atsižvelgiant į jų skaičių klasėje,

poreikį, lytį, saugą, darbo vietas:

dorinio ugdymo (tikybos ir etikos), jei vieną dorinio ugdymo dalyką pasirinko

ne mažiau kaip 5 mokiniai;

užsienio kalbų 1-osios ir 2-osios, mokant skirtingų arba vienos kalbos, jei yra

daugiau kaip 20 mokinių;

informacinių technologijų;

technologijų.

Page 16: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

16

Grupių jungimas

Per dorinio ugdymo pamokas paralelių klasių grupės, kuriose yra 1 – 4 mokiniai

(I – IV gimn.kl. – 1b, c, e, 2a, d, e, f, 3d, 4a, c);

per užsienio kalbos pamokas paralelių klasių grupės, kuriose yra 1 – 4 mokiniai

(III– IV gimn.kl. – 3d, g).

Mobiliųjų grupių sudarymas

Mobilios grupės sudaromos iš panašių mokymosi pasiekimų mokinių, pasirinkusių tą

patį dalyko programos kursą, pasirenkamojo dalyko ar modulio programą. Esant mažam mokinių

skaičiui, jungiamos paralelių, gretimų klasių grupės.

Mobiliosioms grupėms sudaryti panaudojamos dalykui skirtos pamokos ir

mobiliosioms grupėms sudaryti skirtos valandos (iš mokyklos nuožiūra skirstomų pamokų),

nedidinant maksimalaus privalomo pamokų skaičiaus mokiniui;

Minimalus mokinių skaičius grupėje 5 mokiniai.

Maksimalus mokinių skaičius grupėje – 30 mokinių, užsienio kalbų grupėje – 20

mokinių.

Nesusidarius mobiliajai grupei, pavieniai mokiniai norimo kurso programą mokosi

kartu su kitą kursą pasirinkusiais mokiniais, diferencijuojant jų ugdymą pamokoje arba mokiniai

turi galimybę mokytis pagal savarankiško mokymosi tvarką.

Individualizavimas ir diferencijavimas

Diferencijavimas vykdomas mokytojų dalykų teminiuose planuose diferencijuojant

temai skirtų valandų pagal klasės mokinių pasirengimo lygį.

Individualizavimas vykdomas:

per lietuvių kalbos (I pusmetis) , matematikos (II pusmetis) modulius I-ose gimn.kl.;

per lietuvių kalbos (II pusmetis) , matematikos (I pusmetis) modulius II-ose gimn.kl.;

per bendrinio kurso programas.

Diferencijavimas vykdomas: mokytojų dalykų teminiuose planuose diferencijuojant temai

skirtų valandų pagal klasės mokinių pasirengimo lygį.

Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas

Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas gimnazijoje vykdomas bendrosiose klasėse.

Specialiųjų poreikių mokiniai mokomi pagal modifikuotas ar adaptuotas programas.

Modifikuotas ar adaptuotas programas rengia dalyko mokytojas, konsultuojamas

specialiojo pedagogo.

Mokinio, kuriam rekomenduojama mokytis pagal modifikuotą ar adaptuotą, ugdymo

rezultatai vertinami pagal programoje numatytus pasiekimus.

Kiekviename klasės dienyno atitinkamo dalyko puslapyje prie mokinio, kuris mokosi

pagal adaptuotą programą, pavardės pusmečio bei metinių pažymių parašoma ,,Ad‘‘.

Mokyklos specialiojo ugdymo komisijos ir pedagoginės psichologinės tarnybos

siūlymu specialiųjų poreikių mokiniai – neprigirdintys, turintys vidutinį ir žymų kalbos

neišsivystymą, autizmą (normalus intelektas), elgesio, emocijų ir socializacijos sutrikimų, žymių

skaitymo ir rašymo sutrikimų, ribotą intelektą, sutrikusį intelektą ar sergantys psichikos ligomis –

gali nesimokyti vienos (pirmosios ar antrosios) užsienio kalbos. Antrosios užsienio kalbos pamokos

skiriamos pirmajai kalbai mokyti. Leidimas mokiniui nesimokyti vienos užsienio kalbos

įforminamas direktoriaus įsakymu.

Vidurinis ugdymas

III-ųjų gimnazinių klasių mokiniams vidurinis ugdymas organizuojamas pagal

Vidurinio ugdymo programos aprašą, patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio

30 d. įsak. Nr.ĮSAK-1387;

Page 17: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

17

Gimnazija, įvertinusi mokyklos tradicijas, mokytojų kvalifikaciją, turimą mokymo

bazę ugdymą organizuoja taip: mokiniai laisvai renkasi 40 procentų (12-13 pamokų per savaitę)

mokymo turinio;

Vidurinio ugdymo programos klasės pamokų tvarkaraštyje mokiniams negali būti

daugiau kaip 3 „langai“. „Langai“ esantys 12 – 15 val. tarpe yra skiriami pietų pertraukai.

Keisti dalyko programą ar programos kursą, modulį mokinys gali mokslo metų

pradžioje, pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, atsiskaitęs (išlaikęs įskaitą) iš to dalyko programos,

kurso ar dalykų programos kursų skirtumų. Jei įskaita išlaikoma pusmečio ar mokslo metų

pabaigoje, įskaitų pažymiai, prie jų žymint kursą raidėmis B (bendrasis) arba A (išplėstinis),

įrašomi stulpelyje prieš pusmečio ar metinius pažymius. Metinis ar pusmečio pažymys išvedamas

pagal įskaitos įvertinimą. Keičiant dalyką, kursą ar modulį mokslo metų pradžioje, įskaitą išlaikyti

iki rugsėjo 20 d.

Mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko programos bendrąjį kursą ir kurį tenkina

turimas išplėstinio kurso įvertinimas, įskaitos laikyti nereikia.

Mokiniai, pasirinkę bendrąjį ar išplėstinį dalyko programos kursą, mokosi atskirose

mobiliose grupėse.

Atsižvelgę į savo individualius ugdymosi planus, neviršydami ne daugiau 12

mokomųjų dalykų per dvejus mokslo metus, 28-32 pamokų per savaitę, III – IV gimn. klasių

mokiniai gali rinktis iš 13 pasirenkamųjų dalykų, 8 dalykų modulių.

2.4. Ugdomojo proceso trukmė, mokinių atostogų grafikas, mokyklos darbo laikas. Mokslo metų trukmė:

Klasė Mokslo metai prasideda Ugdomasis procesas baigiasi

I ir III gimn.kl. 2009-09-01 2010-06-10

II ir IV gimn.kl. 2009-09-01 2010-05-31

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

Klasės I pusmetis II pusmetis

I ir III gimn.kl. 2008-09-01 – 2009-01-21 2010-06-10

II ir IV gimn.kl. 2008-09-01 – 2009-01-21 2010-05-31

Mokinių atostogos:

I, II, III gimn. kl. mokiniams skiriamos atostogos:

Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda

Rudens 2009-10-25 2009-10-29 2009-11-02

Kalėdų 2009-12-23 2010-01-05 2010-01-06

Velykų 2010-04-18 2010-04-22 2010-04-26

Vasaros 2010-06-13 2010-08-31

Gimnazija dirba 5 dienas per savaitę.

Pamokų laikas:

1. 8.00 – 8.45

2. 8.55 – 9.40

3. 9.50 – 10.35

4. 10.50 – 11.35

5. 12.15 – 13.00

6. 13.10 – 13.55

7. 14.05 – 14.50

8. 15.00 – 15.45

Page 18: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

18

Tarp darbo – mokslo dienų buvo skirta 10 dienų įvairiai kitai, nepamokinei veiklai.

Kadangi 2009m.-2010m. bendruosiuose ugdymo planuose nėra reglamentuota, kada mokykla

privalo organizuoti pažintinę, kultūrinę ir pan. veiklą, mokyklai palikta teisė nusistatyti ugdymo

turinio planavimo principus, laikotarpius ir par mokslo metus ne mažiau kaip 10 pamokinės veiklos

dienų skirti meninei, kultūrinei, pažintinei, kūrybinei ir pan. veiklai.

Mokinių atostogos buvo skiriamos : rudens - 7 kalendorinės dienos, šv. Kalėdų - 14

kalendorinių dienų, šv. Velykų - 9 kalendorinės dienos.

Į 195 dienų skaičių įeina ir valstybės nustatytos švenčių dienos (sausio 1 d., vasario 16

d., kovo 11 d., Velykų antroji diena, gegužės 1 d., lapkričio 1 d., gruodžio 25, 26 d. Mokslo metai

parsidėjo rugsėjo 1 d., pamokos baigėsi birželio 10 d.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

I pusmetis: rugsėjo 1 d. — sausio 21 d.

II pusmetis: sausio 24 d. — mokslo metų pabaiga.

Gimnazijoje pamokos prasideda 8.00 val., baigiasi 15.45 val. Pertraukos tarp pamokų —

10 min.,, po 3 pamokų – 15 min, ilgoji pertrauka po 4 pamokos yra 40 min.

Klasių ir mokytojų dienynuose dalykų pildymo tvarka galioja pagal pildymo

instrukcijas. Mokinių lankomumas žymimas „n“, jei mokinio nebuvo pamokoje, „p“ — jei

mokinys pavėlavo. Jei praleista pamoka pateisinta, (mokinys atnešė pateisinimo dokumentą), tai

„n“ apibraukiama ir reiškia, kad pamoka pateisinta.

2.5. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo principai. Testų ir egzaminų laikymas, kėlimas

į aukštesnę klasę. Tėvų informavimas apie vaikų pasiekimus mokykloje. Gimnazijoje mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas,

pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema. Mokinių pasiekimų vertinimas grindžiamas

kriterijais, susietais su išsilavinimo standartais, skatinančiais mokinių mokymosi pažangą,

asmenybės galių plėtojimą.

pusmečių ir metinių įvertinimų stulpeliuose rašomi brūkšniai, jeigu mokinys

neatestuotas (ataskaitose rašome ,,neat.’’);

patenkinamas įvertinimas – 4 - 10 balų įvertinimas, įrašai ,,įskaityta’’, ,,atleista’’;

nepatenkinamas įvertinimas – 1-3 balų įvertinimas, įrašai ,,neįskaityta’’,

,,neatestuota’’ (-);

neformaliojas darbas – užduotys, skiriamos bet kurios klasės mokiniui išvedus

nepatenkinamą dalyko metinį įvertinimą, suteikia jam galimybę gauti patenkinamą dalyko metinį

įvertinimą;

mokiniui, kurio mokslo metai skirstomi pusmečiais, dalyko metinis įvertinimas

išvedamas iš I ir II pusmečio įvertinimų. Pusmečio įvertinimas vedamas, taikant apvalinimo

taisyklę (pvz. 6,5 7);

neatestuotam vieną pusmetį – savarankiškai atsiskaičius už to pusmečio programą;

mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą II pusmečio įvertinimą, negali būti

išvedamas patenkinamas to dalyko metinis įvertinimas;

jei dalyko mokymosi pasiekimai pažymiais nevertinami, mokinio pusmečių ir metinių

įvertinimų skiltyse įrašomi taikytos vertinimo sistemos įvertinimai ,,įskaityta’’, ,,neįskaityta’’;

mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, antrojo pusmečio pabaigoje

perėjus prie dalyko aukštesnio kurso programos, pusmečio ar metiniu įvertinimu laikomas įskaitos

pažymys (įvertinimas).

mokiniui, pagal gydytojo ar gydytojų konsultacinės komisijos pažymą atleistam nuo

dalyko pamokų, pusmečio ar metinių pažymių skiltyje rašoma ,,atl.’’

pažymiu vertinami mokinių pasiekimai, kai jie parodo išsilavinimo standartuose

numatytas žinias, supratimą ir gebėjimus (pvz., baigus dalyko temą, skyrių, užbaigtą programos

dalį);

Page 19: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

19

kontroliniai darbai rašomi suderinus su kitais dalykų mokytojais. Pagrindinio ugdymo

programos mokyme kontrolinių darbų grafikas skelbiamas plane – grafike. Kontrolinio darbo

nerašęs, mokinys turi jį parašyti pagal su mokytoju suderintą grafiką;

pusmečių ir metinius mokinių pažangos ir pasiekimų rezultatus klasių auklėtojai per 3

– 5 dienas pristato raštu gimnazijos direktoriui;

dalykų mokytojai baigiantis lapkričio ir balandžio mėn. išveda signalinius pusmečių

pažymius, o klasių auklėtojai apie tarpinius mokinių pasiekimus informuoja tėvus;

tėvų klasių susirinkimai turi vykti ne mažiau kaip 2 kartus per mokslo metus. Juose

reikia aptarti vertinimo kriterijus, mokymosi pažangą ir pasiekimus, dalykų išsilavinimo standartus.

Esant reikalui kviesti dalykų mokytojus. Bendri tėvų susirinkimai atskiroms klasių grupėms

kviečiami 2 kartus per mokslo metus (spalio ir kovo mėn.).

muzikos, dailės, kūno kultūros, technologijų, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos,

pasirenkamųjų dalykų pasiekimai vertinami pažymiais, meninė raiška, dorinis ugdymas -

,,įskaityta’’ arba ,,neįskaityta’’.

pažymiais nevertinami žmogaus saugos ir specialiosios med.grupės kūno kultūros

pratybas lankančių ir atleistų nuo kūno kultūros mokinių pasiekimai;

mokomųjų dalykų ilgalaikiai projektiniai darbai vertinami pažymiu.

I – IV gimn. klasių dorinio ugdymo pasiekimai nevertinami pažymiais, rašoma „įskaityta“

ir „neįskaityta“. Pažymiais nevertinami specialiosios medicinos fizinio pajėgumo grupės kūno

kultūros pratybas lankančių mokinių pasiekimai, jiems rašome „įskaityta“ arba „neįskaityta“.

I – IV gimn klasių mokinių muzikos, dailės, kūno kultūros, technologijų, pilietinės

visuomenės pagrindų, projektų bei modulių dalykai, jei moduliui skirta ne mažiau negu 35 val.,

vertinami pažymiais. Kiekvienoje metodinėje dalykų grupėje yra priimti nutarimai, kaip vertinti

pamokoje, kaip vertinti kontrolinius darbus, namų darbus ir pan. Yra kaupiamąjį vertinimą

taikančių mokytojų, grįžtamąjį vertinimą taikančių ir pan. Iki 10-os kl. imtinai mokiniai privalo

turėti pažymių knygelės. Jas moksleiviai nešiojasi kiekvieną dieną, patys įsirašo gautus įvertinimus,

o auklėtojai tik patikrina ir pasirašo. Taip pat kas savaitę pasirašo tėvai.

2 kartus per metus organizuojamos atvirų durų dienos tėvams, kuomet jie gali ateiti

pasikalbėti su dėstančiais mokytojais individualiai ir sužinoti apie savo vaikų pažangumą.

Mokytojai tuomet laukia tėvų, nurodytuose kabinetuose informuoja individualiai kiekvieną atėjusį

tėvą. Su mokytojais gali susitikti ir 3 - 4 kl. gimnazistų tėvai.

Kiekvieno pusmečio pabaigoje I – II gimn. kl. auklėtojai įrašo įvertinimus už pusmetį į

pažymių knygeles, o tėvai pasirašo, kad susipažino.

Kiekvieno pusmečio pabaigoje III – IV gimn. kl. auklėtojai siunčia registruotu laišku

tėvams pranešimą apie jų atžalos ugdymosi pasiekimus.

Tėvų susirinkimų metu gruodžio – sausio mėnesiais, vadovaujantis Brandos egzaminų

organizavimo ir vykdymo tvarka, 2–okų ir 4–okų tėvai ir mokiniai – gimnazistai informuojami,

kokius testus, pasiekimų patikrinimus vykdys gimnazija, kokius egzaminus laikys abiturientai, kaip

jie baigs mokyklą arba kada bus paliekami kurso kartoti. Gimnazija vadovaujasi „Priėmimo

mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, kėlimo į aukštesnę klasę ir

perėjimo prie aukštesnio lygmens ugdymo programos tvarka“.

Kiekviena klasių grupė – 1-ųjų gimnazinių klasių, 2-ųjų ir t. t. – organizuoja bendrus tėvų

susirinkimus, kviečia socialinę pedagogę, psichologą, gimnazijos slaugytoją, direktorių,

pavaduotojus įvairioms aktualioms informacijoms pateikti. Mokinių tėvai nėra aktyvūs, bet

Gimnazijos taryba ir gimnazijos administracija, spręsdama įvairius mokyklos klausimus, ieško būdų

kuo daugiau tėvų įtraukti į šią veiklą.

Kiekvienais metais IV gimn. kl. mokiniams sausio – vasario mėnesį pravedami

vadinamieji bandomieji egzaminai. Iš tikrųjų tai yra visų egzaminuojamųjų dalykų diagnostiniai

testai. Be to, dvyliktokai dalyvauja infotestų sprendime. Infotestų ir bandomųjų egzaminų rezultatus

mokytojai aptaria metodinėse grupėse.

Gimnazijoje sukurta ir patvirtinta jos Taryboje tėvų informavimo tvarka.

Page 20: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

20

Klasės auklėtojas

išsiaiškina, kodėl mokinys neatvyko į pamokas, pavėlavo ar pasišalino iš gimnazijos;

esant reikalui apie mokinio elgesį telefonu, elektroniniu paštu, SMS žinute ar kitais būdais

informuoja tėvus;

ne rečiau kaip 2 kartus per metus organizuoja klasės tėvų susirinkimus;

informuoja mokinių tėvus apie vaiko mokymąsi ir lankomumą:

kartą per mėnesį informacija pateikiama pažymių knygelėse 1 – 2 gimn.

klasių mokiniams, 3 – 4 gimn. kl. mokinių tėvai gauna informacinius laiškus.

Mokiniai parodo klasės auklėtojui, kad tėvai susipažino su vaiko pažangumu

ir pasirašė pažymių knygelėje ar informaciniame lape.

kartą per pusmetį tėvų susirinkimo ar atvirų durų dienų tėvams metu;

siunčia registruotus laiškus;

individualių pokalbių metu tėvams atvykus į gimnaziją;

reikalui esant informuoja telefonu, elektroniniu paštu.

klasės auklėtojas vienas arba kartu su socialine pedagoge aplanko mokinį namuose;

tarpininkauja tarp mokinio, mokytojo ir tėvų sprendžiant mokinio mokymosi, elgesio ar

vertinimo problemas;

informuoja tėvus apie organizuojamas klasės pažintines, edukacines išvykas, nusako

maršrutą, kainą ir trukmę.

informuoja tėvus, mokinius, 1 – 2 gimn. kl. ir 3 - 4 gimn. klasių, apie ugdymo programos

galimybes, profesinę karjerą, egzaminų pasirinkimą ir vykdymo tvarką, studijas ir stojimo

sąlygas.

Dalyko mokytojas

tėvams pageidaujant, išsamiai informuoja apie vaikų ugdymosi pasiekimus, pabrėžia vaiko

ugdymo(si) teigiamus pasiekimus, galimybes, kartu pasako mokymosi sunkumus, galimus

nesėkmių įveikimo būdus ir pasekmes.

Gali pranešti tėvams apie mokymo ar elgesio problemas, įrašais pažymių knygelėje, telefono

skambučiu ar kitais būdais.

Administracija

du kartus per metus organizuoja atvirų durų dienas tėvams;

teikia informaciją apie vykdomą veiklą gimnazijos internetiniame puslapyje

(www.saule.utena.lm.lt), gimnazijos ar klasės tėvų susirinkimų metu, mokyklos sieniniuose

stenduose, gimnazijos informaciniame centre (skaitykloje, bibliotekoje) ;

1 – 2 gimn. kl. ir 3 - 4 gimn. klasių mokinių tėvus informuoja apie ugdymo programos

galimybes, profesinę karjerą, egzaminų pasirinkimą ir vykdymo tvarką;

sistemingai nelankančių, blogai besimokančių bei netinkamai besielgiančių mokinių tėvus

kviečia į gimnaziją, kartu su jais priima sprendimus arba perduoda Gimnazijos tarybos

svarstymui;

ypatingais atvejais tėvus informuoja telefonu, elektroniniu paštu.

Mokyklos socialinė pedagogė

padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius;

įvertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su mokiniui kylančiais sunkumais;

primena tėvų, vaikų teises ir pareigas;

informuoja tėvus apie mokinio pamokų lankomumą, pažangumą, elgesį;

suteikia visą reikalingą informaciją, kur tėvai gali kreiptis pagalbos iškilus problemai;

konsultuoja tėvus jiems rūpimais klausimais;

tarpininkauja tarp mokinio, mokytojo ir tėvų sprendžiant mokinio mokymosi, elgesio ar

vertinimo problemas;

Page 21: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

21

kaupia šviečiamąją, prevencinę, tyriamąją medžiagą. Ja gali naudotis mokiniai, tėvai,

mokytojai.

Specialioji pedagogė ir logopedė

išsamiai informuoja tėvus apie vaikų ugdymosi pasiekimus, pabrėžiant vaiko ugdymo(si)

teigiamus poslinkius, sėkmę;

teikia metodinius patarimus tėvams, mokytojams kaip dirbti, bendrauti, mokyti mokinius,

turinčius intelekto sutrikimus, specifinių pažinimo sutrikimų, emocinių, elgesio ir socialinės

raidos sutrikimų, turintiems regos ar klausos sutrikimų.

tėvus ir mokytojus išsamiai informuoja apie modifikuotų ir adaptuotų mokymo programų

privalumus;

teikia individualias konsultacijas ugdymo klausimais.

Gimnazijos slaugytoja

teikia pirmąją pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui;

mokinio sveikatos sutrikimo metu lydi mokinį į Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrą,

informuoja mokinio tėvus;

teikia individualias metodines konsultacijas besikreipiantiems pagalbos konkrečiais atvejais

dėl sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių formavimo (mokiniams, tėvams,

mokytojams);

informuoja mokytojus ir tėvus apie kasmetinį vaikų profilaktinį sveikatos patikrinimą.

Bibliotekos darbuotojos

teikia informacines paslaugas mokiniams, tėvams, mokytojams, kurios padeda įgyvendinti

ugdymo planus, gerina mokymosi, pažintinę ir savišvietos kokybę;

organizuoja temines parodas, knygų pristatymus, susitikimus su literatais ir kt.;

aptarnauja skaitytojus: teikia informaciją apie skaitykloje ir bibliotekoje esančius spaudinius

ir knygas, padeda surasti reikiamą literatūrą, atsako į skaitytojų bibliografines užklausas,

apmoko naudotis kompiuteriu ir video baze, supažindina naujus skaitytojus su aptarnavimo

skaitykloje ir bibliotekoje taisyklėmis ir tvarka;

gimnazijos internetiniame tinklapyje (www.saule.utena.lm.lt) skelbia apie gautą naują

literatūrą;

informuoja ir pataria profesijos pasirinkimo ir karjeros klausimais.

Tėvai turi teisę susipažinti su gimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais. Informacija

yra sukaupta gimnazijos internetiniame tinklapyje (www.saule.utena.lm.lt). Taip pat jie gali

kreiptis į gimnazijos vadovus.

2.6. Namų darbų tikslai ir pagrindiniai skyrimo principai. Namų darbų skyrimas reglamentuotas gimnazijos ugdymo planų. Jis nėra konkretus,

tačiau kiekviena metodinė grupė turi pasitvirtinti namų darbų skyrimo tvarką. Namų darbai nėra

privalomi, bet esant reikalui jie skiriami. Jie padeda pakartoti išeitą temą ir įtvirtinti pamokos

medžiagą. Atostogoms namų darbai neskiriami. Tiems mokiniams, kuriems reikia padėti atlikti

namų darbus, yra siūlomos konsultacijos po pamokų, tačiau mokiniai jų nelanko. Kito būdo padėti

šiems mokinimas nėra.

Kiekvienais metais atliekami tyrimai įvairiais ugdymo efektyvinimo klausimais ir nuolat

įtraukiami klausimai dėl namų darbų skyrimo tikslingumo, apimties.

Page 22: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

22

2.7. Psichologo, socialinio pedagogo, logopedo, spec. pedagogo, sveikatos priežiūros specialisto

teikiamos paslaugos mokykloje ir už jos ribų.

Mokykloje rūpinamasi mokinių sveikata, bet tas darbas nėra griežtai reglamentuotas, tai

daugiau profilaktinis darbas. Bendrosios praktikos slaugytoja yra pavaldi Utenos pirminės sveikatos

priežiūros centrui, todėl vykdo bendrus centro nurodymus — suteikia pirmąją pagalbą traumų,

apsinuodijimų ir kitais atvejais bei nukreipia į polikliniką. Šiais metais bendrosios praktikos

slaugytoja vedė 1 ir 2 gimn. klasėms lytinio švietimo (atskirai berniukams ir mergaitėms)

valandėles, narkomanijos, alkoholizmo prevencinį darbą.

Pagal suplanuotą veiklą 2010/2011 m.m. socialinė pedagogė atliko šiuos darbus:

1. Kartu su klasių auklėtojais sudaryti klasių socialiniai pasai, kurie parodė esamą klasės

socialinį kontekstą.

2. Visus mokslo metus vykdytas nemokamas maitinimas (nemokamo maitinimo talonų

ruošimas, dalinimas, ataskaitų ruošimas ir teikimas, stebėta tvarka gimnazijos valgykloje).

3. Atlikta 2 d klasės apklausa apie mikro klimatą (gautų duomenų aptarimas su klasės

auklėtoju, mokiniais, vadovybe. Priimti atitinkami sprendimai dėl mokinių elgesio,

panaudoti elgesio vertinimo lapai, pravesti individualūs pokalbiai bei vyko nuolatinis

mokinių stebėjimas).

4. Kiekvieną mėnesį vykdyta pamokų lankomumo prevencija ( gimnazijos tinklapyje skelbti

labai gerai lankančių mokinių pavardės, mokinimas, turintiems lankomumo problemų, teikti

lankomumo kontrolės lapai, rezultatai aptarti individualiai su kiekvienu mokiniu,

informuoti tėvai, kviesti tėvai atvykti į gimnaziją)

5. Visus mokslo metus teikta socialinė pedagoginė pagalba mokiniams, mokytojams, tėvams ar

globėjams.

6. Paruošta metodinė medžiaga mokytojams tema „Mokinių motyvacija“.

7. Pravestas seminaras Utenos rajono ir miesto socialiniams pedagogams „Grupinių užsiėmimų

vedimas“.

8. Dalyvauta seminaruose, paskaitose: „Inovacijoms palankios mokyklos aplinkos kūrimas”,

„Mokytojo teisinio subjektiškumo ypatumai”, „Profesijos patarėjo bendrųjų gebėjimų

vaidmuo moksleivių karjeros valdymo kompetencijų ugdyme”, „Vaikų gyvenimo įgūdžių

ugdymas”, „Krizių valdymas mokykloje”, „Destruktyvaus elgesio psichologijos ypatumai”.

9. Ruošta mokinių komanda teisinių žinių konkursui „Temidė“ (iškovota II vieta).

10. Dirbta su mokiniu, kuriam buvo skirta vaiko minimalios priežiūros priemonės.

11. Kartu su mokinių taryba organizuotos veiklos Nerūkymo dienai, ,Pasaulinei AIDS dienai,

Tolerancijos dienai, Žemės dienai, Juokų ir melagių dienai, Saugaus eismo dienai, Šeimos

dienai, Tarptautiniai žmogaus teisių dienai Pasaulinei vandens dienai, Pasaulinei sveikatos

dienai, Tarptautinei gyvybės dienai, Pasaulinei dienai be tabako paminėti.

12. Kartu su „Bičiulių“ klubu organizuoti susitikimai su specialiojo ugdymo ir užimtumo centro

ugdytiniais.

13. Dalyvauta klasių valandėlėse ir vesti užsiėmimai: „Požiūris į save“, „Smurtas ir jo

poveikis“, demonstruotas filmas „Skriaudėjo šokis“ ir jo aptarimas, „Paauglystė. Kas tai?“,

„Klasės tarpusavio santykiai“, „Apie rūkymo žalą“, „Administraciniai, baudžiamieji teisės

pažeidimai“ ir kiti.

14. Lydėti mokiniai į įvairias išvykas ir ekskursijas.

15. Dalyvauta gimnazijos, socialinių mokslų grupės, SUK komisijos, Krizių valdymo ir

prevencinio darbo grupių posėdžiuose.

16. Kartu su klasės vadovu vykta į mokinio namus.

17. Bendradarbiauta su organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę,

medicininę pagalbą. Bendradarbiauta su kitomis miesto ir rajono švietimo įstaigomis.

Page 23: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

23

Kitais mokslo metais žadama dar didesnį dėmesį kreipti į mokinių lankomumo prevenciją.

1 – 2 gimnazinėms klasėms priskirti konkrečias socialines veiklas, už kurių vykdymą būtų

atsakingi klasių vadovai.

Prevencinė darbo grupė per mokslo metus dirbo efektyviai. Didžiausias dėmesys buvo

skiriamas pamokų lankomumui, vadovaujantis mokinių pamokų lankomumo bei priežiūros aprašu.

Kiekvieną mėnesį labai daug dėmesio skyrė mokiniams, nepateisinusiems pamokų. Pažymėti ir tie

mokiniai, kurie nepraleido nei vienos pamokos. Darbo grupė aiškinosi mokinių, kurie nelanko

gimnazijos, priežastis, siūlė įvairius problemos sprendimo būdus ( lankomumo lapai buvo duoti 72

mokiniams), pravedė pokalbius su mokiniais, ir jų tėvais bei auklėtojais,dalykų mokytojais svarstė

4d ir 4f klases ir atskirus mokinius. Rugsėjo-spalio mėn. vyko akcija ,,VISI MOKINIAI

GIMNAZIJOJE”, gimnazistai suprato, kad jie bus kontroliuojami.

Darbo grupė rūpinosi, kad gimnazijos mokiniams būtų prieinama psichologinė,

medicininė ir socialinė pagalba. Dirbo su mokiniais, kuriems buvo reikalinga psichologinė,

socialinė pagalba, taikyta minimali vaiko priežiūra, dirbo su 2d kl., kurioje atsiskleidė nepalankus

mikroklimatas. Bendradarbiavo su VTAT, PPT, UPSPC darbuotojais, Utenos rajono policijos

komisijos, viešosios policijos tvarkos skyriaus specialistais, mokinių tėvais, klasių auklėtojais,

dalyvavo seminaruose. Glaudus bendradarbiavimas vyko ir su mokinių taryba, organizuoti

renginiai, sulaukta pasiūlymų dėl rūkymo prevencijos, patyčių prevencijos. E. Juškevičienė vedė

paskaitas mokiniams apie pirmąją pagalbą.

Buvo organizuotos draugiškos krepšinio varžybos, kur jėgas išbandė „Saulės” gimnazijos

mokinių komanda prieš Utenos rajono policijos komisariato viešosios policijos tvarkos skyriaus

specialistų komandą.

Vykdant rūkymo prevenciją šiais metais daug bendradarbiauta su policija. Policija skyrė

administracines nuobaudas rūkantiems mokyklos teritorijoje.

Visus mokslo metus rinkom informacinę, metodinę medžiagą narkotikų ir psichotropinių

medžiagų vartojimo prevenciniais klausimais, nusikalstamumo, smurto prevencijos, mokinių

užimtumo klausimais. Dalyvavome projekte „ Saugiausia Utenos rajono mokykla“. Džiugu, kad

nesulaukėme pranešimų apie mūsų mokyklos mokinių padarytus nusikaltimus.

Naujausią informaciją pateikėm mokiniams, pedagogams, tėvams. Klasėse organizuotos

diskusijos mokinių pasiūlytomis temomis (rūkymas, teisės pažeidimai, užimtumas, bendravimo

įtaka, savęs pažinimo link ir kt.).

Naujoji lankomumo tvarka buvo efektyvi pusę metų, vėliau mokiniai, o gal ir kai kurie

klasių vadovai kreipė mažiau dėmesio. Todėl kitais mokslo metais turėsime dar tobulinti

lankomumo prevencijos priemones.

Logopedo mokykla neturi, bet specialusis pedagogas dirbdamas 0,5 etato atlieka kai kurias

funkcijas:

Šiais metais gimnazijoje buvo ugdomi 20 specialiųjų poreikių mokinių, 11 iš jų lankė

logopedines pratybas. Buvo vedamos grupinės pratybos ir individualūs užsiėmimai.

Suorganizuoti 4 specialiojo ugdymo komisijos posėdžiai, kuriuose aptarti aktualiausi

specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi klausimai. Posėdžių metu buvo įvertinti mokinių pasiekimai

ir pažanga, aptartas specialiojo ugdymo komisijos veiklos planas.

Mokinių gebėjimai buvo vertinami ir Utenos rajono Pedagoginėje – Psichologinėje

tarnyboje.

Mūsų specialioji pedagogė vedė švietėjišką veiklą: konsultavo 11 mokytojų, 4 tėvus. Buvo

teikiama metodinė pagalba mokytojams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių.

Specialioji pedagogė yra komandos žmogus, todėl išvien dirbo su socialine pedagoge ir kitais

mokytojais.

Page 24: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

24

Jai gerai sekėsi vertinti mokinius. Didesnį dėmesį reikia skirti logopedinių pratybų

lankomumui bei tėvų konsultavimui

Gimnazija psichologo etato neturi, šias funkcijas atlieka socialinė pedegogė, klasių

auklėtojai, iš dalies pavaduotojai ugdymui.

3. Mokinių priėmimo sąlygos. Kasmet gimnazijos mokinių skaičius žemesnių klasių sąskaita mažėja. Šiemet mokslo

metus pradėjo 656 mokiniai. Per mokslo metus mokinių skaičius šiek tiek sumažėjo. Pastebėję, kad

mokytis yra sunku, mokiniai, turintys 18 metų, išiena į suaugusiųjų skyrių arba iš viso meta mokslą

ir dirba, žemesnių klasių mokiniai dėl įvairių priežasčių paprasčiausiai pakeičia mokyklą.

Priėmimo sąlygos į gimnazijas yra vienodos visam rajonui Utenos rajono savivaldybės

tarybos 2005-06-30 priimtu sprendimu „Dėl mokinių priėmimo į Utenos rajono formaliojo švietimo

įstaigas tvarkos patvirtinimo“ ir reglamentavo, kad gimnazijų aptarnavimo teritorija yra Utenos

rajonas, o priėmimo prioritetai yra:

Aukštesni mokymosi pasiekimai;

Šalies, rajono olimpiadų, konkursų, čempionatų prizininkai;

Mokiniai su negalia;

Našlaičiai;

Mokiniai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje pačioje

mokykloje;

Mokiniai, pasirinkę katalikiško ugdymo kryptį („Saulės“ gimnazija);

Mokiniai, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje.

Nuo kovo 1-osios priimami prašymai į bet kurią klasę mokinių, ketinančių mokytis mūsų

gimnazijoje kitais mokslo metais. Prašymai registruojami registracijos knygoje. Į mokykla bendra

tvarka priimami ir specialiųjų poreikių vaikai, paaiškinama jiems, kad mokykloje nėra psichologo,

kad specialiojo pedagogo paslaugas teikia logopedė- specialistė. Baigiantis mokslo metams norintys

mokytis mūsų gimnazijoje atneša baigimo (klasės, kurso, programos) pažymėjimus ir yra

informuojami, kad bus aišku, ar jie bus priimti, ar ne. Prašymus peržiūri direktoriaus įsakymu

sudaryta darbo grupė. Priėmimo tvarkoje numatyta su mokiniu pasirašyti priėmimo sutartį. Jei

vietų yra, tai priimami visi norintys, jei ne — tai pirmiausia atsižvelgiam į reglamentą (savivaldybės

tarybos sprendimas).

Iš gimnazijos mokinys gali būti pašalintas jeigu jo elgesys kelia realią grėsmę gimnazijos

bendruomenei, jos narių saugumui. Pašalinimas — kraštutinis atvejis. Tokių atvejų per paskutinius

metus nebuvo. Daug lankstesnis ir patikimesnis būdas — pakeisti mokyklą, susitikti su tėvais.

4. Teikiamos mokamos paslaugos.

Mokykloje teikiamos mokamos tik kopijavimo ir skenavimo paslaugos tik mokiniams.

Mokestis simbolinis - 5ct už kopiją. Visiškai nemokama popamokinė veikla, būreliai, konsultacijos.

Už ekskursijas, stovyklas mokiniai privalo mokėti, bet į jas vykti nebūtina.

Mokytojams kopijavimo paslaugos nemokamos, jei medžiaga reikalinga pamokoms.

Mokytojai patys perkasi kopijavimo popierių.

5.Bibliotekos veiklos apžvalga

Gimnazijos bibliotekos pagrindinis uždavinys – kaupti dokumentų fondą, garantuojantį

galimybę gimnazijai įgyvendinti ugdymo tikslus. Skatinti skaitymą, populiarinti bibliotekos fondus.

Stengiamasi , kad gimnazijos biblioteka taptų ne tik moksleivių ir pedagogų, bet ir visos gimnazijos

bendruomenės informacijos centru.

Bibliotekos fondai komplektuojami atsižvelgiant į pedagogų ir gimnazistų poreikius,

analizuojant užklausų neigiamus atsakymus. Iš aktyviausių skaitytojų sudaryta darbo grupė fondų

Page 25: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

25

komplektavimo klausimais. Mokiniai domisi naujų knygų leidyba. Šiemet vadovėlių ir mokymo

priemonių nupirkta už 49975,19 Lt.

Bibliotekoje skaito 67% gimnazijos mokytojų ir mokinių. Lyginant su praeitais mokslo

metais skaitomumas padidėjo 4%.

Dalyvavome „Metų knygos rinkimuose“. Dalyvių skaičius buvo mažas, nes turėjome tik

po vieną knygų egzempliorių.

Knygnešių dienai paminėti keliavome į UAB „Indra“ leidyklą, o spaudos atgavimo, kalbos

ir knygos dienai paminėti apsilankėme laikraščio „Utenos apskrities žinios“ redakcijoje. Lankėmės

su mokiniais A. ir M. Miškinių bibliotekoje V. Mačernio 90-čiui paminėti skirtame renginyje „Aš

pažinau karalių tavyje“. V. Mačernio eiles skaitė aktorius A. Bialobžeskis. Žiūrėjome literatūrinį

spektaklį R. Bacho „Donatas Livingstonas – Žuvėdra“. Skaitė aktorė D. Kazragytė ir klarnetininkas

V. Andriuškevičius.

Organizavome akcijas „Prailgink knygos gyvenimą“ ir „Padovanok knygą bibliotekai“.

Akcijų dėka bibliotekos fondai pasipildė naujomis knygomis.

Aplankėme Vytauto Didžiojo universiteto biblioteką ir knygų mugę.

Bibliotekoje ruošiamos naujausių leidinių parodos, rašytojų kūrybos parodos jubiliejinėms

datoms pažymėti, literatūros parodos atmintinoms datoms pažymėti.

Bibliotekoje pastoviai eksponuojami moksleivių, gimnazijos darbuotojų, buvusių

gimnazistų darbų parodos. Taip pat mūsų gimnazijoje savo darbus eksponavo Utenos specialiojo

ugdymo ir užimtumo centro skyriaus mokiniai ir dailės mokyklos mokiniai.

Vedamos informacinės pamokos naujai atėjusiems gimnazistams, kurių metu gimnazistai

supažindinami su bibliotekos fondais ir taisyklėmis.

Šių metų bibliotekos siekiamybė buvo , kad mokytojus laiku pasiektų reikalinga

informacija ugdymui ir saviugdai, kad galėtų dirbti pagal šiuolaikinių programų reikalavimus. Šio

tikslo siekėme naudodamiesi gimnazijos interneto puslapiu. Šis informacijos sklaidos būdas

pasitvirtino.

6. Mokyklos direktoriaus pavaduotojų, mokytojų sąrašas.

Eil Nr Pavardė,vardas Išsilavi-

nimas Specialybė

Dėstomas

dalykas Turimos pareigos

1. Beinoravičienė

Milda Aukštasis Lietuvių kalba Lietuvių kalba

Mokytoja, gimnazijos

tarybos narė, 4A kl.

auklėtoja, žurnalistų būrelis

2. Baurienė Remutė Aukštasis Lietuvių kalba Lietuvių kalba Mokytoja, gimnaz. tarybos

narė, 2A kl. auklėtoja

3. Balytė-Clarke

Giedrė Aukštasis

Rusų kalba ir

psichologija

Rusų kalba,

psichologija Mokytoja, 4E kl. auklėtoja

4. Bikelienė Loreta Aukštasis Anglų kalba Anglų kalba Mokytoja, projektų

vykytoja

5. Brazauskienė

Asta Aukštasis Anglų kalba Anglų kalba Mokytoja

6. Bernotienė

Regina Aukštasis Choreografija Choreografija

Mokytoja, šokių būrelių

vadovė, kūno kultūros,

technologijų ir menų

metodinės gr. pirmininkė

7. Breivienė

Regina Aukštasis

Piešimas,

braižyba, darbai

Dailė,

braižyba Mokytoja

8. Diškevičienė

Skaistė Aukštasis Katalikų religija Tikyba Mokytoja

9. Eitminavičienė Aukštasis Matematika Matematika Mokytoja, gimnazijos

Page 26: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

26

Eil Nr Pavardė,vardas Išsilavi-

nimas Specialybė

Dėstomas

dalykas Turimos pareigos

Irena tarybos narė,1C kl.

auklėtoja

10. Gaižutytė Nijolė Aukštasis Lietuvių kalba Lietuvių kalba Mokytoja, maironiečių

būrelio vadovė

11. Gaižutytė Vida Aukštasis Istorija Etika Laborantė, etikos mokytoja

12. Juodvalkienė

Birutė Aukštasis Matematika Matematika

Pavaduotoja ugdymui,

atestacijos komisijos

pirmininkė

13. Juodkienė

Jolanta Aukštasis Lietuvių kalba Lietuvių kalba

Mokytoja, 3A kl. auklėtoja,

lietuvių k. metod. gr.

pirmininkė

14. Jonuškienė Vilija Aukštasis Muzika Muzika Mokytoja, muzikos būrelių

vadovė

15. Jasaitienė Daiva Aukštasis Biologija, žem.

ūkio pagrindai

Technologijos

, biologija

Mokytoja, 4F kl. auklėtoja,

gamtotyrininkų būrelio

vadovė

16. Jakučionienė

Nijolė Aukštasis Rusų, anglų klb. Anglų kalba Mokytoja, 3B kl. auklėtoja,

17. Kupčiūnienė

Liudmila Aukštasis Rusų kalba Rusų kalba

Mokytoja, gimn. tarybos

narė

18. Kumelytė

Kristina Aukštasis Anglų kalba Anglų kalba Mokytoja

19. Kanapeckas

Darius Aukštasis Kūno kultūra Kūno kultūra

Mokytojas, sporto būrelio

vadovas

20. Kavaliauskaitė

Jolanta Aukštasis Vokiečių kalba

Vokiečių

kalba Mokytoja, 2B kl. auklėtoja

21. Katilienė

Audronė Aukštasis Kūno kultūra

Kūno kultūra,

teisė

Mokytoja, 4D kl. auklėtoja,

būrelių vadovė

22. Kvedarienė

Kristina Aukštasis Anglų kalba Anglų kalba

Mokytoja, debatų būrelio

vadovė

23. Meidienė Violeta Aukštasis Lietuvių kalba Lietuvių kalba Mokytoja, atestacijos

komisijos narė

24. Mikalaičiūnienė

Audronė Aukštasis Istorija Istorija

Mokytoja, gimnazijos

tarybos narė, 4d kl.

auklėtoja projektų

vykdytoja,

25. Motiejūnienė

Regina Aukštasis

Biologija, ž. ū.

pagrindai Biologija Mokytoja, 4B kl. auklėtoja

26. Meigys Valdas Aukštasis Darbai Technologijos

, sauga

Mokytojas, astronomų

būrelio vadovas

27. Musteikienė Rita Aukštasis Matematika,

informatika Matematika Mokytoja, 1B kl. auklėtoja

28. Matkevičius

Audrius Aukštasis

Matematika,

informatika Informatika Mokytojas

29. Matkevičienė

Neringa Aukštasis

Matematika,

informatika Informatika Mokytoja, 2D auklėtoja

30. Nenėnas Vilius Aukštasis Lietuvių kalba Lietuvių kalba Pavaduotojas ugdymui,

prevencinės komisijos

Page 27: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

27

Eil Nr Pavardė,vardas Išsilavi-

nimas Specialybė

Dėstomas

dalykas Turimos pareigos

pirmininkas

31. Nenėnienė Sigita Aukštasis Prancūzų kalba,

etika

Prancūzų

kalba, etika Mokytoja

32. Pakalnytė Jolita Aukštasis Informatika,

matematika Informatika

Mokytoja, gimn. tarybos

pirmininkė,1d kl. auklėtoja,

būrelio vadovė

33. Pimpienė Vita Aukštasis Istorija Istorija Mokytoja, 3C kl. auklėtoja

34. Palskienė Alma Aukštasis Anglų kalba Anglų kalba

Mokytoja, užsienio k.

metod, gr. pirmininkė,

debatų būrelio vadovė

35. Ribokas Vytautas Aukštasis Geografija Geografija Mokytojas, gimn. tarybos

narys, 4G kl. auklėtojas

36. Riliškienė

Stanislava Aukštasis

Klubinės veik-

los organizav. Drama

Mokytoja, dramos būrelių

vadovė

37. Rudėnienė

Palmira Aukštasis Matematika Matematika Mokytoja

38. Skinderytė Stasė Aukštasis Anglų kalba Anglų kalba Mokytoja

39. Skeirys Arūnas Aukštasis Techniniai

darbai

Technolog.

darbai Mokytojas

40. Sirvydienė

Aldona vidurinis

Būrelių

vadovė Būrelio vadovė

41. Saladžiutė Miglė Aukštasis Edukologija Socialinė

pedagogė

Socialinė pedag., projektų

vykdytoja

42. Stakienė Rita Spec.

vidurin.

Pradinis

mokymas

Bibliot.,

būrelio

vadovė

Bibliotekos vedėja

43. Šapokienė Auksė Aukštasis Istorija Istorija Mokytoja, 3G auklėtoja

44. Šipkuvienė

Genovaitė Aukštasis Matematika Matematika Mokytoja, 2C auklėtoja

45. Šukevičienė

Audronė Aukštasis Biologija Biologija Mokytoja, 4C kl. auklėtoja

46. Šuminienė Jolita Aukštasis Anglų kalba Anglų kalba Mokytoja

47. Treinienė Zita Aukštasis Lietuvių kalba Lietuvių kalba Mokytoja, atestacijos

komisijos sekretorė

48. Taukelienė

Aušrelė Aukštasis Fizika Fizika

Mokytoja, 3E kl. auklėtoja,

gamtos mokslų metodinės

grupės pirmininkė

49. Tumėnas Valdas Aukštasis Fizika Fizika Mokytojas, 3F auklėtojas

50. Tarvydienė

Ramunė Aukštasis

Dekoruotoja,

ikimok.

pedagog.

Dailė,

dizainas Mokytoja

51. Urbanavičienė

Irena Aukštasis

Chemija,

biologija Chemija Mokytoja, 2E kl. auklėtoja

52. Vigėlienė Danutė Aukštasis Matematika Matematika Mokytoja,1E auklėtoja

53. Vizbarienė Jovita Aukštasis Geografija,

biologija

Geografija,

ekonomika

Mokytoja, socialinių

mokslų metodinės gr.

pirmininkė, 1A kl.

Page 28: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

28

Eil Nr Pavardė,vardas Išsilavi-

nimas Specialybė

Dėstomas

dalykas Turimos pareigos

auklėtoja

54. Volskienė Elena Aukštasis Chemija Chemija Mokytoja

55. Zabukienė Nijolė Aukštasis Lietuvių kalba Lietuvių kalba Pavaduot. ugdym., projektų

koordinatorė

56. Žukienė Jolita Aukštasis Istorija Istorija Mokytoja

Laisvų mokytojų darbo vietų gimnazija neturi.

7. Darbo kokybės įsivertinimo ataskaitos santrauka

Gimnazijos veiklą 2010 metų lapkričio 15-19 dienomis vertino išorės audito grupė. Gimnazijos

veiklos trūkumai daugiausiai išryškėjo pamokose. Auditoriai nurodė 10 „pliusų“ ir 5 tobulintinus

aspektus.

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

1. Bendruomenė saugo gimnazijos istorinę atmintį, puoselėja ir kuria tradicijas. (1.1.2).

2. Dauguma bendruomenės narių didžiuojasi gimnazija. (1.1.3).

3. Kryptingai vykdomas mokinių profesinis švietimas. (4.4).

4. Estetiška ir jauki gimnazijos aplinka. (1.3.3).

5. Veiksmingi ir įvairūs gimnazijos ryšiai su partneriais. (1.4.2).

6. Geri gimnazistų meninės ir sportinės veiklos pasiekimai. (2.1.5, 3.2.2).

7. Vadovai – darni komanda, kuria pasitiki gimnazijos bendruomenė. (5.3.1).

8. Gimnazijos mikroklimatas palankus mokinių ir mokytojų lyderystei. (1.1.4, 5.3.2).

9. Aptarnaujantis personalas stropiai atlieka savo pareigas. (5.4.3).

10. Gimnazija atvira ir svetinga. (1.1.5).

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai 1. Mokinių išmokimo stebėjimas ir pažangos matavimas pamokoje. (2.3.4, 3.1.1).

2. Mokymą ir mokymąsi aktyvinančių metodų taikymas. (2.3.1, 2.4.3).

3. Mokymosi veiklos diferencijavimas. (2.5.2).

4. Formuojamojo vertinimo būdų taikymas mokymosi motyvacijai stiprinti. (2.6.2).

5. Mokinių saugumo organizuojant kūno kultūros pamokas užtikrinimas ir higienos normą

atitinkančių rūbinių įrengimas. (2.1.2, 5.5.3).

Yra keletas gerų pastebėjimų iš auditorių stebėtų pamokų. Auditoriai stebėjo 134 pamokas,

neformalaus ugdymo užsiėmimus, klasės valandėles, modulius... Iš 1110 galimų stebėti per savaitę

užsiėmimų, tai sudaro tik.12,1 proc.

1. Tarpdalykiniai ryšiai buvo pastebėti: 1b matematika (R.Musteikienė); 1c biologija

(A.Šukevičienė); 4g lietuvių k. (V.Nenėnas); 1b informacinės technologijos (J.Pakalnytė;

N.Matkevičienė); 2a tikyba (S.Diškevičienė).

2. Labiausiai pagrįsta pamokos struktūra ir racionalesnis laiko panaudojimas: 4f etika

(S.Nenėnienė); 3ad prancūzų k. (S.Nenėnienė); 1c ir 1d informacinės technologijos

(A.Matkevičius; J.Pakalnytė); 2d istorija (J.Žukienė); 1e anglų k. (A.Palskienė);1c lietuvių

k. (R.Baurienė); 4c lietuvių k. (Z.Treinienė); beisbolo (V.Bubulis), šokio (R.Bernotienė) ir

slidinėjimo (S.Dervinienė) būreliai.

3. Aiškiausias uždavinys, orientuotas į kriterijais pamatuojamą veiklos rezultatą: 1b

(N.Matkevičienė) ir 1d informacinės technologijos (J.Pakalnytė); 4c lietuvių k(Z.Treinienė);

2c biologija (D.Jasaitienė); 4a lietuvių k. (M.Beinoravičienė); 2e ekonomika(J.Vizbarienė);

4a šokis (R.Bernotienė); 1-ųjų klasių dramos būrelis (St.Riliškienė); 2a istorija

(A.Šapokienė); 1e anglų k. (A.Palskienė)

Page 29: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

29

4. Planinga, aktyvi veikla, diferencijuotos užduotys: 1c lietuvių k(R.Baurienė); 3a lietuvių

k(J.Juodkienė); 3ad ir 4c prancūzų k. (S.Nenėnienė); 2d istorija (J.Žukienė); 1e anglų k.

(A.Palskienė); 4kl. biologija (R.Motiejūnienė); 1b matematika (R.Musteikienė).

5. Geras grupinis darbas: 4abc vokiečių k. (J.Kavaliauskaitė); 4defg fizika (V.Tumėnas); 3a

klasės valandėlė (J.Juodkienė); 4c lietuvių k. (Z.Treinienė); 3b informacinės technologijos

(N.Matkevičienė).

6. Gyvenimiškas, aktualizuotas ugdymo turinys: 4kl bendrasis kursas fizika (A.Taukelienė); 2c

biologija (D.Jasaitienė); 3b anglų k. (N.Jakučionienė; D.Pavasarienė)

7. Sėkmingas mokinių įtraukimas į naujos medžiagos aiškinimą: 3ad prancūzų k.

(S.Nenėnienė); 2a dailė (R.Tarvydienė); 4f etika (S.Nenėnienė); 1a matematika

(R.Musteikienė).

8. Pakankamas vaizdumas ir demonstravimas: 2d ir 2c chemija (I.Urbanavičienė;

E.Volskienė); 1e anglų k. (A.Palskienė); 2b anglų k. (A.Palskienė); 2a fizika

(A.Taukelienė); 2c biologija (D.Jasaitienė); 4abc ir 3cd braižyba (R.Breivienė).

9. Tinkamas išmokimo stebėjimas, gera refleksija: 3cd braižyba (R.Breivienė); 1d matematika

(P.Rudėnienė); 1c matematika (I.Eitminavičienė); 4abe matematika (B.Juodvalkienė); 4b

istorija (A.Šapokienė); 2c chemija (E.Volskienė); 1d informacinės technologijos

(J.Pakalnytė);

10. Mokiniai gebėjo atlikti užduotis savarankiškai( geras išmokimas): 1c lietuvių k.

(R.Baurienė); 1d matematika (P.Rudėnienė); 3a lietuvių k. (J.Juodkienė); 4abc vokiečių k.

(J.Kavaliauskaitė); 4a lietuvių k. (M.Beinoravičienė); 3c istorija (V.Pimpienė).

11. Geras bendradarbiavimas tarp mokinių: 4abc vokiečių k. (J.Kavaliauskaitė); 4defg fizika

(V.Tumėnas); 4a tikyba (S.Diškevičienė).

12. Ryškesnis mokymosi veiklos diferencijavimas: 1c lietuvių k. (R.Baurienė); 1b kūno kultūra

(D.Kanapeckas); 1e anglų k. (A.Palskienė).

13. Tikslingas namų darbų diferencijavimas: 2c ir 4c lietuvių k. (Z.Treinienė); 2a istorija

(A.Šapokienė); 1b fizika (V.Tumėnas).

14. Aiškūs vertinimo kriterijai, jų laikomąsi vertinant mokinių gebėjimus: 1e anglų k.

(A.Palskienė); 3b anglų k. (N.Jakučionienė; D.Pavasarienė); 3abcf fizika (A.Taukelienė); 4b

etika (S.Nenėnienė).

15. Vertinimas efektyvus kaip ugdymas. Buvo nurodyti uždaviniai, vertinimo kriterijai: 3a

lietuvių k. (J.Juodkienė); 3d anglų k. (K.Kvedarienė); 4b prancūzų k. (S.Nenėnienė); 2c

istorija (V.Pimpienė).

16. Matuojama atskirų mokinių pažanga: 4a šokio(R.Bernotienė), 2a technologijų (V.Meigys);

2b dailės (R.Tarvydienė); 2c biologijos (D.Jasaitienė); 1-okų drama (St.Riliškienė); 1d

informacinės technologijos (J.Pakalnytė); 4c prancūzų k. (S.Nenėnienė).

17. Užfiksuoti labai geri mokinių pasiekimai: 2a dailės(R.Tarvydienė); 4a šokio(R.Bernotienė);

1e anglų k. (A.Palskienė); 3b informacinės technologijos (N.Matkevičienė); 3a lietuvių k.

(J.Juodkienė); 1-4 muzika (V.Jonuškienė); 1-okų drama (St.Riliškienė);

18. Geras pamokos apibendrinimas: 2a dailė (R.Tarvydienė); 1b anglų k. (L.Bikelienė); 1-okų

drama (St.Riliškienė); 1e istorija (V.Pimpienė); 4bc šokis (R.Bernotienė); 3abcf fizika

(A.Taukelienė).

19. Suteikta pagalba pamokoje, savalaikės individualios konsultacijos: 1c ; 1d; 3b informacinės

technologijos (visi informatikai); 1d, 2a technologijos (D.Jasaitienė; V.Meigys); 1e anglų k.

(A.Palskienė); 2b muzika (V.Jonuškienė); 4abc vokiečių k. (J.Kavaliauskaitė); 3ad prancūzų

k. (S.Nenėnienė); slidinėjimo (S.Dervinienė); šokio (R.Bernotienė); dramos būreliai

(St.Riliškienė); 1c (R.Baurienė); 4c lietuvių k. (Z.Treinienė); 4f etika (S.Nenėnienė); 1d

(P.Rudėnienė) ; 3b matematika (I.Eitminavičienė); 2a dailė (R.Breivienė); 3b anglų k.

(D.Pavasarienė; N.Jakučionienė); 3abcf fizika (A.Taukelienė); 2c; 2d istorija (V.Pimpienė;

J.Žukienė); 2b rusų k. (L.Kupčiūnienė); 4c prancūzų k. (S.Nenėnienė); dizaino būrelis

(R.Tarvydienė).

Page 30: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

30

20. Ryškesnis gabių vaikų ugdymas: 1b kūno kultūra (D.Kanapeckas); 3abcdef vokiečių k.

(J.Kavaliauskaitė); 1d technologijos (D.Jasaitienė,V.Meigys).

21. Pakankamai tikslingai panaudotos IKT pateiktys: 3c informacinės technologijos

(A.Matkevičius); 2a istorija (A. Šapokienė); 1b istorija (J.Žukienė); 1c lietuvių k.

(R.Baurienė); 4f etika (S.Nenėnienė); 4g lietuvių k. (V.Nenėnas); 1e rusų k. (R.Bubulienė);

4c vokiečių k. (J.Kavaliauskaitė); 3ad prancūzų k(S.Nenėnienė); 2a technologijos

(V.Meigys) – informacijos paieška.

22. Pastebėti pavieniai mokinių destruktyvaus elgesio atvejai: 1a dailės (R.Breivienė);1b fizikos

(V.Tumėnas); 1e istorijos (V.Pimpienė); 4a šokio (R.Bernotienė); 3g lietuvių k.

(G.Mumėnienė).

8. Pažangumo ir lankomumo pasiekimai

2009 – 2010 mokslo metus pradėjo 696 mokiniai, o 2010 – 2011 buvo 656 mokiniai.

Mokinių skaičiaus mažėjimas susijęs su demografine situacija.

Džiaugiamės šių metų paiekimias, olimpiadų ir konkursų dalyviais ir nugalėtojais. Utenos

rajono savivaldybė apdovanojo 19 mūsų gimnazistų, mokykla apdovanojo dar 34 už pasiekimus

moksle, už indėlį į gimnazijos veiklą. Šių metų pažangumo ir lankomumo galutinių rezultatų dar

neturime, bet pateikiame 2009 – 2010m. m. pabaigos rezultatus:

2010 metų valstybinių egzaminų kai kurie statistiniai rezultatai.

EGZAMINAI LAIKĖ NEIŠLAIKĖ Surinko virš 50

Mok

sk % Resp % Raj % Mok

sk %

Respubl

rajone

MES,

%

RESP,

%

RAJ,

%

Lietuvių kalba 111 60 24369 55,4 460 68,9 6 5,4 2030

/8

35/

7,6

62

/55,9

49 54,5

Matematika 97 52,4 19361 44,0 395 59,2 8 8,2 1267/

9

16/

4,1

14/

14,4

33,7 28,9

Istorija 141 76,2 18306 41,6 471 70,6 5 3,5 1288/

6

18/

3,8

21/

14,9

33,9 27,6

Biologija 36 19,5 6976 15,9 158 23,7 2 5,6 752/

8

13/

8,2

9/

25

36,8 20,8

Rusų k. 2 1,1 2489 5,7 6 0,9 0 0 32/

1

0/

0

0 53,0 22,2

Anglų k 129 69,7 19166 43,6 425 63,7 0 0 207/

1

1/

0,2

22/

17,1

52,7 37,0

Chemija 10 5,4 2873 6,5 49 7,3 0 0 93/

3

0

0

0 40,4 28,9

Fizika 13 7,0 3418 7,8 92 13,8 1 7 296/

8

7/

7,6

0 33,7 25,3

Informacinės

technologijos 9 4,9 1624 3,7 32 4,8 0 0 161/

9

29/

9,1

0 33,1 34,4

Page 31: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

31

2009/2010 m. m. metinio pažangumo ir lankomumo suvestinė (2009-08-31)

Klasė Mok.sk. Pažang.

(proc)

Labai

gerai

Gerai Patenk. Blogai Praleist.

pam.

Pateis. Nepat. Tenka 1

mok.

1a 29 100 1 10 18 - 1676 1403 273 57,8

1b 30 100 - 2 28 - 2063 1816 247 68,8

1c 29 89,7/96,6 - 3 23/25 3/1 1392 1009 383 48,0

1d 29 100 - 1 28 - 1739 1356 383 60,0

1e 27 92,6 - - 25/27 2/0 2926 1781 1145 108,4

Iš viso

1 gimn

144 96,5/99,3 1

0,7%

16

11,1%

122/126 5/1 9796 7365

75,2%

2431 68,0

2a 27 88,9 - 10 14/17 3/0 2441 1315 1126 90,4

2b 28 100 1 6 21 - 1736 937 799 62

2c 29 93,1 - - 27/29 2/0 3013 1651 1362 103,9

2d 30 96,7 1 8 20/21 1/0 2206 1329 877 73.5

2e 30 80 - 2 22/28 6/0 2591 1483 1108 86,4

2f 29 79,3 - 1 22/28 6/0 2492 1054 1438 85,9

Iš viso

2 gimn.

173 90,2/100 2

1,16%

27

15,6%

126/144 18/0 14479 7769

53,7%

6710 83,7

Visos

1-2

gimn.kl

317 92,7/99,7 3

0,9%

43

13,6%

248/270 23/1 24275 15134

62,3%

9141 76.6

3a 30 96,7 3 5 21/22 1/0 2671 1958 713 89,0

3b 30 96,7 - 2 27/28 1/0 3636 1436 2200 121,2

3c 28 100 2 7 19 - 2170 1445 725 77,5

3d 24 66,7 - - 16/23 8/1 3713 1005 2708 154,7

3e 29 89,7 - 2 24/27 3/0 3582 1756 1826 123,5

3f 25 88 - 2 20/23 3/0 2852 803 2049 114,1

3g

19 89,5 - - 17/19 2/0 3012 1605 1407 158,5

Iš viso

3 gimn.

185 90,3/99,5 5

2,7%

18

9,7%

144/161 18/1 21636 10008

46,3%

11628 117,0

Page 32: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

32

4a 28(-1) 100 - 4 24 - 2595 1047 1548 92,7

4b 26 100 - 1 25 - 1906 1142 764 73,3

4c 26(-1) 100 3 8 15 - 1533 806 727 59,0

4d 29 96,6 - 6 22/23 1/0 2682 886 1796 92,5

4e 29 100 1 3 25 - 2785 826 1959 1959

4f 24 100 - 2 22 - 3034 854 2180 126,4

4g 23 100 - 2 21 - 1983 633 1350 86,2

Iš viso

4 kl

185 99,5/100 4

2,2%

26

14,1%

154/155 1/0 16518 6194

37,5%

10324 89,3

Visos

3-4

gimn.kl

370 94,9/99,7 9

2,4%

44

11,9

298/316 19/1 38154 16202

42,5%

21952 103,1

Iš viso

gimna

zijoje

687 93,9/99,7 12

1,7%

87

12,7%

546/586 42/2 62429 31336

50,2%

31093 90,9

Apžvelgsiu rezultatą, kuris jau iki rugpjūčio 31 dienos nesikeis, tai mokinių lankomumas.

Palyginsiu su praeitais metais. Tendencija – praleistų pamokų skaičius didėja, nors mokinių skaičius mažėja.

Šiemet pirmokų praleistų pamokų, tenkančių 1 mokinių skaičius didesnis, 72 pamokos, o pernai buvo 68.

Antrokų buvo pernai 106 pamokos, o šiemet mažiau, 77 pamokos, bet užtat trečiokai labai šiemet praleido daug pamokų, tenkančių 1

mokiniui, net 117, o pernai buvo 92.

Iš viso gimnazijoje vidutiniškai 1 mokiniui tenka 91 pamoka, o pernai buvo 75 pamokos. Yra klasių, pavyzdžiui, 1e, 2c, 4f, o trečios klasės

visos , išskyrus a ir c, kur pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui gerokai virš 100.

Nėra gerai su praleistom ir pateisintom pamokom – vėlgi, tik antrokų pateisintų pamokų procentas yra didesnis skaičius, lyginant su praeitais

metais.

Gimnazijoje net 8 mokiniai, kurie per mokslo metus praleido virš 200 nepateisintų pamokų, todėl į nutarimo projektą siūlau įtraukti labai

svarbų punktą

Įpareigoti prevencinę darbo grupę pakoreguoti pamokų lankomumo apskaitos tvarką, sugriežtinant atsiskaitymą už praleistas

pamokas.

Prevencinė grupė priims pastabas ir pasiūlymus iki birželio 28 dienos, o rugpjūčio posėdžiui pateiks pamokų lankomumo apskaitos

patobulintą tvarką.

Page 33: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

33

Pirmūnai:

Juknevičiūtė Valentina – 1a

Raslanaitė Jogailė – 2b

Juozėnaitė Kotryna – 2d

Mikalaičiūnaitė Lina – 3a

Raišytė Ieva – 3a

Šutinytė Augustė – 3a

Drazdauskaitė Jūratė – 3c

Blažytė Laura – 3c

Stacevičius Lukas –4c

Zitikytė Kristina –4c

Šyvytė Kristina – 4c

Eisinas Žydrūnas –4e

9. Mokyklos etosas ir vertybės; mokyklos bendruomenės tradicijos. Mūsų gimnazijos pasididžiavimas – žmogiškieji resursai – aukšta mokytojų pedagoginė-

dalykinė kvalifikacija ir kompetencija, gilios gimnazijos humanitarinės tradicijos ir plačiai vykdomi

šalies ir ir tarptautiniai projektai. Gimnazijoje – pagrindinėje darbovietėje – dirba 63 mokytojai (3

pavaduotojai ugdymui). 2010-06-01 atestuotų buvo 60: 1 ekspertas, 31 vyresnysis mokytojas, 28

mokytojai metodininkai ir 4 mokytojai. 4 mokytojai yra atestuoti 2-jų dėstomų dalykų.

Savivaldos institucijų veikla:

Gimnazijos taryba

Praėjusių mokslo metų gale iš gimnazios išėjo ir darbą taryboje baigė 2 tarybos nariai. Dėl

to mokytojų tarybos posėdyje buvo renkami du nauji nariai. Jais tapo Irena Eitminavičienė ir Jolita

Pakalnytė. Pasikeitė ir tėvų atstovai - tarybos gretas papildė pirmokų gimnazistų tėvai.

Pirmojo 2010-2011 gimnazijos posėdžio metu direktorius pristatė naujus „Saulės“

gimnazijos tarybos narius ir supažindino su tarybos įstatais. Taryba atviru balsavimu išsirinko

pirmininką, juo tapo mokytoja J. Pakalnytė.

Pirmojo posėdžio metu patvirtinta pedagogų atestacijos programa. Posėdžio metu buvo

keliama daug aktualių klausimų – pirmųjų gimnazijos klasių diagnostinių testų tikslingumas ir jų

rezultatai, rūkymas mokyklos teritorijoje, 2% paramos suaktyvinimo galimybės, spintelių daiktams

susidėti poreikis ir t.t.

Po pirmojo posėdžio, kalbant apie mokinių lankomumo skatinimą, tarybos pirmininkė J.

Pakalnytė kartu su mokinių tarybos pirmininke M. Šaraite bei socialine pedagoge pasiūlė akciją

„Mėnuo be „n“ ir „p““. Geriausiai lankiusioji klasė buvo paskatinta edukacine išvyka, o nuo šiol

kiekvieną mėnesį gimnazijos svetainėje skelbiama mokinių, nepraleidusių pamokų, sąrašas.

Lapkričio mėnesį vykusio išorinio audito metu tikrintojai bendravo ir su gimnazijos

taryba, domėjosi jos veikla per paskutiniuosius metus.

Kituose gimnazijos posėdžiuose pristatyta gimnazijos aprūpinimo vadovėliais tvarka,

aptartas vadovėlių poreikis ir patvirtintas įsigytinų vadovėlių sąrašas. Direktorius pristatė, kiek

gimnazijai trūksta lėšų projektoriams ir kitai įrangai įmontuoti. Taryba balsavo ir nutarė skirti lėšų

šiems poreikiams.

Siekiant suaktyvinti tėvelių 2% paramos surinkimą siūlyta per atvirų durų dienas tėvams,

sutinkantiems pervesti paramą, užpildyti anketas su savo duomenimis. Pasiūlymu buvo pasinaudota.

Kiek tai duos naudingų rezultatų, matysime kitais metais.

Metų eigoje buvo renkama nauja mokinių taryba.

Paskutinio posėdžio metu diskutuota, kaip suaktyvinti tėvų įsitraukimą į gimnazijos

veiklą, kaip gražinti gimnazijos aplinką. Gaila, tačiau jokių konkrečių sprendimų nepavyko priimti.

Sutarta tik bendromis jėgomis sutvarkyti prie gimnazijos esantį koplytstulpį.

Page 34: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

34

Dalykų metodinių grupių veikla

Gimnazijoje veikia 6 dalykų metodinės grupės. Visos jos dirba pagal gimnazijos

prioritetus.

Matematikos ir iformacinių technologijų metodinė grupė

Veiklos uždaviniai atitiko gimnazijos prioritetus. Daug dirbo, nagrinėdama atnaujintas

vidurinio ugdymo programas, tobulino pamokos kokybę. Įvykęs 9-ųjų klasių diagnostinis testas

parodė, kad ir šiemet į gimnaziją atėjo mokiniai su prasta motyvacija ir paviršutiniškomis

žiniomis. Tėvų susirinkimuose buvo akcentuojama namų darbų neatlikimas.

Į olimpiadą buvo leidžiami norintys. Iš tiesų nelabai ką galėjome pasiūsti. Prizinės vietos

tik dvi.

Mokytojai dalyvavo seminaruose „Aktyvieji mokymo būdai“ ir „Mokytojo teisinio

subjektiškumo ypatumai“.

Dvyliktokams ir 10-okams organizavome bandomuosius egzaminus. Tiems, kas

pageidavo, net du kartus. Pačios mokytojos parengė užduotis, vertinimo instrukciją .Visas klaidas

labai atidžiai išnagrinėjome ir aptarėme su mokiniais.

Mokiniai savanoriai dalyvavo „Kengūros “ konkurse. Kasmet dalyvaujama vis mažiau.

Vis dėl to yra mokamas konkursas.

1a,1b ir 1c klasės mokiniai atliko projektinius darbelius, kurie buvo eksponuoti klasėse.

Darbelių tema „Optinis menas matematikoje“.

Informatikos mokytojai skatino dalyvauti „Bebro “ konkurse, tačiau norinčių neatsirado.

Mokytoja Jolita Pakalnytė skaitė pranešimą „IT bandomasis pasirenkamasis kursas 10-

okams „Internetinių puslapių kūrimas“. Kursas dėstytas mokiniams ir jis pasiteisino, nes mokiniai

noriai jį rinkosi ir bus siūlytas kitiems metams.

Toliau dalinamės metodine medžiaga ir kontroliniais darbais.

Lietuvių kalbos metodinė grupė

Šių mokslo metų pradžioje didžiausią dėmesį skyrėme būsimiems devintųjųir dešimtųjų

klasių teminiams planams pagal atnaujintas bendrąsias programas programą. Buvo nutarta dirbti

vieningai reminatis pedagogika.lt rekomentuotu planu, kuris vėliau būtų nuolat įtvirtinamas. Kitų

klasių mokytojos kolegiškai pasidalijo sukaupta patirtimi.

Šiais metais, kaip ir pernai, daug dirbo pirmų klasių mokytojai, organizuodami diagnostinį

testą: paruošė užduotis ir visą padalomąją medžiagą, po to tą testą tikrino, darė išvadas. Po

pirmojo semestro buvo organizuojamas metinio aštuntos klasės semestro, pirmojo semestro ir

diagnostinio testo lyginimas. Tai padėjo išsiaiškinti pirmųjų klasių žinių lygį, mokinių galimybes

bei kėlė mokymosi motyvaciją. Testo rezultatai buvo paskelbti viešai tėvų susirinkime.

Kiekvienais metais gimnazijos lituanistai skatina mokinius dalyvauti raiškiojo skaitymo,

filologų konkursuose, lietuvių kalbos olimpiadoje. Joje dalyvavo mokytojų R.Baurienės, Z.

Treinienės ir M. Beinoravičienės ruoštos mokinės. Jos laimėjo savo amžiaus grupėse 2 pirmąsias ir

vieną 3 vietą. Dvi mokinės atstovavo rajoną olimpiadoje respublikoje.

Siekiant sąmoningo egzaminų tipo pasirinkimo (valstybinį ar mokyklinį) ir sėkmingo

egzaminų išlaikymo organizuojami bandomieji abiturientų egzaminai.Šiais metais rengdamos

bandomųjų darbų užduotis, padalomąją medžiagą, taisydamos darbus ir darydamos jų analizę daug

padirbėjo mokytojos M.Beinoravičienė, J.Juodkienė, Z.Treinienė, V.Nenėnas ir V.Meidienė.

Gimnazijoje kasmet organizuojamos tradicinės šimtadienio ir paskutinio skambučio

šventės – lietuvių kalbos mokytojos visuomet neatsisako pagelbėti, šiemet daug dirbo mokytoja

J.Juodkienė

Metodinė grupės narės visada stengiasi aktyviai dalyvauti Utenos švietimo

organizuojamuose kursuose ir seminaruose. Rugsėjo mėnesį dalyvavo egzaminų centro

organizuotame seminare dėl brandos ir PUP egzaminų. Du seminarai vyko mūsų rajone dėl brandos

egzaminų vertinimo, dalyvavome visos mokytojos, kurios taisys darbus. Su visa bendruomene

Page 35: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

35

„noriai“ dalyvavome išoriniame vertinime. Žinoma, kad rezultatai labai aptakūs, bet buvo

paminėtos mokytojos R.Baurienės pamokos, jų išbaigtumas ir vertinimo kokybė.

Dabar pradėjome vykdyti priemonių planą, pagal kurį visa bendruomenė taiso audito

pastebėtus trūkumus. Mokytoja R.Baurienė inicijavo straipsnio iš „Gimtojo žodžio“ aptarimą,

kuriame buvo akcentuojamas mokinių įsivertinimas pamokoje. Taip pat virš 30 mokytojų (ir

lituanistų ) išklausė geros lektorės – praktikės paskaitą – seminarą „Aktyviųjų metodų taikymas.“

Dabar mokytojai stebi pavyzdinių pamokų įrašus, pamokas analizuoja, aptarinėja.

Gamtos mokslų metodinė grupė

Šiais mokslo metais gamtos mokslų metodinė grupė buvo susirinkusi į pasitarimus 5

kartus. Apsvarstyta 10 klausimų. Dar vienas susirinkimas vyks, dėl birželio 2 dienos „Žaliosios

vėliavos“ dienos plano ir darbo ataskaitos aptarimo.

Per mokslo metus metodinė grupė pateikė šiuos siūlymus mokyklos darbo grupei ir

mokyklos tarybai.:

1 Diagnostinių testų 1-se gim klasėse rezultatų aptarimo išvadas.

2. Dėl olimpiadų mokykloje ir bandomųjų egzaminų organizavimo.

3. Dėl priemonių plano išorės audito išvadoms įgyvendinti.

Kaip ir praeitais metais, diagnostiniai testai buvo pravesti kiekvieno gamtos mokslo

atskirai. Diagnostinių testų rezultatai labai prasti. Šiais mokslo metais metodinė grupė aptarė

valstybinių ir egzaminų rezultatus, mokytojai individualiai susipažino su egzaminų rezultatų

analize. Buvo pravesti bandomieji biologijos, chemijos ir fizikos egzaminai. Laiku organizuoti

bandomieji egzaminai buvo naudingi, mokiniams geriau apgalvoti galimybes, pasirenkant

egzaminus. Aptariant rezultatus, buvo nutarta daugiau dėmesio skirti bandomųjų užduočių

sudarymui ir savalaikiam jų pravedimui kitais mokslo metais.

Gamtos mokslų rajoninėse olimpiadose šiais mokslo metais mūsų mokyklos mokiniai

užėmė prizinių vietų. Džiaugiamės, kad dar šias mokslo metais. turėjome visų dalykų prizininkų.

Metodinėje grupėje buvo pasidalinama informacija iš seminaro, kuriame buvo D.

Jasaitienė. Seminare buvo svarstoma vidurinio ugdymo programų projektą Metodinėje grupėje

aptarsime „Žaliosios vėliavos“ dienos planas. Ir šiais mokslo metais mokiniai paskatinti biologijos

mokytojų D. Jasaitienės ir A. Šukevičienės ir socialinės pedagogės Miglės Saladžiutės, dalyvavo

šiukšlių rinkimo akcijose ne tik mokykloje, bet ir rajono akcijoje ( Darom 2011).

Atsakingiausia metodinė grupė dirbo svarstydama pasiūlymus, kaip taisyti audito metu

iškeltus trūkumus.

Ir šiais metais 1 - mų c, d, e klasių mokiniai dalyvauja mokyklinėje akcijoje „Rink

baterijas“, kurios metu buvo renkamos išeikvotos baterijos, akcijos rezultatai bus apibendrinti

„Žaliosios vėliavos“ projekto metu.

Užsienio kalbų metodinė grupė

Mūsų metodinė grupė turi daug tikslų ir uždavinių, kuriuos siekia įgyvendinti per visus

mokslo metus. Todėl ir šiais 2010-2011 m.m. siekėme analizuoti ugdymo turinį, sudarėme teminius

planus, aptarėme darbą su vadovėliais, atlikome pagrindinių žinių patikrinimo testą I gimnazinėse

klasėse, svarstėme 2013 metų brandos egzaminų programą, teikėme siūlymus brandos egzaminų

programų koregavimui rajoniniame užsienio kalbų mokytojų metodiniame būrelyje. Ugdėme savo

profesines kompetencijas lankydami įvairius seminarus.

Norėdami skatinti mokinius domėtis užsienio kalbomis, kultūra bei išugdyti jų pagarbą

Europos kalboms, surengėme Europos kalbų dieną. Taip pat parašėme straipsnį ir patalpinome

keletą nuotraukų į mokyklos laikraštį „Langą“. Mokinių integracija į Europos kultūrą vyko

besiruošiant angliškos dainos konkursui ir jame dalyvaujant. Be to, mokiniai įgijo kalbinės patirties,

lavino socialines ir kultūrines kompetencijas. Smagu pastebėti, kad mūsų mokiniai dalyvavo

tarptautiniame projekte „Dvi šalys - viena istorija“. Sulaukus svečių iš Lenkijos Dzeldovo miesto

karalienės Jadvygos gimnazijos, mokiniai bendravo anglų kalba su svečiais, priėmė juos į savo

šeimas ir tokiu būdu įgavo įvairiapusės patirties. O du anglų kalbos mokytojai atliko vertėjų darbą

Page 36: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

36

ir tokiu būdu padėjo bendrauti formaliuose bei neformaliuose susitikimuose ir patys įgavo kalbinės

bei socialinės patirties.

Šiais mokslo metais gausus gimnazistų būrys aktyviai dalyvavo „Kalbų kengūroje“ anglų

kalba, vertimų ir iliustravimo konkursuose bei olimpiadose. Turime ir nugalėtojų. Siekdami ugdyti

gabius mokinius pravedėme anglų kalbos olimpiadas skirtingoms amžių grupėms. Tuo pačiu tai

buvo gera galimybė įvertinti mokinių žinias, tinkamai atrinkti kandidatus į rajoninę kalbų

olimpiadą. Anglų kalbos olimpiada vyko ir I gimanazinėse klasėse. Nors šių klasių mokiniai

negalėjo dalyvauti rajoninėje olimpiadoje, tačiau tikimės, kad tokia olimpiada paskatino mokinių

motyvaciją. Geriausių darbų nugalėtojams įteikėme padėkos raštus.

Kadangi mokykloje vyko 10 klasės bandomasis užsienio kalbų testų vykdymas, tai

nustatėme mokinių pasiekimus baigiant pagrindinio ugdymo programą (pagal Europos Tarybos

klabos mokėjimo lygius A2, B1 ir B2). Mokinių kalbų mokėjimo žinios pasirodė esą A2, B1 ir B2

lygių . Džiugu, kad nedaugelio mokinių žinių lygis yra A2 lygio. Dominuoja B1 kalbos mokėjimo

lygis, o tai yra siekiamas rezultatas. Žinoma, reikia pasidžiaugti, kad yra ir aukštesnį mokėjimo lygį

įvaldžiusių mokinių.

Eilinė ir svarbi tema buvo bandomasis anglų kalbos egzaminas. Po egzamino aptarėme jo

rezultatus, svarstėme problemas, stengėmės padėti dvyliktokams realiai įvertinti savo žinias ir

padėti teisingai pasirinkti egzaminą.

Kolegų pamokų stebėjimas išliko praktiškai neįvykdytas. Kadangi šiais mokslo metais

mokykloje vyko išorinis auditas, tai mokytojai nebenorėjo lankyti kitų pamokų ir tokiu būdu

nepasisėmė patirties. Nors ir buvo norinčių stebėti kolegų pamokas, mokytojai atsisakė ir

neorganizavo atvirų pamokų. Vis dėlto, po audito išvadų ir patarimų, mokytojai tobulino darbo

specifiką, dalyvavo seminare, skirtame audito metu užfiksuotiems trūkumams pašalinti. Deje, kai

kurie metodinės grupės nariai pasyviai dalyvavo priemonių audito trūkumams pašalinti svarstyme ir

nebuvo labai suinteresuoti įdėti savo pastangų ir laiko į trūkumų pašalinimą, jeigu tai reikalauja

papildomo ir neapmokamo darbo. O pedagoginių ir metodinių naujovių klaida taip pat nebuvo

gausi. Per šiuos mokslo metus esam sukaupę nedidelę anglų kalbos mokytojų metodinę medžiagą,

bet būtų girtina, kad vyktų nuolatinis dalijimais gerąja patirtimi. Beje, du anglų kalbos mokytojai

išvyksta į tobulinimosi kursus Londone, todėl tikėkimės, kad jų patirtis bus reikšminga mūsų

metodinės grupės nariams bei mokyklos mokiniams. Turime viltį ir uždavinį kitais mokslo metais

noriai dalintis ir semtis patirtimi.

Socialinių mokslų, ekonomikos ir dorinio ugdymo metodinė grupė

Šiais mokslo metais metodinė grupė buvo susirinkusi į pasitarimus 4 kartus.

Didžiausias dėmesys skirtas pirmų gimnazinių klasių mokinių adaptacijai, motyvacijai

didinti ir elgesiui gerinti. Pirmo metodinės grupės susirinkimo metu buvo suderintos mokomųjų

dalykų programos, pvz. geografijos ir tikybos dalykų suderintos temos apie pasaulio religijas, bei

M. Saladžiūtė parengė pranešimą apie motyvacijos skatinimo būdus.

Rugsėjo – spalio mėn. buvo organizuojamas pirmųjų gimnazijos klasių diagnostiniai

istorijos ir geografijos žinių patikrinimai, o spalio mėn. viduryje aptarėme diagnostinio testo

rezultatus bei problemų priežastis ir šalinimo būdus. A. Šapokienė apibendrino ir parengė istorijos

dalyko, o J. Vizbarienė ir V. Ribokas geografijos tyrimo rezultatus pristatė tėvams. Istorijos

patikrinimo rezultatai parodė, kad mokinių žinios labai silpnos ir jie mokosi tik atsiskaitymui bei

retam informacija išlieka ilgesnį laiką. Diagnostinio testo rezultatai buvo lyginami su 8 kl. metiniu

pažymiu ir pirmo semestro įvertinimais ir apibendrinant galima teigti, kad dauguma mokinių padarė

pažangą.

Geografijos testo rezultatai optimistiškesni, testą rašė 150 mokinių, o tik 5 mokiniams

nepasisekė įveikti testo. Testų rezultatai aptarti su mokiniais ir pirmokų tėvais .Numatoma ateityje

atsisakyti diagnostinių testų, nes mokslo metų pradžioje galima išsiaiškinti apie jų turimas žinias

individualiai ir bendrame tėvų susirinkime pateikti rezultatai naudos neduoda. Kiekvienam tėvui

rūpi asmeninis vaikas, o ne apibendrintos mokyklos mastu išvados

Page 37: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

37

Buvo svarstyta dėl istorijos dėstymo metodikos 10 kl., pagal vadovėlį „LAIKAS“ ir

pritarta jį naudoti ateityje, nes daug pateikta metodų pamoką paversti šiuolaikiška, informatyvia bei

įdomia. Tik trūkumas vadovėlio per mažai temų skirtų Lietuvos istorijai , o valstybiniame egzamine

XX a. Lietuvos istorijos įvykiai sudaro 40 procentų klausimų.

Istorijos mokytojos aktyviai dalyvavo projekto „Dvi šalys - viena istorija“ renginiuose su

Lenkijos Respublikos Dzialdovo miesto Karalienės Jadvygos gimnazijos delegacija.

Svarstėme ir išorės auditorių pateiktas išvadas ir siūlėme pirmiausia gerąja patirtimi

pasidalinti metodinėje grupėje.( Kokius žinome ir taikome aktyvius mokymo metodus, stebėti

kolegų pamokas ir aptarti kokie metodai efektyvūs konkrečiai klasei)

Aptarta bandomųjų istorijos valstybinių ir geografijos mokyklinių egzaminų rezultatai.

Laiku organizuoti bandomieji egzaminai buvo naudingi, mokiniams geriau apgalvoti galimybes,

pasirenkant egzaminus. Aptariant rezultatus, buvo nutarta daugiau dėmesio skirti bandomųjų

užduočių sudarymui ir savalaikiam jų pravedimui kitais mokslo metais.

Nuolat kaupiama metodinė medžiaga ir kuriama jauki darbinga aplinka.

Neįvykdyti darbai- susitikimas su Utenos gimnazijų socialinių mokslų grupių nariais-

nuspręsta kad netikslinga susitikti, nes bendraujama rajono geografų ir istorikų bendruose

metodinių grupių susitikimuose.

Išvyka į Daugailius bei seniūnijos apylinkes nukeliama sekantiems mokslo metams.

Kūno kultūros, technologijų ir menų metodinė grupė

Mokslo metų pradžioje susijungus kūno kultūros, technologijų ir menų mokytojams

patvirtintas bendras naujos metodinės grupės veiklos planas, svarstyti ir patvirtinti teminiai darbo

planai, išrinktas metodinės grupės pirmininkas. Jau spalio viduryje metodinė grupė kartu su

direktoriaus pavaduotoja N. Zabukiene aptarė šiuolaikinės pamokos planavimo ir organizavimo

principus, svarstė gimnazijos prioritetus, tikslus ir uždavinius. Po išorės auditorių stebėtų pamokų

džiaugiamės užfiksuotais labai gerais pasiekimais muzikos, dailės, šokio, dramos pamokose, gerų

pastebėjimų rasta kūno kultūros pamokose bei būrelių veikloje. Tuo pačiu suprantame, kad turime

tobulėti, gerinti mūsų vedamų pamokų kokybę. Metodinėje grupėje aptarėme ir pateikėme siūlymus

administracijai tobulintinais mokyklos veiklos aspektais, aptarėme priemonių planą išorės audito

išvadoms įgyvendinti 2011-2012 metais, svarstėme I-II semestro rezultatus bei sprendėme

organizacinius klausimus ruošiantis tradicinėms gimnazijos šventėms. Norėtųsi, kad stiprėtų

bendradarbiavimas, lengviau spręstųsi problemos ruošiantis renginiams.

Projektai:

Šiais mokslo metais gimnazija toliau vykdė stambų tarptautinį projektą, kuris tęsiasi jau

dvejus metus.

Projektas skirtas Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms. Tema: „Lietuva ir Lenkija – dvi

šalys, bendra istorija“. Gegužės 17-22 dienomis gimnazijoje lankėsi 5 mokytojų ir 12 mokinių

delegacija.

Delegacijos vizitas sutapo su pasiruošimu švęsti Utenos 750 metų jubiliejų, todėl visa

veikla buvo nukreipta ta linkme.

Svečiai liko patenkinti suteikta galimybe pasigrožėti mūsų rajono apylinkėmis, įžymiomis

vietomis.

Gimnazija didžiuojasi tradiciniais renginiais — gimnazijos gimtadieniu, kuris švenčiamas

visą savaitę lapkričio mėnesį, teatrų dienomis kovo – balandžio mėnesį (taip pat 3 – 4 dienas),

tradicinėmis gimnazistų krikštynomis, ataskaitiniais koncertais visuomenei po 1 – 2 kartus per

metus.... Klasėse labai populiarūs gimtadienių žiburėliai prie gimnazijos židinio, ekskursijos į

televizijos laidų rengiamus įrašus, šiemet nemažai 1-ųjų gimnazijos klasių vyko į įvairias

edukacines programas.

Page 38: INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLĄ€¦ · Parengtas projektas „Rūkymo žala žmogaus sveikatai“. Buvo apklausti 9-ų kl. mokiniai, padarytos išvados.Projektą pristatė 3e kl

38

10. Informacija apie mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus. Tėvai ir mokiniai su mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais gali susipažinti

mokyklos interneto svetainėje, kurios adresas http://www.saule.utena.lm.lt