Infoguide for B¸ i Vester¥len 2015

 • View
  223

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Her er infoguiden for Bø i Vesterålen for 2015, med info om overnatting, turist-tilbud og andre tilbud. Brosjyren er gitt ut av Bø Kommune.

Text of Infoguide for B¸ i Vester¥len 2015

 • Eventyrlige B!

  Eventyrlige B!

 • Velkommen tileventyrlige BVihargledenavnskederevelkommentilvrkommune,entypiskskeri-ogjordbrukskommune.

  Bkanbypenvakkernatur,hyefjell,hav,skeogfuglefjell,ogettriveligogtradisjonsriktmiljsomvildannerammenrundtdinferieher.

  Dennebrosjyrenertenktsomethjelpemiddelforsikreatdufrmestmuligutavdinferie.

  Haenriktiggodferieogvelkommenig jen!

  Vi er glad i naturen vr.Vi deler den g jerne med deg.Takk for at du hjelper ossmed holde den ryddig og ren

  Welcome to BWehavethepleasureofwelcomingyoutoourmunicipality,atypicalshery-andfarmingcommunity.

  Bcanoffermagnicentscenery,steepmountains,seaandshing,BirdRocksandaquaintenvironmentrichintradition-thingswhichwillformtheframeworkofyourholidayhere.

  Thisbrochureisintendedtohelpyoumakethemostofyourholiday.

  Haveareallyenjoyableholiday-andwelcomeback!

  We love our nature.We dontt mind sharing it with you. Thank you for helping uskeeping it tidy and clean

  Willkommen in BWirwnschenSieinunseremKreis,eintypischeFischereikreisrechtherzlichwillkommen.

  BbieteteinewunderschneNatur,steileBerge,Meer,VogelbergeundeintraditionsreichesMilieu,dasdenRahmenumIhrenUrlaubbildet.

  DamitSiedieseAngeboteinAnspruchnehmenknnen,habenwirdieBroschrealsHilfefrSieangefertigt.AlsstndigerBegleiterstehtsieIhnenimmerzurVerfgung.

  WirwnschenIhneneinenschnenUrlaubhier,undbesuchenSieunsgernbeieinerspterenGelegenheit!

  Wir lieben unsere Natur.Wir teilen sie gern mit Ihnen.Vielen Dank fr Ihre Hilfe, sieaufgerumt und sauber zu halten

  (N)Utgiverneerikkeansvarligforeventuellefeilellerforandringer.(E)Thepublishercanacceptnoresponsibilityforerrorsinthebrochure.(D)DieHerausgebertragenkeineVerantwortungfrFehlerodernderungen.

 • TuristinformasjonTourist offi ce / Tourist Bro

  B kommune Tlf:76114200

  post@boe.kommune.nowww.boe.kommune.no

  Regionalt turistkontor Sortland Besksadresse:Kjpmannsgt2,Sortland

  Postboks243,8401SortlandTlf:76111480

  E-post:turistinfo@vestreg.nowww.visitvesteralen.com

  Tekst:IngridLekven,seL.SamuelsenogKineAnetteJohnsenFoto:AlfOxem,KineAnetteJohnsen,IngridLekven,IanRobins,FredOlufHanssen,BjrnarHanssen,

  MarenoLeonhardsen,AndersGrimsmo,Anne-LiseRobertsen,OleRichardRobertsen,OddHkonBjugn,MortenRnningen,SivWangen,ysteinO.Jack-RogerLihaugogysteinLundeIngvaldsen.

  Oversetting:KatieHankenogAnnKarinaJakobsenBrosjyrenetutgittavBKommune,kulturkontoret/BMuseum/EventYRAS

 • BliggerytterstihavgapetpvestsidenavyriketVesterlen.VihardptossEventyrkommunenfordinaturen,folkeneogfortellingeneereventyrlige,ogfordidennordnorskeeventyr-dronningenRegineNormannhentetsinehistorierherfra.

  Vel2800menneskerboriB.Bosettingenerspredt,mentettstedeneEidet,StraumeogSteinekantilsammenbypaltmantrengeridagliglivet.Folkleveravskeoglandbruk,mangearbeiderogsidetoffentligeogiservicebransjen.TuristnringenerivekstiEventyrkommunenoghyttefolketharforlengstfunnetsittparadisher.Sombeskendefinner du mange trivelige overnattings- ogspisestederspredtoverhelekommunen.

  Landskapetherereventyrlig.MedstorvariasjonfralunevikerogskjrgrdsidylliGuvg,HaugsnesogRingstad-omrdenetildetgolde,vrbitteogpnelandskapetutmotNordishavetrundt

  NykvgogHovden.Naturopplevelseneermangeogmangfoldetifugleogdyreliveterisegselveventyrlig.Beretautentiskeventyr.Hererlitejleriogtrendyurbanisme,menderimoterdetikkevanskeligtreffepslagferdigeogg jestfriebfjerdinger.

  DennordnorskeeventyrdronningenRegineNormann(18671939)komfraB.Hunvarensterk,kvinne-ligAsbjrnsenogMoeisinsamtidogskrevkunst-eventyr.Huneridagenstor,menganskeskjultlitterrskatt.Reginegastemmetildetnordnorskekystlandskapets eventyr og fortellinger. Bkommuneharkonsentrertmyeavsinkultursatsingrundteventyrogmuntligefolkeminner.Sisteukai juliarrangererviReginedagan,enfestivalforeventyr,fortellingogkulturopplevelser.Sewww.reginedagan.noformerinformasjon.

  Eventyrlige B et sted for naturopplevelser,

  fortellinger og eventyr!

  Foto:ysteinLundeIngvaldsenFoto:IanRobins

 • KOMMUNIKASJON

  FlyKortbaneyplasspSkagen(1timeskjring)ogAndenes (2,5 timer). Harstad/Narvik lufthavnEvenes(2,5timer).

  BtIVesterlenanlperhurtigrutaRisyhamn(Andy),SortlandogStokmarknes.

  BilCa50minutterskjreturfraSortlandtilStraume,midtiB.

  Buss og taxiBussforbindelsemedSortlandregangerdagligp hverdager. www.177.no. Taxi: 76 13 77 00.For tilbud p annen busstransport, kontaktBtaxiog turbussp76 137700.Dehenterg jernegrupperiminibuss/bussogkjreroftefrayplassene i turistsessongen for hentebeskendetilreiselivsanleggene.

  SykkelBerdenperfektesykkelkommunen,ogkanlettopplevebdeskjrgrdsidyllogdramatiskefjellpsammetur.Kanskjeendogsamtidig!Noenfreise-livsanleggleierutsykler.DukankjpeenSykkelguidepSortlandturistinformasjon,ring76111480.

  OPPLEVELSER OG AKTIVITETER

  Turlyper Sekartibrosjyrenforturlypeforslagellerwww.vesteraalen-regionraad.no/turmal/bo.htmellerwww.boe.kommune.no.Mangelypererletttilg jengeligeogenkleg: TurfraSundrundtfjelletSkata,medrast i

  gapahukender. TurfraHandkleppan,Straumsjen,tildefraytta

  grdeneiVikan. FraGuvggrenmerkaturtilBreitinden. VedGuvgliggerogsVesterlenturlagsitt

  ottehytteanleggenkortturfraparkerings-plassen,likeovenforGuvghavn.

  DenmestpopulretureniBerkanskjeturentilLosjehytta,ovenforSteine.TurenstarterfraBrenna.HerfrakandugvideretilfjelltoppenVetten.Sekartetoginternettforlyper.

  OrganiserteturerogturmasjerkandulesemerompBKommuneshjemmesider(boe.kommune.no).

  hste av naturen IallutmarkiBerdetlovhstebr,soppogandrenyttevekstertilegetbruk.Dukandrivefrittfritidsskeihavetoginoenvannogdukanjakte.Deterrenluksustaforsegavnaturensskattkammeravsk,blbr,tyttebrogmulter,kantareller, piggsopp, steinsopp og naturligeurter!

  Jakt Erduinteresserti jaktmduforholdedegtilreglerogdatoer fordette. I hovedsakerdetrypejakt som er mulighet delta p. Detnnes ogs stadig ere og strre elgvald iB. Ved sprsml, henvend deg til landbruks-kontoretiBkommune.Telefon:76114362.

  Foto:ysteinO. Foto:IanRobins

 • FiskevannVesterlenRegionrd(www.vestreg.no)harengodoversiktoverskevanniVesterlenpsinenettsideroghenvisning til hvorman fr kjptskekort.Fiskekort kjpes oftest fra grunneierlagene.Noengrunneierlagtillaterfrittskemedstang.IskevanneneskesdethovedsakeligetterrretogimangeavvassdrageneiBgrdetogsoppanadromsk.

  Hav skeMangereiselivsbedrifterleierutbterdukandrautmedpegenhnd.Deterfgodkjenteskebter for passasjertrakk i B. Det nnesimidlertidmulighetbdeforleiegodkjentbtmedskipperogforleiehurtiggendeRIBmedbtfrer.DukanskebdeseiogtorskihavetutenforBomsommeren.Erduheldigkanduogsfsteinbitogkveitepkroken.Vivisertilannonseridennebrosjyrenformerinformasjonomutleieavbter.

  FugletittingBkommunehargittutennbrosjyreomfugler.Dennennesbarepnorskogkankjpesiturist-informasjonen.

  IBnnesrefuglereservater:yaFrugga,utenforHovden.NykeneutenforNykvg.StraumenaturreservatvedSaltvannet.Dernnerduogsetfugletittertrn.

  Hognvran,holmerutenforRamberg.

  Straumenaturreservaterletttilg jengeligogetavderikestevtmarksomrdeneiVesterlen.Dernnesmangetyperenderogvadereogsvaner,horndykker, storlom og sivsanger, med ere.Nykvgeneretannetletttilg jengeligomrdeforobserveresjfuglogrn.RambergtjnnanogAstersetmyranertoandreletttilg jengeligeogartsrikevtmarksomrder.

  P sykkel i B HusetpYttersidenergodkjent"Velkommen-syklist-bedrift"ogdeleierogsutsykler.Ring90640591GjestersomborpSkagakaiakanogsleiesyklerder.Ring92063875.FjordcamperogsgodkjentVelkommen-syklist-bedriftogharsykkelutleie.Tlf76137640

  Camping med bobil og campingvognIEventyrkommunenerdetntdrapturmedbobilogcampingvogn.PStraumekandufyllevannvedrasteplassenvedsidenavrundkjringen.DetermuligparkerepnedsidenavStraumesamfunnshusisentrumogvednaturreservatet.Ringeventuelt95267 069.VedFjordcampogEidetSjcamperdetmuligheterfortmming.Fjordcamptilbyrogsoppstillingogstrm.VedVinjesjenkandu,pforesprsel,campepbtforeningensomrde.Hovdensamfunnshusharstrmuttak.Guvgbtogsjhusutleielikes.PgamleBstrandskolekandufstrmogtilgangtildusjogkjkken.Sekartet.

  Foto:ysteinO.Foto:ysteinLundeIngvaldsen

 • OPPLEVELSER RET RUNDT Fornminner/Gravplassen p FreVesterlenharNord-Norgesstrstesamlingavgravhaugerogoldtidsfunn.Avderundttotusenregistrertegraveneidistriktetnnesover600iB.GravplassenpFreeretavlandsdelensviktigstefunnstedermedgraverfra3-500e.kr.Herbledetfunnetbarneleker,bronsjeg jenstander,vpen,dyrogallevargravlagtibjrneskinn.ManfantogsetvakkertgrntglassfraRihndaleniTyskland.Gravplassenertilrettelagtforpublikumogmerketmedskilt.Sekart.

  B Kirke BkirkestrpgrdenB,etgammeltkirkestediVesterlen.Denfrstekirkenherbletroligbygdomkringr1340.Dagenskirkeerden6.somerbygdpdettekirkestedetogerbygdmellom18221824.Foravtalebeskikirken,ring76114364.SeeventueltBkommunesnettsiderforoversiktovergudstjenester.

  Malnes kirkeMalneskirkeliggerpEidetogseesbestidetduseiler innsanfjorden.Detteerenottogmajestetisklangkirkeitre.Kirkableinnvieti1895.ArkitektforkirkavarOleScheistren.

  B folkebibliotek BfolkebibliotekliggerpSteine.Bibliotekharnoeforallealdre,behovoginteresser.VilduvitemeromB?Pbiblioteketkanvihjelpedegmeddetmeste.Herkanduogftilgangtilinternett,ogharduegenpcsharvitrdlstnettverk.Telefon76135397.

  Museum Nord B Museum/Skulpturlandskap NordlandP den gamle lensmannsgrden Parkvoll frdu innblikk i nordnorsk kystkulturog imuntligfortellertradisjon.Mankanbeskeeneventyrskog,etalvebergogseereinteressanteutstillinger.

  MtogsMannenfraHavet(SkulpturlandskapNordland)ogblikjentmedRegineNormann.Idetgamlelensmannskontoretharvimuseumsbutikkogkaf.Lesmerpwww.museumnord.no/bo.Seogsannonse.

  Litlya/Litly fyrFlotteturmulighetermedinformativkulturstipLitlya.SammenmednaboyaGaukvryaharLitlyavrtetkultursentrumihavet.Herharboddfolksidensteinalderen.Idagerdetbarehavrnaogfyrhuldra ig jen. LitlyfyrerdetvestligstepunktetiVesterlen.Enperfektplassfornnero&kraft.Overnattingiunikeomgivelserellerlnsjetteravtale.Lesmerpwww.litloyfyr.no.Btskysskanord