Info Swarz™dz - nr 3 - Stycze„ 2009

 • View
  218

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Info Swarzędz - Bezpłatny miesięcznik informacyjno-reklamowy

Text of Info Swarz™dz - nr 3 - Stycze„ 2009

 • Stycze2009

  nr 3

  Bezpatny miesicznik informacyjno-reklamowyRehabilitacja w piguce str. 5

  KONKURS! Wing Tsun 3 karnety do rozdania str. 7

  GAZETA BEZPATNA

  ISSN 1899-9735 | nakad: 5 000 szt. | www.infoswarzedz.pl

 • str. 2 Stycze 2009

  Info Swarzdz nr 3 Stycze 2009

  Adres redakcji: Bogucin, ul. Jodowa 8,62-006 Kobylnica,tel.kom.: +48 504 512 779,e-mail: redakcja@infoswarzedz.plwww.infoswarzedz.pl

  Reklama:www.infoswarzedz.pl/reklamae-mail: reklama@infoswarzedz.pl

  Redaktor naczelny: Jacek Bura

  Wydawca: JeyBi DESIGN - Jacek Burawww.jeybi.eu

  Druk: Gra ka zakad poligra czny,ul. Leszka 22, 61-062 Pozna

  Redakcja Info Swarzdz nie odpowiada za tre ogosze, reklam i artykuw spon-sorowanych. Redakcja nie zwraca mate-riaw niezamwionych. Zastrzega sobie

  prawo do redagowania nadesanych tekstw. Materiay najlepiej przesy-a w formie elektronicznej (teksty w plikach: txt, word, open o ce, pdf; zdjcia i obrazy: jpg, ti , pdf). Przedru-kowywanie i kopiowanie meteriaw lub ich czci tylko za pisemn zgo-d redakcji. Anonimw nie publikujemy. Info Swarzdz jest bezpatnym perio-dykiem. Zapraszamy do wsppracy!

  Artyku | Redakcja

  przy ulicy Poznaskiej 25. Na-sza gmina zakupia niezbdny sprzt dla Zakadu Gospodar-ki Komunalnej, oraz oddaa do uytku now kwater na ska-dowisku odpadw komunalnych w Rabowicach.

  We wstpnym planie zada, przewidzianych przez Gmin Swarzdz na rok obecny, znajdu-je si modernizacja nawierzchni ul.Cieszkowskiego w Swarzdzu, oraz przebudowa skrzyowania ul.Kirkora z drog krajow nr 92. Przewidziano rwnie zmian or-ganizacji ruchu na skrzyowaniu ulic: Polnej, redzkiej i Rabo-wickiej w Swarzdzu. W planach widnieje take budowa na-wierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy kowej w Gruszczynie.

  Jak wida z powyszych da-nych, rok 2008 nie by straconym czasem, jeli chodzi o inwestycje realizowane w naszej gminie. Dla wielu, informacje te nie stanowi adnej nowoci, gdy zmiany za-chodzce na Swarzdzkich uli-cach, widoczne s goym okiem. Spraw oczywist jest fakt, i s one realizowane, aby nam, mieszkacom, yo si coraz le-piej, tak wic obserwujmy je z umiechem i z optymizmem wy-czekujmy, co przyniesie nam ko-lejny rok.

  Emilian Knypiski

  Podsumowanie ubiegego roku

  Miniony rok, okaza si pomyl-nym okresem czasu dla naszej gminy, jeli podsumowa wszyst-kie zrealizowane inwestycje. Za-nim jednak wyszczeglnimy nie-ktre z nich, naley podkreli, i prawie jedna trzecia z nich, re-alizowana bya w obrbie miasta Swarzdz. Mona tutaj wyr-ni remont cigu pieszego przy ul.Cmentarnej. Prace zostay za-koczone z kocem Wrzenia, a wic nie pogorszyy one orga-nizacji ruchu w dniu Wszystkich witych. Podobne inwestycje miay miejsce na ul.Kociuszki i ul.Zamkowej. W ramach remontu ul.Wielkiej Rybackiej, ul.Fredry, ul.Spokojnej, ul.Miej, ul.Reymon-ta, ul.Skodowskiej-Curie, oraz ul.Kochanowskiego, pooone zostay nowe nawierzchnie, wraz z odwodnieniem, a do ul.Modrze-jewskiej doprowadzono kanaliza-cj sanitarn.

  W planach na rok obecny, znaj-duje si zakoczenie prac, przy trwajcej aktualnie budowie na-wierzchni i odwodnieniem ulicy Bema. Na rok 2010 przewidzia-no natomiast nalizacj budowy kolektora deszczowego prowa-dzcego do Staww Antoni-skich. Spord inwestycji zre-alizowanych w naszej gminie naley wyrni budow struk-

  tury owietleniowej na ul.Wie-owej, ul.Zieliskiej, ul.Mito-wej, ul.Mirtowej, ul.Rumiankowej, oraz ul.Nowowiejskiej, zlokalizo-wanych w Gruszczynie. Kolej-ny projekt obejmowa zblione prace w Jasiniu, przy ul.Malwo-wej, ul.Krokusowej, ul.onkilowej, oraz ul.Sza rowej. Rozbudowa-na zostaa, take sie owietle-nia w Rabowicach na ul.wier-kowej i ul.Olszynowej. Natomiast w Bogucinie, trwaj obecnie pra-ce przy budowie nawierzchni ul.Olchowej i ul.Winiowej. Za-koczenie prac przewidziano na 31 sierpnia tego roku.

  W 2008 roku nasza gmina re-alizowaa, take inwestycje nie-zwizane z infrastruktur drogo-w. By to m.in. remont wietlicy w Wierzonce, remont wietli-cy w Uzarzewie, remont dachu przedszkola w Zalasewie, mo-dernizacja instalacji grzewczej w Szkole Podstawowej w Ko-bylnicy. W Swarzdzu zostao oddane do uytku, dugo ocze-kiwane lodowisko przy pywal-ni Wodny Raj. Prace przygoto-wawcze zakoczone zostay w listopadzie. W ramach ubiego-rocznych modernizacji, zrealizo-wano rwnie modernizacj bu-dynku Szkoy Podstawowej nr 4, oraz budynku Szkoy Podstawo-wej nr 1. W ramach planu inwe-stycyjnego, zakoczona zostaa adaptacja budynku biurowego

 • www.infoswarzedz.pl str. 3

  OGOSZENIA DROBNE

  Docieplanie budynkw tel.: 0 501 41 57 88, 061 897 65 55 Usugi krawieckie tel.: 0 509 95 23 49 Ubezpieczenia os. Dbrowszczakw 8/22, Swarzdz tel.: 0 61 817 36 87, 0 603 805 823 Sprzedam samochd marki Ford Focus, rok produkcji 2002, 1.8 turbo diesel, elektr. szyby, centralny zamek, klimatyzacja; tel.: 0 501 354 595, e-mail: martusia22972@o2.pl cena: 17 800 (do uzgodnienia) Zakad krawiecki MODYSTYNA, peen zakres usug, fachowe doradztwo.os. Zygmunta III Wazy 6, Swarzdz, tel.: 0 507 506 620 Aranacja, projektowanie, pomoc w adaptacji wntrz. Dekorator wntrz tel.: 0 504 927 099 Kompleksowe remonty oraz wykaczanie wntrz, fachowe doradztwo, w razie potrzeby pomoc dekoratora wntrz tel.: 0 505 564 226 Serwis Szklarski 24h szyby, lustra tanio i solidnie tel.: 0 501 454 467 Sprzedam organy CTK 731 + stojak Krzysztof, tel.: 061 817 30 41 Tipsy elowe tanio i precyzyjnie wykonam tel.: 0 785 479 782 INSTALACJE wodno-kanalizacyjne i centralne- go ogrzewania w miedzi i plastikutel.: 0 606 396 934 Terapia afazji i znieksztace mowy. Neurologopeda tel.: 0 608 838 707 Caodobowa pomoc drogowa i holowanie po- jazdw - Swarzdz, Pozna, Wielkopolska, Europa. Dzwo ca dob tel.: 0 503 750 310

  Podejm si opieki nad dzieckiem popoudniami, tel.: 0 501 253 921 Zaopiekuje si dzieckiem u siebie w domu. Jestem mam dwjki dzieci uczcych si, tel.: 0 785 479 782Szukam pracy chaupniczej, tel.: 0 667 024 408

  Gieda pracy | Ogoszenia drobne | Reklama

  GIEDA PRACY / SZUKAM PRACY

  Posiadam dwuletnie dowiadczenie pracy w biu-rze w rmie produkcyjnej oraz picioletnie w r-mie edukacyjnej. Mam due umiejtnoci w ko-munikacji interpersonalnej. Chtnie spotkam si, aby dokadniej zaprezentowa swoj osob tel. 0 609 475 515

  Szczliwego 2009 rokuyczy redakcjaInfo Swarzdz

 • Reklama

  str. 4 Stycze 2009

  Dotp

  ne o

  leje

  : syn

  tety

  czne

  , ps

  ynte

  tycz

  ne, m

  iner

  alne

  ul. G

  nie

  nie

  ska

  79, J

  anik

  owo,

  tel.

  0 61

  878

  08

  34

  ALUZJE drewniane/aluminioweROLETY

  MOSKITIERY ramkoweMATY bambusoweWERTIKALE

  tel. kom.: 0 603 966 569tel. / fax: 061 820 80 42e-mail: roldan@g.pl

  gwarantujemy niskie ceny

  pomiar, wycena, monta GRATIS!

  materiaowe w kasetach i wolnowiszce

  strony www sklepy i serwisy internetowe oprogramowanie na zamwienie hosting serwis komputerowy (dojazd)

  tel.kom.: 0601 518 750 tel.: 061 624 34 12fax: 061 624 34 13info@grandsoftware.plwww.grandsoftware.pl

  ww

  w.grandsoftw

  are.pl

  Biuro Lotnicze Oltour PoznaBILETY LOTNICZEzadzwo: 061 842 75 14zapytaj: poznan@oltour.pl

  NAJLEPSZE KALKULACJE! SPRAWD!ZAPRASZAMY FIRMY DO WSPPRACY

 • www.infoswarzedz.pl str. 5

  Reklama | Artyku

  1.refundacja

  2.pomagamy

  w zaatwianiu formalnoci

  3.zapewniamytransport

  Sprzt rehabilitacyjno-medyczny

  wzki inwalidzkie, balkoniki, kule, ortezy, pieluchomajtki itp.

  Swarzdz, ul. E. Orzeszkowej 15Zadzwo tel.: 061 876 02 96, 0512 964 582

  www.artmed-sklep.pl

  wzki inwalidzkie, balkoniki,kule, ortezy, pieluchomajtki itp., y, p

  Ilo niepenosprawnych w Polsce wci wzrasta. Wie si to z kwesti starzenia si spoeczestwa, ale take z du liczb wypadkw drogowych. Sta-tystyki pokazuj, e przez ostatnich par lat grupa niepenosprawnych wzrosa o 46,1%, a okoo 60% z nich to ludzie modzi.

  Dlatego coraz bardziej znaczc dziedzin medy-cyny staje si rehabilitacja. Dziki niej ludzie scho-rowani mog liczy na pomoc w uaktywnieniu -zycznym.

  Powszechno. Kady czowiek ma prawo do ak-tywizacji ruchowej, a take spoecznej. Z pomoc przychodz wszelkiego rodzaju instytucje, placw-ki rehabilitacyjne, gabinety masau oraz sklepy ze sprztem rehabilitacyjnym. Warto tutaj wspomnie o tym, e leczenie, a take wiele sprztu i artyku-w rehabilitacyjnych refundowane jest przez NFZ, niektre nawet w 100% (np. wzki inwalidzkie).

  Wczesno zapocztkowania. Proces leczenia powinien rozpocz si moliwie jak najwczeniej. Wczeniej rozpoczta rehabilitacja pozwala osi-gn lepsze efekty w leczeniu chorego.

  Rehabilitacja medyczna przypiesza powrt do zdrowia. Proces ten na pocztku potrzebuje wsp-dziaania z pielgniarkami i korzystania ze rodkw rehabilitacji. W pniejszych etapach rehabilita-cji, gdy niepenosprawny zaczyna odzyskiwa siy, z reguy opieka eksperta nie jest ju konieczna. Je-eli pacjent wykazuje silne pragnienie powrotu do zdrowia lub chocia zatrzymania procesu tracenia, moe rozwija rehabilitacj samodzielnie czy te z pomoc krewnych i znajomych.

  Aspekt spoeczny. Rehabilitacja jednak to nie tylko wiczenia zyczne. To take kontakt z psy-chologiem, logoped, czy terapeut zajciowym. To rwnie dziaanie spoeczne, ktre ma za zadanie pomc chorym w znalezieniu zatrudnienia. Rehabi-litacja taka umoliwia korzystanie z porednictwa pracy oraz rnego rodzaju szkole zawodowych. Za spraw rehabilitacji spoecznej osoby niepeno-sprawne mog dowiedzie si, jakie przysuguj im prawa, gdzie szuka pomocy.

  Nie zapominajmy na koniec, e rehabilitacja jest przebiegiem cigym i najlepsze efekty uzyska mona dziki regularnej i dugotrwaej pracy cho-rego.

  Jakub Matuszewski

  Rehabilitacja w piguce

  Refundowane sprzty

  Pomocne instytucje

  wzki inwalidzkie 100% refundacjibalkoniki 70%ortezy (s