Indsatser og vandv¦rker

  • View
    45

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Indsatser og vandværker. Gennemgang af mulige indsatser Indsatser relevante for vandværkerne på Orø Kort vandværksgennemgang. Mulige indsatser. Dyrknings- og driftsmæssige tiltag. Mulige indsatser. Ændret arealanvendelse. Mulige indsatser. Ændret vandværksdrift og indvindingsstruktur. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Indsatser og vandv¦rker

Holbæk Øst kortlægningsområdeKort vandværksgennemgang
Efterafgrøder
Fjerner pesticidbelastning
Begrænser pesticidforurening
Orø Kortlægningsområde
Orø Kortlægningsområde
Forbedret vandkvalitet
Forhindrer utilsigtet nedsivning
Forhindrer utilsigtet nedsivning
Vandsamarbejde
Orø Kortlægningsområde
Reducerer risiko for forurening
Reducerer risiko for forurening
Etablering af nye nedsivningsanlæg
Reducerer risiko for forurening
Reducerer risiko for forurening
Giver inspiration til miljøvenligt havebrug og håndtering af kemikalier
Information om korrekt sløjfning af ubenyttede brønde og boringer
Øger interessen hos borings-/brøndejere og kan føre til flere sløjfninger
Information om olie- og benzintanke
Kan føre til øget interesse hos tankejere og måske føre til korrekt afblænding
Orø Kortlægningsområde
Tilsyn af landbrugskonsulent
Reducerer pesticidbelastningen
Orø Kortlægningsområde
Fastholder eksisterende grundvandsdannelse
Friholdelse af (OSD) og oplande for forurenende aktiviteter og virksomheder
Reducerer forureningsrisiko
Lettere etablering af fremtidige kildepladser
Revision af områdeudpegninger
Grundvandshensyn i lokalplaner
Reduktion af kvælstofbelastning på udvalgte arealer inden for indsatsområderne mht. nitrat.
Udlægning af boringsnære beskyttelsesområder omkring indvindingsboringer.
Opsporing af brønde inden for grundvandsdannende oplande
Information til landmænd fra landbrugskonsulenter samt uddannelse af tilsynsmedarbejdere og planafdeling i kommunen.
Informationskampagner
Undersøgelser af pesticider i brønde og boringer uden krav til dette.
Sløjfning af filtersatte sonderinger.
Ingen fast tidsplan, pauser undervejs, frokost ved 11:30-tiden
*
Ingen tydelig sammenhæng mellem lertykkelse og nitratforekomster
Mange fund i oplandene, men kun i en indvindingsboring (Salvig Vv)
Men nitratfronten nærmer sig sandsynligvis !
Orø kortlægningsområde
Orø kortlægningsområde
Lertykkelse 5-15 m i oplandet. Nitrat i grundvand, men ikke i drikkevand.
Relativ høj pot. nitratudvaskning. MTBE i en moniteringsboring, men ikke analyseret igen
Indsats: Nedbringelse af kvælstofbelastning. Monitering i U-boringer.
Orø kortlægningsområde
Orø kortlægningsområde
Lertykkelse 5-12 m i oplandet. Ingen nitrat i drikkevandet, men høj konc. (100 mg/l) 5 mut.
Ingen øvrige problemstoffer i grundvandet.
Indsats: Nedbringelse af kvælstofbelastning i indsatsområdet. Monitering i U-boringer.
Orø kortlægningsområde
Orø kortlægningsområde
Lertykkelse 10-20 m i oplandet. Ingen nitrat i drikkevandet, men flere fund over grænseværdien i primært mag. i oplandet.
Formentligt relativ høj N-belastning i oplandet.
Indsats: Ingen forøgelse af N-belastning i indsatsområ-det. Monitering i brønd på Skovhøjgård.
Orø kortlægningsområde
Orø kortlægningsområde
10 m ler i nordlig del af opland, men under 5 m i den sydlige del. Relativt høj pot. nitratudvaskning.
Høj nitratkonc. (29 mg/l) i sydlig boring. Lav konc. i den nordlige boring.
Indsats: Nedbringelse af N-belastning i indsatsområdet. Begrænset indvinding fra sydlig boring. Jævnlig monitering for nitrat i sydlig boring.
Orø kortlægningsområde
Orø kortlægningsområde
Over 10 m ler i meste af opland. Høj pot. nitratudvaskning (100-200 mg/l).
Ingen nitrat i grundvandet, men fund af høj konc. i primært magasin på Elmely. Muligvis nedsivning af spildevand tæt på boring.
Indsats: Ingen forøgelse af N-belastning i indsatsområdet. Klarhed over afløbsforhold i den nordlige del af oplandet.
Orø kortlægningsområde
Orø kortlægningsområde
10-15 m m ler i meste af opland. Middel pot. nitratudvaskning.
Ingen nitrat i grundvandet, men fund af høj konc. i primært magasin på Elmely. Kloridindholdet er forhøjet (114 mg/l) grundet boringsplacering tæt på kysten.
Indsats: Ingen forøgelse af N-belastning i indsatsområdet. Opmærksomhed på kloridindholdet.
Orø kortlægningsområde