indrumar retele

Embed Size (px)

Text of indrumar retele

 • 7/23/2019 indrumar retele

  1/63

  Lueian

  TOMA

  Bogdan

  OTOMEGA

  I,t

  II\I}RT}VIA-R

  I}8

  trABORATORT}E

  RETETE

  EEECTRTCE

  Editura

  POLITEHNICA

  PRESS

  Bucureqti,20l3

 • 7/23/2019 indrumar retele

  2/63

  CUPRINS

  Lucrarea

  Ll:

  STUDIUL

  DINAMICII

  CONDUCTOARELOR

  LINIILOR

  ELECTRICE AERIENE

  1.

  SCOPUL

  LUCRARII

  .....,....,7

  l. FORMULAREA

  PROBLEMEr..................

  .................1

  _i. DESCRTEREA

  TNSTALATTEI

  DE

  LUCRU

  ..............12

  -+.

  MODUL

  DE

  LUCRU

  .........

  13

  4.1.

  Determinarea

  locului

  m5sur5rii...

  ........................

  l3

  4.2.

  P regdtirea

  telescopului

  ...............

  4.3.

  Montarea

  gi

  p,nerea

  in

  functiune

  a

  instrumentului

  de mdsurare

  4.4.

  Alinierea

  qi

  calibrarea

  instrumentului

  de mdsurat.................

  4.5.

  Mdsurarea

  ...............

  ,i. INTERPRETAREA

  REZULTATELOR,..

  BIBLIOGRAFIE

  13

  14

  t4

  15

  l5

  16

  Lucrarea L2: SIMULAREA

  CU

  AJUTORUL MICROSISTEMULUI

  A

  REGIMURILORDE

  FLINCTIONARE

  ALE

  LINIILOR

  DE

  TRANSPORT.........

  .........17

  I.

  SCOPUL

  LUCRARII

  .........11

  r

  BREVIAR

  DE

  CALCUL.................

  .......r1

  _1.

  DESCRIEREAINSTALATIET.......

  ........21

  +.

  REGIMUL

  DE

  FLINCTIONARE

  N

  COTAT

  LINIILOR

  DE

  TRANSPORT..23

  5.

  REGIMUL

  DE

  FLINCTIONARE

  CU

  COMPENSARE

  TRANSVERSALA

  ....25

  6.

  REGIMUL

  DE

  FLTNCTIONARE

  iN

  SanCrNA

  ar

  rrNItLoR

  cu

  TENSILINI

  EGALE

  LA

  CAPETE

  ,,..,,.....26

  BrBLJOGRAFIE..............

  .......27

  LUCTATCA

  L4:

  CUPLAREA

  GENERATORULUI

  SINCRON

  iN

  PERETTT

  cu

  RETEAUA

  ELECTRTCA

  .............

  .......................41

  I.

  SCOPUL

  LUCRARII

  .........41

  t.

  NTRODUCERE

  ................41

  -T.

  .{SPECTE

  TEORETICE

  ALE

  GENERATORULUI

  SINCRON.......................4I

  3.1.

  Construcfia generatorului

  sincron

  .......................41

 • 7/23/2019 indrumar retele

  3/63

  iyoauu,qa

  DE

  LABzMTzR

  DE RETELE

  ELECTRT:E

  3.2. Funclionarea

  generatorului

  sincron..................

  .......................42

  3.3. Sistemele

  de

  reglaj

  ale

  generatorului

  sincron

  .........................43

  4.

  CONDITIILE DE

  STNCRONIZARE

  ALE

  GENERATORULUI SINCRON

  ...44

  5.

  DESCRIEREA

  INSTALATIEI

  EXPERIMENTALE

  ....................47

  5.1.

  Descrierea

  grupului generator.....

  ........................47

  5.2.

  Scheme de

  conexiuni..................

  ........................48

  5.3.

  Realizarea

  experimentului

  practic..................

  .........................49

  BIBLrOGRAFIE..............

  .......52

  LUCTATCA L5:

  CONCEPTUL DE

  CENTRALA

  ELECTRICA

  VIRTUALA

  iNrn-o

  MrcRoRETEA..............

  ............. s3

  I.

  SCOPUL LUCRARII .........53

  2.

  INTRODUCERE

  ................53

  3. ASPECTE ALE

  REGLATLUr FRECVENTA

  -

  pUrsRE

  ACTTVA

  .............s4

  4.

  COMPONENTELE

  prETEr

  DE ENERGTE

  ELECTRrC4................................57

  5.

  CONCEPTELE DE

  CENTRALA

  ELECTRICA

  VIRTUALA

  $I

  MTCRORETEA

  ..............

  ....................... s9

  6.

  DESCRTEREA

  INSTALATTET ..............61

  BIBLIOGRAFIE..............

  .......65

  STLDIT-

  LI}{

  l"

  scoP

  i-*r:ru

  r1l

  =a:

  :u-=d:-u

  :cq

  --

  -.:

  -

  :

  -

  -

  _r-:

  _n-

  ,_E

  :

  -,:

  :tsLtritl-

  t.lu

  i

  :.1r55:I-X

  .

  fu:i:_

  -r

  -

  -trr-i

  r

  II;

  Jf,

  :

  -g:mms

  ;

  s:.tru:,:r*

  ;,;,6jg"-1111

  "

  FORu

  :

  i :nfr*

  :i-U

  ::trlun

  fe

  - i.;i.rprr---

  "u

  -

  ;154;rr_.

  iffi

  si-

  lrrll:il[B:

  -

  :x:jmi

  nm

  :r

  :nLmurf

  -:

  :g:LltEr

  :e*fur:a

  ::nuruirJlri

  :

  :,i..._.:m.T

  ,mLmurmer.m.r.l

  a

  i:m

  -

 • 7/23/2019 indrumar retele

  4/63

  Lucrarea

  Ll

  electrice

  aeriene

  folosind

  distan 61

  (produs

  de

  firma

  aperiodicb

  produse

  de

  (spargerea

  stratului

  de

  4)

  oscilalii

  de

  frecvenld

  inaltd produse

  de

  descircarea

  corona.

  r

  Echipamentul

  a

  fost

  achizilionatprin

  sponsorizarea

  s.c.

  ROMELECTRO

  s.A.

  STUDIUL

  DINAMICII

  CONDUCTOARELOR

  LINIILOR

  ELECTRICE

  AERIENE

  1.

  SCOPUL

  LUCRARII

  Studiul

  vibraliilor

  conductoarelor

  liniilor

  echiparnentul

  opto-electronic

  de

  mdsurare

  de la

  PHISTERER,

  Germania).

  In

  cadrul

  lucrdrii

  se

  vor

  studia:

  a)

  inregistrarea

  9i

  prelucrarea

  oscilaliilor

  conductoarelor

  sub

  acliunea

  vdntului

  respectiv

  in

  urma

  excit6rii

  de la

  sol, in

  doud

  variante:

  fbrd

  antivibratoare;

  -

  cu

  antivibratoare;

  b)

  determinarea

  frecvenlelor

  de

  oscilalie

  ale

  conductoarelor;

  c)

  stabilirea

  eficienfei

  diferitelor

  tipuri

  de

  antivibratoarl

  in

  functie

  de

  configuralia

  fazei,

  conditiile

  de

  mediu,

  condiliile

  de

  teren

  q.a.

  2.

  FORMULAREA

  PROBLEMEI

  .

  il

  timpul

  funcfionlrii liniilor

  electrice

  aeriene

  au

  fost

  inregistrate

  mai

  multe

  tipuri

  de

  oscilalii

  ale

  conductoarelor,

  produse

  de

  fenomene

  natura=h:

  l)

  oscilafii

  de

  frecventd

  relativ

  mare

  (c6teva

  zeci pdnd

  la

  c6teva

  sute

  de

  herfi)

  qi

  amplitudine

  micd

  (de

  ordinul

  milimetrilor)

  produse

  de

  vibraliile

  armonice

  induse

  de

  v6nt

  in

  conductoare;

  2)

  oscilalii

  de

  frecvenfi

  scdzrtd

  (sub

  I

  Hz)

  9i

  de

  amplitudine

  mare

  (cdliva

  metri)

  produse

  de

  vdntul

  ac{ion6nd

  asupra

  conduitoarelor

  incdrcate

  cu

  chiciurb

  (dansul

  sau

  galoparea

  conductoarelor);

  3)

  oscilalii

  de

  amplitudine

  mare

  qi

  compofiare

  desclrcarea

  bruscd

  de

  sarcind

  a

  conductoarelor

  chiciurb

  de pe

  conductor);

 • 7/23/2019 indrumar retele

  5/63

  iNonuuln

  DE LABzRATzR

  DE

  RETELE ELECTzucE

  Primul

  tip

  de oscilalii

  are

  ca

  efect

  posibil

  ruperea conductoarelor

  active

  (straturile

  superioare

  ale mantalei

  de aluminiu)

  in

  dreptul clemelor

  de

  sustinere

  (mai

  des),

  sau/gi

  in

  jurul

  locului

  de

  prindere

  a

  distanlierelor

  (mai

  rar,

  la

  distanlierele

  elastice,

  al

  cdror

  sistem de

  prindere permite

  migcarea

  de rotajie

  a

  distanlierului

  falb

  de conductor),

  prin

  efectul de oboseal5

  a materialelor.

  Efectele

  tipurilor

  al

  doilea

  gi

  al treilea

  de

  oscilalii

  sunt in

  general

  de naturd

  electricd

  prin

  posibila

  micgorare periculoasd

  a

  distanlelor de protec{ie

  electricb

  dintre

  conductorul

  in

  migcare

  qi

  celelalte

  conductoare

  sau

  fald

  de

  p6rlile

  liniei

  aflate

  la

  potentialul

  electric

  al

  p5m6ntului.

  Al

  patrulea

  tip

  de

  oscilalii

  are

  amplitudini

  reduse

  gi

  poate

  eventual amplifica

  prin

  fenomene

  de

  bdtdi

  (suprapunerea

  de fenomene

  oscilatorii

  de frecvenfe

  diferite)

  prima

  categorie

  de fenomene.

  In

  cadrul

  lucrdrii

  se

  va

  analiza numai

  primul

  tip

  de oscilalii

  gi

  mdsurile

  necesare

  de combatere

  a

  efectelor

  acestora.

  in

  regim

  de

  actiune

  constant6 a

  vAnfului asupra conductorului,

  in

  urma

  unui

  fenomen

  aerodinamic

  cunoscut,

  de

  pe

  suprafala acestuia

  se desprind

  alternativ

  vdrtejuri (fig.

  l,a)

  care

  determind

  asupra conductorului

  o

  miqcare

  armonici

  (frg.

  l,b)

  avdnd

  o frecvenlE

  care

  poate

  fi

  calculati cu relafia

  lui

  Strouhal

  Il]:

  in

  care:.f

  este

  K

  v

  d

  f=K;

  (l)

  frecvenfa

  indusl

  in conductor

  [Hz];

  coeficient

  de

  propor{ionalitate

  (introdus

  de unit5lile

  de

  mdsur5);

  viteza

  vdntului

  asupra

  conductorului

  [mis];

  diametrul

  aparent

  al conductorului

  [mm].

  +

  /C\?

  -->

  [b{

  vr

  \**,'j

  *

  *A

  -?

  -E

  o__

  --:L

  3--o-93a#

  ,.';#,'

  ;Fot

  ?

  r_

  t;,

  :area

  unei

  miqcdri

  u.lonr.. in

  conductor.

  Procesul

  armonic

  descris

  anterior are loc

  la

  viteze ale vdntului

  de

  pdnd

  la

  7

  :

  8 m/s.

  La

  viteze

  mai mari,

  vAntul, aclion6nd

  sub formb de rafale,

  creeazd

  condilii

  neuniforme

  (in

  timp qi

  spafiu)

  pe

  intreaga deschidere

  a liniei. Pe

  de altd

  parte,

  la

  aceste

  viteze

  mai,

  frecvenfa

  oscila{iilor este mare,

  iar

  amplitudinea

  acestora

  este

  micl

  gi

  mai

  pulin

  periculoasS.

  Importan{a

  studierii

  comporl5rii

  conductoarelor liniilor

  electrice aeriene la

  vibralii

  a

  ^crescut

  datoritd

  includerii

  intre

  criteriile de dimensionare

  mecanicd

  a

  acestora.

  In

  calculele

  de

  dimensionare mecanicr

  a

  conductoarelor

  LEA

  pe

  baza

  metodei

  celor trei

  stdri,

  starea

  determinatd

  de

  regimul

  de

  funcfionare cu

  vibratii

  a

  conductoarelor

  devine

  in

  multe

  caztri

  dominantS.

  in

  considerarea

  ei,

  un

  rol

 • 7/23/2019 indrumar retele

  6/63

  ::::'.'rderent

  il

  are

  forfa

  de tracjiune

  la

  +15'c

  (stare

  standard)

  din conductor,

  care

  este

  l:",zeta

  in

  urma

  acumul5rii

  experienlei

  de exploatare

  necesard

  la

  circa

  lg

  -

  25o/o

  din

  .-

  -::ll

  de

  rupere.

  Nerespectarea

  acestei

  .ordilii

  de dimensionare

  poate

  conduce

  la

  .:-:::ia

  ruperilor

  superficiale

  ale

  mantalei

  de aluminiu prin

  depdgiiea

  condifiilor

  de

  -

  :

  -'seald.

  chiar

  dacd

  s-au

  luat

  mdsuri

  de

  montare

  corectd

  a

  unor

  antivibratoare

  sau

  .

  :;

  :tasuri

  de

  atenuare

  a

  efectului

  vibra{iilor

  [2].

  Vibrafiile

  induse

  de

  vAnt

  produc

  eiorturi

  suplimentare

  in

  firele

  conductorului.

  1.:3sle

  eforruri,

  care

  depind

  de amplitudinea

  din

  conductor,

  au

  un

  caracter

  variabil,

  :;:j

  ce

  favorizeazd

  fenomenul

  de

  obosealr.

  intre

  amplitudinea

  vibraliilor

  qi

  :-..siunea

  maximl

  in

  conductor

  existd

  relafia

  [3]:

  -linamicii

  conductoarelor

  liniilor

  electrice

  aeriene

  6u

  =

  Kau

  Eo:

  -:

  "are:

  oD

  este

  tensiunea

  maximr

  in

  strafurile

  de la

  suprafa(a

  conductorului

  in

  punctul

  de

  prindere

  in

  clem6

  [daN

  /mm2];

  a6

  -

  amplitudinea

  vibrafiilor

  conductorului

  la

  g9

  mm

  de la

  prinderea

  in

  cleml

  [mm];

  E6

  alungireamaterialului;

  E

  -

  modulul

  de elasticitate

  la

  incovoiere

  [daNimm2].

  in

  relaliile

  (2)

  factorul

  de

  conversie,

  K

  depinde

  de locul

  unde

  se

  determind

  :::siunea

  (distanfa

  x

  de

  la

  clema

  de

  sustinere)

  qi

  de for{a

  z

  de

  intindere

  din

  ;

  -':ductor.

  valoarea

  lui

  se ob{ine

  cu

  ajutorul

  formulei

  definite

  de

  poffenberger

  gi

  S',r

  art

  [4]:

  (2)b

  ,-

  ab

  EE

  K-

  (3)

  ::

  ,-are:

  d

  este

  diametrul

  conductorului,

  [mm];

  p':

  T

  I EI,lllmm2l;

  T

  -

  fo\a

  de

  tractiune

  in

  conductor [daN];

  EI

  rigiditatea

  la

  incovoiere

  [daN

  mm2].

  AvAnd

  in

  vedere

  faptul

  ci

  amplitudinea

  vibra{iilor

  forfate

  ale

  conductorului

  ;:pinde

  de frecven 5,

  se

  poate

  stabili

  o relalie

  intre

  alungiraz

  tu

  o. materialului

  qi

  :ier-\

  enta

  vibraliilor

  f

  Reprezentarea

  grafrcd.

  a

  acestei

  dipendenle,

  folosind

  date

  ;rperimentale,

  este prezentatd

  in

  figtxa

  2.

  Corespunzdtor

  rezistenfei

  la

  obosealS

  a materialului,

  determinatd

  din

  curba

  lui

  \\'ohler,

  rezultd,

  o alungire

  limitd,

  e** care,

  conform

  recomanddrilor

  GIGRE,

  iste

  pentru

  conductoare

  Al-ol

  de 150

  -:

  200

  1tn/m

  [5,

  6].

  o

  astfel

  de

  limitd

  'dreapta

  orizontald

  din

  fig.

  2)

  definegte

  domeniul

  pericrlos

  al

  vibrafiilor,

  unde

  :lungirea

  depSgeqte

  nivelul

  admisibil.

  Datorita

  erorilor

  de determinare

  a

  mdrimilor

  ;e

  intervin

  in

  relalia

  (3)

  trasarea

  diagramei

  {fl

  prezintd,

  un

  grad

  ridicat

  de

  l:lcertitudine.

  Din

  acest

  motiv

  s-a

  incercat exprimarea

  efectului

  vibraliilor

  asupra

  -

  rr ndu

  ctorului

  prin

  intermediul

  altor parametri.

 • 7/23/2019 indrumar retele

  7/63

  10

  iNoauruln

  DE

  LABzMTzR

  DE RETELE

  ELECTRT:E

  -L]ru,Oinu

  amnumru,rm iti

  ^

  *=

  .f^,

  f,,,"

  Fig.

  2.

  Varia(ia

  alungirii

  cu frecven{a.

  flHzl

  de apreciere

  a

  acestui

  efect

  [7].

  Aseminltor

  alungirii

  e,

  Libermann-Krukow

  au introdus

  drept

  criteriu

  panta

  conductorului

  cr

  in

  nodurile

  undelor

  (fig.

  3)

  unghiul

  o

  depinde

  liniar

  de amplitudinea

  vlbra|;iei

  as:

  a=Tcao

  x

  unde )"

  este lungimea

  unei semiunde.

  (4)

  Fig.

  3. Determinarea pantei

  o

  in nodurile

  undelor.

  Compardnd

  expresiile

  celor

  doud

  mdrimi

  e

  gi

  cr,

  rezultd

  cd

  qi

  diagrama

  a(fl

  va

  aveala

  altd

  scard

  acelaqi

  aspect

  ca diagrama

  e(fl.

  Avantajul

  folosirii parametrului

  cr

  constd

  in

  posibilitatea

  traslrii

  diagramei

  a(fl

  direct din

  datele experimentale,

  frrd

  conversia

  m[rimilor

  mdsurate.

  In

  acest

  fel

  se

  elimind

  introducerea erorilor

  introduse prin

  aplicarea

  relaliei

  (3).

  Echival6nd

  alungirea

  Emu c'u

  panta

  u.^

  (corespunzdtoare

  unei

  vibralii in

  conductor

  egalS

  cu

  e.^)

  se

  obline

  din nou

  un

  palier

  care definegte

  domeniul

  vibrafiilor

  periculoase.

  Pentru

  cru@ se

  adoptd

  valori

  periculoase

  cuprinse intre

  8o

  gi

  16"

  in

  funclie

  de deschiderea

  liniei,

  tipul

  gi

  caracteristicile

  conductorului,

  fo4a

  de

  intindere

  etc.

  Pentru

  amortizarea

  vibrafiilor

  conductoarelor

  liniilor

  electrice aeriene

  se

  pot

  utiliza

  urmdtoarele

  tipuri

  de

  dispozitive:

  -

  antivibratoare

  (fig.

  4);

  -

  distanliere

  antivibratoare

  cu

  elemente

  disipatoare

  de energie

  (fig.

  5);

  -

  fire

  preformate

  din

  duraluminiu

  -

  Armorrods

  (fig.

  6);

  -

  bretele

  antivibratoare.

  FS"

  5.'

  )nnmrurcrm

  I'smr[-r"

  dryr

  -

  iurr':

  m

  ::.r=nn*

  Ittr

  r&FE:

  ; lxls

  ttlrnm

  -

  rrlng;n

  ,'hr

  I

  -

  iru

  rc :

  ril

  -

  glggnfiXft5p

  E

  -

  E:SsUm

  klir.tmmmru

  mf.lr,fiUn

  -

  lrTlf

  Jrul

  & rrr":rm

  -

  ltrTm

  IE{1

  -

  :r''rm .ofi

  -;r,ni.tul-

  ::tr:u;nr:

  rsa[s.

  :I

  mrurmErr

  :rt[mL*.Er

  -LT

  r::lr,

  t:u;Uf:rri

 • 7/23/2019 indrumar retele

  8/63

  ,:a':'

  -.'

  i:namicii

  conductoarelor

  liniilor

  electrice

  qeriene

  ll

  Fig.

  4.

  Antivibrator

  de

  tip

  Stockbridge

  /qs

  ffiI

  #*

  ig.

  5.

  Distanliere antivibratoare.

  Fig.

  6.

  Bretele

  antivibratoare.

  Pentru

  determinarea

  locului

  de montare

  a

  antivibratorului

  falr

  de

  punctul

  :( :-l\are

  in

  clemd

  a

  conductorului

  se

  poate

  folosi

  rela{ia:

  L=

  d

  2.0,195

  v

  :,

  -rre:

  d

  este

  diametrul

  conductorului

  [mm];

  r'-

  viteza

  vdntului

  [m/s];

  f

  -

  for{a

  de

  trac{iune

  in

  conductor

  [daN];

  1,0-

  greutatea

  lineicd

  a

  conductorului

  [kg/m];

  g

  -

  acceleralia

  gravitalionald

  (g:

  9,gl

  m/s2).

  Determinarea

  eficacitrlii

  antivibratoarelor

  se

  poate

  realiza

  prin

  mai

  multe

  -:,:rCUfi:

  W

  {t

  (5)

  -

  pfin

  calcul,

  pomindu-se

  de

  la

  modelele

  clasice

  de

  reprezentare

  a

  lor

  (de

  exemplu,

  in

  varianta

  adoptdrii

  modelelor

  erectromecanice);

  -

  prin

  determinarea

  frecven{elor

  proprii

  de

  oscilafie;

  -

  prin

  determinrri

  experimentale

  pe

  masa

  vibratoare,

  determindndu-li-se

  caracteristica

  de

  funclionare

  eficace;

  trebuie

  sd

  se

  impuni

  mai

  murt

  caracterizarea

  func{ionrrii

  lor

  pe

  linie

  in

  condilii

  modelaie,

  dar

  mai

  ales

  reale;

  rezultatele

  experimentale,

  in

  esenld

  mdrimea

  amplitudinilor

  deplasdrilor

  conductoarelor

  in

  zonele

  de maxim,

  trebuie

  verificate

  prin

  3omfarajig

  ctt

  curbele

  de

  deplasdri

  standard

  acceptabile

  (fig.

  7).

  In

  condi{iile

  utilizdrii

  corespunz[toare

  a

  antivibraioarelor'de

  trp

  Stockbridge,

  aceste

  limite

  sunt

  de

  cele

  mai

  multe

  ori

  respectate.

 • 7/23/2019 indrumar retele

  9/63

  t2

  INDRUMAR DE LABORATOR DE

  RETELE

  ELECTRICE

  Qo

  Imm]

  12

  10

  8

  6

  4

  2

  0

  0

  10

  20 30 40 s0 60 10 80

  "f

  lHrl

  Fig. 7. Curba deplasdrii standard.

  3.

  DESCRIEREA INSTALATIET

  DE

  LUCRU

  Studiul va

  fr realizat

  pe

  un

  panou

  experimental

  de linie

  electricd

  aeriand,

  plasat

  pe

  platforma

  de

  inaltd

  tensiune a Departamentului

  de

  Sisteme

  Electroenergetice

  (fig.

  8), conlin6nd

  doud deschideri

  inegale formate

  din doi stAlpi

  de intindere

  (S11

  9i

  S1r)

  qi

  un

  stdlp de suslinere

  (S$.

  St6lpul de intindere

  S12 este

  prevdzut

  cu un sistem

  de reglare

  gi

  mdsurare a

  trac{iunii

  (SReM).

  Fig. 8. Schila

  panoului

  experimental exterior.

  Echipamentul

  optoelectronic de mdsurare de la distanld este format

  din:

  -

  telescop

  cu

  prismd

  de zenit

  (7);

  -

  senzorfotoelectric;

  -

  calculator

  portabil

  (PQ.

  .ili:4{'il r.

  i,l,,lulrt:. i

  r,

  lliilirlfrr,UJ,lilgliitrri"llLri

  r-\cT:;r

  -:-::*

  -"lt

  \

  'iir:rd.

  ii

  nTr:liliilti

  ontl

  -

  r|I{

  i-'li,i

  rr

  :

  ,t

  -

  d;lrTi.r

  iir,ll,

  k

  -

  r"

  :

  ,li,rlliilf

  rlfT]ulff.: ilil.

  :*fl:ll I

  Tr-,r ]u

  riigLnr

  ,r

  4rJ-,i

  r'./,..// \\\\\

  4.

  ilmom[

  L

  I

  g'TtT-.

  -::-..

  *"..;.

  A

  "

  Utum,,--rmttr.r

  -,

  ll,u-l,ttLl'll'ttl*lt+rt.l1'

  -.. lri+].-r

  -.

  1-:'I*r:

  ;

  -

  *.,.

  uru@

  -,,utiln.

  {.'

  Fkq:ftnu"a

  ltnj:,u

  iIl]Ltl

  y"

  iirriullilirLl"

  jT

  ::llt55tr

  ]r3

  nrx-flLlfl|]fiW]l nl

  i'lli{'ft:

  -

  '*

  iru-j

  SI,

  4

 • 7/23/2019 indrumar retele

  10/63

  W,ifu,:

  linamicii

  conductoarelor

  liniilor

  electrice

  aeriene

  4.

  MODUL

  DE

  LUCRU

  Penfru

  rcarizareamdsur'tor,or

  se

  parcurg

  secliunile

  urm'toare

  [g];

  {.1.

  Determinarea

  locului

  misuririi

  Locur

  mSsurdrii

  trebuie.s^d

  fie

  amprasat

  Ia

  o

  distan{d

  de

  40

  +

  r00

  m

  de

  #T::iil

  trebuie

  ales

  astfer

  ir"at

  r;;;;

  sr

  fie

  in

  spatelL

  conductorului,

  cu

  un

  1.2.

  p

  r

  egitirea

  telescopului

  .*rfi,"j::"opul

  este

  partea

  lanfurui

  de

  mlsurare

  care

  facilite

  azd

  urmdrirea

  *-r,H.5illiiJtt*utttii

  telescopului

  pentru

  rcalizareade

  mdsurdtori

  se parcurg

  -

  se

  aqazd

  trepiedul

  astfel

  ?nc6t

  masa

  si

  fie

  orizontald.;

  \fisuratorile

  se

  p,ot

  teaTiza

  in prezen[a.sau

  in

  absenfa

  v^nfului.

  in

  cazul

  ffi#t[1

  se

  reitizeazd;;.;;f;;;atd

  a

  conducto_iri,'iiri,

  de

  excitalie

  generqtor

  de

  semnar

  controrat

  (GSe),

  av6nd

  gama

  de

  frecvente

  .2

  -

  1000

  Hz;

  \vrvl'

  @v@'u

  B;rttta

  ---r-

  amplificator

  de

  putere

  (Apu);

  excitator

  electrodinamic

  de

  fo4d,

  IE:1.

  care

  produce

  o

  excitalie

  rmonicl

  cu

  amplitudin.r.u*i*A

  de

  200

  daN.

  ,**rTo"t

  privind

  orginizarea

  d;**tt,

  a

  mesurato.,or

  sunt

  prezentate

  in

  l3

  Fig.

  9.

  Sistemul

  de

  excitalie

  qi

  mdsurd.

 • 7/23/2019 indrumar retele

  11/63

  t4

  iruonuutn

  DE

  LABzRATIR

  DE

  RETELE

  ELECTRICE

  se

  fixeaz[

  telescopul

  pe trepied

  qi

  se

  direc]ioneazd

  cdtre

  punctul

  cu

  cea

  mai

  mare

  amplitudine

  a

  vibra{iei.

  Axa

  diagonalS

  a crucii

  de

  masurare

  a

  telescopului

  tiebuie

  sd

  fie

  paraleld

  cu

  axa

  conductorului;

  se

  monteaze

  prisma de

  zenit

  pe telescop,

  astfel

  incAt

  sd

  arate

  aceeaqi

  direc{ie

  cu

  axa

  crucii

  de

  mdsurare

  a telescopului'

  4.3.

  Montarea

  qi

  punerea

  in

  funcfiune

  a

  instrumentului

  de

  misurare

  Partea

  principald

  a

  instrumentului

  de

  mdsurat

  este

  un

  calculator

  portabil

  de

  tip

  TOSHIB}

  286

  llaptop),

  compatibil

  standardului

  industrial,

  prev[zut

  cu

  memorie

  hard-RAM

  a"

  ZO'Mo.

  in

  iimpul

  mdsurltorilor

  calculatorul

  se

  aqazS

  pe

  masa

  trepiedului.

  Alimentarea

  calculatorului

  se

  poate

  face

  de

  la

  refeaua

  $e

  jolsj

  tensiune

  (220 V),

  de

  la acumulatoare

  de

  12

  V

  sau

  de

  la

  celule

  solare.

  In

  cazul

  alimentirii

  de

  la

  acumulatoare

  sau

  celule

  solare

  se

  foloseqte

  doar

  unitatea

  de

  floppy-disk,incareseintroduceodischetdprogrampentrupornirealaptopului.

  Elementul

  sensibil

  al instrumentului

  de

  m5sur6

  este

  un

  senzof

  cu

  fotodiodS

  care

  se

  conecteazdla

  intrarea

  amplificatorului

  de

  mdsurd

  (incorporat

  in

  laptop)

  prin

  intermediul unui

  conector

  cu

  15

  pini.

  DupS

  conectarea

  senzorului

  se

  pomeqte

  laptopul

  frra

  pomirea

  hard-diskului'

  4.4.

  Alinierea

  qi

  calibrarea

  instrumentului

  de

  mlsurat

  Alinierea

  consta

  in

  ajustarea

  direcfiei

  telescopului

  astfel

  incat

  umbra

  conductorului

  vibrant

  sI

  fie

  in

  mijlocul

  senzorului

  la trecerea

  prin zero'

  i'

  vederea

  alinierii

  se

  incarca

  programul

  OSMPRG'EXE'

  specializat

  pentru

  realizareamSsurStorilor,

  se

  selecteaza

  meniul

  Aiustment

  qi

  se

  parcurg

  utmStoarele

  etape:

  -

  se

  introduce

  de

  la

  tastaturd

  distanla

  estimativd

  dintre

  conductor

  qi

  instrumentul

  de

  m[surare;

  -severificdinc[odatdrespectareacondi{iilordelapunctul4'2;

  -

  se

  ajusteazd

  telescoput

  astret

  inc6t

  conductorul

  studiat

  s6

  fie

  v[zut

  clar

  la

  marginea

  de

  sus

  saude

  jos

  a

  vizorului.

  in

  c6mpul

  vizual

  nu

  trebuie

  s5

  apard

  obiectemigcbtoare,iarstrllucireatrebuiesSfielafelpestetot;

  -

  se

  inlocuieqte

  ocularul

  din

  zenitul

  prismei

  cu

  senzorul;

  -

  se

  d6

  comanda

  de

  aliniere

  qi

  se

  roteqte

  telescopul

  cu

  ajutorul

  cdldtii

  fine

  in

  SuSsauinjos,p6ndc6ndconductorulestev[zutlamargineaopus6a

  vizorului.

  Aceasia

  va

  apdrea

  pe

  ecran

  sub

  forma

  unei

  linii

  in

  zigzag.

  Rotirea

  se

  opre$te

  atunci

  c6nd

  se

  atinge

  din

  nou

  linia.de

  zero'

  Alinierea

  este

  terminatd

  atunci

  cand

  graficul

  tensiunii

  pe

  ecran

  a

  atins

  valoarea

  0, dup[

  ce

  trece

  prin maxim

  9i

  minim.

  calibrarea

  constS

  in

  iuarea

  in considerare

  a deflexiei

  9i

  grosimii conductorului,

  a

  distantei

  dintre

  conductor

  qi

  locul

  de

  mdsurS

  9i

  a

  condiliilor

  de

  lumin5.

  '*TIh,

  '

  ":

  *I|

  --

 • 7/23/2019 indrumar retele

  12/63

  r:*iy

  I

  di n

  amicii

  conductoarelor

  liniilor

  electrice

  aeriene

  l5

  0

  -0.5

  {.5.

  }Ilsurarea

  Pentru

  realizarea

  mdsurrtorilor

  se

  realizeazd

  mai

  int6i

  o

  premdsurare,

  prin

  a;:r

  area

  opliunii

  Pre-measurement

  din

  meniul

  Measuring.

  prin

  premasurare

  se

  ':nfrca

  alinierea

  corect[,

  calibrarea

  gi

  existen{a

  vibraliilor

  c"u

  amplitudine

  suficient

  -

  mare pentru

  a face posibildrealizarca

  mdsurlrii

  de duratd

  p.".r-

  qi calibrarea

  r=ornaGi

  a

  amplificdrii,

  v :

  vo2'.

  Durata

  premdsurdrii

  se

  arege-

  intre

  I

  gi

  ---,

  recunde.

  .

  \Iisurarea

  se

  poate

  face

  in

  doud

  moduri:

  continud

  gi

  pe

  intervale.

  Datele

  :rtrnute

  in

  urma

  unei

  mdsurdtori

  sunt

  stocate

  in

  memorie

  qi

  pot

  fi

  inregistrate

  :nnonal

  intr-un

  figier

  pe

  disk

  prin

  comanda

  save

  dinmeniur

  Fire.'

  5.

  TNTERPRETAREA

  REZULTATELOR

  Seturile

  de

  determindri

  ob{inute

  experimental

  trebuie

  sE

  fie

  comparate

  cu

  ::runutele

  teoretice.

  in

  ceea

  ce

  piiveqte

  caiculul

  frecventelor

  proprii

  ale

  oscilaliilor

  :,"'nnjuctoarelor

  liniilor

  electrice

  aeriene,

  problema

  ".t"

  "o-pticatd

  necesitdnd

  '"';area

  in

  considerare

  a

  unui

  mare

  num[r

  de

  factori

  exteriori (influen1a

  temperaturii

  Lsirp 'a

  forlei

  de

  trac(iune,

  varialia

  intensitatii

  v6ntului

  intr-o

  deschidere

  in

  spaliu gi

  -t-

  tilnp.

  r-aria{ia

  in

  timp

  a

  caracteristicilor

  mecanice

  ale

  materialelor

  din

  care

  sunt

  ;':n-

 • 7/23/2019 indrumar retele

  13/63

  iNowtu,qn

  DE

  LABzMTzR

  DE

  RETELE

  ELEcTNCE

  PlecAnddelaacestedatesedeterminiamplitudineamaximigifrecvenlaeiqi

  apoipoatefitrasatddiagramaaa(fie.11).Valoarealimitiaparametruluicreste

  calculatd

  in

  mod

  automai

  in

  funclie

  de

  caracteristicile

  conductorului.

  *t'I

  t1l

  12)

  Fig.

  11' Varia{ia

  pantei cu frecven{a'

  BIBLIOGRAFIE

  Arie,

  A.

  q.a, - Re{ele

  electrice'

  Calculul

  mecanic'

  Editura

  Tehnicd'

  Bucureqti'

  198

  1.

  Dumitrescu,

  E.,

  Eremia,

  M',

  Dumitriu,

  C'

  -

  Test

  Report

  for

  Vibrations

  Measurement

  on

  a

  q00'kv

  overhead

  Electric

  Line

  Instaled

  in

  lraq

  and

  'tiiipna

  rith

  AV-s

  Tvpe

  Dumpe^

  1ed:9:

  mai

  1e87

  -

  Irak'

  Arie,

  A.,

  Dumitrescu,

  n.,

  n..*f',

  M]

  Bllan'

  Gh"

  Dumitriu,

  C',

  Trigtiu'

  I'

  Opto-electronicSystemforUn'*'*g.AeolianVibrationsonOverheadLine's

  Conductors.

  SimpozionrliRelele

  electiice

  de

  foarte inalt6 tensiune,

  Sibiu

  1995'

  Poffenberger,

  J.C.,

  Swart,'R'L'

  -

  Dffirential

  Displacement

  and

  Dynamic

  ConductoiStrqin.IEEE

  Trans',

  PAS

  -

  84,

  1965'

  CIGRE

  Study

  committi

  zz,'wcoq

  -

  Endurance

  Capability

  of

  conductors,

  Final

  Reporf.

  Paris,

  august

  1988'

  CiGRE

  Stoay

  Conl-iieZ2,WG1l,

  TF2

  -

  Guide

  to

  Vibrqtion

  Measurements

  on

  Overhead

  Lines.

  Libermann,

  A.J.,

  Krukow,

  K'P'

  -

  Vibration

  des

  conductors

  de

  lignes

  aeriennes

  et

  protection

  iontre

  celle-ci

  en

  uRSS.

  Sesiunea

  CIGRE,

  iunie

  1968.

  Phisterer,K.-(Jser,sManualforVibrationTelemeter(oSM4)PHISTERER,

  Stuttgart.

  TEST,OI]O

  .

  anRlitudelml:

  irequencutcPsl:

  eE

  f

  [,

  \Il-

  T

  m.EGlUt

  R

  Ltr\

  1

  {f

  u-u,rP{LL

  irr,lllttriu,ltrlJn

  rUyfmlrr-i

  :-T

  T:,-

  ,lr:.g:

  -:;n:i

  :l

  iiii,

  rhX1fTllU:t"ii[lr

  ]"iuf,-]lugliuJ5

  ;

  ri5

  miiillilri[liritE]ilml'

  "Ilu

  flinrjn'l

  tuImirmtul

  ic

  n"

  qr-*n-r

  *:=

  :

  -**:-*

  ;"

  :

  -i'r:::J

  L

  -

  T:gI11

  I

  [.

  JrrrflImtufTh;i

  x"

  ffim."E\Tq"m

  .

  1-:lutUULri,nr

  "ryl,,m

  t3l

  t4l

  t5l

  t6l

  U]

  t8l

  o

  *Mltx

  :;i

  rii,

  -ll

  =

  t

  ,ili

  :

  -.

  l

 • 7/23/2019 indrumar retele

  14/63

  LucrareaL2

  SIMULAREA

  CLi

  AJUTORUL

  MICROSISTEMULUI

  A

  REGIMURILOR

  DE

  FUNCTIONARE

  ALE

  LINIILOR

  DE

  TRANSPORT

  I.

  SCOPUL

  LUCRARII

  S:.rdiul

  regimurilor

  de

  funclionare

  ale

  liniilor

  electrice

  de transport

  se va realiza

  r:,

  :-.o'lelare

  fizicd

  cu ajutorul

  microsistemului

  de

  C.A.-C.C.

  totodata

  se

  vor

  efectua

  :

  :ri:--il5ri

  numerice cu

  ajutorul programului

  de

  calcul

  LinTrans. Rezultatele

  ob{inute

  ::

  :tsuritori

  pe

  microsistemul

  c.A.-c.c.

  se vor

  compara

  cu

  cele oblinute prin

  calcul

  -

  -_Et

  ]L

  -

  Se

  vor

  studia

  regimurile

  caracteristice

  de

  funclionare

  ale

  liniilor

  de

  transport:

  a)

  regimul

  de

  funclionare

  in

  gol

  a

  unor linii

  de lungimi

  diferite;

  b) regimul

  de

  funclionare

  cu

  compensare

  transversil[;

  c)

  regimul

  de

  func{ionare

  in

  sarcind

  cu tensiuni

  egale

  la

  capete;

  d) compensare

  serie

  gi

  mixt5.

  2.

  BREVIAR

  DE

  CALCUL

  .

  Ecuatiile

  generale de

  funclionare

  ale

  liniilor

  de transport

  Il-4]:

  U

  (x):

  U

  ,

  chyx

  + Z,

  lrshyx

  (x)=Y"{J

  ushy+I

  uchyx

  (1)

  :arc

  L-,

  gi

  1u

  sunt

  tensiunea

  gi

  curentul

  la

  x

  =

  0, adic5 la

  bara

  consumatorului;

  .._

  t:

  .

  _l_=

  lZoy

  o

  -

  constanta

  complexi

  de

  propagare;

  ;o

  =

  ro

  *

  j

  xo

  -

  impedanla

  complexd

  lineicb

  a

  liniei;

  )',,

  =

  go

  +

  .ibr,

  -

  admitanla

  complex5

  lineic6

  a

  liniei;

  f_

  z.:

  l

  2,

 • 7/23/2019 indrumar retele

  15/63

  l8

  INDRUMAR

  DE LABORATOR

  DE RETELE

  ELECTRICE

  .

  Pentru

  linii

  firi

  pierderi

  longitudinale

  qi

  transversale

  (

  /h

  :

  0

  ,

  gn

  =

  0

  ),

  rezultd:

  "t-:,[;i=

  i'[-h:

  i,'[r,",

  =

  i+

  o

  v

  r:6000

  km (pentru/:

  50

  Hz).

  J

  )t

  )-n

  chyx:

  chTJx:

  cosSx:

  cos

  (D

  -troIo

  este unghiul

  in

  grade

  corespunz[tor lungimii

  x,

  mlsuratd

  de

  la

  nllilillflflilllilililflrru

  ]i

  rlllllllllllllll

  lmL'iill

  ntix

  unde

  ),0

  =yT

  =

  2r

  unde

  (D

  )"0

  consumator.

  o

  Valoarea

  tensiunii

  in

  lungul

  unor linii cu lungimi

  diferite

  go1.

  Pentru

  x:

  L,

  (D

  =(Dr

  din

  expresia

  (3)

  in cazul

  en

  =0,

  shlx:

  "hi#.:

  isin\x:7sin

  @

  Z

  c

  :

  ^11

  :

  ^l+

  :

  ^l'o

  adica

  o simpld rezistenld.

  Vl,

  60

  'o

  Rezult6

  ecuafiile

  de

  funcfionare

  pentru

  liniile fbrd

  pierderi:

  U

  (x)

  :

  U

  ucos(D

  +

  j

  ,

  Z

  r

  sin@

  l@):

  jU

  ,y,

  sin@ +

  1,

  cos@

  .

  Exprimarea

  in

  m[rimi

  relative:

  u(x\

  =Yfn

  =

  coso +

  7j,

  sin

 • 7/23/2019 indrumar retele

  16/63

  mur

  ;:r

  atlorzlt micros

  istemului

  a

  t,.I[.] ilhl]:

  Ur=

  cosOz

  +

  j

  prsinQ-,

  Fig.

  1.

  Variafia

  tensiunii

  pentru

  trei

  linii

  de

  lungimi

  diferite

  (It

  " pn.,

  2.

  ptin

  inchiderea

  contactorului

  C, se introduce

  o capacitate

  transversald

  a

  ciei

  I'aloare

  se

  regleazd

  astfel incdt

  nivelul

  de

  tensiune la consumator

  sI

  creascd

  pAnE

  h

  rzlmrea

  tensiunii

  de la inceputul

  liniei;

  3.

  se

  mdsoari

  tensiunea

  din

  punctele

  A

  *

  F

  gi

  se

  traseazi

  curba

  de vaialie

  a

  msimii

  in

  lungul

  liniei

  U

  :

  "f

  (*);

  4-

  se repeti primele

  trei

  etape pentru

  situalia ps

  < pN

  cu

  observa{ia

  cd

  ra

  F

  il

  2

  se introduce

  o bobind

  reglabilS

  transversald, pentru

  reducerea

  nivelului

  de

  Eosiune

  la

  consumator p6n[

  la

  valoarea

  de la inceputul

  liniei;

  5.

  deoarece

  in

  regimul

  de la

  punctul

  4 apar

  supratensiuni

  pe

  linie,

  se

  vor

  testa

  posftilitnflle

  de

  compensare

  in vederea

  reducerii

  lor.

  BIBLIOGRAFIE

  tl]

  Bercovici,

  M,

  Arie,

  A.A.,

  Poeati,

  A.

  -

  Relele

  electrice.

  Calculul

  electric, Editura

  Tehnic6,

  Bucuregti,

  1971.

  [2]

  'Guill,

  A.E.,

  Paterson,

  w.

  -

  Electrical power

  systems.

  volume

  one

  (2nd,

  Edition),

  Pergamon

  Press,

  Oxford,

  New

  york,

  1979.

  t3l

  Poeat5,

  A.,

  Arie,

  A.A.,

  Crigan,

  O.,

  Eremia,

  M., Alexandrescu,

  V., Buta,

  A.

  -

  Transportul

  qi

  distribulia

  energiei

  electrice,

  Editura

  Didactici

  gi

  pedagogica,

  Bucuregti,

  1981.

  t4]

  Mircea

  Eremia (coordonator)

  q.a.

  -

  Electric

  Power

  Systems.

  Electric

  Netvvorks,

  Editura

  Academiei

  Romdne,

  Bucureqti,

  2006.

 • 7/23/2019 indrumar retele

  25/63

  CABLURILOR

  DE ENERGIE

  Lucrarea

  L3

  REGIMUL

  TERMIC

  AL

  tllllnrryIirn,,,,rrulu,

  dltJ,,wflflflMl,i{r .,ilrhlj&]uJ'

  J.

  .r"

  H

  mrp.

  ,

  nulltuumr

  M

  ul*""n*

  -

  l$lp

  @

  flJJSl{lllffi*;'$

  r,,l$riil.tm'

  i@E

  ffiG

  i'

  :"

  =,{

  *

  ;tf

  -"lili.--*-.5r*

  fu

  X.

  $

  5tu&ncmunnu

  r@

  um

  ,dilUirflrfimililrtr

  ilmil]k

  UUrfm

  n[m

  rlll lsril@r

  .re@rum. ,ru

  :mommu

  It

  iu@ru,, {rslwm[''in]

  p@ml

  *,udftmormrlltr

  p111m

  lpqufllmm

  m

  Fmmuu

  oE mnmfi s

  rruIffiM{ilun

  iuoilrumr*

  [qfmi

  5.

  NfrINNL Df,

  rtrurnmm

  frmU

  Umg

  EmmlETlEmL

  :tc

  Ullrmcs.mo-i

  lrl

  rur

  rirmmrnmri

  m

  me

  rrtiirmnrmrmm

  1.

  SCOPUL

  LUCRARII

  Se

  studiazl regimul

  termic

  al unui

  cablu monofazat

  de

  energie

  electric[

  determin6ndu-se

  urmdtoarele

  :

  a)

  curba

  de

  inc6lzire

  il:flt)

  pentru

  o

  incdrcare

  l,

  timp

  tr, din

  care se obtin:

  al)

  constanta

  de

  timp

  a

  regimului

  de incdlzire;

  a2)

  spectrul

  de

  temperaturd

  e

  :

  flA

  in

  cablu

  qi

  calculul

  c[derilor

  de

  temperaturE;

  a) curba

  de r6cire

  9z:J(t);

  b)

  curba

  0z

  :

  JU)

  pentru

  un

  regim

  cu sarcin6

  variabili

  (12

  *

  I) fie

  folosind

  curba

  01

  :

  flt)

  oblinltd

  la

  punctul

  a), fie

  pe

  cale experim entald.

  2. DESCRIEREA

  MONTAJULUI

  Cablul supus

  incerclrii

  este

  de

  tip AC2YHSY1

  avdnd secliunea

  lxl50 mm2

  qi

  tensiunea

  nominalS

  12120

  kV.

  Epruveta

  de incercat are lungimea

  de 10

  m

  qi

  este

  infbguratl

  intr-o funie

  de

  azbest

  pentru

  a

  simula

  un

  sol cu

  rezistivitatea

  normald

  (pr:

  100'C

  cm/W).

  Schema

  electricd

  a

  instalaliei

  de

  incercare

  conjine

  (fig.

  l):

  -

  cablul

  electric

  supus incercSrii;

  -

  transformatorul

  de incdlzire

  tip

  tunel,

  alimentat

  prin

  autotransformatorul

  ATR-50;

  -

  pupitrul

  de comandd

  qi

  circuitele

  de comandd

  gi

  control;

  -

  inregistratorul

  de

  temperaturd

  (inregistrator

  electronic

  compensat automat

  cu

  doud domenii

  de temperaturd

  comutabile:

  0-100'C

  9i

  100:300"C

  qi

  cu

  trei

  viteze

  de

  derulare

  a hartiei

  de

  inregistrare:20,

  60

  gi

  120

  mm/or6).

  I

  Semnificalia simbolurilor:

  AC

  -

  conductor

  din aluminiu;

  2Y

  -

  izola\ie

  din

  pE;

  HS -

  ecran

  metalic

  semiconductor;

  Y -

  manta

  din PVC.

 • 7/23/2019 indrumar retele

  26/63

  ,i

  .

  'r',

  ,

  -.

  *n::-

  dl

  cablurilor

  de

  energie

  Fig.

  1.

  Schema

  electrice

  a

  instalafiei

  de incercare

  a

  cablului.

  In

  figura

  2

  este

  prezentatd.

  o sectiune

  transversalS

  -

  :\llSY

  I

  xl50mm2

  de 12120

  ky.

  29

  pfln

  cablul

  monofazat

  Manta

  Conductor

  Fig.

  2.

  Secfiune transversald

  prin

  cablul

  monofazat.

  Traductoarele

  de temperaturd

  sunt termocupluri

  din

  fier-constantan,

  fixate

  pe

  -,ementele

  cablului prin

  procedeul

  de

  ,,altoire".

  Teaca

  traductorului

  este izolati

  pentru

  .

  evita

  contactul

  cu

  conductorul

  cablului,

  cu ecranele semiconductoare

  qi

  cu

  bandajul

  J3

  arrnare,

  respectiv

  pentru

  eliminarea

  circuitelor

  parazite

  de curent

  care falsificd

  ::-l

  asurdtorile

  prin incdlziri

  locale suplimentare.

  Punctele

  de

  mdsuri

  sunt

  situate

  pe

  urmdtoarele izoterme ale

  secliunii

  cablului:

  -'onductor,

  izolatie,

  ecranul

  metalic,

  mantaua

  cablului. cu un termocuplu

  se mbsoard

  si

  temperatura

  mediului

  ambiant, pentru

  a fi

  inregistratd.

  3. MODUL

  DE

  LUCRU

  lnstalafia

  fiind pregdtitd

  pentru

  experimentare,

  inclusiv

  inregistratorul

  de

  temperaturd,

  se

  procedeazd

  astfel:

  a)

  se alimenteazl,

  autotransformatorul

  ATR-50

  gi

  se cregte

  manual tensiunea

  de

  alimentare

  a

  transformatorului

  de

  incdlzir:e

  pAnI

  c6nd curentul

  d

  Ecran

 • 7/23/2019 indrumar retele

  27/63

  30 iNoau*un DE

  LABIMTIR

  DE RETELE ELECTRICE

  {&ruilflttttmrnruiilr

  rilili",rlrl]llrflflriiri

  Jil,riulflnl]]l1/lll

  (mlsurat

  cu ampeflnetrul A2) din

  cablul

  incercat atinge valoarea

  treaptd

  dorita

  f,

  :

  320

  A

  (datorite

  raportului

  1000/5 A al transformatorului

  de

  curent, fald de 500i5

  A

  al

  aparatului de

  mdsurd ampetmetrul va

  indica

  150A);

  b) se urmdresc

  pe

  hArtia

  inregistratorului

  -

  care

  este fixat

  pe

  viteza

  de

  derulare

  60

  mm/ord

  -

  curbele

  de

  incalzire

  $ :

  flt)

  corespunzdtoare

  conductorului, izola[iei, ecranului

  metalic, mantalei PVC,

  respectiv

  mediului inconjurdtor;

  c) dupd un

  timp

  de

  incdlzire

  h

  :

  90

  min*, in funclie de

  scopul

  utmlrit, se

  opteazd

  pentru

  una din variantele:

  cl) se

  intrerupe alimentarea cablului

  (n

  :

  O

  A)

  inregistrAndu-se

  procesul

  de

  rdcire

  al cablului,

  timp de ln:30

  min.;

  c2)

  se

  modificd inclrcarea cablului

  la 12>

  11

  sa:ula

  12

  l.

  Un

  exemplu

  de

  rezultat

  experimental

  in

  care

  se

  redau

  inregistrate

  pentru

  cablul

  studiat

  este

  prezentat

  in figura

  6.

  ri{llli,trttullilfilflltillltiiti

  ,iiliitr,,mniul

  lini l;liit,,"lulrl-"u.

  ,

  s

  -

  @

  :

  Silliq,

  n"

  L

  3.

  cunoscandu-se

  deja

  r[spunsul

  tranzitoriu

  il

  :

  JU)

  pentru

  o

  ?ncrrcare

  treaptd

  |

  :

  const.,

  la

  care

  s-a

  frcut

  incdlzirea,

  sE

  se

  stabileascd pe

  cale

  grafo-analiticd

  alura

  curbei

  02

  :

  flt),

  pentru

  o sarcini

  12 +

  11,

  folosind

  in

  acest

  scop

  relalia (Anexd):

  0r(t)=0,(r)+(f,

  -rF,

  Q-r)

  e)

  Pentru

  stabilirea

  curbei

  02

  :

  fiz)

  se

  completeazd

  tabelul

  I

  cu

  valori

  ale

  temperaturilor

  la intervale

  de timp

  de l0 minute.

  Rezultatele

  se

  vor

  compara

  cu

  cele

  oblinute

  experimental

  la

  punctul

  c2)

  (fig.

  5).

  Thbelul

  1

  w(t)

  q(t)

  w2

  ,"70r(t)+krg,1st1

  E:

  t,i

  -

  -

  @-*-----

  W,

  temperaturile

  Stabilirea

  curbei

  02

  :flt)

  t

  [min]

  0 l0

  20

  T,

  x

  +10

  T

  +20

  0,(t

  ['cl

  G,-l\O,(t-r\

  f'cl

  0zQ)

  f'cl

 • 7/23/2019 indrumar retele

  30/63

  rrl.mc,il cablurilor de

  Fig.

  6.

  Exemplu

  de

  rezultate

  experimentale.

  ,,.-g:: r,t

  ::

  .

  -

  ..i

  i\

  LS

  Ft,t

  ;-'

  ,'

  +f

  I

  "

  1..

  B,BI"IOTECA

  '

  .f)r - - ;'

  '

  ,'nr.h

  r.r{'\

  \

  tlii-.i

 • 7/23/2019 indrumar retele

  31/63

  34

  INDRUMAR

  DE

  LABORATOR

  DE RETELE

  ELECTRICE

  ANEXA

  REGTMUL

  cu

  SARCTNA

  vanmnrr,A

  ix

  rnnprn

  Regimul

  normal

  de

  funclionare poate

  fi

  cu

  sarcind

  constantd

  (100%)

  gi/sau

  variabild.

  Begimul

  cu

  sarcind

  constant[

  permite

  determinarea

  regimurilor

  cu

  sarcind

  variabild.

  in

  acest

  sens, cunoscdndu-se

  rbspunsul

  tranzitoriu

  la

  o

  sarcinb

  treaptd,

  printr-o

  transformare

  integral5

  se

  poate

  obline regimul

  de incdlzire

  in

  cazul

  unei

  sarcini

  oarecare.

  a)

  Rlspunsul

  la

  o

  sarcini

  treapti

  Fie

  un

  cablu

  de energie

  c[ruia

  i

  se

  aplicd

  o incdrcare

  w de

  tip treapti(fig.

  A.l).

  -

  T.nan

  C------)

  T"ona

  il@0mffiMllr

  l{llll'1iliflilfli/ll]

  illll

  iillmIll1rr

  luliififlil0uDmr

  ililN

  '{l1,:

  I

  ffi

  =

  W

  lfrlIutllturyJffilliu

  .u1u

  iF

  llmuf

  t{t,

  =

  f.

  #r

  illlllfiflrue

  q.=;=

  r1

  /M,

  heMl

  uu@ffim[l

  rw@mr

  fl

  =d

  rmllll

  &,

  =

  &

  fu,

  ,ruruu, @q

  rom{

  mmmr

  1plMilffi,

  =

  -,

  "&

  ={

  Uiiirmiiihnfird&+rfl '*nmm

  +-

  i

  ,qdlirlrlilrrflfgpqpg1tr$rU1f,E,im

  /Ur

  *-

  =

  a'J[

  *

  #

  '&*

  =s's'

  fi:lumlilMM,,lflr

  loUU

  .filtmi;,:

  *

  e-

  I0d

  i,*

  =

  Se rum,

  um*ni

  ,;rul

  &-,rn,

  =

  ftilmtr'fi,

  =

  ltr-

  uc

  rEfiUutE

  fimum@l tu

  n

  t

  Fig.

  A.1.

  Rdspunsul

  la

  o sarcind

  treaptL.

  Ecua{ia

  diferenlialb

  a

  bilanlului

  termic

  intr-un

  timp

  Ar

  este

  datd

  de

  relalia:

  WA,t

  =

  RI2

  At

  =

  CLT,

  *

  uS@"",,

  -T."r,,)Lt

  =

  CLT" +

  AOLI

  (A.l)

  in

  care:

  A[

  este

  cregterea

  absolut?i

  de temperaturd

  a

  conductorului

  in intervalul

  Ar;

  C:

  co M

  -capacitateatermicd

  a

  conductorului;

  cp

  -cdldura

  specificd;

  M

  -masa

  unei lungimi

  unitare

  a

  conductorului;

  ,S

  -suprafala

  laterald

  a

  conductorului;

  A:o'S

  -capacitatea

  de cedare

  a

  cdldurii

  de

  cdtre

  conductor

  in

  mediul

  inconjurdtor:

  c[:oh*ct"u

  ln

  relalia

  (A.l)

  s-a

  notat

  diferenla

  de temperaturd

  cu:

  0=Trona

  -T."da

  imp64ind

  relalia (A.1)

  cu At

  se

  obfine:

  w:M2=cLT"*Ae

  Lt

  Dac[

  se

  considerd

  T*"1:

  const.,rezultd:

  de

  =dT,

  dt

  dt

  (A.2)

  w(0

  e(t)

 • 7/23/2019 indrumar retele

  32/63

  urnic

  al cablurilor

  de

  energie

  ryfir:din(A.1):

  W:C@+

  A0

  dt

  h

  ipotezele

  cd

  W:

  const.

  gi

  I

  f,Im"

  0

  =

  Bre-"'

  +

  Bz

  (A.4)

  mfu

  o

  =1=

  I

  "rt"

  inversul

  constantei

  de

  timp

  r aincdlziiii.

  C

  xi,"

  Penru

  determinarea

  constantei

  81

  se

  scrie

  condi{ia

  inifial[

  pentru

  I

  :

  0,

  0

  :

  0;,

  flE$r*ri\:

  (A.3)

  :

  const.,

  solufia

  ecua{iei

  diferen}iale

  liniare (A.3)

  (A.s)

  regimului

  (A.6)

  (A.7)

  (A.8)

  0,=Br+8,

  5U

  Br=0,-8,

  in

  ceea

  ce

  privegte

  constanta

  82,

  zceatsti.

  se

  obf,ne

  ca solulie

  a

  imff pentru

  0": const.,

  =O

  gi

  din ecualia (A.3)

  rezult6:

  dr

  Bt:o-w-RI2

  AA

  |indndu-se

  seama

  de

  (A.5)

  qi (4.6),

  ecuafia

  (A.4)

  devine:

  rlica

  funclia

  0 este

  suma

  a

  doud

  funclii (ftg.

  A.2):

  g

  ,,"

  =

  5(

  -

  "-"')

  -

  curba

  de

  incdlzrrea

  conductorului

  e-",

  -

  Y[/

  -

  e* 10,a,

  mu

  A

  Ecualia

  (A.7)

  capdtn

  forma:

  o

  ""hi,

  =

  e-

  (1

  -

  "-"')

  *

  o

  ,"-o'

  r

  :

  (r,

  -5)"-

  +L

  =

  tr

  -

  ",)5

  +

  oi e-a,

  0rrr:0,r-''

  -

  curba

  de

  rdcire

  a conductorului.

  Se

  constati

  cd

  cele

  dour

  fenomene

  de incdlzire

  qi

  rdcire

  se

  desfrqoard

  simultan.

  Pentru

  t

  -t

  @,

  cablul

  atinge

  valoarea

  temperaturii

  stabilizate:

  Pentru

  0i

  :

  0,

  temperatura

  iniliald

  a conductorurui

  fiind

  egal6

  cu

  cea

  a mediului

  ambiant, fenomenul

  se

  desfbgoarr

  numai dup[

  curba de

  incdlzire

  06

  (fig. A.2,

  a).

 • 7/23/2019 indrumar retele

  33/63

  36

  it'toauu,la

  DE

  LABORATOR

  DE

  RETELE

  ELECTRTCE

  Il,,a,r

  11pnp4

  r

  il

  e=

  14/

  A

  a)'o)t

  Fig.

  A.2.

  Curba

  de

  incdlzire

  a

  unui

  conductor

  in

  funcfie

  de

  timp.

  in

  cazul

  in

  care

  conductorur

  nu

  mai

  este parcurs

  de

  curent,

  adicd

  w

  :

  0,

  fenom_enul

  se

  deslhgoar[

  numai

  dupl

  curba

  de

  r[cire

  (fig.

  A.2,

  b).

  Prin

  trasarea

  subtangentei

  licurba

  de

  incdlzire

  sJpout"

  ietermina

  constanta

  de

  incdlzire

  ri,"r

  &ce&sta

  constituie

  timpul

  necesar

  conductorului,

  fird

  cedare

  de

  cdldurb,

  pentru

  a ajunge

  la

  temperatura

  0*^.

  Temperatura

  stabilizatd04

  se atinge

  numai

  dupa

  un

  interval

  de timp

  t:

  (4+6)

  ri,,.

  tr)

  Analogia

  electricl

  a

  fenomenului

  termic

  Fenomenul

  de hansmitere

  a

  fluxului

  de

  c5ldur5

  W

  de la

  sursele

  din

  interiorul

  cablului

  qi

  pdnd

  la

  disiparea

  in

  atmosferd

  este

  analog

  cu fenomenul

  curgerii

  unui

  curent

  electric

  intr-un

  mediu

  cu

  conductivitate

  finitd.

  Conform

  legii

  lui

  Fourier,

  densitatea

  fluxului

  de

  cdldurd

  transmis

  prin

  conducfie

  intr-o

  secundi

  prinh-o

  sectiune

  unitate

  11

  cm2;,

  ?ntr-o

  direc{i

  e r

  va

  fregald

  cu:

  1d0

  ,il

  llllt

  llt

  ltL

  llt.

  lli

  ,

  I rLt,ilr'"

  l u"'

  nl

  [r

  iuilfliltlitllr

  ll11

  ;:.

  ',"

  irr(

  Itr

  illrrril

  'h

  lllnrr''jttiiuliiitil

  ltlltllLliiillilliiililllltiiiilt,

  ]jlt,,T*

  ]lUUt"

  {

  illlllllllll

  llllrrliiiiilf,fllvl]ii

  lll

  ,1

  lllLLlLlllx[ i'iii

  -r

  t,-'llliilliiilt,i,,,

  lllll*

  riii

  lll

  .

  .,,,

  ,.

  ..n

  llll

  r

  r

  I lllll'-illlllllililll

  ,ilLlt

  Q,=

  (A.e)

  P,

  dr

  Penhu

  cazula

  dou[

  suprafe]e

  cilindrice

  concentrice,

  derazerl,

  respectiv

  12

  qi

  de

  lungime

  l,

  avdnd

  temperaturile

  01

  gi

  02

  (0r

  >

  0z)

  (fig.

  A.3),

  fluxul

  de

  cildurd

  constant

  W2prin

  suprafa{a

  X

  va

  fi:

  -

  :l i ti lLiL l

  |tlill

  L

  ll.

  I

  l,-

  -ii:llll

  ;

  l L Lt Ll ]l N

  "llllllliiillililil,

  llllill,li l rili

  .]]l1.

  tlir fl".

  "l

  .iitl[

  -'

  .1".

  "

  : ._.

  ,-

  l

  Ul+

  tbt

  ,il

  **,il5

  ,ulllti

  ltiit,]l

  lt,

  I

  rLLl]iill'f"iLiltiii

  llllll'"'illllill

  -rlLillillllllll..llL

  .,lll:l

  lililn.-

  .t

  'lU

  Wr:2nrlq,

  ilIltLLLlllli:lli

  I

  (A

  10)

  --g

  l*

  ,nii[ll],

  Fig.

  A.3.

  Transmiterea

  cdldurii intre

  doud

  suprafe{e

  cilindrice

  de

  lungime

  /.

  aflate

  la

  remperaruri

  diferite.

  :0.(1-e-")+0,e

  0,,":

  0.(1-e

  )

  pt.

  07

  0

  \-

  i^(dii

  ",Y

  j

  ,;J

  ,,

 • 7/23/2019 indrumar retele

  34/63

  -)t

  Mmind

  relalia (A.9)

  in relalia

  (A.10)

  se

  obline:

  .*_

  de

  ll'.

  =

  -t'"

  lr--

  prdr

  o,

  dr

  _d0:Wr)__

  Frn

  mtegrare

  ^o"

  r":?:l::

  rz,re^tttd:

  0'

  -

  0,

  =

  w>

  lllrL

  '2nl

  \

  ru, furysn

  lui Fourier:

  0,

  -0,

  :WzRrz

  (A.11)

  -

  R..

  : +nL

  este rezistenta

  termici totald acircuitului

  termic

  considerat,

  2rl

  rl

  to

  SsdT:.

  Corespondenla

  termenilor

  din legea lui

  Ohm dintr-un circuit

  electric

  qi

  termenii

  dtm

  crryresia

  (A.l

  l)

  stabiliti

  pe

  bazalegii lui Fourier,

  pentru

  un

  regim

  stalionar

  este:

  Circuitul termic

  Circuitul electric

  r

  -

  fluxul

  de cdldur6

  I

  lS: 0r

  -

  0:

  -

  diferenla de

  temperaturi

  LU: Ut

  -

  Uz

  - curentul

  electric

  -

  diferenla

  de

  potenlial

  - rezisten{a

  electricd

  -

  rezistivitatea

  elecfici

  fl-

  -

  rezisten{a

  termicd

  -

  rezistivitatea

  termicd

  R

  p

  Pe

  baza acestei

  analogii

  se

  poate

  construi

  schema electricS

  echivalent5 din

  &rx'a

  A.4,

  in

  care

  s-au

  neglijat

  capacitSlile

  diferitelor

  straturi fa 5

  de

  exterior.

  0^naiu

  Fig. A.4.

  Schema electricd

  a unui

  cablu cu

  conductor

  din

  aluminiu,

  izolatie

  din

  PE,

  ecran metalic

  din

  cupru

  gi

  manta

  din

  PVC,

  infigurat infi-o funie

  de azbest

  (avdnd

  funclia de mediu de

  pozare).

 • 7/23/2019 indrumar retele

  35/63

  38

  iwonuu.q.n

  DE LABqRATqR

  DE RETELE ELECTRICE

  Pe baza acestei

  scheme se

  pot

  calcula

  cdderile

  de

  temperaturi,

  in

  regim

  sta{ionar,

  pe

  oricare

  din straturile cablului.

  De

  exemplu,

  penhu

  izolalia din

  polietilena:

  Ae,"

  -

  P"

  W,1nfexr'i'a

  LIL f

  ,1ild.

  Fig. A.5. Circuit electric

  RC.

  IT

  t

  (

  p)

  :

  a;a

  :

  (cp

  +

  G\J

  (

  p):y

  (p)

  :

  Cp + G

  pp

  Apare

  echivalenla

  intre

  ecua{iile

  (A.13)

  9i

  (A.14):

  w(p)=i(p)

  efp>u

  fp>

  Rezult5:

  7@):utplitpl

  v@)

  =

  Cp

  +G

  wfd

  =

  e@)i@)

  y(p): Cp

  + A

  *

  Transformata

  Laplace a unei

  tunclii w(r)

  este t{w@}

  =

  le

  "'

  w(t)dt

  =

  W

  (pS

  0

  Inversa

  hansformatei Laplace

  alir W

  1fl

  este

  w(/)

  =

  f'

  W

  fpll

  in

  cazul

  de

  studiat,

  dacdwlt):

  1,

  atunci

  ,tOl =L

  .

  p

  m

  ShnPnr

  mutrffim[fl-

  \ll'

  .11.:'l'*rl+illJ.xli1"'1,

  -'*u

  *

  rutttttttufililltunruffiu

  'ffilallltrll

  :lur]llilllllllii

  iillil

  :jill]]'

  "a

  Lllliii'lr

  ;;"u"

  &

  tll

  ,]}i

  '

  ,

  iil,

  -

  D(l*

  tr

  nrqU.

  q',m

  finrururumililttLri(ltrltrttfllultiuttmiliilllM

  illtl,rillllll

  rff,.,,

  1,

  =

  ffi,

  IflIlh

  IIII||lm'

  lflllul*tllri,Nl$r

  lm,g{(ll[

  rllllllflMfl

  Jlffirlullilm

  F

  ,r,,

  ,tr1t'

  =

  .iiilil

  ffi

  rl

  Mlllmt

  F*'

  ','p"

  -

  -"

  Trmruluru

  ru,ltlllum$Mflu

  tmlHlimuumuu

  iff_:

  -

  : I

  ,nrrilUil,n

  f,

  lutllrll]llu flflfllllfllu

  illlllr illillllllfrilt[l,r

  ,[lr."

  lilt,n ilu

  PMltl

  ffi'''',,=

  fillffiltrullllllillllul

  iullllljglltllllu]lli llilll]lffiflnur

  fllllilflE

  T

  ,r,

  mf,us

  ir,fl[m**,tew

  uro

  [,*,

  ]lr-

  {ri

  'lt5iilldfrml

  ;

  -

  -

  il,,

  ,'

  (A.12)

  unde

  pp6

  este

  rezistivitatea

  termicl a

  polietilenei

  (ppr:

  3,5'C

  mAV).

  Intr-o alt5

  abordare

  se

  poate

  aplica,

  pentru

  W1

  :

  const.,

  transfotmata Laplace

  a

  ecuafiei

  (A.3):

  il/

  "

  '

  =

  cpO

  +

  AO:

  (cp

  + ,ap1p1;

  i@):

  Cp

  + A

  p

  Wr(p)

  =(Cp

  *

  AF@),und,"

  W

  r(p)

  :L

  p

  Se

  poate

  face analogia

  cu un circuit electric

  format dintr-o capacitate

  in

  paralel

  cu o rezistent6,

  prin

  care trece un curent

  1(fig.

  A.5).

  1(p)

  (A.13)

  (A.14)

  lii#

 • 7/23/2019 indrumar retele

  36/63

  39

  cf

  RSunsuI

  tranzitoriu

  0z(4

  cflnd

  se

  cunoaste

  0r(l)

  #tr#8"".:1liX.1;Ji"i-nauu'iuuita,;;#;#Iluatrepte(rig.4.6),

  *,,,

  =

  {yl'

  '''1.

  lwrt

  e

  (r,*)

  w(t)

  7F,

  W,

  Fig.

  A.6.

  Curbd

  de

  sarcind

  cu

  doud

  trepte.

  Funclia

  de

  incircare

  a

  cablului

  sub

  forml

  de doud trepte:

  W,,,(t)

  =

  W,(t)

  +

  H(t

  _

  ilwr@

  _Wr@l

  im

  care

  fiiO

  Si

  W2(t)

  suntconstante.

  Aplic6nd

  transformata

  Laplace

  ecualiei

  (A.15)

  se

  obline:

  w,',(p)

  =L

  *w'

  -w'

  "'rr

  p

  W,,(p)

  =

  y(p)O.,(p)

  Daci

  se

  c,noa$te

  rdspunsul

  tranzitoriu

  pentru

  prima

  treaptade

  incircare:

  W,

  =

  =

  (P)il(P)

  p

  (A.ls)

  (A.16)

  (A.17)

  (A.18)

  (A.1e)

  ftrucat

  acelali

  cablu

  este

  supus

  la

  dou'

  incrrcdri

  c,

  w1

  qi

  w/2,

  se

  poateelimina

  1,f] T1.":*"si,e

  rui

  0

  *,

  (p)

  rr

  r-,

  frll

  .";;;;;

  :ffiil;"";

  4.18)

  reziltA:

  y(p)

  dn

  rer-enind

  larclalia(A.16)

  se

  poate

  scrie:

  w,,(p)

  =Ll,

  *(',

  -

  r)n

  ,.J

  Pl

  \w,

  )

  )

  e,,,

  (p)

  -

  w

  ''

  (

  P)

  -

  w

  '''

  (

  P)

  Po,

  (P)

  Y(p)

  wl

 • 7/23/2019 indrumar retele

  37/63

  iwonuutn

  DE

  LABoRAToR

  DE

  RETELE

  ELECTRICE

  respectiv dup6 folosirea ecualiei

  (A.

  19):

  6,,,(p):

  [,

  *

  (+

  -,],-,.-l,

  ,r,

  L

  \W,

  )

  )

  Revenind

  in domeniul timp,

  se obline:

  0,,,(t)=

  o,

  (r)

  .(h-

  ,)r,

  r,

  -

  "l

  ,W.

  K^

  =-

  W,

  0,(r)

  la tunclia

  gi

  cu

  o

  combinalie

  in

  poate

  face

  cu uqurin 5

  (uF[*rmf"{

  ln

  rmtmf,t

  s- s{tmFt,lL

  t,[

  ,l 01il

  lllllllurltrullM

  ilffi

  illl@l@l

  $uMmmru

  hr',,rffiflr

  udrulrmuuul

  iMlmltM

  -,llllllll]ilmll|lililmulllL

  llflllluflfllloulllu

  -

  uutfllrmrmrtrommmruuu

  Jlumul,

  I*f,tiln,[u

  il&ttt||ttmrmmruuuuu

  Uufinufiuwm

  ltflilflluMltl0]

  tfifimmmmllrr

  rb M

  mnm

  rmmMllurur m

  mld

  utuii

  flifllllMfllfi|llu@

  |ililMffi

  lmrm

  ttlummmunmrurlrryn,uf{rlml

  iilfuro

  ilXlil@MlllMl

  u@

  ,@fllll' ]

  rlm tr0lmumlflIB&milm;

  0@

  rUffirllllfil

  cUi

  ililimnnnlrmnrmqmfUd

  iim@U

  di$Wftmmflxirqpitrtur

  umOnumu

  uummltrlm

  ffililliilm&0trmlluillltrull

  4rlillllttllrrlllrllf

  trds

  r

  rffitil(Tu

  l

  fficIn

  9,"I".Cffiirhil

  ,ffmnnru"lr@r

  mnrrllfl&rilr

  ;r

  dunmL

  (A.20)

  (A.2r)

  treaptS,

  funclie

  pe

  cale

  sau

  0,,,

  :

  o,

  1tI

  +

  (tr,

  -

  1)o'

  (r

  -

  t)

  unde

  Cunosc6ndu-se

  deci

  rdspunsul

  tranzitori:u

  funclia 0,o,(l) este

  egal[

  cu

  0r(0

  pe intervalul

  (0,

  t)

  de 01(r)

  in

  restul intervalului. Un

  asemenea

  calcul

  se

  grafrcd

  (fig.

  A.7).

  e(r)

  Fig. A.7.

  Construcfla

  pe

  cale

  graficd a

  rispunsului 0,,(l)

  in cazul cdnd

  saltul

  are

  loc

  la

  momentul l:

  t.

  in cazul

  cAnd saltul

  are loc

  la momentul t

  :

  0, atunci

  relaliapentru

  determinarea

  lui

  0,,,(t) devine:

  BIBLIOGRAFIE

  Bercovici,

  M., Arie, A.A.,

  Poeatl

  ,

  A.

  -

  Relele

  electrice.

  Calculul

  electric,

  Editura

  Tehnicd,

  Bucureqti,

  1971.

  Poeatl, A.,

  Arie, A.A.,

  Criqan,

  O.,

  Eremia,

  M.,

  Alexandrescu,

  V.,

  Buta,

  A.

  -

  Transportul

  Si

  distribulia

  energiei

  electrice,

  Editura

  Didacticd

  gi

  Pedagogic6,

  Bucuregti,198l.

  0,,(t)=

  o,

  (/)

  .(h-,)r,0

  -

  o)

  =fte,Q)

  =

  k,o,(t)

  tll

  l2l

  (----';fsr-"1

  /-

  -'"';ii'1r-'r

 • 7/23/2019 indrumar retele

  38/63

  LUCRAREA

  L4

  *,..JTREA

  GENERATORULUT

  srNcRoN

  "ARALEL

  CU

  RETEAUA

  ELECTRIci

  L

  sGoput,

  r,ucRAnrr

  L

  uare

  se

  studiazd.sincronizarea

  (conectarea

  in paraler)

  a generatorurui

  ro

  rEleaua

  electric,

  de putere

  infiniti

  forosind

  modutur

  "-p".iri"r"r.

  ,c

  nu

  efe.ctua

  urmdtoarei"

  "*p".i-"rl,

  -'""'

  -

  oplarea

  generatorului

  sincron

  in pararel

  cu

  sistemul

  de

  putere

  infinitr;

  elirnentarea

  unui consumator

  izolit

  dela

  un

  generator

  sincron.

  Z

  INTRODUCERE

  sistemului

  electroenergetic.

  3.

  ASPECTE

  TEORETICE

  ALE

  GENERATORULUI

  SINCRON

  3.1.

  Construcfia

  generatorului

  sincron

  statorul,

  componenta.s{atignala

  a

  generatorului sincron,

  de

  formS

  cilindric',

  revdzut

  cu

  infbqur'ri

  individuale""o.".f"rrator

  celor

  trei

  ri)i

  a,

  b

  gi

  c,

  il{ajoritatea

  generatoarelor

  electrice

  conectate

  ra

  releauaelectricd

  sunt

  de

  tip

  h,r#lT:T^1.,311:y:.n"tn.ys**9iincali'astreri";;;;";*"oarele

  difica

  in

  mod

  independent

  p*".,J'

  pr"a#;tfil'r:,::1i,r?:Hffii:

  ffi."*,:::

  ..T::i1",1,:,$Gi7,e"

  ".ii"1

  i*,,

  -,;il;;;;toarere

  sd

  coerent

  (impreun6)

  raviteza.derotafie

  o"

  rirr".onirm.

  Aceasti

  vitezd

  de

  , T:"^j;^^::.^",

  ^*l"."rind

  ^

  frecven,ta

  .trt"mutut

  .f""i.o"r,"ri"ti.

  mectat,

  de

  dorit

  cdt

  mai

  aproape

  oe

  rrecvenla

  nominal'

  de

  50

  sau

  uJHil'"t"

  *:::::::l-:3gl:, 1..;,ag

  g1ilr

  l,.,ilr

  va

  n

  sincro

  nizat

  cu

  sistemul

  rE,ergeuc

  rnterconectat

  al

  ENTS.-E,

  care

  este

  teoretic

  de putere

  infinit',

  3:?::l1l,T::,.l5i

  p_rl".pi"t,

  g"**l";'uu

  ur"u

  un

  impact

  nesemnincativ

 • 7/23/2019 indrumar retele

  39/63

  gIILAREA

  G

  B.

  PARALEL

  LUCRAREA

  L4

  ENERATORULUI

  SINCRON

  CU

  RETEAUA

  ELECTRTCi

  L

  SCOPUL

  LUCRARIT

  fo

  t.,-are

  se

  studiazd-

  sincronizarea

  (conectarea

  in

  pararer)

  a generatorurui

  --

  ."

  rEtea

  ua

  er

  ec

  rri-cd

  a" p

  rt*'

  ini,,ir

  ;;

  ffi

  il;#rl;i

  :;1.ri

  m

  enta

  r.

  E

  r.r

  efectua

  urmatoareie

  ;i-";#n,[,

  -

  nryrarea

  generatorului

  .-"-,

  i"

  pu.uler

  cu

  sistemul

  de putere

  infinit';

  alimentarea

  unui

  consumator

  izolit

  dela

  un generator

  sincron.

  3.1.

  Construc,tia

  generatorului

  sincron

  statorul'

  componenta..tufiglTd

  a generatorurui

  sincron,

  de

  formd

  cilindricr,

  revdzut

  cu

  inf,qurdri

  i"airiauui.'.o."ffizator

  ."ro.'t

  "i^iurJ

  a,

  b

  qi

  c,

  2.

  NTRODUCERE

  lhjoritatea

  generatoarelor

  erectrice

  conectate

  la

  releaua

  electric,

  sunt

  de

  tip

  *ron-

  Parametrii

  de, r1c,tionar"-;;;'i,

  ,$"r

  modificali

  astfer

  incat

  generatoarere

  ffi:"ilr#i

  independent

  p*".irTp.orr"

  u"ii#

  ii,r""",i"u.

  cuprul

  de

  -*:-,:""#ff

  .ffi

  iiJf;' 1i82:;:?,,:;,'fi":T:tl:*i::m*i3

  'rr(r.n'sm

  este

  cea

  -

  care

  -determina

  frecvenla

  sistemurui

  electroenergetic

  .rc'nectat'

  de

  dorit

  c6t

  mai

  up.oup;;;

  r."*.r1u

  nominal,

  de

  50

  sau

  60

  Hz.

  eneratorur

  studiat

  r"

  .ia*ilJ".,"i'ru"#i-u";;;;;;rat

  cu

  sistemul

  rroenergetic

  intercone-ctat

  ar

  eNrso-I,

  care

  este

  reoreric

  de

  putere

  infinitr,

  ffi

  lT:lX',Til,:*:#**;;'

  ;;;

  i"*

  r

  uu

  u,",

  *-i,pl.,

  nesemn

  i

  n

  cati

  v

  3.

  ASPECTF'

  TEOR-ETICE

  ALE

  GENERATORULUI

  SINCRON

 • 7/23/2019 indrumar retele

  40/63

  42

  iyonuu-.qn

  DE LABqRATIR DE RETELE

  ELECTRICE

  amplasate

  in

  sloturi dispuse la 120'in spaliu una

  fa{d de

  cealaltd.

  Rotorul,

  partea

  mobil5

  a

  generatorului

  sincron,

  poate

  fi

  cu

  poli

  aparen{i sau

  cu

  poli

  ineca{i.

  Infrgurarea rotoricd

  este

  magnetizatd

  ctt

  ajutorul

  unui curent continuu,

  numit curent

  de

  excitalie,

  1",,

  care

  va crea un cdmp

  magnetic

  sta{ionar.

  3.2.

  Func{ionarea generatorului sincron

  Atunci c6nd rotorul incepe

  sd

  se

  roteascS,

  antrenat de turbin5, se

  produce

  un

  flux magnetic invdrtitor care va induce tensiuni

  E, in

  infbgurdrile

  statorice.

  Aceste

  tensiuni sunt sinusoidale,

  cu

  frecven{a datd de

  viteza de

  rotalie a rotorului,

  sunt

  defazate

  una

  fald

  de

  cealaltd

  cu

  grade

  120' electrice,

  iar amplitudinea acestora

  depinde

  de

  valoarea

  curentului

  de

  excitalie

  1,,.

  In regim

  permanent,

  tensiunile

  de

  fazl

  sunt

  simetrice,

  iar

  o

  fazd

  a

  generatorului

  sincron se

  poate

  modela

  printr-o

  sursd de

  tensiune E in spatele unei

  reactanteX5, numitd reactanld

  sincrond.

  Atunci c6nd

  generatorul produce

  curentul

  Ig,

  se

  poate

  defini urmdtoarea relafie:

  E(.|r):

  Enei6'

  -U

  r

  +

  iXr ,

  (1)

  inlTquririle

  statorice sunt caracteizate

  printr-o

  rezistenlE

  R,,

  care este

  suficient de mic[

  pentru

  a

  fi

  neglijatd. Dacd

  tensiunea va

  suferi

  transform6ri

  multiple

  de

  la

  generator

  la

  consumator, frecvenla

  este

  un

  parametru

  dat de rotalia

  mecanicb

  a

  ansamblului turbind-generator,

  viteza de

  rotafie depinz6nd de

  num6ru1

  de

  perechi

  de

  poli.

  Schema

  echivalent[ de

  secven]d

  directd

  a

  generatorului

  sincron

  este

  prezentatd,

  in figura

  1,

  iar diagramafazoriald

  este

  prezentatdinfigwa2.

  LIL I

  i'l

  ll

  I :l

  ]r

  l

  -

  l

  ,ii

  1111,

  t,,LL

  C,(I-.=ct)

  I UU U U nl tll

  l

  L l,r

  Ull

  llliiillll ll

  lllliiilll,, lllllll

  lll*l

  lll rT'l

  lrl

  lllllilut

  lLLLlll

  LLL I

  lri:iLLulLL ',lll

  tr

  ,

  ,

  lLllllllll Li

  l

  ILLLI lLlll

  :"

  ll"r'

  :l

  lll

  rlllriiiilllll

  ill'lllilllli'-"1'iiilllllLLllLlilll,,LLL

  ,,rr,"-':i""..;ll.'l

  'llilillllLLlll'llllll

  llll

  Tll lllLlllllllilll'll,i,L

  I,ll,l"rr

  il 'llllf

  lll

  Ir]1,

  u

  llLntttlllr'

  1

  I

  llllll

  illil'-

  I li.

  illil illll

  lllL

  llllllll]qrll|i

  ,iilillllllllllil

  iL

  *

  llir

  ,.rlt'

  tlt

  ilrt;lt,

  -

  .Jili''

  .1h..

  .,.-

  jflll]ilillt

  "'

  llllln"'fl1LLLLll,lilt

  iii

  I Ll"llr

  ;'

  nrifllltfrttflnnfliluN tft

  r'Y

  Fig. 1. Schema echivalentd.

  Fig.2. Diagramafazoriald'.

  Plecdnd de la diagrama fazoriald

  din figura

  2,

  se

  poate

  construi

  diagrama de

  capabilitate a

  generatorului

  sincron,

  prezentatd

  in figura 3,

  numit[

  gi

  diagrama

  de

  inc[rcare. Detalii

  privind

  modul de construire

  gi

  semnificalia

  detaliatd a

  tetmenilor

  se

  pot

  obline din

  [a] 9i [5].

  Figura3

  prezintd

  gi

  limitdrile tehnice ale

  generatorului

  sincron,

  punctul

  de funclionare

  al

  acestuia,

  definit

  prin perechea

  de valori

  P

  qi

  Q,

  afldndu-se in interiorul

  domeniul

  reprezentat in

  gri,

  punctul

  N

  fiind

  punctul

  nominal

  de funclionare. Cu alte cuvinte,

  puterea reactivd ce trebuie

  produsd pentru

  a

  obline

  valoarea

  doriti

  a

  tensiunii

  este

  limitatd

  de

  limita

  curentului

  de

  excitalie.

  ''i

  LllllT L

  l

  ill

  illlL:r"

  I

  ,lll llLllllll{t,llll'

  lr

  llllli

  I

  11]

  I llr*

  lLLiilrLLL

  lll1llllllll

  Llllll'l-lLLLl

  "',,,

  ,,",

  *'"llt

  LlllxlLlLlliii

  li,lt llllll".rlllillllll,l,,:l,,illi

  '"uLlrlnl

  lllll

  nl I,

  ,,

  lllllil'l*

  I:lliL

  ..,,Jl:

  .t...,,.J

  -.,,Llt

  .,,"i.

  -..:"'

  .,, ,.

  lri

  :['

  ,:

  ,,ii-i

  -

  'r

  ,,,,1

  ,,, |

  ,lr

  ,LL

  Lr

  "

  llll"li";ll u,

  llll''

  1,,:liiiiL

  -

  jXs

  Fig.

  2. Diagram a

  fazoriald

 • 7/23/2019 indrumar retele

  41/63

  W

  Srcllorului

  sincron

  tn

  paralel

  cu

  releaua

  electricd

  Limita

  tehnic6

  P"

  / a

  rurDlner

  t\

  Limita

  curenh

  -

 • 7/23/2019 indrumar retele

  42/63

  44

  iNonuuz.n

  DE LABoMToR

  DE

  RETELE

  ELECTRICE

  ,ill{,llllllliliiilliill|ryfii

  tji1lllllrlrlf]lllllrlrilllillrrrnullllr.iu

  lr

  ambele

  cazuri

  acfion0ndu-se

  asupra

  tensiunii

  de

  referinfb

  U*t

  $i

  frecvenlei

  de

  referinld

  f,r1.

  Trebuie menlionat

  faptul cd

  atunci

  c6nd

  generatorul func{ioneazd

  in

  sincron cu sistemul

  electroenergetic,

  in

  regulatorul

  de vitezd,

  pe

  l6ngi frecvenfa

  de

  referin [,

  se

  adaugd

  gi puterea

  activd

  doritS.

  Fig.

  4.

  Principalele

  sisteme

  de

  reglaj

  ale

  unui

  generator sincron.

  4.

  CONDITIILE

  DE STNCRONIZARE

  ALE

  GENERATORULUI

  SINCRON

  Conectarea/sincronizarea,

  respectiv

  deconectarea

  generatoarelor sincrone

  constituie

  o

  activitate

  normalS

  la

  intervale

  de

  cAteva

  zile,

  sdptlmdni

  sau

  luni,

  datoritd variafiei

  semnificative

  a consumului

  la diverse

  intervale

  de timp,

  unor

  planific6rii pentru

  mentenanlI

  sau

  unor

  evenimente

  neprevSzute.

  Pentru

  sincronizarea

  generatoarelor trifazate,

  inainte

  de

  inchiderea

  intreruptorului,

  sistemele trifazate

  simetrice de

  tensiuni trebuie

  s[

  indeplineascd

  urmbtoarele

  condilii:

  -

  sI aibl

  aceeaqi

  succesiune

  afazelor;

  -

  si aibd

  aceleagi valori

  efective;

  -

  sd

  aib6

  aceeaqi

  frecvenlb;

  -

  sd

  fie

  infazd.

  Neindeplinirea

  condiliilor

  de

  sincronizare

  va

  conduce

  la:

  -

  daune

  asupra

  generatorului

  qi

  asupra

  maqinii

  primare

  ca

  unnare

  a

  solicitdrilor

  mecanice

  ca:uzate

  de accelerarea

  sau

  frdnarea

  rapidd

  pentru

  a

  aduce masele aflate

  in migcare

  la sincronism

  cu sistemul

  electroenergetic;

  -

  daune

  asupra

  generatorului

  gi

  transformatorului

  ridicdtor catzate

  de

  curen{i

  mari;

  )lllllllllllllliriilllllllllrllllfll

  ::

  lir

  ,lllllllllr

  LlxllltllliilllllliiliiJlflltlllr

  .illlx,

  'lllllllil.,1

  J'"11,....:::""

  1r

  ..:.,JI-

  -:..

  "lll .I[llu,ti::'::'-[

  1lllllllllllllllLill:

  lrflniilllllllf^l

  ittril

  Ililililrr,*:,riillll[

  r].,ririi

  lllllllllfilililillll:]|].

  j:::':

  Jr

  '-

  -

  il

  I'F"-

  ,,rut|1,i1lliiuttl||t mmtttilm|lll iiil

  "'

  it ;lllumiu

  lfullr[il',rllllullllllllllr.

  Jllllil]lllllnillt

  il|]I1.,-.:::'"

  -.-

  illlllflilill]ltilllllll ili

  .,llln1 ]ffflllilltl[

  illlllllili]llllllfifllltiu

  lli

  ,illllllllililllllllllltrlllfil]filllu rllllfilllllllflllilirru

  llllllllilillllllllllfiilmlilllll uxn'ml|][1uu

  rilllllfifl|lllfllllilllulllt'.Ulllltl

  illllll''

  Sltttttttttuumrruumurufltunutll

  g $lll

  lJllllllllr,ilillfiMlllltrlllll]lllililll

  illllllliUll/'iffiilrlMllnu

  'ri.,

  {luuurrrumrrruu

  ffimmuumrnm*uutttutllLu'

  flrf,

  illfi{lmlfllllrl$llIilr]

  fflmnrNu,mmmmmul

  rlllllllllflffillllllilfimml,

  {ffiililllllll

  tllllillll]fiillllllllullllr

  .illltr

  rypililil|il

  thM$llllunmilm

  $ulluillull,ff

  ,rllilililtrlllllllliliiiillllllltr

  rililllllrlllm

  llllu fllllrlflllllr

  rifirr

  rult{llllllllllllllllllllllffill|lllllll|illllilllllr

  llllll[

  Luli,lllflllllllil

  l0lllllllllllililllllllllllfillilru0il

  I

  llllllllll]l

  mlll

  ilUl0filul

  ]filiir

  lllttliltttttuunmmutlnnuur

  ilr,Lrr

  rltlm@

  illlilillllitrumilliililllllfllm[

  ii]$rllllllllullllinlnlll|lllllu

  lllllllu

  ,UUUrr,rrllllttnruilrl.rUtttllUUlUl[ lllll]lll

  Jr Jlll

  illx@llfifillfllllllllfrllilfluillllllllllllllL

  rfli

  |]Iuilflill]]lllllllll1]lni

  lMruluililil

  lliullr

  LlullillllillillNlilllllilillll

  1lu(

  il'

  llllllllt',,rllllllttltllltr0ll|Ixx,,ul]lills

  illllMflflflriillllWt

  iHlL

  lfl]trfi|numumrnnuu riiluuttuturust

  ,iililtffluumlllllliltilI&Mi,.

  ;ulMituunur

  mu

  iluu

  ,llllrmntttu,llltiilnmmur

  flgtlfl i

  *l0ilflmluillllllllr,uuull1llff@iluqflfltllurllnllur.

  'tlllllllllrufflE|unlmll[ldnflluumlll

  l'xlllullilllllf,lL

  InlMErlililmllr mr

  ::il0llllllllt

  ullltmuru

  'rM

  iillllllllll,

  llulllllljlfluu{ulllll umfiMim@MMmr

  llfluurnmrrmllmrt

  urui

  f

  'u,tt-t

  .illr

  tuulIlfiillilflIllttrilllltrut rilillluml]

  S]llfilunfllf,u

  ]uilmiummufi@ur

  fltf

  mMreilm@ilI[

  lll(lflniffitllll{ltrlillll[f flflrllllrull1l]Ul

  ]ll@mH

  .utlllllur0rrrilmnu0ng,

  lruuummnul

  l)xul@l

  Regulator

  de

  vitezl

  -

  RAV

  Regulator automat

  de

  tensiune

  - RAV

 • 7/23/2019 indrumar retele

  43/63

  \incron

  in paralel

  cu

  -:.:.:

  in

  sistemul

  electroenergetic

  de

  tipul

  oscila{ii

  de

  putere

  gi

  abateri

  -:r

  -:.e

  de

  la

  valoarea

  nominald;

  .ttd

  t,7)

  :.izarea

  generatorului

  cu

  sistemul

  electroenergetic,

  iar

  sistemele

  de

  :-

  ':::r-

  il

  r.a

  deconecta

  ca

  urmare

  a

  identificdrii

  condiliilor

  anormale

  de

  -

  -

  -::-"irrele

  IEEE c50.r2

  gi

  c50.13

  sunt date

  recomanddri privind

  ""

  --

  :

  -:'r3r?toarelor sincrone,

  at6t penhu

  cele

  cu rotorul

  cu

  poli

  inecafi

  cet

  qi

  :

  :

  :

  -

  rotorur

  cu poli

  aparenli.

  "Generatoarere

  trebuie

  s5

  fie

  construite

  -

  -::

  s;

  t-ie

  capabile

  pentru

  funclionare

  fbrd

  a necesita

  inspeclii

  tehnice

  sau

  :-:i

  sincronizare,

  adicd,

  sE

  accepte

  abaterile

  listate

  ...,,

  [2,3].

  Aceste

  :

  :

  :-::.r

  ambele

  tipuri

  de

  generatoare,

  sunt:

  -

  :

  _-:iJre

  &

  unghiulard

  de

  maximum +10

  grade;

  -

  :r::irea

  tensiunii

  de la

  0 la

  +5

  p1sssn1..

  -

  .--::erea

  de frecventl

  de

  maximum +0,06