Indrumar PM

Embed Size (px)

Text of Indrumar PM

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  1/86

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  2/86

    2

  Lucrarea a fost discutată şi aprobată în cadrul şedinţei  catedrei “Investiţii şi pieţe de capital”

  (proces-verbal nr.14 din 28.12.2010) şi înaintată spre publicare în cadrul  şedinţei Comisiei

  Metodice a facultăţii „Finanţe” (proces-verbal nr. 2 din 04.11.2010).

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  3/86

    3

  CUPRINS:

  Notă introductivă ..................................................................................................................... 5

  I Scopul şi sarcinile practicii .........................................................................................  6

  II Organizarea practicii ........................................................................................ 7

  2.1. Dispoziţii generale ..........................................................................................  7

  2.2. Rolul instituţiei de profil în organizarea practicii .......................................................  7

  2.3. Funcţiile conducătorului practicii din cadrul catedrei ..................................................  7

  2.4. Funcţiile conducătorului practicii din cadrul instituţiei de profil ...............................  8

  2.5. Drepturile şi obligaţiile practicantului în procesul de desfăşurare apracticii ...................................................................................................... 8

  III Conţinutul practicii în cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare(CNPF) ...................................................................................................................

  10

  IV Conţinutul practicii în cadrul Bursei de Valori a Moldovei (BVM)................  13

  V Conţinutul practicii în cadrul Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare(DNVM)……....................................................................................................... 

  18

  VI Conţinutul practicii în cadrul companiilor de brokeri (CB)...........................  20

  VII Conţinutul practicii la registratorii independenţi (RI) ………..........................  23

  VIII Conţinutul practicii în cadrul companiilor de estimare a valorilormobiliare şi a activelor ce se referă la ele ………………………......................  27

  IX Conţinutul practicii în cadrul Fondurilor Nestatale de Pensii……………………..  29

  X Conţinutul practicii în cadrul Băncii Naţionale a Moldovei…………………  32

  XI Conţinutul practicii în cadrul băncilor comerciale (BC)..................................  36

  XII Conţinutul practicii în cadrul societăţilor pe acţiuni (SA)..............................  41

  XIII Conţinutul practicii în ministere, departamente, companii de consultanţă şiproiecte în domeniul investiţional .......…………………………………….…. 

  45

  13.1. Conţinutul practicii în cadrul Ministerului Economiei al RepubliciiMoldova .....................................................................................................

  45

  13.2. Conţinutul practicii în cadrul Organizaţiei Pentru Atragerea

  Investiţiilor şi Promovarea Exportului (MIEPO)..................................48

  13.3. Conţinutul practicii în cadrul Componentei de Dezvoltare aAfacerilor Rurale (CDAR) ....................................................................... 50

  13.4. Conţinutul practicii în cadrul Asociaţiei Investitorilor Străini (AIS) din RepublicaMoldova………………………………………………………………………..  52

  13.5. Conţinutul practicii în cadrul Grupului de consultanţă Business IntelligentServices (Departamentul Casa de Investiţii BIS-Capital)………………………...  55

  13.6. Conţinutul practicii în cadrul Ministerului Construcţiilor şiDezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova ..................................... 57

  13.7. Conţinutul practicii în cadrul Ministerului Finanţelor al RepubliciiMoldova ……………………………………………….………………... 

  58

  XIV Conţinutul practicii în cadrul Societăţilor cu Răspundere Limitată (SRL) ........................  60

  XV Conţinutul practicii în cadrul Societăţilor de Leasing.................................................................... 65

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  4/86

    4

  XVI Conţinutul practicii în cadrul zonelor economice libere, parcurilor industriale....................  67

  XVII Elaborarea raportului în baza materialelor acumulatepe parcursul practicii demaster.............................................................................................................................................................  71

  17.1 Dispoziţii generale ………………………………………………………  71

  17.2 Conţinutul raportului .........................................................................................  71

  17.3 Perfectarea raportului ...................................................................................................... 69

  17.4 Susţinerea raportului....................................................................................... 72

  Încheiere ............................................................................................................................ 74

  Anexe

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  5/86

    5

  NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

  În scopul consolidării cunoştinţelor teoretice şi obţinerii aptitudinilor practice, planul de

  învăţământ la studiile de masterat prevede efectuarea practicii de masterat  (PM). Îndrumarul 

  metodic reflectă sarcinile practicii, conţinutul şi modul de organizare a acesteia, forma întocmirii şi

  modul de susţinere a raportului privind PM. 

  Îndrumarul  metodic privind realizarea practicii de masterat este elaborat conform

   programelor analitice la disciplinele universitare circumscrise studiilor de master în cadrul catedrei

  „Investiţii şi Pieţe de Capital” şi altor catedre din cadrul facultăţii „Finanţe”, Regulamentelor interne

  ale instituţiilor de profil, precum şi programelor practicii de licenţă şi de masterat elaborate în anii

   precedenţi.

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  6/86

    6

    SCOPUL ŞI SARCINILE PRACTICII DE MASTERAT

  Scopurile primordiale ale practicii de masterat sunt:

    consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice obţinute în  procesul de studiu la

  masterat;

   

  aprofundarea deprinderilor practice necesare pentru activitatea investiţională, activitatea pe

   piaţa valorilor mobiliare, în special, precum şi pe segmentul nebancar al pieţei financiare, în

  general;

    aprofundarea aptitudinilor de utilizare în practică a legislaţiei şi a actelor normative în

  domeniu;

    dezvoltarea deprinderilor specifice profesiilor pe care masteranzii le urmează sau

  intenţionează să le urmeze; 

   

  dezvoltarea capacităţilor analitice şi de cercetare ştiinţifică a masteranzilor.

  Sarcinile principale ale practicii de masterat sunt:

    cunoaşterea practică a mecanismului de funcţionare a pieţei financiare, în general, a pieţei

  valorilor mobiliare şi a celei investiţionale, în particular; 

    familiarizarea cu activităţile desfăşurate pe piaţa financiară, inclusiv pe cea de capital; 

    familiarizarea cu activităţile băncilor pe piaţa financiară, inclusiv pe cea de capital; 

   

  familiarizarea cu activităţile investiţionale în cadrul proiectelor investiţionale, S.A., S.R.L.etc. 

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  7/86

    7

  II. ORGANIZAREA PRACTICII DE MASTERAT

  2.1. DISPOZIŢII GENERALE  

  Temei pentru repartizarea masteranziilor la practică, serveşte Acordul încheiat între ASEM şi

  instituţiile de profil. Repartizarea la practică se efectuează prin ordinul emis de instituţia de

  învăţământ, iar repartizarea practicanţilor pe subdiviziunile structurale –   prin ordinul emis de

  conducătorul instituţiei de profil. 

  Practica de masterat se desfăşoară în ultimul semestru al perioadei de studiu, pe parcursul a 5

  săptămâni (25 zile). 

  2.2. ROLUL INSTITUŢIEI DE PROFIL ÎN ORGANIZAREA PRACTICII  

  Rolul principal în organizarea practicii masteranzilor se atribuie instituţiei de profil.

   În scopul desfăşurării efective a practicii, instituţia de profil:  

  a) 

  va informa masterandul- practicant despre regulamentele şi disciplina interioară impuse la

  nivelul instituţiei; 

   b)  va înfăptui pontajul masterandului-practicant;

  c)  va întreprinde diferite măsuri de influenţă, aplicând sancţiuni în caz de nerespectare a

  regulamentelor interne şi, ulterior, va informa catedra; 

  d)  va acordă masterandului- practicant posibilitatea utilizării informaţiei necesare  pentru

  realizarea programei practicii;

  e) 

  va pune la dispoziţia practicanţilor baza tehnică; f)  în cazul în care există posibilităţi, va angaja masteranzii aflaţi la practică într -o funcţie din

  efectivul instituţiei de profil (cu condiţia însuşirii de către  practicant a tuturor

  compartimentelor programei practicii);

  g)  va implica periodic masterandul-pr acticant în realizarea unor lucrări cu caracter analitic şi

  economic etc.

  Realizarea acestor competenţe va favoriza masterandul- practicant în acumularea şi

  consolidarea cunoştinţelor, abilităţilor practice şi calităţilor necesare pentru activitatea practică încondiţiile economiei de piaţă. 

  2.3. FUNCŢIILE CONDUCĂTORULUI PRACTICII DIN CADRUL CATEDREI  

  Coordonatorul practicii este numit de către şeful catedrei din efectivul cadrelor didactice ale

  catedrei şi are obligaţia de a asigura masterandul- practicant cu instrucţiuni metodologice.

  Înainte de plecarea la practică, conducătorii aduc la cunoştinţă masteranzilor scopurile şi

  sarcinile practicii, termenii şi durata ei, cerinţele faţă de raportul cu privire la practica de masterat

  şi alte aspecte privind desfăşurarea practicii. 

  Coordonatorul practicii din cadrul catedrei este obligat: 

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  8/86

    8

    să verifice începutul practicii; 

    să contacteze personal conducătorul practicii din cadrul instituţiei de profil, în vederea

  contribuţiei la organizarea şi desfăşurarea practicii la un nivel satisfăcător; 

    să verifice existenţa actului care certifică realizarea practicii (adeverinţă, certificat, acord de

  colaborare etc.).

  Coordonatorul practicii din cadrul catedrei acordă consultaţiile corespunzătoare

  masterandului- practicant în orele de serviciu la catedră. 

  2.4. FUNCŢIILE CONDUCĂTORULUI PRACTICII DIN CADRUL INSTITUŢIEI DE PROFIL 

  Responsabilitatea pentru buna desfăşurare a practicii îi revine conducătorului instituţiei în

  cadrul căreia se organizează practica masterat şi în baza ordinului emis în cadrul instituţiei respective

   privind desfăşurarea practicii în conformitate cu prezenta programă.

   Persoana responsabilă de procesul desfăşurării practicii de la instituţia de profil susţine

   practicantul în următoarele activităţi: 

  1.  întocmirea într -un termen restrâns (până la trei zile) a planului calendaristic a  practicii

  de masterat;

  2.  organizarea studierii regulamentului tehnicii de securitate şi protecţie a muncii,

   precum şi efectuarea instructajului necesar; 

  3. 

  informarea practicantului cu privire la regulile ordinii interne şi particularităţile

  desfăşurării procesului de muncă a angajaţilor din cadrul instituţiei respective; 

  4.  atragerea practicantului, în măsura posibilităţilor, la lucrările consfătuirilor,

  adunărilor şi altor întruniri din cadrul instituţiiei de profil; 

  5.  verificarea respectării de către masterandul-practicant a ordinii interne, a

  regulamentului instituţiei respective;

  6. 

  verificarea modului de realizare a practicii, conform planului aprobat, a corectitudinii

  întocmirii raportului referitor la rezultatele practicii; 

  7.  verificarea calităţii însuşirii informaţiei circumscrise compartimentelor studiate.

  La data expirării termenului de desfăşurare a practicii, coordonatorul elaborează un aviz  

  cu privire la realizarea de către masterandul- practicant a programei practicii, calitatea activităţii

  desfăşurate şi respectarea disciplinei de către acesta etc. (avizul se confirmă prin aplicarea ştampilei

  şi semnăturii conducătorului de la instituţia de profil). 

  2.5. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MASTERANDULUI -  PRACTICANT ÎN PROCESUL DE DESFĂŞURARE A PRACTICII DE MASTERAT

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  9/86

    9

  Perioada de timp în care se desfăşoară PM se confirmă prin ordinul emis de ASEM.

  Catedra asigură masterandul- practicant cu Îndrumarul metodic privind realizarea practicii, iar

  acesta este obligat să se prezinte la locul practicii în termenele stabilite. 

  În decursul perioadei de desfăşurare a practicii, masterandul- practicant trebuie să

  respecte regulamentul ordinii interne.

  Absenţa de la practică este admisă numai în cazuri excepţionale, cu acceptul

  conducătorului de la instituţia de profil şi se confirmă prin documentele respective.

  În perioada de desfăşurare a practicii masterandul- practicant trebuie să studieze

  regulamente, instrucţiuni, reguli privind calcularea indicatorilor financiari, să participe la

  completarea formularelor, întocmirea rapoartelor etc. Toate acestea servesc drept suport

  informaţional pentru elaborarea raportului cu privire la practică. 

  Masterandul-practicant trebuie să participe, în măsura posibilităţilor, la organizarea şi

  desfăşurarea activităţilor din cadrul instituţiei de profil.

  În baza cunoştinţelor acumulate în cadrul procesului de studii la masterat şi pe parcursul

   practicii de masterat practicantul elaborează propuneri ce ţin de perfecţionarea activităţii instituţiei

  de profil.

  După expirarea perioadei de desfăşurare a practicii, masterandul prezintă raportul

   privind practica de masterat la catedră.

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  10/86

    10

  III. CONŢINUTUL PRACTICII ÎN CADRULCOMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

  Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), este o autoritate autonomă a administraţiei

   publice centrale, responsabilă faţă de Parlament, care reglementează şi autorizează activitatea

   participanţilor la piaţa financiară nebancară, precum şi supraveghează respectarea legislaţiei de

  către acestea. În acest scop, CNPF este învestită cu putere de decizie, de dispensă, de interdicţie, de

  intervenţie, de control şi de sancţionare disciplinară şi administrativă, în limitele stabilite de

  legislaţie. 

  În cadrul CNPF se recomandă desfăşurarea practicii în conformitate cu următoarele

  compartimente ale planului calendaristic de desfăşurare a practicii de masterat:  

   Planul calendaristic de desfăşurare a practicii de masterat

  Nr. Compartimentul Durata în zile 

  3.1 Iniţierea în activitatea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare  13.2 Studierea organigramei CNPF şi structurii funcţionale a acesteia  13.3 Documentarea şi organizarea activităţii în Direcţia „Analize

  strategice şi dezvoltare” 2

  3.4 Documentarea şi organizarea activităţii în Departamentul juridic  23.5 Documentarea şi organizarea activităţii în Departamentul „Valori

  mobiliare” 5

  3.6 Documentarea şi organizarea activităţii în Direcţia „Monitorizare şicontrol pe piaţa valorilor mobiliare” 

  2

  3.7 Documentarea şi organizarea activităţii în Departamentul

  „Plasamente colective şi microfinanţare” 

  7

  3.8 Documentarea şi organizarea activităţii în Direcţia „Relaţii Publiceşi Integrare Europeană” 

  1

  3.9 Documentarea şi organizarea activităţii în Agenţiile teritoriale  2Elaborarea concluziilor şi sugestiilor referitoare la practică,elaborarea raportului de practică, sintetizarea materialelor pentruteza de master

  2

  Total 25

  Important este, ca pe perioada practicii să se acumuleze informaţii necesare pentruelaborarea tezei de master!!!

  3.1. Iniţierea în activitatea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare 

  La acest compartiment practicantul studiază: 

    Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, nr.192-XIV, din 12.11.98. În:

  Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.22-23/91 din 04.03.1999

    regulamentul CNPF;

   managementul CNPF - Consiliul de administraţie şi competenţa lui; 

    strategiile de dezvoltare a Pieţei Valorilor Mobiliare din Republica Moldova;

    legislaţia în vigoare cu privire la piaţa valorilor mobiliare. 

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  11/86

    11

  3.2. Studierea structurii funcţionale şi organigrama CNPF  

  Practicantul face cunoştinţă cu structura funcţională a CNPF, relaţiile de intercondiţionare şi

  interconexiune a subdiviziunilor acesteia.

  3.3. Documentarea şi organizarea activităţii în Direcţia“ Analize strategice şi dezvoltare”  

  În cadrul acestui departament practicantul studiază:

    tendinţele ce se manifestă pe piaţa valorilor mobiliare; 

    concepţia de dezvoltare a pieţei valorilor mobiliare, în conformitate cu politica promovată de

  CNPF;

    actele legislative şi normative, parvenite de la alte organe publice privind chestiuni ce ţin de

   piaţa valorilor mobiliare; 

    corespondenţa şi adresările ce ţin de atribuţiile departamentului şi de aplicarea normelor de

  reglementare a pieţei valorilor mobiliare; 

    legislaţia altor state referitoare la piaţa valorilor mobiliare şi înaintează propuneri privind

  dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare autohtone, ţinând cont de practica statelor respective. 

  3.4. Documentarea şi organizarea activităţii în Departamentul Juridic 

  La capitolul respectiv practicantul se familiarizează cu: 

    modalitatea intentării proceselor judiciare în scopul apărării drepturilor investitorilor şi

   publicului larg la indicaţia Comisiei Naţionale; 

     procesul efectuării expertizei juridice a proiectelor deciziilor elaborate de către

  departamentele Direcţiei executive şi a documentelor primite spre avizare de la alte organe

   publice;

    modul de iniţiere a procedurii de tragere la răspundere administrativă a persoanelor cu

  funcţii de răspundere în cazul încălcărilor depistate şi ţinerea Registrului privind aplicareacontravenţiilor administrative. 

  3.5. Documentarea şi organizarea activităţii în Departamentul „Valori Mobiliare”  

  În cadrul acestui departament practicantul studiază:

    materialele ce ţin de înregistr area emisiunilor de valori mobiliare;

    mecanismul ţinerii Registrului de Stat al Valorilor Mobiliare; 

   

  dările de seamă financiare şi specializate ale emitenţilor de valori mobiliare şi se implică pecât este posibil la verificarea dezvăluirii informaţiei de către emitenţi; 

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  12/86

    12

    materialele ce ţin de reorganizarea sau lichidarea emitenţilor de valori mobiliare; 

    modul de verificare a respectării de către persoanele responsabile ale emitenţilor a legislaţiei

  în vigoare, inclusiv ţinerea adunărilor generale ale acţionarilor societăţilor pe acţiuni,

  legalitatea convocării lor şi adoptării deciziilor. 

  3.6. Documentarea şi organizarea activităţii în Direcţia  „ Monitorizare şi control pe piaţa valorilor mobiliare”  

  La capitolul dat practicantul:

    studiază mecanismul de efectuare a monitoring-ului, supravegherii, controlului şi analizei

  activităţii participanţilor profesionişti care deţin licenţe pentru activitatea de brokeraj, de

  dealer, de underwriting, de ţinere a registrului, activitatea bursieră, de clearing, consulting

  investiţional, de audit a participanţilor pe piaţa valorilor mobiliare, de estimare a valorilor

  mobiliare şi a activelor ce se referă la ele, de informare a pieţei valorilor mobiliare, de

  instruire şi reciclare a participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, activitatea de

  autoreglementare a organizaţiilor în domeniile enumerate; 

     participă la examinarea materialelor ce ţin de acordarea licenţelor; 

     participă la recepţionarea, generalizarea şi analiza dărilor de seamă financiare şi specializate

  ale participanţilor profesionişti; 

    studiază modalităţile de efectuare a controlului circulaţiei valorilor mobiliare pe piaţa

  secundară şi tranzacţionării valorilor mobiliare pe piaţa bursieră şi extrabursieră; 

   

  studiază mecanismul înregistrării ofertelor tender pe piaţa valorilor mobiliare; 

     participă la examinarea materialelor ce ţin de reorganizarea participanţilor profesionişti pe

   piaţa valorilor mobiliare; 

    studiază modalitatea de: ţinere a registrului participanţilor profesionişti pe piaţa valorilor

  mobiliare, eliberarea, suspendarea şi retragerea licenţelor pentru activitatea profesionistă pe

   piaţa valorilor mobiliare, etc. 

  3.7. Documentarea şi organizarea activităţii în Departamentul „Plasamente Colective şi Microfinanţare”  

  La capitolul respectiv practicantul:

    studiază mecanismul de efectuare a monitoringului, supravegherii, controlului şi analiză a

   participanţilor profesionişti ce deţin licenţe pentru activităţi în domeniul investiţiilor

  colective (activitatea fondurilor de investiţii, activitatea  de administrare a investiţiilor,

  activitatea de depozitare, activitatea organizaţiilor de autoreglementare în domeniul

  investiţiilor colective); 

   

   participă la procedura de efectuare a expertizei documentelor pentru acordarea licenţelor

   pentru activităţile profesioniste în domeniul investiţiilor colective; 

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  13/86

    13

     participă la recepţionarea, generalizarea şi analiza dărilor de seamă financiare şi specializate

  ale participanţilor profesionişti care desfăşoară activităţi în domeniul investiţiilor colective; 

     participă la examinarea materialelor ce ţin de reorganizarea sau lichidarea participanţilor

   profesionişti pe piaţa valorilor mobiliare; 

     participă la administrarea procesului de lichidare a participanţilor pe piaţa valorilor

  mobiliare. 

  3.8. Documentarea şi organizarea activităţii în Direcţia“Relaţii Publice şi Integrare Europeană”  

  La compartimentul respectiv practicantul: 

    studiază mecanismul de asigurare a cooperării cu instituţiile străine în problemele ce ţin de

  investiţii pe piaţa valorilor mobiliare şi de integrare a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

  în organismele internaţionale de specialitate; 

   

   participă la elaborarea proiectelor de acorduri interguvernamentale şi interstatale privind piaţa valorilor mobiliare; 

     participă la conlucrarea cu colectivul redacţional al ziarului  „Capital Market”; 

     participă la organizarea cursurilor de instruire şi elaborarea probelor de testare a

  specialiştilor pe piaţa valorilor mobiliare, certificarea şi evidenţa acestora; 

     participă la seminare, conferinţe, mese rotunde, lecţii etc. organizate în cadrul CNPF

   privind problemele ce ţin de piaţa valorilor mobiliare.

  3.9. Documentarea şi organizarea activităţii în Agenţiile teritoriale ale CNPF  

  La compartimentul dat masterandul studiază: 

    modalităţile de control privind respectarea legislaţiei de către emitenţii şi participanţii

   profesionişti pe piaţa valorilor mobiliare; 

    metode de promovare a politicii de administrare corporativă; 

    metode de informarea a publicului şi participanţilor pe piaţa valorilor mobiliare privind

  activitatea pe piaţa valorilor mobiliare în conformitate cu legislaţia respectivă;   conţinutul dărilor de seamă economico-financiare şi specializate ale participanţilor pe piaţa

  valorilor mobiliare.

  IV. CONŢINUTUL PRACTICII ÎN CADRUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI 

  Bursa de Valori a Moldovei (BVM), societate pe acţiuni, organizaţie de autoreglementare

  ce desfăşoară activitatea bursieră pe piaţa valorilor mobiliare în conformitate cu prevederile

  Legii “Cu privire la piaţa valorilor mobiliare”, cu Statutul şi cu Regulile Bursei. 

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  14/86

    14

  În cadrul BVM se recomandă desfăşurarea practicii în conformitate cu următoarele

  compartimente: 

   Planul calendaristic de desfăşurare a practicii de masterat

  Nr. Compartimentul  Durata în zile 

  4.1. Iniţierea în activitatea Bursei de Valori a Moldovei  1

  4.2 Familiarizarea cu structura funcţională a bursei şi organigramaacesteia  1

  4.3. Studierea şi analiza Resurselor Bursei şi activitatea privind atragerea

  acestora 

  4

  4.4. Familiarizarea cu activitatea Departamentului Listing, Marketing şiCotare 

  5

  4.5. Familiarizarea cu activitatea Departamentului Clearing şi Decontări  44.6. Familiarizarea cu activitatea Departamentului pentru Supravegherea

  Pieţei 5

  4.6. Familiarizarea cu activitatea Departamentului Sistemul Electronic  3

  Elaborarea concluziilor şi sugestiilor referitoare la practică, elaborarea

  raportului de practică, sintetizarea materialelor pentru teza de master  2

  Total 25

  Important este ca pe perioada practicii să se acumuleze informaţii necesare pentruelaborarea tezei de master!!!

  4.1. Iniţierea în activitatea Bursei de Valori a Moldovei  

  Practicantul, consultând site-urile (cnpf.md., bvm.md.), se familiarizează cu: 

    Legea Republicii Moldova privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.97. În:

  Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.38-39/332 din 12.06.1997;  Legea Republicii Moldova cu privire la piaţa valorilor mobiliare  nr. 199-XIV din

  18.11.98. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.27-28/123 din 23.03.1999;

    Legea Republicii Moldova cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi

  finanţării terorismului nr.190-XVI din 26.07.2007. În:  Monitorul Oficial al Republicii

  Moldova nr.141-145/597 din 07.09.2007;

    Regulile Bursei de Valori a Moldovei. Hotărârea CNPF nr. 62/14 din 26.12.2008. În:

  Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.37-40/125 din 20.02.2009; 

    Regulile Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei. Hotărârea CNPF nr.

  11/10 din 19.03.2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.54-55/224 din

  16.04.2010;

    Regulamentul cu privire la activitatea de brokeraj şi de dealer pe piaţă valorilor

  mobiliare. Hotărârea CNVM nr.48/7 din 17.12.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii

  Moldova nr.20-22/31 din 14.02.2003;

    Regulamentul privind vânzarea acţiunilor proprietate publică la Bursa de Valori.

  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.145 din 13 februarie 2008;

    Regulamentul cu privire la legalizarea capitalului pe piaţa valorilor mobiliare.

  http://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-3.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-3.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-3.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-3.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-3.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-3.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-3.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-3.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-44.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-44.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-44.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-44.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-44.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-44.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-5.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-5.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-5.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-5.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-5.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-5.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-5.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-6.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-9.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-9.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-9.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-9.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-9.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-9.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-9.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-6.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-5.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-5.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-5.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-44.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-44.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-3.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-3.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-3.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.doc

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  15/86

    15

  Hotărârea CNVM nr. 8/1 din 8 februarie 2005. În: Monitorul Oficial al Republicii

  Moldova nr.24-25 din11 februarie 2005;

    Regulamentul cu privire la inspectorul bursier de stat. Hotărârea CNVM nr. 6/7 din 6

  martie 2001. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.104-105 din 24 august

  2001;

    Instructiune privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor la Bursa de Valori a Moldovei

  cu valorile mobiliare sechestrate de către organele fiscal. În: Monitorul Oficial al

  Republicii Moldova, nr.46-49 din 19 martie 2004;

    Instrucţiunea cu privire la oferta publică a valorilor mobiliare pe piaţa secundară.

  Hotărârea CNPF nr. 64/4 din 31.12.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova,

  nr.53-54/215 din 13.03.2009;

    Regulamentul privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor cu pachetele unice de valori

  mobiliare. Hotărîrea CNVM nr. 31/10 din 18.12.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii

  Moldova nr.16-18/36 din 23.01.2004;

    Regulamentul privind modul de acordare şi  retragere a licenţelor pentru activitatea

   profesionistă  pe piaţa valorilor mobiliare. Hotărârea CNPF nr. 53/12 din 31.10.2008. În:

  Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.3-6/1 din 16.01.2009;

    Procedura înregistrării valorilor mobiliare la Bursa de Valori a Moldovei. Hotărîrea

  CNVM nr.24/4 din 13 septembrie 2001. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova

  nr.121-123 din 5 octombrie 2001;

    Procedura privind aplicarea comisioanelor, taxelor şi altor plăţi, încasate pentru serviciile

   prestate de Bursa de Valori a Moldovei. Hotărârea CNVM nr. 40/8 din 13 iulie 2006. În:

  Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.116-119 din 28 iulie 2006;

    Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti la piaţa

  financiară nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor. Hotărârea CNPF nr.

  8/6 din 26.02.2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.81-82/310 din

  25.05.2010;

    Recomandări privind aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor

  şi finanţării terorismului pe piaţa financiară nebancară. 

    Codul de guvernare corporativă. Hotărârea CNVM nr. 28/6 din 1 iunie 2007. În:

  Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.86-89 din 22 iunie 2007;

    Instrucţiunea cu privire la conţinutul, modul de întocmire, prezentare şi publicare  a

  dărilor de seamă specializate ale participanţilor profesionişti  la piaţa valorilor mobiliare. 

  Hotărîrea CNVPF nr. 60/12 din 24.12.2009.

  http://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-10.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-13.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-13.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-13.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-13.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-13.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-13.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-13.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-13.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/Procedura%20inregistrarii%20valorilor%20mobiliare%20la%20Bursa%20de%20Valori%20a%20Moldovei.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/Procedura%20privind%20aplicarea%20comisioanelor,%20taxelor%20si%20altor%20plati,incasate%20pentru%20serviciile%20prestate%20de%20Bursa%20de%20Valori%20a%20Moldovei.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-14.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-14.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-14.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-14.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-14.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-15.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-15.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-14.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-14.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/Procedura%20privind%20aplicarea%20comisioanelor,%20taxelor%20si%20altor%20plati,incasate%20pentru%20serviciile%20prestate%20de%20Bursa%20de%20Valori%20a%20Moldovei.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/Procedura%20inregistrarii%20valorilor%20mobiliare%20la%20Bursa%20de%20Valori%20a%20Moldovei.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-13.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-13.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-13.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-10.doc

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  16/86

    16

  4.2. Familiarizarea cu structura funcţională a Bursei de Valori şi organigrama acesteia 

  Masterandul se informează asupra: 

  8.4  structurii funcţionale a Bursei de Valori şi legăturilor reciproce a subdiviziunilor ei; 

  9  managementului Bursei de Valori (Adunarea Generală a Acţionarilor şi competenţele ei,

  Consiliul Bursei şi competenţa acestuia, Organul executiv al bursei şi competenţa acestuia).

  4.3. Studierea şi analiza resurselor Bursei de Valori şi  activitatea pri vind atragerea acestora

  La capitolul dat practicantul trebuie să studieze şi să-şi completeze cunoştinţele privitor la:

    capitalul social al BVM: ordinea formării, structura, destinaţia, aporturi la capitalul social,

  majorarea capitalului social, plasarea acţiunilor emisiunilor suplimentare, reducerea

  capitalului social etc.;

    capitalul de rezervă: ordinea formării, structura, destinaţia; 

    fondul de garanţie: cerinţe, ordinea formării, structura, scopurile formării şi alimentării

  fondului de garanţie şi utilizarea mijloacelor lui;

    aprecierea mărimii capitalului social, capitalului propriu şi a fondului de garanţie din punct

  de vedere al corespunderii cerinţelor actelor legislative şi normative, Statutului şi Regulilor

  Bursei;

    reflectarea în evidenţă a formării şi mişcării mijloacelor fondurilor enumerate. 

  4.4. Fami l iar izarea cu activitatea   Departamentului „Listing, Marketing şi Cotare”  

  La compartimentul dat al practicii, masterandul se familiarizează cu: 

    structura funcţională a departamentului „Listing, Marketing şi Cotare”;

    consideraţiile generale vizând obiectul tranzacţiei bursiere; 

     procedura de analiză a documentelor şi includerea valorilor mobiliare la Cota Bursei:

  contractul direct şi lucrul cu emitenţii, valorile mobiliare ale cărora se află în procedura de

  listing la bursă; 

    recepţia, colectarea, sistematizarea şi examinarea actelor prezentate de emitenţi sau de

   persoanele cu funcţii de răspundere pentru procedura de listing; 

    completarea în ordinea stabilită a dosarelor emitenţilor, valorile mobiliare ale cărora se află

  în procedura de cotare sau în procedura de listing; 

    transferarea numelui emitentului şi, respectiv, a valorilor mobiliare dintr -un nivel de listing

  în altul, în dependenţă de atingerea de către emitent a indicilor corespunzători nivelului dat;

     procedurile de introducere a modificărilor în lista valorilor mobiliare, care se cotează la

  Bursă, cu indicarea nivelului listingului şi modificările acestuia, acordându-le numărul de

  cod intern al Bursei;

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  17/86

    17

    condiţiile şi cerinţele pentru înregistrarea valorilor mobiliare la Bursă (non-listing).

  4.5. Famil iari zarea cu activi tatea  Departamentului „Clearing şi Decontări”  

  La compartimentul dat practicantul trebuie să studieze: 

    avizul de contract: conţinutul şi destinaţia acestuia;

    documentele şi rapoartele, aferente decontărilor la bursă; 

    modalitatea de interacţiune a Bursei cu Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare; 

    informaţii privind onorarea de către membrii Bursei a obligaţiunilor de livrare a  valorilor

  mobiliare;

    informaţii privind onorarea de către membrii Bursei a obligaţiunilor de decontare a

  mijloacelor băneşti; 

    modalitatea de derulare a procedurilor de decontare finală; 

    interacţiunea cu Registratorii independenţi; 

    scopurile formării şi alimentării fondului de garanţie şi utilizare a mijloacelor acestuia. 

  4.6. Famil iar izarea cu activitatea Departamentului „Supravegherea Pieţei”  

  La capitolul dat masterandul trebuie să studieze: 

    conduita Membrilor Bursei în afaceri, în relaţiile cu clienţii şi cu Bursa; 

    modalităţile de supraveghere a activităţii Membrilor Bursei; 

    modalităţile de supraveghere a corectitudinii şi perfectării la timp a tranzacţiilor efectuate de

  către agenţii companiilor de brokeri membri ai Bursei prin intermediul sistemului

  automatizat integrat de tranzacţionare (SAIT);

     procedura de clasificare a gradului de responsabilitate pentru încălcările admise şi aplicarea

  sancţiunilor Membrilor BVM; 

    modul de aplicare a sancţiunilor;

    cazurile concrete de aplicare a sancţiunilor Membrilor BVM şi Agenţilor de Bursă.

  4.7. Famil iari zarea cu activitatea  Departamentului „Sistemul Electronic”  

  La capitolul dat practicantul trebuie să studieze: 

    condiţiile generale referitoare la Sistemul Automatizat Integrat de Tranzacţionare (SAIT); 

    reglementarea accesului la SAIT;

    regulile generale de tranzacţionare la BVM; 

    ordinele de bursă: conţinutul, clasificarea; 

     procedura introducerii ordinelor de bursă în SAIT; 

    mecanismele pieţei bursiere interactive; 

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  18/86

    18

    modalităţile de calculare a preţului de piaţă (algoritmul fixing);

    regulile de tranzacţionare în secţia tranzacţiilor directe; 

    înregistrarea tranzacţiilor efectuate în timpul sesiuni de bursă; 

    analiza datelor despre volumul tranzacţiilor bursiere încheiate.

  V. CONŢINUTUL PRACTICII ÎN CADRUL DEPOZITARULUI NAŢIONALDE VALORI MOBILIARE

  Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei (DNVM) - participant profesionist

  al pieţei valorilor mobiliare, care prestează servicii de evidenţă a drepturilor deponenţilor asupra

  valorilor mobiliare, de efectuare a clearingului şi decontărilor tranzacţiilor efectuate la Bursă. 

  În cadrul DNVM se recomandă desfăşurarea practicii în conformitate cu următoarele

  compartimente ale planului calendaristic: 

  Planul calendaristic de desfăşurare a practicii de masterat  

  Nr. Compartimentul  Durata în

  zile

  5.1. Studierea legislaţiei şi actelor normative generale 25.2. Studierea regulamentelor interne ale DNVM  3 

  5.3. Familiarizarea cu operaţiunile de depozitare şi  participarea larecepţionarea actelor de iniţiere a tranzacţiei bursiere 

  5.4. Studierea mecanismelor de decontare în cadrul DNVM  25.5

  Participarea la întocmirea rapoartelor cu privire la decontările aferentetranzacţiilor bursiere 4 

  5.6. Studierea şi analiza activităţii DNVM ca agent economic  7 Elaborarea concluziilor şi sugestiilor referitoare la practică, elaborarearaportului de practică, sintetizarea materialelor pentru teza de master  

  2

  Total 25

  Important este ca pe perioada practicii să se  acumuleze informaţii necesare pentruelaborarea tezei de master!!!

  5.1. Studierea legislaţiei şi actelor normative generale 

  La compartimentul dat practicantul, consultând site-urile (cnpf.md., bvm.md.)  , trebuie săstudieze:

   –   Legea Republicii Moldova cu privire la piaţa valorilor mobiliare   nr. 199-XIV din

  18.11.98. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.27-28/123 din 23.03.1999;

   –   Legea Republicii Moldova privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.97. În:

  Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.38-39/332 din 12.06.1997;

   –   Regulile Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei, Hotărârea CNPF nr.

  11/10 din 19.03.2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.54-55/224 din16.04.2010; 

  http://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.doc

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  19/86

    19

   –   Regulamentul privind modul de acordare şi retragere a licenţelor pentru activitatea

   profesionistă  pe piaţa valorilor mobiliare. Hotărârea CNPF nr. 53/12 din 31.10.2008. În:

  Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.3-6/1 din 16.01.2009;

   –   Cerinţele faţă de DNVM pentru obţinerea licenţelor de activitate de depozitare şi de

  clearing;

   –  

  Regulamentul cu privire la atestarea specialiştilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare

  şi eliberarea certificatelor de calificare cu dreptul de a activa pe piaţa valorilor mobiliare,

  aprobat prin Hotărârea CNVM, nr.10/12 din 28.09.1999; 

   –   Genurile de activitate practicate de DNVM, specificul modului de acordare a licenţelor

   pentru genurile de activitate practicate etc.

  5.2. Studierea regul amentelor i nterne ale DNVM

  La compartimentul dat practicantul trebuie să studieze: 

    structura organizatorică şi condiţiile de activitate a DNVM: 

   –   structura organizatorico- juridică a DNVM; 

   –   structura fondatorilor;

   –   documentele de constituire, certificatul de înregistrare de stat; 

   –   licenţele de activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare şi cer tificatele de

  calificare a angajaţilor, eliberate de CNPF; 

   

  regulile Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare; 

    structura şi atribuţiile organelor de conducere a DNVM; 

    categoriile deponenţilor şi participanţilor DNVM; 

    cerinţele, obligaţiile participanţilor  DNVM, modul obţinerii (suspendării, anulării) calităţii

  de participant;

     procedurile DNVM;

    scopurile formării şi alimentării fondului participanţilor DNVM şi utilizarea mijloacelor

  lui;

    respectarea condiţiilor de obţinere (prelungire) a licenţei de activitate: 

   –   respectarea normelor capitalului minim propriu;

   –   formarea fondului de garanţie; 

   –   suficienţa numărului angajaţilor cu certificate de calificare; 

   –   mărimea spaţiului operaţional; 

   –   înzestrarea încăperii conform cerinţelor pentru obţinerea licenţei 

  5.3. Famil iarizarea cu operaţiunile de depozitare şi   participarea la recepţionareaactelor de iniţiere a tranzacţiei bursiere 

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  20/86

    20

  La compartimentul dat masterandul trebuie să studieze: 

    modul admiterii valorilor mobiliare la DNVM;

    tipurile conturilor deschise la DNVM;

     procedura de depozitare a valorilor mobiliare pe contul „Depozitar individual”; 

     procedura de depozitare a valorilor mobiliare pe contul „Depozitar colectiv”;;

     procedura de depozitare a valorilor mobiliare pe contul „Depozitar special”.

  5.4. Studierea mecanismelor de decontare în cadrul DNVM  

  La acest compartiment practicantul se documentează privitor la: 

    procedurile decontărilor în cadrul DNVM; 

    perfectarea documentelor de decontare în calitate de agent economic. 

  5.5. Participarea la întocmirea rapoartelor cu privire la decontările aferentetranzacţiilor bursiere 

  La compartimentul dat masterandul trebuie să studieze şi să analizeze: 

    interacţiunea Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare cu Bursa de Valori; 

    documentele şi rapoartele, aferente decontărilor tranzacţiilor bursiere; 

    modul de onorare de către participanţii DNVM a obligaţiunilor de decontare a mijloacelor

   băneşti şi de livrare a valorilor mobiliare; 

     procesul de clearing şi decontare; 

    modul de ţinere a registrului deponenţilor de către DNVM; 

    fluxurile informaţionale între DNVM şi CNPF; 

    interconexiunea între DNVM şi Registratorii independenţi. 

  5.6. Studierea şi analiza activităţii DNVM ca agent economic 

  Practicantul, studiind şi analizând activitatea DNVM ca agent economic, face cunoştinţă cu:

     perfectarea dispoziţiilor de plată pentru serviciile acordate, pentru achitarea impozitelor,

  etc.;

    conţinutul extraselor din bancă privind achitările efectuate de DNVM.

    conţinutul contractelor de muncă încheiate între DNVM şi angajaţii săi; 

    modul de completare a carnetelor de muncă ale angajaţilor DNVM şi evidenţa lor. 

  VI. CONŢINUTUL PRACTICII ÎN CADRUL COMPANIILOR DE BROKERI

  Broker este persoana juridică, participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare,

  care, în baza licenţei eliberate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare, desfăşoarăactivitatea de brokeraj.

  În cadrul companiilor de brokeri se recomandă desfăşurarea practicii în confor mitate cu

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  21/86

    21

  următoarele compartimente: 

   Planul calendaristic de desfăşurare a practicii de masterat  

  Nr. Compartimentul   Durata în

  zile

  6.1 Studierea legislaţiei şi actelor normative ale CNPF cu privire la PVM şiactivitatea companiilor de brokeraj  3 

  6.2 Studierea regulamentelor interne ale companiei de brokeraj  2 

  6.3 Participarea la întocmirea contractului de brokeraj şi a ordinelor de bursă  7 6.4 Participarea la întocmirea rapoartelor privind executarea ordinelor de bursă

  ale clienţilor  7

  6.5 Studierea şi analiza activităţii companiei de brokeraj în calitate de agenteconomic 

  Elaborarea concluziilor şi sugestiilor referitoare la practică, elaborarearaportului de practică, sintetizarea materialelor pentru teza de master  

  2

  Total 25

  Important este ca pe perioada practicii să se acumuleze informaţii necesare pentruelaborarea tezei de master!!!

  6.1. Studierea legislaţiei şi actelor normative 

  Practicantul la compartimentul dat, consultând site-urile (cnpf .md., bvm.md.) , studiază:

    Legea Republicii Moldova cu privire la piaţa valorilor mobiliare   nr. 199-XIV din

  18.11.98. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.27-28/123 din 23.03.1999;

    Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, nr.192-XIV, din 12.11.98. În:

  Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.22-23/91 din 04.03.1999; 

    Legea Republicii Moldova privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.97. În:

  Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.38-39/332 din 12.06.1997;

    Regulamentul privind modul de acordare şi retragere a licenţelor pentru activitatea

   profesionistă  pe piaţa valorilor mobiliare. Hotărârea CNPF nr. 53/12 din 31.10.2008. În:

  Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.3-6/1 din 16.01.2009;

    Regulamentul cu privire la atestarea specialiştilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare

  şi eliberarea certificatelor de calificare cu dreptul de a activa pe piaţa valorilor mobiliare,

  aprobat prin Hotărârea CNVM, nr.10/12, din 28.09.1999; 

    Regulamentul privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor cu pachetele unice de valori

  mobiliare. Hotărîrea CNVM nr. 31/10 din 18.12.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii

  Moldova nr.16-18/36 din 23.01.2004;

    Hotărârea CNVM cu privire la aprobarea actelor normative privind activitatea de brokeraj

  şi dealer, nr.48/7, din 17.12.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.20-

  22/31 din 14.02.2003;

    Modul de lichidare a participantului profesionist sau activităţii lui pe piaţa valorilor

  http://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.doc

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  22/86

    22

  mobiliare în cazul retragerii (expirării termenului) licenţei eliberate de Comisia

   Naţională a Valorilor Mobiliare (din 2007 CNVM s-a redenumit în CNPF), Hotărârea

  CNVM nr. 6/5, din 03.02.2000 . În:  Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.63-

  64/222 din 01.06.2000;

    Instrucţiunea cu privire la oferta publică a valorilor mobiliare pe piaţa secundară.

  Hotărârea CNPF nr. 64/4 din 31.12.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova,

  nr.53-54/215 din 13.03.2009;

    Regulile Bursei de Valori a Moldovei. Hotărârea CNPF nr. 62/14 din 26.12.2008. În:

  Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.37-40/125 din 20.02.2009; 

  6.2. Studierea regulamentelor in terne ale companiei de brokeri

  La acest compartiment practicantul trebuie să studieze: 

   

  structura organizatorică şi condiţiile de activitate a companiilor de brokeri; 

    documentele de constituire, certificatul de înregistrare de stat; 

    licenţele de activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare şi certificatele de

  calificare a angajaţilor, eliberate de către CNPF; 

    restricţiile în activitatea de dealer, cumularea ei cu activitatea de brokeraj;

    formarea şi direcţiile de utilizare a surselor de finanţare a companiilor de brokeri;

    respectarea condiţiilor de obţinere (prelungire) a licenţei de activitate; 

   

  respectarea normelor capitalului minim propriu;

    formarea fondului de garanţie; 

    suficienţa numărului angajaţilor care deţin certificate de calificare. 

  6.3. Participarea la întocmirea contractului de brokeraj şi a ordinelor de bursă 

  La compartimentul dat masterandul trebuie să studieze: 

    forma, conţinutul şi modul întocmirii contractului de deservire de brokeraj;

   

  tipologia ordinelor bursiere (de vânzare - cumpărare a valorilor mobiliare) practicate la

  compania de brokeri;

    forma, conţinutul şi modul întocmirii ordinelor bursiere (de vânzare - cumpărare a

  valorilor mobiliare);

    drepturile şi obligaţiile brokerului şi ale clientului;

    modul de recepţionare, executare, anulare şi modificare a ordinelor bursiere ale clienţilor. 

  Practicantul analizează şi anexează la raportul privind practica de masterat modelele

  documentelor care însoţesc o tranzacţie bursieră. 

  http://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-13.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-13.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-13.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-13.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-13.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-13.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-13.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-13.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-44.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-44.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-44.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-44.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-44.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-44.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-44.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-44.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-13.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-13.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-13.doc

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  23/86

    23

  6.4. Participarea la întocmirea rapoartelor privind executarea ordinelor  bursiere ale clienţilor  

  La compartimentul dat practicantul trebuie să studieze: 

     procedura transmiterii clientului confirmării scrise privind tranzacţiile efectuate; 

    conţinutul şi modul de prezentare a dărilor de seamă de către brokeri clientului, BVM,

  DNVM, CNPF.6.5. Studierea şi analiza activităţii companiei de brokeri ca agent economic 

  Masterandul studiază şi analizează activitatea companiei de brokeri ca agent economic, în

  acest scop luând cunoştinţă cu:

    conţinutul contractelor de muncă încheiate cu angajaţii; 

    modalitatea de perfectare a dispoziţiilor de plată pentru serviciile acordate, pentru achitarea

  impozitelor, etc.;

   

  conţinutul extraselor din bancă privind achitările efectuate de către compania de brokeri; 

     bilanţul contabil şi rezultatele financiare a companiei de brokeri etc. 

  VII. CONŢINUTUL PRACTICII LA REGISTRATORII INDEPENDENŢI  

  Registrator independent este persoana juridică, participant profesionist pe piaţa valorilor

  mobiliare, care dispune de licenţa CNPF de a desfăşura activitatea de ţinere a registrului

  acţionarilor sau posesorilor de obligaţii ale altor emitenţi.

  Pentru desfăşurarea practicii în cadrul „Registrator independent” se recomandăurmătoarele compartimente: 

   Planul calendaristic de desfăşurare a practicii de masterat  

  Nr. Compartimentul  Durata în zile 7.1 Studierea legislaţiei şi a actelor normative generale 27.2 Studierea regulamentelor interne ale RI  3

  7.3 Participarea la deservirea clienţilorTotal, inclusiv: 

  12

  7.3.1 Modalitatea de ţinere a registrului  37.3.2 Efectuarea modificărilor în registrul emitentului  37.3.3 Pregătirea listelor acţionarilor emitentului la data de evidenţă  37.3.4 Dările de seamă a registratorului  3

  7.4 Studierea şi analiza activităţii RI ca agent economic  6Elaborarea concluziilor şi sugestiilor referitoare la practică,elaborarea raportului de practică, sintetizarea materialelor pentruteza de master

  2

  Total 25

  Important este ca pe perioada practicii să se acumuleze informaţii necesare pentruelaborarea tezei de master!!!

  7.1. Studierea legislaţiei şi a actelor normative generale 

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  24/86

    24

  La compartimentul dat practicantul studiază următoarele legi şi acte normative:

    Legea Republicii Moldova cu privire la piaţa valorilor mobiliare   nr. 199-XIV din

  18.11.98. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.27-28/123 din 23.03.1999;

    Legea Republicii Moldova privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.97. În:

  Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.38-39/332 din 12.06.1997;

    Regulamentul cu privire la modul de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare

  nominative de către registrator şi deţinătorul nominal, Hotărârea CNVM nr.

  15/1 din 16.03.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.51-

  53/199 din 13.04.2007;

    Regulamentul privind modul de acordare şi retragere a licenţelor pentru activitatea

   profesionistă  pe piaţa valorilor mobiliare. Hotărârea CNPF nr. 53/12 din 31.10.2008. În:

  Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.3-6/1 din 16.01.2009;

   

  Regulamentul „Cu privire la atestarea specialiştilor profesionişti la piaţa valorilor

  mobiliare şi eliberarea certificatelor de calificare cu dreptul de a activa pe piaţa valorilor

  mobiliare“, aprobat prin Hotărârea CNVM, nr.10/12, din 28.09.1999. 

  7.2. Studierea regulamentelor in terne ale Registratorului I ndependent

  Practicantul studiază: 

    regulile de lucru cu clienţii; 

   

   procedurile de efectuare a operaţiunilor; 

    regulile de circulaţie a documentelor; 

    formele registrelor de evidenţă (registrul documentelor de intrare, de ieşire, de

  înregistrare a dispoziţiilor de transfer ş.a.); 

    metodologia stabilirii tarifelor pentru serviciile prestate de registrator;

    instrucţiunile funcţionale. 

  7.3. Participarea la deservirea clienţilor Registratorului Independent  

  La compartimentul respectiv masterandul studiază: 

  7.3.1. Modalitatea de ţinere a registrului şi anume: 

    forma contractului-tip de ţinere a registrului şi procedura de încheiere a acestuia cu

  clienţii; 

    rezilierea contractelor de ţinere a registrului (cauzele, procedurile aferente);

    documentele necesare prezentate de emitent pentru formarea registrului;

   

  formarea registrului şi conţinutul acestuia, eliberarea primului registru emitentului; 

    deschiderea conturilor personale ale acţionarilor şi cerinţele faţă de datele incluse în cont; 

  http://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-1-1.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.doc

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  25/86

    25

    eliberarea extraselor din registru proprietarilor de valori mobiliare şi cerinţele faţă de

  datele incluse în extras; 

    drepturile registratorului faţă de emitent şi acţionarii emitentului; 

    obligaţiunile registratorului faţă de emitent şi acţionarii emitentului. 

  7.3.2. Efectuarea modificărilor în registrul emitentului   şi anume: 

    efectuarea modificărilor dreptului de proprietate a deţinătorilor de acţiuni: 

   –   dispoziţia de transmitere-tip şi cerinţele faţă de îndeplinirea acesteia; documentele ce

  se anexează la dispoziţia de transmitere; 

   –   înregistrarea tranzacţiilor de moştenire şi dăruire a valorilor mobiliare; 

   –   înregistrarea tranzacţiilor de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare; condiţiile de

  înregistrare a tranzacţiilor cu pachetele valorilor mobiliare mai mari de 1%, 25%,

  50% + 1 acţiune; 

    efectuarea modificărilor în conturile personale ale acţionarilor din registrul emitentului: 

   –   modificarea rechizitelor contului personal (FNP, adresa, datele din documentele de

  identitate);

   –    blocarea valorilor mobiliare în contul personal ale acţionarilor din registrul

  emitentului.

  7.3.3. Pregătirea listelor acţionarilor emitentului la data de evidenţă  şi anume: 

     perfecţionarea şi eliberarea listei acţionarilor ce au dreptul să participe la adunarea

  generală a acţionarilor; conţinutul listei; 

     perfecţionarea şi eliberarea listei acţionarilor ce au dreptul să primească dividende;

  conţinutul listei; 

    informarea persoanelor înregistrate în registru cu privire la întrunirea în adunarea

  generală a acţionarilor, încasarea dividendelor, răscumpărarea acţiunilor. 

  7.3.4. Dările de seamă a registratorului   şi anume: 

  Dările de seamă a registratorului se întocmesc în funcţie de statutul acestuia: 

    ca participant profesionist, registratorul prezintă la CNPF: darea de seamă zilnică, lunară

   privind tranzacţiile înregistrate; darea de seamă lunară privind contractele încheiate şi

  reziliate; darea de seamă trimestrială privind tranzacţiile pachetelor statului şi

  nerezidenţilor; darea de seamă anuală privind contractele încheiate şi r eziliate de la

  începutul activităţii. 

    ca agent economic, registratorul prezintă la instituţiile de resort: 

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  26/86

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  27/86

    27

  VIII. CONŢINUTUL PRACTICII ÎN CADRUL COMPANIILOR DE ESTIMARE A VALORILOR MOBILIARE ŞI A

  ACTIVELOR CE SE REFERĂ LA ELE (COMPANII DE ESTIMARE a VM) 

  Companiile de estimare a valorilor mobiliare asigură clienţilor un flux continuu de

  informaţii concludente despre: piaţa de capital, emitenţii de valori mobiliare, atractivitatea

  valorilor mobiliare şi participanţii profesionişti ai pieţei. Informaţii, care ar permite adoptarea

  unor decizii investiţionale bine fondate. 

  În cadrul companiilor de estimare se recomandă desfăşurarea practicii în conformitate cu

  următoarele compartimente ale planului calendaristic: 

   Planul calendaristic de desfăşurare a practicii de masterat  

  Nr. Compartimentul  Durata

   în zile 

  8.1 Studierea legislaţiei şi actelor normative generale 28.2 Studierea regulamentelor interne ale Companiei de estimare  3

  8.3 Participarea la estimarea valorilor mobiliare 5 

  8.4 Participarea la întocmirea rapoartelor privind estimarea valorilor mobiliare 5 8.5 Studierea altor activităţi desfăşurate de către companiile de estimare pe piaţa

  valorilor mobiliare

  8.6 Studierea şi analiza activităţii Companiei de estimare ca agent economic 4Elaborarea concluziilor şi sugestiilor referitoare la practică, elaborarearaportului de practică, sintetizarea materialelor pentru teza de master  

  2

  Total 25Important este ca pe perioada practicii să se acumuleze informaţii necesare pentru

  elaborarea tezei de master!!!

  8.1. Studierea legislaţiei şi actelor normative generale 

  La compartimentul dat practicantul, consultând site-urile (cnpf .md., bvm.md, evm.md.), 

  studiază următoarele legi şi acte normative:

   –   Legea Republicii Moldova cu privire la piaţa valorilor mobiliare nr. 199-XIV din 18.11.98.

  În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.27-28/123 din 23.03.1999; –   Regulamentul privind modul de acordare şi retragere a licenţelor pentru activitatea

   profesionistă  pe piaţa valorilor mobiliare. Hotărârea CNPF nr. 53/12 din 31.10.2008. În:

  Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.3-6/1 din 16.01.2009 (cerinţele pentru obţinerea

  licenţelor de activitate de estimare a valorilor mobiliare şi activelor ce se referă la acestea); 

   –   Regulamentul cu privire la atestarea specialiştilor profesionişti pe piaţa valorilor mobiliare şi

  eliberarea certificatelor de calificare cu dreptul de a activa pe  piaţa valorilor mobiliare,

  aprobat prin Hotărârea CNVM, nr.10/12, din 28.09.1999; 

   –   Regulamentul cu privire la activitatea de estimare a valorilor mobiliare şi activelor ce se

  referă la ele, aprobat prin Hotărârea CNVM, nr. 36/9, din 27.12.2001. În: Monitorul Oficial

  http://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.dochttp://www.moldse.md/statis.mse/zak/rom/1-2.doc

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  28/86

    28

  al Republicii Moldova nr.46-48/105 din 04.04.2002.

  8.2   Studierea regulamentelor interne ale Companiei de estimare

  La compartimentul dat practicantul trebuie să studieze: 

    situaţiile în care se cere estimarea obligatorie a valorilor mobiliare; 

    cerinţele faţă de contractul pentru acordarea serviciilor de estimare;

    cerinţele faţă de conţinutul raportului privind estimarea valorilor mobiliare şi faţă de

  certificatul de estimare;

    cerinţele faţă de informaţia necesară pentru estimarea valorilor mobiliare şi a activelor ce

  se referă la ele; 

  Masterandul, de asemenea, trebuie să: 

    facă cunoştinţă cu structura organizatorică şi condiţiile de activitate a Companiei de

  estimare:

   –   adresa juridică, structura organizatorico- juridică a Companiei de estimare; 

   –   structura fondatorilor;

   –   organele de conducere;

   –   documentele de constituire, certificatul de înregistrare; 

   –   licenţele de activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare şi certificatele de

  calificare a angajaţilor, eliberate de CNVM (din 07.06.2007 CNVM s-a redenumit în

  CNPF);

    aprecieze respectarea condiţiilor de obţinere (prelungire) a licenţei de activitate ca

   participant profesionist pe piaţa valorilor mobiliare: 

   –   normele capitalului minim propriu;

   –   formarea fondului de garanţie; 

   –   suficienţa numărului angajaţilor cu certificate de calificare; 

    aprecieze corespunderea, conform cerinţelor stabilite de CNPF, a contractului pentru

  serviciile de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele. 

  8.3 Participarea la estimarea valor il or mobili are

  La compartimentul dat masterandul: 

     participă la acumularea informaţiei necesare pentru efectuarea estimării valorilor mobiliare; 

    studiază metodele de estimare a valorilor mobiliare; 

     participă la estimarea valorilor mobiliare conform metodei fluxurilor f inanciare, metodei de

   piaţă şi a metodei activelor. 

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  29/86

    29

  o   Participarea la întocmirea rapoartelor privind estimarea valorilor mobiliare 

  La compartimentul dat practicantul:

    studiază cerinţele faţă de raportul de estimare a valorilor mobiliare; 

     participă la întocmirea raportului sau a certificatului de estimare a valorilor mobiliare, ca

  rezultat al aplicării metodelor fluxurilor financiare, de piaţă şi a metodei activelor; 

    apreciază eficienţa aplicării diferitor metode de estimare a valorilor mobiliare. 

  o  Stud ierea altor activităţi profesioniste desfăşurate de cătrecompaniile de estimare pe piaţa valorilor mobiliare 

  Companiile de estimare a valorilor mobiliare, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi

  licenţele obţinute, pot desfăşura şi alte tipuri de activităţi profesioniste pe piaţa valorilor

  mobiliare. Astfel, în acest caz, masterandul studiază: 

   

  tipurile de activităţi profesioniste pe care le derulează compania de estimare, actelenormative şi regulamentele interne aferente acestor activităţi; 

     principalele direcţii de activitate; 

    serviciile acordate în cadrul acestor activităţi (atât persoanelor fizice, cât şi juridice); 

    rezultatele obţinute în aceste domenii de activitate. 

  o   Studierea şi analiza activităţii Companiilor de estimare ca agent economic

  Practicantul studiază şi analizează activitatea Companiei de estimare ca agent economic,

  în acest scop luând cunoştinţă cu:

  1.  conţinutul contractelor de muncă încheiate cu angajaţii; 

  2.  modul de completare a carnetelor de muncă ale angajaţilor companiei de estimare şi

  evidenţa lor; 

  3.  modul de perfectare a dispoziţiilor de plată pentru serviciile acordate de compania de

  estimare, pentru achitarea impozitelor, etc.;

  4.  conţinutul extraselor din bancă privind achitările efectuate de compania de estimare; 

  5. 

  veniturile, părţile componente ale veniturilor şi cheltuielilor, profitul anual al companiei

  de estimare etc.

  9.  CONŢINUTUL PRACTICII ÎN CADRUL FONDURILOR NESTATALE DE PENSII

  În perioada practicii de masterat, practicantul trebuie să ia cunoştinţă cu principalele

  tipuri de activităţi investiţionale, desfăşurate de fondurile nestatale de pensii. 

  În legătură cu apariţia şi dezvoltarea în Republica Moldova fondurilor nestatale de pensii

  şi includerea acestora sub supravegerea CNPF, apare necesitatea studierii profunde a legăturilor

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  30/86

    30

  dintre activitatea de bază şi activitatea investiţională a acestor instituţii pe piaţa de capital. În

  acest context se impune studierea următoarelor compartimente:

   Planul calendaristic de desfăşurare a practicii de materat

  Nr. Denumirea compartimentului Durata

   în zile 9.1. Studierea legislaţiei şi actelor normative specifice fondurilor nestatale de pensii  3

  9.2 Studierea legislaţiei cu privire la constituirea, înregistrarea şi activitateafondurilor nestatale de pensii

  4

  9.3. Familiarizarea cu procesul de creare a activelor fondurilor nestatale de

   pensii

  4

  9.4. Familiarizarea cu posibilităţile de investire a activelor fondurilor nestatale de pensii

  9

  9.5. Studierea riscurilor aferente activităţii investiţionale a fondurilor nestatale de pensii şi măsurile de protejare contra acestora 

  2

  Elaborarea concluziilor şi sugestiilor referitoare la practică, elaborarearaportului de practică, sintetizarea materialelor pentru teza de master. 

  3

  Total 25

  Important este ca pe perioada practicii să se acumuleze informaţii necesare pentruelaborarea tezei de master !!!

  9.3.  Studierea legislaţiei şi actelor normative specifice fondurilor nestatale de pensiiLa compartimentul dat practicantul consultând site-ul www.cnpf.md  studiază următoarele legi şi

  acte normative:

  1. 

  Legea Republicii Moldova cu privire la Comisia Naţională  a Pieţei Financiare [Titlul

  modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007], nr.192-XIV din

  12.11.98. În: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.117-126BIS din 14.08.2007;

  2.  Legea Republicii Moldova cu privire la piaţa valorilor mobiliare, nr. 199-XIV din

  18.11.1998. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.183-185/655 din 10.10.2008;

  3.  Legea Republicii Moldova cu privire la fondurile nestatale de pensii, nr.9-XIV din 25.

  03.1999. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.87-89 din 12.08.1999;

  4. 

  Legea Republicii Moldova cu privire la societăţile pe acţiuni, nr. 1134-XIII din 02.04.1997.

  În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1-4/1 din 01.01.2008.

  a.   Studierea legislaţiei cu privire la constituirea, înregistrarea şi activitateafondurilor nestatale de pensii

  Masterandul, la prima etapă, trebuie să facă cunoştinţă cu documentele de constituire a

  fondurilor nestatale de pensii., în scopul studierii: 

   

  formei organizatorico- juridice a societăţii,   funcţiilor organelor de conducere,

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  31/86

    31

    structura organizaţională a îndeplinirii funcţiei investiţionale la nivel de întreprindere, 

    mărimii şi ordinei formării capitalului propriu, 

    tipuri contractului de pensie şi ordinea încheierii acestuia, 

    întocmirea planul de pensii, 

     procedura de aderare la planul de pensii,

    retragerea calităţii de membru al fondului. 

  a.  Famil iar izarea cu procesul de creare a activelor

  fondur il or nestatale de pensii

  La acest compartiment, practicantul studiază: 

    Tipurile şi formarea activelor fondurilor nestatale de pensii;

    Gestiunea activelor fondurilor nestatale de pensii, de către: 

  - Depozitarul activelor fondului,

  - Managerul activelor fondului;

  15.  Licenţa de gestiune a activelor fondului ;

    Garanţii pentru membrii fondului.

  b.  Famil iar izarea cu posibil it ăţi le de investi re a activelorfondurilor nestatale de pensii

  Acest compartiment presupune cunoaşterea elementelor politicii investiţionale, prevăzute

   pentru întreprinderi la macronivel; politica proprie de investire, deciziilor referitoare la politica

  de investire şi tipurile de investiţii din cadrul Fondurilor nestatale de pensii.

  Practicantul trebuie să se familiarizeze, la acest compartiment, cu următoarele aspecte: 

     principiile de investire a fondurilor nestatale de pensii, 

    domeniile de investire fondurilor nestatale de pensii., 

    condiţiile de investire a activelor fondurilor nestatale de pensii, 

    fixarea procentului maxim al activelor investite,

   

  interdicţii în investirea activelor,  interdicţii în operaţiile cu activele, 

    condiţiile de investire a activelor  fondurilor nestatale de pensii,

  În baza studiilor efectuate masterandul face concluziile respective şi înaintează unele

   propuneri referitoare la orientarea mai eficientă a activităţii investiţionale ale fondurilor nestatale de

   pensii.

  9.5. Studierea riscurilor aferente activităţii investiţionale a fonduri lor nestatale de pensiişimăsurile de protejare contra acestora 

  Acest compartiment presupune familiarizarea practicantului cu următoarele aspecte: 

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  32/86

    32

  -  cunoaşterea riscurilor externe, care influenţează activitătea investiţională a fondurilor

  nestatale de pensii şi măsurile de protejare a acestora, 

  -  cunoaşterea riscurilor interne, care influenţează activitătea investiţională a fondurilor

  nestatale de pensii ,

  f amiliarizarea cu metodele cantitative şi calitative de evaluare a riscur ilor, aferente

  activitătăţii investiţionale a fondurilor nestatale de pensii şi problrmrlor gestiunii riscurilor. 

  X. CONŢINUTUL PRACTICII ÎN CADRUL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI 

  Banca Naţională a Moldovei este responsabilă pentru autorizarea, reglementarea şi

  supravegherea activităţii instituţiilor financiare. Totodată BNM este agentul fiscal al statului şi

  exercită anumite funcţii regulatorii pe piaţa valorilor mobiliare.

  În perioada practicii de licenţă masterandul- practicant trebuie să se familiarizeze cu: 

  - activitatea BNM pe piaţa valorilor mobiliare de stat; 

  - activitatea BNM în vederea reglementării operaţiunilor băncilor comerciale pe piaţa de capital.

  Pe lângă acestea, masterand trebuie să cunoască, în linii generale,  organizarea şi

  desfăşurarea altor activităţi ale BNM. 

  În cadrul Băncii Naţionale se recomandă desfăşurarea practicii în conformitate cu

  următoarele compartimente ale planului calendaristic de desfăşurare a practicii de masterat:

   Planul calendaristic de desfăşurare a practicii de masterat

  Nr. Denumirea compartimentului Durata înzile

  10.1 Studierea structurii funcţionale şi organigramei Băncii Naţionale aModovei

  1

  10.2 Studierea legislaţiei cu privire la activitatea Băncii Naţionale a Moldoveişi principalelor funcţii ale BNM

  4

  10.3 Familiarizarea cu instrumentele politicii monetare ale BNM, în special cu

  valorile mobiliare de stat

  2

  10.4 Familiarizarea cu activitatea BNM ca agent fiscal al statului  la plasarea

  valorilor mobiliare de stat

  4

  10.5 Studierea operaţiunilor de piaţă deschisă efectuate de BNM  210.6 Studierea reglementărilor   BNM a procedurilor de emisiune a valorilor

  mobiliare de către băncile comerciale3

  10.7 Studierea reglementărilor   BNM a activităţii băncilor comerciale ca participanţi profesionişti pe PVM

  3

  10.8 Familiarizarea cu activitatea BNM privind supravegherea băncilorcomerciale

  2

  10.9. Familiarizarea cu alte activităţi ale BNM  2Elaborarea concluziilor şi sugestiilor studentului referitoare la practică,elaborarea raportului de practică, sintetizarea materialelor pentru teza demaster

  2

  http://www.bnm.md/md/bnm_activity_agent_fiscalhttp://www.bnm.md/md/bnm_activity_agent_fiscalhttp://www.bnm.md/md/bnm_activity_agent_fiscalhttp://www.bnm.md/md/bnm_activity_agent_fiscal

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  33/86

    33

  Total 25

  Important este, ca pe perioada practicii de masterat să se acumuleze informaţii necesarepentru elaborarea tezei de master!!!

  10.1. Studierea structurii funcţionale şi organigramei Băncii Naţionale a Modovei  

  La compartimentul respectiv masterandul- practicant se documentează cu privire la: 

  -  organigrama BNM;

  -  obligaţiile funcţionale ale subdiviziunilor băncii.

  10.2. Studierea legisla  ţ iei cu pr ivir e la activitatea B ăncii Na  ţ ionale a Moldovei şi pri ncipalelorfunc  ţ ii ale BNM

  La compartimentul dat practicantul consultând site-urile (bnm.md, cnpf.md),  studiază

  următoarele legi şi acte normative:

  La compartimentul dat masterandul, consultând site-urile (bnm.md, cnpf.md),  studiază

  următoarele legi şi acte normative:

  1.  Legea Republicii Moldova cu privire la Banca Naţională a Moldovei,   nr. 548-XIII din

  21.07.95. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.56-57/624 din 12.10.1995; 

  2.  Legea Republicii Moldova cu privire la instituţiile financiare,  nr. 550-XIII din 21.07.95. În: 

  Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.110-113/334 din 02.07.2010;

  3.  Legea Republicii Moldova cu privire la piaţa valorilor mobiliare, nr. 199-XIV din 18.11.98.

  În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.183-185/655 din 10.10.2008;

  4.  Legea Republicii Moldova cu privire la societăţile pe acţiuni, nr. 1134-XIII din 02.04.97.

  În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1-4/1 din 01.01.2008;

  5.  Legea Republicii Moldova cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de

  stat, nr. 419-XVI din 22.12.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.32-35/114

  din 09.03.2007;

  6.  Regulamentul cu privire la operaţiunile de piaţă deschisă ale Băncii Naţionale a Moldovei,  

  aprobat prin HCA al BNM nr.57 din 11.09.97. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldovanr.62 din 18.09.1997;

  7. 

  Regulamentul cu privire la folosirea facilităţii de lombard între Banca Naţională a Moldovei

  şi băncile comerciale,  aprobat prin HCA al BNM nr. 4/08 din 18.10.1995. În:  Monitorul

  Oficial al Republicii Moldova nr. 5-6/1 din 25.01.1996;

  8.  Regulamentul cu privire la condiţiile, modul de emisiune şi circulaţie a certificatelor bancare

  de depozit şi a cambiilor bancare, aprobat prin HCA al BNM nr.94 din 31.03. 2005. În: 

  Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67-68 din 06.05.2005;

  9.  Regulamentul cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul unităţilor

  economice, aprobat prin HCA al BNM nr.81, din 09.04.1998, MO nr.49, din 28.05.1998;

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  34/86

    34

  10.  Instrucţiunea cu privire la plasarea, circulaţia şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în

  forma de înscrieri în conturi,  aprobată pr in HCA al BNM, nr.201 din 09.08.2007. În: 

  Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.136-140/553, din 31.08.2007;

  11. Regulamentul cu privire la emiterea, circulaţia şi răscumpărarea certificatelor BNM, aprobat

   prin HCA al BNM, nr.200 din 12.08. 2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.

  163-167din 03.09. 2004;

  12. Regulamentul privind modul de efectuare de către bănci a operaţiunilor cu cambii, aprobat

   prin HCA al BNM nr.156, din 02.06.2000. În:  Monitorul Oficial al Republicii Moldova

  nr.78-80 din 8.07.2000;

  13. Instrucţiunea privind particularităţile emisiunilor de acţiuni şi obligaţiuni ale băncilor şi

  modul de autorizare a lor de către BNM, aprobată prin HCA al BNM nr.181 din 22.06.2000.

  În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.81-83 din 13.07.2000;

  14. 

  Instrucţiunea privind efectuarea transferului de capital sub formă de investiţii,  aprobată prin

  HCA al BNM nr.186, din 29.07.2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 116-

  119 din 01.09.2006.

  10.3. Famil iar izarea cu instrumentele politicii monetare ale BNM, în special cu valorile

  mobil iar e de stat  

  La capitolul respectiv practicantul studiază:

   politica monetară şi valutară a BNM; -  obiectivele principale ale politicii monetare ale BNM;

  -  utilizarea valorilor mobiliare pentru realizarea prevederilor ale politicii monetare ale

  BNM;

  -   baza monetară şi componenţa acesteia; 

  -  ratele de bază ale BNM şi modul de stabilire a acestora; 

  -  rezervele obligatorii şi utilizarea lor ca instrument al politicii monetare; 

  facilităţile oferite băncilor comerciale (facilităţi de lombard, credite overnight,operaţiunile de depozit etc.). 

  -  rapoartele privind politica monetară ale BNM. 

  10.4. Famil iar izarea cu activitatea BNM ca agent fi scal al statului  la plasarea valori lor

  mobil iar e de stat

  La capitolul respectiv practicantul studiază:

  -   procesul de plasare a valorilor mobiliare de stat pe piaţa primară, modul de organizare şi

  desfăşurare a licitaţiilor de vânzare a valorilor mobiliare de stat;

  -  criteriile de selectare a dealerilor primari ai pieţei valorilor mobiliare de stat;

  http://www.bnm.md/md/bnm_activity_agent_fiscalhttp://www.bnm.md/md/bnm_activity_agent_fiscalhttp://www.bnm.md/md/bnm_activity_agent_fiscalhttp://www.bnm.md/md/bnm_activity_agent_fiscal

 • 8/17/2019 Indrumar PM

  35/86

    35

  -  activitatea băncilor comerciale pe piaţa primară a VMS;

  -  sistemul electronic de înscrieri în conturi a VMS, organizarea şi structura lui;

  -   procesul de tranzacţionare a VMS pe piaţa secundară. 

  10.5. Studierea operaţiunilor de piaţă deschisă efectuate de BNM  

  La capitolul respectiv practicantul studiază:

  -  tipurile operaţiunilor de piaţă deschisă a BNM;

   prosesul de efectuare a operaţiunilor pe piaţa deschisă, modul de organizare şi

  desfăşurare a licitaţiilor de vânzare/cumpărare a valorilor mobiliare de stat în cadrul

  operaţiunilor de piaţă deschisă;

  -   participarea băncilor comerciale la operaţiunile de piaţă deschisă. 

  10.6. Studierea reglementărilor  BNM a proceduri lor de emisiune a valor il or mobili are decătre b ănci le comerciale

  La capitolul respectiv practicantul studiază:

  -   particularităţile fondării băncii ca societate pe acţiuni prin prisma emisiunii şi

   plasării acţiunilor ordinare şi preferenţiale;

  -  specificul organizării emisiunii de constituire şi emisiunilor suplimentare de

  acţiuni,

  etapele emisiunii de acţiuni; -   procesul de autorizare a emisiunii de către BNM şi înregistrare de stat a acţiunilor

  la Comisia Naţională a Pieţei Financiare;

  -  structura capitalului băncii, ordinea formării, completării, destinaţia şi circulaţia

  mijloacelor capitalului social, aprecierea mărimii capitalului băncii din punctul de vedere

  al coresp