INDIVIDUELE OPVANG VAN ASIELZOEKERS opvangplaatsen: individuele woningen, appartementen, studio¢â‚¬â„¢s

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INDIVIDUELE OPVANG VAN ASIELZOEKERS opvangplaatsen: individuele woningen, appartementen,...

 • i.s.m. Aide Aux Personnes Déplacées, Caritas International, CAW De Terp, CAW Mozaïek woonbegeleiding, CAW Visserij afdeling ‘t Eilandje, CAW Visserij afdeling De Schreiboom, Protestants Sociaal Centrum Brussel,

  Sociale Dienst van de Socialistische Solidariteit en vzw Lhiving

  INDIVIDUELE OPVANG VAN ASIELZOEKERS

 • Foto’s: Fotografie Christo Eindredactie: Eef Heylighen

  Lay-out: Hanne De Valck en Jan Geypen Verantwoordelijke uitgever: Els Keytsman

  Redactie: Anne Adam, Saskia De Jonghe en Charlotte Vandycke Uitgavedatum: April 2013 Herdruk: December 2013

  2

 • VooRWooRD

  In België heeft elke asielzoeker bij wet recht op opvang en begeleiding. Iemand die vlucht uit zijn eigen land voor oorlog, geweld en vervolging heeft hulp nodig om hier een nieuwe, veilige toekomst op te bouwen.

  Eind jaren ’90 bracht de crisis in de Balkan een grote vluchtelingen- stroom op gang. De asielcijfers stegen. Er moesten meer asiel zoekers opgevangen worden. Vluchtelingen- werk Vlaanderen en haar Franstalige zusterorganisatie CIRÉ besloten daarom ook asielzoekers op te

  vangen in samenwerking met de overheid en tal van partners op het terrein. Omdat we de zelfstandig- heid van asielzoekers wilden bevorderen, kozen we voor individuele opvang.

  Deze opvang verschilt van de opvang in grotere opvangcentra. Deze brochure is dan ook bedoeld om bijstandverleners, personeelsle- den van sociale diensten, actoren in het welzijnsveld en andere geïnteresseerden te laten kennis- maken met onze opvangstructuur.

 • 4

 • INLEIDINg

  Vluchtelingenwerk en CIRÉ startten in 1999 als opvangpartner van de overheid. Vandaag kunnen tussen de 1000 en 1500 asielzoekers terecht in onze opvangstructuur.

  Wij bieden onze bewoners een menswaardig onthaal, waarbij hun autonomie en het gezin centraal staan. Daarom kiezen we er bewust voor om asielzoekers op te vangen in individuele woningen, appartemen- ten, studio’s of in opvangplaatsen met gemeenschappelijke faciliteiten.

  Onze partners op het terrein zijn Caritas International, de Sociale Dienst van de Socialistische Solidariteit (SeSo), het Brusselse Protestants Sociaal Centrum (PSC), Aide aux Personnes Déplacées (APD), Centrum Algemeen Wel-

  zijnswerk (CAW) Mozaïek woon- begeleiding, CAW De Terp en de vzw Lhiving. Onze partners staan in voor het eerstelijnswerk. Ze beheren de verschillende woningen en opvangplaatsen en bie- den begeleiding aan de asielzoekers.

  Vluchtelingenwerk en CIRÉ coördineren deze opvangstructuur en ondersteunen de partners. We bieden administratieve en juridische ondersteuning bij de opvang en asielprocedure van de bewoners. De medewerkers van onze partners kunnen bij ons terecht voor informatie en vormingen. Wij verte- genwoordigen onze opvangstructuur zowel binnen als buiten de sector.

 • DE opVaNg VaN aSIELZoEKERS IN BELgIË

  Het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, kortweg Fedasil, staat in voor de opvang van asielzoekers in België.

  Fedasil beheert eigen federale grootschalige opvangcentra. Het agentschap heeft ook overeenkom- sten met onder meer Rode Kruis Vlaanderen, Croix Rouge en de Socialistische Mutualiteiten voor de opvang van asielzoekers in opvang- centra. Het aantal bewoners in deze centra varieert van 75 tot meer dan 800 asielzoekers per centrum.

  Daarnaast heeft Fedasil ook overeen- komsten met partners die voorna- melijk individuele opvang organise- ren. Zoals voor de opvangplaatsen bij Vluchtelingenwerk en CIRÉ en de lokale opvanginitiatieven

  van OCMW’s (LOI). Asielzoekers wonen er in individuele woningen of opvangplaatsen met gemeen- schappelijke faciliteiten, verspreid in verscheidene Belgische steden en gemeenten.

  In al deze opvangstructuren, zowel in de grootschalige centra als in de individuele opvang, krijgen asielzoekers materiële opvang. Dit houdt in dat ze niet alleen een bed krijgen om in te slapen maar ook maaltijden, medische zorgen en begeleiding tijdens hun volledige verblijf in de opvang.

  6

 • De centrale dienst dispatching van Fedasil wijst elke asielzoeker bij aankomst in ons land een plaats toe in het Belgische opvangnetwerk. Op deze dienst werken ook mede- werkers van Vluchtelingenwerk en CIRÉ.

  Elke dag laten de organisaties op het terrein aan de dispatching- medewerkers weten welke woningen en opvangplaatsen beschikbaar zijn voor nieuwe bewoners. Op basis daarvan wijst de dispatching asielzoekers toe aan onze woningen en opvangplaatsen. In de mate van het mogelijke wordt hierbij rekening gehouden met de gezinssamen- stelling, mobiliteit en talenkennis van de bewoners.

  De meeste mensen die in onze op- vang terechtkomen, verbleven eerst in een collectieve opvang structuur en vroegen een overplaatsing aan naar een individuele woning. Slechts een klein aantal onder hen zijn nieuwe asielzoekers die voor het eerst opgevangen worden in het opvangnetwerk.

  HoE KoMEN aSIELZoEKERS BIJ oNS TERECHT ?

  8

 • DE TRaNSITWoNINg IN BRUSSEL Asielzoekers die net aankomen in België en een plaats in de opvang van Vluchtelingenwerk of CIRÉ krijgen toegewezen, worden eerst enkele dagen opgevangen in de transitwoning van SeSo in Brussel. Dit in afwachting dat hun toegewe- zen woning en administratie in orde wordt gebracht. In de transitwoning krijgen de asielzoekers de eerste info over hun asielprocedure en verdere verblijf in België.

 • NaaR DE NIEUWE opVaNgWoNINg Asielzoekers reizen zelf naar hun nieuwe woning of opvangplaats. Ze krijgen een vervoersticket, het adres van de woning en een wegbeschrijving. Begeleiders van onze opvangstructuur wachten de asielzoekers op aan hun woning. Ze brengen hen vervolgens in contact met de sociale dienst die hen verder zal begeleiden.

  10

 • oNZE opVaNgpLaaTSEN

  Vluchtelingenwerk, CIRÉ en de partners hebben over het hele land opvangplaatsen: individuele woningen, appartementen, studio’s of opvangplaatsen met gemeen- schappelijke faciliteiten.

  INDIVIDUELE WoNINgEN Onze opvangpartners zoeken zelf woningen op de private huurmarkt in goede staat en te huur aan een redelijke prijs. Soms werken zij hiervoor ook samen met sociale verhuurkantoren.

  De meeste van onze woningen zijn voor gezinnen. We proberen ook studio’s voor alleenstaanden te voorzien.

  opVaNgpLaaTSEN MET gEMEENSCHappELIJKE FaCILITEITEN Hoewel we vooral individuele woningen aanbieden, voorzien we ook een klein aantal woningen en opvangplaatsen met gemeenschap- pelijke faciliteiten.

  Asielzoekers in deze woningen en opvangplaatsen hebben een eigen privéwoonruimte, maar delen een aantal faciliteiten met andere bewo- ners in het huis (keuken, huiska- mer).

  12

 • Ook hier staat de autonomie van bewoners centraal. Doordat de sociale dienst vaak geïntegreerd of dicht in de buurt van deze opvang- plaatsen wordt georganiseerd, kan er een intensere omkadering geboden worden.

  CAW De Terp vangt alleenstaande asielzoekers op, al dan niet met kinderen. Ook SeSo beschikt over enkele woningen met gemeenschap- pelijke faciliteiten.

  Caritas International en APD be- schikken dan weer over gebouwen, respectievelijk in Louvranges en

  Braine-le-Comte, met verschillende appartementen voorzien van eigen sanitair en kookgelegenheid. De bewoners wonen er zelfstandig met een heel beperkt aantal gemeen- schappelijke faciliteiten (wassalon, activiteitenruimte, verpleegpost,…). In Braine-le-Comte worden gezin- nen opgevangen. De plaatsen in Louvranges zijn voorbehouden voor vrouwen met kinderen. Zij krijgen er een aangepaste opvang.

 • EEN EIgEN LEVEN

  We helpen de asielzoekers in onze opvangstructuur opnieuw hun eigen leven te leiden. We motiveren hen onze maatschappij te leren kennen en er hun weg in te vinden. Onze woonvormen en begeleiding zijn erop gericht deze zelfstandigheid te bevorderen.

  Asielzoekers komen terecht in een bemeubelde woning, voorzien van alle huisraad. Het basispakket meubelen bestaat uit een koelkast, kookplaat, oven, zetels, bedden en een tafel en stoelen.

  In de woning vinden de asielzoekers een aantal startpakketten zoals een sanitair pakket, een basisset lakens en dekens, een set kookpotten en een basispakket aan poetsmateriaal.

  De bewoners kunnen hun kleding wassen in de plaatselijke wassalons.

  Voor hun inkopen worden ze weg- wijs gemaakt in hun gemeente.

  Bewoners in individuele woningen krijgen maandelijks leefgeld en een gedeeltelijke tussenkomst in diverse kosten zodat ze kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. De asielzoekers kopen daarmee zelf eten, kleding, …

  In enkele opvangplaatsen met ge- meenschappelijke faciliteiten krijgen de bewoners wekelijks zakgeld. Zij maken gebruik van een centrale catering.

  En dat zijn niet de enige verant- woordelijkheden die we stimule- ren. Zo volgen de bewoners hun asielprocedure mee op. Brengen ze hun kinderen zelf naar school. En maken ze zelf afspraken met de plaatselijke zorgverstrekkers, indien nodig.

  14

 • 16

 • EEN BEgELEIDINg op MaaT

  Asielzoekers krijgen bij Vluchte- lingenwerk en CIRÉ niet alleen een dak boven hun hoofd en de kans om zelfstandig te leven, maar ook een goede begeleiding op maat. De begeleiding bestaat uit:

  opVoLgINg VaN DE aSIELpRoCEDURE Asielzoekers krijgen info bij iedere