of 16 /16
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU I MEĐUSVEUČILIŠNU SURADNJU ERASMUS+ INDIVIDUALNA MOBILNOST STUDENATA u akademskoj godini 2018./2019. Martina Šuto, prof. Dario Ferić, dipl. oec. Dan mobilnosti na Filozofskom fakultetu, 28.02.2018.

INDIVIDUALNA MOBILNOST STUDENATA u akademskoj godini … · •popunjen prijavni obrazac ... • OLS licenca za test / OLS licenca za tečaj stranog jezika • Potpisivanje Ugovora

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INDIVIDUALNA MOBILNOST STUDENATA u akademskoj godini … · •popunjen prijavni obrazac ... •...

 • SVEUILITE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

  SLUBA ZA MEUNARODNU I MEUSVEUILINU SURADNJU

  ERASMUS+

  INDIVIDUALNA MOBILNOST

  STUDENATA

  u akademskoj godini 2018./2019.

  Martina uto, prof.

  Dario Feri, dipl. oec.

  Dan mobilnosti na Filozofskom fakultetu, 28.02.2018.

 • to je ERASMUS+?

  LLP 2007-2013,

  Youth in Action,

  Erasmus Mundus,

  Tempus,

  Alfa,

  Edulink,Programi sa

  industrijaliziranim

  zemljama

  ERASMUS+2014-2020

  KA1Learningmobility

  KA2Cooperation

  KA3PolicySupport

  Jean Monnet i SPORT

 • PROGRAMSKE ZEMLJE

  zemlje lanice EU ostale

  zemlje

  Austrija, Belgija, Bugarska,

  Hrvatska, Cipar, eka, Danska,

  Estonija, Litva, Latvija, Finska,

  Francuska, Grka, Njemaka,

  Maarska, Irska, Italija,

  Luksemburg, Malta, Nizozemska,

  Poljska, Portugal, Rumunjska,

  Slovaka, Slovenija, vedska,

  panjolska, Velika Britanija

  Lihtentajn,

  Island,

  Norveka,

  Turska,

  Makedonija

  PARTNERSKE

  zemlje

  (od 2015.)

  Tko sudjeluje?

 • Erasmus sveuilina povelja

  Meuinstitucijski Erasmus sporazumi

  Mobilnost je mogue ostvariti unutar programskih zemalja

  Vaee razdoblje: 1.06.2018. 30.09.2019.

  Studenti sami biraju inozemna sveuilita ili organizacije

  Nema plaanja kolarine

  Priznavanje razdoblja mobilnosti ili strune prakse na

  matinom sveuilitu

  Opi uvjeti za sudjelovanje

 • SVRHA MOBILNOSTI STUDENATA

  STUDIJSKI BORAVAK:

  3 -12 mjeseci

  Zimski i ljetni semestar akademske godine 2018./2019.

  IZRADA ZAVRNOG RADA:

  3 5 mjeseci (zakljuno do 30.09.2019.)

  STRUNA PRAKSA:

  2 12 mjeseci (zakljuno do 30.09.2019.)

  KOMBINIRANI STUDIJSKI BORAVAK I STRUNA PRAKSA:

  3 12 mjeseci (zakljuno do 30.09.2019.)

 • TKO SE MOE PRIJAVITI?

  Svi studenti Sveuilita u Osijeku koji imaju hrvatsko dravljanstvo

  ili dravljanstvo neke druge drave sudionice Erasmus programa

  (drave EU, EFTA drave i Turska), studenti sa statusom izbjeglice,

  studenti bez dravljanstva, odnosno studenti koji imaju registrirano

  stalno boravite u Republici Hrvatskoj, migranti u statusu azilanata

  Studenti u trenutku realizacije mobilnosti za studij moraju biti

  upisani u drugu godinu preddiplomskog studija s ostvarenih

  najmanje 60 ECTS

 • Erasmus mobilnost studenata

  2016./2017.

  Odlazni studenti u svrhu studijskog boravka: 73

  Odlazni studenti u svrhu prakse: 50

  (Murcia, Peuh, Graz, Ljubljana, Budimpeta)

  Dolazni studenti na UNIOS: 73

  (Poljska, Maarska, panjolska, Portugal)

 • SVEUILINI NATJEAJ

  http://www.unios.hr/natjecaj-za-erasmus-ka1-mobilnost-

  studenata-u-akad-godini-2018-2019/

  Dokument: Upute za studente

  http://www.unios.hr/natjecaj-za-erasmus-ka1-mobilnost-studenata-u-akad-godini-2018-2019/
 • Prijava na Erasmus natjeaj treba OBVEZNO sadravati:

  popunjen prijavni obrazac

  kopiju domovnice

  potvrdu o statusu studenta

  prijepis ocjena svih poloenih ispita (sve razine)

  DODATNO:

  + Prijava za dodatno financiranje studenata nieg socioekonomskog statusa

  + Prijava za dodatno financiranje studenata s invaliditetom i/ili posebnim potrebama

  PRIJAVA

 • POSTUPAK PRIJAVE za mobilnost

  u svrhu studijskog boravka

  Odaberite inozemno sveuilite i informirajte se ostudijskim programima (375 ugovora)

  Kontaktirajte Erasmus koordinatora na Vaem Fakultetu

  Napiite dobro pismo motivacije!

  Prijavite se na natjeaj do 10. oujka 2018.

 • POSTUPAK PRIJAVE za mobilnost

  u svrhu strune prakse

  Kako nai praksu?

  * ErasmusIntern (http://erasmusintern.org)

  Europlacements (www.europlacement.com)

  Globalplacements (www.globalplacement.com)

  * uz pomo Vae sastavnice / koordinatora

  * samoinicijativno

  Pismo motivacije naglasak na usvajanju digitalnih vjetina!

  Prijava na natjeaj do 10. oujka 2018.

  http://erasmusintern.org/http://www.europlacement.com/http://www.globalplacement.com/
 • Kriteriji evaluacije prijava

  1. Kriterij formalne prihvatljivosti

  2. Kriteriji kvalitativne prihvatljivosti

  a) akademski uspjeh (prosjek ocjena s trenutanog studija; 3-20 bodova)

  b) poznavanje stranog jezika (prosjena ocjena iz kolegija stranog jezika na svim studijskim godinama; 3-15 bodova)

  c) pismo motivacije (parametri: pismo je saeto i jasno napisano, razlozi prijave na natjeaj su obrazloeni, student pokazuje zainteresiranost za program

  mobilnosti, jasno pojanjava oekivanja i rezultate koje eli postii, pismo je

  jezino korektno napisano; 1-5 bodova)

 • TO NAKON PRIJAVE?

  Prijava na inozemno sveuilite za studijsku razmjenu

  Prijava kod inozemnog poslodavca za praksu

  Sastavljanje Ugovora o studiranju (Learning Agreement for Studies) ili Ugovora o obavljanju strune prakse (LearningAgreement for Traineeships)

  OLS licenca za test / OLS licenca za teaj stranog jezika

  Potpisivanje Ugovora o dodjeli financijske potpore

  Organizacija puta i smjetaja (privremeni boravak, osiguranje)

 • Iznos financijske potpore

  + 200 EUR mjeseno za SMS studente slabijeg socioekonomskog statusa

  + 100 EUR mjeseno za SMP studente slabijeg socioekonomskog statusa

  + dodatni iznos za studente s posebnim potrebama

  Financijska

  potpora za

  studijski boravak

  (EUR*/mjeseno)

  Financijska

  potpora za

  strunu praksu

  (EUR*/mjeseno)

  GRUPA 1

  Programske zemlje s

  visokim ivotnim

  trokovima

  Danska, Finska, Island,

  Irska, Luksemburg,

  Norveka, Lihtentajn,

  vedska, Ujedinjeno

  Kraljevstvo

  500,00 600,00

  GRUPA 2

  Programske zemlje sa

  srednje visokim

  ivotnim trokovima

  Austrija, Belgija, Cipar,

  Francuska, Italija

  Njemaka, Grka, Malta,

  Nizozemska, Portugal,

  panjolska

  450,00 550,00

  GRUPA 3

  Programske zemlje s

  niim ivotnim

  trokovima

  Bugarska, eka, Estonija,

  Latvija, Litva, Maarska,

  Makedonija, Poljska,

  Rumunjska, Slovaka

  Slovenija, Turska

  400,00 500,00

 • Zato se prijaviti?

 • Kontakt:

  Sveuilite u Osijeku

  Sluba za meunarodnu

  i meusveuilinu suradnju

  Tel: 031 224 125

  031 224 171

  [email protected]

  mailto:[email protected]