INCOTERMS 201 0 - .INCOTERMS 201 0 Medzinárodnépravidlá pre výklad dodacích doložiek INCOTERMS

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INCOTERMS 201 0 - .INCOTERMS 201 0 Medzinárodnépravidlá pre výklad dodacích doložiek INCOTERMS

 • INCOTERMS INCOTERMS 20120100Medzinrodn pravidl

  pre vklad dodacch doloiekwww.dacconsulting.sk

  INCOTERMS a novINCOTERMS a nov pravidlpravidl

  INCOTERMS s pravidl medzinrodne uznvanch tandardizovanch podmienok poda ktorch sa riadia nklady, rizik, a praktick opatrenia na predaj tovaru a v svislosti s prepravou resp. pohybom tovaru a to najm v medzinrodnom obchode.

  ICC medzinrodn obchodn komora prijala v Pari nov pravidl 16.9.2010.

  RozdelenieRozdelenie dodacdodacch doloch doloiek do skupiek do skupn:n:

  EE EXW EX WORKS

  FFFCA FREE CARRIERFAS FREE ALONGSIDE SHIPFOB FREE ON BOARD

  CCCFR COST AND FREIGHTCIF COST, INSURANCE AND FREIGHTCPT CARRIAGE PAID TOCIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO

  DDDAT DELIVERED AT TERMINALDAP DELIVERED AT PLACEDDP DELIVERED DUTY PAID

 • CharakteristickCharakteristick znaky C a F skupinyznaky C a F skupiny

  Skupina E povinnosti predvajceho s minimlne Skupina C - zabezpeenie prepravnej zmluvy (CIF, CIP aj

  poistenie) na nklady predvajceho, inak je osloboden od vetkch alch rizk a nkladov (benpouitie dokumentrnych akreditvov)

  Skupina F nklady na dopravu po obvyklej trase a obvyklm spsobom zna predvajci, ostatnnklady po prevzat na prepravu zna kupujci, (tzv. of shipment contracts)

  Skupina D predvajci zodpoved za prchod tovaru na dohodnut miesto v krajine dovozu / urenia.

  NovNov rrozdelenie dodacozdelenie dodacch doloch doloiek iek podpoda poua pouitia druhu dopravyitia druhu dopravy

  Pre vetky druhy dopravy:

  EXW, FCA, CFR, CIP, DAT, DAP, DDPEXW, FCA, CFR, CIP, DAT, DAP, DDPU doloiek DAT, DAP, DDP je uplatnen podmienka na zklade dodania. Tieto sa bud obyvkle pouva pre kontajnerov dopravu.

  Pre nmorn dopravu (lodn dopravu vntrozemsk):

  FAS, FOB, CFR, CIFFAS, FOB, CFR, CIF

  Zmeny pravidielZmeny pravidiel

  innos od 1.janura 2011

  Platnos v medzinrodnom i vntornom obchode

  Zsadn zmeny :

  4 pravidl zruen DAF, DES, DEQ, DDUDAF, DES, DEQ, DDU

  2 pravidl nov DAT, DAPDAT, DAP

  Zmeny rieia nklady, prechod rizk, poistenie

  Najvi zmeny v skupine D

 • Zmeny pravidiel Zmeny pravidiel -- pokrapokraovanieovanie

  Dvody zmien:

  Aktualizcia

  Prijatenos pre uvateov

  Zmeny a vvoj v medzinrodnom obchode

  Bezpenostn situcia a zmeny po 11.9.2001

  Modern trendy v medzinrodnom obchode

  Zvenie innosti pri kontajnerovej doprave

  BEZPEBEZPENOSNOS

  Ovea dleitejia po 11.septembri 2001

  Zaveden povinn bezpenostn kontroly (napr. skenovanie kontajnerov)

  Nov pravidl neodraj tieto zmeny

  Zdrazuj prstup, kedy s kontroly povaovan za sas zvznch poiadaviek pre akkovek dovoz/vvoz.

  BEZPEBEZPENOSNOS pokrapokraovanieovanie

  Povinn poskytovanie informcii predbencoln vyhlsenie pred vstupom / vstupom (povinnos pre predvajceho aj kupujceho)

  Zavedenie preverovania subjektov a ich spoahlivosti v E tzv. Schvlen hospodrsky subjekt

 • POISTENIEPOISTENIE

  Ak pravidlo uruje povinnos zabezpei poistenie (napr.CIP, CIF) potom pravidl A3/B3 ako na strane predvajceho, tak kupujceho boli zmenen, aby odrali najnovie aktualizcie ustanoven tzv. Institute Cargo Clauses, ktor vypracoval Institute od London Underwriters (intitt londnskych poisovateov). Tu je povinnosminimlneho krytia, tzn. nzkej rovne poistenia, kde kupujci by mal zvi i vyroben tovar nevyadujevyiu rove (komern).

  POISTENIE pokraPOISTENIE pokraovanieovanie

  Poda Institute Cargo Clauses je monuzatvra prepravn poistenie s/so:

  minimlnym krytm poda klauzuly C

  strednm krytm poda klauzuly B

  maximlnym krytm poda klauzuly A

  Minimlne krytie nie je vhodn pri predaji priemyselnho tovaru !!!

  MANIPULAMANIPULANN POPLATKYPOPLATKY

  Incoterms uruj hradu nkladov za prepravu do dohodnutho miesta (CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP, DDP).

  Nklady na vykldku a manipulciu pri dovoze v prstave/terminli mu prejs na kupujceho ako asnkladov na tovar.

  Dochdza aj k dvojitmu tovaniu nkladov za vykldku a manipulciu zo strany prstavu alebo terminlu (dvojitzatovanie nkladov).

  Nov pravidl hovoria jasnejie a uruj zodpovednosza nklady v terminli (napr. pri CIP v ust. A6 zabezpeuje prepravn zmluvu predvajci, nepripa ich pretovvakupujcemu).

 • MANIPULAMANIPULANN POPLATKY POPLATKY pokrapokraovanieovanie

  Liner terms podmienky lniovej prepravy

  THC terminl handling charges poplatky za

  manipulciu v terminli.

  Nejestvuj iadne oficilne defincie tchto vrazov, preto sa odpora zmluvnm stranm jasne stanovi v kpnej zmluve, ako si tieto nklady rozdelia medzi sebou.

  ELEKTRONICKELEKTRONICK DOKUMENTYDOKUMENTY

  Zavdzaj rovnocennos psomnch a elektronickch dokumentov a zznamov, ak sa na tom dohodn obe strany

  elektronick komunikcia ir pojem, neustle sa dynamicky sa rozvjajci, preto spravidl koncipovan v tomto zmysle vonejie.

  ZMLUVA O PREPRAVEZMLUVA O PREPRAVE

  Pri dodacch dolokch FAS, FCA, FOB, CPT, CIP, CFR bola povinnos uzavrie zmluvu o preprave tovaru zmenen tak, aby predvajci zaobstaral zmluvu o preprave.

  Tovar sa me preda v rmci logistickho reazca aj viackrt, ale tto povinnos me by na prvom predvajcom, ktor zabezpeuje zmluvu na prepravu a pre konenho kupujceho. To bude INCOTERMS doloky robi atraktvnejmi pre komoditnch obchodnkov.

 • NNKLADY NA VYLOKLADY NA VYLOENIE TOVARUENIE TOVARU

  Ak predvajci zabezpeuje zmluvu o preprave, obvykle bvaj v prepravnom zahrnut aj nklady na vyloenie tovaru v prpade, ak je tovar prepravovan pravidelnou lodnou linkou vtedy sa uvdza do zmluvy tzv. liner terms. Inokedy sa pri CFR a CIF pridva vraz landed(vyloen). Pri C skupine sa to vak neodpora, ak to nie je v slade s prslunm prvom alebo obchodnmi zvyklosami.

  CEZ ZCEZ ZBRADLIE LODEBRADLIE LODE = = NA PALUBUNA PALUBU

  FOB, CFR, CIF boli pouvan tradine pri tzv. dodvkach cez zbradlie lode.

  Zastaran v rmci pravidiel

  Zmenilo sa na jednoduchie naloenie na palubu plavidla (rozumej lode).

  COLNCOLN KONANIEKONANIE

  Zaha povinnos platby cla a inch poplatkov, predloenia tovaru colnm orgnom, a povinnosoznmi prchod zsielky s tovarom a poskytnutie dajov pri vstupe / vstupe.

  Pri CK na hranici sa uvdza tam, kde to prichdza do vahy ,ak sa vykonva na vntornej hranici naprklad v E, kde sa nevykonvaj iadne formality.

  Obvykl prax je zaveden, e vvozca predkladtovar na CK pri vvoze a dovozca pri dovoze !!! (Vnimka je EXW resp. DDP - to vak je mon robi v zastpen).

 • PouPouvanvan pojmypojmy

  Shipper = odosielate Delivery = dodanie / prevzatie Usual = obvykle Charges = vdavky / poplatky Ports = prstavy, places = miesta, points = body Premises = priestory / prevdzkre Ship = lo, vessel = lo / plavidlo Chcecking = kontrola, inspection = inpekcia No obligations = iadna povinnos / bez povinnosti However = ALE / uplatnenie DD inak

  POUPOUITIE PRAVIDIELITIE PRAVIDIEL

  Nie je podstatn ich obsah, ale nesprvne pouitie,

  Prax ukazuje prli ast nesprvne pouitie doloiek, preto

  nov pravidl by mali by prstupnejie:

  zavedenm pokynov pre ich pouitie

  (napr. pri FOB odrdzaj od pouitia pre kontajnery),

  zhrnutm ich pouitia pri kadej doloke,

  rozdelenm pravidiel do dvoch kategri, pre akkovek

  druh dopravy a pre nmorn dopravu.

  EXWEXW EX WORKSEX WORKSZO ZZO ZVODUVODU(...named place ...dohodnut miesto)

  Zo zvodu znamen, e predvajci spln svoju povinnosdoda tovar, ke d kupujcemu tovar k dispozcii vo svojejprevdzkarni alebo na inom dohodnutom mieste (t. j. zvode, tovrni, sklade a pod.), colne neprerokovan na vvoz a nenaloen na dopravn prostriedok. Kupujci nesie vetkynklady a rizik, ktor vznikli prevzatm tovaru zo zvodupredvajceho a do iadanho miesta urenia.

  Nepouije sa, ak neme zabezpei (priamo/nepriamo) vvozn formality. Ak predvajci shlas, e nalo tovar na vlastn nklady a nebezpeenstvo, pouije sa doloka FCA.

 • PredPredvajvajcc nem povinnos voi kupujcemu naloi tovar, napriek tomu, e v praxi obvykle m podstatne lepie podmienky k vykonaniu nakldky. Ak predvajc nalo tovar, rob tak na riziko a nklady kupujceho. Ak m predvajc podstatne lepie monosti naloi tovar, vtedy saodpora pouitie pravidla FCA z dvodu, e prve znenie tejto dolokypredvajceho k nakldke na jeho riziko a nklady zavzuje.KupujKupujcc,, ktor kupuje tovar od predvajceho s uplatnenm doloky EXWpre vvoz, by si mal uvedomi, e predvajci nem povinnos vykonacoln konanie vo vvoze, ani poskytn pomoc kupujcemu. Kupujc m iba obmedzen povinnos tkajcu se poskytnutia informcipredvajcemu, ak ide o vvoz tovaru, prpadne pri zdanen tovaru alebo naely oznamovacch hllsen a pod.

  EXWEXW EX WORKSEX WORKSZO ZZO ZVODUVODU

  EXWEXWCLO CLO

  Miestna prepravav krajine vvozu

  Miestna prepravav krajine dovozu

  Hlavn preprava

  KRITICK BODKRITICK BOD

  Dodanie tovaru

  Rizik predvajceho

  Nklady predvajceho

  EX WORKSEX WORKSZO ZZO ZVODUVODU

  EXWEXW kupujkupujcici

  Nak

  lada

  nie

  v z

  vode

  pred

  vaj

  ceh

  o

  Mie

  stny

  prev

  ozv

  kraj

  ine

  vvo

  zu

  Prep

  ravn

  zm

  luva

  a vy

  expe

  dova

  nie

  Obc

  hodn

  do

  klad

  yv

  kraj

  ine

  vvo

  zu

  Col

  npr

  ejed

  nani

  e a

  popl

  atky

  priv

  voz

  e

  Dop

  ravn

  pr

  ostr

  iedk

  ya

  in

  zaria

  deni

  a

  Prep

  ravn

  po

  iste

  nie

  (nk

  ladu

  )

  Hla

  vn

  prep

  rava

  Obc

  hodn

  do

  klad

  yv

  kraj

  ine

  tran

  zitu

  /dov

  ozu

  Mie