Incertitudine Si Decizie

Embed Size (px)

Text of Incertitudine Si Decizie

 • 7/21/2019 Incertitudine Si Decizie

  1/5

  INCERTII'UDIIYE

  gI

  DECrzm

  tx

  AI,ncrREA

  sApELoR

  DE

  FoRAJ

  ln toate

  problemele

  de

  decizie

  trebuie

  s[

  fac[

  o

  alegere

  sau o secvenp

  dq

  alegeri

  dintr-o

  multime

  dati de

  altemative.

  Consecinlele

  fiecdrei

  decizii

  depind

  de

  tm eveniment

  incert.sau

  de o stare

  a

  naturii. in unele.*,T

  se

  poate

  avea la

  dispozifie

  informafii privind

  incqtitudinile

  din

  problema

  de

  decizie.

  Mai

  mult,

  pot

  fi

  o$intrte

  informagii

  suplimentare

  in

  agest

  sen$

  pe

  baza

  efectutrrii

  unor

  experimente

  Exist[

  o

  mu$ime

  S

  de

  stiri

  ale

  nafurii

  sau de

  evenimente incerte.

  De

  aseurenea

  se

  poate

  rcaliza o

  multime

  E

  de experimente

  dispoaibile.

  Se

  va

  nota

  prin

  eo experimentul

  nul,

  infeleg&rd

  prin

  aceasta

  altemativa

  de

  a uu face

  nici-un

  experiment.

  e6 este

  tntotdeauna

  un

  element

  al

  mullimii

  E. Dacd

  E

  se

  reduce

  la

  singurul

  element

  ee

  se

  spune

  ci

  este

  o

  problem6

  de

  decizie

  f6r[ informafie

  suplimentard

  Se

  presupune

  cI

  se efectueaztr

  un

  experiment

  e

  e E.

  Se

  noteazi

  R(e)

  mullimea

  rezultatelor

  posibile

  ale

  experirnentului,

  Rezultatul experimentului

  nul R(eo)este

  ro.

  Dupd

  ce.

  s-a ales

  un experiment

  e

  e

  E

  s-a

  oblinut

  rezultatul

  r

  urmeazi

  sE

  se

  ia o decizie

  d

  din

  mu[imea

  D a deciziilor.

  in

  general

  nu

  orice decizie

  este disponibila

  in

  aceasta

  situalie.

 • 7/21/2019 Incertitudine Si Decizie

  2/5

  Din

  acest

  motiv

  se

  defineqte

  mullimea

  deciziilor

  disponibile

  in

  urma

  efectu6rii

  experimentului

  e

  e

  E

  gi

  oblinerii

  rezuitatului

  s6u

  r

  e

  R(e)qi

  se

  va

  nota

  cu

  D(e,r).

  Este

  clar

  c6

  D=Lr

  u

  DG.r).

  eeE

  reR(e)

  \'

  t

  Dac[

  se

  adopti

  d

  e

  D(e,r)

  consecinld

  C(e,r,d,s).

  Mullimea

  definitlpe

  Scu

  valori

  in

  C.

  [']nei

  probleme

  de

  decizie

  i

  se

  poate

  ataga

  un

  arbore

  de

  decizie,

  care

  descrie

  in

  ordine

  cronologic5,

  modul

  de

  acliune

  al decidentului

  qi

  ar

  nat,rii.

  gi

  starea

  adevlrata

  a naturii

  este

  S

  ,

  rezulti

  o

  anumita

  consecintelor

  va

  fi

  nr.mitE

  C.

  Decizia

  d

  este

  o

  func1ie

  Decidentul

  alege

  e e

  E,

  natura

  produce

  rezultatul

  r

  e

  R(e),

  decidentul

  alege

  deD(e,r),

  natura

  produce

  starea

  sesgi

  apare

  consecin;a

  c(e,r,d,s)ec,

  un

  exemplu

  de

  astfel

  de

  arbore

  este

  dat

  in

  fig.l.

  Fig.l.

  Arborele

  de

  decbie.

  Muchiilor

  care

  pleactr

  din

  nodurile

  corespunz[toare

  naturii

  Ii se

  vor

  asocia

  probabiliar't"

  de

  realizare

  a

  acestor

  alternative

  eonditionate

  de

  informafia

  disponibila

  Ia

  ,

  momeirtul

  in

  care

  pot

  si

  apare.

  Preferiulele

  privind

  consecinlele

  se

  vor

  reflecta

  printr-o

  funclie

  de

  utilitate

  u:

  c

  -+

  fr.

  Alegerea

  experimentelor

  qi

  deciziilor

  se

  face

  astfel"

  inctt

  valoarea

  medie

  a

  trtilitifii

  asociate

  s[

  fie

  maximi.

  .

  Rezolvarea

  problemei

  se

  face

  ?n

  dour

  etape.

  pentru

  fiecare

  experiment

  e

  e

  E

  gi

  rezultatul

  reR(e)

  se detemrin'

  mai int6i

  o

  decizie

  optimtr

  d'(e,r)eD(e,r)

  gi

  apoi

  o

  altenrativd

  optima

  de

  experimentare

  e'

  E.

  Implomentarea

  acestei

  solulii

  se

  face

  in

  ordine

  '

  inversa

  mai

  iffei

  se

  face

  experimentul

  e'

  e

  E,

  se

  observd

  rezultatul

  slu

  r'

  .

  R1.') gi

  apoi

  se

  ia

  denizraoptimi.

  Incertitudinea

  a.supra

  consecinfelor

  poate

  fi

  eliminatE

  printr-o

  informalie

  perfectii

  care

  are

  o valoare

  V

  =

  U,o.*

  -

  U*"*

 • 7/21/2019 Incertitudine Si Decizie

  3/5

  Se

  presupune

  cd

  tipurile

  de

  sape sunt

  I

  (pentru

  roci

  moi)

  gi

  T,

  (pentru

  roci

  tari),

  iar

  roca

  poate

  fi

  moale

  (

  s,

  )

  sau

  tare

  (

  s,

  ).

  Exist6

  dou[

  decizii

  independente:

  d,

  (sd

  se introducd

  sapa

  I

  )

  sau d,

  (sE

  se

  introduc6

  sapa

  ).

  ln func1ie

  de

  alegerea

  sapelor

  gi

  starea

  naturii

  (taria

  rocii)

  rezult6

  urmatoarele

  variante

  Nr.

  Starea

  naturii

  crt.

  (tf,ria

  rocii)

  Tipul

  sapei

  Cfutigui

  Decizia

  Consecinla

  I

  2

  I

  T

  T

  t

  -t0

  -30

  200

  d2

  d1

  Mullimea deciziilor

  este

  D

  =

  {d,,dr}

  iar

  mullimea

  consecinfelor

  este

  C

  =

  {c,

  eQ2ec3tcq

  },

  din

  care

  este

  clar

  de

  preferar

  cr.

  Mut}imea

  stilrilor

  natuii

  este S

  =

  {s,,s,

  }.

  c(dr,sr)

  =

  c,

  c(dr,sr)

  =

  c,

  v(dr,s,)

  =

  -10

  v(d,sr)

  =

  200

  Se spune

  ci

  o

  decizie

  d,

  dominE decizia

  d,

  dacd

  v(d,

  ,

  s*

  )

  > u(d,

  ,

  r.

  )

  *"*

  orice

  k

  gi

  existl

  un

  indice

  ko

  penfu

  care

  avem r(d,,sn,

  ),

  u(0,,r*.

  ).

  O

  decizie

  este

  numitii

  eficientit

  sau nedominatii

  dac6

  nu

  existi

  o

  altii

  decizie care

  s6

  o

  domine.

  Alegerea

  uaei

  decizii

  eficiente

  din

  aceste

  decizii

  fEri

  alte

  informagii

  suplimentare

  privind

  incertitudinea

  din

  probleml

  nu

  se

  poate

  face

  pebaze

  logice.

  Sunt

  totngi

  tnrele

  puncte

  de

  vedere

  care

  ataci

  rezolvarea

  problemei.

  Astfel

  criteriul

  pesimistului

  consta

  in alegerea

  celei

  mai bune

  decizii presupunAnd

  cd ne

  gdsim

  in

  cea

  mai defavorabili

  situafie.

  Pentru cazul

  de

  fala cele

  mai

  mici

  cdqtiguri

  asociate

  celor

  dou6 decizii

  sunt:

  Consecinla

  caxe

  apare

  la

  decizia

  d,

  in starea

  s

  j

  este

  "(d,,r.i

  )t

  c(d,,s,)

  =

  c,

  c(d,,sr)

  =

  co

  Y(dr,sr)

  =

  100

  v(d,,sr)

  =

  -30

  Toattr

  problema

  pomege

  de la incertitudinea

  legatii

  deterrrinarea

  stfuii rocii.

  Ceea

  ce

  se

  gtie este cd

  ea

  provine dintr-o

  mulfime

  de

  posibilit{i,

  a

  cdrei

  numlr

  de

  elerpente

  nu

  se

  cunosc

  deocamdatil.

  De

  fap

  se

  presupune

  cE nu

  se cunoaqte probabilitatea

  ca

  roc.a

  de

  pe

  struct111a

  respectivi

  si.

  fie

  de

  o

  anumita

  tiirie.

  Acesta

  este caztrl

  de

  total[

  ignoranti,

  I

  Se noteazr

  "o

  ,(d,

  ,

  r.,

  )

  vdoarea

  consecinfei

  .(d,

  ,

  ,:

  )

  in

  cazul

  d" f"t4

 • 7/21/2019 Incertitudine Si Decizie

  4/5

  Tn(a,

  ,r,

  )=

  v(d,,s,

  )

  =

  -30

  mjn(d,s,

  )

  =

  v(dr,s,

  )

  =

  -10

  Deoarece

  *gry"(a',r,)=

  u(d.,,s,):-tO

  rezult6

  cE

  maximul c6gtigdui

  garantat

  este

  de

  -10

  cu

  decizia

  de a

  alege

  Aceastd decizie

  se

  mai

  numegte

  gi

  deciz;e

  pesimisti.

  i

  Un

  criteriu

  similar criteriuldi

  pesimist

  este

  criteriul

  reeretului.

  naturii

  este sratunci

  p(d,,si)=*3xu(d,,t,)-u(d,,tr);

  are

  semnificafia regretglui

  pe

  care il

  avem

  cdnd adoptiim decizia

  d,

  in locul deciziei celei mai

  bune.

  p(d,,s,

  )

  =

  **r(a,,ti

  )-

  v(d,,s,

  )

  =

  200

  -

  100

  =

  100

  p(d,,s,

  )

  =

  max

  v(di, t,

  )

  -

  r(d,,s,

  )

  =

  2oo

  -

  (-30)

  =

  230

  p(d,s,

  )

  =

  **r(d,,r,

  )-

  r(d,s,

  )

  =

  200

  -

  (-ro)

  =

  210

  p(d,s,

  )

  =

  maxv(d,,ri

  )-

  uGr,s,

  )

  =

  200

  -

  200

  =

  0

  Rezultii

  minmgxp(A,,r.i)=

  210,

  qi

  in

  concluzie

  aces

  criteriu

  ne

  indicl

  ci

  decizia

  d,

  rJ

  -''E.

  Sri

  O

  -'\E

  Sri

  O

  -

  .__rE

  Fig. 2. Arborele'de

  decizie.

  T2,

  le

  tip

  apd

  I

  I

  Dacd adevErata st{re

  a

  este cea mai bun6.

  ,

  '

  Criteriile

  de mai

  sus

  sunt

  o

  incercare

  de rezolvare

  a

  problemei

  in

  cazui

  in

  care

  nu

  avern

  nici

  o informatie

  ulsupra

  nanrii

  rocii.

  in continuare

  se

  presupune

  ci

  se cunoa$te

  probabilitatea

  pca

  naturii

  s,)

  q

  carocasifie

  T,(stareanaturii

  s,).

  roca

  sE fie T,

  (starea

  P(s. )

  =

  o'l

  ,1,;)=;l=+P+Q=r'P'q>o

  Arborele

  de deoizie

  este

  reprezentat

  in

  figura2.

  Pentru

  exemplificare

  se

  presupune

  ci

  p

  =

  0,6

  Si

  Q

  =

  0,4

  Valorile m:dii

  ale

  cAgtigului

  penffu

  cele

  dou6

  decizii

  sunt

  v,"dr

  =

  0,C.

  100

  +

  0,4

  .

  (-

  30)

  =

  43

  v,*d2

  =

  O6'f

  to)+

  A,4'200

  =74

  in acest

  cazdecizia

  dreste

  cea

  recomandati.

  Revenind

  la szul

  cind p

  nu

  se

  cunoa$te

  u."0,

  (p)

  =

  p.

  00

  +

  (l

  -

  pX- 30)=

  136

  p

  -

  30

  u*"ur(p)=

  p

  (-to)+(t

  -p).zoo

  =

  -210

  p+

  200

  --rEl

 • 7/21/2019 Incertitudine Si Decizie

  5/5

  Pentru

  a afla exact

  ce

  fel

  de

  roci existi

  la

  talpa

  sondei

  se inaoduce

  o carotier6.

  Acest

  lucru

  duce

  la

  cheltuieli

  suplimentare.

  Problema

  este

  dacd

  ceea

  ce

  se cheltuieqte

  va

  fi

  gi

  recuperat.

  Se

  presupune

  ci

  p

  e

  lO,

  ZllBl

  adoptdm

  evident

  decizia

  dr.

  Daci

  in

  urma

  carotajul

  se

  indici ci

  starea rocii

  este

  s,atunci

  m trebui

  si se

  schimbe

  decizia

  astfel

  cdqfigend

  100

  in

  loc

  sd se

  pierdd

  10, adicd

  se

  realizeaz6

  un cdqtig

  suplirnentar

  de

  110.

  in cazul

  c[

  roca

  este

  de

  s,

  nu

  schimb[

  decizia

  gi

  nu

  se

  va

  obline

  nici

  un

  cdgtig

  suplimentar.

  Informalia pe

  care o d[

  carotajul

  mecanic

  aduce

  un

  c6qtig

  suplimentar

  mediu

  vs.pr.

  nrcdr

  (p)=

  p'110+ (t

  -p)'0

  =

  110.p

  care

  se

  aumeqte qi

  vdoarea

  informaliei

  perfecte.

  Pentru p.fZlfl+;lJ

  se

  va

  alege

  decizia

  d,. DacE

  roca

  este

  s,

  nu

  se schimb6

  decizi4 gi

  nu se cdStig6

  nimic

  in

  plus.

  Cflnd

  roca

  este

  s,

  ,

  se

  schimbi

  decizi4

  cagtigend

  suplimentar

  230.

  Valoarea

  informa{iei

  perfecte

  in

  acest

  caz

  este

  voer.,xz

  (p)

  =

  p.

  O +

  (t

  -

  p).

  230

  =-230p

  +

  23A

  Funclia

  valorii

  informagiei

  perfecte

  este

  ,(,.,)_J

  ttop

  pentrupe[o;

  z3 4l

  '\xt

  [-zrop

  +23}pentmp

  efzlllt;tl

  Reprezentarea

  graficfl

  a

  acestei

  funcXii

  este

  dat[

  in figrra

  3.

  4.4

  A.6

  ZgtU

  0.8

  Fig.

  3.

  Ywiayiafimcsie,

  yb).

  Pretul

  carotajului

  mecanic