4
Please check website for translations www.smokefreepartnership.eu Pictorial and/or combined health warning covering most of the surface. Standardised packs strengthen the seriousness of health warnings. Brand names in small font and standardised place. Standardised packs are considered boring, dull and unattractive. Information on toxicity of tobacco products. Information on health risks is more visible and effective on standardised packs. The bar code, details of where the cigarettes have been made, and the name and address of the manufacturer are designed to ensure identification and traceability of tobacco products. În lumina reflectoarelor: etichetarea şi ambalarea produselor din tutun s ISSUE EIGHT / MAY 2011 Articles 11 and 13 of the FCTC Aplicarea articolelor 11 şi 13 din Convenţia-cadru pentru controlul tutunului (FCTC) şi a orientărilor aferente în contextul revizuirii Directivei din 2001 privind produsele din tutun © ASH Duty paid tax stamp - but note that health warnings come at zero cost for governments.

În lumina reflectoarelor: etichetarea şi ambalarea produselor din tutun

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: În lumina reflectoarelor: etichetarea şi ambalarea produselor din tutun

Please check website for translations

www.smokefreepartnership.eu

Pictorial and/or combinedhealth warning coveringmost of the surface.Standardised packsstrengthen the seriousnessof health warnings.

Brand names insmall font andstandardised place.Standardised packsare considered boring, dull andunattractive.

Information on toxicityof tobacco products.Information on health risks is more visibleand effective onstandardised packs.

The bar code, details of where the cigaretteshave been made, and the name and address of themanufacturer are designed to ensure identificationand traceability of tobacco products.

În lumina refl ectoarelor: etichetarea şi ambalarea produselor din tutun

s

ISSUE EIGHT / MAY 2011Articles 11 and 13 of the FCTC

Aplicarea articolelor 11 şi 13 din Convenţia-cadru pentru controlul tutunului (FCTC) şi a orientărilor

aferente în contextul revizuirii Directivei din 2001 privind produsele din tutun

© A

SH

Duty paid tax stamp -but note that health warnings come at zerocost for governments.

Page 2: În lumina reflectoarelor: etichetarea şi ambalarea produselor din tutun

Ce este Convenţia-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru controlul tutunului (FCTC)?FCTC este primul tratat internaţional la nivel mondial în domeniul sănătăţii publice. Obiectivul acestuia este de a proteja generaţiile prezente şi viitoare de consecinţele devastatoare ale consumului de tutun şi ale expunerii la fumul de tutun asupra sănătăţii, mediului şi vieţii socio-economice, prin adoptarea unor politici bazate pe rezultate ştiinţifi ce şi a unor obligaţii cu valoare juridică obligatorie. Tratatul a fost ratifi cat de 172 de ţări sau organizaţii (denumite Părţi), inclusiv Uniunea Europeană, care au convenit astfel să pună în aplicare Tratatul1.

Care sunt obiectivele articolelor 11 şi 13 din FCTC şi ale orientărilor aferente?Obiectivul articolului 11 din FCTC este de a garanta informarea adecvată a consumatorilor cu privire la riscurile produselor din tutun, prin utilizarea avertismentelor de sănătate, precum şi că aceştia nu sunt induşi în eroare de publicitatea şi de tacticile promoţionale ale industriei tutunului. Articolul 13 din FCTC cere Părţilor să pună în aplicare o interzicere totală a publicităţii, promovării şi sponsorizării produselor din tutun (TAPS) în termen de cinci ani de la ratifi care.

Cum au fost elaborate orientările pentru articolele 11 şi 13?Cu ocazia celei de-a doua Conferinţe a Părţilor la FCTC (COP2) din iulie 2007, acestea au autorizat demersurile de elaborare a unor orientări pentru articolele 11 şi 13 (avertismentele de pe pachete şi publicitatea, sponsorizarea şi promovarea produselor din tutun). Orientările erau menite să ofere, în lumina cercetării existente şi a experienţei internaţionale, un ghid practic referitor la modul în care se pot implementa efi cient politicile de etichetare cu avertismente a pachetelor şi interzicerea publicităţii, promovării şi sponsorizării tutunului. Orientările au fost elaborate chiar de către Părţi şi au fost adoptate în unanimitate cu ocazia COP3 din noiembrie 2008, la care au fost prezente peste 160 de Părţi la FCTC.

Ce conţin orientările pentru articolele 11 şi 13?Orientările pentru articolul 11 admit faptul că adoptarea unor avertismente ilustrate de mari dimensiuni pe ambele părţi ale pachetelor combinate cu etichetarea uniformă, standardizată a pachetelor şi indicarea numerelor de telefon la care se pot obţine sfaturi pentru a renunţa la fumat reprezintă cea mai bună modalitate de a informa consumatorii. Avertismentele ilustrate sunt imagini care ilustrează riscurile consumului de tutun asupra sănătăţii. Măsurile referitoare la etichetarea uniformă constau în eliminarea logo-ului şi scrierea denumirii mărcii cu un font prestabilit, pentru a se evita atractivitatea logo-ului şi imaginea mărcii. Măsurile referitoare la ambalarea standard reglementează forma, dimensiunea şi materialele din care este conceput pachetul, pentru a se evita conceperea unor pachete amuzante şi atractive.

Orientările pentru articolul 13 stabilesc o defi niţie mai largă a publicităţii, promovării şi sponsorizării tutunului, care include responsabilitatea socială a întreprinderilor şi ambalarea. Acestea prevăd că „publicitatea şi promovarea tutunului […] includ, de asemenea […] ambalajele promoţionale şi caracteristicile de design ale produsului”. Prin urmare, se recomandă adoptarea unor ambalaje standardizate uniforme pentru o implementare efi cientă a unei astfel de interziceri totale.

Care este relaţia dintre revizuirea Directivei privind produsele din tutun (2001/37/CE)2 şi articolele 11 şi 13?Directiva privind produsele din tutun (DPT) a fost adoptată în 2001, înainte ca UE să ratifi ce FCTC. Prin urmare, actuala DPT nu este în concordanţă cu articolele 11 şi 13 şi cu orientările aferente. În prezent, DPT este în curs de revizuire. Aceasta reprezintă o ocazie unică pentru UE de a pune în aplicare articolele 11 şi 13 prin introducerea unor avertismente ilustrate obligatorii de mari dimensiuni, pe ambele părţi ale pachetelor, şi a ambalajelor standardizate, uniforme. Adoptarea unor astfel de măsuri la nivelul UE ar avea un caracter obligatoriu pentru cele 27 de state membre, care s-ar alinia astfel la cele 41 de ţări şi jurisdicţii care au fi nalizat deja cerinţele pentru avertismentele ilustrate3. Prin adoptarea ambalajelor standardizate uniforme, UE şi-ar putea redobândi rolul de lider mondial în domeniul controlului tutunului.

Care este situaţia din alte părţi ale lumii în ceea ce priveşte avertismentele ilustrate şi ambalajele standardizate?Multe ţări din lume fac progrese prin adoptarea unor noi ambalaje şi a unor planuri de etichetare pentru produsele din tutun.

• Guvernul din Australia a anunţat că toate produsele din tutun trebuie vândute în ambalaje uniforme începând cu 1 iulie 2012, iar avertismentele ilustrate existente cu privire la sănătate vor fi actualizate şi extinse pentru a acoperi 75% din partea frontală şi 90% din partea posterioară a pachetelor.

• Canada, prima ţară care a impus avertismentele ilustrate, va avea avertismente care acoperă 75% din partea frontală şi cea posterioară a pachetelor începând cu 2012.

• Uruguay a adoptat avertismente ilustrate care acoperă 80% din partea frontală şi cea posterioară a pachetelor. Brazilia, Mexic, Paraguay şi Venezuela au adoptat şi ele avertismente ilustrate.

• În Asia, Singapore a fost printre primele ţări din lume care a pus în aplicare avertismentele ilustrate cu privire la sănătate pe pachetele de ţigări în 2004, urmată de Th ailanda (2005), Brunei (2008) şi Malaysia (2009).

De ce este ambalajul atât de important?Industria tutunului a folosit întotdeauna ambalajele produselor din tutun ca un instrument puternic de publicitate şi marketing. De la adoptarea interzicerii publicităţii în majoritatea ţărilor UE, industria tutunului s-a bazat foarte mult pe ambalajele produselor din tutun pentru promovare. Un director din cadrul Philip Morris a admis că „ultimul vehicul de care dispunem pentru comunicarea cu fumătorul nostru este pachetul însuşi. În lipsa oricăror altor mesaje de marketing, ambalajele […] rămân singurul mijloc de comunicare a esenţei mărcii noastre.”4

Ce dovezi există că avertismentele ilustrate obligatorii au efect? În loc să fi e utilizate ca instrument de marketing de către industria tutunului, ambalajele de tutun pot fi folosite de

Spotlight on Articles 11 and 13 of the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)

1 La 29 octombrie 2010. OMS, Situaţia actualizată a FCTC a OMS: ratifi carea şi aderarea în funcţie de ţări. A se vedea: http://www.fctc.org/images/stories/rati-fi cation_latest_Saint%20Vincent%20and%20Grenadines.pdf.

2 Directiva privind fabricarea, prezen-tarea şi vânzarea produselor din tutun (2001/37/CE).

3 Canadian Cancer Society, Cigarette Package Health Warnings: International Status Report – (octombrie 2010). În prezent, la acestea se adaugă Ucraina şi Insulele Guernsey şi Jersey, care au fi nalizat şi ele cerinţele.

4 Hulit M. Conferinţa privind aspectele de marketing şi afacerile corporatiste, 27 mai 1994 - Manila. Philip Morris. Bates nr. 2504015017/5042, http://

ORIENTĂRI PENTRU ARTICOLUL 13 DIN FCTC PUNCTUL 16, AMBALAJE UNIFORME„Efectul publicităţii sau promovării de pe ambalaje poate fi eliminat prin impunerea unor ambalaje uniforme: …două…culori contrastante…; nimic altceva decât numele mărcii, numele produsului şi/sau numele fabricantului, …fără niciun logo sau alte caracteristici, în afara avertismentului cu privire la sănătate, a timbrelor fi scale şi a altor informaţii sau marcaje solicitate de autorităţi; un stil şi o dimensiune prestabilită a fontului; formă, dimensiune şi materiale standardizate. Nu ar trebui să existe elemente de publicitate sau promovare în interiorul pachetului sau ataşate pachetului, nici pe ţigările individuale sau alte produse din tutun”.

MOCK EU PACK WITH INSERT

PACK FROM GERMANYFOR THE WORLD CUP

PACK FROM GERMANYWITH A POEM

PACK FROM IRELAND

PACKS DESIGNED

TO ATTRACT YOUNG

PEOPLE AND WOMEN

Page 3: În lumina reflectoarelor: etichetarea şi ambalarea produselor din tutun

autorităţi pentru a comunica publicului larg, în mod efi cient şi efi cace, riscurile consumului de tutun. Dovezile arată că una dintre cele mai bune modalităţi de a sensibiliza publicul cu privire la pericolele tutunului este adoptarea unor avertismente ilustrate obligatorii de mari dimensiuni pe partea frontală şi cea posterioară a pachetelor. Este mult mai probabil ca acestea să atragă atenţia şi să aibă ca rezultat o mai mare procesare a informaţiei, comparativ cu prezenţa doar a avertismentelor text.5 În plus, este mult mai probabil ca fumătorii să îşi reamintească avertismentele mai mari decât cele mai mici, şi să aibă tendinţa de a asocia mărimea avertismentului cu amploarea riscurilor consumului de tutun. Un studiu canadian a arătat că avertismentele ilustrate par să fi e efi ciente în special în rândul tinerilor: peste 90% din tineri sunt de acord că avertismentele grafi ce le-au oferit informaţii importante cu privire la efectele consumului de tutun asupra sănătăţii, că sunt corecte şi că fac ca fumatul să fi e mai puţin atractiv6-7. De asemenea, există dovezi că prezenţa unor imagini pe ambele părţi ale pachetului are un impact mai mare decât dacă acestea ar apărea pe o singură parte8. De aceea, este esenţial să existe avertismente ilustrate de mari dimensiuni pe partea frontală şi posterioară a pachetelor.

Ce dovezi există că ambalajele standardizate,uniforme au efect?Dovezile arată că, pentru a le creşte efi cacitatea, avertismentele ilustrate trebuie să fi e aplicate pe ambalaje standardizate uniforme, pentru a garanta că utilizatorii nu sunt distraşi sau induşi în eroare de imaginea contradictorie a mărcii, atent concepută de industria tutunului pentru a face produsul să pară sigur şi atractiv. După cum evidenţiază raportul Sambrook, „dovezile arată că eliminarea culorii, a imaginii mărcii şi a logo-urilor de pe pachete reduce atractivitatea ambalajului şi sporeşte capacitatea de a comunica consumatorului avertismentele cu privire la sănătate10”. Ambalajele standardizate au fost, de asemenea, considerate de către compania multinaţională de servicii fi nanciare Citigroup ca fi ind „cea mai mare ameninţare normativă la adresa industriei, deoarece ambalajele reprezintă cel mai important mijloc afl at la dispoziţia companiilor de tutun pentru a comunica cu consumatorul şi pentru a-şi diferenţia produsele11”.

Sprijină publicul introducerea avertismentelor ilustrate? Da. Potrivit Eurobarometrului publicat în mai 2010, 75% dintre europeni se declară în favoarea unor avertismente ilustrate obligatorii, iar 54% se declară în favoarea ambalajelor uniforme13.

Cine se opune acestei măsuri?Industria tutunului este principalul oponent al acestor măsuri. Eforturile depuse de industria tutunului pentru a se opune acestor măsuri sunt enorme, inclusiv fi nanţarea şi folosirea asociaţiilor comercianţilor cu amănuntul pentru a derula campanii împotriva unor astfel de măsuri. De asemenea, industria tutunului face necontenit lobby pe lângă factorii de decizie la nivel naţional şi european, răspândind argumente false de natură juridică şi economică.

Care sunt principalele argumente şi tactici ale industriei tutunului? Unul dintre principalele argumente ale industriei tutunului este că ambalajele standardizate uniforme vor duce la creşterea comerţului ilicit şi la pierderi de locuri de muncă şi de natură fi nanciară în sectorul vânzării cu amănuntul. Aceasta ameninţă, de asemenea, cu posibile acţiuni în instanţă în cazul adoptării ambalajelor standardizate, uniforme. Niciunul dintre argumentele industriei tutunului nu este susţinut de dovezi.

Una dintre tacticile folosite este de a întârzia procesul de revizuire a Directivei privind produsele din tutun, astfel ca măsurile să nu treacă prin procedura de codecizie înainte de următoarele alegeri pentru Parlamentul European de la mijlocul anului 2014.

Ar putea creşte ambalajele standardizate uniforme comerţul ilicit? Nu.Industria tutunului susţine că ambalajele standardizate ar duce la creşterea contrafacerii ţigărilor14. Totuşi, ambalajele standardizate vor fi întotdeauna însoţite de avertismente ilustrate. Nu există dovezi care să ateste că avertismentele ilustrate de mari dimensiuni şi ambalajele standardizate ar facilita contrafacerea. Având în vedere costurile foarte mici de fabricație pentru un pachet de anumite tipuri de ţigări ilicite (în unele cazuri, vândute trafi canţilor cu preţul de 14 eurocenţi/pachet15), este greu de susţinut că ambalajele uniforme ar duce la o scădere a preţului unor astfel de produse16. În plus, studiile au arătat că pachetul nu are niciun impact asupra deciziei de a cumpăra un produs ilicit din tutun, aceasta fi ind dictată de disponibilitate şi de preţul unor astfel de produse17.

Adoptarea unor astfel de măsuri ar duce la pierderi în sectorul vânzării cu amănuntul? Nu.Sectorul vânzării cu amănuntul este diferit de la o ţară europeană la alta, astfel că această afi rmaţie este greu de argumentat. Majoritatea comercianţilor cu amănuntul nu vând exclusiv produse din tutun; de asemenea, în ultimele decenii numărul fumătorilor a scăzut în majoritatea ţărilor europene, iar comercianţii s-au adaptat la această tendinţă. În sfârşit, studiile au arătat că atunci când oamenii cheltuiesc mai puţin pe fumat, aceştia îşi folosesc banii pentru alte produse18.

Avertismentele ilustrate de mari dimensiuni şi ambalajele standardizate uniforme încalcă dreptul internaţional în materie de proprietate intelectuală? Nu.Industria tutunului susţine că adoptarea unor măsuri de impunere a unor ambalaje standardizate uniforme ar încălca dreptul internaţional în materie de proprietate intelectuală, ceea ce ar duce la acţiuni costisitoare în instanţă. Totuşi, aceste măsuri sunt în concordanţă cu dreptul internaţional în materie de proprietate intelectuală (şi anume Tratatul Organizaţiei

Trachtenberg (Forbes Magazine, 1987)12 „... când am oferit ţigări Marlboro la jumătate de preţ – în pachete maro generice – numai 21% dintre cumpărători au fost interesaţi, deşi i-am asigurat că fi ecare pachet este... identic (cu excepţia ambalajului) cu cel pe care îl cumpără de obicei de la tutungeria locală... Cum se poate explica diferenţa? Simplu. Fumătorii îşi scot şi îşi pun la loc pachetele în buzunare de 20-25 de ori pe zi. Pachetul este un mijloc de a comunica ceva. Consumatorul exprimă modul în care vrea să fi e văzut de ceilalţi”.

legacy.library.ucsf.edu/tid/jga42e00.5 V. White, B. Webster, M.

Wakefi eld, Do graphic health warning labels have an impact on adolescents’ smoking related beliefs and behaviours? Addic-tion Abingdon, 2008; D. Ham-mond, G. Fong, P. McDonald, K. Brown, R, Cameron, Showing leads to doing: graphic cigarette warning labels are an eff ective public health policy, European Journal of Public Health (2006).

6 Uniunea internaţională împotriva tuberculozei şi a bolilor pulmonare, Ambalarea şi etichetarea tutunului, Ghid tehnic, p. 8, 2008.

7 Health Canada. Efectele tutunu-lui asupra sănătăţii şi mesajele de avertizare cu privire la sănătate de pe pachetele de ţigări – sondaj realizat pe adulţi şi fumători adulţi: Sondaje - valul 9. Elaborat de Environics Research Group; ianuarie, 2005.

8 Sambrook Research International, A review of the science base to support the development of health warnings for tobacco packages, mai 2009, p. 46.

9 Studiu realizat pe 574 de adolescenţi din Grecia, C. I Vardavas, G. Connolly, K. Karamanolis, A. Kafatos Adolescents perceived eff ectiveness of the proposed European graphic tobacco warning la-bels, European Journal Of Public Health (2009), volumul: 19, nr.: 2, p. 212-217.

10 Sambrook Research International, A review of the science base to support the development of health warnings for tobacco packages, mai 2009, p. 147-148.

11 Citigroup – Tobacco-Australia Plans to Introduce Generic Packaging – Pan-Europe Tobacco (Citi), 28 aprilie 2010.

12 Trachtenberg. J A, Here’s one tough cowboy. Forbes Magazine (9 februarie 1987).

13 http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/ebs332_en.pdf, p. 96.

14 Este important de remarcat că există diferite tipuri de comerţ ilicit şi că contrafacerea nu este principala cauză a comerţului ilicit în Europa şi în lume. Comerţul ilicit include trafi cul organizat la scară largă, trafi cul la scară mică (sau contrabanda) şi producţia ilicită (sau contrafacerea).

15 Shleynov R, Candea S, Campbell D, et al. Made to be Smuggled. Russian Contraband Cigarettes ‘Flooding’ EU. Washington: Center of Public Integrity, 2008, articol disponibil la: http://www.publicintegrity.org/inves-tigations/tobacco/articles/entry/763/ (19 ianuarie 2011, ultima dată la care a fost accesat).

16 C. Moodie, G. Hastings, L. Joossens, Young adult smokers’ perceptions of illicit tobacco and the possible impact of plain packaging on purchase behaviour, European Journal of Public Health, 26 martie 2011, p. 1.

17 Id.18 D. Buck, M. Raw, C. Godfrey, M.

Sutton, Tobacco and Jobs: the impact of reducing comsumption on employment in the UK, Working Paper, Center for Health Economics, University of York (1995).

19 McGrady B., TRIPS and Trademarks: the Case of Tobacco, World Trade Review (2004).

20 Katz J, Dearden R., Plain Packaging and International Health Treaties, în: Luik J, ed. Plain packaging and the marketing of Cigarettes. Oxfordshire: Admap Publications, 1998.

21 A se vedea articolul 8 alineatul (1) şi articolul 20 din Acordul Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală

22 McGrady B., TRIPS and Trademarks: the Case of Tobacco, World Trade Review (2004), p. 69.

23 Cauza C-491/01, R. (British American Tobacco (Investments) Lt)/Secretary of State for Health, 10 decembrie 2002.

24 Articolul 4, Declaraţia Punta Del Este privind punerea în aplicare a FCTC a OMS, 19 noiembrie 2010.

25 A se vedea articolul XX litera (b) din GATT şi Th ailanda – Restricţiile la importul de ţigări şi accizele interne, Raportul grupului special adoptat la 7 noiembrie 1990 (BISD 37S/2000), paragrafele 21-35.

26 A se vedea Smoke Free Partnership - Informarea privind revizuirea DPT la: http://www.smokefreepartnership.eu/IMG/pdf/Briefi ng_on_the_Revi-sion_of_the_2001_Tobacco_Prod-ucts_Directive.pdf

27 10 decembrie 2010, Proposition de Loi No. 3005. Proposition de loi visant à

ADOLESCENŢII AU PERCEPUT EFICACITATEA AVERTISMENTELOR GRAFICE DE SĂNĂTATE CU PRIVIRE LA TUTUN, PROPUSE LA NIVELUL UE9

„…Adolescenții nefumători au considerat că avertismentele grafi ce sugerate de UE sunt mai efi cace în a-i descuraja să fumeze, comparativ cu avertismentele exclusiv sub formă de text existente la nivelul UE… s-a constatat că adolescenţii [fumători] mai tineri… percep, de asemenea, avertismentele grafi ce ca un mijloc mai efi cace de a-i descuraja să fumeze…”

MOCK AUSTRALIAN PACKFRONT AND BACK OF A PACKFROM URUGUAY

Page 4: În lumina reflectoarelor: etichetarea şi ambalarea produselor din tutun

Mondiale a Comerţului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală „TRIPS”) şi cu legislaţia UE19. Scopul principal al dreptului proprietăţii intelectuale este de a preveni utilizarea unei mărci comerciale de către o persoană care nu deţine marca respectivă20. În cazul adoptării unor măsuri privind ambalajele standardizate uniforme, proprietarii mărcilor ar deţine în continuare mărcile respective şi ar fi protejați împotriva utilizării neautorizate. Măsurile privind introducerea unor ambalaje standardizate uniforme ar reglementa numai utilizarea logo-urilor şi a culorilor din motive care ţin de interesul general şi sănătatea publică, permise în mod specifi c atât de dreptul internaţional în materie de proprietate intelectuală21-22, cât şi de legislaţia UE.23

Acest lucru a fost reafi rmat în Declaraţia Punta Del Este, adoptată în unanimitate în noiembrie 2010 cu ocazia celei de-a patra Conferinţe a Părţilor la FCTC (COP4), care prevede că „Părţile pot adopta măsuri pentru a proteja sănătatea publică, inclusiv de reglementare a exercitării drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu politicile naţionale în domeniul sănătăţii publice, cu condiţia ca aceste măsuri să fi e în concordanţă cu Acordul TRIPS24.” Din moment ce măsurile privind introducerea unor ambalaje standardizate uniforme ar fi în concordanţă cu Acordul TRIPS, fi ind menite să protejeze sănătatea publică, astfel de măsuri sunt fezabile din punct de vedere juridic şi pot fi adoptate.

Avertismentele ilustrate de mari dimensiuni şi ambalajele standardizate uniforme încalcă acordurile comerciale internaţionale? Nu.Astfel de măsuri sunt în conformitate cu reglementările internaţionale stabilite de Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC). Astfel, acestea îndeplinesc cerinţele aferente excepţiilor privind sănătatea publică prevăzute atât de Acordul General pentru Tarife şi Comerţ al OMC (GATT) cât şi de Acordul OMC privind barierele tehnice în calea comerţului (TBT)25.

Care ar fi costurile pentru UE şi statele membre pentru a pune în aplicare măsurile privind avertismentele ilustrate şi ambalajele standardizate uniforme? Niciunul.UE şi statele membre nu ar trebui să suporte niciun cost pentru punerea în aplicare a acestor măsuri. Toate costurile ar urma să fi e suportate de industria tutunului. Astfel, acestea sunt măsuri foarte efi ciente din punctul de vedere al costurilor, care nu se vor refl ecta asupra contribuabililor. Companiile din industria tutunului susţin că aceste costuri ar fi prohibitive dar, în acelaşi timp, concep tot timpul noi ambalaje, astfel că acest argument nu poate fi susţinut.

Ce este procesul de revizuire a DPT?În prezent, Comisia lucrează la o propunere legislativă de revizuire a DPT, care va fi prezentată la începutul anului 2012. Propunerea ar urma să facă ulterior obiectul procedurii de codecizie (Parlamentul European şi Consiliul). DPT revizuită ar trebui adoptată până în 201426.

The Smoke Free Partnership (SFP) is a strategic, independent and flexible parternship between the European Respiratory Society, Cancer Research UK and the European Heart Network. It aims to promote tobacco control advocay and policy research at EU and national levels in collaboration with other EU health organisations and EU tobacco control networks.

This document has been produced with the help of a grant from the World Lung Foundation. The contents of this document are the sole responsibility of the authors and can under no circumstances be regarded as reflecting the positions of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union) nor those of the Donors.

Drafter: Céline BrassartEditors: Archie Turnbull, Jean King, Susanne Logstrup, Fiona Godfrey, Robert Cunnigham, Florence Berteletti Kemp

and Sam Villiers.

Smokefree Partnership49-51 rue du Treves, 1040 Brussels, Tel: +32 2 238 53 63www.smokefreepartnership.eu

des

ign &

pro

duct

ion: w

ww

.in

extr

emis

.be

Ce poate face Comisia Europeană pentru a asigura aplicarea efectivă a articolelor 11 şi 13 şi a orientărilor aferente la nivelul UE?Comisia are competenţa de a include avertismentele ilustrate obligatorii şi ambalajele standardizate uniforme în propunerea sa de revizuire a DPT. Uniunea Europeană este parte la FCTC, cu drepturi depline. Prin urmare, Comisia ar trebui să se asigure că propunerea pe care o adoptă este în concordanţă cu angajamentele UE ca Parte la Tratat, cu orientările aferente, precum şi cu cele mai moderne politici globale de control al tutunului.

Ce poate face Parlamentul European pentru a asigura aplicarea efectivă a articolelor 11 şi 13 şi a orientărilor aferente la nivelul UE?Ca instituţie direct aleasă a UE, Parlamentul European şi deputaţii europeni ar trebui să reamintească şi să încurajeze guvernele naţionale să pună efectiv în aplicare articolele 11 şi 13 şi orientările aferente, în numele tuturor cetăţenilor UE, ţinând cont de sprijinul puternic al publicului pentru măsurile privind avertismentele ilustrate obligatorii şi ambalajele standardizate uniforme. Parlamentul va avea un rol decisiv în adoptarea oricărei propuneri a Comisiei de revizuire a DPT. De aceea, este esenţial ca deputaţii europeni să susţină în mod activ adoptarea unor astfel de măsuri.

Ce pot face statele membre pentru a asigura aplicarea efectivă a articolelor 11 şi 13 şi a orientărilor aferente la nivelul UE?Pentru a asigura aplicarea efectivă a articolelor 11 şi 13 şi a orientărilor aferente la nivelul UE, statele membre trebuie să îşi exprime sprijinul pentru adoptarea unor avertismente ilustrate obligatorii şi a unor ambalaje standardizate uniforme la nivelul UE. De asemenea, statele membre pot infl uenţa procesul, prin adoptarea de măsuri privind avertismentele ilustrate la nivel național. Acest lucru va sprijini, în mod indirect, adoptarea lor la nivelul UE. În fi nal, Franţa27, Finlanda28, Belgia29şi Regatul Unit30 şi-au exprimat interesul pentru adoptarea ambalajelor standardizate uniforme, ceea ce reprezintă un mesaj clar pentru UE că astfel de măsuri ar benefi cia de sprijin dacă ar fi adoptate la nivelul UE.

l’instauration d’un paquet de cigarettes neutre et standardisé, (Propunere de lege privind instituirea unor ambalaje standardizate uniforme pentru pachet-ele de ţigări)

28 Ministerul Afacerilor Sociale şi Sănătăţii din Finlanda, „Ministrul Risikko a transmis comisarului UE pentru sănătate o scrisoare privind ambalajele uniforme pentru pro-dusele din tutun” 12 octombrie 2009 (comunicat de presă), http://www.stm.fi /en/pressreleases/webnews/view/1524699#en

29 19 aprilie 2011, Proposition de loi modifi ant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits et visant à l’instauration d’un paquet de cigarettes neutre (Propunere de lege de modifi care a legii din 24 ianuarie 1977 privind protecţia sănătăţii consumatorilor în ceea ce priveşte produsele alimentare şi alte produse şi de instituire a unor ambalaje standardizate pentru ţigări).

30 9 martie 2011, Healthy Lives, Healthy People: A Tobacco Control Plan for England, p. 22, http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digi-talassets/documents/digitalasset/dh_124960.pdf