ÎMPREUNĂ CU TINE

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ÎMPREUNĂ CU TINE

 • 8/18/2019 ÎMPREUNĂ CU TINE

  1/25

  1

 • 8/18/2019 ÎMPREUNĂ CU TINE

  2/25

  2

  Bodorin Cornelia

  Lebedeva Valentina

  Povorozniuc Maria

  ÎMPREUNĂ CU TINE

  (Ghid metodic)

  Metode, metodologii şi practici  de organizare a voluntariatului în

  domeniul psiho-pedagogiei speciale

  Chişinău 2013 

 • 8/18/2019 ÎMPREUNĂ CU TINE

  3/25

  3

  CZU 376+17.032.3 B 61

  Bodorin Cornelia, dr. în psihologie, conf. univ., UPS „Ion Creangă”  Lebedeva Valentina, președinte al Asociației Copiilor și Tinerilor cu Dizabilitati Asociate „VITA”  Povorozniuc Maria, specialist principal, DGETS Chisinau

  Recenzenți: 

  Olărescu V., dr. psihologie., conf.univ. Racu A., dr.hab. în pedagogie, istorie specială 

  Operator: Bodorin Alexei

  Aprobat pentru editare de Consiliul Facultății Psihologe și Psihopedagogie specială UPS ”Ion Creangă” din 17.05.2013

  Lucrarea prezentă a fost realizată în cadrul Proiectului  ” Dezvoltarea voluntariatului si formarea profesionala a 20 de cadre”.

  DESCRIEREA CIP A CAMEREI NATIONALE A CARTII

  Bodorin, Cornelia

  Împreună cu tine (Ghid metodic)  Medode, metodologii şi practici de organizare a voluntariatului în domeniul psiho-pedagogiei speciale / Cornelia Bodorin, Lebedeva Valentina, Povorozniuc Maria.  –   Chișinau : S. n. 2013

  (Tipografia ”Metrompaș”).- 72p. 1000ex ISBN 978-9975-4455-4-376+17.032.3 B 61

 • 8/18/2019 ÎMPREUNĂ CU TINE

  4/25

  4

  Cuprins:

  Prefaţă …………………………………………………………………………………………..5 

  Capitolul I. Voluntariat - mişcare civică şi socială………………………………………….…8  1.1. Mişcarea de voluntariat. Concepte fundamentale. Principii. Obiective……………………...8

  1.2. Asociaţii naţionale şi internaţionale de voluntariat………………………………………...11  1.3. Afirmarea socială a voluntariatului în România…………………………………………….13  1.4. Republica Moldova: voluntariat –  teren descoperit………………………………………...13 

  Capitolul II. Fundamente juridice…………………………………………………………….17  2.1. Parlamentul Republicii Moldova. Legea voluntariatului, nr. 121, din 18.06.2010………17  2.2. Guvernul Republicii Moldova Regulamentul de aplicare a Legii voluntariatului, HOTĂRÎREA Nr. 158 din 12.03.2012…………………………………………………………21 

  Capitolul III. Fundamente metodologice. Principii, valori, categorii………………..……..24 3.1. Principiile şi categoriile de bază ale voluntariatului  în LEGEA VOLUNTARIATULUI din Republica Moldova………………………………………………………………………………24  3.2. Modalităţi, proceduri şi condiţii de implementare a legii în Regulamentul de aplicare a Legii voluntariatului……………………………………………………………………………………25   3.3. Responsabilitatea socială ca principiu de apreciere şi valorificare a activităţii de voluntariat………………………………………………………………………………………..28 

  Capitolul IV. Voluntariat în domeniul psiho-pedagogiei speciale în Republica Moldova........................................................................................................................................30 4.1. Programe de consiliere.Conţinut şi obiective ………………………………………………30  4.2. Potenţialul psiho-pedagogic al voluntariatului……………………………………………...37 4.3. Dimensiunea “Educaţie pentru toţi”......................................................................................38

  Anexe Anexa 1 Resurse şi susţinere ………………………………………………………………….41  Cadrul conceptual  Principalele direcţii de voluntariat în implementarea educaţiei incluzive. 

  Anexa 2 Organizare şi management ………………………………………………………….42 

  Planificarea activităţii de voluntariat. Părţile componente ale programelor de voluntariat.Contract de voluntariat. Trening-uri, activități de pregătire a voluntarilor pentru activitate.  Ancheta candidatului la programul de voluntariat. Model Chestionar pentru convorbirea de selectare a candidaţilor  

  Anexa 3. Modele de intervenţie dezvoltativă în lucrul voluntarilor cu copiii cu dizabilităţi……………………………………………………………………………………….54  Programul educaţiei personalizate  Dezvoltarea logicii copiilor cu dezabilităţi Dezvoltarea copiilor cu dizabilităţi prin activităţi de joacă 

  Bibliografie ……………………………………………………………………………………..57

 • 8/18/2019 ÎMPREUNĂ CU TINE

  5/25

  5

  Lista abrevierilor

  CES –  cerințe educaționale speciale  ME –  Ministerul Educației 

  OMS –  Organizația Mondială a Sănătății ONU –  Organizația Națiunilor Unite  IAVE –  Asociația Internațională pentru mișcarea voluntariatului UNICEF- Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite  ONG –  Organizații non-guvernamentale SNG –  Săptămîna Națională a Voluntariatului  RNCV –  rețeaua națională a centrelor de voluntariat  RSC –  responsabilitate socială corporativă 

 • 8/18/2019 ÎMPREUNĂ CU TINE

  6/25

  6

  PREFAŢĂ 

  Similar celorlalte ţări ex-sovietice Moldova parcurge o perioadă de tranziţie dificilă, ceea ce contribuie la unificarea oamenilor şi-i determină să-şi revendice drepturile lor fundamentale,

   precum şi să aspire la o viaţă mai bună. Pe parcursul ultimelor două decenii, s-a schimbat atâtatitudinea, cât şi mentalitatea oamenilor faţă de persoanele cu dizabilităţi şi rolul acestora in societate.

  Conform Convenţiei cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (2006) [1], persoanele cu dizabilităţi  sunt cele care au handicapuri fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de lungă durată, care, la interacţiunea cu diverse obstacole, pot împiedica participarea deplină şi eficientă a acestor persoane in societate in calitate de membru egal cu ceilalţi. 

  În „Legea cu privire la protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi” [12], aprobată de Parlamentul Republicii Moldova la 24 decembrie 1991 se propune definiţia: invalid  este considerată persoană «care, datorită limitării activităţii vitale rezultate din existenţa deficienţelor

  fizice sau mentale, necesită asistenţă şi protecţie socială». Această lege denotă o importanţă majoră pentru întreg sistemul de protecţie socială şi, in

  special, pentru persoanele cu dizabilităţi, deoarece ea reprezintă legea-cadru ce include definiţia noţiunii “persoane cu dizabilităţi” şi protecţia socială a acestei categorii a populaţiei. De asemenea, legea in cauză asigură persoanelor cu dizabilităţi drepturile la servicii de infrastructură socială, muncă, asistenţă socială, precum şi stimulează crearea asociaţiilor şi sindicatelor ce apără drepturile persoanelor cu dizabilităţi. 

  Respectiv, unele Administraţii Publice Locale desfăşoară programe de servicii sociale comunitare, ceea ce contribuie la dezvoltarea abilităţilor copiilor de a acţiona independent,

   precum şi oferă membrilor familiei şansa de a se integra in viaţa socială şi pătrunde pe piaţa muncii. Diverse grupuri mici locale şi-au consolidat forţele pentru a crea organizaţii neguvernamentale regionale sau locale ce lobează pentru reformarea şi modificarea legislaţiei,

   precum şi se elaborează diferite programe ce vizează asistenţa medicală, educaţia  incluzivă şi asistenţa socială. 

  Incontestabil, reformele administrative şi economice recente din Republica Moldova au modificat politica socială in mod evident. Republica Moldova este antrenată intr -un proces de căutare intensă a inovaţiilor pentru a le implementa. Sunt create diverse servicii sociale comunitare non-rezidenţiale, sunt elaborate şi propuse spre aprobare noi metodologii de prestare a serviciilor. Adiţional, la moment sunt supuse discuţiilor noi ideologii esenţiale, precum şi abordarea holistică de evaluare a dizabilităţii pentru determinarea capacităţii de muncă şi reabilitarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi.

  Situaţia socială a copiilor cu dezabilităţi, desigur, se schmbă, însă pentru a înţelege corect rolul fiecărui factor participant la eficientizarea procesului adaptiv, după părerea noastră, e nevoie de a releva cîteva aspecte:

   În primul caz, pot fi atestate performanţele in domeniu ale Guvernului. Aici avem un rezultat pozitiv - pe parcursul ultimilor ani, Guvernul Republicii Moldova a participat activ la

   procesul de identificare a modificărilor necesare domeniului de integrare a persoanelor cu dizabilităţi –  celui mai vulnerabil grup al societăţii. Este o activitate importantă şi trebuie admisă

  in mod neechivoc ca evaluare, în primul rînd, pe plan internaţional 

 • 8/18/2019 ÎMPREUNĂ CU TINE

  7/25

  7

  În cea ce priveş

Search related