Impormasyon para sa mga dayuhan Ota City Navigation Kapag kumain o may ipasok sa bibig gamit ang daliri

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Impormasyon para sa mga dayuhan Ota City Navigation Kapag kumain o may ipasok sa bibig gamit ang...

 • 2018.11 Vol.76Ota City Navigation

  Child-rearing Support CornerKids-na Omori, itinatag na information corner sa unang palapag

  (1F). May mga miyembro ng komite na nananatili at nagmamasid sa

  mga magulang at kanilang mga anak sa panahon ng pagpapalaki

  ng anak. Nakikipagtulungan sa mga mamamayan sa purok

  sa pagsasagawa ng mga kaganapan tulad ng handcraft party,

  pagbabasa ng libro sa mga bata, at iba pa.

  Araw/Oras: Mon Fri / 10:00am 5:00pm

  Child-rearing SpaceMay [Kids-na] sa iba-t-ibang bahagi ng lungsod na maaring

  mapuntahan ng mga magulang na nagpapalaki ng anak. Maaring

  humingi rin ng payo tungkol sa pagpapalaki ng anak.

  Family Support OtaIto ay isang child-rearing support network na nag-uugnay ng

  mga miyembro na nangangailangan ng tulong sa pangangalaga

  ng anak at mga miyembro na nais tumulong sa pangangalaga

  ng bata. Maaring ipahatid at sundo sa Nursery School ang bata,

  pangangalaga pagkatapos ng after-school care o gakudo, at

  pangangalaga kapag may pupuntahan ang magulang.

  Temporary Child-carePangangalagaan ang bata batay sa oras na kailangan kapag nais ng

  magulang na pasiglahin ang sarili o mag-refresh, magpunta sa hair

  salon o mag-shopping.

  Kailangan magparehistro at reserbasyon.

  Araw at Oras: Mon Sat / 9:00am 6:00pm

  Bayad: 900/oras

  Nararapat: 5 buwan nang naninirahan sa lungsod preschooler

  Short Stay, Twilight Stay, Holiday Day ServicePansamantalang pangangalaga ng bata sa gabi, araw ng Linggo,

  holiday (national holiday at year-end/start holiday) sa panahong

  hindi maalagaan ang anak dahil sa karamdaman ng magulang,

  pagkabal isa dulot ng pag-aalaga ng anak, panganganak,

  pangangalaga ng matanda, seremonyal na okasyon sa pamilya o

  kamag-anak at trabaho.

  Sanggunian

  Community Childcare Promotion Section,

  Child and Family Support Center in Omori

  03-5753-1153

  SanggunianFamily Support Ota Offi ce 03-5753-1152

  SanggunianKids-na Room Omori 03-5753-0805

  Kids-na Room Rokugo 03-3733-1152

  Sanggunian

  Himawarien (2-15-18 Omori-minami Otaku)

  03-5737-1070

  Kosumosuen (2-3-22 Kugahara Otaku)

  03-3751-3378

  Sanggunian

  Kids-na Omori (4-16-5 Omori-kita Otaku)

  03-5753-7830

  Kids-na Senzokuike (2-35-18 Ikegamidai Otaku)

  03-5754-7830

  Kids-na Kamata (7-49-2 Nishi-kamata Otaku)

  03-5714-1152

  Kids-na Rokugo (2-44-11 Naka-rokugo Otaku)

  03-6715-7830

  Para sa mga Nagpapalaki ng Anak, magpahinga muna sa

  Child and Family Support Center (Kids-na)

  Nahihirapan ka ba sa pagpapalaki ng anak o nais mo bang

  humingi ng payo? Ang Child and Family Support Center ay

  sumusuporta sa mga magulang na nagpapalaki ng anak sa

  pamamagitan ng paglalaan ng lugar na maaring mapuntahan ng

  magulang at anak, pagbibigay ng payo sa pagpapalaki ng anak,

  pansamantalang pangangalaga ng bata, at pagpapakilala ng

  mga boluntaryo na tumutulong sa pangangalaga ng anak.

  Impormasyon para sa mga dayuhan

  Tagalog

 • 2

  Mangyaring tumawag sa Global City Ota Cooperation Association Multilingual Consultation Desk (03-6424-8822) kung hindi marunong ng wikang Hapon.

  Ang Pambansang Pensiyon ay isang sistema na sumusuporta sa lahat

  ng matatanda, may kapansanan at sariling pamumuhay sa hinaharap

  sa pamamagitan ng pagsapi ng lahat ng mga taong naninirahan sa

  Japan mula 20 hanggang 60 yrs.old.

  1 Kategorya at Pagpapatala

  Unang Kategorya ng Miyembro ng Seguro: May sariling negosyo,

  estudyante, walang trabaho, atbp.

  Ika-2 Kategorya ng Miyembro ng Seguro: Empleyado, nagtatrabaho

  sa gobyerno, miyembro ng welfare pension (kosei nenkin) para sa

  mga manggagawa.

  Ika-3 Kategorya ng Miyembro ng Seguro: Asawa na umaasa o

  dependent ng indibidwal na sakop ng ika-2 kategorya ng miyembro ng

  seguro.

  Ka i langang ipaa lam kapag nagkaroon ng pagbabago sa

  kinabibilangang kategorya.

  Kategorya Lugar ng Pagpapatala

  Retirado, hindi na umaasa sa asawa o dependent

  Ika-2 KategoryaUnang Kategorya

  City Hall, Special Branch Office

  Nagsimulang magtrabaho

  Unang KategoryaIka- 2 Kategorya

  Lugar ng Pagtatrabahuan

  Naging dependent ng indibidwal na nagtatrabaho sa kumpanya

  Unang KategoryaIka-3 Kategorya

  Kumpanya ng asawa

  2 Ang Pambansang Pensiyon ay hindi lamang para sa panahon

  ng pagtanda.

  Bilang karagdagan sa pangunahing pensiyon para sa katandaan,

  ang pambansang pensiyon ay mayroon din sistema tulad ng mga

  sumusunod.

  * Pensiyon para sa may Kapansanan: Maaring matanggap ng

  indibidwal kapag ang kapansanan ay dahil sa karamdaman o pinsalang

  natamo at ang antas ng kapansanan ay naayon sa batas kapag naging

  65 taong gulang (may mga kondisyon bago mabigyan nito)

  * Pensiyon para sa Naulila : Kapag ang indibidwal na miyembro

  ng seguro o indibidwal na nakumpleto ang panahon sa pagiging

  Notisya mula sa City Office

  Pangkalahatang Impormasyon tungkol sa Pambansang Pensiyon (Kokumin Nenkin)

  Sanggunian

  1 2 3 National Pension Section, National Health

  Insurance and National Pension Division

  03-5744-1214FAX03-5744-1516

  4 Japan Pension Service Ota Branch Office

  Wikang Hapon 03-3733-4141Ingles, Intsik,

  Koreyano

  Call center

  0570-003-004

  Mon-Fri9001700Tagalog,

  Nepalese

  http://www.nenkin.go.jp/

  international/index.html

  nararapat sa pensiyon para sa katandaan ay pumanaw, ang naulilang

  pamilya (asawa na may anak) o (anak) ay makakatanggap ng

  pensiyon (may mga kondisyon bago makatanggap nito).

  Anak: Bata hanggang sa unang March 31 matapos maabot ang 18

  yrs. old, anak na may kapansanan na hindi hihigit sa 20 taong gulang.

  *Pensiyon para sa Balo (Widow): Kapag ang asawa ay nagbayad ng

  pambansang pensiyon ng mahigit 10 taon (kabilang ang panahon

  ng iksemsyon) at pumanaw ito ng hindi nakakatanggap ng pensiyon,

  ang asawang mahigit 10 taon na nakasama ay makakatanggap ng

  pensiyon hanggang maging 6065 taong gulang.

  *Pagbabayad ng Buo sa Pagkamatay: Kapag ang indibidwal

  ay nagbayad ng seguro ng mahigit 3 taon at pumanaw ng hindi

  nakakatanggap ng anumang pensiyon, ang naiwang kasamang

  pamilya ay makakatanggap ng pensiyon.

  3 Sistema ng Iksemsyon, Pag-aantala at Espesyal na Sistema ng

  Pagbabayad para sa mga Estudyante

  Para sa mga nahihirapang magbayad ng Pambansang Pensiyon,

  mayroong sistema ng iksemsyon, pag-aantala ng bayad at espesyal

  na sistema ng pagbabayad para sa mga estudyante.Sa mga panahon

  na nakatanggap ng iksemsyon, pag-antala ng bayad o espesyal na

  sistema ng pagbabayad para sa estudyante, maaring magbayad ng

  premium hanggang sa 10 taong nakaraan.

  4 Ang Sertipiko ng Pagbawas ng Pambansang Pensiyon ay

  ipapadala ng Japan Pension Service sa pamamagitan ng koreyo.

  Ang kontribusyong babayaran hanggang September ay ipapadala sa

  unang bahagi ng buwan ng November, ang kontribusyong babayaran

  mula buwan ng October ay ipapadala sa unang nahagi ng buwan ng

  February, 2019.

  Ota City

 • Libreng serbisyo ng interpretasyon gamit ang Tablet sa Ota City Office atbp.

  Mga Wika: English, Chinese, Korean, Spanish, Portugese, Vietnamese, Tagalog, Thai, French, Nepalese Russian at Hindu

  Makipag-ugnay sa: Internationalization and Multiculturalism Promotion Division 03-5744-1227

  3

  Ang noro virus ay laganap tuwing panahon ng taglamig bawat taon at

  maraming mga kaso ng impeksyon nagkakahawa-hawa sa maraming

  tao.

  Pangkaraniwang pagkahawa ay mula sa bibig at maaring mahawa

  nito kahit kaunting pagkalantad lang sa mikrobyo.

  Kapag kumain ng hilaw o hindi sapat ang pagkaluto na mga kabibi na

  nagtataglay ng mikrobyo o virus.

  Kapag kumain ng lutong pagkain ng nahawaang tao na walang sapat

  na paghuhugas ng kamay.

  Kapag kumain o may ipasok sa bibig gamit ang daliri na nahawakan

  ang dumi o suka ng nahawaang tao.

  Ang mga pangunahing sintomas ay pagsusuka, pagtatae at pagsakit

  ng tiyan. Maaring maging sanhi ng kawalan ng tubig sa katawan o

  dehydration ng mga sanggol o matatandang mahawaan, kaya kapag

  nakita o naramdaman ang sintomas na nahawaan magpunta agad sa

  doktor sa lalong madaling panahon.

  Mga nararapat gawin upang makaiwas na mahawaanugaliin ang

  paghuhugas ng kamay mahigit sa 30 segundo gamit ang sabon bago

  kumain at pagkatapos gumamit ng palikuran o toilet. Iwasang kumain

  ng mga hilaw na pagkain tulad ng talaba o oyster at tiyakin na niluto

  Ngunit higit sa lahat, gustong-gusto ko ang mga pagbabago ng

  panahon mula tag-init papuntang panahon ng taglagas. Ang mga

  dahon na kulay dilaw, pula at matingkad na pula, ang langutngot

  na tunog ng naapakang mga dahon na nahulog sa lupa, malambot

  na sweater at scarf, balutin ang sarili ng mainit at komportableng

  kasuotan habang nagbabasa ng magandang libro. Gayundin, ang

  mga buwan na ito ang pinakamagandang panahon para sa koyo

  o pagbabago ng kulay ng mga dahon sa panahon ng taglagas,

  kaya kung mayroong pagkakataon magpunta kayo sa mga parke at

  hahangaan ninyo ang pagpapalit ng kulay ng mga dahon.

  Umaasa akong makabisita sa Den-enchofu Seseragi Park upang

  mamalas ang tanawin ng kulay ng taglagas.

  Alam ko na maraming bagyo at maulang araw ang dumating ngunit

  huwag natin gawin itong dahilan para masira ang ating kalooban

  ngayong pana