of 82/82
WARHAMMER FRP - 1025 PROWINCJE: Chociaż Imperium powszechnie uważa się za kraj zjednoczony, w rzeczywistości jest to konfederacja na wpól niepodleglych prowincji. Chociaż mają ze sobą wie le wspól- nego, istnieją między nimi także znaczne różnice. Niektóre prowincje szczycą się boga- tą historią i wywyższają nad inne z tego względu, że stanowily siedziby dawnych Impe- ratorów, natomiast inne rozpamiętują krzywdy wyrządzone przez sąsiadów podczas wojen domowych, gdy starcia między prowincjami byly powszechne. Jeszcze inne konflikty mają źródla w re ligii; dlugie waśnie między wyznawcami Ulryka i Sigmara nadal wywoluje napięcia. Tarcia między prowincjami zwykle są wynikiem ambicji mieszkających w nich rodów szlacheckich, a także sporów zatargów oraz waśni, które często dotyczą wyda- rzeń z odleglej historii. Elektorzy utożsamiają dobro prowincji z wlasnymi dynastycz- nymi pragnieniami, co prowadzi do spisków, intryg i wojem. I tak, w XVI wieku Elek- tor Nordlandu wypowiedzial wojnę Ost landowi. Ostentacyjnie wspierając roszczenia middenheimskiego Imperatora do tronu i sprzeciwiając się sigmarytom ze wschodu, wladla Nordlandu dostrzegl okazję do zagarnięcia części zachodnich terytoriów Ostlandu. Jednak jak dotąd, pomimo burzliwej polity wewnętrznej kraju, w obliczu zewnętrznego zagrożenia prowincje byly w stanie zaniechać wzajemnych animozji i pracować dla wspólnego dobra. WIELKIE HRABSTWO AVERLANDU B ARONIA HOCHLANDU MIASTO-PAŃSTWO MIDDENHEIM WIELKIE HRABSTWO MIDDENLANDU B ARONIA NORDLANDU MIASTO-PAŃSTWO NULN & HRABSTWO WIS- SENLAND L IGA OSTERMARKU WIELKIE KSIĘSTWO OSTLANDU WIELKIE KSIĘSTWO REIKLANDU & WOLNE MIA- STO KUPIECKIE KEMPERBAD WIELKIE HRABSTWO STIRLANDU WIELKA B ARONIA SUDENLANDU HRABSTWO SYLVANII MIASTO-PAŃSTWO T ALABHEIM WIELKIE KSIĘSTWO T ALABECKLANDU Chlopcze Chlopcze Chlopcze Chlopcze. Imperium w calości utrzymuje jedynie to Imperium w calości utrzymuje jedynie to Imperium w calości utrzymuje jedynie to Imperium w calości utrzymuje jedynie to, że nasza wzajemna że nasza wzajemna że nasza wzajemna że nasza wzajemna niechęć jest slabsza od niechęci do wszystkich innych niechęć jest slabsza od niechęci do wszystkich innych niechęć jest slabsza od niechęci do wszystkich innych niechęć jest slabsza od niechęci do wszystkich innych. - Sigismund von Sonnenschein, Prezbiter Sigmara Imperialni obchodzą pewne święto Imperialni obchodzą pewne święto Imperialni obchodzą pewne święto Imperialni obchodzą pewne święto. Nazywają je Wurstfest Nazywają je Wurstfest Nazywają je Wurstfest Nazywają je Wurstfest - - - Święto Kielbasy Święto Kielbasy Święto Kielbasy Święto Kielbasy. W porze żniw W porze żniw W porze żniw W porze żniw, każde miasto lub wioska zasiada każde miasto lub wioska zasiada każde miasto lub wioska zasiada każde miasto lub wioska zasiada, by jeść i pić za bogów by jeść i pić za bogów by jeść i pić za bogów by jeść i pić za bogów, prowincję prowincję prowincję prowincję, Imperium i przodków Imperium i przodków Imperium i przodków Imperium i przodków. Nawet biedni dostają talerz kie Nawet biedni dostają talerz kie Nawet biedni dostają talerz kie Nawet biedni dostają talerz kielbas lbas lbas lbas . Up Up Up Upy- y- y- y- cha się do nich wszelkiego rodzaju zmielone plugastwo cha się do nich wszelkiego rodzaju zmielone plugastwo cha się do nich wszelkiego rodzaju zmielone plugastwo cha się do nich wszelkiego rodzaju zmielone plugastwo - - - okrawki mięsa okrawki mięsa okrawki mięsa okrawki mięsa różnych gatunków różnych gatunków różnych gatunków różnych gatunków, chleb chleb chleb chleb, wnętrzności wnętrzności wnętrzności wnętrzności , kopyta kopyta kopyta kopyta, popiól popiól popiól popiól, a nawet glinę a nawet glinę a nawet glinę a nawet glinę. Im Im Im Im bardziej tlusty i dziwniejszy smak bardziej tlusty i dziwniejszy smak bardziej tlusty i dziwniejszy smak bardziej tlusty i dziwniejszy smak, tym lepiej tym lepiej tym lepiej tym lepiej. Napychają się tym przez caly Napychają się tym przez caly Napychają się tym przez caly Napychają się tym przez caly dzień i pochlaniają ogromne dzień i pochlaniają ogromne dzień i pochlaniają ogromne dzień i pochlaniają ogromne i lości piwa ilości piwa ilości piwa ilości piwa. Jeśli do wieczora nie wybuchnie Jeśli do wieczora nie wybuchnie Jeśli do wieczora nie wybuchnie Jeśli do wieczora nie wybuchnie samoistnie jakaś bójka samoistnie jakaś bójka samoistnie jakaś bójka samoistnie jakaś bójka, trzeba ją zorganizować trzeba ją zorganizować trzeba ją zorganizować trzeba ją zorganizować. Wrzeszczą i krzyczą Wrzeszczą i krzyczą Wrzeszczą i krzyczą Wrzeszczą i krzyczą, bijąc bijąc bijąc bijąc się nawzajem wszystkim się nawzajem wszystkim się nawzajem wszystkim się nawzajem wszystkim, co wpadnie im w ręce co wpadnie im w ręce co wpadnie im w ręce co wpadnie im w ręce. Na szczęście Na szczęście Na szczęście Na szczęście, są tak pijani są tak pijani są tak pijani są tak pijani , że ich ciosy nie przynoszą żadnego efektu że ich ciosy nie przynoszą żadnego efektu że ich ciosy nie przynoszą żadnego efektu że ich ciosy nie przynoszą żadnego efektu. Święto kończy się Święto kończy się Święto kończy się Święto kończy się, gdy już wsz gdy już wsz gdy już wsz gdy już wszy- y- y- y- scy są tak oszolomieni scy są tak oszolomieni scy są tak oszolomieni scy są tak oszolomieni , że tracą przytomność że tracą przytomność że tracą przytomność że tracą przytomność. Oni uważają Oni uważają Oni uważają Oni uważają, że to normalne że to normalne że to normalne że to normalne, a nawet potrzebne a nawet potrzebne a nawet potrzebne a nawet potrzebne, by oczyścić atmosferę między sąsiadami by oczyścić atmosferę między sąsiadami by oczyścić atmosferę między sąsiadami by oczyścić atmosferę między sąsiadami . Myślę Myślę Myślę Myślę, że te zwyczaje mówią wszystko że te zwyczaje mówią wszystko że te zwyczaje mówią wszystko że te zwyczaje mówią wszystko, co trzeba wiedzieć o Imperium co trzeba wiedzieć o Imperium co trzeba wiedzieć o Imperium co trzeba wiedzieć o Imperium. - Cortega del Cisto, estalijski dramatopisarz Jak na ludzki naród Jak na ludzki naród Jak na ludzki naród Jak na ludzki naród, są przemyślni i pracowici są przemyślni i pracowici są przemyślni i pracowici są przemyślni i pracowici . Znają wartość handlu i nigdy Znają wartość handlu i nigdy Znają wartość handlu i nigdy Znają wartość handlu i nigdy świadomie cię nie obrażą świadomie cię nie obrażą świadomie cię nie obrażą świadomie cię nie obrażą, gdy są przekonani gdy są przekonani gdy są przekonani gdy są przekonani , że mogą na tobie zarobić że mogą na tobie zarobić że mogą na tobie zarobić że mogą na tobie zarobić. Gdyby choć przez kilkaset lat przestali walczyć między sobą Gdyby choć przez kilkaset lat przestali walczyć między sobą Gdyby choć przez kilkaset lat przestali walczyć między sobą Gdyby choć przez kilkaset lat przestali walczyć między sobą, mogliby stać mogliby stać mogliby stać mogliby stać się interesujący się interesujący się interesujący się interesujący. - Illithuain, morski elf, z rodu kupieckiego Kruczej Gwiazdy Wystrzegaj się tamtejszych kupców Wystrzegaj się tamtejszych kupców Wystrzegaj się tamtejszych kupców Wystrzegaj się tamtejszych kupców, unikaj szlachty i nigdy nie ufaj ich kobi unikaj szlachty i nigdy nie ufaj ich kobi unikaj szlachty i nigdy nie ufaj ich kobi unikaj szlachty i nigdy nie ufaj ich kobie- e- e- e- tom tom tom tom. - Ivan Karamazov, kapitan najemników O tak O tak O tak O tak, jedno jest pewne jedno jest pewne jedno jest pewne jedno jest pewne. Zjedzą wszystko Zjedzą wszystko Zjedzą wszystko Zjedzą wszystko, byle wepchnięte w skórkę od byle wepchnięte w skórkę od byle wepchnięte w skórkę od byle wepchnięte w skórkę od kielbasy kielbasy kielbasy kielbasy. - Tobias Rumster, niziolek, kupiec Ludzie z Imperium to pijani Ludzie z Imperium to pijani Ludzie z Imperium to pijani Ludzie z Imperium to pijani , zadufani w sobie glupcy zadufani w sobie glupcy zadufani w sobie glupcy zadufani w sobie glupcy, sycący się wojną i religią sycący się wojną i religią sycący się wojną i religią sycący się wojną i religią. Uważają się za lepszych z powodu swoich dzial Uważają się za lepszych z powodu swoich dzial Uważają się za lepszych z powodu swoich dzial Uważają się za lepszych z powodu swoich dzial , czarodziejów i licznej armii czarodziejów i licznej armii czarodziejów i licznej armii czarodziejów i licznej armii , ale gdyby nie ich przeklęta natura zmuszająca do bezustannych w ale gdyby nie ich przeklęta natura zmuszająca do bezustannych w ale gdyby nie ich przeklęta natura zmuszająca do bezustannych w ale gdyby nie ich przeklęta natura zmuszająca do bezustannych walk między alk między alk między alk między sobą sobą sobą sobą, nigdy by się nie nauczyli nigdy by się nie nauczyli nigdy by się nie nauczyli nigdy by się nie nauczyli , jak trzymać wlócznię jak trzymać wlócznię jak trzymać wlócznię jak trzymać wlócznię, nie mówiąc o stw nie mówiąc o stw nie mówiąc o stw nie mówiąc o stwo- o- o- o- rzeniu tego potwornego czarnego prochu rzeniu tego potwornego czarnego prochu rzeniu tego potwornego czarnego prochu rzeniu tego potwornego czarnego prochu. Ich ograniczeni kaplani uczą Ich ograniczeni kaplani uczą Ich ograniczeni kaplani uczą Ich ograniczeni kaplani uczą chlopstwo chlopstwo chlopstwo chlopstwo, aby codziennie pilo za powodzenie Imperium oraz ich boga aby codziennie pilo za powodzenie Imperium oraz ich boga aby codziennie pilo za powodzenie Imperium oraz ich boga aby codziennie pilo za powodzenie Imperium oraz ich boga- - - czlowieka Sigmara czlowieka Sigmara czlowieka Sigmara czlowieka Sigmara, więc gdy przychod więc gdy przychod więc gdy przychod więc gdy przychodzą sierżanci rekrutacyjni (a zawsze w zą sierżanci rekrutacyjni (a zawsze w zą sierżanci rekrutacyjni (a zawsze w zą sierżanci rekrutacyjni (a zawsze w końcu przychodzą) końcu przychodzą) końcu przychodzą) końcu przychodzą), mężczyźni zglaszają się w pijackiej dumie mężczyźni zglaszają się w pijackiej dumie mężczyźni zglaszają się w pijackiej dumie mężczyźni zglaszają się w pijackiej dumie, licząc na ki licząc na ki licząc na ki licząc na kil- l- l- l- ka latwych szylingów od Imperatora ka latwych szylingów od Imperatora ka latwych szylingów od Imperatora ka latwych szylingów od Imperatora. Ich armie napędza nie honor lub p Ich armie napędza nie honor lub p Ich armie napędza nie honor lub p Ich armie napędza nie honor lub po- o- o- o- czucie obowiązku czucie obowiązku czucie obowiązku czucie obowiązku, lecz gorzalka i plomienne przemowy lecz gorzalka i plomienne przemowy lecz gorzalka i plomienne przemowy lecz gorzalka i plomienne przemowy. Nie obawiajcie się Nie obawiajcie się Nie obawiajcie się Nie obawiajcie się armat i hochlandzkich muszkietów armat i hochlandzkich muszkietów armat i hochlandzkich muszkietów armat i hochlandzkich muszkietów, bowiem największe spustoszenia bowiem największe spustoszenia bowiem największe spustoszenia bowiem największe spustoszenia, w w w w pelnym tego slowa znaczeniu czynią zapici halabardnicy pelnym tego slowa znaczeniu czynią zapici halabardnicy pelnym tego slowa znaczeniu czynią zapici halabardnicy pelnym tego slowa znaczeniu czynią zapici halabardnicy. Lud Imperium nie Lud Imperium nie Lud Imperium nie Lud Imperium nie ma poczucia honoru rycerskiego ma poczucia honoru rycerskiego ma poczucia honoru rycerskiego ma poczucia honoru rycerskiego. Ich kupcy to zlodziejscy Ich kupcy to zlodziejscy Ich kupcy to zlodziejscy Ich kupcy to zlodziejscy, podstępni i pr podstępni i pr podstępni i pr podstępni i pry- y- y- y- mitywni nikczemnicy mitywni nikczemnicy mitywni nikczemnicy mitywni nikczemnicy, którzy szanują tylko którzy szanują tylko którzy szanują tylko którzy szanują tylko zloto zloto zloto zloto. Wydaje się Wydaje się Wydaje się Wydaje się, że szlacheckie że szlacheckie że szlacheckie że szlacheckie urodzenie liczy się w tym barbarzyńskim miejscu mniej niż kilka monet urodzenie liczy się w tym barbarzyńskim miejscu mniej niż kilka monet urodzenie liczy się w tym barbarzyńskim miejscu mniej niż kilka monet urodzenie liczy się w tym barbarzyńskim miejscu mniej niż kilka monet. A A A A jedzenie! jedzenie! jedzenie! jedzenie! Nigdzie nie sposób dostać przyzwoitego wina Nigdzie nie sposób dostać przyzwoitego wina Nigdzie nie sposób dostać przyzwoitego wina Nigdzie nie sposób dostać przyzwoitego wina, brandy jest oburz brandy jest oburz brandy jest oburz brandy jest oburza- a- a- a- jąco droga jąco droga jąco droga jąco droga, a wszyscy są uzależnieni od piwa a wszyscy są uzależnieni od piwa a wszyscy są uzależnieni od piwa a wszyscy są uzależnieni od piwa. - Sir Gilbert de Arnaud, Listy do domu. To dziwni ludzie To dziwni ludzie To dziwni ludzie To dziwni ludzie, ci Imperialni ci Imperialni ci Imperialni ci Imperialni . Nie zdążysz z nimi porozmawiać Nie zdążysz z nimi porozmawiać Nie zdążysz z nimi porozmawiać Nie zdążysz z nimi porozmawiać, a już w a już w a już w a już we- e- e- e- pchną ci w dloń kufel piwa i podadzą jedzenie pchną ci w dloń kufel piwa i podadzą jedzenie pchną ci w dloń kufel piwa i podadzą jedzenie pchną ci w dloń kufel piwa i podadzą jedzenie. Mają osobliwe poczucie g Mają osobliwe poczucie g Mają osobliwe poczucie g Mają osobliwe poczucie go- o- o- o- ścinności i myślą tylko o upiciu się w trupa ze swoimi gośćmi ścinności i myślą tylko o upiciu się w trupa ze swoimi gośćmi ścinności i myślą tylko o upiciu się w trupa ze swoimi gośćmi ścinności i myślą tylko o upiciu się w trupa ze swoimi gośćmi . W istocie W istocie W istocie W istocie, t t te- e- e- e- go samego będą spodziewa go samego będą spodziewa go samego będą spodziewa go samego będą spodziewali się po was li się po was li się po was li się po was . Mimo to są sprytni i przemyślni Mimo to są sprytni i przemyślni Mimo to są sprytni i przemyślni Mimo to są sprytni i przemyślni . Wiele bym dal Wiele bym dal Wiele bym dal Wiele bym dal , by w Tilei otworzono jedno z ich magicznych Kolegiów by w Tilei otworzono jedno z ich magicznych Kolegiów by w Tilei otworzono jedno z ich magicznych Kolegiów by w Tilei otworzono jedno z ich magicznych Kolegiów. - asystent dyplomaty Liguardi Millangilo. Porady dla mojego następcy. Znają się na piciu Znają się na piciu Znają się na piciu Znają się na piciu, walce i dzialach walce i dzialach walce i dzialach walce i dzialach. Można wśród nich dobrze żyć Można wśród nich dobrze żyć Można wśród nich dobrze żyć Można wśród nich dobrze żyć, j j jeśli zdolasz eśli zdolasz eśli zdolasz eśli zdolasz porzucić góry porzucić góry porzucić góry porzucić góry. - Galar Kunst, krasnoludzki mędrzec

Imperium cz2

  • View
    1.659

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fragment podręcznika Warhammer TofT_Ed 0.04

Text of Imperium cz2

PROWINCJE:Chopcze. Imperium w caoci utrzymuje jedynie to, e nasza wzajemna niech jest sabsza od niechci do wszystkich innych.- Sigismund von Sonnenschein, Prezbiter Sigmara Chocia Imperium powszechnie uwa a si za kraj zjednoczony, w rzeczywistoci jest to konfederacja na wp niepodlegych prowincji. Chocia maj ze sob wiele wsplnego, istniej midzy nimi tak e znaczne r nice. Niektre prowincje szczyc si bogat histori i wywy szaj nad inne z tego wzgldu, e stanowiy siedziby dawnych Imperatorw, natomiast inne rozpamituj krzywdy wyrzdzone przez ssiadw podczas wojen domowych, gdy starcia midzy prowincjami byy powszechne. Jeszcze inne WIELKIE HRABSTWO AVERLANDU BARONIA HOCHLANDU MIASTO-PASTWO MIDDENHEIM WIELKIE HRABSTWO MIDDENLANDU BARONIA NORDLANDU konflikty maj rda w religii; dugie wanie midzy wyznawcami Ulryka i Sigmara nadal wywouje napicia. Tarcia midzy prowincjami zwykle s wynikiem ambicji mieszkajcych w nich rodw szlacheckich, a tak e sporw zatargw oraz wani, ktre czsto dotycz wydarze z odlegej historii. Elektorzy uto samiaj dobro prowincji z wasnymi dynastycznymi pragnieniami, co prowadzi do spiskw, intryg i wojem. I tak, w XVI wieku Elektor Nordlandu wypowiedzia wojn Ostlandowi. Ostentacyjnie wspierajc roszczenia middenheimskiego Imperatora do tronu i sprzeciwiajc si sigmarytom ze wschodu, wadla Nordlandu dostrzeg okazj do zagarnicia czci zachodnich terytoriw Ostlandu. Jednak jak dotd, pomimo burzliwej polity wewntrznej kraju, w obliczu zewntrznego zagro enia prowincje byy w stanie zaniecha wzajemnych animozji i pracowa dla wsplnego dobra. WIELKIE HRABSTWO STIRLANDU WIELKA BARONIA SUDENLANDU HRABSTWO SYLVANII MIASTO-PASTWO TALABHEIM WIELKIE KSISTWO TALABECKLANDU

MIASTO-PASTWO NULN & HRABSTWO WISSENLAND LIGA OSTERMARKU WIELKIE KSISTWO OSTLANDU

WIELKIE KSISTWO REIKLANDU & WOLNE MIASTO KUPIECKIE KEMPERBAD

Imperialni obchodz pewne wito. Nazywaj je Wurstfest - wito Kiebasy. W porze niw, kade miasto lub wioska zasiada, by je i pi za bogw, kiebas Upyprowincj, Imperium i przodkw. Nawet biedni dostaj talerz kiebas. Upycha si do nich wszelkiego rodzaju zmielone plugastwo - okrawki misa rnych gatunkw, chleb, wntrznoci, kopyta, popi, a nawet glin. Im bardziej tusty i dziwniejszy smak, tym lepiej. Napychaj si tym przez cay dzie i pochaniaj ogromne iloci piwa. Jeli do wieczora nie wybuchnie samoistnie jaka bjka, trzeba j zorganizowa. Wrzeszcz i krzycz, bijc si nawzajem wszystkim, co wpadnie im w rce. Na szczcie, s tak pijani, wszye ich ciosy nie przynosz adnego efektu. wito koczy si, gdy ju wszyscy s tak oszoomieni, e trac przytomno. Oni uwaaj, e to normalne, a nawet potrzebne, by oczyci atmosfer midzy ssiadami. Myl, e te zwyczaje mwi wszystko, co trzeba wiedzie o Imperium.- Cortega del Cisto, estalijski dramatopisarz

Jak na ludzki nard, s przemylni i pracowici. Znaj warto handlu i nigdy wiadomie ci nie obra, gdy s przekonani, e mog na tobie zarobi. Gdyby cho przez kilkaset lat przestali walczy midzy sob, mogliby sta si interesujcy.- Illithuain, morski elf, z rodu kupieckiego Kruczej Gwiazdy

Ludzie z Imperium to pijani, zadufani w sobie gupcy, syccy si wojn i religi. Uwaaj si za lepszych z powodu swoich dzia, czarodziejw i licznej armii, ale gdyby nie ich przeklta natura zmuszajca do bezustannych walk midzy walk stwosob, nigdy by si nie nauczyli, jak trzyma wczni, nie mwic o stworzeniu tego potwornego czarnego prochu. Ich ograniczeni kapani ucz bogachopstwo, aby codziennie pio za powodzenie Imperium oraz ich bogaprzychodz czowieka Sigmara, wic gdy przychodz sieranci rekrutacyjni (a zawsze w kilkocu przychodz), mczyni zgaszaj si w pijackiej dumie, liczc na kilpoka atwych szylingw od Imperatora. Ich armie napdza nie honor lub poczucie obowizku, lecz gorzaka i pomienne przemowy. Nie obawiajcie si armat i hochlandzkich muszkietw, bowiem najwiksze spustoszenia, w penym tego sowa znaczeniu czyni zapici halabardnicy. Lud Imperium nie pryma poczucia honoru rycerskiego. Ich kupcy to zodziejscy, podstpni i prymitywni nikczemnicy, ktrzy szanuj tylko zoto. Wydaje si, e szlacheckie urodzenie liczy si w tym barbarzyskim miejscu mniej ni kilka monet. A oburzajedzenie! Nigdzie nie sposb dosta przyzwoitego wina, brandy jest oburzajco droga, a wszyscy s uzalenieni od piwa.- Sir Gilbert de Arnaud, Listy do domu.

kobieWystrzegaj si tamtejszych kupcw, unikaj szlachty i nigdy nie ufaj ich kobietom.- Ivan Karamazov, kapitan najemnikw

weTo dziwni ludzie, ci Imperialni. Nie zdysz z nimi porozmawia, a ju wegopchn ci w do kufel piwa i podadz jedzenie. Maj osobliwe poczucie gocinnoci i myl tylko o upiciu si w trupa ze swoimi gomi. W istocie, tespodziewali go samego bd spodziewali si po was. Mimo to s sprytni i przemylni. Wiele bym da, by w Tilei otworzono jedno z ich magicznych Kolegiw.- asystent dyplomaty Liguardi Millangilo. Porady dla mojego nastpcy.

O tak, jedno jest pewne. Zjedz wszystko, byle wepchnite w skrk od kiebasy.- Tobias Rumster, nizioek, kupiec

Znaj si na piciu, walce i dziaach. Mona wrd nich dobrze y, jeli zdoasz porzuci gry.- Galar Kunst, krasnoludzki mdrzec

WARHAMMER FRP - 1025

WIELKIE HRABSTWO AVERLANDU:N AZWA OFICJALNA: Wielkie Hrabstwo Averlandu WADCA: Ksi na-Elektor Ludmila von Alptraum, Wielka Hrabina Averlandu, Pani na Averheim RZD: autokracja krlewska, wspierana przez feudalnych wacicieli ziemskich STOLICA: Averheim TRADYCYJNE BARWY PROWINCJI: czer i /zoto GWNE TOWARY EKSPORTOWE: bydo, wyroby skrzane, porcelana, wino

KRAINA:Naturalne granice poo onego w poudniowo-wchodniej czci Imperium Wielkiego Hrabstwa Averlandu wyznaczaj od pnocy rzeka Aver, od poudniowego-zachodu rzeka Reik, za na wschodzie rwniny zaczynaj wznosi si na spotkanie Gr Kraca wiata i Gr Czarnych. Tam, rozproszone na terenach midzy Averlandem i Ksistwami Granicznymi, znajduj si krlestwa krasnoludw. Wyznaczajca pnocn granice prowincji Rzeka Aver przepywajc przez Averland przybiera bardzo mocny, bkitny odcie, prd rzeki jest silny a woda pienista. Rzeka ma swoje rda w Czarnych Grach i nim dotrze do Averlandu przecina na p Krain Zgromadzenia. eglowna na niemal caej swej dugoci rzeka jest szlakiem komunikacyjnym, chtnie wykorzystywanym przez awanturnikw, pyncych z Nuln w kierunku zniszczonej krasnoludzkiej twierdzy Karak-Varn. W poudniowowschodniej czci Wielkiego Hrabstwa Averlandu wznosz si ruiny Trzech Wie , jak nazywaj fortec Averlandczycy. Wielu uczonych twierdzi, e forteca zostaa wzniesiona przed mileniami przez elfy, a zamknita w kamieniach magia, w cigu stuleci ulega spaczeniu i obecnie ruiny wypenia obca, pot na i wroga sia. Averland graniczy na zachodzie z pastwem-miastem Nuln i Wissenlandem, za na pnocy ze Stirlandem i Krain Zgromadzenia. W przeciwiestwie do pokrytych wielkimi lasami innych prowincji Imperium, Averland stanowi pas skpanych w socu rwnin, ktry biegnie mniej wicej z kierunku pnocno-zachodniego na poudniowo-wschodni. Averland to yzna kraina, nawadniana przez coroczne wylewy otaczajcych j wielkich rzek. W niektrych latach wody wznosz si wy ej ni zwykle, zalewajc wiele miast i osad poo onych wzdu ich biegu. Jednak Averlandczycy traktuj wiosenne powodzie jako cen, ktr trzeba paci za obfite plony. W ostatnich latach Wielka Hrabina podja rozmowy z krasnoludami z Karak Angazhar w Grach Czarnych, chcc zleci im skonstruowanie systemu zapr i grobli wzdu brzegu Grnego Reiku, co ma umo liwi zapanowanie nad jego wodami podczas sezonu powodziowego. Zarwno wadca Wissenlandu, jak i gildia in ynierw z Nuln gorco przeciwko temu zaprotestowali. Ten pierwszy obawia si, e ziemie jego prowincji ucierpi wskutek wprowadzenia takiego rozwizania, natomiast gildia in ynierw twierdzi, e to zlecenie bezwzgldnie powinno zosta wykonane przez ludzi. Intensywne karczowanie lasw i uprawa ziemi zmienia pokryt niegdy gstymi lasami i grzskimi bagnami prowincj. Imperialni budowniczowie, za pomoc pot nego systemu kanaw, osuszyli bagna, ktre zmieniy si w bogate w ryby stawy, idealnie nadajce si do wdkowania. Wielu bogatych szlachcicw posiada w granicach swoich ziem strze one przez gwardzistw stawy; a averlandzka Dzielnica Staww jest kolejnym, po Averheimie i Wuppertalu ulubionym przez szlacht rejonem prowincji. Z dala od rzek, rwniny wznosz si agodnie w kierunku geograficznego centrum prowincji, gdzie Stara Krasnoludzka Droga i trakt do Agbeiten spotykaj si w miasteczku Heideck. W gbi Averlandu przewa aj mae wioski rozsiane po rozlegych lennach osiadej szlachty. Na zachodzie i w centralnych czciach prowincji, szlachta zajmuje si gwnie hodowl synnego dugorogiego byda averlandzkiego, pdzc co roku swoje stada do portw w Averheim i Loningbruck, gdzie zwierzta s szlachtowane, a miso wysyane do innych prowincji. Chocia niektrzy arystokracji, szczeglnie z okolic Nuln, chc uchodzi za wyrafinowanych wiatowcw, co nie pozwala im osobicie prowadzi stad na targ, bardziej konserwatywne i tradycyjne rody nadal uwa aj za punkt honoru osobiste dowodzenie spdem byda. W ich opinii jest to doskonaa okazja, aby popisa si przed rywalami. Mieszkacy obu miast wiedz, e gdy w okolicy przybywaj hodowcy byda, lepiej nie wychyla nosa z miejscowych karczm, bowiem s to ludzie nader skorzy do bijatyki. W poudniowo-rodkowej i we wschodnich czciach prowincji hodowla byda ustpuje uprawom winoroli, gdy tamtejsze ziemie najbardziej ze wszystkich terenw zachodniego Averlandu nadaj si uprawy wysokiej jakoci pnczy winnych. Niektre plantacje wyciskaj grona i na miejscu produkuj wasne wino, natomiast inne transportuj owoce do pobliskich miast, a stamtd porednicy wysyaj je do miejscowych winiarni. Do sawnych i niesawnych win averlandzkich zalicza si Biae Grenzstadzkie, szczeglnie popularne i wysoko cenione w Marienburgu, oraz Rubinowe Loningbrudzkie, tanie i chtnie spo ywane przez mniej zamo nych mieszkacw Imperium, od Nuln do Carroburga. Wschodnia cz prowincji to tereny dziaalnoci handlarzy kamieniami szlachetnymi, mineraami i futrami. Wielu ludzi pracuje w kopalniach u stp Gr Czarnych i Kraca wiata, w zamian za prawo do wydobycia oddajc cz urobku miejscowemu wadcy. Niewielu jednak zapuszcza si w gbokie gry w poszukiwaniu bogactw i mineraw, bowiem w ten sposb wkroczyliby na teren krasnoludw, ktre nie wahaj si przed zacigniciem intruza przed oblicze ludzkiego sdu i za dania odszkodowania. Ksi ta-Elektorzy Averlandu staraj si dba o dobre stosunki z krasnoludami i przestrzegaj swoich wasali, aby o ile to mo liwe, szanowali krasnoludzkie prawa i zwyczaje. Z gr najczciej sprowadza si futra bobrw, wydr i rzadkich bkitnych norek, nazywanych tak ze wzgldu na niebieskawy poblask wosia. Wysokiej jakoci futra osigaj znaczne ceny na rynkach wielkich miast, a myliwi musz strzec si tych, ktrzy gotowi s ukra ich z trudem zdobyte dobra.

LUDNO:czeczyny Averlandczycy nie s tacy li, jak na czeczyny oczywicie. Maj twardy Reiklandczycharakter, trzymaj si danego sowa i nie zadzieraj nosa, jak Reiklandczycy. I warz najlepsze czecze piwo na poudniu! Nie jest tak smaczne jak nasze, ale przynajmniej da si je przekn!- Brokk Thornsson, krasnoludzki kupiec Averlandczycy twierdz, e ich przodkowie przybyli na te ziemie podczas wielkich wdrwek okoo tysicznego roku przed Sigmarem. Brigundianie, bdc mistrzami jazdy konnej i powo enia rydwanami, wypdzili lub podbili istniejce plemiona, stajc si panami przejtych obszarw. Ze swojego wielkiego obozowiska i fortu, na miejscu ktrego stoi obecnie Averheim, krlowie Brigundian wyje d ali na wojny z plemionami Unberogenw i Merogenw oraz bandami orkw i goblinw. Nawizali dobre stosunki z krasnoludami i czsto zapewniali ich armiom wsparcie konnicy. Brigundianie zaskarbili sobie reputacj zaciekych wojownikw, dokonujc byskawicznych i zmasowanych atakw wymienitej jazdy, czym zdobyli respekt nawet wrd swoich najwikszych rywali. W istocie, w czasie ostatniego szturmu podczas bitwy na Przeczy Czarnego Ognia, Sigmar ruszy do walki w rydwanie Siggurda, wodza Brigundian. Chocia upyw czasu i wdrwki plemion wprowadziy do Averlandu now krew, tradycje Brigundian nadal s tam silne. Chocia nie naje d aj ju swoich ssiadw (za wyjtkiem wybuchajcych od czasu do czasu wojen domowych), ani nie ruszaj do boju rydwanami, Averlandczycy to urodzeni onierze, ktrzy zachowuj zimn krew i niezomne morale. Ich szlachta walczy w formacjach jazdy, wietnie wadajc lanc i mieczem, na wsparcie majc piesze oddziay pikinierw i kusznikw. Brigundianie to osobliwy lud. Posplstwo szepcze, e dumny rd Brigundian nieco popsu swoja krew na skutek praktykowanych od stuleci ma estw wewntrznych i niepokojcego wpywu Gr Czarnych. Pretendent do tronu Elektorskiego, zwany Szalonym, Marius von Leitdorf przyczyni si do powstania wielu artw o swoich ziomkach. Averlandczycy s ludmi otwartymi, penymi pasji i szczerymi do blu. Jeli co ich rozbawi podczas pogrzebu rozemiej si. Jeli kto ich zdenerwuje, dadz to po sobie pozna. Znani z zamiowania do zabawy i ciekawoci wiata, ceni osoby uzdolnione w sztuce snucia opowieci - z czego bardzo ciesz si wdrowni gawdziarze. Tak e krasnoludy s mile widziane w Averlandzie, ze wzgldu na szacunek dla ich bezporedniego sposobu wyra ania opinii. Jednak Averlandczycy bywaj te niezgodni, kapryni i zmienni. Astrologia, wr by i liczne zabobony s bardzo rozpowszechnione, a kupcy czsto rezygnuj z interesw dokonywanych w niesprzyjajcej godzinie lub w pechowym dniu. Marius von Leitdorf - znany z tego, e wpada w gbok depresj lub dziwne napady szau - jest uznawany za przykad typowego Averlandczyka. Syszano, e nawet pogromcy trolli mwili o mieszkacach prowincji, e maj nie po kolei w gowach. Zmienna i gwatowna natura potomkw Brigundian staa si rdem licznych docinkw o regimentach averlandzkich, nagle zmieniajcych zdanie w trakcie ataku. Tego rodzaju arty niezmiernie irytuj onierzy w czarnotych mundurach, ktrzy nie zgadzaj si z wszelkimi insynuacjami, jakoby pod wzgldem sprawnoci bojowej ustpowali wojownikom z innych prowincji. Averlandczycy s tak e znani ze swojego braku tolerancji dla prawnikw i spisanych umw, ktre sugeruj, e nie mo na polega na honorze czowieka. Tych, ktrzy prowadz interesy z Averlandczykami, stale irytuj zapewnienia, e wszystko zostanie wykonane na sowo honoru. Niektrzy twierdz, e to w istocie narzdzie handlowe wykorzystywane przez przebiegych averlandzkich kupcw do podbudowania swojej reputacji.

1026 - WARHAMMER FRP

POLITYKA:- Averlandzkie wino w sam raz dla biaogowy, do amorw i rozmowy! zasu- Stra Grska granic nam pilnuje, zatem Averlandczyk na szacunek zasuguje! (To powiedzenie odnosi si do Grskiej Stray, oddziau strzegcego osem, zao yli Lig Mota. Sojusz obejmuje osady i miasteczka le ce na wschodnim brzegu Grnego Reiku, a Wuppertal, drugie, co do wielkoci miasto prowincji, jest jednoczenie siedzib jednego z przywdcw Ligi Mariusa von Leitdorf. Liga Mota jest organizacj podleg prawom Kultu Sigmara i w osadach nale cych do sojuszu przestrzega si tych przepisw z ca surowoci. Liga Mota jest pot n organizacj i Wielka Hrabina Ludmila von Alptraum obawia si, e jeli nie przyczy si do sojuszu to po jej mierci, ktra mo e nadej szybko (wszak hrabina ma 77 lat), jej crka Marlene mo e zosta polubiona lub zabita i tron elektorski, przy cichym wsparciu Imperatora, przejmie Marius von Leitdorf. Najnowszym z sojuszy, zawizanym dwie dekady temu jest Liga Wina, organizacja lojalna wobec Elektora, powstaa w celu powstrzymania rabunkowych rajdw dokonywanych przez stirlandzkich baronw-rozbjnikw. Cho win za grabie e zrzucano na banitw, zielonoskrych i mutantw to czonkom Ligi z powodzeniem udao si wytropi i odzyska skradzione przez stirlandzkich baronw averlandzkie dobra. W cigu ostatnich dziesicioleci, poprzedzajcych elekcj Karla-Franza, sytuacja polityczna wewntrz Imperium znacznie si pogorszya. Osabiony wiekiem Imperator zacz ulega dziaaniom zarwno wewntrznych jak i zewntrznych wrogw, a intrygi, na elektorskich dworach, misternie tkane przez pokolenia kultystw Chaosu zaczy przynosi owoce, od yy nie tylko dawne wanie, ale tak e powstao wiele nowych. Pozbawieni silnego przywdcy Elektorzy zaczli zwraca si przeciw sobie. Wybr Karla-Franza I, tchn nieco nadziei w zmartwione losem Imperium serca. Obecnie Wielkim Hrabstwem Averlandu rzdzi 77 letnia Ludmila von Alptraum, jej spadkobierc jest najstarsza crka baronowa Marlene, a najwikszym wrogiem Marius von Leitdorf. Stojcy na czele rodu i znany ze swego chwiejnego charakteru Marius von Leitdorf nazywany jest przez innych Szalonym. Ambitny, d cy do przejcia elektorskiego tronu szlachcic czsto jest ponury i przygnbiony, lub na cae dnie zamyka si w swoich komnatach, nie przyjmujc pokarmu i nie odzywajc si do nikogo, rwnie czsto wpada w furi. Poza chwiejnym charakterem, Marius von Leitdorf znany jest ze swego ju niemal legendarnego zamiowania do jedwabi, aksamitw i najnowszych trendw mody oraz oglnie wszystkiego co tileaskie, cho polityczni przeciwnicy uwa aj do za nieudolnego fircyka to szlachcic posiada w Tilei wielu wpywowych przyjaci, a sam jest jednym z przywdcw wpywowej Ligi Mota. Nieznone usposobienie Von Leitdorfa nie wpywa na fakt, e szlachcic jest wietnym szermierzem walczcym mieczem i lewakiem, utalentowanym poet, zdolnym malarzem i pomysowym in ynierem oraz wynalazc. Marius von Leitdorf odebra wiele lekcji fechtunku od tileaskiego fechmistrza Francisco Carmagnola. W Averlandzie, Wielka Hrabina Ludmila von Alptraum, wyznawczyni Dawnej Wiary, musiaa podj trudn decyzj. Cho Hrabina zawsze bya lojalna wobec Imperatorskiego Dworu, to doskonale wiedziaa, e ona sama, oraz jej przejawiajca proulrykaskie sympatie rodzina nie jest zbyt popularna wrd wyznajcych Sigmara szlachcicw. Ludmila wiedziaa tak e, e na dwr jej najwikszego konkurenta Mariusa von Leitdorf przyby imperialny plenipotent, przynoszcy von Leitdorfom nieformalne poparcie Imperatora, a jej samej ciche ostrze enie: jeli hrabina nie przyczy si do sojuszu i nie wyrzeknie si swoich proulrykaskich sojusznikw, to wojska prowadzone przez Mariusa Leitdorfa zaatakuj Averheim. Cho Wielka Hrabina posiadaa wsparcie Ligi Wina, to nie moga ryzykowa starcia z przewa ajcymi siami von Leitdorfa, zdajc sobie doskonale spraw, e za ambitnym i szalonym szlachcicem stanie nie tylko Liga Mota czy Opactwo Sigmarytw z Rebstock, ale tak e Liga Weinburgska oraz su cy w armii von Leitdorfw tileascy najemnicy.

bezpieczestwa Przeczy Czarnego Ognia.)- Averlandzcy onierze niczym malowani, w boju niesychani! (Powiedze-

nie jest komentarzem bardzo kolorowego umundurowania averlandzkich onierzy; w Stirlandzie bardzo popularna jest dowcip: - Dlaczego Averlandczyk nie przyszed na schadzk z dziewk? - Bo musia upra mundur!) - Jak Averlandczyk odrnia swoj kobiet od owcy? Wcale! (art reiklandzki.) - Urodzi si w wietle Morra! (Okrelenie osoby urodzonej pod zym znakiem lub podejrzanej.)- Z Ksigi Przysw & Powiedze, spisanej przez Alfreda Weltbohrera Le ce na poudniu Imperium Wielkie Hrabstwo Averlandu, strze one przed nadcigajcymi z pnocy zagro eniami, w cigu stuleci coraz mniej funduszy przeznaczao na prowincjonaln armi, utrzymujc jedynie szcztkowe kontyngenty u podn a Czarnych Gr, wzdu poudniowych granic prowincji. W AS1707, wojska Averlandu zostay cakowicie zaskoczone i rozbite przez pot n, schodzc z Czarnych Gr armi zielonoskrych. Zadziwiajco mdry i bystry jak na zielonoskrego, orczy genera Gorbad elazny Pazur, wyprowadzi swoje wojska z le cej na Zych Ziemiach twierdzy elazna Skaa i po przekroczeniu Czarnych Gr zaatakowa le ce na pnocy ziemie ludzi. Nieliczna, sabo wyszkolona armia Wielkiego Hrabstwa zostaa rozbita, a wzniesione przez ludzi osady, cznie ze stolic prowincji Averheim, spldrowane i spalone. Rozzuchwalone atwym zwycistwem orki ruszyy na pnocny-zachd. Nuln, stolica krainy Solland, jak wwczas nazywano poudniow prowincj Imperium, znan dzi jako Wissenland, zostaa zdobyta po kilku dniach i orki wdary si do poudniowo-wschodnich dzielnic miasta. W czasie bitwy Gorbad zabi Elektora Solland i zdoby jego miecz Runiczny Kie. Gorbad elazny Pazur poprowadzi swe wojska dalej, w kierunku stolicy Imperium, jednak obrocy Altdorfu odparli atak. Wojska zielonoskrych zostay zmuszone do odwrotu. Na polach rozcigajcych si wok Grunburga, armia Gorbada zostaa zatrzymana i rozbita przez wojska Hrabiego Wissenburga, ktry pomimo powa nych ran zabi orczego generaa. Hrabia Wissenburg, ktry prze y bitw, zosta mianowany przez Imperatora Elektorem pozbawionej wadcy prowincji, ktr nazwano pniej Wissenlandem. Averland szybko podnis si z popiow wojny, odnowiono zniszczone przemarszem orczej armii brukowane gocice, odbudowano miasta i osady oraz wznowiono produkcj wina. Po rozbiciu armii Gorbada i odbudowie Averlandu w prowincji pojawiy si nowe siy militarne. Elektor prowincji polegajcy do tej pory na oddziaach milicji powoywanych w celu doranego zaradzenia zagro eniom i skutecznych, cho nielicznych oddziaach onierzy armii averlandzkiej, otrzyma wsparcie w postaci pochodzcych z Tilei najemnikw. Dobrze wyszkoleni onierze, pochodzcy z tileaskich miast-pastw zostali sformowani w do dobrze zorganizowane oddziay strzelcw, ucznikw, kusznikw, piechoty i konnicy. Wrd najemnikw znajdowali si tak e walczcy krtkimi mieczami wojownicy z estalijskiej Bilbali oraz wcznicy z Nuln. Najemnicy w cigu niezliczonych bitew z zielonoskrymi i zwierzoludmi wielokrotnie udowodnili swoj skuteczno. Rwnoczenie, na poudniu powstaa Liga Weinburgska, sojusz obejmujcy mieszkacw licznych osad i miasteczek, poo onych w poudniowej czci prowincji. Zadaniem Ligi byo strze enie grskich przeczy, u ywanych przez zielonoskrych, a czcych Imperium z Ksistwami Granicznymi. Jednak Elektor Averlandu, obawiajcy si zagro enia ze strony Ligi Weinburgskiej za da jej rozwizania. Jednak czonkowie Ligi, od dawna nie darzcy szacunkiem Elektora, nie podporzdkowali si jego decyzji i prowincj na dugie lata spowiy dymy wojny. Po latach krwawych i nie przynoszcych rezultatw bitew, obie strony podpisay rozejm, uznajcy istnienie Ligi Weinburgskiej. Po zakoczeniu wojny z zielonoskrymi do zamku Rebstock przyby hrabia Teophilus von Reinwald, znany handlarz wina. Hrabia odbudowa zamek, zniszczony przez zielonoskrych, jednak wkrtce uzna, e forteca poo ona jest zbyt blisko Czarnych Gr i przekaza zamek na rzecz Kultu Sigmara. Mnisi Sigmara, krtko po rozgoszczeniu si w zamku wznowili produkcj wina. W czasie dziesicioleci, wielu wojownikw przybywao do zamku, by su y jako stra . Rebstock sta si wa nym punktem na trasie pielgrzymek, pod ajcych drog Sigmara do Przeczy Czarnego Ognia. Na pocztku XX wieku, obejmujcy urzd opata Quintus Diehl ustanowi regu zakonn, ktr potwierdzi Wielki Teogonista Sigmara i zamieszkujcy opactwo wojownicy zostali uznani za zakon rycerski nazwany Zakonem witego Siggurda (na cze wielkiego wodza Brigundian) i formalnie nale cy do Templariuszy Poncego Serca. Od momentu swego powstania zakon by wrogo nastawiony rewolucyjnie nastawionej Lidze Weinburgskiej, a w cigu dziesicioleci pomidzy dwoma organizacjami wielokrotnie dochodzio do krwawych star. Obecny Opat z Rebstock jest zaprzysigym wrogiem Ligi i chtnie przeszyby swoj domen o nale ce do Weinburgczykw ziemie. Natomiast Zakon witego Siggurda postrzegany jest przez Lig jako fanatyczna instytucja polityczna i nie cieszy si zbyt du popularnoci. Kolejny sojusz powsta na pocztku XXIIII wieku po odparciu Inwazji Chaosu, kiedy wojownicy i kapani Sigmara, weterani wojny z

WARHAMMER FRP - 1027

JZYK:W mowie Averlandczykw pobrzmiewa dziwna, niemal piewna nuta. Zwykle zmikczaj wymow i przecigaj samogoski. Wielu artystw i modych szlachcicw parajcych si poezj imituje akcent averlandzki. Wierz, e wszyscy wielcy geniusze byli dotknici obdem, wic naladowanie wymow y typowej dla szalecw udzieli im odrobiny twrczego geniuszu.

RELACJE Z SSIEDNIMI PROWINCJAMI:Averland utrzymuje dobre relacje z Nuln oraz Wissenlandem i mo e liczy na przysanie z miasta-pastwa doskonale wyszkolonych jednostek wcznikw i artylerii. W przeszoci to Averland zapewnia ochron, poo onemu na ruchliwym szlaku handlowym, rozwijajcemu si miasteczku. Obecnie sytuacja si odwrcia, miasteczko rozroso si do rozmiarw pot nego miasta-pastwa z rwnie pot n armi. Relacje pomidzy Averlandem i Krain Zgromadzenia nie nale do serdecznych. Averlandczycy wci roszcz sobie pretensje do le cej w Krainie Zgromadzenia Marchii Averu. Wedug powtarzanych od wiekw opowieci, mieszkacy baronii zostali zmuszeni do opuszczenia ziem przez uzbrojone oddziay Imperatora Ludwiga Grubego, ktry przekaza teren niziokom. Pomidzy Averlandem a poo onym na pnocy Stirlandem od wiekw utrzymuj si napite stosunki. W przeszoci stirlandzcy baronowie-rozbjnicy, powstrzymani przez averlandzk Lig Wina, pozwalali sobie na miae wypady na tereny Averlandu, rabujc wsie i mae miasteczka, a nastpnie uciekajc z upami do swoich, poo onych w granicach Stirlandu, twierdz. Cho zaprzestano ju owego procederu, a cz winnych zostaa ukarana, to minie jeszcze wiele czasu nim obie strony zapomn o doznanych krzywdach. Sylvania, podobnie jak reszta Imperium, jest wedug Averlandczykw krain zych omenw i niewielu dobrowolnie tam wdruje. Jeli ju musz to uczyni, to wybieraj du sz, okr n drog, prowadzc do Nuln, skd rzek Stir pyn do Waldenhof, stolicy Sylvanii. Relacje pomidzy prowincj a Ksistwami Granicznymi opieraj si przede wszystkim na obustronnej ochronie. Averlandczycy, z pomoc kontyngentu Templariuszy Poncego Serca strzeg pnocnego wylotu Przeczy Czarnego Ognia, natomiast wojska ksistwa le cego po drugiej stronie Czarnych Gr jego poudniowego koca.

NIELUDZIE W AVERLANDZIE:Averheim i Wuppertal s najwikszymi miastami prowincji i yje w nich niewielka liczba krasnoludw, a wielu khazadw zatrzymuje si tutaj w czasie podr y do ruin Karak-Varn lub innych bastionw Krasnoludzkiego Imperium. Krasnoludy, ktre zatrzymay si w ludzkich miastach na du ej czsto oferuj swe usugi ludziom. Rzemielnicy pracuj w kuniach, wyrabiajc przedniej jakoci bro i pancerze, a wojownicy wynajmowani s przez szlachcicw jako ochroniarze lub przyczaj si do oddziaw najemnikw. Niewiele Lenych Elfw pojawia si w miastach Averlandu, a wikszo z nich to awanturnicy, ktrzy czasem zatrzymuj si w danym miejscu na du ej. Cho produkowane przez Averlandczykw wino smakuje elfom, a prowincja jest pikn krain, ktrej pnocne wzgrza pokrywaj gste, nietknite rk czowieka lasy, to w Averlandzie nie ma miejsca, ktre elfy mogyby nazwa domem. W przeciwiestwie do elfw, nizioki bardzo chtnie odwiedzaj pnocnowschodni, graniczc z Krain Zgromadzenia, cz prowincji. Nizioki wol nie zapuszcza si dalej, gdzie wedug ich opowieci yj szaleni Sigmaryci. Wielu z nich zatrudnia si w winiarniach lub jako kucharze w posiadociach zamo nych szlachcicw, by po wielu latach wrci do Krainy Zgromadzenia znacznie bogatszymi.

RELIGIA:Kult Sigmara jest dominujcym wyznaniem wrd mieszkacw miast, szczeglnie wrd mieszczan i szlachty. Wiara w Sigmara jest bardzo silna wzdu Grnego Reiku, gdzie swoje wpywy posiada Liga Mota. Centrum wiary w Sigmara jest miasto Wuppertal, gdzie wiara graniczy z fanatyzmem, a przestrzeganie prawa jest egzekwowane przez zakonnikw i kapanw, aktywnie uczestniczcych w polityce. Oskar onych o przestpstwa poddaje si prbom, stosowanym tak e przez Inkwizycj, i jeli oskar ony je przejdzie, zostaje uniewinniony, co zdarza si bardzo rzadko. Powszechnie znanym w Averlandzie jest Prezbiter Sigmara Joseph Czcigodny, zawdziczajcy rozgos szczeglnie okrutnym wyrokom, jego ulubion kar wymierzan za blunierstwo jest wyrywanie jzyka. Dawna Wiara, pogardzana przez klas redni i szlacht jest popularna wrd prostych wieniakw. Wrd szlachty jedynie Wielka Hrabina Ludmila von Alptraum i jej rodzina przyznaa si do praktykowania Dawnej Wiary. Inne wyznania peni drugorzdn rol w porwnaniu z Kultem Sigmara czy Dawn Wiar. Verena jest popularna wrd uczonych, zamieszkujcych Loningbruck, gdzie najwiksza witynia powicona jest Bogini Nauki & Sprawiedliwoci. Ulryk posiada prawdopodobnie nielicznych wyznawcw wrd mieszkacw wsi poo onych u stp Czarnych Gr, gdzie wilki po eraj bydo a zielonoskrzy przypuszczaj sporadyczne ataki. Tak e Ranald posiada swoich wyznawcw wrd biedniejszych mieszkacw miast. Poniewa Averland posiada w swoich szeregach wielu Tileaskich najemnikw, wraz z nimi do prowincji przyby Kult Myrmidii. Kaplice powicone Bogini Wojny wzniesiono w Averheim i Wuppertalu.

BARWY PROWINCJI:Czer i /zoty s od wiekw tradycyjnymi barwami prowincji. Szlachta, zale nie od poparcia, jakim darzy rzdzcego Elektora ozdabia swych onierzy i namioty bd to w barwy prowincji, bd to w zupenie inne, czsto kojarzone z wrogami Elektora kolory. Liga Mota za swoje barwy przyja biel/srebro i bkit, rewolucyjna Liga Weinburgska przeciwna tradycji i opozycyjna w stosunku do obecnej Elektorki za swoje barwy przyja czerwie i /zoto. Liga Wina, trzymajca si tradycji i lojalna wobec elektorskiego dworu przyja barwy prowincji, czer i /zoto.

WITO WINA W AVERHEIM:Bogate winnice Averlandu od wielu lat syn z obfitych zbiorw. Produkcja wina stanowi integraln cz kultury Imperium. Jednym z powodw, dla ktrych pierwotne plemiona ludzi porzuciy ycie koczownicze, by fakt, i trzeba byo stale pilnowa upraw winogron przed innymi plemionami i dzikimi zwierztami. Obecnie, na Poudniu Imperium winogrona uprawiane s przez wikszo chopw, gdy sprzeda wina przynosi coraz wiksze zyski. W dawnych czasach by to trunek podawany jedynie na stoach szlacheckich, jednak z upywem lat udoskonalono i uproszczono proces fermentacji, co znacznie obni yo koszty wina. Tego dnia, gdy Sigmar pokona hordy zielonoskrych w bitwie o Przecz Czarnego Ognia, toasty na jego cze wznoszono winem, a nie piwem. Jednak z legend Averlandu gosi, e wadca krainy, Siggurd, poczstowa w owym dniu Sigmara swoim ulubionym gatunkiem wina, ktry zasmakowa pierwszemu Imperatorowi. Averlandzka szlachta bardzo si szczyci t opowieci. Do czasw Wielkiej Inwazji Chaosu w AS2302, produkcja wina w Imperium stanowia niemal wycznie domen duchowiestwa. Wino wyrabiano w kilkunastu klasztorach poo onych na poudniu Imperium. Oczywicie, gorszej jakoci wino produkowano w ka dej wsi, jednak zazwyczaj produkcja ta zaspakajaa wycznie lokalne potrzeby. Pionierem w otrzymywaniu nowych gatunkw wina od dawna bya Kraina Zgromadzenia. Mwi si, e nizioki odkryy tajniki produkcji deserowego wina zwanego dzi sherry, cho Estalijczycy utrzymuj, e nizioki wykrady im sekret. Po Inwazji Chaosu i wstpieniu na tron Magnusa Pobo nego, Wielki Teogonista Ansgar ktrego imi do dzi jest bogosawione przez koneserw wina - upowszechni trunek w Imperium. Motywy Ansgara byy proste. W jego czasach, ludzko pia wycznie jasne i ciemne piwo, gdy dobre wino byo niebotycznie drogie i trudne do zdobycia. Ansgar uwa a za ra cy grzech, i zwykli ludzie nie mog cieszy si trunkiem, ktry tak zasmakowa Sigmarowi Motodzier cy. Na prob Wielkiego Teogonista, Imperator zleci budow prostych pras do wyciskania winogron, gdy duchowni od dawna uwa ali wyciskanie winogron nogami za uwaczajce ich godnoci, a poza tym, obni ao to szlachetno trunku. Wielki Teogonista ogosi rwnie , e grzechem jest przechowywanie wina w bukakach ze zwierzcej skry. Tym samy wydano synny dekret, 1028 - WARHAMMER FRP ktry wymaga, aby wino przechowywane byo w butelkach lub drewnianych beczkach, co nie psuo smaku. Dziki innowacjom Ansgara, w Imperium ujednolicono i uproszczono metody produkcji wina, co w krtkim czasie doprowadzio do powstania pierwszych powszechnie rozpoznawanych marek tego trunku. Oprcz rosncej jakoci wina, rwnie inne czynniki zadecydoway o wzrocie popularnoci tego trunku. Dziki poradom krasnoludw, imperialni szklarze poprawili jako wydmuchiwanych butelek, ktre stay si mniej kruche i uatwiy transport wina. Szybko odkryto te , e najlepsz zatyczk butelek jest korek, dziki ktremu wino nie wietrzeje. Po raz pierwszy do Imperium zaczto sprowadza doskonae wina z Estalii, ktre wczeniej nie miao szans przetrzyma tak dugiej podr y. Ksi Elektor Averlandu postanowi uhonorowa dugoletni tradycj swojej prowincji i ustanowi doroczne wito Wina. Warto zaznaczy, e obecnie wino nadal pozostaje trunkiem dro szym od piwa, jednak tylko najlichszego ebraka nie sta na szklaneczk wina do witecznego posiku. Podczas wita Wina, trunek ten wyprzedawany jest za bezcen, gdy straty winiarzy pokrywa rzdzcy Elektor. Finansowanie wita od dziesicioleci traktowane jest jako niepisany obowizek praworzdnego wadcy Averlandu i przysparza mu zdecydowanego poparcia wszystkich obywateli, ktrzy gustuj w winie. Averlandzkie wito Wina organizowane jest od ponad wieku. Wielu kupcw Starego wiata, nawet ci, ktrzy nie zajmuj si handlem trunkami, przybywa do miasta specjalnie w tym czasie, majc nadziej na nawizanie intratnych kontaktw handlowych. Samo wito jest dosy niezwyke. Z jednej strony tradycj s tace pod otwartym niebem, huczna zabawa do biaego rana i naturalnie, smakowanie r nych gatunkw wina, a z drugiej strony pijastwo lub utrata panowania nad sob uwa ane s za niewybaczalny nietakt. Nastawienie to wi e si zapewne z faktem, i koneser wina skupia si na tym, co ma w kielichu, natomiast zwyky pijak bez opamitania opie, co mu wlej do kufla. wito Wina jest chyba jedyn okazj w roku, podczas ktrej szlachcie wypada zadawa si z posplstwem i wymienia mniej lub bardziej filozoficzne uwagi na temat szlachetnoci (lub jej brakw) r nych trunkw.

ARGON WINIARSKI AVERLANDU:ATRAKCYJNE: wino smakuje pomimo pewnych oczywistych niedocigni. Komplement w przypadku wina taniego i obraza win drogich. BEZP OREDNIE: wysoka zawarto alkoholu. Wino szybko uderza do gowy. GSTE: odniesienie do faktu, e wino jest tak muliste, e prawie trzeba je gry i u. Bardzo zy znak, gdy w takich trunkach gustuj jedynie krasnoludy. GITKIE: nie do silne. Brakuje mu wyrazistego smaku. GBOKIE: wino o zrnicowanych akcentach smakowych. Pochwaa. KORKOWE: korek, ktrym zamknite byo dane wino, przegni i trunek smakuje jak miazga drzewna. Wino naley wyla. KRZEP KIE: wino o silnym smaku. Zazwyczaj jest to komplement. ATWE: tanie, lecz smakowite. ODJAZD: cakowita ocena wina, biorca pod uwag jego wpyw na odek i prawdopodobiestwo wywoania kaca. OKRGE: podobnie jak tuste, jednak niesie ze sob umiarkowan pochwa. OSTRE: silny, ostry smak. Z wiekiem smak trunku powinien zagodnie, ale raczej nie warto na to czeka. PROMIENNE: niezwykle przejrzyste wino. Zazwyczaj wiadczy le o winach biaych, lecz doskonale o winach czerwonych. SIARKA: pode wino najgorszego gatunku, zdatne tylko do wylania. Naley go unika za wszelk cen. SROGIE: piekce w jzyk. TUSTE: zapenia usta, lecz brak mu wyrafinowanego smaku. redniej jakoci. UROCZE: nie sprostao oczekiwaniom.

Atak jest pierwszym wra eniem, jakie odbiera si po skosztowaniu wina. Preferowany jest raczej silny Atak, gdy saby wiadczy o miernocie walorw smakowych wina. Smak okrela prawdziwy charakter wina i to, jak reaguj na niego kubki smakowe. Posmak jest natomiast smakiem, ktry pozostaje w ustach po przekniciu wina. Ka da z wymienionych powy ej cech wina ma swoj wasn skal oceny, ktra dla niezorientowanego przybysza brzmi rwnie niejasno jak terminologia fechtunku rapierem. NIEKTRE MARKI WINA: Wiele gatunkw wina zostaje nazwanych na cze regionw lub miast, w ktrych powstay. Powszechne jest te nazywanie wina wedug winiarni, w ktrej zostao wyprodukowane. W Averheim, na wicie Wina mo na sprbowa okoo 80 r nych gatunkw, poni ej przedstawiono niektre z nich. AULENBACHER ULENBACHER Butelki tego wina o somianym kolorze oznaczone s symbolem komety o dwch ogonach. Aulenbacher pochodzi z maej winnicy poo onej u podn a Gr Czarnych, prowadzonej przez Prezbiterw Sigmara. Jest to niezbyt drogi trunek, popularny wrd kupcw i mieszczan. Sympatycy Aulenbachera nalegaj, e wino to mo na pi jedynie z kielichw oznaczonych symbolem Sigmara, gdy tylko takie wydobywaj z trunku peni smaku. BIILBALII LBAL Ciemnoczerwone wino z Estalii zawdzicza swoj nazw miastu, w ktrym zostao wyprodukowane. Przed wypiciem, Bilbali musi le akowa przez dziesi lat w masywnych dbowych beczkach uo onych w jaskiniach nad brzegiem Wielkiego Oceanu. Le akowanie to nadaje Bilbali specyficzny dbowy posmak z nut sonej morskiej bryzy. Oglnie jest to wino srogie i bardzo bezporednie, w ktrym gustuj onierze i eglarze. GRENZSTADZKIIE RENZSTADZK E Averlandzkie gbokie biae wino, bardzo popularne w Imperium, a zwaszcza w Marienburgu. Grenzstadzkie ma kolor zotej bieli z delikatnym akcentem jabka i nut brzu. Koneserzy wina s gotowi sporo za nie zapaci, nie tylko w uznaniu dla jego wymienitego smaku, lecz rwnie dlatego, i bardzo rzadko powoduje kaca. KORZENNE ORZENNE Nastpny rocznik synnego zdobywcy pierwszej nagrody poprzedniego wita Win. Korzenne jest niezwykle sodkim winem, ktre jednak nie ci y na odku. RUBIINOWE LONIINGBRUCKIIE UB NOWE ON NGBRUCK E Loningbruckie to popularne w Averlandzie tanie wino. Pozostaje kwesti otwart, czy wicej sympatii zjednuje mu smak czy niska cena. Loningbruckie jest waciwie winem biaym, lecz jego producenci barwi je krwi dugorogiego byda hodowanego w Averlandzie. Krew dodawana jest do kadzi podczas procesu fermentacji. WYBOROWY GWIIZDACZ YBOROWY W ZDACZ To r owe wino pochodzi z Krainy Zgromadzenia i jest produkowane przez klan Gwizdaczy. Ma delikatny, kwiatowy bukiet okraszony nutk mity. Wszystkie wina klany Gwizdaczy produkowane s w sposb tradycyjny, czyli winogrona w kadzi s wyciskane nogami przez mode nizioki. Klan Gwizdaczy jest niezwykle dumny ze swojego przywizania do tradycji i za nic w wiecie nie kupi nowoczesnej prasy. W zwizku z tym wielu koneserw wina nawet nie tknie Wyborowego Gwizdacza - a szkoda, gdy jest to wspaniae okrge wino. Dzieci z klanu rcznie dekoruj ka d butelk, malujc na niej kwiaty, motyle oraz r ne potwory z legend i opowieci Du ych Ludzi.

Co roku, najmodsze roczniki win oceniane s przez specjaln komisj, w skadzie ktrej zasiadaj midzy innymi: Ksi -Elektor, Mistrz Ceremonii oraz Lektor Averlandu. Obowizkiem sdziw jest sprbowanie ka dego ze zgoszonych do konkursu win i ustalenie werdyktu pomidzy drugim a czwartym dniem wita. Nazwy zwyciskich gatunkw wina ogaszane s wieczorem czwartego dnia, tak aby jego producenci mogli zbiera nastpnego dnia zasu one pochway. Co roku przyznawane s trzy nagrody: Najlepsze Biae Wino, Najlepsze Czerwone Wino i Najlepsze Wino wita. Sercem uroczystoci jest naturalnie Plenzerplatz, cho zabawy tocz si na ulicach caego Averheim. Na ulicach ustawiono stragany z winem, a handlarze sprzedaj te najr niejsze jedzenie i oczywicie ciasta. O dziwo, w trakcie wita sprzedawcy i kramarze nie przekrzykuj si nawzajem zachwalajc towar. Powd tak kulturalnego zachowania kramarzy jest prosty. W trakcie trwania wita, wszystkich krzykliwych i nieprzyjemnych sprzedawcw, ktrzy zakcaj zabaw, stra miejska si przenosi na obrze a miasta lub wyrzuca za bramy. POCZTEK ZABAWY: Oficjalnie wito rozpoczyna si wczesnym rankiem drugiego dnia miesica Erntezeit. Mistrz Ceremonii staje na niewielkim podwy szeniu na Plenzerplatz, a zebrany tum zaczyna skandowa: - Robak! Robak! Robak! Robak! Wikszo mieszkacw Averheim przerywa wykonywane czynnoci i docza swj gos do skandujcego tumu, a krzyk tysicy garde wypeni wszystkie ulice miasta. Nazwa Robak lub Stalowy Robak w argonie Averlandczykw oznacza korkocig. Po krtkiej chwili Mistrzowi Ceremonii podany zostaje na aksamitnej poduszce zoty korkocig. Legenda gosi, i jest to narzdzie, ktrym otworzono pierwsz butelk podczas pierwszego wita Wina. Po chwili wyczekiwania, Mistrz Ceremonii otwiera butelk wina, ktre zdobyo zeszoroczn nagrod Najlepszego Wina wita. Wraz z wyskakujcym z butelki korkiem, stragany na wszystkich ulicach miasta rozpoczn sprzeda , a ludzie zaczn witowa. TECHNIKI DEGUSTACJI WINA: Pierwszym powa nym bdem popenianym przez nowicjuszy jest przekonanie, e degustacja wina polega wycznie na ocenie jego smaku. Bohater, ktry wypije wino przed ocen wszystkich jego walorw, zostanie uznany za grubiaskiego przygupa i wykluczony z towarzystwa. Na miejskich straganach stoj cae rzdy szklanych kielichw i szklanic. Po sprbowaniu danego wina, degustujcy powinni odstawi je na tac. Bogatsi koneserzy wina posiadaj swoje wasne, bogato zdobione kielichy. Degustator wina powinien najpierw oceni wygld trunku, nastpnie jego aromat, a dopiero na kocu smak. Ocena smaku dzieli si na trzy etapy: Atak, Smak i Posmak. Kolor wina zale y od gatunku winogron u ytych do jego produkcji oraz od wieku trunku. Wina czerwone mog by gboko fioletowe, a nawet krwistoczerwone, podczas gdy wina biae s najczciej jasno te lub zociste. Wikszo winogron uprawianych w Averlandzkie wykorzystywana jest do produkcji win biaych, chocia kilka plantacji prbuje wyhodowa winogrona na wina czerwone. Wino pozostawia na kielichu piercie czyli osad, po ktrym degustatorzy poznaj jego wiek. Niektrzy koneserzy przed degustacj specjalnie poruszaj wkoo kielichem, aby zamieszane wino podmyo wy ej cianki i pozostawio lepiej widoczny osad. Aromaty wina s bardzo r ne, poczwszy od nut kwiatowych, a skoczywszy na zapachu z lekka czekoladowym. Jeli wino brzydko pachnie, z pewnoci smakuje jeszcze gorzej.

WARHAMMER FRP - 1029

ZNACZCE MIEJSCA:AVERHEIM: Jeszcze przed narodzeniem Sigmara, Averheim - miejsce gwnego obozowiska Brigundian - stao si najwa niejszym miastem na terenach pomidzy Averem a Reikiem. Poo one na wysokim cyplu wbijajcym si w Aver, pozostaje niezagro one przez coroczne powodzie i wylewy rzeki. W najwy szym punkcie miasta, na kocu drogi prowadzcej z Pfunzig i Heideck, stoi otoczona pot nymi murami forteca Elektora. Z wie twierdzy rozciga si wspaniay widok na otaczajce miasto rwniny. Legenda gosi, e podobno budow twierdzy rozpocz sam Siggurd po tym, jak Sigmar mianowa go Ksiciem prowincji. Chcia stworzy symbol tak pot ny i zastraszajcy, eby aden buntownik ani najedca nigdy nie odwa y si rzuci wyznawania jego wadzy. Naturalnie, zamek Averburg by kilka razy przebudowywany, rozbudowywany i naprawiany, wic trudno jednoznacznie stwierdzi, czy rzeczywicie zosta wzniesiony przez legendarnego wodza Brigundian. Uczeni szacuj dat zao enia zamku na pocztek Pierwszego Tysiclecia, ale niepodwa alnych dowodw mogoby dostarczy tylko zbadanie fundamentw, czyli wejcie do krypt Ksi t-Elektorw. Dotychczas proby o zezwolenie na takie badania byy regularnie odrzucane bez adnego uzasadnienia. Niektrzy zastanawiaj si, czy wadcy Averlandu zwyczajnie dbaj o spokojny spoczynek zmarych przodkw, czy mo e prawdziwe s pogoski o tym, e w krypcie Siggurda wci znajduj si jego tarcza, wcznia i rydwan. Jeli rzeczywicie tak jest, Ksi ta-Elektorzy raczej nie byliby tak chtni do wyjawiania innym, e posiadaj tak pot ne artefakty. Averheim synie ze swoich obr, gdzie latem kocz si spdy byda. Przez kilka dni ulice wypenia bydo sprowadzane na rynek, a pracownicy wacicieli trzd maj zaledwie kilka dni na wydanie swego zarobku i za ywanie przyjemnoci miasta. W tym czasie stra Averheim zwyczajowo zatrudnia dodatkow pomoc, aby zachowa przynajmniej odrobin kontroli nad witowaniem. Obory mieszcz si w pobli y dokw, gdzie znajduj si tak e rzenie, wic sprawione miso mo e od razu by solone lub marynowane i adowane na barki do dalszego transportu. Ostatnio grupa kupcw zacza eksperymenty z lodem sprowadzanym z gr. Gildia solarzy z Averheim zagrozia wszczciem rozruchw, jeli te dziaania nie zostan przerwane. W miecie stoi synny pomnik zwany Kolumn Czaszek. Znaczy on miejsce stoczonej w XVIII wieku bitwy z armi Gorbada elaznego Pazura. Pomnik upamitnia ofiary polege w walce z zielonoskrymi. Do dzisiejszego dnia powiada si, e w Noc Tajemnicy (Geheimnisnacht) z niektrych czaszek spywa krew. AGBEITEN: Na granicy Averlandu i Sudenlandu le y niewielka osada, zamieszkana przez mniej wicej 700 osb. Cay interes krci si wok rolniczego targowiska i spawu produktw w d Reiku. Niewielu ludzi modli si w Abgeiten do Sigmara czy Ulryka. Wikszo czci Taala albo wyznaje Dawn Wiar. GRENZSTADT: Zbudowany w AS1815 przez Marlena von Alptraum fort strze e wejcia na Przecz Czarnego Ognia oraz prowadzcej przez ni Starej Krasnoludzkiej Drogi. Stacjonujcy w forcie oddzia stra y grskiej wsplnie z krasnoludzkimi wojownikami podziemnymi patroluje zarwno przecz jak i pobliskie gry. W cigu wiekw, w pobli u fortu powstao grnicze miasteczko nazwane Grenzstadt. To orodek handlu futrami, klejnotami i metalem. Wiele gildii utrzymuje tu siedziby oraz liczne magazyny w obrbie murw. Nic dziwnego te , e w miecie yje stosunkowo liczna populacja krasnoludw, sigajca nawet 10% ogu mieszkacw. Wikszo dziaa jako porednicy handlowi swoich klanw i oferuj swoje usugi tym, ktrych na to sta. W gospodach mwi si tak e, e maj oko na wszystko, co si dzieje w okolicy, wypatrujc tych, ktrzy rabuj majtek krasnoludzki i prbuj przemyca go do Imperium. Wedug niesprawdzonych pogosek wyjania to niedawne zniknicie kilku grnikw, ktrzy chwalili si odnalezieniem bogatych z na wzgrzach. HEIDECK: Wybudowany u szczytu potgi Imperium Krasnoludzkiego jako fort przydro ny przy Starej Drodze, Heideck by w ruinach, gdy ludzie po raz pierwszy zajli te tereny w Pierwszym Tysicleciu. Pod rzdami ludzi miasto stao si wa nym wzem transportu z grnego Reiku przez Agbeiten oraz na szlaku midzy Przecz Czarnego Ognia i Averheim. To bezpieczne, do nudne miejsce, w ktrym odbywaj si targi byda dla kupcw, ktrzy nie chc pokonywa caej drogi do Averheim. Do Heideck chtnie przybywaj uczeniu, aby bada ruiny Krasnoludzkiego fortu, a tak e poszukiwacze skarbw, szukajcy podziemnych katakumb, ktre podobno dawno temu zostay wypenione skarbami i zapiecztowane. Bez wzgldu na to, czy te katakumby istniej, mieszkacy Heideck cakiem niele zarabiaj na sprzeda y atwowiernym przybyszom autentycznych map podziemi. HOCHSLEBEN: Na Hochlsleben koczy si szlak eglowny. Mieszkacy miasteczka utrzymuj si w handlu metalami, kamieniami szlachetnymi, cennymi kruszcami i futrami. Wymienia si je za brandy, wino, bro, wyroby rzemielnicze, alkohol, oliw, wdk i inne mocne trunki, bowiem zagldajcy do miasta poszukiwacze i traperzy oczekuj uciech ycia. LONINGBRUCK: Loningbruck le y wrd winnic i pl Averlandu. Nie jest mo e zbyt du y, ale za to dostatni. Wrd mieszkacw znajduj si zarwno wyznawcy Sigmara jak i Ulryka, jednak najwiksza witynia w miecie powicona jest Verenie. Przy niej znajduje si du a biblioteka, zawierajca wiele ksig traktujcych o historii rodzaju ludzkiego i prawa. MERFELD: Merfeld to grnicze zagbie Averlandu, dorwnujce zamo noci stolicy prowincji Averheim. W Heizenfeld yje tak e okoo 700 krasnoludzkich grnikw i in ynierw oraz stacjonuje oddzia wojownikw podziemnych. PFUNZIG: Pfunzig to zamo ne handlowe miasteczko oraz najwiksze skupisko niziokw poza granicami Krainy Zgromadzenia. Wedug ostatniego spisu ludnoci, w granicach miasta stale zamieszkuje niespena tysic niziokw. STREISSEN:

Nigdy nie zapomnimy, nigdy nie przebaczymy! - napis na murze budynku na rynku w Streissen, gdzie w AS2502 doszo do masakry zbuntowanych mieszczanPotrzeba zmian i rozwoju to do rzadka cecha pord zazwyczaj przywizanych do tradycji Averlandczykw, jednak to wanie w Streissen mo na zauwa y jej oznaki. Posiadajce niewielk uczelni i akademi medyczn Streissen zawsze byo gotowe przyjmowa nowe idee z caego wiata. Averlandczycy czsto okrelaj osoby pochodzce ze Streissen jako te, ktre maj nierwno pod czaszk albo s pod zbytnim wpywem Nulneczykw i Stirlandczykw. rednie i wy sze klasy Streissen szczyc si swoj otwartoci na nowe pomysy i uwa aj si za intelektualn elit Averlandu. W ostatnim stuleciu, pod wpywem nowych koncepcji politycznych z Nuln, wadcy Streissen podjli kroki, ktre zmusiy Wielk Hrabin Ludmil von Alptraum, aby nadaa im status wolnego miasta, udzielia licznych przywilejw - wcznie z prawem wybierania wasnych wadz - oraz zwolnia z wielu obowizkw i podatkw wobec korony w Averheim. Przez dekady lud Streissen optymistycznie patrzy w przyszo, ale w roku AS2502 wybuchy zamieszki biedoty miejskiej, wywoane plag niszczce zbo e i klsk godu. Lokalne wadze, majc do dyspozycji zaledwie niewielki garnizon stra y miejskiej, okazay si bezsilne, gdy pod egacze przejli kontrol nad tumem i ogosili powstanie wadzy ludowej. Rada miejska zwrcia si do Wielkiej Hrabiny Ludmily o wsparcie wojskowe w celu stumienia rebelii, ale Elektorka postawia warunek. W zamian za jej pomoc rajcy miejscy mieliby zrezygnowa ze statusu wolnego miasta i uzyskanych przywilejw. Zdesperowana rada miasta nie miaa wyboru. Oddziay Ludmily przywrciy porzdek, dokonujc strasznej masakry zgromadzonych tumw buntownikw. Do dzi sowo Streissen pozostaje synonimem okruciestwa. Cho otoczone murami miasto otynkowanych na biao domw i parkw publicznych wyglda dzi spokojnie i sennie, a uniwersytet zosta oczyszczony z radykaw i nikt ju nie mwi o samowadztwie lub rzdach ludu - przynajmniej nie otwarcie, Streissen to kocio spiskw i konspiracji przeciwko wadzy w Averheim. Pod egacze i inni mciciele urzdzaj potajemne spotkania, usiujc uzyska poparcie wszystkich, ktrzy maj poczucie doznanej krzywdy. Ostatnio pojawiy si doniesienia o aktywnoci kultw Chaosu, ktre prbuj werbowa wyznawcw zarwno spord buntownikw, jak i przedstawicieli wadz. By mo e jest to tylko plotka zrodzona w nerwowej atmosferze, ale jeli si potwierdzi, mogoby to oznacza wielkie zagro enie dla regionu. WUPPERTAL: Synce z doskonaych cieli miasto, w ktrym mieszka 3300 Averlandczykw, znane jest tak e jako ostoja Kultu Sigmara. Tutejsza witynia Sigmara powicona jest czcigodnemu Josephowi, ktrego czsto prosi si o wstawiennictwo u boga.

1030 - WARHAMMER FRP

INDEKS MIEJSCOWOCI AVERLANDU:NAZWA OSADY WIEL KO1 WADCA2 POPULACJA3 10732 90 98 24 94 37 43 3453 92 45 420 34 136 1048 1033 1079 350 88 46 375 43 49 250 52 280 35 3133 ZAMO MO NO4 4 2 2 1 2 1 1 4 2 1 2 1 2 4 3 3 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 3 DOCHODY GARNIZON/ MILICJA5 UWAGI

WIELKIE HRABSTWO VON ALPTRAUM AVERHEIM M Hrabina Ludmila Breswang Friederhof Monheim Ruhgsdorf Sorghof Tannfels Grenzstadt Buch Dorfbach Heideck Willenfeld Hornau Merfeld Schramleben Sigmaringen W W W W W W MS W W MM W MM MS MS MS Hrabina Ludmila Hrabina Ludmila Hrabina Ludmila Hrabina Ludmila Hrabina Ludmila Hrabina Ludmila Hrabina Ludmila Hrabina Ludmila Hrabina Ludmila Hrabina Ludmila Hrabina Ludmila Hrabina Ludmila Hrabina Ludmila Hrabina Ludmila Hrabina Ludmila Hrabia Matthias Hrabia Matthias Hrabia Matthias Hrabia Matthias Hrabia Matthias Hrabia Matthias Baronowa Elise Baronowa Elise Baron Sigismund Baron Sigismund Hrabina Selena

WIELKA HRABINA LUDMILA VON ALPTRAUM bydo, administracja, 50a/350b/ handel, uprawy 2000c uprawy 10c bydo, uprawy 10c ubstwo bydo, uprawy ubstwo ubstwo handel, rudy metali uprawy ubstwo drewno, handel, uprawy ubstwo drewno, uprawy handel, rudy metali drewno, handel handel, drewno 3c 10c 4c 4c 50b/250c 10c 6c 35b/80c 4c 20c 30b/150c 30b/100c -

Stolica Averlandu. Most nad rzek Aver. Synie ze sodyczy. U podmurza Averheim. U podmurza Averheim. U podmurza Averheim. U podmurza Averheim. U podmurza Averheim. Strze e Przeczy Czarnego Ognia. Most nad rzek Reik. U podmurza Grenzstadt. U podmurza Grenzstadt. U podmurza Heideck. Zagbie grnicze Averlandu. Prom na rzece Reik. Prom na rzece Bkitny Dopyw. Prom na rzece Bkitny Dopyw. Prom na rzece Reik. U podmurza Agbeiten. U podmurza Agbeiten. Prom na rzece Reik. Koniec trasy transportu odziami po Grnym Reiku. U podmurza Hochsleben. U podmurza Hochsleben. Synie z twardego sera bernlochskiego. U podmurza Bernloch. Prom na rzece Aver. U podmurza Drebkau. Winiarska stolica Averlandu. Prom na rzece Reik. Najwiksza witynia miejska powicona jest Verenie. U podmurza Loningbruck. U podmurza Loningbruck. Najwiksza spoeczno niziokw poza Krain Zgromadzenia. Prom na rzece Bkitny Dopyw. U podmurza Pfungzig. U podmurza Pfungzig. U podmurza Pfungzig. Twierdza Sigmarytw, kaplica powicona Josephowi Bogobojnemu. Prom na rzece Reik. Prom na rzece Reik. U podmurza Wuppertal. U podmurza Wuppertal. U podmurza Wuppertal. Prom na rzece Aver. U podmurza Streissen. U podmurza Streissen. Prom na rzece Aver. U podmurza Streissen. U podmurza Streissen.

HRABSTWO VON GRUNWALD Agbeiten MM Ensdorf W Naabeck W Hochsleben MM Kulz Spalt W W

HRABIA MATTHIAS VON GRUNWALD owce, uprawy 15b/30c rybowstwo, uprawy 10c ubstwo 4c futra, handel, kamienie 120c szlachetne, rudy metali ubstwo 5c ubstwo 5c BARONOWA ELISE ALDER kozy, uprawy ubstwo 12b/25c 5c

BARONIA VON ALDER Bernloch MM Jehfeld W BARONIA VON HINDENBER Drebkau MM Volsbach W HRABSTWO VON KUSCH Loningbruck MS

BARON SIGMUND VON HINDENBERG owce, rybowstwo, 12b/30c uprawy ubstwo 4c HRABINA SELENA VON KUSCH handel, uprawy, wino 20a/300c

Tandern Zang

W W

Hrabina Selena Hrabina Selena Hrabia Dieter

78 38 3580

2 1 3

uprawy ubstwo

8c 4c

HRABSTWO VON HEINE Pfungzig MS

HRABIA DIETER VON HEINE bydo, handel, uprawy 10a/40b/175c

Dietfurt Essing Zell

W W W

Hrabia Dieter Hrabia Dieter Hrabia Dieter Hrabia Marius

28 68 76 1100

1 2 2 3

ubstwo uprawy uprawy

3c 7c 8c

HRABSTWO VON LEITDORF Wuppertal MS

HRABIA MARIUS VON LEITDORF administracja, uprawy, 20a/100b/400c wyroby drewniane

Calmfahre W Hrabia Marius 85 2 drewno, rybowstwo Gerzen W Hrabia Marius 32 1 ubstwo 4c Muhlfeld W Hrabia Marius 73 2 uprawy, wino 8c Hann W Hrabia Marius 41 1 ubstwo 4c Streissen MS Hrabia Marius 2135 3 handel, uprawy, wino 20a/50b/200c Dachbach W Hrabia Marius 82 2 uprawy 10c Eining W Hrabia Marius 45 1 ubstwo 5c Lengenfeld W Hrabia Marius 69 1 rybowstwo Pilsach W Hrabia Marius 77 2 piwo, uprawy 8c Siegienhausen W Hrabia Marius 37 1 ubstwo 4c UWAGI: 1 - Osady oznaczona nastpujco: Miasto (M), Miasto-Pastwo (MP), Miasteczko (MS), Mae miasteczko (MM), Wioska (W), Zamek (Z). 2 - Wadca oznacza tu suzerena prowincji. W miastach funkcjonuj rwnie rady miejskie; w wioskach za wadz sprawuj mniej lub bardziej formalne rady starszych. 3 - Podana warto okrela ludno zobowizan do pacenia podatkw, nie uwzgldnia przyjezdnych, ebrakw, zodziei itd. Aby otrzyma cakowit liczb przebywajcej w osadach ludnoci nale y pomno y t warto przez modyfikator zamo noci. 4 - Zamo no osad uszeregowano w kolejnoci od 1 (ubstwo) do 5 (bardzo bogata). 5 - Garnizon oznacza liczb zawodowych onierzy, stacjonujcych w osadzie, milicja za - liczb ochotnikw lub poborowych, pilnujcych przestrzegania prawa. Cyframi oznaczono jako (wyszkolenie i wyposa enia) oddziaw: a - doskonaa, b - przecitna, c - saba. Mieszkacy wiosek zarabiaj w inny sposb, ale wielu z nich mo na w razie potrzeby szybko powoa pod bro.

WARHAMMER FRP - 1031

1032 - WARHAMMER FRP

BARONIA HOCHLANDU:N AZWA OFICJALNA: Baronia Hochlandu WADCA: Baronowa Hildegarda von Aussen-Hochen, Pani Talabecku, Stra niczka Kaplic, Baronowa Bergsburgu RZD: ustrj feudalny ze zgromadzeniem baronw, mieszczan i kapanw STOLICA: Bergsburg TRADYCYJNE BARWY PROWINCJI: czerwie i ziele GWNE TOWARY EKSPORTOWE: drewno, wyroby drewniane

KRAINA:Poo ony na wschodnim skraju Drakwaldu Hochland to mocno zalesiona prowincja graniczca z pnocnego wschodu z Grami rodkowymi, oraz rzekami Drakwasser, Talabeckiem i Ostfluss (odpowiednio na zachodzie, poudniu i wschodzie). Na zachd od ziem Hochlandu, na lewym brzegu rzeki Drakwasser, rozciga si Middenland, na poudniu le y Talabeckland, natomiast Ostland ssiaduje z prowincj od zachodu i pnocy. W rodku krainy le Dzikie Wzgrza, zdradzieckie wy yny i bagna. Chocia kraina jest w wikszoci poronita lasem, posiada te yzne ziemie, gwnie w pobli u licznych rzek i strumieni, jakie spywaj z Gr rodkowych. Dziki temu Hochland pozostaje samowystarczalny pod wzgldem po ywienia, chocia luksusowe wiktuay musz by sprowadzane z Middenheim i Talabheim. Ci kie niegi w zimie i deszcze na wiosn sprawiaj, e miasta nara one s na powodzie, chocia rzdzcy rd Aussen-Hochen zainwestowa znaczne rodki w budow grobli, ktre miay powstrzymywa napr wd. Na pnoc od Talabecku teren wznosi si stopniowo ku masywom Gr rodkowych, niedostpnym szczytom, ktrymi chce wada wielu, ale nad ktrymi nie panuje nikt. Prowincj przecina Stara Lena Droga, ktra biegnie z Middenheim do Talabheim i dalej w obie strony, a jej cz le ca w Hochlandzie prowadzi ze wsi Semigerholz do Langwiese i koczy si przy promie pywajcym przez Talabeck. Gwnym przedmiotem handlu w Hochlandzie jest drewno i wyroby drewniane. Na poudniu rosn grube dby i platany, podczas gdy pnoc porastaj sosny i cedry. Drwale cinaj drzewa, oczyszczaj pnie i spawiaj je z nurtem rzek do tartakw w poo onych ni ej osadach. Nastpnie bale drewna s kupowane przez porednikw, adowane na barki i wysyane w dalsz podr . Gboko w lasach znajduj si Dzikie Wzgrza, sabo zaludniony obszar bagien i niskich wzgrz, przez ktry podr uj przede wszystkim traperzy i myliwi. Teoretycznie wikszo tych ziem to woci Ksi t Hochlandu, jednak obszar ten oraz okoliczne lasy nawiedzane s przez gobliny i orki z trzech r nych plemion, a tak e bandy ludzkich rozbjnikw i banitw.

LUDNO:Hochlandczycy w wikszoci nale do potomkw dumnego plemienia Cherusenw (ktrzy na dugo przed narodzeniem Sigmara odczyli si od zamieszkujcych ziemie obecnego Ostlandu Udosesi), ktrzy przez pewien czas mieszali si z Taleutenami z Talabecklandu, aby w kocu porzuci rejony Wielkiego Lasu i zawdrowa na niewielki obszar w pobli u Gr rodkowych. Pord zielonych lasw penych zwierzyny ownej Cherusenowie znaleli swj dom. Mniej wojowniczy od swoich ssiadw zadowolili si owiectwem i rybowstwem, na chwa Taala & Rhyi. W czasie najazdw innych plemion albo band zbrojnych goblinoidw i zwierzoludzi kryli si w lasach, atakujc z zaskoczenia lub uciekajc si do podstpu, aby pokona wrogw. W czasach Sigmara Hochlandczycy (ta nazwa oznacza mieszkajcych w grnym biegu rzeki) byli sprawnymi zwiadowcami i przepatrywaczami, ktrzy zapewnili cenne wsparcie w wojnach prowadzonych przez Sigmara. W zamian Motodzier ca uczyni ich wodza, Aloysisa, ksiciem imperialnym, ku wielkiej irytacji ksicia ostlandzkiego, ktry uwa a, e wizy pokrewiestwa daj my prawo do rzdzenia Hochlandem. Hochland to maa, ale dumna prowincja, synca ze swoich myliwych i przepatrywacz. Tradycyjn potraw jest tu pieczona dziczyzna znana w caym Imperium, cho smakosze twierdz, e nadal najlepiej smakuje przyrzdzana pod nocnym niebem Hochlandu. Mieszkacy tej prowincji uznawani s za ludzi lojalnych, dzielnych i zgodnych, a tak e najbardziej otwartych i przyjacielskich spord wszystkich obywateli Imperium. Wiedzc, e ziemie Hochlandu nie nadaj si do prowadzenia zakrojonych na szerok skal upraw rolnych lub hodowli byda, mieszkacy prbuj w inny sposb zachci kupcw i wdrowcw do odwiedzania prowincji i pozostawiania tu gotwki. W wikszoci miast i wiosek mo na znale kaplice kilku kultw, a wiele osad chlubi si miejscami objawienia cudw, oferujc na sprzeda bogosawione relikwie. Dla wygody podr nych, wzdu drg rozsiane s ufortyfikowane zajazdy dla powozw, a niektre zostay wykupione przez kompanie powozowe: Biegncy Wilk i Tunel. Hochlandczycy uwielbiaj owiectwo w ka dej formie, wesoe ballady i opowieci o wiernoci i niezomnej przyjani. S tak e znani z tego, e atwo nci ich ka da okazja do niewielkiego choby polowania. Niektrzy ludzie szepcz tak e, e przyjazna natura Hochlandczykw wynika bardziej z ich naiwnoci ni wrodzonej dobrotliwoci. Kr y mnstwo artw o m czyznach, ktrzy kochali swoje uki i muszkiety bardziej od wasnych on, cho wikszo tych opowieci jest zbyt wulgarna, aby je przytacza w towarzystwie. Ambicje Hochlandczykw w zakresie doskonalenia swojej sprawnoci owieckiej doprowadziy do utworzenia regimentw wyposa onych w doskonae muszkiety. Hochlandczycy chlubi si, e ich dusza sprzeciwia si wszelkim oznakom tchrzostwa, pozostaj wiern Imperium a do mierci.

HISTORIA & POLITYKA:przymierzy - Hochlandczyk z muszkietu swego przymierzy, miejc si uderzy! - Nie zarobisz na obieraniu zielonych jabek! (Okrelenie nieopacalnego zadania. Pochodzi z imperialnej praktyki wypacania maej nagrody za zabite orki i gobliny.) W Hochlandzie, prowincji od lat zwanionej z Ostlandem, bardzo popularne s niepochlebne przysowia opisujce wschodnich ssiadw: - W Ostlandzie czego by nie posia i tak zodzieje si urodzi! - Ostlandczyk ssiadowi w szkod wlezie wszystko zupi i zabierze! - Hojny jak Ostlandczyk! (Przysowie wymiewajce przesadn, wedug Hochlandczykw, oszczdno mieszkacw Ostlandu.)- Z Ksigi Przysw & Powiedze, spisanej przez Alfreda Weltbohrera Baronia Hochlandu jest jedn z najmniejszych prowincji Imperium, silnie zwizan z Talabheim. Hochland jest formalnie zarzdzany przez szybko tracca na znaczeniu i sile Hildegard von Aussen-Hochen. Baronowa zamieszkuje Bergsburg, le c w pnocno-zachodniej czci prowincji stolic Hochlandu. Bergsburg podobnie jak baronowa, traci sw pozycj na rzecz szybko rozwijajcego si, le cego w poudniowozachodniej czci prowincji miasta Hergig, ktrym wada Hrabia Aldebrand von Ludenhof, nie ukrywajcy pragnienia zdobycia dla swego syna Konrada tytuu Elektora prowincji. Rd von Ludenhofw wspierany jest przez zamieszkujcych Hergig kupcw, ktrzy zdominowali ju poudniowy i wschodni rynek, oraz bezpardonowo d do przejcia pozostaej czci zyskw pyncych z handlu hochlandzkim drewnem. Pki co Hrabia nie wykonuje otwarcie adnych wrogich ruchw, zwiksza liczebno oraz jako wyposa enia armii przebywajcej w poudniowym Hochlandzie oraz nawizuje kontakty z Zakonami Rycerskimi stacjonujcymi w granicach landu. Charakterystycznym i rozpoznawanym w caym Imperium elementem hochlandzkiej armii jest Muszkiet Hochlandzki. Bro zostaa skonstruowana przez Leona Todmeistera, rusznikarza, ktrzy przerobi u ywany przez hochlandzkich myliwych strzelb na pot ny, posiadajcy daleki zasig i ogromn si ra enia muszkiet. Istniej dwa gwne powody, dla ktrych Hrabia powstrzymuje si przed otwartym atakiem na Bergsburg. Pierwszym, mniej znaczcym jest bardzo mody wiek syna hrabiego, Konrada. Drugim, s napite stosunki pomidzy Hochlandem a rzdzonym przez rd Tasseninckw Ostlandem. Wielki Ksi Hals von Tasseninck na nowo rozpta spr o wschodni granic Hochlandu, i tylko bezporednia reakcja Talabheim, ktrego Hochland jest stronnikiem, oddalia na pewien czas grob otwartej wojny. Mimo to, rzek Ostfluss niemal ka dego miesica przekraczaj grupy zbrojnych su cych zarwno Wielkiemu Ksistwu Ostlandu jak i baronii Hochlandu, a le ce na granicy osady kilkakrotnie zmieniay swych panw. Hrabia von Ludenhof nie anga uje si w spr z Ostlandem, aktywnie walczy natomiast z banitami i bydokradami zamieszkujcymi Drakwald, czym zyskuje sobie sympati chopw i mieszczastwa. W caej prowincji opowiadana jest pochodzca sprzed dekady historia, kiedy to wojska Hrabiego rozbiy w bitwie dowodzon przez Wojownika Chaosu Khorna hord zwierzoludzi. Po zwycistwie, hrabia przekaza cz swych prywatnych funduszy na odbudow farm zniszczonych przez zwierzoludzi. A na zarzuty Hrabiny o kupowanie sobie mioci poddanych, odpowiedzia, e nie uczyni nic ponad to, czego oczekuje si od dobrego wadcy.

WARHAMMER FRP - 1033

JZYK:Mieszkacy Hochlandu s znani ze swojego otwartego i wesoego sposobu mwienia. Ich akcent jest niezbyt zauwa alny, a w zdania wplataj zwykle odniesie do wiata zwierzat.

RELACJE Z SSIEDNIMI PROWINCJAMI:Pomidzy kultywujcym wiar w bogw pnocy Hochlandem, a prosigmaryckim Ostlandem od wiekw panuj napite stosunki, ktre pogorszyy si jeszcze po tym, jak Wielki Ksi Hals von Tasseninck ponownie rozpta spr o wschodni granic Hochlandu. Obecnie na pograniczu obu prowincji dochodzi do sporadycznych star, a mieszkacy pograniczych osad yj w strachu przed otwart wojn. Hochlandczycy, w yach ktrych pynie tak e krew zamieszkujcych Wielki Las Taleutenw, od wiekw utrzymuj dobre relacje z mieszkacami Talabecklandu i Talabheim. Wsplne korzenie, a tak e kult bogw pnocy sprawi, e prowincje s ze sob silnie zwizane i czsto wspieraj si w czasie politycznych rozgrywek. Hochland utrzymuje stosunkowo dobre relacje z le c na zachodzie prowincj Middenland oraz miastem-pastwem Middenheim. U podstaw sojuszu pomidzy prowincjami le y wsplna niech do prosigmaryckiego Ostlandu i Stirlandu oraz bardzo silna wiara w Bogw Pnocnych.

NIELUDZIE W HOCHLANDZIE:W pnocnej czci prowincji, mo na spotka krasnoludy zamieszkujce nieliczne, poo one w Grach rodkowych kopalnie. Elfy wystpuj rzadko, i cho podobno wrd gstwin Drakwaldu maj swoj osad, to wikszo napotkanych czonkw Starszej Rasy stanowi awanturnicy i wdrowcy zmierzajcy do ktrego z pastwmiast. Nizioki tak e nie stanowi licznej grupy i mo na je spotka niemal wycznie w Bergsburgu lub Hergig, gdzie pracuj dla szlachty i bogatych kupcw.

RELIGIA:Dominujcym w Baronii Hochlandu jest Kult Taala & Rhyi oraz Sigmara, jednak kontakt z podr nymi i kupcami korzystajcymi ze Starej Lenej Drogi zapewni Ulrykowi popularno na zachodzie i pnocnym wschodzie. Tak e Kult Shallyi posiada w prowincji do silne wpywy.

BARWY PROWINCJI:Czerwie i ziele s od wiekw tradycyjnymi, u ywanymi przez szlacht i armi, kolorami prowincji.

ZNACZCE MIEJSCA:BERGSBURG: Bergsburg, stolica Hochlandu, poo ony jest pomidzy rosncym na poudniu lasem Drakwald a wyrastajcymi na pnocy Grami rodkowymi, w ktrych bierze swj pocztek przepywajca przez miasto rzeka Drakwasser. Gwatowne i spienione wody rzeki pynce z gr wskim korytem wlewaj si do miasta wysokim wodospadem, by pord murw miejskich uspokoi swj bieg. Od poo onego w centrum Bergsburga portu, a do le cego na poudniu Talabecku, gdzie Drakwasser ma swoje ujcie, rzeka jest eglowna dla du ych odzi i statkw. GRUYDEN: Zamieszkane przez sync z pobo noci rodzin Awerbachw, wioska Gruyden usadowia si u pod murami miasta Hergig. Pomidzy domami i charami mieszkacw wznosz si wspaniae kaplice wszystkich gwnych bogw Imperium, wrd ktrych najwiksze powicono Sigmarowi oraz Taalowi & Rhyi. Awerbachowie nie aowali wydatkw i wiele otarzy w kaplicach zostao wyo onych zotem i ozdobionych kamieniami szlachetnymi lub pszlachetnymi, a okna zdobi pikne witra e. Sami ludzie nie czuj zawici wobec bogactwa zgromadzonego w tych wityniach, gdy wioska jest synna w caym regionie, a oni rwnie korzystaj ze zwikszonej iloci pielgrzymw i wiernych. Poza tym s przekonani, e bogowie strzeg ich wioski. Cudowne kaplice sprawiy, e Gruyden stao si popularnym celem pielgrzymek, ale wikszej sawy przysparza tutejsze Wieszcz. Klaus Homstedt to sdziwy mdrzec, ktry twierdzi, e ma ponad 100 lat. Mieszka w chacie w pobliskim lesie i przybywaj do niego ludzie z caego Imperium, liczc na posuchanie i proroctwo. Wieszcz przyjmuje goci, kierujc si niezrozumiaymi przesankami. Prosty chop ma takie same szanse otrzyma posuchanie, jak sam Elektor, a wielu znamienitych przybyszw zostao odprawionych z niczym. Same proroctwa s zagadkowe, a ich znaczenie staje si oczywiste dopiero po fakcie. Mimo to, sawa Homsteada rozciga si na cay Hochland. HERGIG: Hergig to siedziba rodu Ludenhofw, a tak e pot na forteca. Dziki bliskiemu ssiedztwu kamienioomw, miasto jest w trakcie przebudowy, ktrej celem jest postawienie nowoczesnych budowli z kamienia i cegy. Nad caoci prac czuwaj in ynierowie i kamieniarze z tutejszej dzielnicy krasnoludw. Tutaj tak e znajduje si most zwany Bram Wschodu, ktry stanowi gwn przepraw przez rzek i z tego wzgldu jest miejscem licznych bitew midzy wojskami Ksi t Ostlandu i Hochlandu.

1034 - WARHAMMER FRP

INDEKS MIEJSCOWOCI BARONII HOCHLANDU:NAZWA OSADY WIEL KO1 WADCA2 POPULACJA3 5774 97 41 23 900 80 49 857 60 57 50 43 60 908 50 39 4202 80 95 ZAMO MO NO4 3 2 3 1 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 1 4 3 2 DOCHODY GARNIZON/ MILICJA5 UWAGI

BARONIA VON AUSSEN-HOCHEN BERGSBURG MS Baronowa Hildegarda Ahresdorf Garssen Wahnsinnigen Krudenwald Semigerholz Hovelhof Heedenhof Barwedel Esk Gerzen Langwiese Steinigfurt W W W MM W W MM W W W W W Baronowa Hildegarda Baronowa Hildegarda Baronowa Hildegarda Baronowa Hildegarda Baronowa Hildegarda Baronowa Hildegarda Baronowa Hildegarda Baronowa Hildegarda Baronowa Hildegarda Baronowa Hildegarda Baronowa Hildegarda Baronowa Hildegarda Hrabia Hergard Hrabia Hergard Hrabia Hergard Hrabia Aldebrand Hrabia Aldebrand Hrabia Aldebrand

HRABSTWO VON TUSSEN Tussenhof MM Harferfachre W Luthorst W HRABSTWO VON LUDENHOF Hergig MS Dunstigfurt W Gruyden W

BARONOWA HILDEGARDA VON AUSSEN-HOCHEN administracja, handel 50b/350c Stolica Hochlandu. Most nad rzek Drakwasser. drewno, rybowstwo Prom na rzece Drakfluss. rybowstwo, uprawy 6c Prom na rzece Drakfluss. dofinansowanie drewno, zajazd 2b/8c drewno, zajazd 4b/15c drewno, owiectwo, rybo4b Most nad rzek Drakwasser. wstwo drewno, rybowstwo, 4b/6c Most nad rzek Flaschgang. zajazd drewno, zajazd 3b/6c rudy metali Kopalnia miedzi. U podmurza Heeden10c hof. rybowstwo 2b/3c rybowstwo drewno, rybowstwo 1b/4c Prom na rzece Drakwasser. HRABIA HERGARD VON TUSSEN drewno, rybowstwo 15b Prom na rzece Flaschgang i Talabeck. drewno, rybowstwo 5b Prom na rzece Talabeck rybowstwo Prom na rzece Flaschgang. HRABIA ALDEBRAND VON LUDENHOF drewno, handel 10a/100b/400c drewno, rybowstwo, 2b/8c uprawy uprawy 10c Most nad rzek Ostfluss. Prom na rzece Dunstigwasser. Wspaniae kaplice wszystkich gwnych bstw Starego wiata. Dom 100 letniego Wieszcza z Gruyden. U podmurza Hergig. U podmurza Hergig. U podmurza Hergig. Prom na rzece Ostfluss.

Muden W Hrabia Aldebrand 65 2 drewno, owiectwo 6c Stocke W Hrabia Aldebrand 98 2 drewno, owiectwo 10c Vordf W Hrabia Aldebrand rybowstwo, uprawy 40 2 4c UWAGI: 1 - Osady oznaczona nastpujco: Miasto (M), Miasto-Pastwo (MP), Miasteczko (MS), Mae miasteczko (MM), Wioska (W), Zamek (Z). 2 - Wadca oznacza tu suzerena prowincji. W miastach funkcjonuj rwnie rady miejskie; w wioskach za wadz sprawuj mniej lub bardziej formalne rady starszych. 3 - Podana warto okrela ludno zobowizan do pacenia podatkw, nie uwzgldnia przyjezdnych, ebrakw, zodziei itd. Aby otrzyma cakowit liczb przebywajcej w osadach ludnoci nale y pomno y t warto przez modyfikator zamo noci. 4 - Zamo no osad uszeregowano w kolejnoci od 1 (ubstwo) do 5 (bardzo bogata). 5 - Garnizon oznacza liczb zawodowych onierzy, stacjonujcych w osadzie, milicja za - liczb ochotnikw lub poborowych, pilnujcych przestrzegania prawa. Cyframi oznaczono jako (wyszkolenie i wyposa enia) oddziaw: a - doskonaa, b - przecitna, c - saba. Mieszkacy wiosek zarabiaj w inny sposb, ale wielu z nich mo na w razie potrzeby szybko powoa pod bro.

WARHAMMER FRP - 1035

1036 - WARHAMMER FRP

KRAINA ZGROMADZENIA:N AZWA OFICJALNA: Wielkie Ksistwo Krainy Zgromadzenia lub Zgromadzenie WADCA: Ksi -Elektor Hisme M ny, Starszy Krainy Zgromadzenia RZD: demokracja reprezentantw, wybierana rada i zgromadzenia wiosek/miast STOLICA: Eicheschatten TRADYCYJNE BARWY PROWINCJI: ziele i biel/srebro GWNE TOWARY EKSPORTOWE: tyto, piwo, marynowane miso i ryby, sery

KRAINA:Ziemie Krainy Zgromadzenia s uznawane za najbardziej yzne w rodkowej czci Imperium. W jej skad wchodz dawne tereny Averlandu i Stirlandu, wyrwane spod wadzy elektorskiej przez Imperatora Ludwiga Grubego i tworzce prowincj rzdzon przez nizioki. Mieszkacy Zgromadzenia wiod spokojny ywot. Chc mie jak najmniej do czynienia z zewntrznym wiatem. Kraina Zgromadzenia jest jednak formalnie czci Imperium, a wybrany Starszy Niziokw posiada prawo gosu podczas Elekcji Imperialnej, a tak e zasiada w radzie Imperatora. Mimo to nizioki raczej stroni od wielkiej polityki i rzadko podr uj poza granice Krainy Zgromadzenia. Kraina Zgromadzenia to agodne pagrki poronite trawami, ktre wznosz si stopniowo a do Wzgrz Zieleniska na poudniowym wschodzie, gdzie uprawiane s synne gatunki ziela fajkowego, takie jak Czerwone Dymne, Wyborna Mieszanka Averska, oraz niezwykle mocny Zadymiacz. Wikszo terenu jest otwarta, z rozproszonymi skupiskami dbw, bukw, wizw i wierzb wzdu brzegw rzek. Warte wzmianki s tylko dwa lasy: pice Drzewa i tajemniczy Las Altern. Chocia prowincja jest nawadniana tylko w poudniowej czci przez Aver i jego dopywy, czste opady zapewniaj regularne i obfite zbiory w caej Krainie. Kraina Zgromadzenia jest podzielona na trzy gwne regiony. Na poudniowym zachodzie rozciga si Marchia Averu, niegdy bogata baronia Averlandu. Wedug starym opowieci, ludzie z Marchii Averu zostali zmuszeni do opuszczenia tych ziem przez uzbrojone oddziay Imperatora, gdy Ludwig przekaza teren niziokom. Do dzi mo na tam odnale zrujnowane fundamenty starych zamkw, ktrych kamienie zostay ju w wikszoci wykorzystywane przy budowie nowych domw. Nizioki potwierdzaj, e to byy niegdy ludzkie osady. Chocia jest prawd, e niektre pomniejsze rody z Averlandu roszcz sobie prawa do obszarw Marchii Averu, niewielu traktuje to powa nie. Od czasu do czasu ludzie l nawet petycje do Imperatora, aby przywrci ich wasno, ale jak dotd wszystkie te dania byy skrupulatnie odnotowywane a potem szybko zapominane. W Marchii Averu dominuj trzy miasta: Sevarapfel na zachodzie, Eisamholz w centrum (cho formalnie nie nale y do regionu) oraz Dreiflussen na poudniowym wschodzie. Ze wzgldu na bli sze zwizki kulturowe z Averlandem ni z innymi regionami, powszechny jest tu wypas wielkich stad owiec i kz, natomiast zachodnie rubie e syn z jaboniowych sadw. Na pnoc od rzek rozciga si Dawny Stirland, obszar Krainy Zgromadzenia, ktry by niegdy czci Wielkiego Hrabstwa Stirlandu. Na tym terenie uprawy rolne ssiaduj z zagajnikami oraz niewielkimi bagnami i jest to najbardziej yzna cz Krainy Zgromadzenia. Prowadz do niej dwie drogi, ale adna nie przebiega przez cay region. adna z tych drg nie wyglda na gwny trakt prowincji i faktycznie wikszo podr nych stanowi chopi, pasterze i kupcy wybierajcy si na targ. W gbi Krainy Zgromadzenia transport odbywa si po starych drogach dla powozw lub na przeaj. Poudniowo-wschodni region, ograniczony przez zaom Averu na pnocy i graniczcy z Averlandem jest nazywany Ksistwem na Ugorze. To tytu nadany przez averlandzkiego wadc z XI wieku, ktremu nigdy nie udao si wyhodowa tutaj czegokolwiek wartociowego. Zniechcony, sprzeda region niziokom, wkrtce po tym, jak Imperator Ludwig stworzy Krain Zgromadzenia. Nizioki jednak e poznay si na dobrej glebie i wiedziay, jak j wykorzysta. U ywajc nasion tytoniu, ktry uwielbiay, ale ktry wyrasta kaprynie gdziekolwiek indziej, obsiay pola wzdu rzeki i w dolinach tak gsto, e dzi ten obszar jest znany pod nazw Zielenisko i dostarcza wikszoci upraw przeznaczonych na sprzeda . Wadze Krainy tak bardzo chc zwikszy swj udzia na rynku tytoniu, e wysyaj kupcw na dugie wyprawy po caym Imperium, aby rozdawali darmowe prbki. Maj nadziej, e zachwyceni nabywcy bd chcieli zapaci za wicej. Kraina Zgromadzenia synie z piknych krajobrazw. Pozornie wydaje si, e ten pagrkowaty i yzny kraj jest prawdziwym rajem. Faktycznie jednak, u jego granic czyha miertelne zagro enie. W cigu minionych lat nizioki czsto musiay mierzy si z grob nieumarych z Sylvanii oraz najazdami orkw i goblinw z Gr Kraca wiata.

LUDNO:Nigdy nie syszaem o takim miejscu. To cz Imperium? Naprawd? I kto tam rzdz nizioki? A kto wpad na tak durny pomys?- wissenlandzki oberysta gospodarzy mieszkajcych wzdu traktw, o ile przynosz ze sob plotki, pienidze lub jedzenie. A najlepiej wszystkie te trzy rzeczy. W opinii ograniczonych mieszkacw Imperium, nizioki to kucharze lub zodzieje - albo wykonuj obie te profesje naraz - cho jest to do niesprawiedliwy osd, oparty o zaledwie dwie charakterystyczne cechy niziokw. Pierwsz z nich jest bezdyskusyjna umiejtno przyrzdzania wspaniaego posiku z niemal dowolnych skadnikw. Druga to ich niezwyky sposb traktowania wasnoci prywatnej. Wikszo niziokw wychowaa si w komunie, skadajcej si z rodzestwa, ciotek, wujw, szwagrw, krewnych, pociotkw i kuzynw przez ma estwo. Praktyka swobodnego po yczania dowolnych rzeczy jest gboko zakorzeniona w naturze niziokw. W kocu, skoro wszyscy nale do rodziny, po co pyta ich o zgod? Oczywicie, e pozwol po yczy. Te dwie cechy doprowadziy do pokutujcego poza Krain Zgromadzenia przekonania, e nizioki nadaj si tylko jako pomoc kuchenna, ktrej jednak trzeba stale pilnowa, zwaszcza jeli chodzi o srebrn zastaw lub sztuce. Nizioki w Krainie Zgromadzenia uwielbiaj witowanie i przyjcie, ktre przeamuj rutyn wiejskiego ycia. W cigu roku organizowanych jest kilka wit: w rodku lata i zimy, podczas przesile wiosennego i jesiennego, lecz najwa niejszym jest wielkie wito kultury niziokw, Tydzie Ciasta (od 1 do 8 Erntezeit). Wikszo niziokw nie czeka jednak oficjalnych wit, gdy ka dy wieczr nadaje si do zabawy. Oprcz jedzenia i picia (oraz picia i jedzenia), podczas wit niziokw odbywaj si tace wok tyczki lub ogniska. Zwykle tancerze dziel si wedug pci (przynajmniej na pocztku), gdy modzi m czyni i kobiety staraj si przypodoba sobie nawzajem. Popularne s tak e wycigi. Nizioki s zbyt niskie, aby dosiada koni, wic organizuj wycigi biegaczy przez pola i potoki oraz zagajniki. Zwycizca otrzymuje wst k do wosw od niewiasty zwanej Krlow wita. Ostatni na mecie jest zwykle wrzucany do pobliskiego stawu. Nizioki s ludem o silnie rozwinitych wizach rodzinnych. Wieloosobowe rodziny mieszkaj w rozbudowanych kompleksach jam i tuneli lub w wysokich, wielopitrowych domach. Wszystkie nizioki s zapamitaymi zbieraczami. Cae skrzyda swoich domostw przeznaczaj na przechowanie stosw rupieci i starych pamitek, ktre zawalaj nory a po sufit. Jednoczenie nale y podkreli, e nizioki s wyjtkowo pomysowe, robic dobry u ytek nawet z najbardziej bezwartociowych przedmiotw.

Nie do problemw, gdy si ich wpuci do spiarni, ale trzeba byo jeszcze da im gos elektorski? Nie lepiej wysa tam szczuroapw?- Steffan Huttsohn

kucharzami Wszyscy Duzi Ludzie myl, e jestemy kucharzami albo zodziejami. To nieprawda, powiadam! Czy nie mamy praw obywateli Imperium? Czy nizioki nie s jednym ludem?- Eric Zieledymny Lud Krainy Zgromadzenia to nizioki - nie s ludmi w cisym rozumieniu, lecz ras o wysokoci mniej wicej poowy czowieka, ktra niemal zawsze bya ju obecna na terenach, na ktre przybyway ludzkie plemiona. Krasnoludy zapisay, e plemi bezbronnych czeczyn, ktre najpierw uznalimy za dzieci podr owao z grupami ludzi przemierzajcymi Gry Kraca wiata. Z drugiej strony, niektrzy imperialni uczeni sdz, e nizioki s ras ludzi poddanych eksperymentom przez Veren, w celu znalezienia sposobu na powstrzymanie Chaosu, podczas gdy inni gosz, e Ranald stworzy nizioki w ramach dziwacznego artu. Bez wzgldu na to, co mwi inni, nizioki powiadaj po prostu, e s takie, jakie zawsze byy i ten fakt w zupenoci je zadowala. Kraina Zgromadzenia jest rzadko odwiedzana przez mieszkacw innych prowincji, bowiem niewielu z nich potrafi wytrzyma z Niziokami. Przybysze czsto mwi o ich podstpnej i skrytej naturze, jednak jeszcze czciej wychwalaj bardzo charakterystyczne skonnoci do kpin, dobrej zabawy i podtrzymywania wizw rodzinnych. Szczeglnie serdecznie witane s nizioki powracajce do domw w Krainie. Jako lud lubicy proste, wiejskie ycie, nizioki cechuj si rozsdnym podejciem do przyziemnych (czyli najwa niejszych) kwestii. Lubi wic smaczne jedzenie, mocne napitki i dobry tyto oraz konwersacj, od ktrej odpadyby uszy marienburgskiemu marynarzowi. Nizioki nie maj nic przeciwko rozprawianiu z nieznajomym o nocnych swawolach swojej wasnej ciotki, nie pomijajc adnych szczegw. To tak dla zabicia czasu, wiecie Uwielbiaj dobr pogawdk, a przybysze s mile witani przez

WARHAMMER FRP - 1037

HISTORIA & POLITYKA:W Imperium panuje powszechne przekonanie, e nizioki z zasady nie mieszaj si w polityk, a Ksi -Elektor Zgromadzenia niemal zawsze popiera panujcego Imperatora. Za dowd takiej postawy uwa a si pokojow natur niziokw, wszak umiejtnoci bojowe niziokw to temat wielu artw wrd ludzi. Prawda jednak jest nieco inna. W obronie swojej ojczyzny - lub dzielnic w obrbie ludzkiego miasta - agodne nizioki mog sta si agresywne i miae. Za Ksi -Elektor Krainy Zgromadzenia zobowizany jest do corocznego wystawiania kontyngentu niziokw. onierze ci skutecznie su w Armii Imperialnej jako niedocignieni zwiadowcy i przepatrywacz.

JZYK:By mo e ze wzgldu na wrodzone poczucie niezale noci, nizioki na wiele sposobw zmieniy i przystosoway mow imperialn do wasnych potrzeb. Szybko wypowiadane, niewyrane sowa i mieszanie r nych akcentw sprawia, e reikspiel u ywany w Krainie Zgromadzenia bywa cakowicie niezrozumiay. Nizioki stosuj wiele okrele gwarowych, ktre zreszt zmieniaj znaczenie z roku na rok. Podobno jedn z odmian tej mowy jest argon ludzkich zodziei, co dodatkowo przyczynia si do powstania plotek o zodziejskiej naturze niziokw.

RELACJE Z SSIEDNIMI PROWINCJAMI:Relacje pomidzy Zgromadzeniem a Averlandem i Stirlandem, pomimo usilnych stara niziokw, nie nale do serdecznych. Averlandczycy wci roszcz sobie pretensje do le cej w Krainie Zgromadzenia Marchii Averu. Za mieszkacy Stirlandu roszcz sobie prawa do ziem poo onych na pnoc od Averu. Wedug powtarzanych od wiekw opowieci, ludzcy mieszkacy zostali zmuszeni do opuszczenia ziem przez uzbrojone oddziay Imperatora Ludwiga Grubego, ktry przekaza teren niziokom. Nizioki postrzegaj Sylvani gwnie jako zagro enie i niebezpieczestwo, oraz krain wampirw, ktrzy przed wiekami niemal rzucili Imperium na kolana.

RELIGIA:Nizioki czcz bstwa Imperium, a w szczeglnoci Sigmara, ktry jest wysawiany jako jeden z ich wielkich obrocw Nie istnieje jednak aden zapis wiadczcy o tym, aby Sigmar kiedykolwiek o nich wspomia, nie mwic o ocaleniu ich przed czymkolwiek. Maj tak e wasnych bogw, ale oddaj im cze w sposb znacznie swobodniejszy ni hod przejawiany przez ludzi, krasnoludy, a nawet elfy. Esmaralada to bogini domu i ogniska domowego, na ktrej cze odbywa si Tydzie Ciasta. S jednak inni: Merrill, stra nik osad i m Esmeraldy; Fineas, patron ziela fajkowego z wiecznie penym kapciuchem; Josias Wieniak, ktry umie przewidzie pogod i potrafi uprawia roliny nawet na suchym piasku; a tak e Hiacynta, bogini podnoci i poogu. S te inni bogowie wyznawani przez nizioki, ale niezbyt jasno opisani i mao znani obcym.

BARWY PROWINCJI:Ziele i biel/srebro s od wiekw tradycyjnymi, u ywanymi przez szlacht i armi, kolorami prowincji.

ZNACZCE MIEJSCA:EICHESCHATTE: Stolica Krainy Zgromadzenia na pierwszy rzut oka wyglda bardzo skromnie. Pod du szej obserwacji to wra enie tylko si pogbia. Siedziba Starszego Krainy Zgromadzenia - co jest tytuem preferowanym przez nizioki, bowiem Wielki Ksi brzmi zbyt napuszenie - Eicheschatten to zbiorowisko krtych uliczek, poo one niedaleko brzegu Aver. Domy i dworki z rozlegymi ogrodami na tyach mieszaj si swobodnie z kuniami i innymi budynkami u ytecznoci publicznej, nad ktrymi zwykle mieszcz si rodzinne kwatery mieszkalne. Nizioki uwielbiaj jasne kolory, wic budynki s zwykle pastelowe i tak jaskrawo ozdobione, e przybysze zaczynaj si zastanawia, czy gospodarze nie maj problemw ze wzrokiem. Wszystkie budynki s wznoszone w skali przystosowanej do potrzeb niziokw, cho gospody maj specjalne sale przeznaczone dla wy szych goci. Rezydencja Starszego jest usytuowana w centrum miasta, w pobli u publicznego parku. Chocia oficjalnie nosi nazw paacu, budynek jest zwykym, dwupitrowym domem z drewna, z dachem pokrytym darni - i jeli trawa za bardzo odronie, czasami pasie si na nim koza. Sala tronowa to prosta, ale wygodna izba, w ktrej Starszy podejmuje swoich oficjalnych goci. Podobno Magnus Pobo ny zatrzyma si tu w drodze na wojn w Kislevie i jak gosi opowie, wyspa si najwygodniej w caym swoim yciu. Sam Starszy Hisme rzadko tu jednak przebywa. Jest wdowcem i dom wydaje mu si zbyt du y jak na jego potrzeby. Woli mieszka w swoim gospodarstwie na wsi, gdzie mo na troch uczciwie popracowa, rozrusza koci i wyj na wie e powietrze! Pomimo zudnych pozorw, Eicheschatten to jednak orodek wadzy, gdzie raz na trzy lata zbiera si Generalne Zgromadzenie. Jest otwarte dla wszystkich niziokw, bez wzgldu na to, czy yj w Zgromadzeniu, czy gdzie indziej. Nizioki decyduj o kwestiach polityki prowincji, uchwalaj niezbdne prawa, wybieraj Starszego na nastpne trzy lata (wybierali Hisme przez ostatnie dziesi Zgromadze, cho teraz Starszy myli o emeryturze) i dobrze si bawi w towarzystwie starych przyjaci, wymieniajc si przepisami na jabecznik i r ne potrawy. Generalne Zgromadzenie dziaa tak e jako ostatnia instancja sdowa, gdzie chiwane s sprawy, ktrych nie udao si rozstrzygn na poziomie lokalnym. Wikszo z nich to spory 1038 - WARHAMMER FRP dotyczce praw do ziemi i wody, albo niespaconych dugw. Czasami jednak e przestpstwo jest powa niejsze. Morderstwa, cho niezwykle rzadkie, zdarzaj si i tutaj. Chocia kodeks Imperium przewiduje egzekucj zabjcy przez powieszenie, nizioki zwykle stosuj wieczne wygnanie - pod kar ukamienowania, jeli wygnaniec kiedykolwiek powrci. Taki wyrok musi zosta potwierdzony przez Generalne Zgromadzenie. Ludzie lub inni przedstawiciele obcych ras, uznani za winnych powa nych zbrodni, s przekazywani wadzom Averlandu lub Stirlandu, aby zostali osdzeni wedug prawa imperialnego. GIPFEL: Ta maa wioska w sercu Zieleniska jest wa nym orodkiem uprawy tytoniu w Krainie Zgromadzenia. W osadzie jest tylko kilka budynkw, midzy innymi kunia i stragan kowala, publiczne magazyny, maa witynia Sigmara oraz wszystkich bogw niziokw, a tak e domy miejscowych gospodarzy. Karczma Pod Trzema Kkami z Dymu funkcjonuje jako miejsce spotka zgromadzenia wiejskiego, otwartego dla wszystkich dorosych. Wacicielem jest bogaty nizioek, Dagobert Wrzosowy, ktry posiada liczne gospodarstwa rozsiane po caym Zielenisku i wydzier awia je innym. Stary Dag jest uznawany za najbardziej wpywowego nizioka na poudnie od Aver. Niewielu omiela mu si przeciwstawi. Gipfel to spokojna wioska, nie liczc pnego lata i wczesnej jesieni, gdy nadchodzi pora niw. Wwczas przybywaj tu liczni kupcy, nawet z Nuln i Kisleva, aby wzi udzia w aukcjach cennego ziela. Gocie wypeniaj ca gospod i wszystkie wolne pokoje. Chocia wie nie jest jedynym orodkiem handlu tytoniem w regionie Zieleniska, jest najbardziej popularnym i tu nale y szuka najlepszego ziela. Gipfel ma tak e mroczny sekret: wioska i wszyscy, ktrzy w niej mieszkaj lub s od niej zale ni, pozostaj pod cis kontrol Dagoberta Wrzosowego, ktry wrci z Kisleva po kilkunastu latach poszukiwania przygd i zacz skrycie naucza o potdze kultu podnoci, o ktrym dowiedzia si w gbi Kisleva. Na pocztku zyska jedynie kilku wspwyznawcw, przyjaci i ssiadw, ktrzy przyczyli si do niego. Ich rytuay byy odprawiane w najgbszym sekrecie,

ale moc nowej wiary wydawaa si oczywista, sdzc po obfitych zbiorach, lepszych ni inne w tej okolicy. Wkrtce cay region nale a ju do Starego Daga, a obszar wok Gipfel sta si synny z najlepszego tytoniu w Krainie Zgromadzenia. Jest jednak cena tego sukcesu. Tajemniczy duch, ktrego kult sprowadzi Dagobert, domaga si ywej ofiary z inteligentnej istoty. Na pocztku ofiarami byy nizioki, ale potem Dagobert stwierdzi, e atwiej bdzie wybiera kogo spord kupcw i innych goci odwiedzajcych Gipfel podczas sezonu niw. Najlepiej kogo z bardzo daleka, aby jego zniknicie dao si atwo wyjani. Stojc przed ca wiosk, dokadnie o pnocy Dagobert zarzyna ofiar na polu, pozwalajc krwi wsika w ziemi. Potem grzebi ciao pod jednym ze wsplnych magazynw, natomiast rzeczy osobiste ofiary s rozdzielane midzy wieniakw. Jak dotd ten proceder przebiega bez zakce, a duch - czymkolwiek jest - dobrze nagradza swych wyznawcw. LAS ALTERN: W pobli u Eicheschatten, po obu stronach drogi do Heukern rozciga si Las Altern, zwany tak e Star Kniej, pasmo dbw, klonw, brzz i kasztanowcw. To wszystko, co pozostao z lasu, jaki niegdy pokrywa ca Krain Zgromadzenia. W czasach przed zao eniem Imperium i na dugo potem las by znany z tego, e nawiedzay go duchy Dawnych Dziejw - tajemnicze, krwio ercze duchy zapomnianej religii. Nawet teraz Las Altern uwa any jest za przeklte miejsce. Wielu mieszkacw Zgromadzenia twierdzi, e las jest nawiedziony, a podczas mglistych nocy sycha dobiegajce z jego gbi dziwne odgosy. Ci, ktrzy wchodz do lasu, rzadko go opuszczaj, albo wracaj niespena rozumu. Niegdy, jak twierdz waciciele gospody Pod Rozemianym Krlikiem na zachodnim kocu lasu, dua grupa myliwych w towarzystwie prezbitera Sigmara zapucia si w kniej, obiecujc powrci z gow bestii, ktra musiaa by przyczyn tych dziwnych wydarze. Tydzie pniej powrci samotny wierzchowiec, rany i sposzony. Trzeba go byo dobi. Nie byo innego ladu po wyprawie owieckiej. Nadal jednak trwa ruch wzdu starej drogi, ktra przebiega przez las. Popularny przesd gosi, e jeli podr ny bdzie trzyma si drogi i przejedzie przez las przed zapadniciem nocy, bdzie bezpieczny. Wdrowcy, ktrych zmierzch zaskoczy w lesie, rozbijaj wic obozowiska na trakcie, ale niewielu pi w tak noc. Z tego wzgldu gospody na obu kocach drogi przyjmuj wszystkich podr ujcych przez

Las Altern. Na wschodnim skraju znajduje si gospoda Pod Czerwonym Jeleniem, nale ca do tego samego klanu, ktry prowadzi gospod Pod Rozemianym Krlikiem. Waciciele obu zajazdw zaprzeczaj oskar eniom o prowadzenie zakadw, komu uda si przejecha przez las. SEVARAPFEL: W pobli u miejsca, gdzie Aver wpywa do Averlandu, znajduje si wioska Sevarapfel, nazwana tak ze wzgldu na synne sady jaboni, ktre rozcigaj si na dugie kilometry wok wioski, po obu stronach rzeki. Sevarapfel utrzymuje bliskie zwizki z Tenneck, najbli szym stirlandzkim miastem, stanowicym podstawowy rynek zbytu owocw. Oprcz tego czerpie dochody z niewielkiego portu, ktry obsuguje ruch odzi rzecznych w Krainie Zgromadzenia. Spord wszystkich osad Zgromadzenia, Sevarapfel utrzymuje najczstsze kontakty z cudzoziemcami, a jego mieszkacy lubi myle o sobie jako o bardziej obytych ni yjcy w gbi kraju kuzyni ze wsi. W odwecie reszta niziokw szybko okazuje zniecierpliwienie, gdy kto z Sevarapfel zadziera nosa. Prawd jest jednak, e z okolic miasta pochodzi wikszo podr ujcych po Starym wiecie niziokw. Zapytani o przyczyn tego zjawiska, mieszkacy Sevarapfel zwykle mrugaj porozumiewawczo i powiadaj: Z pewnoci tamci mieli za du o wra e w naszym miecie! Sevarapfel jest dobrze znana ze wita zbiorw, oczywicie powiconego jabkom. Urzdza si je podczas Tygodnia Ciasta, a wrd atrakcji najwiksz popularnoci ciesz si r ne zawody, takie jak pieczenie plackw, konkurs jabecznikowy, owienie jabek ustami, uje d anie wi oraz osawiony caunik (jest to podobna do berka zabawa, ktrej efektem bywa wiele dzieci niezbyt podobnych do swoich ojcw). Podobnie jak wiele wit w caym Imperium, tak e to Sevarapfel nie mo e oby si bez uczestnikw przebranych w niezwyke kostiumy, ktrzy w ten sposb wymiewaj to, co ich przera a - jak demony, gobliny i zwierzoludzie. Wiele kostiumw przedstawia tak e ludzi, a ka dy kostium okrywa dwa nizioki - zwykle jeden stoi lub siedzi na ramionach drugiego (powiada si, e podczas tej zabawy rwnie zostaje pocztych wiele dzieci). Niektrzy przebieraj si za sawne osoby z krain Du ych Ludzi, szc