of 24 /24
IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN (JKKN/KN) Mohd Ikhwan Hafiz Bin Mohd Yuzaidi 24108 Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni) 2012

IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) … program bimbingan seni budaya... · IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

Embed Size (px)

Text of IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) … program bimbingan seni budaya... · IMPAK PROGRAM...

Page 1: IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) … program bimbingan seni budaya... · IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN

JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

(JKKN/KN)

Mohd Ikhwan Hafiz Bin Mohd Yuzaidi

24108

Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian

(Pengurusan Seni)

2012

Page 2: IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) … program bimbingan seni budaya... · IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN

KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN (JKKN/KN)

MOHD IKHWAN HAFIZ BIN MOHD YUZAIDI

24108

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk

Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian

Pengurusan Seni

Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif

UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

2012

Page 3: IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) … program bimbingan seni budaya... · IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS/LAPORAN

JUDUL: IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN

JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

(JKKN/KN)

SESI PENGAJIAN: 2011/2012

Saya MOHD IKHWAN HAFIZ BIN MOHD YUZAIDI mengaku membenarkan tesis/laporan ini disimpan di Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dengan

syarat-syarat kegunaan seperti berikut:

1. Tesis/Laporan adalah hak milik Universiti Malaysia Sarawak

2. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan membuat

salinan untuk tujuan pengajian sahaja

3. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan membuat pendigitan untuk membangunkan Pangkalan Data Kandungan Tempatan

4. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan membuat

salinan tesis/laporan ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi 5. *Sila tandakan

Disahkan

________________________ ________________________

Tandatangan Penulis Tandatangan Penyelia

Tarikh: Tarikh:

Alamat Tetap:

No. 106, Kg Dewan Besar 18500 Machang

Kelantan

SULIT

TERHAD

TIDAK TERHAD

(mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau

kepentingan seperti termaktub di dalam AKTA RAHSIA

RASMI 1972)

(mengandungi maklumat terhad yang telah ditentukan oleh

organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

Catatan: * Tesis/Laporan dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah, Sarjana dan Sarjana Muda

* Jika Tesis/Laboran ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak

berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sebab dan tempoh Tesis/Laporan ini perlu

dikelaskan SULIT atau TERHAD

Page 4: IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) … program bimbingan seni budaya... · IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

i

PENGAKUAN

Projek bertajuk “Impak Program Bimbingan Seni Budaya (PBSB) Anjuran Jabatan

Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kelantan (JKKN/KN)” telah disediakan Mohd

Ikhwan Hafiz bin Mohd Yuzaidi dan telah diserahkan kepada Fakulti Seni Gunaan dan

Kreatif sebagai memenuhi syarat untuk Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian

Pengurusan Seni.

Diterima untuk diperiksa oleh:

__________________________

(Tn. Hj. Mohd Ghazali bin Abdullah)

Tarikh

__________________________

Page 5: IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) … program bimbingan seni budaya... · IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

ii

PENGHARGAAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang serta

selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W. Syukur ke hadrat Illahi dengan

limpah kurniaNYA dan kerana dengan taufik dan hidayatNYA dapat jua tesis ini

diselesaikan akhirnya.

Saya ingin merakamkan sekalung penghargaan ikhlas kepada penyelia projek, Tn.

Hj. Mohd Ghazali bin Abdullah serta pensyarah-pensyarah atas bimbingan dan dorongan

yang telah diberikan sepanjang tempoh penyeliaan tesis ini.

Setinggi-tingi penghargaan untuk ibu, Che Noraishah binti Che Mat dan ayah,

Mohd Yuzaidi bin Hasan, serta ahli keluarga yang lain yang tidak jemu-jemu mendoakan

kejayaan saya dunia dan akhirat. Dorongan kata-kata semangat dan sokongan dari segi

moral dan kewangan daripada mereka terpahat kukuh di hati dan tidak akan dilupakan

sampai bila-bila.

Terima kasih kepada pihak Jabatan Kebudayaan dan Kebudayaan Negara, Kelantan

(JKKN/KN) kerana telah banyak membantu saya dalam mendapatkan maklumat mengenai

Program Bimbingan Seni Budaya (PBSB). Maklumat dan kerjasama yang telah diberikan

oleh pihak jabatan telah banyak membantu dalam menyiapkan tesis ini.

Penghargaan juga ditujukan kepada rakan-rakan seperjuangan yang banyak

membantu sepanjang tempoh penyeliaan tesis ini. Tidak lupa juga kepada semua yang

terlibat sama ada secara langsung membantu menjayakan projek penyelidikan ini.

Terima kasih juga diucapkan kepada UNIMAS, kerana tempat inilah yang telah

banyak mengajar saya tentang ilmu dan keilmuan.

Page 6: IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) … program bimbingan seni budaya... · IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

iii

ISI KANDUNGAN

HALAMAN TAJUK

BORANG PENGESAHAN STATUS LAPORAN

PENGAKUAN i

PENGHARGAAN ii

ISI KANDUNGAN iii

ABSTRAK xi

ABSTRACT xii

BAB 1 (PENGENALAN)

1.1 Pengenalan 1

1.1.1 Sejarah Kesenian Tradisional di negeri Kelantan 2

1.1.2 Sejarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara,

Kelantan (JKKN/KN) 5

1.2 Permasalahan Kajian 8

1.3 Objektif Kajian 9

1.4 Persoalan Kajian 9

1.5 Hipotesis 9

1.6 Kaedah Kajian 10

1.7 Kerangka Kajian 10

1.8 Pengumpulan Data 13

1.9 Skop Kajian 13

1.10 Kepentingan Kajian 14

1.11 Organisasi Tesis 15

Page 7: IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) … program bimbingan seni budaya... · IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

iv

BAB 2 : SOROTAN KESUSASTERAAN

2.1 Pengenalan 17

2.2 Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kelantan 18

(JKKN/KN)

2.3 Perkaitan Pengurusan dengan PBSB 20

2.4 Perkaitan Bimbingan dengan PBSB 23

2.5 Perkaitan Seni Budaya dengan PBSB 25

2.6 Perkaitan Pembelajaran dengan PBSB 27

2.7 Perkaitan Impak / Implikasi dengan PBSB 30

2.8 Kesimpulan 31

BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pengenalan 32

3.2 Lokasi Kajian 34

3.3 Sumber Data 35

3.3.1 Data Primer 35

3.3.2 Data Sekunder 37

3.4 Populasi 38

3.5 Persampelan 39

3.6 Instrumen kajian 41

3.7 Limitasi Kajian 43

3.8 Rumusan dan Kesimpulan 45

Page 8: IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) … program bimbingan seni budaya... · IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

v

BAB 4 : ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN

4.1 Pengenalan 46

4.2 Penganalisaan Data 47

4.2.1 Temuramah 48

4.2.1.1 Pn. Normalini binti Sudin – Pegawai Kebudayaan 50

JKKN/KN

4.2.1.2 En. Hakimy Riduan bin Ab. Kadir 52

4.2.2 Borang Soal Selidik 54

4.2.2.1 Demografik 55

4.2.2.2 Penglibatan & Pengetahuan Responden mengenai 62

JKKN/KN

4.2.2.3 Impak PBSB & Pandangan Responden mengenai PBSB 68

4.3 Kesimpulan 94

BAB 5 : CADANGAN DAN RUMUSAN KAJIAN

5.1 Pengenalan 96

5.2 Rumusan Kajian 97

5.3 Cadangan 101

5.4 Cadangan untuk Kajian Akan Datang 102

5.5 Kesimpulan 103

RUJUKAN 106

Page 9: IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) … program bimbingan seni budaya... · IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

vi

LAMPIRAN

Lampiran A Borang Soal Selidik 108

Lampiran B Soalan Temubual 114

Lampiran C Temubual bersama Pegawai Kebudayaan di JKKN/KN,

Pn. Normalini binti Sudin 115

Lampiran D Temubual Pembantu PBSB di JKKN/KN,

En. Hakimy Riduan bin Ab. Kadir 115

Lampiran E Carta Organisasi JKKN/KN 116

Lampiran F Maklumat Program Bimbingan Seni Budaya Negara (PBSB)

oleh (JKKN/KN) 117

Lampiran G Aktiviti tarian KTB 128

Lampiran H Aktiviti Tarian KTB 128

Lampiran I Aktiviti Teater KTB 129

Lampiran J Aktiviti Muzik Dikir Barat KTB 129

Lampiran K Aktiviti Muzik Asli KGB 130

Lampiran L Aktiviti Muzik Wayang Kulit KGB 130

Lampiran M Aktiviti Muzik Kompang KGB 131

Lampiran N Aktiviti Muzik Dikir Tradisional BSBR 131

Lampiran O Aktiviti Muzik Dikir Barat BSBR 132

Lampiran P Aktiviti Muzik Wayang Kulit BSBR 132

Lampiran Q Poster Kajian 133

Page 10: IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) … program bimbingan seni budaya... · IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

vii

ABBREVIATIONS / SINGKATAN

JKKN/KN Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kelantan

KEKKWA Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia

KPKK Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia

PBSB Program Bimbingan Seni Budaya

KTB Kelab Tunas Budaya

KGB Kelab Giat Budaya

BSBR Bimbingan Seni Budaya Rakyat

JSBN Jurulatih Seni Budaya Negara

PKMA Pusat Khidmat Maklumat Akademik

UNIMAS Universiti Malaysia Sarawak

Page 11: IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) … program bimbingan seni budaya... · IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

viii

SENARAI RAJAH

PERKARA MUKA SURAT

RAJAH 1.1 “The Fan” Theory by Richard Schechner 10

RAJAH 1.2 Pengadaptasian daripada Kerangka Teori “The Fan” 11

RAJAH 1.3 Informan yang ditemubual di JKKN/KN 49

SENARAI CARTA PAI

PERKARA MUKA SURAT

RAJAH 1 (a) Jantina 55

RAJAH 1 (b) Umur 56

RAJAH 1 (c) Bangsa 57

RAJAH 1 (d) Status Perkahwinan 58

RAJAH 1 (e) Tahap Pendidikan 59

RAJAH 1 (f) Pekerjaan 61

RAJAH 2 (a) Taburan Responden yang Mengenali JKKN/KN 62

RAJAH 2 (b) Pernah mengunjungi JKKN/KN 63

RAJAH 2 (c) Pernah menghadiri mana-mana aktiviti PBSB 64

RAJAH 2 (d) Aktiviti PBSB yang menarik minat responden 65

RAJAH 2 (e) Aktiviti PBSB perlu diteruskan dari semasa

ke semasa 67

Page 12: IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) … program bimbingan seni budaya... · IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

ix

SENARAI GRAF

PERKARA MUKA SURAT

Rajah 3

RAJAH (a) PBSB dapat memberikan impak kepada peserta 68

RAJAH (b) PBSB merupakan aktiviti berfaedah 70

RAJAH (c) Pengetahuan peserta tentang kesenian dan kebudayaan

setelah mengikuti PBSB 71

RAJAH (d) Kepuasan peserta dengan aktiviti yang dijalankan dalam PBSB 72

RAJAH (e) PBSB dapat menarik minat responden 74

RAJAH (f) Bentuk-bentuk aktiviti yang dijalankan adalah bersesuaian 75

RAJAH (g) Mengaplikasikan atau mempraktikkan apa yang

dipelajari dalam PBSB 76

RAJAH (h) Peserta PBSB lebih berminat dengan kesenian dan

kebudayaan tradisional Kelantan setelah mengikuti PBSB 78

RAJAH (i) Banyak maklumat dan ilmu pengetahuan mengenai seni budaya

yang diperoleh setelah mengikuti PBSB 79

RAJAH (j) PBSB dapat menjadikan peserta seorang yang

celik budaya 80

RAJAH (k) Peserta dapat mengasah bakat yang ada setelah menyertai

PBSB 82

RAJAH (l) PBSB dapat mendisiplinkan diri peserta yang

terlibat 83

RAJAH (m) Peserta dapat mendalami dan menghayati warisan

Page 13: IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) … program bimbingan seni budaya... · IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

x

seni budaya tradisional setelah mengikuti PBSB 84

RAJAH (n) Aktiviti PBSB dapat mengisi masa lapang

peserta 86

RAJAH (o) Aktiviti PBSB dapat menambahkan keyakinan diri peserta 87

RAJAH (p) Aktiviti PBSB menepati citarasa peserta 88

RAJAH (q) JSBN dapat menyampaikan objektif pembelajaran dengan baik 90

RAJAH (r) PBSB dapat memelihara, memulihara dan memartabatkan seni

budaya tradisional masyarakat negeri Kelantan. 91

RAJAH (s) Peserta PBSB dapat menjadi pelapis kepada warisan seni

budaya tradisional tinggalan nenek moyang masyarakat di

negeri Kelantan 93

Page 14: IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) … program bimbingan seni budaya... · IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

xi

Abstrak

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji dan mencadangkan

keberkesanan Program Bimbingan Seni Budaya (PBSB) anjuran Jabatan

Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kelantan (JKKN/KN). Kajian ini dijalankan

menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Objektif yang ingin dicapai bagi

kajian ini ialah (i) Memaparkan aktiviti PBSB oleh JKKN/KN, (ii) Mengenalpasti

peserta PBSB dan (iii) Menganalisis impak terhadap peserta PBSB. Aktiviti PBSB

adalah satu usaha mendidik, membimbing dan mengasuh peserta PBSB melalui seni

budaya yang berterusan dan ianya dapat memberikan impak kepada setiap para

peserta PBSB. Dapatan kajian ini menunjukkan PBSB anjuran JKKN/KN dapat

memberi impak kepada para peserta PBSB. Dapatan kajian juga menunjukkan

bahawa PBSB perlu diteruskan dari semasa ke semasa supaya dapat memelihara

dan memulihara dan memartabatkan warisan seni budaya masyarakat negeri

Kelantan.

Page 15: IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) … program bimbingan seni budaya... · IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

xii

Abstract

The purpose of this study was to analyze and propose the effectiveness of Arts and

Culture Guidance Programme (PBSB) that organized by the Department of Culture

and Arts, Kelantan (JKKN / KN). This study was conducted by using quantitative

and qualitative methods. The objectives of this study were (i) Identify PBSB activity

by JKKN / KN, (ii) Identify the participants PBSB and (iii) Analyze the impact on

participants PBSB. PBSB activity is an effort to educate, guide and nurture

participants PBSB through continuous culture and it can give impact to each of the

participants PBSB. The findings of this study showed PBSB organized JKKN / KN

give impact on the participants PBSB. Lastly, the findings also indicated that the

PBSB should continue from time to time in order to protect and conserve cultural

heritage and to uphold the Kelantan people.

Page 16: IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) … program bimbingan seni budaya... · IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

1

BAB SATU: PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

Program Bimbingan Seni Budaya Negara (PBSB) merupakan suatu program

yang mendapat kerjasama erat antara Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara,

(JKKN) Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia (KPKK)

dengan Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sejak tahun

1996 yang lalu. Program ini dijalankan bagi mencapai objektifnya untuk: (i)

mewujudkan masyarakat Malaysia yang berbudaya luhur dan seimbang, (ii)

masyarakat yang celik seni budaya, (iii) mewujudkan jati diri bangsa Malaysia dan

(iv) memberi peluang ekonomi dan pekerjaan. Bagi merealisasikan objektif ini,

pihak Jabatan telah melahirkan Jurulatih Seni Budaya Negara (JSBN) melalui

kursus khas dalam pelbagai bidang yang telah ditetapkan dari tahap I hingga tahap

II. JSBN yang bertauliah ini akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang telah dipilih

oleh Jabatan selama enam bulan dan elaun akan diberikan mengikut sijil yang

diperolehi.

Pada peringkat negeri, program ini terbahagi kepada 3 jenis kelab iaitu: (i)

Kelab Tunas Budaya (KTB), (ii) Kelab Giat Budaya (KGB), dan (iii) Bimbingan

Seni Budaya Rakyat (BSBR). KTB lebih dikhususkan kepada penyertaan pelajar

dari sekolah rendah yang terpilih sahaja. KGB pula dikhususkan kepada pelajar

Page 17: IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) … program bimbingan seni budaya... · IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

2

sekolah menengah. Manakala BSBR lebih melibatkan penyertaan daripada

masyarakat.

PBSB juga ditubuhkan bertujuan untuk menyemarak dan merakyatkan seni

budaya secara “Vertical” dan “Horinzontal” iaitu supaya semua lapisan rakyat atau

masyarakat dapat menikmati dan merasai aktiviti seni budaya. Selain itu, PBSB

juga bertujuan untuk mewujudkan jati diri bangsa Malaysia dari aspek seni budaya

sebagai benteng menangkis budaya dari luar dan sebagai memberi latihan secara

tersusun mengenai seni budaya di peringkat sekolah dan masyarakat. PBSB juga

dijalankan bagi mewujudkan masyarakat cemerlang berdasarkan seni budaya.

Melalui kajian ini, masyarakat akan dapat memahami dan mengetahui

dengan lebih jelas akan program PBSB yang dijalankan dalam memulihara dan

memartabatkan seni warisan Kelantan dalam kalangan masyarakat terutama

generasi muda dan seterusnya melahirkan masyarakat Malaysia yang berbudaya

berteraskan gagasan 1Malaysia.

1.1.1 Sejarah Kesenian Tradisional di Negeri Kelantan

Menurut Siti Rohana binti Yaacob, (2010) dalam penulisannya,

“Keberkesanan Pusat Penerangan Pelancongan (TIC) Negeri Kelantan dalam

Mempromosikan Kertuk di Kelantan”, pada masa dahulu Kelantan merupakan

sebuah negeri yang terletak di Pantai Timur Semenanjung Tanah Melayu. Dalam

membicarakan hal kesenian dan kebudayaan Kelantan, kita tidak dapat memisahkan

Kelantan dengan negeri Pattani dan Terengganu. Cara hidup perbahasaan dan adat

resam penduduk negeri itu adalah sangat ketara persamaannya, manakala keturunan

raja-raja Kelantan juga adalah nyata dari keturunan diraja Pattani. Oleh kerana

Page 18: IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) … program bimbingan seni budaya... · IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

3

keadaan politik begitu jauh berubah sehingga Pattani dan Kelantan terpisah masing-

masing tinggal di dalam negara berasingan. Maka kita tidak begitu mengetahui dan

merasa tentang Pattani dan Kelantan adalah pada dasarnya negeri yang sama

mempunyai kesenian dan kebudayaannya tersendiri. Malah Kelantan dianggap

sebuah negeri dalam Pattani sehinggalah proses Kelantan masuk di bawah naungan

negeri-negeri yang disebut “Negeri Bernaung”, kemudiannya selesai dan

sehinggalah sekarang berada dalam pemerintahan negara Malaysia.

Sebagaimana yang kita maklum, bahawa kerajaan Melayu di Kepulauan

Melayu adalah mengamalkan cara hidup serta mempunyai kesenian dan kebudayaan

yang tersendiri. Sehinggalah campurtangan dari Barat mula meresap dan semenjak

kemasukan Portugis, Belanda, Perancis dan Inggeris. Sistem beraja adalah

mengamalkan cara hidup yang harmoni dan damai, kemajuan dalam satu-satu

negeri lebih tertumpu sepenuhnya terhadap raja dan kerajaan. Peter Floris pernah

menceritakan bahawa di istana Pattani, pembesar dirajanya menaungi ahli-ahli seni.

Contohnya, seni tari, seni nyanyi, seni muzik sudah tersusun sehingga pertunjukkan

yang mengkagumkan dapat dipertontonkan dengan baik. Jika di Roman dan Greece

terdapat pengaruh kesenian seumpama pembesar-pembesar negeri Pattani, maka

ternyatalah kesenian Melayu Pattani juga bernilai tinggi. Hal ini tersebar ke

Kelantan sehingga sekarang masih dapat dilihat dan dihayati kesan peninggalan

kesenian dan kebudayaan yang mempunyai nilai-nilai estetika.

Pada awal kurun XIX, Abdullah Munshi melawat Kelantan, banyak hal yang

menarik perhatian beliau, khususnya hal berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan

yang ditulis oleh beliau sendiri. Lapangan kesusasteraan yang berhubung dengan

manuskrip amat terang dinyatakan. Alam kesenian dan kebudayaan juga dinyatakan

Page 19: IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) … program bimbingan seni budaya... · IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

4

begitu baik dan teratur dari segi perlaksanaannya. Permainan dan persembahan

tradisional seumpama kertuk, menora, makyung, wayang kulit dan tarian-tarian

amat maju pada masa dahulu di Kelantan. Buktinya, kebanyakan pembesar negeri

amat mengambil berat akan hal-hal permainan dan persembahan tradisi negeri

Kelantan sehingga sanggup menubuhkan kumpulan-kumpulan khas untuk menjaga

kebajikan penggiat-penggiat seni. Buktinya, Tengku Bendahara Tengku Chik Tuan

Abdullah, Tengku Temenggung Abdul Ghaffar dan lain-lain pembesar sering

mengawasi urusan kesenian di Kelantan sehingga dikenang dan dibangga oleh

rakyat pada masa dahulu.

Sudah menjadi kebiasaannya, kerajaan Kelantan mengadakan sambutan

besar-besaran apabila menyambut hari keputeraan raja baginda. Kebanyakan

kesemua jenis permainan dan persembahan tradisi dipersembahankan sebagai tanpa

penghormatan terhadap rajanya. Kebiasaannya jenis-jenis permainan dan

persembahan tradisi rakyat Kelantan zaman dahulu ialah:

1. Makyung 11. Ulek Mayang

2. Kertuk 12. Selampit

3. Dikir Barat 13. Tikam Seladang

4. Wau 14. Gasing

5. Menora 15. Golek Para

6. Silat 16. Lokan Bertepuk

7. Joget 17. Gajah/Raja Patah

8. Wayang Kulit 18. Main Choh

9. Tarian 19. Peteri

Page 20: IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) … program bimbingan seni budaya... · IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

5

10. Rebana

Sememangnya permainan dan persembahan tradisional pada masa tersebut

mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Kelantan. Terutamanya

golongan orang Melayu kerana melalui kehebatan yang dapat dilihat menerusi

keunikan irama, tarian dan syahdu. Malah tidak salah dikatakan bahawa

persembahan teater, dan permainan muzik tradisional sudah lama menjadi medium

atau perantara yang berkesan dalam menyatupadukan masyarakat zaman dahulu.

Oleh itu, kita harus sedar bahawa proses kesenian dan kebudayaan pada diri

seseorang adalah tertanam sejak azali lagi.

1.1.2 Sejarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kelantan

(JKKN/KN)

Menurut sumber yang didapati di JKKN/KN, Jabatan Kebudayaan dan

Kesenian Negara, Kelantan (JKKN/KN) merupakan salah sebuah badan kerajaan

yang berperanan penting dalam seni budaya negara. JKKN Kelantan telah

ditubuhkan secara rasminya pada 15 Mac 2005 melalui Waran Perjawatan Bil. S/20

tahun 2005 bertarikh 22 Mac 2005. Pengwujudan JKKN bermula pada tahun 1953

sebagai satu Bahagian di bawah Kementerian Kebajikan Masyarakat dan berfungsi

menyelaras hal ehwal kebudayaan bagi mengisi kegiatan belia. Pada tahun 1957

pula, Bahagian Hal Ehwal Kebudayaan ini telah diletakkan di bawah Kementerian

Penerangan dan Penyiaran. Bermula pada 16 Mei 1964, Bahagian ini telah

diletakkan di bawah Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Seterusnya, pada

20 Mei 1987 kerajaan menubuhkan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

iaitu hasil gabungan Bahagian Kebudayaan di Kementerian Kebudayaan, Belia dan

Page 21: IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) … program bimbingan seni budaya... · IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

6

Sukan dengan Pelancongan Malaysia, satu agensi di Kementerian Perdagangan dan

Perindustrian dan kemudiannya telah ditukarkan nama kepada Kementerian

Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan pada 22 Oktober 1990 sejajar dengan

kepentingan dan fungsinya kepada masyarakat.

Pembentukan Kabinet baru oleh YAB Perdana Menteri Malaysia pada 27

Mac 2004 telah meletakkan Bahagian Kebudayaan yang dikenali dengan Bahagian

Pembangunan Kebudayaan dan Kesenian pada sebelumnya sebagai sebahagian dari

Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia. Kemudian pada 15

Mac 2005, Bahagian Pembangunan Kebudayaan dan Kesenian telah dinaik taraf

sebagai sebuah Jabatan melalui Waran Perjawatan Bil. S/20 tahun 2005 bertarikh 22

Mac 2005. JKKN kemudiannya telah mewujudkan beberapa bahagian baru iaitu

Bahagian Perancangan, Penyelidikan dan Pembangunan (Waran Bil.S40 Tahun

2007) pada bulan Februari 2007. Pada 18 Mac 2008, JKKN telah diiktiraf sebagai

salah satu agensi di bawah Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan

Warisan. Penstrukturan semula Kementerian adalah disebabkan oleh rombakan

kabinet pada April 2009, JKKN bersama agensi-agensi Kementerian Kebudayaan,

Kesenian dan Warisan Malaysia (KEKKWA) yang lain bernaung di bawah

Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan. Pada sebelumnya, JKKN

Kelantan lebih dikenali dengan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara,

Kelantan dan kini tersergam indah bangunan barunya di tanah lot bernombor 1993,

Tanjong Chat, Kelantan.

Antara aktiviti yang dijalankan oleh Jabatan ialah Program Merakyatkan

Seni (PMS), Program Pusat Seni Setempat (PSS), Program Bimbingan Seni Budaya

(PBSB), Bengkel Penajaan Seni dan sebagainya. Program Merakyatkan Seni

Page 22: IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) … program bimbingan seni budaya... · IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

7

Budaya (PMS) merupakan salah satu program yang dianjurkan oleh JKKN

Kelantan di bawah seliaan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan

Malaysia (KEKKWA) dan ia dilaksanakan sejurus sahaja Jemaah menteri

memutuskannya pada 26 januari 2005. Antara pengisian yang terdapat dalam PMS

ialah aktiviti gotong-royong, kenduri rakyat, permainan tradisional, aktiviti

mewarna dan melukis, pameran, persembahan kesenian tradisi, majlis pelancaran,

kempen Budi Bahasa, dan sebagainya.

Di samping itu, Pusat Seni Setempat (PSS) pula dianggap sebagai „one stop

center‟ bagi para pencipta seni dan budaya. Beberapa pendekatan dan strategi telah

diusahakan oleh pihak Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan bagi

menyemarakkan seni dan budaya dalam kalangan masyarakat. Melalui program ini,

mereka dapat menyaksikan pelbagai aktiviti yang bercorak seni dan budaya

daripada Jualan, Pameran, demonstrasi hinggalah kepada acara persembahan seni

tradisional tempatan negeri Kelantan yang digabung dan dihidangkan dalam satu

laman di dalam kawasan Kampung Kraftangan negeri Kelantan. Program yang

dijalankan oleh JKKN ini cuba memaparkan kegiatan seni dan budaya dalam

masyarakat yang mempunyai nilai komersial di samping persembahan seni warisan

tempatan.

Seterusnya, Program Bimbingan Seni Budaya Negara (PBSB) merupakan

suatu program yang mendapat kerjasama erat antara Jabatan Kebudayaan dan

Kesenian Negara, Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia

dengan Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia sejak tahun 1996 yang

lalu. Terdapat tiga bahagian di dalam PBSB iaitu, KKeellaabb TTuunnaass BBuuddaayyaa ((KKTTBB)),,

KKeellaabb GGiiaatt BBuuddaayyaa ((KKGGBB)) ddaann BBiimmbbiinnggaann SSeennii BBuuddaayyaa RRaakkyyaatt ((BBSSBBRR)).. PBSB

Page 23: IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) … program bimbingan seni budaya... · IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

8

dijana bertujuan untuk mencapai objektifnya iaitu mewujudkan masyarakat

Malaysia yang berbudaya luhur dan seimbang, masyarakat yang celik Seni Budaya

dan mewujudkan jatidiri bangsa Malaysia serta memberi peluang ekonomi dan

pekerjaan. Selain daripada PMS, PSS dan PBSB, Jabatan juga turut melaksanakan

program bengkel seperti Bengkel Penajaan Seni, Bengkel Bicara Eksekutif dan

sebagainya.

1.2 Permasalahan Kajian

Program Bimbingan Seni Budaya Negara (PBSB) merupakan suatu program

yang mendapat kerjasama erat daripada antara Jabatan Kebudayaan dan Kesenian

Negara, Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia dengan

Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia sejak tahun 1996 yang lalu.

Program ini dijalankan bagi mencapai objektifnya untuk mewujudkan masyarakat

Malaysia yang berbudaya luhur dan seimbang, masyarakat yang celik seni budaya,

mewujudkan jati diri bangsa Malaysia dan juga bagi memberi peluang ekonomi dan

pekerjaan. Bagi merealisasikan objektif ini, pihak Jabatan telah melahirkan Jurulatih

Seni Budaya Negara (JSBN) melalui kursus khas dalam pelbagai bidang yang telah

ditetapkan dari tahap I hingga tahap II. JSBN yang bertauliah ini akan ditempatkan

di sekolah-sekolah yang telah dipilih oleh Jabatan selama enam bulan dan elaun

akan diberikan mengikut sijil yang diperolehi.

Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kelantan (JKKN/KN) banyak

melaksanakan program-program yang bertujuan untuk menyemarakkan aktiviti-

aktiviti kesenian dan kebudayaan kepada masyarakat setempat. Salah satu program

yang dianjurkan oleh JKKN/KN ini ialah Program Bimbingan Seni Budaya (PBSB).

Page 24: IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) … program bimbingan seni budaya... · IMPAK PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA (PBSB) ANJURAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN

9

PBSB ini bertujuan untuk membimbing seni budaya kepada pelajar-pelajar sekolah

yang terpilih dari peringkat umur 10 tahun – 20 tahun. Tumpuan kajian ini ingin

memaparkan dan meneliti impak program tersebut terhadap kumpulan sasaran.

1.3 Objektif Kajian

Dalam menghasilkan kajian “Impak Program Bimbingan Seni Budaya (PBSB)

Anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kelantan (JKKN)”, penyelidik

telah meletakkan beberapa objektif yang ingin dicapai dan dihasilkan pada akhir

kajian ini.

1.3.1 Memaparkan aktiviti PBSB yang dijalankan oleh JKKN.

1.3.2 Mengenalpasti peserta PBSB.

1.3.3 Menganalisis impak terhadap peserta PBSB.

1.4 Persoalan Kajian

1.4.1 Apakah aktiviti-aktiviti PBSB yang dijalankan oleh JKKN/KN?

1.4.2 Siapakah peserta PBSB?

1.4.3 Sejauhmanakah impak PBSB terhadap para peserta?

1.5 Hipotesis Kajian

Program Bimbingan Seni Budaya (PBSB) dapat memberi pendedahan

peringkat awal tentang seni budaya kepada golongan remaja di peringkat sekolah.

Tanpa program ini dijangka warisan seni budaya akan terhakis sedikit demi sedikit.