IMPACTUL INDUSTRIEI MINIERE

Embed Size (px)

Citation preview

IMPACTUL INDUSTRIEI MINIERE ASUPRA MEDIULUIMasterand: Ionela Diconi

INFLUEN A ACTIVIT ILOR DE EXPLORARE I EXPLOATARE ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU Explorarea prin foraje Executarea forajelor de explorare poate da na tere la o serie de influen e negative grave asupra zonei n care se lucreaz Dou inconveniente majore sunt de semnalat: - posibilitatea polu rii pnzelor de ap ntlnite - g urile de sond pot constitui c i de curgere a apelor n diferite zone care nainte nu erau afectate de acest fenomen. Aceste dezavantaje pot fi evitate dac se procedeaz n toate cazurile la o cercetare prealabil , care s permit cunoa terea caracteristicilor terenului n care se va fora i a pnzelor de ap subteran existente n zon .

Explorarea prin excava ii superficiale de suprafa i lucr ri miniere

n multe situa ii, explorarea se face prin executarea unor an uri, tran ee i dezveliri superficiale de suprafa i prin lucr ri miniere exemplificate prin diferite tipuri de galerii subterane, galerii de coast i pu uri de explorare s pate de la suprafa sau din subteran. Roca rezultat de la s parea acestor lucr ri trebuie bine gospod rit , n sensul transportului i depozit rii ei, de o manier ecologic , n mici halde realizate dup reguli i tehnici bine stabilite, ntruct, altfel, ele vor produce pagube ecologice i economice importante n zon . Nelund m suri de ngr dire, izolare i acoperire a haldelor de steril, contaminarea radioactiv a zonei se poate r spndi i perpetua, in sensul ca c haldele neprotejate sunt supuse ac iunii factorilor externi, cum ar fi: ploaie, vnt, infiltra ii de ape, curen i puternici de ape de iroire, care antreneaz i mpr tie materialul radioactiv haldat pn n zonele de acces i n cele construite, pe terenurile de sport i de joac ale copiilor, n albiile rurilor a c ror ap poate fi folosit n diverse scopuri.

Exploatarea la zi

Exploatarea la zi influen eaz profund to i factorii de mediu sol, ap , aer i reclam cheltuieli mari pentru refacerea acestora i, n primul rnd, a suprafe elor ocupate i degradate, n vederea reintegr rii lor n circuitul economic. Din acest punct de vedere vom distinge dou cazuri: - exploatarea n carier a unor mineraliza ii metalifere constituite din sulfuri metalice, metalice, - exploatarea n carier a unor z c minte de diverse substan e minerale utile sau combustibili minerali, Datorit activit ii de exploatare a z c mintelor de minereuri, n Romnia ssau construit de-a lungul timpului peste 550 de halde, care ocup o desuprafa de aproximativ 800 ha i nmagazineaz peste 200 milioane m3 de steril. Masa minier din halde este format dintr-un amestec eterogen de roci de dintrdiferite t rii i provenien e, cu o accentuat neuniformitate a granulometriei i proprieta ilor fizico - mecanice, fapt ce face imposibil instalarea florei i redarea haldelor n circuitul agricol sau silvic f r lucr ri de amenajare minier i acoperirea acestora cu un strat de p mnt vegetal.

Exploatarea la zi

Exista o serie de cariere care au o influen cu totul i cu totul negativ asupra zonei. Un exemplu este cariera de bentonit Gurasada (jud. Hunedoara), n care relieful este deformat de excava iile realizate n steril i util, care nu au nicio geometrizare. Prin subminarea versantului n partea sa bazal , s-a declan at o serie de alunec ri i astfel sterilul din copert a sacoperit fronturile de lucru din stratele de bentonit . Construc iile din carier (grup social, magazii, ateliere etc.) au fost antrenate n alunecare, motiv pentru care au fost dezafectate. Procesele erozionale de suprafa i adncime sunt foarte active, iar pe vatra carierei s-a format un mic lac snoroios. Halda de steril construit pe malul rului Mure a blocat, prin digul realizat, zona inundabil de pe malul drept, fapt ce face ca, la viituri, apele Mure ului s se descarce pe malul stng, inundnd mari suprafe e de terenuri apar innd comunelor din jur. Prin prelucrarea bentonitei rezult o mare cantitate de pulberi, care sunt mpr tiate de vnt pe o suprafa de peste 10 km2, inclusiv peste localit ile din jur. Deci, din punct de vedere peisagistic, zona este agresat de poluarea aerului, care constituie un factor de discomfort fizico-psihic. Din fizicocarier se scurg adev rate ape noroioase, care sunt preluate de rul Mure , la care se mai adaug i depozitarea direct n ru a sterilului, astfel c se poate considera c Acest obiectiv este unul dintre cei mai mari poluan i cu suspensii ai Mure ului. n carier , solul a fost ndep rtat prin decopertare, iar solurile din zona de lunc au fost acoperite prin halde. Vegeta ia este de asemenea afectat prin defri are, prin alunec ri de teren i depuneri de pulberi pe frunze, inclusiv pe vegeta ia cultivat , care are produc ii din ce n ce mai sc zute.

Exploatarea subteran

Majoritatea z c mintelor existente n subsolul Romniei, datorit formei, dimensiunilor i mai ales adncimii mari la care se g sesc n scoar a terestr , se exploateaz prin lucr ri miniere subterane, aplicnd diferite metode i tehnologii de lucru. Efectele de subsiden . Fenomenele de subsiden pot fi cauzate prin nchiderea golurilor r mase de la exploatarea subteran a substan elor minerale utile i prin alterarea condi iilor hidrogeologice, datorit aplic rii unei asec ri for ate i de mare intensitate a sistemului acvifer din zon . M surile de asecare luate n acest caz constau n execu ia pe stratul de substan mineral util a unor lucr ri miniere din care se execut foraje pn la stratul acvifer sau pn la suprafa , a a-zise aforaje cu filtre de c dere. Se poate spune c activitatea minier d na tere frecvent unor efecte periculoase asupra sistemului hidrologic i hidrogeologic natural.

Exploatarea in situ

Substan ele minerale utile pentru care au fost dezvoltate tehnici de exploatare in situ sunt: c rbunele, prin gazeificare subteran , cuprul i uraniul prin solubilizarea chimico-bacterian , i chimicosarea, prin dizolvare subteran . n toate cazurile se produc goluri subterane i singura posibilitate de a evita subsiden a r mne aceea de a dimensiona golul i de a-i da o aasemenea form , nct, innd seama de caracteristicile rocilor nconjur toare i de natura eforturilor care apar, s -i permit s r mn n domeniul stabilit ii.

Exploatarea in situCele mai grave fenomene s-au petrecut la Ocnele Mari, sunde, din cauza unirii pe cale hidraulic a ase sonde, ssa pus n eviden un gol subteran de dimensiuni considerabile, avnd o suprafa de cca. 10 ha i un volum de peste 4 milioane m3. Acest gol imens amenin a cu pr bu irea suprafe ei terenului, cu tot ce se g sea pe ea. Inevitabilul s-a produs n luna septembrie a anului s2001, cnd suprafa a cmpului II de sonde eica a nceput s se surpe ntr-un ritm sus inut, dislocnd i ntrdeversnd n v ile i cursurile de ape din zon mari cantit i de saramur i antrennd n surpare mai multe sonde i gospod rii din satul eica. Pentru a preveni pierderile materiale i de vie i omene ti au fost evacuate toate gospod riile i locuitorii satului eica i mai multe gospod rii din zonele periclitate ale localit ii Ocnele Mari.

INFLUEN A ACTIVIT ILOR DE PREPARARE ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU

Industria minier exercit asupra mediului nconjur tor influen e deosebite care se manifest n toate fazele proceselor tehnologice de exploatare i preparare. Indiferent de metoda aplicat , pentru valorificarea unui z c mnt sunt necesare numeroase i diverse opera ii fizice i chimice n urma c rora rezult , pe de o parte, substan a mineral util , iar, pe de alt parte, materia steril extras din z c mnt odat cu utilul. Efectele negative pe care activit ile de preparare pot s le produc asupra mediului ambiant sunt la fel de grave ca cele produse prin opera iile de exploatare.

Caracteristicile de eurilor i principalele efecte poluante ale acestoraDe eurile principale provenite de la opera iile de preparare sunt constituite din material steril aflat n suspensie n ap . Acest lucru a dus la construirea i func ionarea, dup uzina de preparare, a unui bazin de decantare n care se introduce pulpa amestecul de ap cu material solid ie it din uzina de preparare. n acest bazin se produce sedimentarea fazei solide fine, componentele granulometrice grosiere fiind n cea mai mare parte utilizate frecvent pentru construirea digului, n timp ce lichidul limpezit este trimis n re eaua hidrografic regional , eventual dup un tratament de epurare.

De euri lichideIndustria minier , este o mare consumatoare de ap industrial , contribuind ntr-o foarte mare m sur la poluarea receptorilor ntrnaturali din zon . Cursurile naturale de ape din regiunile miniere au ape a c ror compozi ie se modific pe parcurs, n func ie de cantitatea i calitatea apelor subterane recep ionate, a apelor meteorice i a apelor reziduale deversate n ele. O situa ie aparte privind poluarea cursurilor de ap se ntlne te n bazinul Petro ani, unde suspensiile argilo-c rbunoase argilodeversate de intreprinderile miniere i uzinele de preparare din Valea Jiului au o mare stabilitate gravita ional , deoarece, din punct de vedere granulometric, se ncadreaz n domeniul coloidal sau semicoloidal i se men in n suspensie un timp ndelungat, ceea ce confer apei o culoare cafenie neagr , foarte pu in pl cut la vedere i care absoarbe razele solare. Din aceast cauz , chiar dac rul nu este deosebit de poluat chimic, aceste suspensii au generat, pe lng dispari ia florei i faunei acvatice specifice apelor de munte, i scoaterea rului din circuitul turistic, iar apa acestuia este improprie folosin elor agricole i industriale.

Reziduri solide

n Romnia, de-a lungul timpului, au fost construite, ca deurmare a activit ilor miniere, 64 de iazuri de decantare, care ocup o suprafa de aproape 1350 ha i nmagazineaz peste 350 milioane m3 de steril. Efectele negative generate asupra mediului nconjur tor de construirea i exploatarea iazurilor de decantare pot fi sintetic men ionate, dup cum urmeaz : impact vizual nepl cut; distrugerea i ocuparea unor mari suprafe e de teren pentru o perioad foarte lung de timp; poluarea apelor de la suprafa sau din subteran cu elemente chimice dizolvate sau cu suspensii de particule solide antrenate din diguri de c tre apele de ploaie sau de infiltra ii; poluarea aerului cu gaze rezultate din mineralele con inute n iazuri sau produse prin oxidarea i arderea acestora; distrugeri materiale i de vie i omene ti datorit pierderii stabilit ii.

Poluarea aerului atmosferic n zonele miniere

Printre sursele de poluare cu praf industrial i gaze a aerului din zonele miniere se men ioneaz : emisiile de gaze n atmosfer , la sta iile de ventilatoare ale minelor; poluan ii emi i n atmosfer de centralele termice i uzinele de preparare; r spndirea n atmosfer a prafului i fumului rezultate de la mpu c rile masive efectuate n cariere; praful produs la formarea haldelor i a fumului rezultat din arderea acestora i, nu n ultimul rnd, praful produs de transporturile tehnologice.

PROTEC IA I REFACEREA FACTORILOR DE MEDIUPrima m sur de protec ie i cea mai eficient , este aceea de a limita proliferarea necontrolat a depozitelor de steril. Acesta se poate folosi ca material de umplutur pentru realizarea terasamentelor autostr zilor, oselelor, c ilor ferate, construirea de baraje i diguri, confec ionarea de materiale prefabricate pentru construc ii; ca material pentru umplerea golurilor subterane realizate prin activitatea de extragere a z c mintelor. Folosirea n exploatarea la zi i n subteran a unor explozivi mai pu in poluan i i optimizarea parametrilor de forare mpu care, innd seama de apari ia gazelor i prafului n suspensie; Urm rirea stabilit ii i comport rii n timp a haldelor i iazurilor de decantare, executarea de lucr ri de consolidare pentru fixarea haldelor i iazurilor aflate ntr-o stare incert de stabilitate; ntrAmenajarea bermelor haldelor i digurilor iazurilor de decantare, astfel nct s se scurg f r dificultate toat apa pluvial c zut pe acestea; Pentru toate haldele i iazurile de decantare de volum mai mic sau mai mare, solu ia final valabil const n recuperarea terenului i a peisajului prin repopulare vegetal . Realizarea unor noi sta ii de epurare a apelor uzate, retehnologizarea i eficientizarea celor existente; Implementarea n regiunile miniere a unor sisteme eficiente de monitorizare continu a factorilor de mediu.

CONCLUZIIn toate cazurile de deschidere i punere n exploatare a unor noi mine sau cariere, trebuie f cut n modul cel mai serios un studiu preliminar asupra efectelor ce s-ar putea sproduce datorit viitoarei activit i industriale miniere; O mul ime de efecte ecologice negative pot fi, dac nu anulate, m car restrnse substan ial prin adoptarea unei politici ra ionale a m surilor de protec ie; O mul ime de efecte negative asupra mediului sunt ireversibile; O serie de influen e periculoase asupra mediului, generate de industria minier , se manifest o perioad lung de timp, chiar i dup ncetarea activit ii.

BIBLIOGRAFIE

1. Fodor Dumitru, Baican, Gavril. Impactul industriei miniere asupra mediului, Editura Infomin, Deva, 2001. 2. Onica, Ilie. Impactul exploat rii z c mintelor de substan e minerale utile asupra mediului, Editura Universitas, Petro ani, 2001. 3. Fodor, Dumitru. Influen a exploat rii i prepar rii z c mintelor de minereuri metalifere asupra factorilor de mediu, Revista Minelor nr. 8, 9, 12/2001. 4. Duma, Sigismund. Studiul geoecologic al exploat rilor miniere din zona sudic a Mun ilor Apuseni, Mun ilor Poiana Rusc i Mun ilor Sebe ului, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1998. Clujwww.agir.ro