of 18 /18
IMPACTUL IMPACTUL ACTIVITATILOR OMULUI ACTIVITATILOR OMULUI ASUPRA MEDIULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR INCONJURATOR

IMPACTUL ACTIVITATILOR OMULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR slide

Embed Size (px)

Text of IMPACTUL ACTIVITATILOR OMULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR slide

Page 1: IMPACTUL ACTIVITATILOR OMULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR slide

IMPACTUL ACTIVITATILOR IMPACTUL ACTIVITATILOR OMULUI ASUPRA MEDIULUI OMULUI ASUPRA MEDIULUI

INCONJURATORINCONJURATOR

Page 2: IMPACTUL ACTIVITATILOR OMULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR slide
Page 3: IMPACTUL ACTIVITATILOR OMULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR slide

1. Unde traim?1. Unde traim? In prezent Romania se afla pe locul 40 intr-un top In prezent Romania se afla pe locul 40 intr-un top

cu 50 de pozitii al celor mai poluante tari.cu 50 de pozitii al celor mai poluante tari. Romania si-a redus emisiile de gaze cu efect de Romania si-a redus emisiile de gaze cu efect de

sera de la 250 de milioane de tone la inceputul sera de la 250 de milioane de tone la inceputul anului 1990 la 125 de milione de tone in anul 2005, anului 1990 la 125 de milione de tone in anul 2005, consemnandu-se astfel o reducere de aproximativ consemnandu-se astfel o reducere de aproximativ

50%.50%. În România, problemele de protecţie a mediului se În România, problemele de protecţie a mediului se

pun cu acuitate, în special ca urmare a poluărilor pun cu acuitate, în special ca urmare a poluărilor locale, produse în principal în sectoarele locale, produse în principal în sectoarele

exploatărilor petroliere şi de minerit, în industriile exploatărilor petroliere şi de minerit, în industriile de prelucrare a minereurilor şi petrolului, de prelucrare a minereurilor şi petrolului,

termoenergetică, industria chimică,termoenergetică, industria chimică, agricultura, etc. agricultura, etc.

Page 4: IMPACTUL ACTIVITATILOR OMULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR slide

2. Activitati si descoperiri 2. Activitati si descoperiri importante de-a lungul timpuluiimportante de-a lungul timpului2009 a fost un an prolific din punct de 2009 a fost un an prolific din punct de

vedere al descoperirilor şi al invenţiilor. vedere al descoperirilor şi al invenţiilor. Oamenii de ştiinţă au reuşit să uimească Oamenii de ştiinţă au reuşit să uimească din nou întreaga lume prin experimentele din nou întreaga lume prin experimentele

care, până nu demult, ţineau doar de care, până nu demult, ţineau doar de domeniu ştiinţifico-fantastic. Teleportarea, domeniu ştiinţifico-fantastic. Teleportarea, redarea vederii unei persoane oarbe sau redarea vederii unei persoane oarbe sau

vaccinul anti-SIDA sunt câteva dintre vaccinul anti-SIDA sunt câteva dintre realizările cercetărilor.realizările cercetărilor.

Page 5: IMPACTUL ACTIVITATILOR OMULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR slide

Becul viitoruluiBecul viitorului

Philips Electronics a dezvoltat un nou tip Philips Electronics a dezvoltat un nou tip de bec ce consumă doar 10 waţi, dar are o de bec ce consumă doar 10 waţi, dar are o intensitate luminoasă echivalentă cu cea a intensitate luminoasă echivalentă cu cea a

unuia de 60. Durata sa de viaţă este de unuia de 60. Durata sa de viaţă este de 25.000 de ore, de 25 de ori mai mare 25.000 de ore, de 25 de ori mai mare

decât a unui bec normal.decât a unui bec normal.

Page 6: IMPACTUL ACTIVITATILOR OMULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR slide

Cercetătorii de la Institutul Fraunhofer pentru biologie moleculară şi Cercetătorii de la Institutul Fraunhofer pentru biologie moleculară şi ecologie aplicată au reuşit să dezvolte o nouă formulă pentru ecologie aplicată au reuşit să dezvolte o nouă formulă pentru

obţinerea cauciucului din... păpădie. Era cunoscut de mult timp obţinerea cauciucului din... păpădie. Era cunoscut de mult timp faptul că seva acestei plante conţine latex, însă acesta era dificil de faptul că seva acestei plante conţine latex, însă acesta era dificil de transformat în cauciuc, deoarece polimerizează în contact cu aerul. transformat în cauciuc, deoarece polimerizează în contact cu aerul.

Oamenii de ştiinţă au creat însă un tip de păpădie ce produce cu Oamenii de ştiinţă au creat însă un tip de păpădie ce produce cu 500% mai mult latex decât cea originală.500% mai mult latex decât cea originală.

Cauciuc realizat din păpădii

Page 7: IMPACTUL ACTIVITATILOR OMULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR slide

Textile din pânză de păianjenTextile din pânză de păianjen Faptul că pânza de păianjen este mai rezistentă decât oţelul, Faptul că pânza de păianjen este mai rezistentă decât oţelul,

dar mai flexibilă este cunoscut de foarte mult timp. Însă, dar mai flexibilă este cunoscut de foarte mult timp. Însă, încercările de a folosi pânza de păianjen în industria textilă au încercările de a folosi pânza de păianjen în industria textilă au

dat greş până acum. Simon Peers şi Nicoles Godley, doi dat greş până acum. Simon Peers şi Nicoles Godley, doi oameni de ştiinţă, au reuşit să creeze un material lung de 3,4 oameni de ştiinţă, au reuşit să creeze un material lung de 3,4 metri făcut din pânză de păianjen. Pânza a fost realizată în metri făcut din pânză de păianjen. Pânza a fost realizată în

Madagascar, pe parcursul a patru ani, costurile ridicându-se Madagascar, pe parcursul a patru ani, costurile ridicându-se la 500.000 de dolari.la 500.000 de dolari.

Page 8: IMPACTUL ACTIVITATILOR OMULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR slide

3. Influenta activitatilor umane 3. Influenta activitatilor umane asupra radioactivitatii mediuluiasupra radioactivitatii mediului

Prin diversele sale activităţi, gospodăreşti sau Prin diversele sale activităţi, gospodăreşti sau tehnologice, omul contribuie la modificarea tehnologice, omul contribuie la modificarea

radioactivităţii naturale a mediului şi la radioactivităţii naturale a mediului şi la expunerea la radiaţii a populaţiei aflate în zona expunerea la radiaţii a populaţiei aflate în zona

unor astfel de activităţi. Principalele activităţi unor astfel de activităţi. Principalele activităţi prin care se modifică radioactivitatea mediului prin care se modifică radioactivitatea mediului

sunt:sunt:1.1. Exploatările miniere Exploatările miniere

2.2. Producerea de energie electrică în centralele Producerea de energie electrică în centralele electrice pe bază de combustibil fosilelectrice pe bază de combustibil fosil

3.3. Combinatele de îngrăşăminte fosfaticeCombinatele de îngrăşăminte fosfatice

Page 9: IMPACTUL ACTIVITATILOR OMULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR slide

Combinate de ingrasaminte Combinate de ingrasaminte fosfaticefosfatice

Aceste combinate folosesc drept materie primă roci fosfatice Aceste combinate folosesc drept materie primă roci fosfatice ce conţin, inevitabil, izotopi radioactivi care, în procesul ce conţin, inevitabil, izotopi radioactivi care, în procesul

tehnologic, suntconcentraţi în produse şi subproduse sau în tehnologic, suntconcentraţi în produse şi subproduse sau în deşeuri. Producerea, utilizarea şi depozitarea acestora duce deşeuri. Producerea, utilizarea şi depozitarea acestora duce

la creşterea radioactivităţii mediului şi la expunerea la radiaţii, la creşterea radioactivităţii mediului şi la expunerea la radiaţii, în primul rând a personalului ce lucrează în aceste domenii, în primul rând a personalului ce lucrează în aceste domenii, dar şi a populaţiei ce locuieşte în zona vecină acestor surse dar şi a populaţiei ce locuieşte în zona vecină acestor surse

de poluare industrială. de poluare industrială.

Page 10: IMPACTUL ACTIVITATILOR OMULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR slide

4. Ce este efectul de sera?4. Ce este efectul de sera?

Efectul de sera este procesul prin care Efectul de sera este procesul prin care atmosfera capteaza o parte din energia solara, atmosfera capteaza o parte din energia solara, incalzind Pamantul si moderand clima. Expertii incalzind Pamantul si moderand clima. Expertii

in domeniul climatic sunt de parere ca o crestere in domeniul climatic sunt de parere ca o crestere a nivelului gazelor cu efect de sera, crestere a nivelului gazelor cu efect de sera, crestere

provocata de activitatile umane, accentueaza in provocata de activitatile umane, accentueaza in mod artificial efectul de sera, ducand la mod artificial efectul de sera, ducand la

cresterea temperaturilor globale si deregland cresterea temperaturilor globale si deregland clima.clima.

Page 11: IMPACTUL ACTIVITATILOR OMULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR slide
Page 12: IMPACTUL ACTIVITATILOR OMULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR slide

5. Uniunea Europeana: Legislatie5. Uniunea Europeana: Legislatie

Definitia mediului conform “Definitia mediului conform “Legii protecţiei mediului Legii protecţiei mediului nr.137/1995nr.137/1995””::

MEDIU – Ansamblu de condiţii şi elemente MEDIU – Ansamblu de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul şi subsolul, naturale ale Terrei: aerul, apa, solul şi subsolul,

aspectele caracteristice ale peisajului , toate aspectele caracteristice ale peisajului , toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi straturile atmosferice, toate materiile organice şi

anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune cuprinzând elementele naturale în interacţiune cuprinzând elementele

enumerate anterior, inclusive valorile materiale şi enumerate anterior, inclusive valorile materiale şi spirituale , calitatea vieţii şi condiţiile care pot spirituale , calitatea vieţii şi condiţiile care pot

influenţa bunăstarea şi sănătatea omului.influenţa bunăstarea şi sănătatea omului.

Page 13: IMPACTUL ACTIVITATILOR OMULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR slide

6. Salvati Rosia Montana6. Salvati Rosia Montana Comuna Rosia Montanã este localizatã geografic în Comuna Rosia Montanã este localizatã geografic în Muntii Apuseni, la o distantã de 135 km de Cluj-Napoca, Muntii Apuseni, la o distantã de 135 km de Cluj-Napoca, la 100 km de Turda, la 81 km de Alba-Iulia, la 50 km de la 100 km de Turda, la 81 km de Alba-Iulia, la 50 km de Brad, la 15 km de Cîmpeni si respectiv 10 km de Abrud.Brad, la 15 km de Cîmpeni si respectiv 10 km de Abrud.

Rosia Montana este situata intr-o zona care Rosia Montana este situata intr-o zona care adaposteste cel mai mare zacamant de aur din Europa, adaposteste cel mai mare zacamant de aur din Europa,

fiind cea mai veche asezare miniera atestata fiind cea mai veche asezare miniera atestata documentar, cunoscuta de pe vremea romanilor sub documentar, cunoscuta de pe vremea romanilor sub

numele Alburnus Maior.numele Alburnus Maior. Pana in luna mai 2006 zacamintele de aur si argint din Pana in luna mai 2006 zacamintele de aur si argint din

Rosia Montana au fost exploatate de catre Statul Roman Rosia Montana au fost exploatate de catre Statul Roman prin Compania Nationala a Aurului, Cuprului si Fierului, prin Compania Nationala a Aurului, Cuprului si Fierului,

Minvest SA, prin filiala sa Rosiamin.Minvest SA, prin filiala sa Rosiamin.

Page 14: IMPACTUL ACTIVITATILOR OMULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR slide
Page 15: IMPACTUL ACTIVITATILOR OMULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR slide

Pentru prima dată în România opinia publică şi Pentru prima dată în România opinia publică şi cîteva instituţii publice au făcut front comun cîteva instituţii publice au făcut front comun

împotriva unei afaceri păguboase pentru noi toţi, împotriva unei afaceri păguboase pentru noi toţi, demonstrând astfel că România nu mai este demonstrând astfel că România nu mai este

paradisul escrocilor. şterge istoria acestui loc.paradisul escrocilor. şterge istoria acestui loc. Prin campania MindBomb pentru Roşia Montană Prin campania MindBomb pentru Roşia Montană

protestăm împotriva proiectului de exploatare protestăm împotriva proiectului de exploatare minieră intensivă cu cianuri de la Roşia Montană minieră intensivă cu cianuri de la Roşia Montană

şi împotriva publicităţii pe care Gabriel şi împotriva publicităţii pe care Gabriel Resources, proprietarul Roşia Montană Gold Resources, proprietarul Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) o face acestui proiect Corporation (RMGC) o face acestui proiect

extrem de nociv pentru România. extrem de nociv pentru România.

Page 16: IMPACTUL ACTIVITATILOR OMULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR slide

7. Concluzii7. Concluzii Protecţia reală şi eficientă a mediului sub toate formele lui Protecţia reală şi eficientă a mediului sub toate formele lui presupune elaborarea în acest sens a unui program complex de presupune elaborarea în acest sens a unui program complex de

lungă durată ca parte componentă a prognozei şi planificării lungă durată ca parte componentă a prognozei şi planificării economice şi sociale pe termen lung.economice şi sociale pe termen lung.

Elaborarea unor strategii forestiere şi turistice este un proces Elaborarea unor strategii forestiere şi turistice este un proces complex care implică un matur spirit ecologic, economic şi social din complex care implică un matur spirit ecologic, economic şi social din

partea tuturor actorilor publici şi privaţi care intervin în etapele partea tuturor actorilor publici şi privaţi care intervin în etapele procesului decizional de iniţiere, adoptare şi aplicare a programelor procesului decizional de iniţiere, adoptare şi aplicare a programelor de acţiune care reflectă la modul pragmatic, strategia. Caracterul de acţiune care reflectă la modul pragmatic, strategia. Caracterul

complex nu poate fi acoperit decât printr-o colaborare complex nu poate fi acoperit decât printr-o colaborare interministerială sub dezideratul aplicabilităţii la efectul scontat.interministerială sub dezideratul aplicabilităţii la efectul scontat.

Obiectivul general este, ca printr-o gestionare pe baze durabile, Obiectivul general este, ca printr-o gestionare pe baze durabile, pădurea, mediul înconjurător în general, potenţialul turistic natural şi pădurea, mediul înconjurător în general, potenţialul turistic natural şi antropic să aibă de câştigat în ideea prezervării şi dezvoltării de o antropic să aibă de câştigat în ideea prezervării şi dezvoltării de o manieră ecologică, durabilă. Obiectivele generale configurează manieră ecologică, durabilă. Obiectivele generale configurează

măsuri particulare, grupate pe diferite niveluri de acţiune: natural, măsuri particulare, grupate pe diferite niveluri de acţiune: natural, economic, administrativ, tehnic, social şi politic.economic, administrativ, tehnic, social şi politic.

Page 17: IMPACTUL ACTIVITATILOR OMULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR slide

„„Nimeni nu ştie câte ne va aduce noul Nimeni nu ştie câte ne va aduce noul secol. Şi, din neferecire, tendinţele secol. Şi, din neferecire, tendinţele

sinergetice – cum sunt cele menţionate – sinergetice – cum sunt cele menţionate – sunt adesea ireversibile. Natura nu are unsunt adesea ireversibile. Natura nu are un

buton de resetare.”buton de resetare.”

Page 18: IMPACTUL ACTIVITATILOR OMULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR slide

Autori:Autori:

Mardare MariaMardare Mariasisi

Petrov DanielPetrov Daniel

Clasa a X-aClasa a X-a

Liceul Teoretic “Lucian Blaga”Liceul Teoretic “Lucian Blaga”