of 4 /4
* . . ' ' ' ^ " •• ^ * *” - ^ * -• v >- . * ’"• ? . Tri-rto tisoč brezposelnih dela-Vce-O -O C h ica g u ji e tu _ ^ _ ' ’ _ " ^ ^ ''^ '''' ' ‘I 1 i I I ^ I ^ « 'I lil '“ ' “" ' ' ’_________'1 - ___________________ “ Delavci vseh dežela, združite sel” WORJCING CLASS. Štev. 18. (No. 18) ‘TT. „, f . . ---------- ; --- ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------- Chicago. M.. 14. januarja 1908. I----------------------- ---------------------- *1 ~ r~ ------- ._ _________________ Leto III. Vol. III Dela in Kruha brez- poselnim! Tuzrin ji* »liku. ktem nam raz- stavlja .lan za dnevom delavski položaj Tiar««- in tisoč* *l.*lii\v |hi, ■ a.i|ia brez dela |h> uln-uli n ..... . rBkih meat. okrog tvorni.-, d.dav- ni.* in rudnikov. Tisoče in ti*o- »ilra v ih žilavih rok r-nka ur- stri>m>. k.iaj ».* oglasi |uirna piš. . ral v tvornirl. pri rudniku, ki Im Idiraln brezposeln,- nn drlo. Kdaj Im In! Kdaj sr odpri* dr- lo » polnim parom! Kuj čakajo ilrlmlajalri f To so par vprašanja, ‘ki polnijo skrliipoln« glavo vsa krua hrczposlc.m Murna vpra- šanja so to, kajti isl nikodrr ni jasneča islcovora: prizadeti ur tnnrrjo odgovoriti. a oni. ki *o zakrivili to gospodarsko m.zcrij«. ki so drlavra oropali kruha oni molčijo. Obljubuje *r par. t.«ln prano- ohljnhr tu* morejo nasititi lačnega delavca Kapita- liati. kteri so iztlačilj ir. p r o - letarcev milijon *. lakhn pasejo svoj.* trebuhe in čakajo. t-*.la ča - kati ur nmr.- brezposeln delavce \«-kaj jr torej I r*l»n storiti. Orla ji* treba, pozitivnem dela da sr najde brezposelnim pot do zaslužka in kruha ttrezposelni delavci v Cineinnatijn. O so mi- nuli teden zahtevali o<l m e s tn e ' uprave .la se jim najde <|o|o pri Ijlalskili napravah ut bili so ušli- ' 4 am T-ca sredstva bi se morali Oprijeti delavci tudi drugod. Za- nemarjene rrste. ulice, parki. vo. dovodi, javna in mestna poslopja |fc. *° akoro v vsakem mestu Povsod bi -se-rurtlo dcia nn d-rrspaarilm delavce, ktem bi trainlo začasno' doki.•r *«• ut* vrnejo bulji » ”-a*j. lostna izkušnja nas nči, da vsako tega r** •♦ nri rndnvoljno. jih j«* p« prisiliti l*r.*«l umno im njo m etili' avtoriteti* r«’š- p *kt ki {zvini nnjveč tr. <trnhn Ako «.• far«*j združijo htv/pmelni in dpmrniMtrirajn polti«.številni neilvotrnio /«»ti it*pi>h T«i je ih •»♦ M laj «*.linn p..r V«* ptWnn«>. l.-mv *č /jihti-vaj m«, merzifnii /nhtevnjmo. »la «* nuni pr»«*krbi itol« in kruh* M**m«1 njni fakt« irji v n u jn ih - upravah. \ državnih upravah in končno v W 'dtinirronn. kt. ri «o •. *e znati prikupiti •hl/ivtkciun I im fetvu . a li in d i * f*vi*cTi«». kt» rr *«• z lMitfat imi ulil i 11' f : j * r varili drl* vrv. da «••» jih r »vojim* e l a > »t»vi i‘ *sad'li h krmilim ti fak- torti hi in»*r.ili nvblcft ><* p rvo dni go* p...Ilirsko mi/. «|n t r p i v*le«l kri/r največji «b| prebiral- p ro l■ »tur t* Al tu prrna n n in r c i r n * ?ox(Nwtn j** «d»*- nn »n triuh a . k a d a r v*. gr»* rn f n k r «tvjrri. Dn^tpitV j«> k a d a r j«» pr«»fit v nrvarnost: Poglejte «a- ni<» koko i* prhuipHinta tvji-h. irictuimk* vlada / milijoni dotnr- irv nn pom-»č hnn^nim «p»kitlfln> h m . k<» jim i»* pretil potrin prv»» d n i kri/«* Tnkn vlndn %krl»i /n ...... . *n kanitnlivt«'* T.ik*i skriti /n profit! Zdaj pa k«* nrfti lo^la in n<u?in drlavrom k o \»* gr** m živlienia, ima nain vln.ln u m « “ aim patiir** do l»r<*/ iKMrlnih f tajnik TnfO «lni/<» ira ni^. Skrh /a izholjinnjr pfdnžaja aavUi torrj ml drlavorv samih 1 •\rrtut«In l>rrc|tnaHriih rnora v ak- i pijo. Svaka sila do vrvnima! Stradati in p<»ffinjati sr sli nritr VsriradoHtiiosti. hofpstVH in pri hllkctn dr hi. kt**ro valrd zločin- akih kapitalistov pnfiva pomml naokoli, jr nnrin hla/.nosti. Ka pitnlistir-na vlada, bodisi mratna. okrajna državna ali zvrzma. rnora nrnmdonia st**riti naj pot rr- Im rjir korak«* za om«*jit *v hrrz posrlnnsti. ali-Sihj pa nam* arbi pripišr morrbinir - posbslirr. DH* in kruha brr/ponrlnrm! Tisoči in tisoči prol »tarrrv, ktrri proizvodili Rorkrfollrrjrvr. 5 Karif*novr Tfarrimminvc. Ar mourjrvr in Marahal FirM-ovr milijona, zahtevajo eln*no in rn *nrirtio drla m kruha! Orla jr dovolj! Črnin čakata vi gospo, darji nulnitcov. tvorni«; in mn- iin! Čtmti trtčitr krivično pri- dohljrna nat urn a bogastva prnl hrdnitni in lačnimi Tl Dala in kruha ^rezpocolnim 1 Aaprrj. M«Ntrugi! h1iio nn- prrj! •Soi*iali/.«*m j.- alarm /a postat* m* tatove iti roparje. Ariuntln br.*z|M.s.lmb j.« armu- dn nmlfvrv. Misliti jih ji* nau- čila kriza. “ tilas Svobodr" pravi, da »tm> anarhisti Prav * L ju b š i s«« nam tiith anarhisti kakor pa sorialci Komlatove vrst«*. Marsikt«*ri tl«*lnv«s* Ind«* tiru- gač«* mislil pri prihtulnjili volit- vah. kakor j«* p n s l š tirn m l«*ti. S|K>tnin tm srtlaujr ••počitnic*'* bo rti glas v«*č zn sorialistr. P o v v j t r im ^Mtno •*n zak o n , kt« ri j«* bil ptvdlo/rti in itveljav1j«*n v k«»rist ilrlavstva! Ali s«» k ita j sii/.iij.*«lrž«i nar*.lili zakon v m- trrrsr s vitjih suiti j«*v T I>i*lnv«t A«« lahko bn*/ kapita Imtov. d«H'iiii kapitalisti n«* morr- j«* biti br«*z iltlav«t*v Ali ni to- r *j čas. «Ia drtavri obračunajo s kapitalisti ? \.dtt n človek n.* goljufa »Irti* gač«* kak**r za profit ; imbrn čl«»- v«*k ur o.l*.brat n goljufij«* tlruga- •*•*. kak««r /n profit Profit jr fondatmmt v sak« ga z.l«>čitia iti zločin bo rksistiral t;ik«t «lolg«». tl«'klrr bitd«‘ profit-sist. m 11nvi*ik» tlružba jr pitlobriN panju čtl*« l Proiltiktivni stanovi m pnd«*tar«*ksploh so čebrlr. kt«*- r.* b tajo « h1 z..r«> do mraka in no- sijti in«sl Kapitalisti so pa trotjr. ku*n jKtsrkoio m^i* da bi tnfj d. TM! ryf sr^rudfTi i.atij F n * h troti! Zv«*zina armatla bi mornnrira hirati na |Mtmanjknnjti nmitva I.«*ptrloms*i insrrat niti u%tria n tri tarija o|p*ntov u r m««r« priva bit • d«»v««li ka« •I««1 nt •• v /ti mil: tur/nn Znanofij* časa' Mlad* niči si raj - t£črj«» «lru/. gt kruha. k.ik««r pa služi«.- m«»ri|rrv V««* |t«trasi lt«««l«t sprt*volvi? pi»l« ar«*i. «la kopij« j«t sini' srbi grob. ko v sramotnih uniformah streljajo nn svojo brat«* komamlo miili. k t * r i tli.n k«* izkoriščajo ubij*W iilii«,- I *n:t»sl Stuf.-s S to o l t ««r)t«tra tirni alt jeklarski trust naznanja. - • i znaša 1*u» milij* i v «1«»L« rj« \ I/ v z-itiši i■«*ss•- tu tlriig*- uratlnik - imrl trust vp«.s|rnr*v To pomnija la j«* i/pn-šal trust /. v »ak g« «l»*l.iv* ;• sso ii T a sv«» i i /n kt«*r*» j«* oropal kipitnli/«*m •blat il, sla 'a <livit|rml «sl V«-lniiH tl« Itiir Tak.* j. p .«i k a *a!i/(tiom P«««l so«*>ali/m«*m •« i.;, šsi m 4hi «1«In v »*u. k kopij«1 rud«« k u r i fdnv/«* iti «l«-ln v j«*k- Inrnali A li in :s|iš «la i«- |{« «•**••v * It. kt ri j»* privolil. «ln sin* jo kr«r/:ti “ Pb arituf Ibntte** bank«»v«*i in poslal /vrzitn* č«*i« \ (»ot«If «M. ■ Irt z bajoneti iti <vin«'«ifi prisilijo rudarji* rzzli In «lmar. „ 1 : m;s! š • la j«- on sprrjrl svojo plačo v trm drnarju9 N*«-* |{o*»s«-v«*lt in vsa rij«*gova a*lhiinistrn«*ij«i j«* «|««biln tiovr /olt«* zlatnik«* iz zvr/.in.* blagajn«* Z.i mrz«ln«* su/.nj«* j«* dobrr ' *s«*ri p* * a politične pa ra- si t«* s«* m ora p la č a t s «*istim z la - tom. Ihimlnn *s imamo »Iv«* %rsti tranipov p«»trptthov ): bogat** in r«*vm*. Ibiga ti triimp j«* milijo- nar in reven tramp j«* navmlni br«-zd«*lni sir o m a k . kt«-ri zastonj trka nn vrata prv**ga. Bogati tram naredi revne tramp*. \’n vsakih 30.000 r«*vnih tranipov j«* en milijonar: živi in r«*«li sr* na str<TŠk** p rvih Ib viri trn m p je zaničevan, proklin jan pr«agn* njan in z masip«*rijo vi *b fi«»stnv bi gA radi iztrebili raz. površja zemlje. Nnohratno je bogati tramp čislan, spoštovan in hva- ljen: nazovejo gn finnnčn«*gn Vapoleona. genija razumnega moža. sol člov«*šk«* ilruŽbe it«|. Da ne ho torej revnih tranipov. treba je najprvo uničiti tiogate t rampe. V - -s wwwwwwWWWW^WWWW Od bllzo in daleč •'A4*lc*nk*e imajo večji pro- t»t z «h*oe«*nt'tM» c e iio na milj««. kok«»r s»i pa nneli s triventno." I\»k«» j e r« k« l g la v n i p r a v iln ik m držav«. .Miva.»u ri. 1 tn«lt«-> v hvo- j«*tn govurn dn«* \\ Jt%u v St hoiiiou. N"jni tajnik Taft. reprez *n- tant naš«* kapitalistični* vlad«*, j«* ni. l 11 i m g .v««r v |»e«*p|e* K«, rumu v \.*vv Vorku ib.vuril j«* scvnla •• kn/i m b r.*zj> « « si M.s| lo-s*ilnmi ga pn vpraša nek poslušal e«*: "Kaj itiom st.irit' elovek. ki j** brez dela m v «!«• nami vi ski •” ‘*lb«g v.*• |><« tokih Ijinl imam sim palij • U«*s j«* Hlhhi. «•«• človi-k h«M*«* delati. 0 s«- n a h a ja v lak«*m p«»ložaju.** •b«gov«*ril j«* ta jn ik T a ft On ima t» r«'j sam* simpatije dnizega I n ič Blas b« tieiuškib s«i«*ialistov " V •»rvva. rN** jMinčii r Berlina. *l:i j * v«‘h ka hr«*zp<»s«*liiost /a v la - dala tudi v \.iii.'*iji \ n ti^M*«* l n tiso«*«- d e la v e e v bori za za- p l u i c k . a g a m* ne.r«- <b«biti. Dlam «b*l»r ilelnega «lništva ' ITiil*s| lliariti«-«" v \«*u V*.p ku *«. s - putlučili p i svojih |M«r«»- •■ ••valeili «kt s.* nnitajn t«* dni v \* w N«»rku Ifti.iam stra<laj«»čih •«tr.«k Društvo i,- tak««.j storilo f**«tr« bn • k *rak» . «la pom ore trp«’- čim sirotam. August II* m/, kralj bakra n bivši pr« «is«slnik M«-n*antil • \.»t «*n.d batlke \ \- n Y«-rku j«- •*d s t ni i»ht««ž«-n jm» z v e z iu i v«** -b-|M»roti (»n-stopkn Imnčnih /ak«*- J nov. Ib* n/«* a»- iMibajn p*»«l var- ščino $60. 000. "ttt— v* tr-te •••rgani/irala velika kompnnija /o iz«lelovatije eigar pni imenom "Th.* II «me 1 'iirnr f*«» ” . ki ima nam« n s • m • 11 i boj pr« »ti tobnčn**- mu triKtu. K*«*i p a n ijn v ktem »• i* /•lni/t|.» 1 ts n.*.»,lv’-«<*h i/ ... • | | 01 M .. t - , . |,,w.* •".» «u milijon dolarjev glavni PREROKUJE REV 0 LUCI 0 Dr B.U. Ib tiiuu. n..zv m |h a?.. gbs!»ih listih T m m p-s. .«• in lo g i st ’ kl«-r »« t' b« m riuna za br«*zf»«»sb*- «v. /L.sti /j» bri*/|M*oetn« delu\ee. •«.*.. „ . APr .» I , «d. «b*l kr / i. pi j«- l •• ■ •h k .si t-nin ž'ip.» •» l-’r I i i i | s v k| .• I* zarja , m-I.i«.j . s .r ju sl . M«-s« n drž iva n r,.t i - rl» Ir prav Ib :''nam «ln s- ««gr««rn n« mu števi|*i J»r zpo%le«*»-v da ti«*- i.uj a ..si.ga *.L«, ituiknri č.- .!«* : . > . i; : mami s* t*. «l.i| n«l j« ra/ni reli. g j*«zn mi «bdir«Hl« Ini /Jivml v 1 'h. *;i'.* kt* T <b i f l»r* /\* sl «n-ttt T »I* I j ',*» d i j . ’j«. pn-n «* IŠ .1 Tak- /j*vt • ti ra li pnrxtvj«» v I ko l « rr*’hnih «» m«I i "Ji/ m*•em tuli prerok*’ - p* «Vi ua I d | Ib Imun • s vi < )«•m pismu n«> kričač niti moViu uvr« 1 -r s.«*ie ga m*I».- iims| r- v lueij««- i.« rj«\ v -tolar po n* in / v«*.stj«» tr /•; ur ! ecgn • bo»*l:a. ako me* t«» f*hi«*iig» im <Mlp«»rn*«r»* i««s|rt*-mii js.Ji«/ji| > trlll, *lh ZA«*MV 1|0 V)N»s|i ••iv/.}* s'1«*'-«• pri kt- remsibmli im * **t**netn «Wu m jim t a k o «ln n«** k a j ' is l« iž 'a . rte«In i «|«»živi m«*sto v pri In m loj ih tnh meMvih izgre. .!• i ;»*»r r»-v..|'i« i i Imeli Im *. 1 **i;o jr irfiijo . n k o m* .vin m- sl«»- ri p tm h n ib kot*nk«*v /*• <|am*s *’ Na pomoč vdovam in sirotam umorjenih premogarjev! V INtM m n n i. !*«. s«* j«« usta* .novil pomožni odbor kt«*ri ima (namen skrbeti /a vdove in otro* !;«• pon«-sreč.«nib premoga rje v v Darr pr«unogokopii V to svrho se imajo nabirati pivstovoljni «ln- rovi v pomožni akta«!, iz k terega se Im d«*liln prim«*rtia |Kslpora l«r«-j omenjenim prizadetim dru- ,/inam. 80DRU 0 I. ZAPOMNITE 81: NASE najbolje orožje PROTI KAPITALIZMU. JE 80 cialisti C no časopisje in •PROLETAREC’ JE JEDEN TEH. | I niiitiM, l-'ca»Uro a * Uitvnia. ; S,«h*uvi! 1'ripru* Ij ijt.* a- ra I **-. 111II«• a i r i lj i c i j o t v S)N*ia|hn>*tjn *To\ i-«k.- ilružb.* I ometli opi-racij* po ,K>lci miKšni bnlczm. I'm lela tvi, apomuijiijt.- »• • ' l'p**li !lin<i>” v drtKrU-Jt. /jil-a^. i.ili \.-.'<-rih In n» ««N»-licih. ZK|*-*nuuU at pri nerloctn "liu- ck«lii” i-r. iiMca, kter- c.i vržet.* v I-- *’ 'la kurit.- /. me- n m krvjo •* ■ it l!*J**l** jiiN,u»i^iur>-v, ki »• bi- li ..»lujili ,«n|. iiumum le: umerje- ni * prtlimcovih jlMr: 'll. I’ ••« im > j-<t nul jiinov <!■ 'avc<-v nn -• mpiililikv m m niti e n e c a «•- •li»cm» matupnika v kontrcan. O ianuj-t tmo# baokirj.-v m fHrt«1. - .**• liacč ii'!\--ka«ocr in-a pa ‘ vi •topnikc. kur jih je v koncr.-sn. - mit-i ut kabinilK« N' ču*lr t<- i*. *la ilclavet ia lanu rj ta *:*,p r e b i j e j o ! S Udaver. ki proikvaja v m* in najboljše at v ari na »vetu <a Irnc*- a *nm j-- la tV ' n ra/lrcau. i** |""|ob<*n "to rn o 'človeku, ki jo pr plaval Šiato n S o zalo, .la »c j«* »» 'Iruccni brrfn napil u itm/ano m lak- AH razunicto kaj !se to pravi? Delegat mirovne konference v Haagu s«, ilmrnvmli PJ7 «hn: im«-li H" banketov, kteri so stali -'•L* tiNM« - 'rutka: mirovna kon - ferenca stane nune driave |ir«*k** tri milijon** dolarjev In kaj je 't*«rda dniT-ga kcmf«renen? Ab- sflutno nič! Bil J * p a \atleti int**r- t aeijonalm "bun«*o*npi [*\ ktere- wm- s. a im li iiauv ut stroške bedakov. K a j b«sb» s«M*ialisti nar«-*lili s npitnlisti. ko »lobe vlado v svoje r«*k« * T«« •. firašanj«’ nam v«*.’ krnt pril« ti nn uš«*sa. Odgovor je l i h v - nič K a p it a lis t i b««d«. / v r li ’ •» t«-m kar Itodo prodm-irali K . it I r. z pr«*«!iikti vnegn «b la ne Ih« jela. D«*liiv«'i vrže ni i/. tlela v r p .t* hi. viu.ss' IVimalvvntii.i ui v «1 ti i. i.«m Mina'»uri-ja f ••« "*• II '<t«l lfri"tln«>st |T,|/' •**« ','| /«* h d**;* \V r»* p u h li k am ruti d«* «•*•• r a t • m Mi««>ut*i-j" «*ut» »« »Irige D* in vet \ 1 * rt-lvva- M ssnuri.jtt in p u « <| *lru v i’ Kako bi se varu /drlo *• b»| v. gus-p.»darji sv* r g i *i« ia * K »k«« tm-ni priti « 1 «» t .»n • .li*itt. /a s««einlisp* V. «««ii v »Irž.vi \V<*.i V»rg .i I r.-p..v« bij«. «b «*k* m i/|H«d štiri njst let <b*|«i \ |«r**tn«»g.* .« j.ih K .1.0 s* instntki pr* mn*.r ««p**v rtf t« g i /jtkon.i. dok.uii; ib j t\... k %•( |h> /.nlnji kat *•st roli » M• •ri«»iig.dm |»ntw*.sli tm | «»\ r š j e trupi. *s* mu leg.t k«»maj trnuijsi- g V p:- » .. uh ni -li k a p it a lis t e r»*s Dob«*lie«g.i •*«•' 1* l'r«s| MH1 iš«* . njimi r j*•«*••, « '• j.* še kaj pravim* trn ' sv«*|u" Mati Jones govornica na ljud skem shodu v 8o ChicAgi "The rrades Lnb««r Avs«*ml» Iv” v S.uuh ('hiragi prir»*«li Ijinl ' k i s’h«««l v sm b> v«*e«*r dn«* l « Kii iuirja v 1’nion lb*mb|uart« rs dvoiani 22*1 !*2. e>sjn s... chi •ag«. III . v prid St«-v* A. la uma. '■ •d* .. oht«»/enega član« \V.-st**m Kederntion «»f Miner« Mr A Me-h.iu. pre«ls«*dnik The Tradea sNc f«abor Assemblj***, l»o pr*»lse »lovni sh«»»1u in m ati »Toneš, m* miionin agitntoriea /n delavski razred. l»o»b* glavni gnvorntk. N ’ j*'ti«. razkritje zdMinskega p»» stopanja organiziranih kapita list«»v proti ameriškim delavnem j h«v s*»«| ogorči p<islušnb*»' in jih razvname za odpor Dolžnost »1‘larecv j<* sedaj, dn pridejo na I»*»111 •»«" Steve A«lamsu kterega skušajo lastniki rudnikov uni<*iti nn p»i«llagi izmišljenih obtožb. Ved n a pnznost je er na svobo- de Vsak delavee v South rhi- eagi in »»koliei je dolžan priti nn ta shod Vstopnina je prosta. Vsi dobrodošli! Pridite »n demonstri- rajte proti lastnikom n i d n Hrov na Zapatlu. »la si ne bodo upali uničiti nedolžnih ljudi. Delo in delavci. Bplotm polomij S|«k<šni - k la v s k i |H»lo/.jij v Z«l- ! i ir/Hiiilt »Iržavah ko ni niti /a pi- ' l'S» Zlioljšld. 1 tr**/.|N«*8*l II« r*t) j«* o*!a, k«k«»r jo b Ju v «tcccmln u |»*. ./brnim g*/s|s««Lirsk«* kri/u* js J« . «hl r*» knUsr,. j«*K- lurne in ilruge /eb /arsk«- tvi.rni« «* v IVtiia«l.vviidiiji. k ore «.» dal. ti •t‘*č«*riiii d.daveeiu /uslu/.ka. a is- t**»l"bim j«* »nipušč«m il pn drugih »Iržavnh. /lasu t»u /»u|m«lii. na ti ' -«*•«• in trsiNv delavs.th trpinov ki «• nrv- \ arina.li brm|>M*lnih. Malom \*ik.i na-- t" v /,.lrii«*mh >ir/.iv.ih ima brt-r |Hcb»*; m*kart. rsi rm-i v jib imajo ||- 1 " mi •«I"||IJC n Us Š Nisi. |.n j'-št.-tr n. .i firi/-ui lo t mn oni af.n I. 'trnki ibilavi itt ilm ci /.'ršo.al- .b« nn plniunti, ki m* m* rejo de. lat« nuli obritega vrem«*ua iti /j me 1.1*0 l»t>-/|M s»*hi««s u* im j vi« L i ••♦ •j«- z r c a lijo v t«-m «la s»i Ijmlsk«- preiHH*ev aln»’ h u š p«» vs«*b iii«*stth pr«-iiii|Hiliij.*n«* s ir o m a k o v k a r a«* ••• g»stil» /«• b t u in l«*tn "Free ! irfft«*li ’ * i prv»st prigrizek j«.* g o -tilnali Trpi; dtlj«*nje kruha |h« • t l»r»Hl»*bi || .o«|.Ut || in dntKtvih .1* z»* tiek.ij VKak«Ionj«»ga. l> t l tko/vainh traiup«»v se iin:o/e / Nhievom, ie*/ji*lovi ljn-Kt lumrn-M 1 u «lr/jivi. faktorji t«*r kapii ilr- 1 s/* p«» p rav «*i l*««je kritičnih % i P«»ns i In kapituUisi>ii«*ga .i.s««p|.jti. ibl b |H. \«iv«*m b*tu I «» vmn1 "znatnil«” . a»« bili hluff; it tudi v »sLitijih p«.n**’ilih kapi t liKtičmb listov tudi akiveim- |kiht) o delavskem položaju ni ni- »t - *u» čmutimv a s u o > . 139 000 brezposelnih v Chicogi Z a d n ji ted«»n j.» š* b* |h« s « s'u !** p.dnti i5 t«,vim statistik«rii tui- t • «« -*» v )«• b r o / p s.*b ih «l«*l v • v stmkoVidh in im v .< ; I »«hiykii>»jn p* uticah in okoli fv rt- «• d« .nvji «• p »«laj.i]t «* >t«t *• ■ ■ * J IU *••-. i li i ••.» :•* .St**- vil«, i. »giMiun«« m »';«»rj|j u e v rje t- • .* 1 N «i>» T-* %t«*\ !. j «|;i* r • !«• jami rj m \ š-t.*: so sinda-vtii rti r • tr i. ejgtnerji. n.i- •l r -t ivharji. ki««jiči. t s\ni br/.*>.ivniča’ i ko; dukt • i m • ••rmam «s*s*Mil. i.*lemi,-, l-r- •i ''J ••"V«n! j « . store-gr.il . v*»/. M n i i . d* i v e | .* :;t::irji. H« r li jo na r *«> •«» m ti .................... ten* pritte j / ji •|«d** b«»- ««i- v tvoru **ali ali tla pr*istem. 160 000 v Nevv Vorku. (Kr^ltiji o»|lnir z.lru/ »ih d ' 'v -: ll u* ti v \ V rk {Kiroča da p skrbnem računu v t»*m i s? • 1- •» "«s» hr v-|. S.-1- tv • Odp iscani ' delavcev IH i is <’«mf>ri! /<*1 / i.*( j.. ,1 , • : < I v* « :»*l«i»nn r «li j >«-| sh! irs' e r / «f ■*•■ •» p » t - d- *«»g». f s* 1 .1 ' a I nr*t“ in n m««w* »V V Kvebthu. Min «» dp'H e- .« 1* v !'••'»• • rili i u lni!. /• b z.u«* t «1* sk« ru fM»|ov «*.i d* l:iv«**v Park fit.v. rt«*i, » /aprli rmlnik«*. Okrog PUH) ru i rt v J, « izgubil*« delo. .S cnM v r««al C'o j.* ustavil b-| !•» v svojih premog«* kopi h. li» milj 1 ( 'h i 't a n«»g«*. T * n n in «lj*usti-| !.. šuo preiir>garj«% v Toložaj v Glcncoe. 0 . in bli^mi. V |«ri-m«kL''*l;opili v t ibiH.... . t '»m« č u tili kri/«* «b» \ vi*g:i n.| t«”_-. ".isji »Mntno pn * ii - i mio v si. »Irugi dan in n«* /naluži* m«, ms*, kak«»r p i $2. Horori se tudi. »hi k b »MnIn »m n »Ivi dni v t.**)*rm. . ^■ *b*/arak«* L ib r ik e v B«*llvv«-h|. W V a . |MK*i«' ij«» / ti:• • I tri iih-s. - »•• V t«*h f.tbrikah j«* « 1 - l.tI«> do debvveev V Bellnire. t k okoliei tii«H počiva drlo v //•!»•- /j : rakih Libri k ji h Pri oattilth pr«*m«,gi»k pih v f>- 1 k> sc »uiti h' dnlj » ti kriza O- cime ŽMnbergar.) Prazne kare — govorijo o krizi Xojt«ifWii dokaz g»*qHKljin«kc vuiserije v deželi ho nešr .*ti t o v o r - ni vagoni, kteri počivajo- -praz- r.: v ne«btg|e«htih v rutah tvn ž»*l«-z- niških i migi I niliw»’ ih v C h M ig i in «*rug»M|. Kare. kt/*ne an l«»to za k-tlnii «N*vi«žab* in tsBvržal«* farm«*- iške prkMke,^ imlimtrijak«* i»M- ke. premog, drva. živino in meso j | • \ s»-li državah, stoj« dan*n v t»..l>* »i Igili vrstah tm pimUijah. ( \a j NtjijiibiiMi Chu^ign Milvvnu- j «••• «k St P a u l /i’b*znie« v f«uU«*> I w «'< h!u. III kb-ro j© |mi v« lik ost i •irugo \ drA-ivi I1 Iuh> k . jt« n.i ti- s o teh kar. ki jih nimaj«» zn kaj n.-«Drli. Ista x«*k*/iiiškn družiti je t . »h »nlprnviU dvaind*vajm»t luk - motiv, kteiv «» rabil, / ji pmui. , kanj** tovuruih kar na izogibal iš ' ih. SatnoiitiK*vno j«., «U j,- muš- v* l.«h lokomotiv tirli izgubil •M«*. Obhodi brezposelnih v Bostonu in in Cincinali M im, m* j H.r.ib« tm p ziv bikaJu«' aocžalks- t »u** «»rg rtii/«<*:j,. okrog štirl-t/i I r “ /jH».*.-|t,ih <Mttvoe\ na trgu 111111* n in spi>*j*’b» v i v r*-s»»lih-ij. ' '!• di *«• /nlit«*va ml jm*stne iti »Iržavn«* t.*r /,v«-/in<* vlade takujš- | *..)«• -.-.i i H k Kite k«, mp m vnili br»’/p«H,el«’ i v \TNto in k»*rukttli *•«•/ tmjlN.gatejši del mevetn pr*sl 1 u.' H ill. k>*r ko i/.r«>čili m lu- e»j* hh >lii«*ti»ii niAvstru. T.i j« '**r l. d.» «hibe < 4 >ho»lfiiki ««»1 «»,v'*r v par dm*h. V B-rstmui je »sl «1v . i t «h« i r «lw» t ti-N br«’ /- I »•*!• dtiih ihdiiveev. Dva t s.«.'* hrvzp m-lnib ni tri in '• '* *‘ bi«*imiti. O . j.* rielo -I: «1 lita* M jan v OiMilml Turn -r ••v.«nr \ a dii*’Vtwni r»’»lu j- bi. I i •'djMiriH«.- /«,p«*r l»n*/p«>s InoKt. t..«v..r 1 : s • \V»rlP*r J . M Ivv.ird. ftHstni organizator ir**Mistične 'trafik«’, m njt-govi t«»varS. K- <I hii u*h. KU*in. je d e ja l: “ Vi stV* bnpz dela m lačni. vi Ulmtpriauete iM flk tim a S ife in •'* la. a t«» si* lahko doseže s, ttho e- ’ nn | * 't«*m Siiblimo s ju tri «•!» 1" nn »b.poldn,* in tudi imtirli b*.itj«* n NMNtr**. k i R tri ‘*,i) d uni. mi t rurM pn*d sKMlnirn |H»xbi(>j**iit iti i --•rakajuto p*'ln8išu*%i|tii do dipa.l trt t«*r aalrtevajm d * li >tt /»vlL-. j l .» sv.-t j,* bi| burno [s./d^ivl- j* n drug dan. I«* jan m* j«. /. 'r«' tu r»* “ n* tn n e s t i |„.* t s . '* s uidi bre/.|M»s! «*«*\ t r v •t•• 14 .* v rsti m s ■ »1»«*: ; **l>«’la aJi ' I I im - Pit Hall v obb d ^ j, m . m ru** /. [• * :- sj»rv.« ••Ltavljid »pr»>jeti «»l[Mi<«t. - " 1 • • | p ttr *«• I .v 'I s*- , uprav« je !4ik«i,i e i r «1 l.t. I ' J1 ■! t:* m i.* i»;%. a ! ž i t j m t . .ia -• •' h ujem n fKipravkom u- ' '• - |inr'...v in >lrii-.*ih •ii* m li nnprnv t i!;i<j i!.-, iai / i- ' t . j-"tr.-!mcjš|m hr-.*|."«lc. cem fcz zim". Pričetek dela V •! « !•„ /i: |„ • , . . ’ .*• -i,- ' ir. u. i pi" I - vtimi n»|. .»Ul L i| i *onti m«« . Is- t I.4 «• / l(M«s! .j. til I .Ioni » L dilut s»«s*l t * v Pitt.slmr vii , Pa. N ’ t«*l■ t s ’ « I)I’ i,• • s Sr« «1 j.*klnr- >• 1 t. m d bil zjt-du/ek 2500 V St L««nis i v i *»jMt odprt«* ! v «r-1 *• II««p u|:«* fr«.*, \ St • 1 V «*rks. T - j . M a v c e v «•» j«» v r- t ib« tm (Mo. Z delom j.» prKVl • rudi n«*kaj pr mi trnkov v Petina!vvaniji in ln. 1 nn I« m I;i s j » lovilnim in še ' rajši m «b'lnviim rMali., fitrajki. sirajk vslužbetsrtMv o s t tve žc I I«/rite. v Murci«*. Itid , •*. vstr.i- tn • t 1'il ju j e Govoru« »r JLinJv .!«• m rgl.m il nnd rnes?«fin in • kol.- «•»» vojn pravo in p»»hd tam nk«»r sm»» že /a«l'tijič p»r»»čnli — ve'j., št v d.» tniliee MTličorji sv «'oliili nka/ K.i!»it» h.’d tm’b* v **ln«’*ajii iz g t s s b iv ! S t» brutalno -ib» in potu* s'-jo mu« u č i l n i h sk:ilM»v n »* j«- |«nan,»rib» .sp raviti Že- lezniški »Imž.bi n«*kaj kar v pro- tin't» Vodetm .štmjknrjcv mi* nanj«. «lsi b«w!e (trajni I kj d«» s- k *ajnih ranči. Budnrji v rjoldfieldu. Nev s** s«« vodno b«vre m sv»\je pravico | s trdur. mulo. «hi jim štrajk loj.r!. r»*ne /nuigni l«nM.niki Hatoko; r n«* umrejo dobiti <b>rolj stav koka. 7ov. tli bi nn«tilj«*vnli M ) ua rr- li črti in aodhijKka prepoved za •tHKofth) podružnico. W. F. of \L i jim tudi še ni poerečBa. Po. lovioa zvoziti ih vojakov, kteri v> , na |N*\nJjo kupit**;.st »v in 1*. »>se. 1 <. : ta ' <i»Lšla. Položaj v državi Utah P»» državi l*tnh so nastopili zc* l‘» slabi čoki /a delavce. Takoj v začetku finančnega poloma jc prenehalo / delom več rudnkopov. a / novim letom mo pa ustavili delo v največjih rudo kopih, ka- k«»r n. p r v Park Citv in dru- ir*«l V “ dolini slanega j*zera“ >Nilt. Lake V ali e v), kjer se nalil- * jajo rud,n,»pifnice, », iste veči- inuna prenehal«* poslovati; ostale. kt»*re š* (Hisliijejo, „o pa -al»* Število delavcev V t.«h ru- •b*topilnieah je delalo «»krog kkni •Slovencev Na tisoče delavcev r državi I tab j., brez d»*hi in km- M Žugelj). Znižanje plače. Vinnffniilirikom v V in u. (,VU , **■ » 'r * ' 'rah»j»j.> najc-fji v m-. ifn-K v \Ti».riki. m. Satniki vrni- /mž til pl,V| h n k m t /«,»,. ■ •.•'I. iiili nihmli mane. Sclmtij !'ln<\n . in..irn,ihi,k,.v j.. «j,#i nn i'«* rk'lav<*i s.- iiv m orejo . m 1;*-- knjti v tem tovju ic raihaja ur. »totin,* Iii»* j >| c »i|iWV| k; )j0. inrtj c:il:ajo na kitic* .letu in v ■ pri ' ' U* 'l'*l ili In li /ti irijitmnj-[Ji- KRIZA • 'tiiML*" l.rvat Wewtern žde/ni- '*n j.* p Nohirj-kim "»krlinikom. kteri j.. |»*a.ivlj..., n j«,,. Otkr! Ijiika •*. /JihtiTnlj 'H iiiAirji I«* kiejnin, 7 I«i»*vini l:apitnliatičiii> raMt- r-"j- "I"'l IK*I boiiiinaarim,. novi- «• U urumči vujoi na»i Ja|*nwk" _ . in Z.lni/cnimi ili-žavami. -Japon- '«ijc mnbiliairjcj" vojn.- čete; ; 'l-'i ' “ I’ "' č"V "r-, tlu n-mu rava- .!•> Japun-i n. pailim napn.ti l>r»- č Dr Ir/iu, kt.*i*" j.* i.a p». I - f»k' •" nairjn itd. V.-čkr.it am., -’ i.-i t* I.iš* I m t ii« f t ilniH*» natri ' m .1 I r. . ' p | i ri/i *; ij pr *!.- \ " jna — in «|. lav - ' ■ !»T \ - * In, . Iilii**i»«l"rj«]i(i / | ' ■ in: '1'dirut itli! • ki k ar j. i*o«iMHiarKka kriza «•• hiiil'~ii l.tvn rapidno nitmL* v *1 •* 'i i’ :■ Ljn ' 1 lii • • k. nitmi fanl kakih IM !*-» '■ •""n / Sti.pšk«. fare pri M., n. ukradel zlat" um ' ' r" I- jz« !n Sovini pa P"l m j., pa popihal, dn «•• ne ve kam. Špan.’ kralj Alf""/ek j* , -.1;- *.-il dekret. « ktcrlm .- za - ................ Iv /mn. v .»vid -I n.lavnih - i . iiiire.Iona. v t* UI Iit.*'.t 1 . »fir.r* g la v n i st a u •. ..*b 't i ut fn«**t » j. jh»1 u » '• t*-r | U ns Ih s r jev. In Hi*-- •• h «• n*.*itnti ati :irh beto s MU. *JI III 'tl» j«Mldjc !!•(JIV*’J| M, i Ja na* e uj a ^ sj milijonov funte, t.un g,» v*/a. Ka’u»r ftn-.su, muko kr m- !‘ r !«« niazla, riž« it !. j, . dr jen«. j . til« m V«, /.iv/jjn* mor nurt'*.*. k- 'rra kn /i po ptu ififi:,-.. ..c -nil, -prič" lakih .l. j»i. v iatn-n" kri - .. in l.r./|« ecUtt ,i 1 n rtk • š- par l.-t Ic- pnmi»lit< ! Ta.. . aur .in- »• iiino/ino živeža vr*či v žrel*« militar /nia. ki niti rta •iia.ijo aa I' « '■ |'t* l.-tar tl". Ali ne hi h I.. Imi Ij ,.. k- bi tn i.ivz imeli •Mavci, k mi pridelali, a |«t- ! ti"«’ «' . i-1 l» tj 1>; » produktiv- nim d.d.iat -.Itt/ili »v.,j krtih’ S«- ri«lii,ti a»t za to Telesna aiižnml je odvi.na ml aučojili misli. Človrk, ki miali p,cl u ii iš i,,. in veruje, da morajo bili irosp.nlje in hln|nd. lak <'l.e i k je |n>ni/>'n "iiži-nj in priprav - ljen hlapčevali vsakomur, kdor I« hoče izrabili In lo velja tudi v naši razredni borbi. Dokler bodo .M avci podaniško Mlinjiš- kdi misli, tak" d.diro bodo Uidi na tid.mu «i*«.:ji kapitalizma. Re- v.duoijoBirajte l«rej »voj dnh; .• eslfdiodife »voj« miali iz okovov, ki vam branijo misliti več n.>|to vam dovolijo oni. ki vas izkoriš- čaj« .ln tnozera: zavedajte sc. da sle pred vsem ljudje z j.slnskimi pravicami do vseira zemeljskega bo (rasna — in mezdne snžn.isti . Inide kmalo konec.

 · ilrlmlajalri f To so par vprašanja, ‘ki polnijo skrliipoln« glavo vsa krua hrczposlc.m Murna vpra šanja so to, kajti isl nikodrr ni jasneča islcovora: prizadeti ur tnnrrjo

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of  · ilrlmlajalri f To so par vprašanja, ‘ki polnijo skrliipoln« glavo vsa krua hrczposlc.m...

 • * . . • • ' ' ' ^ " •• ̂ * *” - ^ * • - •

  v >- . * ’"• ■ ?

  . Tri-rto t is o č b r e z p o s e ln ih dela-Vce-O -O C h ic a g u j i e tu V o r K ul K r iz e n i -Več?

  _ ̂ ’ _ ' ’ _ " ̂ ̂ ' '^ ' ' ' ' ' ‘I 1 i I I ^ I ̂ « 'I l i l'“ ' “" ' ' ’_________' 1 -___________________ “ Delavci vseh dežela, združite sel” WORJCING CLASS.

  Štev. 18. (No. 18) ‘T T . ” „ , f . .---------- ;--- ---------------------------------------------------- -----------------------------------------------C h ic a g o . M . . 14. j a n u a r j a 1 90 8. I---------------------------------------------

  *1 ~ r ~ ------- ._ _________________ L eto III. Vol. I I I

  Dela in Kruha brezposelnim!

  Tuzrin ji* »liku. k tem nam razsta vlja .lan za dnevom d elavski položaj

  Tiar««- in tisoč* * l .* l i i\ v |hi,■ a.i|ia b rez dela |h> uln-uli n ......rBkih meat. o k ro g tvorni.-, d.dav- ni.* in rudnikov. Tisoče in ti*o-

  »ilra v ih žilavih rok r-nka ur- stri>m>. k .ia j ».* oglasi |uirna piš.

  . ral v tvo rn irl. pri rudniku, ki Im Idiraln brezposeln,- nn drlo.

  K d aj Im In ! K d aj sr odpri* d r lo » polnim p aro m ! Kuj ča k a jo ilrlm lajalri f T o so par vprašanja, ‘ki polnijo skrliipoln« g lavo vsa krua hrczposlc.m M urna vp rašanja so to, k a jti isl n ik o drr ni jasneča is lc o v o r a : prizadeti ur tnnrrjo odgovoriti. a oni. ki *o zak riv ili to gospodarsko m .zcrij«. ki so d rla v ra oropali kruha — oni m olčijo. O b lju b u je *r par. t.«ln prano- o h ljn h r tu* m orejo nasititi lačnega d elavca Kapita- liati. kteri so iztlačilj ir. p ro le tarcev m ilijon *. lakhn pasejo svoj.* trebuhe in ča k a jo . t-*.la č a k ati u r nmr.- brezposeln d elavce

  \«-kaj j r to re j I r*l»n storiti. O rla ji* treba, p ozitivn em dela da sr najde brezposelnim pot do zaslužka in kruha ttrezposelni d e la v c i v C inein n atijn . O so minuli teden zah tevali o. l.-mv *č /jihti-vaj

  m«, m e r zifn ii /nhtevnjm o. »la «* nuni pr»«*krbi itol« in kruh*

  M**m«1njni fakt« ir ji v n u jn ih - upravah. \ državnih upravah in

  končno v W 'dtinirronn. kt. ri «o •. *e znati p rikupiti •hl/ivtkciun

  I im fetvu. ali indi * f*vi*cTi«». kt» rr *«• z lMitfat imi ulil i 11' f : j * r varili d r l* vrv. da «••» jih r »vojim* e l a > »t»vi i‘ *sad'li h krm ilim ti fak- to rti h i in»*r.ili n vb lcft > k ad ar j«» pr«»fit v n rv arn o st: P og lejte «a- ni h m . ki*lnv«t A«« lahko bn*/ kapita Imtov. d«H'iiii kap ita listi n«* m orr- j«* biti br«*z iltlav«t*v A li ni to r *j čas. «Ia d rtavri o b račun ajo s k ap ita listi ?

  \.dtt n človek n.* g o lju fa »Irti* gač«* kak**r za profit ; imbrn čl«»- v«*k u r o.l*.brat n goljufij«* tlruga- •*•*. kak««r /n profit P rofit j r fondatm m t v sak« ga z.l«>čitia iti zločin bo rksistiral t;ik«t «lolg«». tl«'klrr bitd«‘ profit-sist. m

  1 1nvi*ik» tlružba j r pitlobriN panju čtl*« l Proiltiktivni stanovi m pnd«*tar«*ksploh so čeb rlr. kt«*- r.* b ta jo «h1 z..r«> do m raka in no- sijti in«sl K apita listi so pa t r o t jr . ku*n jK tsrkoio m^i* da b itn fj d. TM! ryf sr^rudfTi i.atij F n * h t ro ti!

  Zv«*zina armatla bi m ornnrirah irati na |Mtmanjknnjti n m itva I.«*ptrloms*i insrrat niti u%tria n tri ta r i ja o|p*ntov u r m««r« p riva bit • d«»v««li ka« • I««1 n t • • v /ti mil: tu r / n n Znanofij* ča sa ' Mlad* niči si ra j - t£črj«» «lru/. g t k ru ha. k.ik««r pa služi«.- m«»ri|rrv V««* |t«trasi lt«««l«t sprt*volvi? pi»l« ar«*i. «la kopij« j«t sin i' srb i grob. k o v sram otnih uniform ah s tre lja jo nn svojo brat«* komamlo m iili.k t*ri tli.n k«* izko rišča jo u b ij* W

  iilii«,-

  I *n:t»sl S tu f.-s Stool t ««r)t«tra tirni alt je k larsk i trust naznanja.

  • - • iznaša 1*u» m ili j* i v «1« »L« rj« \ I/ v z-itiši i ■«*ss•- tu tlriig*- uratlnik - im rl j« trust vp«.s|rnr*vT o pom n ija la j«* i/pn-šal tru st /. v »ak g« «l»*l.iv* ;• ssoii Ta sv«»

  i i /n kt«*r*» j«* oropal kipitnli/«*m •b la t il, i« sla 'a ali/m«*m •«i.; , šsi m 4hi «1« In v »*u. k kopij«1 rud«« kuri fdnv/«* iti «l«-ln v j«*k- Inrnali

  Ali in:s|iš «la i«- |{« «•**•• v * It. kt ri j»* privolil. «ln sin* jo kr«r/:ti “ P b arituf Ibntte** bank«»v«*i in poslal /vrzitn* č«*i« \ (»ot«If «M.■ Irt z bajoneti iti « « s i M.s| lo-s*ilnmi ga pn vp raša nek poslušal e«*: " K a j itiom st.irit' e lo v ek . ki j** brez dela m v «!«• n am i vi ski •” ‘ *lb«g v.*• |> kričač niti moViu uvr«1 -r s.«*ie ga m*I».- iims| r- v lueij««- i.« rj«\ v -tolar po n* in / v«*.stj«» t r /•; u r ! ecgn • bo»*l:a. ako me* t«» f*hi«*iig» im trlll, *lh ZA«*MV1|0 V)N»s|i••iv/.}* s'1«*'-«• pri kt- remsibmli im * **t**netn «Wu m jim tak o «ln n«** k aj ' isl«iž'a. rte«In i «|«»živi m«*sto v pri In m lo j ih t n h meMvih izgre. .!• i ;»*»r r»-v..|'i« i i Imeli Im*.1 **i;o jr irfiijo. nko m* .vin m- sl«»-

  ri p tm hnib kot*nk«*v /*• *tjn *To\ i-«k.- ilružb.* I ometli opi-racij* po ,K>lci miKšni

  ■ bnlczm.

  I'm lela tvi, apom uijiijt.- »• • ' l'p**li !lin” v drtKrU-Jt. /jil-a^. i.ili \.-.'

  !se to p ravi?

  Delegat m irovne kon feren ce v H aagu s«, ilmrnvmli PJ7 «hn: im«-li

  H " banketov, k teri so sta li -'•L* tiNM« - 'ru tk a: m irovna konferenca stane n u n e d r ia v e |ir«*k** tri milijon** d olarjev In k a j je 't*«rda d niT -ga kcmf«renen? Ab- sflu tn o n ič! Bil J * p a \ atleti int**r- t aeijonalm "bun«*o*npi [*\ ktere- wm- s.a i m l i i i a u v u tstroške bedakov.

  K a j b«sb» s«M*ialisti nar«-*lili snpitnlisti. ko »lobe v lado v sv o je

  r«*k« * T«« •. firašanj«’ nam v«*.’ krnt pril« ti nn uš«*sa. O d g o vo r je l i h v - nič K a p ita listi b««d«. / vrli ’ •» t«-m k ar Itodo prodm -irali K . it I r. z pr«*«!iikti vnegn «b la ne Ih« jela.

  D«*liiv«'i vrže ni i/. tlela v r p .t* hi. viu.ss' IVimalvvntii.i ui v «1 ti i . i.«m Mina'»uri-ja f ••«

  "*• II ' v«*e«*r dn«* l « Kii iuirja v 1’ nion lb*mb|uart« rs d voian i 22*1 !*2. e>sjn s ... c h i•ag«. III . v prid St«-v* A. la uma. '■ •d* .. oht«»/enega član« \V.-st**m Kederntion «»f Miner« Mr A M e-h.iu. pre«ls«*dnik The Tradea sNc f«abor Assem blj***, l»o pr*»lse »lovni sh«»»1u in m ati »Toneš, m* miionin agitntoriea /n d elavski razred. l»o»b* g lavn i gnvorntk. N’ j*'ti«. ra zk ritje zdM inskega p»» stop an ja organ iziran ih kapita list«»v proti am eriškim delavnem j h «v s*»«| ogorči pM*lnih. M alo m \*ik .i na-- t" v /,.lrii«*mh >ir/.iv.ih ima brt-r |H cb » *; m*kart. rsi rm -i v jib im ajo

  | | - 1" mi •«I"||IJC n Us Š Nisi. |.n j'-št.-tr n . . i firi/-ui lo t mn oni af.n

  I. 'trnki ib ila v i itt ilm c i /.'ršo.al-• .b« nn plniunti, ki m* m* rejo d e. lat« nuli obritega vrem«*ua iti /j me

  1.1*0 l»t>-/|M s»*hi««s u* im j vi« L i ••♦ •j«- zrcalijo v t«-m «la s»i Ijmlsk«- preiHH*ev aln»’ h u š p«» vs«*b iii«*stth pr«-iiii|Hiliij.*n«* sirom akov kar a«* ••• g»stil» /«• b t u in l«*tn " F r e e

  • ! irfft«*li ’ * i prv»st p rigrizek j«.* go-tilnali Trpi; dtlj«*nje kruha |h«• t l»r»Hl»*bi || .o«|.Ut|| in dntKtvih.1* z»* tiek.ij VKak«Ionj«»ga. l > tl tko/vainh traiup«»v se iin:o/e /

  Nhievom, ie*/ji*lovi ljn-Kt lumrn-M 1 u «lr/jivi. fa k to r ji t«*r kapii i lr -

  1 s/* p«» prav «*i l*««je kritičnih %i P« »n s i In kapituUisi>ii«*ga

  .i.s««p|.jti. ibl b |H. \«iv«*m b*tu I «»vmn1 " z n a tn i l« ” . a»« b ili h lu ff; it tudi v »sLitijih p«.n**’ ilih kapi t liKtičmb listov tu di akiveim-

  |k ih t) o delavskem položaju ni ni- »t - *u» čmutimv a s u o > .139 000 brezposelnih v Chicogi

  Zadnji ted«»n j.» š* b* |h«s «s'u !** p .d n ti i5 t«,vim statistik«rii tui- t • «« -*» v )«• bro/p s.*b ih «l«*l v• v stm koVidh in im v .< ;I »«hiykii>»jn p * uticah in okoli fv rt- «• d« .nvji «• p » «laj.i]t «* >t«t *• ■ ■ * J IU *••-. i li i ••.» :•* .St**-vil«, i. »giMiun«« m »';«»rj|j uevrjet-• .* 1 N «i>» T-* %t«*\ !. j «|;i*r • • !«• jam i rj m \ š-t.*: sosinda-vtii • rti r • tr i. e jgtn erji. n.i-

  • l r -t iv h a rji. ki««jiči. t s\ni br/.*>.ivniča’ i ko; dukt • i m

  • ••rmam «s*s*Mil. i.*lem i,-, l-r-• i ' ' J ••"V«n! j« . store-gr.il . v*»/.

  M n i i . d* i ve |.* :;t::irji. H« r li jo na r *«> •«» m ti■ .................... • ten* pritte j /ji •|«d** b«»-««i- v tvoru **ali ali tla pr*istem.

  160 000 v Nevv Vorku. (K r^ ltiji o»|lnir z.lru/ »ih d

  ' ' v -: ll u* ti v \ V rk {Kiroča da ■ p skrbnem računu v t»*m

  • i s? • 1- •» "«s» hr v-|. S.-1- • tv •

  Odp iscani ' delavcevIH i is ri! /«-|sh! irs' er / «f ■ *•■ •» p » t - d - *«»g».

  • f s* 1 .1 ' aI nr*t“ in n m««w* »V

  V K veb th u . Min «» dp'H e .« 1* v !'••'»• • rili i u lni!. /• b z.u«* t «1* sk« ru fM»|ov «*.i d* l:iv«**v

  Park f it .v . rt«*i, » /aprli rmlnik«*. O k ro g PUH) ru i rt vJ, « izgubil*« delo.

  .ScnM v r««al C'o j.* ustavil b -| !•» v svojih premog«* kopi h. li» m ilj

  • 1 ( 'h i 'ta n« »g«*. T*nn in «lj*usti-| !.. šuo p re iir>garj«%vToložaj v Glcncoe. 0 . in bli^mi.

  V |«ri-m«kL''*l;opili v t ibiH.... .t '»m« ču tili kri/«* «b» \ vi*g:i

  n.| t«”_-. ".isji »Mntno pn *i i - i mio v s i . »Irugi dan in n«* /naluži*

  m«, ms*, kak«»r p i $2. H orori se tudi. »hi k b »MnIn » m n »Ivi dni v t.**)*rm.

  . ■̂ *b*/arak«* Librike v B«*llvv«-h|.W V a . |MK*i«' ij«» / ti: • • I tri i i h -s . - »•• V t«*h f.tbrikah j«* «1- l.tI«> do

  debvveev V Bellnire. t k okoliei tii«H počiva drlo v //•!»•-

  /j: rakih Libri k ji hPri oattilth pr«*m«,gi»k p ih v f>-

  1 k> sc »uiti h ' dnlj » t i kriza O- cime Ž M n berg ar.)Prazne k a re — govo rijo o k rizi

  Xojt«ifWii d o ka z g»*qHKljin«kc vuiserije v d eželi ho nešr .*ti to vo rni vagoni, k teri počivajo- -praz- r.: v ne«btg|e«htih v rutah tvn ž»*l«-z- niških i migi Ini liw»’ ih v C h M ig i in «*rug»M|. K are. kt/*ne an l«»to za k-tlnii «N*vi«žab* in tsBvržal«* farm«*- išk e prkM ke,^ imlimtrijak«* i» M - ke. prem og, d rva. živino in meso

  j | • \ s»-li državah , stoj« dan*n vt»..l>* »i Igili vrstah tm pimUijah.

  ( \ a j NtjijiibiiMi Chu^ign Milvvnu- j «••• «k St Paul /i’b*znie« v f«uU«*> I w «'k . jt« n.i t is o teh k a r . ki jih nimaj«» zn kaj n.-«Drli. Ista x«*k*/iiiškn d ružiti je t . »h »nlprnviU dvaind*vajm»t luk - m otiv, k te iv «» rabil, /ji p m u i.

  , kanj** tovuruih kar na izogibal iš ' ih. SatnoiitiK*vno j«., «U j,- muš-

  v* l.«h lokom otiv tir li izgubil •M«*.Obhodi brezposelnih v Bostonu in

  in CincinaliM im, m* j •

  H.r.ib« t m p ziv bikaJu«' aocžalks- t »u** «»rg rtii/«lrii-.*ih•ii*m li nnprnv t i!;i raMt- r - " j- "I"'l IK*I boiiiinaarim,. novi- «• U urum či v u jo i na»i Ja|*nw k" _ .in Z.lni/cnim i ili-žavami. -Japon-■ '« ijc m nbiliairjcj" vojn.- č e te ;; 'l-'i ' “ I’ "' č "V "r- , tlu n-mu rava- .!•> Japun-i n. pailim napn.ti l>r»-

  č Dr Ir/iu, kt.*i*" j.* i.a p».I - f» k ' •" nairjn itd . V.-čkr.it am.,

  -’ i. -i t* I.iš* I m t ii« f t ilniH*» natri' m .1 I r. . ' p |

  i ri/i *; ij pr *!.- \ " j na — in «|. lav' ■ !»T \ - * In, . Iilii**i»«l"rj«]i(i /

  | ' ■ in: '1'dirut i t l i !

  • k i k a r j. i*o«iMHiarKka kriza «•• hiiil'~ii l.tvn rapidno nitmL* v

  *1 •* ' i i’ :■ L jn' 1 l i i • • k. nitmi fanl kakih IM

  !*-» '■ •""n / Sti.pšk«. fare priM ., n. ukradel z la t" um

  ' ' r" I- jz« !n Sovini pa P"l m j., pa popihal, dn «•• ne ve kam.

  Š p a n .’ k ra lj A l f " " /ek j*, -.1;- *.-il dekret. « ktcrlm .- za

  ................Iv /mn. v .»vid -I n .lavn ih- i . iiiire.Iona. v

  t* UI Iit.*'.t 1 . »fir.r* g lavni st a u•. ..*b 't i ut f n«** t » j. jh»1u »

  • '• t*-r | U ns Ih s r jev. In Hi*-- •• h «• n*.* itn ti ati :i rh beto s

  ’ MU. *JI III 'tl» j«Mldjc !!•(JIV*’J| M ,i Ja na* e u ja

  ^ sj m ilijonov fu n te , t.un g,» v*/a. Ka’u»r ftn-.su, muko kr m-

  !‘ r !«« niazla, riž« it !. j, . d r jen«.■j. til«m V«, /.iv/jjn* mor nurt'*.*. k- 'rra kn /i po ptu ififi:,-.. ..c -nil,-p rič " lakih .l. j»i. v iatn-n" k ri.. in l.r./|« ecU tt ,i 1 n rt k • š- par

  l.-t Ic- pnmi»lit< ! Ta.. . aur .in-• »• iiino/ino živeža vr*či v žrel*« m ilitar /nia. ki niti rta •iia.ijo aa I' « ' ■ |'t* l.-tar t l" . Ali nehi h I.. ImiIj,.. k- bi tn i . iv z im eli •M avci, k mi pridelali, a |«t-

  ! ti"«’«' . i-1 l»tj 1>; » produktivnim d.d.iat -.Itt/ili »v.,j k rtih ’ S«- ri«lii,ti a»t za to

  Telesna aiižnm l je od vi.n a ml aučojili m isli. Č lo vrk , ki miali p,cl u ii iš i,,. in veruje, da m orajo bili irosp.nlje in hln|nd. lak |to vam dovolijo oni. k i vas izkoriščaj« .ln tnozera: zavedajte sc. d a sle pred vsem lju d je z j.slnskim i pravicam i do vseira zem eljskega bo (rasna — in mezdne snžn.isti . Inide kmalo konec.

 • “ PROLETAREC.” ,UIT UINTKIMK DKLAVtKEO*

  v * 4 iIZH AJA VSAKI TORtifc. j

  UMtmk la l«*U)«u-ljtlaka«aa kratka '

  * C» m i, ML' Vatotaiaa la lantni. H V u m Io WW, »V ••

  pol tata. la Kvr«ipa> M «• cehi lata »l • Krist rzreke! ž** akoro. p m l «!vn• tisoč Irti.

  tHM|i«Hla «»k«*li * * C iln s Sv««l» «ii- iis-n«Iu m- ve, «b» p rizn avajo h. «•.- jul ilctuokraii v stari dom ovini, v « «!r/jt\i V*-w Y«*rk. v ilržavi W:s-

  «»• nsiti *MM*i:tlistieni pr*-gram. ih p i s«H*ialn«*ga et dcuun- čira. Socialiste iin«*uuje uiuir-

  1 histe. Pridružil se je " H r v a ts k i " Z a sta v i" . G liha vku p št rib«!

  • • •

  Časnikarska pošt most v " ( i la s Svobod«*" sc \ tern najbolj zrcali, da *«» priobčili dopis K lobučarja,

  j at varen d«*pis **n«lrugn šini« na Kavčič« |*a \rg li v koš.

  • • •

  , Runi! butn! je pel reklam ni boben \ * ilas Svobmlt* za prodaj«* delnic. S svo jo skrom no pa- m elju Kino m islili, da s«* delnic«* /a vse nn prodaj Y(»rašali ».m««k«l" so odborniki te družbe.

  r A li mesto stvarnega odgovora suh« pa dobili o«lg«»v.,r: Vam nič mar g r e !

  Mi pa vseeno mislimo, da nniti mar gr«* in «1» ne kupimo delnic, ilnkler ne lotnio čitali imena od

  , K»mik«»v “ G las Sv«t)x»dc C V* " v Glas Svobod *. Delnice s«* postav- Ij«*ne /ji vse na fr g n vsak«!«* ima

  r |»ravi«*«* upriišati. k«l«> j«* v «»d ,1 beril. pr«slrn» kupi «1« luicc

  I * * •1 Zadnji “ G las S vo b o d e" grozi

  ! nekemu g**s|»• hIu ali s«*«lriivii 1111 ne vem«* k d o j«*. k**r ni /a.

  . pismu* mn*: n* izp ista v lja jte se

  . na \r«N*»* M«»lnee. k«*r imate prev«*«’* milila na g la vi

  , R is im cm tiio! Z akaj G las Sv..1 h«*«b ne |*«iv«* imena iu greh.«• «|*vnl»«i f«vk • M |ezn Z akaj bi «l mi |*«*«lujali v m v ir.; st k

 • AA>

  j SiranKci, EJU008L 0 V A N 8K A 80C IA L 18

  T lC N A Z V E Z A • aedeiem v Chicagi, 01.

  — Jugoslovanski socialistični klub št. 1 . (Tiicago. 111. A nton P r rb ro . pred sed n ik ; Frank Podlipe*. fin. tajnik. K lub itnn svoje redna mesečne aeje vsako » d - njo sobot «» v meaecti v proatorih aodr. Fr. Mladica. 587 So. Center Ave.j — Slovanski socialistični klub it. 2. O leocoe. O , Ignac £l«mb«r gnr. predsednik; Ivan K ravan ja , tajnik.

  — Jugoslovanski socialistični klub it 3. Coiutnaugh. Pa. F rank Podboj, p red sed nik; Stefan Zah* ric. tajn ik .

  — Jugoslovanski socialistični klub št 4. La Sulic. 111. J on B ra tkovič. predm etnik; Valentin Po- trnek, ta jn ik

  Vsa p< • roči la in dopisi socialističnih klubov, k ak o r tudi posa- motnih sodrugov. tičoči se socialistične strank?, se naj pošiljajo irlav neinu tajn iku. John Petrič. 71S W 19th St.. Chicago. 111.

  F IN A N Č N O PO R O ČILO JU OO 8L0 V A N S K E S O C IA L IS T IČ N E

  Z V E Z E OD 20 JU N IJA DO 1 D E C E M B R A 1907

  Bilanc* 20. jun. 1907 #8.55Dohodki:

  Otrlimi v ** Prole aren** 1122.15 Naročnini! 51.22I/iatii v |*«Hl|HirN» 8.30M e* vu i prispevki 3.46S k u p ič ik zn brofiinv 2.00

  Skiifm j $19:1.68Stroški

  Znamke. «k»p’mnk*e, «\k-pdi«*ij.i #14.57

  P rav ta ja «»*l naM/vu».u in - - s i n v 9.00

  Tisk bata 105.00Poravna dolgu na s dnijavih

  vtr« »škili 2**15Ip IlT IliitV ii 1.7.»Založba 4ngoriov lk 1 Tw»\

  Družbi 24 11

  S kup aj #180.58

  |K bndki #193.6* S tro šk i #1*0.5*

  Cisti oatanvk #13 10 F r. lV illip ac .Kdin P etrič

  pmhaadmk. tajn ik .Nadzorovalni odbor:

  1 Sruub Jo e M«»rcJus. .lečm onjak.

  Klub. »tev. 5.Sodrugi v C lir it l^ '. !*•».. *«) u-

  Ntiumvib Mlovsair«ki s cialaftieni klub ' B««Hs*m»st” m ofH.aij«,ln«» lut/.iucti111 njegov pr»itwp k Ju g- *ltv. Soc Zvezi v Chicago. Z veza ga je »prejela k.4. vkupitka ate- vrtka 5. Klub .v* >• ustanovil / •Svetlini tvhtui. S« •drog J«4»n B a tič. |fc.\ 4*»7. je /ju'-a>111 tajil, k m blagajnik.

  N ovi klub v«-aeln pozdravljum o ■ i. umi ž. Jiais» m nogo nsjh-Iiu

  Pozor sodrugi!Kadi veselice dne 25. jan . vrši

  m* redim m rarčua seja ju g o slo v a n ske ga socialisti e iK*gu kluba v nedeljo tine 19. jan u a rja ob 2. uri pn|Mildn - v naših prostorih pri p.nlr F r M ladiču. Center ave. in lM h st. S«»drugi se na to skrbno opozarjajo Ul obenem vabijo, du m* vdeleie t • seje polnoštevilno, k ajti na dnevnem redu je vo litev osrednje eksekutive Ju goslov. Socialistične Z v eze m d ru ge važne stvari.

  Frank Podlipe*.*, tajn ik . Sodrugi v La Salle, 111., in naši

  " to c ia lc i” .Od sodrugov pri Ju goslovan

  skem socialističnem klubu št 4 v La S«||e. III nam je tlosp«'lu s le d e č a

  RESOLUCIJA.Spričo dejstva, da ” GU» S v o

  bod e’ *. svobodomiseln tednik v Chicago. III.. v svoji zadnji štev ilk i z dne 3. jan 1908 o b jav lja “ N avodila za organiziranje k lu b o v ” . kar ima gotovo avnje sebične namene, mi slovenski socialist i. zbrani \ skupim štev 4 J u goslovanske Socialistične Zveze v Am eriki, v La Snll ♦ . lil., na svoji današnji seji dne 5 jan. 11M N strogo obsojam o to d e js tvo :

  1 . ) kot nekorektno in nam Sloveneein fieum ljivo in n» p r imeru«! ;

  2 . ) kot preračunano vsiljivo , ki vsleil leg« ni na m estu, k ajti nn organizirani slovenski so c ia listi v Am eriki imamo svoje glasilo " P r o le ta r c a ” , katerega poznamo kot edini slovenski socialistični list v Am eriki in se oziram o le nn n jegov* navodili

  N adalj * soglasno zaključujem o, da se ta naša resolucija obelodani v našem glasilu “ Proletarcu '*. Pečat Jon Bratkovič, preds.

  V al Potisck. ta jn ik .

  Splošni pregled.— Izšla je d ruga številka "R a -

  dničke S tra že " . Ya.*bma. je nad vae zanim iva; reči moramo, da list napreduje z vsako številko. 1>« je ” R adnička S tr a ž a " dober I*»j8v med hrvatakim i delavci, d okazuje ž%ta i«- «U«apel*» m itioli ti*den '»»cm tmvih nar**čnik«>v.

  Sodrugi a g ita to rji! S to jt« kre p k o na pričeti p o ti; d elu jte \meto in širite 'P r o le ta rc a ” med slo venskim i delavci, k tere je treba p ridobiti za razredno borbo

  V sak korak za "P ro le ta rca ” je k o rak k zavednosti k i m ora p rej a lisle i prešiniti naše d elavstvo v A m erik i

  | Iz starega hjaja. jŠ tra jk , - vrši v Id«.v d. »vem ur

  /.»nalil * T?s*iif 7 •inv 24. d««e tu I j«or«*č.i. d « j«* m«**t « š •: .ij. kujočih dehrvv«*! av/elo 319 sb . en-kih at a v k l;ti/««v Neinir»»v m bil** m«!»*tuh M««l n v iu ste lj*stvoru «r/»ii «l»i in jmelaltf.) «h*ue*- ktnšrknna p«*alnne»*ni» O liva inP ilto ni ̂ v»h |S»gajHnj «

  S o lje t. D irim ieija ‘ > ru skih k«»zakdi. »• ma jata k ib h č i . n it. o imr’i«s| m*»kih mini! ib s p iši* |m» v » m «Vi»«pisju v E ' p«»pi T«**l i «’ v hočem«! v«*l«iti. k aj je al*- v .lu t /em n |«r»*zua.»>* ark« m»v. umu r»» iii treba li«»«liti v tu jin o. Nn ju gu A vstrije imamo d«*ž«-b». v kateri ia»j«-/4*1i je /M puSčrr«. »I« bi *• člov«*k m/j«*knl rad nj«» t;«»n«vj. K na n k j rm* n « m ok«» nič «lni»*ga. kak««r hatimrv. — «ki puščav« T rti žtunt fib»ks»*rv» nikj«*r niver tv”i zop^r to u*iičs*v*jrti>• M olje do mio M ril*, am pak k**li k«« ^ briga «h-žnv« Aa t«« m« r«*»li l e ’ liduMtr.jci k««nntj *b» sne r** if«*v «*ri :*i «► n j«*j Scrirf vi- i*nrst»ne»v m pupov .maim« t«»liko «li b« kundii več kut in t tln rjcv . k».k*«r cirihn»g* p r e b ita lstva ki n rp m i Iš mn Ae amhrj. k lub• «b*tiM krizi Ih-ži v \ iii r k«>. N»č d tuan m ni zrail im»š nv-tokra- ti nem, kak«»r p .t li«s*vnf r vrsnko lj< «Uko giba?g e h |s»li«*ij.« in / žatelnrji R «»n nanpisrtnik t -nm z -temii vst i jn š.-b* / rrda b. NOeishii « «t- N^hm-jn stnmk«- no b il- 1 ?». T«* 'jv pa t^eli. aev «la p«4f g npravl|an,u zdravil ne gledam o na to, če ista malo re č % stane,o samo d a im ajo po za v žit,u pravi uspeh pri bolniku. t

  * , „ v : ‘ sm \- k atcr» ' ’s“ 1' 1 dan Prihajajo od bolnikov, kateri so Le popolnoma obupali nad svojim izdrovjem In kab-ri se danM vesele b°|jšega zd rav ja , kakor k.-daj p o ^ T . dovolj jasno Pr,da,o o T lk tt-ri ; r , d o l f .h ^ ,h H T ? kaj oni poročajo, ka, je on storil za n,e. 1k ir K-Mdruk^esror"^o na U k t bolezm b d o v a ! ', kakor v i, k ajti on zaznore tudi za V as storiti to.

  CI j*

  t Cenjeni C o llin s M . 1.1 Directorju Collin s N . Y . M. I. I ,

  VaSe pism o sem prejel, ter ^ as Prav lepo fx>zdravim in

  Vam pol.lam svojo sliko, katero *« ozdravljenje mo,e, . , . . ' Imlezni, ker vem , da m dokloija,prio!« Ite v Časopise ter se V am kateri h. m ogel človeka tako ! zahvaljujem za V a la zdravila , hitro ozdraviti, kakor V i. Ko 5 katera so mi pom agala, kakor scm zdravila prejel ter jih pričel f Vam je znano, da sem v 8 dne- to^nn P ° Vafcem prerdpisu rabiti, «: vih popolnoma ozdravil. jih nisem l e polovico porabil, pa r

  sem bil popolnoma zdrav, kakorSe vam se enkrat zahvaljujem F^prcj. *

  in vsakemu V a s priporočam V a š V as Še enkrat zahvaljujem in v hvaležni vsakemu V a s priporočam V a i tl

  i M artin K r iv ic , 1 |

  8 . Z - « . S t . R acine. W is. Uoz, z t B r o i lu I ^ . ' Colo.Maim krnic 1

  Z A l o R A J R O JA K I 1 ako ste liolni, pridite osebno ali nam pismeno naznanite Vašo•■ n m v . sim ptom e. Mi pot.lam o zdravila na vse kra,c sveta , za k a l,ra se tu v Z,edin,rnih ■

  I l»rZ.ii..h p l.u a p ri preiem u. A ko sc pismeno obrnete na nas. p iiite v svojem materinem jezikuk- r im u. stil , nad 34 izurjenih tolm ačov in Correspondm tnv za vse E vropske jezike, tako zamoretč I

  dg .v-r in natančno |m> asnilo o \ asi Itolezni dobiti v Va&em materinem jeziku. I,

  IV a pism a naslavljajte na slediči naslovi ^

  The COLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE.

  140 W e a t J 4th S tre e t, N E W YORK. ,Uradne l rt* od 10 5 v tednu in 10— 1 ob nedeljih in praznikih. !

  910 SOUTH CENTER AVE.C H I C A C O

  N ajveč ja slav jttn ska tvrd ka bander, z a s ta v društvenih kap , pre- koramnic. regalij iu drugih stv ari z a d ru štva .

  Pišite v slovenskem jeziku po moj 80 strani velik cenik, kte- rega pošlem zastonj.

  Andro Simulič.PE K A R N A .

  I-ino pecivo ve Inn v zalog i.

  II E. 22nd St., C h icago .

  TRI glavna in najboljša zdravila.ZBO LJŠANE . LA K S A T IV N E , KI N IN -K ROGLJIČE.

  Ozdravijo pcfhlajenje v glavi v iz urah. Prvi dan ie treba použitt vsalco uro eno krogliico do desetih ttr; tiotem |Kt trikrat na dan dva do tri dni. /a akutni glavobol je treba vzeti 4 krogIjice. pomaga v eni uri. Cena »5c.

  H E R M A N E K O V B A L Z A M Z A K A & E L Jjr najboljii pri|H.mo

 • ; N I H I L I S T .P o v e s t iz r u s k e r e v o l u c i j e .

  V. T. J . Z * vortC Foodorov.

  i %«*/ • »-5* )Nfak« t is ia C k o v jn b i *Aipi t *>-

  bo elegantno obleften detektiv a »nrtitMjo #*v l u n j i |»wtb Nik- «#., t*e b i niHift, »la >• La otaganLni M ovvk, In >- enako prej«* |»Wnal vd ^ n tiiii, d M ekliv , olik 11 (TiK* ko ir o iv m m Lutra Sipjagum .

  Tv!** im* m huoier iz »»Im*, h /-> n jim d e S s k llv . rainirter ml p iv trv- tja vm»ta mi ludin kit in v so bo otop ijo msuMUir. tajn ik ui dutek t ir .

  OHtiti jakgbsl.i SipjagHl iJljt*- |vrum-a in w S * : " V A * puroBik)!**

  ("O im iimI h uiim Ut ji* stopil v pl.»no dvorano ob 11 uri in 5 min. ja z sem p reje l kIužHo «»%l d«*w*kti v* At. 107. ki ji* •jurouljnl ir »po- iip miniatm i/ wirjcn*ini lc-»hin"ia % uniform. {n4kovm ka t» Icajbašk, - Ntiitnij«* 1/in-inbi sva aignub* z. n i ž i n i trakom svojih svetinj, .laz »pan plenil d ro g o ie tv rk o z

  * gro fu *• Ano. udo\ kneza Ob«* Hirnkegli, g»«sj**d mem.st«?r jm h krrorm jo AJ*«k*imln« AlcJoamdro- v i k a n Nciin immjvmti je jd« mil g r n€ Ak*k.ntMKr V b*Krni rovi-• a a |»n»g»» f ikmk* 1 nntrMt«*t ihW*1 zpiuie i uh «n D ragom ir (Vitin v Inf*. ai*ni gu. oprvrmčjinl. V i st se li; v ispiI n jn * j** l sliko e a r a v K a ta rine. Jeiz s e n je»U*l hladim p- ci- vo m Meni ki zaimiIašč umaza« frak A h *t«m n» irel . d etek tiv št. G. g ro fica V u je r , M irijri T*4onova, » ajž.snijužnejši ib«i-kt;.\ črrv ko- n c te . H tla j»* i»hli*.vna v . l i ,e. v ' P " m ukat-: “ P Mir • mfc. f i

  P n lk o r.: k S I v j iit,., !m

  “ l k a lite , ih «*» n iv) ir« g r f Ak*k«w >lir V tu fim tm rič ‘m vsi e ni ki 1kvI#i p- n > ’n ’ tkltv^ljiie jih v tMvri?rr*rn*‘ z por** M stvn- r govori« ni.V.«a~! |»,, ne »ir b ’ ii prnh-nj r} v- k v ' nv tn plnArii < mnfcki. na o! p ra/, i in n*' •Vin v roki.

  ■ *‘ / v « r !” r.«V i , ‘ziniti. . '• 'I .ov»n* ! " (idirnvori •'irvaj.V .viN in«' »topi i kolib in vrž--

  raz |.tn—V S \ oM 11;ira o.» v -U jo v a S rvj>“/ovo irH o n o m t-nvrjrrrno lio r ; bil r prnfiM>r k-ijrv- sk r imivor/, ■ Ivan Mrrovn'- O lob . tor D va p/ u to ra aUt . a,-

  1 [M .1711.1.

  Vat oao. d i p r id ita o m i l i oglej im .si o v k jt . ro nn.zoee.

  ’ Tu ji* mnIoI vo jašk i Z ilrauiik l'o jok B ln lg jr r . s n u glcJao poljak/ ' iu l j i ' oi-v m« j« u kot | r.i-

  inianir v Si bi r, ; mati p.i jo la oi-rfjru a i*i i - . i l v •. ji*i*,>, kor

  ' j i aogtiKkii k -a lioo p D v po. 1 . • •*. V IVtro-I*avl v .k i j.-či j •

  i n rla K e H l . r n . abt val ' irunl «■ . «!• u.a. ^v, i v ib j t l i■ j. u m ili . a m v .a . fcinrti, o ,| ust li■ so g a i* rtiii7.l»': šol j«' v tujino^

  priil p ar d novi pa s,, jo tajno vrnil i IM ro g n d I* le g n j um - s l . jitariss rt n i« , lirailo, bil jo trg o v .e

  1 l.nnnnvoll. r i/ l'’iiw kr, i r i s u i jo 1 Ml v S ih irij ■ . k vr jo v finskem

  boni 7. ib t-val, ,1.1 s.- noj s p . 11j I iiirtka iivtomrtirijai. Z bo/ | .. mso ivitihoma v r n i v l ' . t r /rn.lV | I Vi Hi oni a t i i t i« st. l i pra

  ' m ., tu —sii l i l bo Vrtki, /r.ivoi II jo- VI niliMt 7.1'I .lakol. Š..||.j . 1‘olog lu *i . l—.ij..n

  ' ra rtmrt. a m‘ki dan s . ga tmsli' tiirtvogu v |swtavlji Ibilj. jn j,

  ! ' ‘71». m.Urila g h|» Mari i, ki j.' iivola v C lirihu a hi's rko. p i iy i■ * zbirali n ih ilisti. Drugi ■■ 11.

  ui družbo niao bili tako znani, a■ b-li - i vri n h i Mti -> v riin 'k •■ ■ t-

  tirtiri Si(>jngiiiu.• o- . |».i]»»**i —. .rtlpi.i v ra-

  • ta iu v m .!»» -rtopj ,\Jokrtiui.|., tH.• .i- 'I ' 1 a ' /atii mi z««pet ležali S t.m islav. I.opuh.i K v./ol n šefr.»t.( KurfHtv na Ib h.

  N«*«* vis|j»* j«» stalo na n aokrog pol.-g lijih pa vrviee na kupu.

  •lOtlcli, j»* »pregOV«!'1 K*.:

  I/ol “ Pro«il bom vojak« «!n tnalo odnehajo v r « . D j* ogn jišče j*r* «1 fijegovtni van. «bdskimi četam i

  l'««ia/e»i ga k ra lja - Kttn»i gorttoliitbno ypr**j«d Dab »o mu j«*»t i in pr.-n »čišče »lasi bi ga bili lahko obesili na b ližnje dr» v«»

  LjmMv«« tsn k " še ta k " pr«*- prosto lju d stvo je imelo v»slno usm iljenje / vsakim krvol«*k((Mi •n kronanim roparjem č« j«- |»ri- s . ' Ijm istvu v rok« \rtid»ratii«» s«, s«- pa kr«»nam rop arji š.* vedno ( maščevali k rut.« nad Ijm lstvom fziem e kat«*re nam našteva zgn- dovina I* p««tr»lujeja našo tr d itev

  |. . «Jo\ . *-.s' t-r.il« • zn’»*b škedaj v fHdj»k«- štltn«'. i*otem MfMvtnui da sn v teh šiitnah izdih »lili liudj«. junaški lju d je k e r ni se bil tak«* krut b »tibdoffini i» prek u, »•■ ») i ’< *t kronani roparji

  0 uniji premngarjev.K«iu* *• y

  T - lu p s iu o g a rs k a u n ija n* bd.» jk»v»od ennkn «le|e>un pla- l»»* lestvi«*«* I 11H»I / v š a t l je plač. n. j.r:*" »I«* pr -movarj.-m p.w»od (*tinkegn u»t«-*ba Tak«, n pr j«*1 lubju DW*.% v |l!in-> »i »t- pd « v •: »«dno sitn o sti: a nn-

  j zadnji* j* š«* treba p lačati /a/i- galea k n r »tan*- skoro ee| dol »ir na tislcn !*a nnj š»* kdo r e č e ,; dn je lestnicn iz I 190:1 popolna

  i Taka j«- zgodovina nnvcjš -ga gibanja in d elo van ja prem ega r ske u n ije. Posebnih dodatkov ni treba. V»nkdo lahko sam pripo zna. da u n ija, kakor h itro »nrei- ine pogodim za zn ižanje plneo. in osobito oh «xnsu toli s lavljen e

  , “ prosperitetc** kot se jo šti ln 1 1̂ 04. pis-korači svoj vrhunec »n prične pot pn>pada ^lani uni-

  i je sicer niso tega #Mr»ktnn z a krivili pač pa m diroktnn. k«*r so sc dali f olik** časa vo d ili brez pom isleka, kam da p lo vejo , pod M itchcllovo za>?avo

  John M itchcll. ki si jc znal avo- j*e*sno pridobiti brezpogojno ra-

  1 " ' ", upanje, j«* k svoj mi vodstvom i zdnižeiiib premogarj«*v n apravil

  ugodna tla za ItnlUHtruil \Vork«'rs• •f the \V. rld Ta tiiipr.slua ..rgii

  . niaacijn si j« pridobila nad tri, deset del *gat*«v pr«*ti|ogairskih In* i kalil h organ izacij na sv o ji zadnji

  kon ven ciji im seea oktobra 1 !H»7 . \ (Miieagi, III Vse te o rg an izacije, *•*• preje pnpa.lale U D rut •«! Mitu, \V»»rk«-n* (»f Am erica / a d n j čas

  je bil torej. «U s.* »znebimo M , t.diella 12. okt- DM)7 j. prišel v , Vird-ui. lil., rlliiioiški aerretarv

  tr«-asur* r Kevn. k teri je /a^topal . MitfdielU. Med d ru gim je ta . |»r««bral tudi brzo javn o poročilo

  predsednika M t«*h«*llfi. v kt. r.-rn ; prav- da ne iimrv biti nav/>e ̂ v s h .l bolezni in d a n e sprejm e

  . pred-rt. tlfiišk • nom inacije v bm b- č' Teinu poročilu -»e n nihče čtt-

  ■ d l * ' lil *>• m *-. pa ko je ta »jak nadali«- zv t«. prosi f d.i naj

  •stanejo preinog.iri: /v sti >'rt*i• jj tud* |m«!« »ii. k« d r u g /n- rtt tlo »ijetf.vo lil Sto M t-h .ll

  I t* \ .zu D"l »ik mora uk t g la io »mf*rovct»i iti •»tu

  / H.t b 'I J' I- i idi llev tiov gvor »tega »Im-. Dr»s| trem |«t*

  • r • I. i ■i lil »tn. (ta :• hil n i Afigb*škem n

  lc*1.. tatu !• * ••l ’ Ort ). . > rt' t tu k a j it.l 1.- » : » " pa rek. I- “ Na prilm dnj • k«*uv« taeiji tii* »kor n - »pr. itin ni"

  z:. .• ,t ji jo p* ii«* : za to vam jam čim Tudi s tem Uar /«lni imamo, n«*

  ' ‘ Ml ' "• bit M li-Voljl. Ja/ w Miaraui. Ja !• bili \- za d o vo ljitZa l " ., ...I strnili premo

  garjev n«* b«» splošnega zahtev n nja po \ j » plači, j«* skoro g..to

  • v o k a jti pr ‘iiiogarj« se na vse

  Istinni plaši z žalostnim i in sin bili ,1»i * lir« 1\ *nm ' bodo pn skušali operatorji p o rab iti se.ln nji slab (Mibižaj v sv o je dobro.

  • Nuj * Zavedni brat j«* p ren iogarj'. j bi m orali v s fra ja li v k lju b seda

  nji krizi. Boljše je iti tm li nn i štratk. kakor pn spet sramotit

  svojo d. lavsko čast in linijsko i moč » tem, ,ln se d o vo lijo znižati

  plače.K ako r sc glas«* poročila izve

  i lj.*n j«* pr- *l»('dnikotn u n ije Zdru /.'tiili prm rngariev T T, T.eivis Dpamo. da ta še ni nam azan z vsemi m ahinacijam i, k a k o r jc hil n jegov pr.ilnd* in da !>«>de nrej nli s le j spoznal da d elo in kapi

  i tal m« mor.*tn sedeta pri eni in : isti miziI Dpamo tmli. da postan ejo pre

  m ngarji malo opre/neji in dn knn eno sami sprevid ijo , k a j jim je storiti, ako hočejo p rep rečiti umo

  r*. knkoršrii «*.» za«lnij čok vrše p«*g-*»t(ituii in na d ebelo v pretuo- go vili rovih t . r si obenem žago-t«»vrti k m b a sd ii in družinam .

  Simon K avčič .-

  M I L I T A R I Z E Mdavno ču tijo narodi, da j.

  ogromni dn\. k. ki ga m orajo p la ča t« /n “ »voj«* * vojsk**, siln o br«*- »ne. To.bi oilkn r je vp e ljan a »p!o. šiin v-.jaška dolžnost, j«* po»tnb* t«» breme naravnost n«*znosn«* V nobeni dobi zgodovin » s.- ni iztla- čilo iz lju d stv a tak o velikan skih svot K a j p (meni m ilit iri/em za i -rt«|H»dnrsko življenj« L u d stvn . »r v:di že «ei|od. da s p-.u*a!i narodi 1 /ndtljem d esetletju rtlin.(, j.,| i. vojsk« gp.m tio »v ,to u millard «bdarjr\

  T"«In 軫 ;/d.,t * . m suhem 7.rn»t 11 «ln rnis l m lije -1 - v* . i z-ipir*i sapo. volta t«* »v velk

  SOCIALISTIČNIMA KIA' HA

  dne 25. jan . 1908

  v prostorih sod. F .M ladiča587 So. Center Ave., Chicago.

  Ciodha. petje, deklamacije in ples.

  Začetek ob S uri zvečer.

  \ Z ^ 1 o p n i n a p r o s t a .

  B f l T Č i s t i d o b i č e k z a b a v e je n a m e n j e n • • P r o l e t a r c u ”

  0114-010114-020114-030114-04