62
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Dražen Ilić Zagreb, 2015.

Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk dhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Citation preview

Page 1: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

ZAVRŠNI RAD

Dražen Ilić

Zagreb, 2015.

Page 2: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

ZAVRŠNI RAD

Mentor: Student: Prof.dr.sc. Zoran Kožuh Dražen Ilić

Zagreb, 2015.

Page 3: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno koristeći stečena znanja tijekom studiranja i

navedenu literaturu.

Zahvaljujem profesoru dr.sc. Zoranu Kožuhu na mentorstvu i docentu dr.sc. Ivici Garašiću na

pomoći i korisnoj literaturi.

Posebno se zahvaljujem dr. sc. Tanji Tomić koja me je vodila kroz završni rad i svojim

znanjem i iskustvom uvelike doprinjela uspješnoj izradi ovog završnog rada.

Page 4: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 1

Page 5: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje I

SADRŽAJ

SADRŽAJ ................................................................................................................................... I

POPIS SLIKA .......................................................................................................................... III

POPIS TABLICA ...................................................................................................................... V

POPIS JEDINICA .................................................................................................................... VI

POPIS KRATICA .................................................................................................................... VI

SAŽETAK ............................................................................................................................... VII

1 Uvod ................................................................................................................................... 1

2 Pregled zavarivanja ............................................................................................................ 2

2.1 Razvoj zavarivanja u svijetu ...................................................................................... 2

2.2 Razvoj zavarivanja u Hrvatskoj ................................................................................. 3

2.3 Zastupljenost postupaka zavarivanja u svijetu ........................................................... 3

2.4 Povijest aluminotermijskog zavarivanja .................................................................... 5

3 Tračnice .............................................................................................................................. 6

3.1 Povijesni razvoj tračnica ............................................................................................ 6

3.2 Općenito o tračnicama ................................................................................................ 6

3.3 Proizvodnja tračnica ................................................................................................... 8

3.4 Podjela tračnica prema obliku .................................................................................. 10

3.4.1 Vignol tračnica ................................................................................................... 10

3.4.2 Žljebasta tračnica ................................................................................................ 11

3.4.3 Specijalne tračnice LR55 ................................................................................... 11

3.5 Čelici za izradu tračnica ........................................................................................... 12

3.5.1 Perlitni čelici ...................................................................................................... 12

3.5.2 Bainitni čelici ..................................................................................................... 14

3.6 Zavarivanje tračnica ................................................................................................. 15

3.6.1 Elektrootporno zavarivanje tračnica ................................................................... 17

3.6.2 FCAW (Zavarivanje samozaštinom praškom punjenom žicom) ....................... 18

4 Aluminotermijski postupak zavarivanja ........................................................................... 20

4.1 Općenito o postupku ................................................................................................. 20

4.2 Oprema za zavarivanje ............................................................................................. 23

4.2.1 Tigl (Lonac) ........................................................................................................ 23

4.2.2 Kalup .................................................................................................................. 24

Page 6: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje II

4.2.3 Predgrijavanje ..................................................................................................... 25

4.2.4 Ostala oprema ..................................................................................................... 25

4.3 Primjena aluminotermijskog zavarivanja ................................................................. 26

4.3.1 Zavarivanje tračnica ........................................................................................... 26

4.3.2 Reparaturno zavarivanje ..................................................................................... 26

4.3.3 Zavarivanje šipki ................................................................................................ 27

4.3.4 Povezivanje električnih dijelova ........................................................................ 27

5 Aluminotermijsko zavarivanje tračnica ........................................................................... 29

5.1 Procedura zavarivanja tračnica ................................................................................. 29

5.1.1 Pripremni radovi ................................................................................................. 29

5.1.2 Radovi tijekom zavarivanja ................................................................................ 32

5.1.3 Radovi nakon zavarivanja .................................................................................. 33

5.2 Prednosti i nedostaci aluminotermijskog zavarivanja .............................................. 33

5.3 Greške kod aluminotermijskog zavarivanja ............................................................. 34

5.3.1 Crne rupe ............................................................................................................ 34

5.3.2 Uključci troske ................................................................................................... 35

5.3.3 Skupljanje zavara ............................................................................................... 36

5.3.4 Opekline od pijeska ............................................................................................ 37

5.3.5 Nedovoljno staljivanje ........................................................................................ 37

5.3.6 Pomicanje kalupa ............................................................................................... 38

5.3.7 Treperenje zavara ............................................................................................... 39

5.3.8 Pore ..................................................................................................................... 39

6 Eksperimentalni dio .......................................................................................................... 41

6.1 Opis eksperimenta .................................................................................................... 41

6.2 Priprema makroizbruska .......................................................................................... 41

6.3 Mjerenje tvrdoće makroizbrusaka ............................................................................ 44

7 Zaključak .......................................................................................................................... 50

Literatura .................................................................................................................................. 51

Page 7: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje III

POPIS SLIKA

Slika 1 Podjela postupaka zavarivanja taljenjem [2] ................................................................. 4

Slika 2 Podjela postupaka zavarivanja pritiskom [2] ................................................................. 5

Slika 3 Dijelovi tračnice [4] ....................................................................................................... 7

Slika 4 Uređaji za valjanje tračnica [6] ...................................................................................... 9

Slika 5 Vignolove tračnice [8].................................................................................................. 10

Slika 6 Žljebasta tračnica [7] .................................................................................................... 11

Slika 7 LR55 tračnice [7] ......................................................................................................... 11

Slika 8 Lamelarna struktura perlita [8] .................................................................................... 12

Slika 9 Usporedba mehaničkih svojstava i mikrostrukture perlitnog i bainitnig čelika [4] ..... 14

Slika 10 Usporedba žilavosti po Charpiju novih bainitnih i standardnih prelitnih čelika [4] .. 15

Slika 11 TTT dijagram za kontinuirano hlađenje [8] ............................................................... 16

Slika 12 Elektrootporno zavarivanje tračnica [9] ..................................................................... 17

Slika 13 Radnje prije FACW zavarivanja [11] ........................................................................ 18

Slika 14 Shema aluzminotermijske reakcije ............................................................................ 20

Slika 15 Princip aluminotermijskog zavarivanja [14] .............................................................. 22

Slika 16 Tigl za jednokratnu upotrebu [15] ............................................................................. 23

Slika 17 Tigl za višekratnu upotrebu [16] ................................................................................ 24

Slika 18 Kalup [16] .................................................................................................................. 25

Slika 19 Predgrijavanje plinskim plamenom [16] .................................................................... 25

Slika 20 Hidraulički uređaj [15] ............................................................................................... 26

Slika 21 Oprema za postavljanje tiglova [15] .......................................................................... 26

Slika 22 Reparaturno zavarivanje [16] ..................................................................................... 27

Slika 23 Aluminotermijski zavarene armaturne šipke za beton [13] ....................................... 27

Slika 24 Zavarivanje bakrenih vodiča [17] .............................................................................. 28

Slika 25 Priprema spojai položaj tračnica prije zavarivanja [16] ............................................. 30

Slika 26 Postavljanje kalupa na mjesto spoja ........................................................................... 30

Slika 27 Prskalica i termitna masa u tigli [16] ......................................................................... 31

Slika 28 Tigl s termitnom smjesom .......................................................................................... 31

Slika 29 Predgrijavanje kalupa i krajeva tračnica prije zavarivanja [16] ................................. 32

Slika 30 Aluminotremijska reakcija u tiglu [16] ...................................................................... 32

Slika 31 Izvlačenje rigle i tečenje rastaljenog čelika u kalup [16] ........................................... 32

Slika 32 Hidrauličko uklanjanje kalupa i viška materijala [3] ................................................. 33

Slika 33 Završno brušenje tračnica [3] ..................................................................................... 33

Slika 34 Crna rupa [18] ............................................................................................................ 35

Slika 35 Skupljanje zavara [18] ............................................................................................... 36

Slika 36 Opekline od pijeska na povšini glave tračnice [18] ................................................... 37

Slika 37 Nedovoljno staljivanje u nožici tračnice [18] ............................................................ 38

Slika 38 Nedovoljno taljenje u nožici tračnice uzrokovano pomicanjem kalupa [18] ............. 38

Slika 39 Treperenje zavara na krajevima nožice tračnice [18] ................................................ 39

Slika 40 Porozitet u zavaru [18] ............................................................................................... 39

Slika 41 Tračnica prije rezanja ................................................................................................. 41

Page 8: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje IV

Slika 42 Plinsko rezanje tračnice ............................................................................................. 42

Slika 43 Rezanje uzorka tračnom pilom .................................................................................. 42

Slika 44 Brušnje uzorka brusilicom ......................................................................................... 43

Slika 45 Ručno poliranje uzorka brusnim papirom .................................................................. 43

Slika 46 Makroizbrusak zavara ................................................................................................ 44

Slika 47 Makroizbrusak glave tračnice s lokacijama mjerenja ................................................ 45

Slika 48 Dijagram maksimalnih izmjerenih tvrdoća makroizbrusaka ..................................... 49

Page 9: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje V

POPIS TABLICA

Tablica 1 Simboli postupka proizvodnje tračnica [7] ................................................................ 8

Tablica 2 Oznake čelika za vignol tračnice prema EN 13674 [10] .......................................... 13

Tablica 3 Oznake čelika za tračnice sa žlijebom prema EN 14811 [10] .................................. 14

Tablica 4 Vrijednosti izmjerenih tvrdoća HV10 u prvoj liniji ................................................. 46

Tablica 5 Vrijednosti izmjerenih tvrdoća HV10 u drugoj liniji ............................................... 47

Tablica 6 Vrijednosti izmjerenih tvrdoća HV10 u trećoj liniji ................................................ 48

Page 10: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje VI

POPIS JEDINICA

Oznaka Značenje Mjerna jedinica

Cekv ekvivalent ugljika -

s udaljenost, pomak m, cm, mm

v brzina km/h

naprezanje N/mm2

m/l opterećenje tračnice kg/m

temperatura oC

KV udarni rad loma J

t vrijeme s

POPIS KRATICA

FCAW – zavarivanje praškom punjenom žicom

AT – aluminotermijsko zavarivanje

EPP – elektrolučno zavarivanje pod praškom

TIG - zavarivanje netaljivom elektrodom volframa u zaštiti inertnog plina

MIG – zavarivanje taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi inertnog plina

MAG – zavarivanje taljivom elektrodom u zaštitnoh atmosferi aktivnog plina

REL – ručno elektrolučno zavarivanje taljivim elektrodama

EO – elektrootporno zavarivanje

UIC – međunarodna organizacija za tračnice

HB – tvrdoća mjerena Brinellovom metodom

ZUT – zona utjecaja topline

HV10 – mjerenje tvrdoće Vickersovom metodom

MZ – metal zavara

OM – osnovni materijal

Page 11: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje VII

SAŽETAK

U radu je opisana problematika aluminotermijskog zavarivanja tračnica. U uvodnom,

teorijskom dijelu dane su osnovne informacije o povijesti i razvoju zavarivanja i tračnica. U

teoretskom dijelu je opisana uloga tračnica, načinu njihove proizvodnje, vrstama koje postoje.

Opisana je kratka povijest aluminotermijskog zavarivanja te sam proces, s prednostima i

nedostacima. Aluminotermijski postupak zavarivanja je doživio pravi procvat u željezničkom

prometu zbog svoje jednostavnosti, prenosive opreme za zavarivanja, ali i zbog niske cijene.

Dan je također opis i ostalih postupaka za zavarivanje tračnica, elektrootporno i FCAW (Fluc

Cored Arc Welding) zavarivanje. Prikazana je procedura aluminotermijskog zavarivanja te

područja primjene. Na kraju uvodnog dijela su opisane greške koje se javljaju kod

aluminotermijskog zavarivanja tračnica.

U eksperimentalnom dijelu rada izrezan je uzorak iz aluminotermijski zavarene tračnice.

Prikazan je postupak pripreme makroizbruska. Na uzorku je izmjerenja tvrdoća Vickersovom

metodom.

Ključne riječi: Tračnice, zavarivanje, aluminotermijski postupak zavarivanja, tvrdoća HV10,

mikrostruktura.

Page 12: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 1

1 Uvod

Zavarivanje je spajanje ili prevlačenje dva ili više osnovna materijala primjenom topline i/ili

pritiska s dodatnim materijalom ili bez njega [1]. Na taj se način dobiva kontinuirani

nerastavljivi spoj ujednačenih svojstava. Tijekom procesa zavarivanja zona spoja je dovedena

u tekuće ili plastično stanje. Zavarivanjem se mogu spajati metalni (čelici, aluminij, bakar,

nikal i njihove legure) i nemetalni materijali. Zavarivanje je danas najzastupljenija i

najprimjenivanija tehnika spajanja metalnih dijelova i konstrukcija. Ovakav način spajanja

metalnih dijelova rezultira visokom kvalitetom i učinkovitosti. Spoj dobiven postupkom

zavarivanja je nerastavljiv [1].

Spajanje materijala i metala zavarivanjem je tehnologija koja se koristi u svim granama

industrije. Danas je poznat veliki broj postupaka zavarivanja u svakodnevnoj primjeni.

Poseban slučaj zavarivanja metala je aluminotermijski postupak zavarivanja koji se temelji na

egzotermnoj reakciji pri kojoj se oslobađa velika količina topline potrebna za zavarivanje.

Aluminotermijski postupak zavarivanja se može nazvati i ljevačko zavarivanje jer se postupak

zavarivanja provodi slično kao lijevanje u kalup. Ovdje se kalup postavlja na mjesto spoja i

rastaljeni metal dobiven egzotermnom reakcijom popunjava šupljine kalupa. Rastaljeni metal

koji popunjava šupljine kalupa ima visoku temperaturu koja omogućuje taljenje osnovnog

materijala i staljivanje osnovnog i dodatnog materijala čijim hlađenjem nastaje zavar.

Aluminotermijsko zavarivanje se najviše primjenjuje kod zavarivanja tračnica. Postupak je

vrlo jednostavan i brz, ne zahtjeva puno opreme. Razvijeni su i drugi postupci zavarivanja

tračnica. Prve tračnice pojavile su se u 17. stoljeću i one su bile izrađene od drveta. Uvidjelo

se da se na taj način vrlo lako prevozi teški teret kojeg su onda vukli konji. Već u početku

primjene drvenih tračnica pojavili su se prvi problemi, a to je veliki intenzitet trošenja. U

početku se je taj problem riješio oblaganjem drvenih tračnica željeznim limovima da bi se

kasnije počele izrađivati tračnice od čelika u cijelosti. Današnji oblik tračnica nije se

promijenio u odnosu na tračnice koje su se koristile u povijesti. Materijal od kojih se danas

izrađuju tračnice je čelik koji se poboljšava s različitim legirnim elementima i postupcima

toplinske obrade kako bi se zadovoljili sve veći zahtjevi koji su postavljeni na suvremene

tračnice.

Page 13: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 2

2 Pregled zavarivanja

2.1 Razvoj zavarivanja u svijetu

Većina postupaka zavarivanja razvijeno je u prošlom stoljeću. Spajanje metala se razvijalo

usporedno s razvojem spoznaja o metalima. Povijest spajanja metala je započela u brončanom

i željeznom dobu, na području današnje Europe i Bliskog istoka. Razvilo se kao sastavni dio

vještina kovača, zlatara i ljevača pri izradi oruđa za rad, oružja, posuda, nakita i građevina. U

srednjem vijeku primjenivalo se kovačko zavarivanje, gdje su se dva dijela koja su se spajala

zagrijala do bijelog usijanja i posipala prahom ili pijeskom u svrhu čišćenja. Nakon toga su se

na mjestu spoja čekićenjem istisnuli rastaljeni oksidi i troska, a između čistih metalnih

površina počinju djelovati međuatomarne sile i dolazi do čvrstog spoja. Kovačkim

zavarivanjem su se izrađivali mačevi gdje su se na mač od niskougljičnog čelika kovački

zavarile oštrice od visokougljičnog čelika (1,0 – 2,1 %C) čime se je poboljšala kvaliteta,

trajnost, tvrdoća i čvrstoća mača. Postoji široka paleta oružja koje se koristilo u ratu, a

izrađeni su kovačkim zavarivanjem. Razvoj današnjih postupaka zavarivanja počinje 1802.

godine kada je Petrov počeo istraživati električni luk za opću namjenu. Daljnji razvoj

postupaka dan je slijedećim redom [2]:

1856. godine Joule prvi primjenjuje sučeljeno elektrootporno zavarivanje žica

1882. godine N. N. Bernardos (Rusija) prvi koristi električni luk između ugljene

elektrode i metala kao izvor energije za zavarivanje uz dodavanje žice u metalnu

kupku. Kao izvor istosmjerne struje koristio je bateriju galvanskih članaka

(akumulatora). Do tada se električni luk izmđu dvije ugljene elektrode koristio za

osvjetljenje.

1888. godine N. S. Slavjanov (Rusija) je predložio postupak elektrolučnog zavarivanja

metalnom elektrodom. Električni luk je uspostavio između metalne elektrode i

metalnih predmeta koji su spajani.

1894. godine Sottrand zavaruje prvi puta plinskim plamenom O2 + H2. Kasnije se

razvija plinsko zavarivanje s mješavinom kisik - acetilen (O2 + C2H2), koje se od

1916. godine uspješno i široko primjenjuje u industriji.

1895. godine počinje se koristiti aluminotermijsko zavarivanje za zavarivanje tračnica

i za popravljanje odljevaka.

Page 14: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 3

1907. godine Oscar Kjelberg (Švedska) prvi patentira i primjenjuje obloženu

elektrodu. Obložena se elektroda proizvodila uranjanjem gole žice u otopinu minerala,

a od 1936. godine obloga se nanosi ekstrudiranjem. Bazične elektrode su se počele

proizvoditi 1940. godine.

1925. godine otkriće postupka zavarivanja u zaštitnoj atmosferi vodika „arcatom“.

1930. godine počela je primjena automatskog zavarivanja pod praškom - EPP u

brodogradnji SAD-a.

1936. godine počela je primjena zavarivanja u zaštitnoj atmosferi He - TIG postupak.

Prije drugog svijetskog rata, a posebno poslije, počinje razvoj i primjena zavarivanja zaštitnim

plinovima TIG (arc - atom s vodikom, te argonarc s argonom ili helijem kao zaštitnim

plinom). MIG zavarivanje se počinje primjenjivati 1948. kao Sigma postupak (Shielded Intert

Gas Metal Arc), a 1953. u bivšem SSSR se prvi puta primjenjuje MAG postupak s CO2

zaštitnim aktivnim plinom. Hladno zavarivanje pod pritiskom se primjenjuje od 1948. godine.

Iza 1950. godine se razvijaju mnogi novi postupci kao što su: zavarivanje pod troskom

(1951.), trenjem (1956.), snopom elektrona (1957.), ultrazvukom (1960), laserom (1960.),

plazmom u SAD-u (1961.) i drugi. Prvo zavarivanje i toplinsko rezanje u svemiru izvedeno je

16.10.1969. u sovjetskom svemirskom brodu "Sojuz 6". Zavarivanje se izvodi i pod vodom

(primjenjuju se različite tehnike) [2].

2.2 Razvoj zavarivanja u Hrvatskoj

Značajniji razvoj zavarivanja u Hrvatskoj postignut je uoči drugog svjetskog rata kada je

realizirano nekoliko većih objekata u zavarenoj izvedbi. Među njima je i veliki zavareni

cestovni most preko rijeke Save. U periodu od 1950. do 1960. godine, brzo se napuštaju

zakovane konstrukcije, a pored REL postupka postupno se uvode ostali postupci zavarivanja

koji se i danas koriste (poluautomatski i automatski postupci) [2].

2.3 Zastupljenost postupaka zavarivanja u svijetu

Danas je u svijetu razvijen veliki broj postupaka i varijanti zavarivanja. Glavni razlozi za to su

prednosti postupka zavarivanja (mogućnost izrade lakše konstrukcije, u odnosu na lijevane ili

zakivane), pojava novih izvora energije (elektronski mlaz i laser) koji su omogućili spajanje

materijala koji se do sada nisu mogli zavarivati. Iako je razvijen velik broj postupaka

zavarivanja, danas se u najvećoj mjeri koriste sljedeći postupci: REL (ručno eleketrolučno

Page 15: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 4

zavarivanje taljivim elektrodama), MIG/MAG (zavarivanje taljivom elektrodom u zaštitnoj

atmosferi plinova ili mješavina plinova), TIG (zavarivanje netaljivom elektrodom volframa u

zaštitnoj atmosferi argona ili helija), EPP (zavarivanje pod praškom) i EO (elektrootporno

zavarivanje). Ostali postupci zavarivanja se koriste u manjoj mjeri i za specifične uvjete

zavarivanja (materijal, položaj zavarivanja...). Gore navedeni postupci se i dalje razvijaju

kako bi pridonjeli da zavar bude kvalitetniji, jeftniji, brže napravljen, sigurniji, pouzdaniji. Da

bi se postigle navedene zahtjevi za zavareni spoj, potrebno je [2]:

Primjeniti modernu opremu za zavarivanje (invertori, impulsne struje zavarivanja,

naprave, mehanizacija, automatizacija i robotizacija zavarivanja, ...);

Osigurati visoku ponovljivost zavarivanja;

Koristiti suvremene metode i opremu za kontrolu metodama sa i bez razaranja;

Primjeniti suvremene materijale za gradnju lakših, trajnijih, ekonomičnijih i

pouzdanijih zavarenih konstrukcija.

Postoje dvije osnovne grupe zavarivanja metala: zavarivanje taljenjem prikazano na slici 1 i

zavarivanje pritiskom prikazani slikom 2 [3].

Slika 1 Podjela postupaka zavarivanja taljenjem [3]

Page 16: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 5

Slika 2 Podjela postupaka zavarivanja pritiskom [3]

2.4 Povijest aluminotermijskog zavarivanja

Počeci aluminotermijskog zavarivanja povezuju se s eksperimentima ruskog znanstvenika

Nikolaya Beketova na Sveučilištu u Harkivu (Ukrajina) koji je dokazao da aluminij izdvaja

metal iz njegovog oksida. Reakcija je prvo korištena za redukciju metalnih oksida bez ugljika.

Reakcija je vrlo egzotermna, ali je potrebna visoka energija za prekidanje jakih veza između

atoma u krutinama. Oksid se je zagrijavao u retorti u peći. 1837. godine Theodore

Goldschmidt je osnovao Goldschmidt kompaniju koja je opskrbljivala tekstilnu industriju

kemikalijama te je pokrenuto istraživanje i razvoj procesa za preradu metala i njegovih

oksida. 1893. godine Hans Goldschmidt je unaprijedio aluminotermijsku reakciju paljenjem

smjese finog metalnog oksida i aluminijevog praha bez grijanja smjese izvana. To je

rezultiralo da u ožujku 1895. godine Hans Goldschmidt razvije aluminotermijsku reakciju na

ostale metale, čime počinje nagli razvoj aluminotermijskog procesa. Prvo se postupak koristio

za popravke velikih dijelova od lijevanog i kovanog čelika, a kasnije je razvijeno zavarivanje

pritiskom koristeći produkte reakcije i spojene su prve tračnice [4].

Page 17: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 6

3 Tračnice

3.1 Povijesni razvoj tračnica

Prve metalne tračnice korištene u Engleskoj u rudnicima i za tramvaje u 18. stoljeću su bile

izrađene od lijevanog željeza. Takav materijal je bio krhak i nije mogao apsorbirati

opterećenja kao plastičnu deformaciju, pa su lomovi tračnica bili česti. Tako je pri javnoj

demonstraciji prvog parnog stroja, 1808. godine u Londonu, došlo do loma tračnice, a time i

loma lokomotive, čime je neslavno završena prezentacija novog tehnološkog čuda. Intenzivno

trošenje je također bio problem, pa je u cilju njegovog smanjenja, brzina vožnje na prvoj

njemačkoj pruzi smanjena sa početnih 40 km/h na 24 km/h. Problem trošenja se uvijek

provlačio kroz stalne zahtjeve za povećanjem kvalitete i čvrstoću čelika. Slijedeći korak u

razvoju tračnica su bile uzdužne drvene grede obavijene željeznim trakama koje su korištene

kao jeftina alternativa željeznim prugama početkom 19. stoljeća, npr. u Njemačkoj i u

Sjevernoj Americi. Željezne trake debljine oko 25 mm su se savijale pod utjecajem kontaktnih

napona. Ovaj kompozit se može usvojiti kao prva primjena otvrdnjavanja glava, koja je sada u

upotrebi. Čelik je ušao u praktičnu upotrebu sredinom 19. stoljeća. Točnije, prvi čelik koji je

korišten za tračnice je upotrebljen u Engleskoj 1857. godine. Mikrostruktura ovih tračnica je u

suštini jednaka današnjim tračnicama - perlitna struktura ugljično-manganskog sastava.

Karakteristike čelika za tračnice, posebno njegova čvrstoća i žilavost, su mnogo bolje od

lijevanog željeza i njegov razvoj je omogućio širenje mreže željeznica širom svijeta. Prvi

britanski standard za čelike za tračnice napisan je 1903. godine, i zahtjevao je minimalnu

vlačnu čvrstoću od 618 N/mm2. Interesantno je primjetiti da su četiri od prvih jedanaest

britanskih standarda bili vezani za željeznicu, što samo govori o važnosti ovog segmenta za

industrijski razvoj zemlje. Sadašnji zahtjevi za čvrstoću su 710 N/mm2 za normalnu klasu i

880 N/mm2 za klasu otpornu na trošenje [5].

3.2 Općenito o tračnicama

Tračnica je osnovni konstruktivni dio prisilno vođenih vozila. Ona preuzima sile nošenja i

vođenja vozila i prenosi ih na podlogu. Ta se opterećenja prenose na gornji ustroj preko vrlo

male dodirne površine (kotača i tračnice), pa je stoga potrebno osigurati da spajanje tračnica

bude kvalitetno. Tračnice su kontinuirani nosači, budući da leže na mnogo oslonaca, tj. na

drvenim, betonskim ili čeličnim pragovima. Zadatak ugrađenih tračnica u kolosijeku je [6] :

Page 18: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 7

Osiguravanje kotrljanja kotača po površini,

Prihvaćanje sila kočenja i pokretanja vozila,

Vođenje kotača u bočnom pravcu,

Provođenje električne struje na električnim prugama,

Primanje normalne sile uslijed temperaturnih promjena,

Prenašanje primljenog opterećenja preko podložnih ploča, pragova i zastora

ravnomjerno na zemljani trup pruge,

Pouzdano i sigurno vođenje kotača vozila.

Glavni dijelovi tračnica: glava tračnice, vrat tračnice i nožica tračnice su prikazani slikom 3

[6].

Slika 3 Dijelovi tračnice [6]

Glava tračnice je dio koji zbog neposrednog dodira s kotačima vozila prima njegovo

opterećenje i koji se tijekom vremena troši, te je i ojačana (više nego je potrebno) [6].

Vrat tračnice je okomiti dio i zaobljen je prema glavi i nožici kako bi se omogućilo

postavljanje vezica i njihova priljubljenost uz vrat. Visina i širina vrata su bitne za prijenos

opterećenja. Uobičajeno je da širina vrata iznosi jednu desetinu od visine tračnice [6].

Nožica tračnice je važna zbog prijenosa opterećenja na prag i na stabilnost tračnice. Zbog toga

je i proširena, te prilagođena s gornje strane za oslanjanje vezica i za pričvršćivanje

pričvrsnim pločicama (pričvršćenjem za rebrastu ploču osigurava tračnicu od prevrtanja), a s

donje strane za oslanjanje na prag (pločicu) [6].

Page 19: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 8

Tip tračnice određen je njenom masom u kilogramima po duljinskom metru. Prema UIC

(International Union of Railways) normama, tipovi tračnice se dijele na lake i teške. Lakim

tipovima se smatraju tipovi tračnica do 50 kg/m, a teškim preko 50 kg/m. U Hrvatskoj se

danas ugrađuju uglavnom tračnice tipa UIC-60 mase 60 kg/m, koje mogu podnijeti

opterećenje po osovini od 350 kN i maksimalne brzine 300 km/h, i tračnice tipa S-49 s

opterećenjem do 225 kN i najvećom brzinom do 160 km/h [6].

Kod tračnica težeg profila ( > 50 kg/m ) dolazi do [6]:

manjeg zamora materijala,

veće sigurnosti prometa,

manjih deformacija pružnog tijela,

smanjenih troškova održavanja.

3.3 Proizvodnja tračnica

Postupak proizvodnje tračnica je složen i zahtjevan proces. Sve vrste tračnica se proizvode iz

željezne rude iz rudnika koja se transportira u željezare i njenih visokih peći, gdje se zagrijava

do tekućeg stanja uz dodatak staroga željeza koji oplemenjuje proizvedeni čelik. Kod samoga

taljenja u visokim pećima, dolazi do oslobađanja štetnih primjesa (fosfor, sumpor) i vrši se

dodavanje silicija, mangana i sl. za oplemenjivanje čelične mase. Tračnice se izrađuju

valjanjem, a pri posljednjem prolasku kroz valjke, tračnica dobiva oznaku s nazivom

proizvođača, godinom proizvodnje, podrijetlom čelika, kvalitetom materijala, smjeru valjanja.

Prema UIC – ovom kodeksu od 01.01.1979. godine za izradu tračnica koriste se čelici

dobiveni slijedećim postupkom:

Tablica 1 Simboli postupka proizvodnje tračnica [7]

POSTUPAK PROIZVODNJE ČELIKA SIMBOL ZA POSTUPAK PROIZVODNJE

Thomasov postupak

Siemens - Martinov postupak

Elektro postupak

Postupak propuhivanja kisikom

Pri proizvodnji tračnica, potrebno je razlikovati slijedeće pojmove:

Page 20: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 9

’’ŠARŽA’’ - zagrijana čelična masa dobivena jednim od gore navedenih

postupaka,

’’KOKILE’’ - posebni konični kalupi u koje se izlijeva zagrijana čelična masa,

’’INGOT’’ - djelomično ohlađena masa koja se vadi iz kalupa (3 do 3,5t),

’’BLOOM’’ – dobiva se postupkom kontinuiranog lijevanja.

Veličina kokile određuje se prema budućoj namjeni ingota odnosno bloom-a, tj. ovisi o tome

koji će se tip tračnice valjati. Npr. kokila za ingote iz kojih će se izvaljati tračnica S 49 ima

dimenzije 65×65 cm u tlocrtu, visine 220 cm i gornjeg presjeka oko 60×60 cm. Čelik se lijeva

u kokile uglavnom na dva načina, lijevanjem odozgo i lijevanjem odozdo. Kod prvog načina

lijevanja prisutne su nečistoće po čitavom presjeku i koristi se kad se ide odmah na valjanje.

Kod drugog načina lijevanja, nečistoća se zadrži samo na gornjem dijelu ingota. ’’Ingoti’’

odnosno ’’bloomovi’’ vade se iz kalupa i otpremaju u posebne peći gdje se izjednačava

temperatura cijeloga bloka na optimalnu temperaturu valjanja (≈1150 do 1250 °C) nakon čega

slijedi postupak valjanja. Višekratnim prolazom užarenog čelika između dva ili tri valjka,

dobiva se konačni oblik tračnice. Uređaji za valjanje tračnica prikazani su slikom 4 [7].

Slika 4 Uređaji za valjanje tračnica [7]

Površina proizvedenih tračnica mora biti čista, bez kapljica, površinskih šupljina, pregorjelih,

prevaljanih i uvaljanih mjesta i bez grešaka koje mogu utjecati na mehanička svojstva i

ispravno ponašanje tračnice u kolosijeku. Manje površinske greške dozvoljene su ukoliko se

ne nalaze na površini glave ili na krajevima na površinama u dužini nalijeganja vezice. U

ekspoataciji tračnice su izložene trošenju u pravcu (okomito na glavu tračnice) i u luku (bočno

na voznu površinu). Kako bi se smanjilo trošenje ugrađuje se podmazivanje tračnica [6].

Page 21: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 10

Specifično trošenje tračnica jesu valovitost i naboranost. Interesantna je naboranost koja se

uglavnom javlja na unutarnjoj tračnici u lukovima malenog polumjera. Naboranost i

valovitost uklanjaju se brušenjem vozne površine specijalnim brusnim vlakovima.

Na veličinu trošenja tračnice utječu [6]:

tvrdoća tračnice,

odnos vlačne čvrstoće čelika kotača i tračnica,

veličina proširenja kolosijeka u luku,

veličina kuta naleta,

razmak osovina,

brzina vožnje,

uzdužna razina pruge,

intenzitet prometnog opterećenja pruge.

3.4 Podjela tračnica prema obliku

Najčešće korišteni profili tračnice se mogu podijeliti prema obliku na Vignolovu, žljebastu i

specijalne tračnice.

3.4.1 Vignol tračnica

Vignol tračnica je najčešće korištena tračnica na željezničkim prugama, prikazana slikom 5

a). Na slici 5 b) je prikazana posebna varijanta Vignolove tračnice, tkz. kranasta tračnica. Ona

kontinuirano leži na podlozi i služi za vođenje dizalica na gradilištima i u lukama [8, 9].

Slika 5 Vignolove tračnice [8]

a) standardna Vignolova tračnica b) kranasta tračnica

Page 22: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 11

3.4.2 Žljebasta tračnica

Ovaj oblik tračnice prikazan slikom 6 ima glavu u obliku žlijeba, najčešće se koristi za

vođenje tramvaja (na mjestima gdje su cestovni i tramvajski promet u istoj razini). Sastoji se

od glave, žlijeba, vrata i nožice tračnice [8].

Slika 6 Žljebasta tračnica [8]

3.4.3 Specijalne tračnice LR55

Ovaj oblik tračnice prikazan je slikom 7. Karakteristika tih vrsta tračnica je da se nalaze u

betonskom kanalu. Prostor između betona i kanala ispunjen je poliuretanskom masom koja

omogućuje elsatičnost tračnice, smanjuje buku i pojavu lutajućih struja. Koristi se za izradu

tramvajskih pruga [8].

Slika 7 LR55 tračnice [8]

Page 23: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 12

3.5 Čelici za izradu tračnica

Moderni željeznički sustavi su izloženi intenzivnom prometu, velikim brzinama i

opterećenjima, pa je važno da materijal od koga su izrađene tračnice odgovara postavljenim

zahtjevima. Najvažniji zahtjev koji se postavlja pred materijal je nepromjenjivost strukture,

koja se u eksploataciji narušava mehanizmima umora materijala, nedostatkom otpornosti

krhkom lomu i pretjeranom trošenju.

Budući da čelik ima veliki modul elastičnosti, visoku čvrstoću, žilavost i otpornost na

trošenje, relativno nisku cijenu, gotovo svi kotači i tračnice su napravljene od čelika. Zato je

razvoj materijala za tračnice uglavnom išao prema poboljšanju svojstava čelika, a nije se

pojavio gotovo nijedan materijal koji bi zamjenio čelik. Materijali od kojih se danas

proizvode tračnice su perlitni čelici i u novije vrijeme bainitni čelici [5].

3.5.1 Perlitni čelici

Standardni čelici za tračnice su perlitne mikrostrukture i sadrže oko 0,7 % C. Perlit ima

lamelarnu strukturu sastavljnu od mekog ferita () i relativno tvrdog i krhkog cementita

(Fe3C). Lamele ferita su oko sedam puta deblje od lamela (listića) cementita. Perlit posjeduje

dobru otpornost na trošenje zbog tvrdog cementita koji je u kombinaciji sa žilavijim feritom.

Prosječna vrijednost tvrdoće mjerene Brinellovom metodom prirodno hlađenih standardnih

tračnica je oko 300 HB. Lamelarna mikrostruktura perlita prikazana je slikom 8 [5, 10].

Slika 8 Lamelarna struktura perlita [10]

Page 24: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 13

Zbog sve većih zahtjeva u pogledu brzine i opterećenja tračnica, posljednjih nekoliko godina

se nastoji povećati čvrstoća pa tako danas postoje premium tračnice čija je vlačna čvrstoća od

1300 do 1400 N/mm2. To se postiže smanjenjem razmaka između lamela i kontrolom brzine

rasta perlita. Dodatkom legirajućih elemenata kao što su krom i nikal, mogu se poboljšati

mehanička svojstva čelika. Tračnice se mogu i termički obraditi, što također pridonosi

poboljšanju svojstava. Mehanička svojstva se mogu poboljšati povećanjem brzine hlađenja

čime se dobije fina perlitna struktura povećane tvrdoće. Maksimalne tvrdoće koje se mogu

postići kod takvih perlitnih čelika su 350 – 390 HB [5].

Čelici za tračnice podijeljeni su u određene klase prema europskim normama EN 13674 za

vignol tračnice i EN 14811 za tračnice sa žlijebom. U tablicama 2 i 3 može se vidjeti kemijski

sastav različitih vrsta čelika. Oznaka čelika prema navedenim normama na primjeru

R370CrHT pokazuje [10]:

R – otpornost na trošenje,

370 – tvrdoća na kontaktnoj površini tračnice i vozila po Brinellu,

Cr – legiran sa kromom,

HT – toplinski obrađeno.

Tablica 2 Oznake čelika za vignol tračnice prema EN 13674 [10]

Page 25: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 14

Tablica 3 Oznake čelika za tračnice sa žlijebom prema EN 14811 [10]

3.5.2 Bainitni čelici

Čelici s bainitnom mikrostrukturom postižu tvrdoću do 450 HB. Ova mikrostruktura je u

prošlosti malo korištena zbog visokog udjela ugljika i loše otpornosti na trošenje. Ovakvi

čelici koriste se zbog izuzetne tvrdoće, čvrstoće i otpornosti na trošenje, a to se postiže

mikrostrukturom kod koje cementit više nije u obliku lamela, nego u obliku sitnih kuglastih

čestica koje se izlučuju na granicama ferita i dodatkom odgovarajućih legirnih elemenata

(Mo, B, Cr). Bainitni čelici se lako liju i imaju dobru zavarljivost. Na slici 9 je prikazana

uspredba mehaničkih svojstava i mikrostrukture perlitnog i bainitnog čelika za tračnice [5,

10].

Slika 9 Usporedba mehaničkih svojstava i mikrostrukture perlitnog i bainitnig čelika [5]

Page 26: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 15

Razvijena je još jedna vrsta bainitnih čelika. To su bainitni čelici bez karbida obogaćeni

silicijem. Ti se čelici legiraju s 1,5 %Si koji ima nisku rastvorljivost u cementitu i sprječavaju

njegov rast. Ovakvi čelici pokazuju dobra svojstva žilavosti i smanjenu brzinu trošenja, uz

jednako dobru tvrdoću. Omogućena je primjena na niskim temperaturama i veća dozvoljena

veličina greške. Slikom 10 prikazana je žilavost po Charpy-ju u ovisnosti s temperaturom

standardnih perlitnih čelika i novih bainitnih čelika [5].

Slika 10 Usporedba žilavosti po Charpiju novih bainitnih i standardnih prelitnih čelika [5]

3.6 Zavarivanje tračnica

Kada se govori o zavarljivosti tračnica, jedan od glavnih kritetija koji se uzima kao relevantan

je ekvivalent ugljika (Cekv). Ekvivalent ugljika dobija se po slijedećoj formuli:

Cekv = %�+ %��

�+

%���%���%�

�+

%���%��

�� (1)

Što je veća vrijednost Cekv, zavarljivost čelika je lošija. Zavarljivost čelika za tračnice ovisi o

kemijskom sastavu čelika, a ne ovisi o tvrdoći. Tvrdoća utječe na izbor dodatnog materijala

koji se koristi tijekom procesa zavarivanja. Iskustveno se preporuča da se čelici koji imaju

ekvivalent ugljika veći od 0,4 prije zavarivanja predgriju. Općenito se može reći, što je veća

količina legirnih elemenata u čeliku, veća je mogućnost pojave krhke martenzitne

mikrostrukture, što se može dogoditi i nakon zavarivanja. Mjesto gdje prijeti najveća opasnost

od krhke mikrostrukture je u zoni utjecaja topline (ZUT). Kontroliranjem brzine hlađenja

prilikom proizvodnje tračnica, a isto tako i uvođenjem predgrijavanja kod zavarivanja

Page 27: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 16

tračnica, može se dobiti odgovarajuća perlitna mikrostruktura. Slika 11 prikazuje kakvim

intenzitetom moramo hladiti tračnice da bi dobili perlitnu mikrostrukturu. [10]

A-austenit; P-perlit; B-bainit; Ms-martenzit; vkrit-kritična brzina hlađenja

Slika 11 TTT dijagram za kontinuirano hlađenje [10]

Potreba zavarivanja tračnica se javlja iz slijedećih razloga. U radionicama je moguće spojiti

tračnice na osnovnu duljinu (18 m; 22,5 m itd.) koje se onda nastoje na gradilištu zavariti u

trak što veće duljine. U kolosijeku se vrši zavarivanje tračnica u odsjeke dugih trakova ili se

vrši završno zavarivanje. Prilikom oštećenja ili puknuća tračnice, moguće je odrezati dio

tračnice koji je oštećen i zamijeniti ga novim dijelom tračnice koji se onda zavaruje. Veliki

problemi javljaju se prilikom prijelaza između dva tračnička profila. Prijelaz stvara velike

poteškoće u kolosijeku te je zato potrebno tračnice u kolosijeku na prijelazu između dva

različita profila zavariti [6].

Najvažniji postupci zavarivanja tračnica su:

Elektrootporno zavarivanje ( ET postupak ),

Aluminotermitsko zavarivanje ( AT postupak ),

FACW (Zavarivanje samozaštinom praškom punjenom žicom),

Page 28: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 17

Električno zavarivanje – elektrodama,

Plinsko zavarivanje.

3.6.1 Elektrootporno zavarivanje tračnica

Elektrootporno zavarivanje je danas najbrži, najjeftiniji i najkvalitetniji postupaka zavarivanja

tračnica. Primjenuje se u radionicama i valjaonicama za popravke tračnica jer zahtjeva

masivnu i tešku opremu za izvođenje zavara. U jednoj smjeni je moguće izvesti oko 100

kvalitetnih zavara jednim strojem. Prije početka zavarivanja potrebno je krajeve tračnica

dobro očistiti od nečistoća, masnoća i hrđe kako bi se dobio što kvalitetniji zavar. Kod

elektrootpornog zavarivanja se krajevi tračnica čvrsto stegnu u stroju za zavarivanje.

Elektrode za dovod struje su međusobno udaljene 12 – 16 cm. Zavarivanje se provodi

izmjeničnim stezanjem i otpuštanjem krajeva tračnica kroz koje se propušta električna struja

jakosti 25000 A i napona 6-15 V. Pri prijelazu struje između krajeva tračnica nastaje varnica i

razvija se toplina. Stroj naizmjenično pomiče tračnice jednu ka drugoj i odmiče ih, pri čemu

sagorijevaju čelični djelići i krajevi tračnica se dovode na temperaturi taljenja. Sada se

pristupa sabijanju tračnica pod pritiskom te dolazi do njihovog skrućivanja i stvaranja srha na

mjestu zavara. On se čisti sjekačem u još toplom stanju najčešće strojno nakon čega slijedi

brušenje zavara, tako da se profili tračnica savršeno poklapaju. Vrijeme izvršenja jednog

zavara iznosi oko 3 minute. Postupak elektrootpornog zavarivanja prikazan je slikom 12 [10,

11].

Slika 12 Elektrootporno zavarivanje tračnica [11]

Page 29: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 18

3.6.1.1 Prednosti i mane

Zavarivanje elektrootpornim načinom daje jedan od najkvalitetnijih zavara, te se primjenjuje

gdje god je to moguće. Zbog kvalitete nije potrebno voditi brigu o položaju zavara u

kolosijeku u odnosu na oslonce (pragove). Na mjestu elektrootpornog zavara ne postoje

nikakva zadebljanja, te ne predstavlja smetnje pri manipulaciji tračnicom. Prilikom popravaka

tračnica u radionicama aluminotermijski zavar se mora rezati, dok se elektrootporni ne mora,

te ima znatno manje otpada. Nedostatak je što se izvodi u radionicama, pa su tračnice

ograničene dužine (oko 200 m, bolje je što duže) [6].

3.6.2 FCAW (Zavarivanje samozaštinom praškom punjenom žicom)

Zavarivanje samozaštićujućom praškom punjenom žicom naziva se još i innershield postupak

zavarivanja. Innershield metoda izvodi se konstantnim kontaktom elektrode po mjestu zavara

tračnica. Pritiskom na okidač, započinje izlaženje žice. Dodirom žice i metala nastaje struja

kratkog spoja koja zagrijava i tali dodatni materijal, žicu. Nakon što se žica i metal rastale,

započinje njihovo miješanje. Talina u isto vrijeme počinje topiti prašak u jezgri žice čime

nastaje zaštitni plin koji štiti zavar od utjecaja okoline. Električni luk i područje zavara su tako

zaštićeni plinovima i troskom nastalom gorenjem i topljenjem praška zatvorenog u jezgri žice

[12]. Prije samog zavarivanja potrebno je kao i kod ostalih postupaka za spajanje tračnica

obaviti čišćenje dodirnih ploha, pozicionirati glave tračnica i njihove strane, te predgrijati

krajeve tračnica na određenu temperaturu. Prilikom zavarivanja potrebno je koristiti set

bakrenih podložaka koji se sastoji od oslonca ispod tračnica i dva bočna samostojeća oslonca

različitih oblika koji slijede bočnu konturu tračnica (Slika 13) [12].

Slika 13 Radnje prije FACW zavarivanja [13]

Page 30: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 19

Nakon što su odrađeni postupci pripreme, postavlja se podložni oslonac ispod nožice, te se

nožica zavaruje u dva sloja. Nakon zavarivanja nožice postavljaju se bočni oslonci i tada

započinje zavarivanje vrata tračnice. Zavarivanje vrata tračnice izvodi se prema gore i mora

se izvesti u više prolaza. Prije zavarivanja glave tračnice uklanja se nastala troska, a zatim

slijedi zavarivanje glave. Nakon svakog prolaska zavara glave uklanja se nastala troska

pneumatskim čekićem. Poslije zavarivanja potrebno je omogućiti sporo hlađenje zavarenog

spoja kako ne bi došlo do pojave neželjene mikrostrukture [13].

Page 31: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 20

4 Aluminotermijski postupak zavarivanja

4.1 Općenito o postupku

Aluminotermijsko zavarivanje je postupak gdje se spajanje metala ostvaruje pomoću

pregrijane taline koja nastaje kemijskom reakcijom između metalnog oksida i aluminija, sa ili

bez primjene pritiska. Dodatni materijal se osigurava iz rastaljenog metala. Osnova

aluminotermijskog postupka zavarivanja je redukcija metalnog oksida u metal. Kao

redukcijsko sredatvo koristi se aluminij, koji zbog velikog afiniteta prema kisiku prelazi u

aluminijev oksid. Reakcija se odvija prema slici 14 [14]:

Slika 14 Shema aluminotermijske reakcije

Reakcija može krenuti i završiti samo ako je afinitet prema kisiku reducirajućeg elementa

(aluminija) veći od afiniteta prema kisiku metalnog oksida. Toplina dobivena egzotermnom

reakcijom stvara tekući proizvod koji se sastoji od metala i aluminijevog oksida. Ako je

gustoća troske niža od gustoće metala, kao u slučaju čelika i aluminijevog oksida, dolazi do

trenutnog odvajanja. Troska aluminijevog oksida pluta na površini taline i štiti rastaljeni čelik

od okolne atmosfere, a rastaljeni čelik se nalazi u loncu koji ima zatvarač tkz. „rigla“. Kada

Page 32: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 21

je rastaljeni čelik u potpunosti zagrijan, „rigla“ se makne, a talina počinje teći kroz šupljinu

između dijelova koji se zavaruju, a koji su zatvoreni kalupom. Navedene su tipične

egzotermne reakcije i dobivena toplina [14]:

3 Fe3O4 + 8 Al → 9 Fe + 4 Al2O3 ; Q = 3350 kJ (2)

3 FeO + 2 Al → 3 Fe + Al2O3 ; Q = 880 kJ (3)

Fe2O3 + 2 Al → 2 Fe + Al2O3 ; Q = 850 kJ (4)

CuO + 2 Al → 3 Cu + Al2O3 ; Q = 1210 kJ (5)

3 Cu2O + 2 Al → 6 Cu + Al2O3 ; Q = 1060 kJ (6)

U gore navedenim reakcijama, aluminij je reducirajući faktor. Teorijski, elemeniti poput

magnezija, silicija i kalcija bi se također mogli koristiti u istu svrhu. Međutim, kalcij i

magnezij se ne koriste zbog problema dobivanja tih metala, a silicij se uglavnom koristi kod

toplinske obrade, vrlo rijetko kod zavarivanja. Reakcija (2) je najčešće korištena reakcija kod

aluminotermijskog zavarivanja. Omjeri takvih smjesa su najčešće tri masena udjela željeznog

oksida i jedan maseni udio aluminija. Teoretska temperatura dobivena ovom reakcijom je oko

3100 oC. Gubici energije preko posude i zračenjem, smanjuju teoretsku temperaturu na oko

2480 oC. To je maksimalna temperatura zato što aluminij isparava na oko 2500 oC. Međutim,

maksimana temperatura nebi trebala biti puno niža budući da se aluminijev oksid (Al2O3) na

2040 oC skrućuje. Gubici energije također ovise o količini termitne mase koja reagira. Što je

veća količina termitne mase, manji su gubici energije. Legirni elementi se mogu dodati u

termitnu mješavinu kako bi došlo do legiranja zavara prilikom zavarivanja. Ostali dodaci koji

se mogu dodati u termitnu mješavinu se koriste kako bi povećali tečenje i snizili temperaturu

skrućivanja aluminijevog oksida. Princip aluminotermijskog zavarivanja prikazan je slikom

15.

Page 33: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 22

Slika 15 Princip aluminotermijskog zavarivanja [1]

Termitna reakcija nije eksplozivna i zahtjeva manje od jedne minute kako bi završila, a to

ovisi o količini. Da bi reakcija krenula, potrebna je posebna šipka (nalik na prskalicu) za

paljenje ili poseban prašak kako bi se mogla zapaliti termitna smjesa. Prašak ili šipka za

paljenje će zapaliti termitnu masu kada se postigne temperatura zapaljenja praška ili šipke

koja iznosi oko 1200 oC. Dijelovi koji se zavaruju, moraju biti odgovarajuće poravnani.

Površine koje se spajaju, trebaju biti očišćene od hrđe, prljavštine, masti i vlage. Mora biti

osiguran pravilan razmak između površina koje se spajaju, a veličina razmaka ovisi o širini

spoja. Širi spojevi zahtjevaju veći razmak. Kalup se stavlja oko spoja koji se zavaruje. On se

mora sagraditi oko dijelova koje treba spojiti. Kako bi se izveo dobar spoj, spojne površine se

moraju dovoljno zagrijati kako bi došlo do stapanja između rastaljnje termitne mase i

osnovnog materijala. Iako se postupak naziva zavarivanje, postupak više sliči lijevanju

metala. Prilikom aluminotermijskog zavarivanja u odnosu na lijevanje, treba uzeti u obzir

slijedeće činjenice: tijekom očvršćivanja dolazi do skupljanja materijala, potrebno je

eliminirati tipične greške koje se pojavljuju kod lijevanja, osigurati pravilno tečenje

rastaljenog čelika, izbjegavati komešanja prilikom ulijevanja metala u spoj [14].

Vrlo bitan faktor kod aluminotermijskog zavarivanja je proces hlađenja. Ako bi se hlađenje

provodilo brzo, dobila bi se veća tvrdoća čelika, ali bi njegova mikrostruktura bila

Page 34: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 23

krupnozrnata. Takav materijal slabo je otporan na udarce, tj. žilavost takvih čelika je vrlo

mala. Kako bi se postigla potrebna mehanička svojstva i zadovoljavajuća tvrdoća, potrebno je

proces hlađenja voditi sporije. Mehanička svojstva i tvrdoća zavara mora biti barem jednaka

svojstvima i tvrdoći osnovnog materijala, a poželjno je da budu veći.

4.2 Oprema za zavarivanje

Oprema za aluminotermijsko zavarivanje je vrlo jednostavna i može se izraditi u većini

poduzeća. Najvažnija oprema koja se koristi kod aluminotermijskog zavarivanja su tiglovi,

kalupi, predgrijači te ostala popratna oprema koja služi za postavljanje tiglova i kalupa.

4.2.1 Tigl (Lonac)

Tigl je komponenta u kojoj se odvija aluminitermijska reakcija, taljenje termitne mase i

odvajanje troske od dodatnog materijala. On mora biti otporan na visoke temperature. Postoje

dva tipa tiglova, za jednokratnu upotrebu, prikazan slikom 16, i višekratnu upotrebu, prikazan

slikom 17. Prednosti tigla za jednokratnu upotrebu je manja masa opreme, nije potrebno

predgrijavanje tigla i smanjuju se greške uključaka troske koje se pojavljuju kod tigla koji se

upotrebljava više puta. Tiglovi za jednokratnu upotrebu su napravljeni od tankog lima

otpornog na sve vremenske uvjete i oštećenja. Oni imaju ručku za lakše rukovanje. Velika

prednost takvih tiglova je jednostavno odlaganje nakon zavarivanja. Slika prikazuje tigl za

jednokratnu upotrebu [15].

Slika 16 Tigl za jednokratnu upotrebu [15]

Page 35: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 24

Tiglovi za višekratnu upotrebu sastoje se od željeznog plašta koji se oblaže vatrootpornom

masom. Vatrootporna masa je smjesa 85 % magnezitnog praha i 15 % vatrootporne gline. Na

dnu lonca se nalazi rigla s otvorom, kroz koji se ispušta rastaljeni čelik. Otvor se zatvara

riglom koja se postavlja odozdo. Ispuštanje čelika iz lonca se vrši povlačenjem rigle šipkom

za izvlačenje. Tigl se postavlja na postolje iznad otvora kalupa tako da otvor tigla sjedne na

otvor kalupa.

Slika 17 Tigl za višekratnu upotrebu [16]

4.2.2 Kalup

Kalupi služe za dovođenje rastaljenog materijala na mjesto zavarivanja i formiranje zavara.

Kalupi također predstavljaju izolacijski materijal koji smanjuje gubitke topline i olakšava

predgrijavanje dijelova do potrebne temperature. Kalupi se izrađuju u elementima i sastoje se

od dva do tri dijela. Kalupi se najčešće izrađuju od kreamike. Prije zavarivanja, kalupi se suše

na tempreaturi od 120 oC do 150 oC u vremenu od 6 do 8 sati. Prilikom postavljanja kalupa na

mjesto spoja koristi se glina kako bi kalup zatvorio mjesto spoja i zabrtvio ga. Za učvršćivanje

kalupa primjenjuju se različiti pritiskaći, stezaći i drugi najjednostavniji mehanizmi. Slikom

18 je prikazan postupak nanošenja gline na kalup.

Page 36: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 25

Slika 18 Kalup [16]

4.2.3 Predgrijavanje

Krajeve dijelova koji se zavaruju potrebno je prije zavarivanje predgrijati na temperature od

500 oC do 900 oC. Predgrijavanje se najčešće izvodi plinskim plamenom kako je prikazano

slikom 19.

Slika 19 Predgrijavanje plinskim plamenom [16]

4.2.4 Ostala oprema

Ostalu opremu čine specijalne držaći čija je svrha držanje dijelova kojima se zavaruje,

hidraulički uređaj za vruće uklanjanje srha i kalupa te brusilice za finu obradu glave tračnice i

rubnih dijelova.

Page 37: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 26

Slika 20 Hidraulički uređaj [15]

Slika 21 Oprema za postavljanje tiglova [15]

4.3 Primjena aluminotermijskog zavarivanja

4.3.1 Zavarivanje tračnica

Najčešća primjena postupka je kod zavarivanja tračnica u dugi trak. To je učinkovit način

spajanja tračnica čime se smanjuje broj vijčanih spojeva. U rudnicima ugljena, tračnice su

zavarene zato jer se tako smanjuju troškovi održavanja i reducira pretjerano prosipanje

ugljena uzrokovanog neravnim tračnicama. Tračnice krana su također zavarene s ciljem

smanjena troškova održavanja spoja i smanjenja vibracija na okolne zgrade koje proizvode

kotači kada prelaze preko spoja izvedenog nekim drugim načinom spajanja [14].

4.3.2 Reparaturno zavarivanje

Osim zavarivanja tračnica, aluminotermijski postupak se koristi za reparaturno zavarivanje.

Reparaturno zavarivanje se koristi u brodogradnji za popravak teških sekcija od čelika kao što

su slomljen okvir krme broda, dijelovi kormila, osovine i amortizacijski dijelovi. Slomljeni

zubi zupčanika i letvi te zubi valjkastih dijelova se mogu zamijeniti novim dijelovima, ljevati

ili kovati na veće dimenzije nakon čega slijedi obrada odvajanjem. Takvi dijelovi se onda

aluminotermijski zavare na glavnu sekciju. Jako istrošeni krajevi čeličnih valjaka mlina se

Page 38: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 27

također mogu popraviti nanošenjem dovoljne količine tvrde termitne metalne mase, nakon

čega slijedi strojna obrada. Ovakav način popravka se najčešće koristi tamo gdje je potrebna

velika količina nataljenog materijala, gdje toplina taljenja dijelova ne može postići na

odgovarajući ili učinkovit način ili gdje su lom ili šupljina toliko veliki da zahtjevaju veliku

količinu nataljenog materijala. Aluminotermijsko zavarivanje se može koristiti za popravak

ingota kalupa čime se značajno povećavaju uštede u odnosu na zamjenu novim kalupom. Dno

kalupa može biti u potpunosti odrezano i obnovljeno rastaljenim metalom dobivenim

aluminotermijskom reakcijom. Za to je potrebna velika količina rastaljenog metala. Lopatice

velikih rovokopača mogu se zavariti aluminotermijski na središnji prsten. U tom slučaju to je

više proizvodnja alata nego popravak [14].

Slika 22 Reparaturno zavarivanje [17]

4.3.3 Zavarivanje šipki

Ojačane šipke za beton mogu se zavarivati aluminotermijski bez predgrijavanja. Tako

povezane šipke omogućuju da su dimenzije betonskih stupova i greda manje nego što bi to bio

slučaj da nisu međusbno zavarene. Zavarene armaturne šipke su prikazane slikom 23 [14].

Slika 23 Aluminotermijski zavarene armaturne šipke za beton [14]

4.3.4 Povezivanje električnih dijelova

Smjesta termita koji se sastoji od bakrovog oksida i aluminija koristi se za spajanje bakrenih

vodiča postupkom aluminotermijskog zavarivanja. Reakcijom između reaktanata dobiju se

produkti (rastaljeni bakar i troska aluminijevog oksida) visoke temperature u vremenu od 1 do

Page 39: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 28

5 sekundi. U termitnu smjesu se mogu dodati različiti legirni elementi koji poboljšavaju

svojstva zavara. Proces se primarno koristi za zavarivanje bakrenih šipki, kablova i žica

jednako dobro kao i zavarivanje bakrenih vodiča za uzemljenje na tračnicama. Na slici 24 je

prikazan aluminotermijski zavar bakrenih vodiča. Kalup od grafita se postavlja na mjesto

spoja na tračnici. Nakon što završi reakcija, rastaljeni bakar se ulijeva u kalupnu šupljinu.

Nakon toga kreće taljenje osnovnog materijala i bakrenog vodiča, a zatim slijedi skrućivanje

osnovnog materijala i bakrenog vodića. Zatim se uklanja kalup. Kalup se može više puta

koristiti [14].

Slika 24 Zavarivanje bakrenih vodiča [18]

Page 40: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 29

5 Aluminotermijsko zavarivanje tračnica

5.1 Procedura zavarivanja tračnica

Postupak aluminotermijskog (AT) zavarivanja primjenjiv je za zavarivanje svih tračničkih

profila, za tračnice normalne kvalitete. Pri povezivanju tračnica u dugi trak (DT) primjenjuju

se dva osnovna načina zavarivanja:

elektrootporno ( EO zavarivanje ) – u pogonu, radionici;

aluminotermitsko – na pruzi.

Kod aluminotermijskog zavarivanja mogu se koristiti dva postupka: sporozavarni postupak

(vrijeme predgrijavanja je oko 30 minuta) te brzozavarni postupak (vrijeme predgrijavanja

traje 5 do 8 minuta). Danas se u pravilu primjenjuje brzozavarni postupak koji se može

podijeliti prema obliku zavara te prema načinu predgrijavanja. Prema obliku zavara

razlikujemo: zavar bez ojačanja, zavar s ojačanjem te zavar s plosnatim ojačanjem (kod nas u

primjeni). Prema načinu predgrijavanja razlikuje se: zavarivanje bez predgrijavanja,

zavarivanje s kratkim predgrijavanjem te zavarivanje s predgrijavanjem (kod nas u primjeni).

Radovi kod izvođenja aluminotermijskog zavarivanja su: pripremni radovi, radovi pri

zavarivanju te radovi poslije zavarivanja [9].

Aluminotermijsko zavarivanje je produktivan i visoko mobilan način spajanja masivnih

čeličnih konstrukcija kao što su tračnice. Unos visoke količine topline i metalurška svojstva

čine postupak idealnim za zavarivanje modernih tračnica od čelika visoke čvrstoće i tvrdoće.

Proces aluminotermiskog zavarivanja ne smije biti izvođen od nekoga tko nema certifikat i

rutinu u obavljanju posla. Radovi kod aluminotermijskog zavarivanja se mogu podijeliti na

pripremne radove, radove tijekom zavarivanja i završne radove [9].

5.1.1 Pripremni radovi

Prvi korak prilikom zavarivanja tračnica je rezanje tračnice i poravnavanje. Ukoliko se

izrađuje potpuno nova pruga, tračnice su već odrezane u pogonu. Tračnice se mogu rezati s

pilom ili plinski u struji čistog kisika. Ako se radi rekonstrukcija zavara na već postavljenim

tračnicama, potrebno je označiti na glavi tračnice gdje će se izvesti rezanje. Nakon rezanja je

potrebno ukloniti šljaku, hrđu i očistiti rubove od rezanja. Rezanje se mora izvesti tako da rez

bude okomit na uzdužnu os tračnice kako bi se mogao dobiti ujednačen dilatacijski razmak

između dijelova tračnice koje se spajaju. Razmak između dvije tračnice koje se zavaruju mora

biti pažljivo određen na temelju tipa tračnice i postupka zavarivanja. Razmak se kreće u

Page 41: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 30

rasponu od 20 do 30 mm. Nakon što se izvrši priprema tračnica rezanjem, slijedi postavljanje

tračnica na pragove (ne radi se u slučaju rekonstrukcije). Kako bi se dobio pravilan zavar

potrebno je izvesti poravnavanje krajeva tračnica. Krajevi tračnice se podese po voznom rubu

i voznoj površini, ali pazeći da se osi poklapaju tako da nema vitoperenja krajeva tračnice.

Prije poravnavanja potrebno je provjeriti ravnoću tračnice i ukloniti potencijalne greške

ravnosti koje bi kasnije uzrokovale loš zavar. Slika 25 prikazuje pravilan položaj tračnica

prije zavarivanja [9].

Slika 25 Priprema spoja i položaj tračnica prije zavarivanja [16]

Nakon poravnavanja tračnica, sastavlja se kalup za lijevanje koji se postavlja oko mjesta

zavara. Ako se radi o sporozavarnom postupku, onda se kalup izrađuje na licu mjesta.

Ukoliko se radi o brzozavarnom postupku, kalup se izrađuje od silikatnog pijeska u

specijalnim radionicama i nakon toga doprema na gradilište. Nakon pričvršćenja kalupa,

glinom se popune zračnosti između kalupa i profila tračnice kako nebi došlo do istjecanja

taline, prema slici 26.

Slika 26 Postavljanje kalupa na mjesto spoja

Page 42: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 31

Na tračnice se pričvršćuje ostala oprema koja se koristi kod zavarivanja. To su razne šipke,

stezaći, nosači tigla. Na nosač tigla se postavi tigl s termitnom masom u koju se stavi

„prskalica“ koja služi za paljenje termitne mase, kako je prikazano slikom 27.

Slika 27 Prskalica i termitna masa u tigli [16]

Tigl se predgrijava na temperaturu oko 100 oC kako bi se kemijska reakcija pravilno odvijala.

Termitna masa proizvedena je tako da je kompatibilna sa osnovnim materijalom. Slikom 28 je

prikazan tigl s termitnom masom.

Slika 28 Tigl s termitnom smjesom

Prije početka zavarivanja potrebno je izvršiti predgrijavanje kalupa i krajeva tračnica. To se

najčešće izvodi s plinskim plamenom, prema slici 29. Temperatura predgrijavanja ovisi o tipu

Page 43: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 32

tračnice, materijalu, vrsti tigla, vrsti plina, tlaku plina.

Slika 29 Predgrijavanje kalupa i krajeva tračnica prije zavarivanja [16]

5.1.2 Radovi tijekom zavarivanja

Nakon završetka predgrijavanja, lonac s termitnom masom se postavlja iznad kalupa, zapali

se termitna masa i kreće egzotermna reakcija. Na dnu spremnika nalazi se rigla koja se

povuče posebnom šipkom i počinje tečenje rastaljenog čelika temperature oko 2500 oC u

šupljine kalupa. Rastaljeni čelik u dodiru s osnovnim materijalom (tračnicama) počinje taliti

osnovni materijal te na taj način započinje proces zavarivanja. Nakon toga dolazi do

sjedinjenja čelika od dodatnog i osnovnog materijala, te počinje proces skrućivanja.

Slika 30 Aluminotremijska reakcija u tiglu [16]

Slika 31 Izvlačenje rigle i tečenje rastaljenog čelika u kalup [16]

Page 44: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 33

5.1.3 Radovi nakon zavarivanja

Zavar se ostavi da se ohladi određeno vrijeme (3 – 5 min) i zatim se višak čelika i kalup

uklanjaju s mjesta zavara pomoću hidrauličnog uređaja za vruće uklanjanje prikazan slikom

32.

Slika 32 Hidrauličko uklanjanje kalupa i viška materijala [4]

Nakon što se zavar u potpunosti ohladi, obrađuje se brusilicom po voznoj površini i rubovima

uz kontrolu zavara ravnalom. Slikom 33 je prikazana brusilica za brušenje tračnica.

Slika 33 Završno brušenje tračnica [4]

5.2 Prednosti i nedostaci aluminotermijskog zavarivanja

Aluminotermijski postupak zavarivanja je vrlo jednostavan postupak zavarivanja jer zahtjeva

relativno malo opreme i to lagane. Vrijeme potrebno za zavarivanje je vrlo kratko (može

trajati oko 20 min). Ako se u obzir uzme i vrijeme potrebno za hlađenje zavara, ukupno

Page 45: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 34

vrijeme prije nego što se može normalno odvijati promet je oko 70 minuta. Najveći

nedostatak aluminotermijskog zavara je što se on izvodi lijevanjem, dok se tračnica proizvodi

valjanjem. Iako je moguće postići potpuno jednaka mehanička svojstva aluminotermijskog

zavara i tračnica, ponašanje zavara i osnovnog materijala u eksploataciji nije jednako. Zavar

je takvog oblika da ne može doći na bilo koje mjesto u kolosijeku. Propisano je da on mora

biti barem 50 mm udaljen od ruba podložne pločice. Potrebno je voditi brigu o položaju

zavara i rasporedu pragova u okolini zavara. Zadebljanja na vratu i nožici tračnice kasnije

otežavaju njezine popravke. Tada se ti dijelovi izrezuju zbog čega nastaje određeni gubitak

materijala u tračnicama [9].

5.3 Greške kod aluminotermijskog zavarivanja

Greške kod aluminotermijskog izvedenog zavara se pojavljuju svakodnevno. Iako se postupak

aluminotermijskog zavarivanja koristi već više od 100 godina, još uvijek se događaju greške u

zavarenom spoju. Veća brzina i opterećenje karakteristike su koje se postavljaju na današnje

tračnice, a samim time isti ti zahtjevi se postavljaju na zavare. Kako bi se postigao kvalitetan

zavar potrebno je posvetiti pažnju na svaki detalj prilikom zavarivanja. Područja na koje treba

obratiti posebnu pažnju su:

Priprema krajeva tračnica prije zavarivanja,

Postavljanje i poravnavanje kalupa na mjesto spoja,

Oblaganje,

Postavljanje aparature za predgrijavanje,

Predgrijavanje,

Čišćenje i predgrijavanje lonca za zavarivanje.

Najčešće greške koje se javljaju kod aluminotermijskog zavarivanja su: crne rupe, uključci

troske, skupljanje zavara, opekotina od pijeska, nedovoljno taljenje, pomak kalupa, treperenja

zavara, porozitet [19].

5.3.1 Crne rupe

Crna rupa je izolirana plinska pora u gornjem dijelu zavara tračnice. Ime je dobila po

karakterističnom izgledu koji je prikazan slikom 34. Crne rupe su bile glavni razlog

odbacivanja zavara. Postoji vrlo malo zabilježenih slučajeva otkazivanja zavara zbog crnih

rupa. Oštećenje je uzrokovano prolaskom plina kroz zavar prilikom skrućivanja. Izvor plina je

Page 46: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 35

para izolacijskog materijala koji se nalazi ispod nožice tračnice. Ukoliko se koriste tračnice

koje su uže od normalnih širina, mogućnost pojave crnih rupa se povećava [19].

Slika 34 Crna rupa [19]

Kako bi se smanjila pojava crnih rupa, potrebno je [19]:

Koristit razmak između glava tračnice veći od 24 mm, podešavajući razmak između

zavara ako je potrebno,

Osigurati da obloga kalupa nije previše vlažana,

Nadzirati sve provjere i procedure za kontrolu poroziteta,

Provesti predgrijavanja ispravno.

5.3.2 Uključci troske

Uključci troske su uzrokovani:

Neodgovarajućim čišćenjem ili nije primjenjeno čišćenje lonca u slučaju kada se

koriste višenamjenski lonci,

Loše izrezanim dijelovima s pogrešnim parametrima rezanja koji uzrokuju

žlijebove ili neadekvatno uklanjane troske i oksida može uzrokovati uključke

troske na zavaru,

Neodgovarajućim predgrijavanjem se može inicirati formiranje uključaka troske

koji su zarobljeni u zavaru,

Pogrešno odabranim razmakom između dijelova koji se zavaruju može se utjecati

Page 47: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 36

na tečenje materijala u kalup i mogu se pojaviti uključci troske,

Hladnim lijevanjem ili preranim lijevanjem dijelova može uzrokovati nastajanje

uključaka troske [19].

5.3.3 Skupljanje zavara

Skupljanje zavara se najčešće pojavljuje u nožici tračnice zavara. Događa se u završnoj fazi

skrućivanja zavara. Greška skupljanja zavara prikazana je slikom 35.

Slika 35 Skupljanje zavara [19]

Uzroci nastanka ove greške su [19]:

Nedovoljno predgrijavanje prije zavarivanja,

Nekorištenje tenzora ili loše postavljanje čeljusti,

Ostali radovi na pruzi koji uzrokuju naprezanja na zavaru koji se hladi,

Promjene temperature može uzrokovati naprezanja u skrućenom zavaru,

Otpuštanje kalupa sa zavara prije nego je završeno skrućivanje,

Odvijanje prometa po zavaru koji je još vruć.

Zavar je potrebno ostaviti da se ohladi na temperaturu ispod 350 oC da bi se postigla dovoljna

čvrstoća zavara prije nego na njega počnu djelovati bilo kakva opterećenja. Vlačna ispitivanja

u toplom stanju su pokazala da se oko 80 % čvrstoće razvije pri temperaturi od 350 oC.

Mjeranja su pokazala da je potrebno oko 24 minute da se zavar ohladi na temperaturu ispod

350 oC [19].

Page 48: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 37

5.3.4 Opekline od pijeska

Pojavljuju se na površini tračnice gdje je oblaganjem pijesak došao u kontakt s plamenom za

predgrijavanje ili lijevanim čelikom, prema slici 36. Prilikom toga dolazi do zagrijavanja

pijeska na temperaturu kod koje dolazi do postakljivanja obloženog materijala i nastaju

tragovi opeklina na površini tračnice. Ovakve greške se najčešće uklanjaju prilikom postupka

brušenja. U nekim slučajevima su mogući popravci zavarivanjem [19].

Slika 36 Opekline od pijeska na povšini glave tračnice [19]

5.3.5 Nedovoljno staljivanje

Događa se kada taljevina ne uspije doći do jedne strane ili jednog dijela tračnice kao što je

prikazano slikom 37. Ovakvu vrstu oštećenja je vrlo teško otkriti nerazornim metodama

ispitivanja. Greška nedovoljnog staljivanja uzrokovana je jednim ili kombinacijom slijedećih

čimbenika [19]:

Pomicanje kalupa,

Lijevanje u hladnom stanju ili prekasno lijevanje,

Neodgovarajuće predgrijavanje spoja,

Loše poravnavanje plamenika uzrokuje neujednačeno predgrijavanje oba kraja

tračnica,

Neodgovarajući tlak plina za predgrijavanje,

Pogrešan razmak između dijelova prije zavarivanja,

Pogrešna veličina dijela za veličinu tračnice,

Pogrešna veličina kalupa koja se koristi za zavarivanje.

Page 49: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 38

Slika 37 Nedovoljno staljivanje u nožici tračnice [19]

5.3.6 Pomicanje kalupa

Može uzrokovati da se zavar ne spoji na jednom ili više područja tračnice, a na slici 38 je

prikazano područje gdje nožica tračnice nije spojena zavarom. Do pomicanja kalupa dolazi

zbog lošeg postavljanja, loše odabranog mjesta za postavljanje ili nedovoljno pričvršćenog

kalupa na mjestu spoja. Od velike je važnosti da je kalup poravnat okomito i centriran prema

središnjoj liniji zavara [19].

Slika 38 Nedovoljno taljenje u nožici tračnice uzrokovano pomicanjem kalupa [19]

Page 50: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 39

5.3.7 Treperenje zavara

Treperenje zavara je mjesto u aluminotermijskom zavaru gdje rastaljeni metal teće između

kalupa i tračnica i formira tragove prikazane slikom 39. Iako se često ne smatra ozbiljnom

pogreškom u zavaru, novija iskustva su pokazala da upravo ova vrsta oštećenja uzrokuje

kvarove na tračnicama za teške terete s velikim osovinskim opterećenjima [19].

Slika 39 Treperenje zavara na krajevima nožice tračnice [19]

5.3.8 Pore

Pore su uglavnom smještene unutar zavara i često nisu vidljive na vanjskoj površini zavara.

Ako je prisutan veliki broj pora u zavaru, čvrstoća zavara se značajno smanjuje. Slikom 40 je

prikazana greška poroznost [19].

Slika 40 Porozitet u zavaru [19]

Page 51: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 40

Poroznost je kod aluminitermijskih zavara uzrokovana sa slijedećim faktorima [19]:

Nekorištenje predgrijavanja ili neadekvatno predgrijavanje lonca koji se koristi više

puta,

Vlažan obloženi materijal,

Nedovoljno predgrijavanje spoja,

Pogrešna veličina dijela za odgovarajuću veličinu tračnice,

Vlažni ili onečišćeni kalupi,

Zavarivanje po kiši.

Page 52: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 41

6 Eksperimentalni dio

6.1 Opis eksperimenta

Eksperimentalni dio rada proveden je u Laboratoriju za zavarivanje na Fakultetu strojarstva i

brodogradnje u Zagrebu. Za eksperimentalni dio rada izrezan je jedan uzorak iz „vrata“

aluminotermijski zavarene tračnice Vignol koja se nalazi u Laboratoriju za zavarivanje. Cilj

eksperimenta je ispitati tvrdoću zavara u „vratu“ tračnice u zoni utjecaja topline, osnovnom

materijalu i metalu zavara, te donijeti zaključke o kvaliteti izvedenog alumonitermijskog

zavara.

6.2 Priprema makroizbruska

Slikom 41 je prikazana tračnica iz kojeg je uzet uzorak za ispitivanje tvrdoće. Iz vrata

zavarene tračnice je plinskim rezanjem izvađen uzorak većih dimenzija radi lakšeg rukovanja

komadom, prikazano slikom 42. Rezanje se izvelo s mješavinom kisik – acetilen.

Slika 41 Tračnica prije rezanja

Page 53: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 42

Slika 42 Plinsko rezanje tračnice

Nakon što je plinskim rezanjem dobiven uzorak manjih dimenzija, slijedilo je rezanje uzorka

na tračnoj pili na dimenzije 80 x 20 mm. Slika 43 prikazuje proces rezanja uzorka.

Slika 43 Rezanje uzorka tračnom pilom

Page 54: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 43

Dobiveni uzorak je zatim išao na brušenje (Slika 44), ručno poliranje (Slika 45) i strojno

poliranje da bi se dobio metalni sjaj.

Slika 44 Brušnje uzorka brusilicom

Slika 45 Ručno poliranje uzorka brusnim papirom

Page 55: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 44

Nakon poliranja slijedilo je nagrizanje uzorka u otopini nitalu kako bi mogli vidjeti osnovni,

dodatni materijal i zonu utjecaja topline na uzorku. Makroizbrusak zavara prikazan je slikom

46.

Slika 46 Makroizbrusak zavara

6.3 Mjerenje tvrdoće makroizbrusaka

Mjerenje tvrdoće provedeno je Vickersovom metodom. Mjerenje je provedeno u Laboratoriju

za zavarivanje, metodom HV10. Vickers metoda za mjerenje tvrdoće provodi se tako da se u

materijal utiskuje pravilna četverostrana dijamantna piramida, s kutom od 136° između

nasuprotnih stranica. Utiskivanje traje 10 sekundi, a sila koje se koristi za utiskivanje

dijamantne piramide za metodu HV10 iznosi 98,04 N. Uređaj koji se koristio je tvrdomjer

REICHTER proizveden u Njemačkoj 1977. godine. Mjerenje je provedeno u osnovnom

materijalu, zoni utjecaja topline i u metalu zavara. U svakoj od prije navedenih zona

provedena su 3 mjerenja u 3 linije, što iznosi 45 mjerenja po uzorku. Svaka lokacija mjerenja

Page 56: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 45

označena je točkom i rednim brojem mjerenja. Na slici 47 prikazan je makroizbrusak vrata

tračnice sa označenim lokacijama na kojima su provedena mjerenja.

Slika 47 Makroizbrusak glave tračnice s lokacijama mjerenja

U tablicama 4, 5 i 6 prikazani su rezultati mjerenja tvrdoća na makroizbrusku vrata tračnice.

Dane oznake označuju zone na zavarenom spoju:

MZ – metal zavara,

ZUT – D – zona utjecaja topline desno,

OM – D – osnovni materijal desno,

OM – L – osnovni materijal lijevo,

ZUT – L – zona utjecaja topline lijevo.

Page 57: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 46

Tablica 4 Vrijednosti izmjerenih tvrdoća HV10 u prvoj liniji

Makroizbrusak vrata tračnice

Mje

ren

je p

rov

eden

o u

prv

oj l

inij

i

Zona mjerenja HV10 MAX. HV10 Prosječna

vrijednost HV10

OM-D1 312

327 315 OM-D2 327

OM-D3 306

ZUT-D1 306

327 318 ZUT-D2 322

ZUT-D3 327

MZ1 209

209 203 MZ2 201

MZ3 199

ZUT-L1 245

299 278 ZUT-L2 299

ZUT-L3 289

OM-L1 322

333 326 OM-L2 322

OM-L3 333

Page 58: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 47

Tablica 5 Vrijednosti izmjerenih tvrdoća HV10 u drugoj liniji

Makroizbrusak vrata tračnice

Mje

ren

je p

rov

eden

o u

dru

goj

lin

iji

Zona mjerenja HV10 MAX. HV10 Prosječna

vrijednost HV10

OM-D1 294

306 299 OM-D2 306

OM-D3 297

ZUT-D1 297

299 282 ZUT-D2 299

ZUT-D3 249

MZ1 196

205 197 MZ2 205

MZ3 189

ZUT-L1 314

360 328 ZUT-L2 360

ZUT-L3 309

OM-L1 319

319 316 OM-L2 314

OM-L3 314

Page 59: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 48

Tablica 6 Vrijednosti izmjerenih tvrdoća HV10 u trećoj liniji

Makroizbrusak vrata tračnice

Mje

ren

je p

rove

den

o u

tre

ćoj

lin

iji

Zona mjerenja HV10 MAX. HV10

Prosječna vrijednost

HV10

OM-D1 317

327 318 OM-D2 327

OM-D3 309

ZUT-D1 314

357 323 ZUT-D2 357

ZUT-D3 299

MZ1 199

199 194 MZ2 185

MZ3 197

ZUT-L1 247

319 293 ZUT-L2 319

ZUT-L3 312

OM-L1 309

325 316 OM-L2 325

OM-L3 314

Page 60: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Iz izmjerenih vrijednosti može se zaključiti da se najveća tvrdoća zavara nalazi u zoni utjecaja

topline. Tvrdoća u ZUT-u iznosi do 360 HV. Metal zavara mjerenjem se pokazao „najmekši“.

Prosječna vrijednost tvrdoće metala zavara iznosi 200 HV, dok je prosj

materijala oko 300 HV. Prema normi HRN EN ISO 15614

čelika za tračnice iznosi 380 HV, rezultati mjerenja ne prelaze tu granicu, čime je zadovoljen

uvjet sigurnosti zavarenog spoja.

Na slici 48 prikazani su profili izmjeren

Slika 48 Dijagram

Dražen Ilić

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Iz izmjerenih vrijednosti može se zaključiti da se najveća tvrdoća zavara nalazi u zoni utjecaja

u iznosi do 360 HV. Metal zavara mjerenjem se pokazao „najmekši“.

Prosječna vrijednost tvrdoće metala zavara iznosi 200 HV, dok je prosječna tvrdoća osnovnog

Prema normi HRN EN ISO 15614 – 1 maksimalna dopuštena tvrdoća

čelika za tračnice iznosi 380 HV, rezultati mjerenja ne prelaze tu granicu, čime je zadovoljen

uvjet sigurnosti zavarenog spoja.

prikazani su profili izmjerenih vrijednosti tvrdoća.

Dijagram maksimalnih izmjerenih tvrdoća makroizbrusaka

Dražen Ilić Završni rad

49

Iz izmjerenih vrijednosti može se zaključiti da se najveća tvrdoća zavara nalazi u zoni utjecaja

u iznosi do 360 HV. Metal zavara mjerenjem se pokazao „najmekši“.

ečna tvrdoća osnovnog

1 maksimalna dopuštena tvrdoća

čelika za tračnice iznosi 380 HV, rezultati mjerenja ne prelaze tu granicu, čime je zadovoljen

maksimalnih izmjerenih tvrdoća makroizbrusaka

Page 61: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 50

7 Zaključak

Željeznice predstavljaju jedan od najjeftiniji, najbržih, najpouzdanijih i najsigurnijih način

prijevoza masivne robe i ljudi. Da bi se to osiguralo, potrebno je izgraditi kvalitetna

prijevozna sredstva i pruge. Budući da tračnice čine dio željezničkog prometa one također

moraju biti kvalitetno napravljenje i spojene. Zavarivanje i spajanje tračnica vrlo je važna

radnja zbog sigurnog odvijanja željezničkog prometa. Današnji zahtjevi na tračnice i

zavrivanje tračnica uvelike su se promjenili u odnosu na početke primjene tračnica. Današnji

zahtjevi se uglavnom odnose na mogućnost odvijanja željezničkog prometa velikim brzinama

i velikog intenziteta prometa. Osim uz te zahtjeve, glavni zahtjev je primanje velikih

opterećenja za prijevoz roba velike mase i velikog broja ljudi. Sigurnost današnjih modernih

željeznica je na prvom mjestu.

Aluminotermijski postupak zavarivanja predstavlja pouzdan način spajanja tračnica u dugi

trak. Uz dobro provedenu proceduru zavarivanja i obučeno osoblje, aluminotermijski

postupak zavarivanja donosi niz prednosti kod zavarivanja tračnica. Glavna prednost

aluminotermijskog procesa zavarivanja je to što se gotovo bilo koje dvije tračnice mogu

uspješno spojiti. Inženjeri imaju neprocjenjivo oružje na raspolaganju kada su u pitanju

aluminotermijski zavari, jer ono omogućuje spajanje svih oblika, veličina i tvrdoća

željezničkih tračnica. Aluminotermijski zavar će stoga ostati važan dio konstrukcije željeznice

i prakse popravaka i u ovom stoljeću. Cijena i jednostavnost aluminotermijskog zavarivanja

će osigurati mjesto aluminotermijskom zavaru i u budućnosti. Međutim, daljnji razvoj i

unapređenje aluminotermijskog zavrivanje se može provesti kroz kontinuirano podučavanje

zavarivača i osoblja, pridržavanje preporuka proizvođača opreme i materijala, istraživanja

grešaka koje se pojavljuju, poboljšanje kvalitete materijala za zavarivanje, usredotočiti se više

na inovacije koje će unaprijediti aluminotermijsko zavarivanje.

Na temelju ispitivanja tvrdoće se može zaključiti da je problematična zona utjecaja topline

kod koje dolazi do porasta tvrdoće, ali i metal zavara gdje imamo dosta nisku tvrdoću u

odnosu na osnovni materijal. U zoni utjecaja topline dolazi do otvrdnjavanja zavara što je

nepovoljno za dinamički opterećene tračnice u eksploataciji. Nedovoljna žilavost zavara i

prevelika tvrdoća mogu uzrokovati pucanje tračnica zbog dinamičkog opterećenja. Prema

normi HRN EN ISO 15614 – 1 maksimalna dopuštena tvrdoća za čelike tračnica iznosi 380

HV. Maksimalna izmjerena tvrdoća uzorka iznosi 360 HV, što je manje od maksimalne

dopuštene tvrdoće prema navedenoj normi, čime je zadovoljen uvjet sigurnosti spoja.

Page 62: Ilic 2015 Zavrsni Preddiplomski

Dražen Ilić Završni rad

Fakultet strojarstva i brodogradnje 51

Literatura

[1] Kralj.S, Andrić.Š: Osnove zavarivačkih i srodnih postupaka, Zagreb, 1992.

[2] .....: http://www.pondt.hr/zavarivanjeall.pdf.

[3] Gojić M., Tehnike spajanja i razdvajanja, Metalurški fakultet Sisak, Sisak, 2008.

[4] Goldschmidt-Thermit-Group:http://www.thermit-welding.com/thermit_welding_process.php.

[5] Popović O., Prokić-Cvetković R., Joviĉić R.: Razvoj čelika za izradu šina, IMK-14, 41, 2011, 25-32.

[6] Kostelić H.: Željeznice, Skripta za studente građevinskog fakluteta u Rijeci.

[7] Lakušić S.: Željeznice, Predavanja za studente III. godine Građevinskog fakulteta, Zagreb.

[8] Eurostone-Hermeler GmbH: www.eurostone-gmbh.de/de/produkte-leistungen-schienen-zubehoer-de.html.

[9] Marušić D.: Gornji ustroj željeznica, Predavanja za studente 1. godine diplomskog studija, Mostar, 2009.

[10] Voestalpine: Welding recommedation for Vignol and Grooved rails, 2012.

[11] Raič K.: Rekonstrukcija željezničke pruge na dionici Čelebići-Čapljina (državna granica), e-zbornik, br. 8, 2014,str.44-58.

[12] Lakušić S., Ahac M., Haladin I.; Elektrolučni postupci zavarivanja tramvajskih tračnica, 2012..

[13] Sandor T, Ramsey J, Dumovic M, Wiseman R; Onsite Repair Welding Of Rails, 2011..

[14] O'Brien R. L.: WELDING Handbook, Eight edition, Volume 2, AWS, Miami, 1997.

[15] Goldschmidt-Thermit-Group:http://www.goldschmidt-thermit.com.

[16] Arhiva slika Katedre za zavarene konstrukcije, FSB, Zagreb.

[17] India termit Corporation LTD: http://www.indiathermit.com/repairwelding.htm#.

[18] Amiable impex: http://www.exothermic-welding.com/Exothermic-Weld-Catalogue-Amiable-Impex.pdf.

[19] Welding Technology Institute of Australia: http://industrialultrasonic.com.br/wa_files/www_industrialultrasonic_com_br_site_img_ultrassom_

metro_ferroviario_TGN-R-04_20Aluminothermic_20wel.pdf, 2006.