of 71 /71
SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET Ilenia Kučić STATISTIČKA ANALIZA PRIKUPLJENIH DEPOZITA U ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. U RAZDOBLJU OD 2003. DO 2012. GODINE DIPLOMSKI RAD Rijeka 2013.

Ilenia Kučić STATISTIČKA ANALIZA PRIKUPLJENIH DEPOZITA U ...oliver.efri.hr/zavrsni/84.pdf · stopa od one predviđene za oročeni depozit, koja je viša nego na druge vrste depozita

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ilenia Kučić STATISTIČKA ANALIZA PRIKUPLJENIH DEPOZITA U ...oliver.efri.hr/zavrsni/84.pdf ·...

 • SVEUČILIŠTE U RIJECI

  EKONOMSKI FAKULTET

  Ilenia Kučić

  STATISTIČKA ANALIZA PRIKUPLJENIH DEPOZITA U ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. U RAZDOBLJU OD 2003.

  DO 2012. GODINE

  DIPLOMSKI RAD

  Rijeka 2013.

 • SVEUČILIŠTE U RIJECI

  EKONOMSKI FAKULTET

  STATISTIČKA ANALIZA PRIKUPLJENIH DEPOZITA U ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. U RAZDOBLJU OD 2003.

  DO 2012. GODINE

  DIPLOMSKI RAD

  Predmet: Statistika

  Mentor: Dr. sc. Maja Biljan-August

  Studentica: Ilenia Kučić

  Studijski smjer: Financije i bankarstvo

  MB: 23581

  Rijeka, rujan, 2013.

 • KAZALO

  1. UVOD .................................................................................................................................................... 1

  1.1. Problem, predmet i objekt istraživanja ....................................................................................... 1

  1.2. Svrha i ciljevi istraživanja ............................................................................................................. 1

  1.3. Znanstvene metode istraživanja ................................................................................................... 2

  1.4. Struktura rada .................................................................................................................................. 2

  2. OSNOVNE ZNAČAJKE DEPOZITA .............................................................................................. 3

  2.1. Razvoj i definicija depozita ........................................................................................................... 3

  2.2. Vrste depozita .................................................................................................................................. 5

  2.3. Depozitni računi u banci................................................................................................................ 6

  2.4. Valutni rizik ..................................................................................................................................... 8

  2.5. Kamatna stopa .................................................................................................................................. 8

  2.6. Multiplikacija depozita .................................................................................................................. 9

  2.7. Upravljanje pasivom ..................................................................................................................... 12

  3. POSLOVANJE S DEPOZITIMA U ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. ................ 13

  3.1. Opći podaci banke......................................................................................................................... 13

  3.2. Poslovanje s depozitima ............................................................................................................... 14

  3.2.1. Tekući račun u Erste&Steiermärkische Bank d.d. .............................................................. 14

  3.2.2. Žiro-račun u Erste&Steiermärkische Bank d.d. ................................................................... 15

  3.2.3. Kunski račun po viđenju ......................................................................................................... 16

  3.2.4. Štednja ......................................................................................................................................... 17

  3.2.5. Kartice .......................................................................................................................................... 19

  3.3. Temeljni financijski izvještaji .................................................................................................... 19

  3.3.1. Bilanca ......................................................................................................................................... 20

  3.3.2. Račun dobiti i gubitka .............................................................................................................. 22

  4. STATISTIČKA ANALIZA PRIKUPLJENIH DEPOZITA U ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. U RAZDOBLJU OD 2003. DO 2012. GODINE ..................................................... 25

  4.1. Kretanje prikupljenih depozita .................................................................................................. 25

  4.2. Analiza strukture ........................................................................................................................... 31

  4.3. Analiza pomoću indeksa .............................................................................................................. 37

  4.3.1. Verižni indeksi .......................................................................................................................... 38

  4.3.2. Indeksi na stalnoj bazi ............................................................................................................. 43

  4.4. Standardna dekompozicija vremenskog niza .......................................................................... 49

  4.4.1. Analiza trend komponente ...................................................................................................... 49

 • 4.4.2. Analiza sezonskih pojava ........................................................................................................ 54

  5. ZAKLJUČAK ...................................................................................................................................... 60

  LITERATURA .................................................................................................................................................. 64

  POPIS TABLICA .............................................................................................................................................. 65

  POPIS GRAFIKONA ...................................................................................................................................... 66

  IZJAVA ............................................................................................................................................................. 67

 • 1

  1. UVOD

  1.1. Problem, predmet i objekt istraživanja

  Banka je financijska institucija koja prikuplja novčana sredstva, koncentrira ih, te

  usmjerava u kreditne i nekreditne plasmane. Na prikupljene depozite banka plaća pasivnu

  kamatnu stopu, a za dane kredite naplaćuje aktivnu kamatnu stopu. Temeljni motiv

  djelovanja banke je profit, a kriteriji usmjeravanja sredstava su ekonomski.

  Banke osim depozita od klijenata koriste razne izvore sredstava u pasivi, a za banku

  je bitno pratiti podrijetlo sredstava i njihovu strukturu.

  Problem istraživanja ovog diplomskog rada je utvrditi depozite pravnih i fizičkih

  osoba, te javnog sektora u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

  U skladu s problemom istraživanja definiran je i predmet istraživanja: istražiti,

  analizirati i pojasniti prikupljene depozite.

  Objekt istraživanja, odnosno širi pojam od samog predmeta istraživanja su

  prikupljeni depoziti u Erste&Steiermärkische Bank d.d. u razdoblju od 2003. do 2012. godine.

  1.2. Svrha i ciljevi istraživanja

  Svrha ovog istraživanja je prikazati promjene u kretanjima prikupljenih depozita u

  Erste&Steiermärkische Bank d.d. u određenom razdoblju.

  Cilj istraživanja je istražiti kolika je važnost za banke i cjelokupni bankarski sustav

  prikupljanje depozita.

  Da bi se riješio problem istraživanja, te postigla svrha istraživanja, treba odgovoriti na

  slijedeća pitanja:

  1. Što su depoziti i koje vrste depozita postoje?

  2. Što sve utječe na visinu depozita?

  3. Kako su se kretali prikupljeni depoziti od klijenata?

  4. Kakva je struktura prikupljenih depozita?

  5. Kakav je trend kretanja prikupljenih depozita?

 • 2

  6. Koliki je utjecaj sezonske komponente na prikupljanje depozita?

  1.3. Znanstvene metode istraživanja

  U ovom radu korištena je odgovarajuća kombinacija slijedećih znanstvenih metoda:

  metoda analize i sinteze, metoda indukcije i dedukcije, komparativne i deskriptivne metode,

  te metode kompilacije.

  1.4. Struktura rada

  Rezultati istraživanja predočeni su u pet međusobno povezanih dijela.

  U prvom dijelu, UVODU, definiran je problem istraživanja, predmet i objekt

  istraživanja. Nadalje, određeni su svrha i ciljevi istraživanja, naznačene su znanstvenen

  metode koje su korištene u radu i prikazana je struktura rada.

  Naslov drugog dijela je OSNOVNE ZNAČAJKE DEPOZITA gdje su općenito

  definirani poslovi vezani uz depozite, navedene su vrste depozita, objašnjeni računi u banci

  kao osnova za prikupljanje sredstava od klijenata. Objašnjen je valutni rizik koji proizlazi iz

  poslovanja s depozitima u stranoj valuti, kamatna stopa i njen izračun, proces stvaranja

  dodatnih depozita depozitnom multiplikacijom, te upravljanje pasivom banke.

  U trećem dijelu s naslovom POSLOVANJE S DEPOZITIMA U

  ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. navedeni su opći podaci banke, depozitni

  računi koje banka vodi za klijente, te kartice koje banka izdaje na temelju depozitnih računa.

  Prikazana je Bilanca i Račun dobiti i gubitka kao temeljni financijski izvještaji banke.

  Četvrti dio, STATISTIČKA ANALIZA PRIKUPLJENIH DEPOZITA U

  ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OD 2003. DO 2012. GODINE je dio gdje su

  analizirani prikupljeni depoziti iz bilance, te je tabelarno i grafički prikazano njihovo ukupno

  kretanje, izračunati su udjeli, indeksi, te trend i sezonska komponenta.

  Peti dio, ZAKLJUČAK, predstavlja sintezu rezultata istraživanja do kojih se došlo u

  ovom radu.

 • 3

  2. OSNOVNE ZNAČAJKE DEPOZITA

  2.1. Razvoj i definicija depozita

  Nastanak depozita vezuje se uz razvoj prvobitne zajednice i robne proizvodnje. Prvi

  bankarski poslovi poznati su još iz antičkog svijeta, a nastali su tako što su bogati pojedinci

  svoj novac posuđivali trgovcima. Pravi procvat bankarskih poslova je bio kada se razvila

  navika polaganja novca zlatarima na čuvanje. Zlatari tada shvaćaju da je samo dio položenog

  novca potreban za zadovoljenje tekućih potreba i višak novca pozajmljuju uz kamatu1.

  Razvoj modernog bankarstva2 vezujemo uz 19. stoljeće kada se banke počinju

  osnivati kao dionička društva. Uz razvoj industrije i trgovine, banke su našle svoju svrhu u

  mobilizaciji sredstava, te kreditiranju privrede i obavljanju platnog prometa.

  Depozit3 označava novčana sredstva različitih vlasnika koje banka i druge depozitne

  ustanove prikupljaju na svojim računima i iz njih odobravaju zajmove. Novčani depoziti su

  obveza banke prema njezinim deponentima i vode se u pasivi bilance banke, a vlasnicima

  depozita plaća se pasivna kamata.

  Pasivna kamata4 je kamata koju banka plaća svojim depozitarima. Visina pasivne

  kamate ovisi o općim tržišnim uvjetima, kao što su ponuda i potražnja, stopa inflacije i sl.

  Ona ovisi i o potrebnim elementima depozitnog posla kao što je vrsta i rok depozita, te

  valuta u kojoj je denominiran. U pravilu su pasivne kamatne stope niže za depozite na kraće

  rokove, a više za depozite oročene na dulji rok.

  Banke primaju i nenovčane depozite, depozite stvari.

  1 Jurman A.: Banke i bankarsko poslovanje, predavanja za 2007./2008. godinu.

  2 Kandžija V., Živko I.: Poslovna politika banaka, Sveučilište u Mostaru i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Mostar-Rijeka, 2004., str.29.

  3 Leko V., Jurković P.: Rječnik bankarstva, Masmedia, Zagreb, 1998., str. 90.

  4 Leko V., Jurković P.: op. cit., str. 399.

 • 4

  Depozitne ustanove5 su financijske ustanove koje primaju depozit. To su pravne osobe

  koje se bave financijskim uslugama kao što su:

  ü uzimanje novca od gospodarskih subjekata (pojedinaca, poduzeća i države) na

  čuvanje i uporabu uz kamatu

  ü davanje zajmova gospodarskim subjektima

  ü obrt vrijednosnih papira i deviza za svoju korist ili za korist svojih komitenata

  ü savjetodavne i posredničke usluge uz naknadu

  ü usluge čuvanja uz naknadu svojim komitentima

  Depozitne ustanove su:

  · banke (komercijalne i investicijske)

  · štedne ustanove (štedionice i štedno-kreditne ustanove)

  Poslovi depozitnih institucija mogu se razvrstati prema njihovom učinku na bilancu

  depozitne institucije na:

  Ø pasivne

  Ø aktivne i

  Ø neutralne poslove.

  Pasivnim poslovima pribavljaju sredstva uz kamatu i time se zadužuju kod

  gospodarskih subjekata.

  Aktivnim poslovima plasiraju prikupljena sredstva uz kamatu u zajmovima.

  Neutralni poslovi su razni savjetodavni i posrednički poslovi, te poslovi čuvanja koji

  ne utječu na bilancu stanja.

  5 Ibidem, str. 90.

 • 5

  2.2. Vrste depozita

  Depozite djelimo prema više kriterija6:

  1. Prema ročnosti:

  · Po viđenju

  · Oročeni

  2. Prema valuti:

  · U domaćoj valuti

  · U stranim valutama

  3. Prema vlasništvu:

  · Depoziti privrede

  · Depoziti neprivrede

  · Depoziti stanovništva

  4. Prema pravnom statusu:

  · Depoziti fizičkih osoba

  · Depoziti pravnih osoba

  5. Prema domicilu vlasnika:

  · Depoziti rezidenata

  · Depoziti nerezidenata

  Depoziti po viđenju7 ili a vista depoziti su novčana sredstva kod banaka i drugih

  depozitnih ustanova koja mogu bez prepreke biti povučena u gotovini ili prenijeta na drugi

  račun bez prethodne obavijesti banci.

  Oročeni depoziti8 su novčani depoziti na posebnim depozitnim računima banaka čije

  se upotrebe deponent odriče na određeno dogovoreno vrijeme. Mogu se razročiti samo u

  rijetkim, ugovorom predviđenim prilikama. Tada se na njih obračunava manja kamatna

  stopa od one predviđene za oročeni depozit, koja je viša nego na druge vrste depozita. Visina

  kamatne stope raste usporedno s dužinom roka oročenja.

  6 Jurman A.: op. cit.

  7 Leko V., Jurković P.: ibidem, str. 91.

  8 Ibidem, str. 379.

 • 6

  2.3. Depozitni računi u banci

  Kako bi banka mogla prikupljati sredstva od klijenata, a klijenti mogli poslovati s

  bankom i obavljati novčane transakcije, građani i poduzeća u banci moraju otvoriti račun.

  Otvaranje računa je poslovni događaj i znači početak poslovnog odnosa između

  banke i klijenta9.

  Banka za otvaranje računa traži na uvid određenu dokumentaciju.

  Dokumentacija potrebna za otvaranje bilo kojeg računa u banci10:

  ü Preslika identifikacijske isprave

  ü Izjava za otvaranje računa građana

  ü Preslika putovnice kao dodatna dokumentacija za nerezidente

  Dodatna dokumentacija potrebna za otvaranje tekućeg računa11:

  ü Dokaz o mjestu prebivališta

  ü Preslika identifikacijske isprave za rezidente s boravkom od najmanje 183

  dana

  ü Potvrda o redovitim primanjima

  Računi služe u različite namjene, otvaraju se iz različitih razloga, novac na računima

  može biti u različitim valutama. Iz tih razloga možemo račune podijeliti na više vrsta.

  Račune dijelimo kako slijedi12:

  1. Prema valuti:

  · Račun u domaćoj valuti

  · Devizni račun

  9 Grgurek M., Vidaković N.:Bankarsko poslovanje, RRIF, Zagreb, 2011., str. 135.

  10 Grgurek M., Vidaković N.: op. cit., str. 146.

  11 Ibidem.

  12Jurman A.: ibidem.

 • 7

  2. Prema namjeni:

  · Tekući račun

  · Žiro-račun

  · Štedni račun

  3. Prema ročnosti:

  · Kratkoročni

  · Dugoročni

  Na računu u domaćoj valuti mogu biti samo sredstva koja su denominirana u

  hrvatskima kunama, dok su na deviznim računima strane valute. Treba napomenuti da za

  svaku stranu valutu mora postojati zaseban račun, a sve iz razloga da bi se u određenom

  trenutku moglo odrediti stanje računa, te na njemu pratiti promjene i transakcije.

  Račune u domaćoj valuti i devizne račune mogu otvarati i fizičke i pravne osobe.

  Banka mora imati uravnoteženu aktivu i pasivu po sastavu valuta.

  Tekuće račune otvaraju građani koji imaju stalne prihode, kao što su plaća i mirovina.

  Mogu biti samo u domaćoj valuti.

  Žiro-račune mogu otvarati i poduzeća i građani. Za poduzeća ono je osnovni račun

  preko kojeg obavljaju poslovanje, a građanima služi za primanje dodatnih prihoda od

  povremenih poslova radi porezne kontrole.

  Žiro-računi mogu biti devizni ili u domaćoj valuti.

  Štedni računi služe za dugotrajnije odlaganje sredstava u domaćoj i stranim valutama

  koji se oročavaju na određeni vremenski rok.

  U kratkoročne račune ubrajamo tekuće i žiro-račune, dok su štedni računi dugoročni.

  Banka mora imati ročno usklađenu aktivu i pasivu, tj. ako banka prima samo

  kratkoročna sredstva, mora imati kratkoročne plasmane, a ako su prikupljena sredstva

  dugoročna, njih će plasirati na dugi rok, pazeći pritom da ne ugrožava svoje poslovanje.

 • 8

  2.4. Valutni rizik

  Upravljanje rizicima13 je skup postupaka, metoda i politika za utvrđivanje, mjerenje,

  procjenjivanje, ovladavanje i praćenje rizika, uključujući i izvješćivanje o rizicima kojima je

  banka izložena ili bi mogla biti izložena u svojem poslovanju. Jedan od njih je valutni rizik.

  Promjene tečaja valute mogu promjeniti iznos imovine ili dugovanja klijenata. To je

  rizik koji klijent preuzima na sebe kada ima sredstva u banci u stranoj valuti14.

  Ako promjene tečaja vode do povećanja imovine klijenta, tada govorimo o pozitivnoj

  tečajnoj razlici. Ako vode do gubitka imovine, govorimo o negativnoj tečajnoj razlici15.

  Svaka promjena vrijednosti utječe na poslovanje banke, jer banka mora

  računovodstveno pokriti tečajne razlike. Jedan od načina na koji se banka štiti od valutnog

  rizika je da ima istu valutnu strukturu u aktivi kao što je ima u pasivi16.

  2.5. Kamatna stopa

  Kamatna stopa17 je cijena koju banka plaća na sredstva koja dobiva od klijenta.

  Osnovna formula za vremensku vrijednost novca je slijedeća:

  Gdje je:

  FV – buduća vrijednost novca

  P – glavnica

  r – kamatna stopa

  n – vremensko trajanje

  13

  Grgurek M., Vidaković N.: ibidem, str. 359. 14

  Ibidem, str. 142. 15

  Ibidem, str. 143. 16

  Ibidem, str. 144. 17

  Ibidem.

 • 9

  Postoje različiti obračuni kamata koji klijentu donose različit prinos na depozit, a

  banka ima različit kamatni trošak18:

  · Jednostavnu kamatu obračunavamo tako da kamatnu stopu pomnožimo s

  glavnicom, po slijedećoj formuli:

  · Kod složenog obračuna kamate, klijent ostvaruje kamatu na kamatu, odnosno

  kamata postaje novom glavnicom. Tu je veći trošak banke. Složenu kamatu

  obračunavamo formulom:

  Visina kamatne stope je proporcionalna s dužinom oročenja. Tako banka pokušava na

  što duži rok vezati sredstva klijenata. Također, banka će nastojati kreirati što više proizvoda

  koji u sebi sadržavaju jednostavan obračun kamatne stope da si smanji kamatne troškove.

  Banke imaju i depozite koji omogućuju podizanje kamate za vrijeme oročenja, tada kamata

  ne postaje djelom glavnice i smanjuju se troškovi banke19.

  2.6. Multiplikacija depozita

  Sredstva po viđenju klijenata vode se u depozitnom sustavu banke s kojom klijent

  sklopi ugovor. Klijenti slobodno raspolažu svojim sredstvima i ukoliko plaćaju obveze u

  korist drugih klijenata čiji su žiro-računi uključeni u depozitni sustav iste banke, tada za tu

  banku nema odljeva sredstava i njezin se financijski i kreditni potencijali ne mijenjaju20.

  18

  Ibidem, str. 145. 19

  Ibidem, str. 145-146. 20

  Jurman A.: ibidem, str. 61.

 • 10

  Financijski potencijal banke čine ukupni izvori21:

  · Vlastiti izvori (dionički kapital, zadržana dobit, rezerve)

  · Prikupljeni depoziti

  · Sredstva pribavljena uzimanjem kredita i izdavanjem vrijednosnih

  papira

  Kreditni potencijal22 čini financijski potencijal umanjen za obveznu pričuvu i pričuve

  likvidnosti i banka ga može u cjelosti uložiti u kreditne i druge plasmane.

  Banka prikupljene depozite plasira u kratkoročne kredite koji se operacijama

  bezgotovinskog plaćanja ponovno transformiraju u depozite, posljedica čega je njihovo

  umnogostručenje – multiplikacija. Taj proces odobravanja kredita koji rezultira stvaranjem

  dodatnih depozita zove se kreditna multiplikacija23.

  Uvjet za ostvarivanje multiplikacije je da banke u danom trenutku raspolažu većim

  depozitima u pasivi od kreditiranjem angažiranih kratkoročnih obveza u aktivi.

  Depozitna multiplikacija je proces stvaranja dodatnih depozita inicijalnim povećanjem

  depozita. Depozitni multiplikator pokazuje maksimalnu mogućnost rasta financijskog

  potencijala banke kao rezultat inicijalnog povećanja depozita u visini jedne novčane

  jedinice24.

  Možemo ga izračunati pomoću slijedeće formule:

  Md – depozitni multiplikator

  z – stopa rekreacije sredstava i pokazuje koji dio danih kredita će se ponovno iskoristiti za

  odobravanje novih

  r1 – stopa obvezne pričuve

  r2 – stopa pričuve likvidnosti

  h – relativni dio danih kredita koji se vraća u depozitni sustav banke

  21

  Ibidem. 22

  Ibidem. 23

  Leko V., Jurković P.: ibidem, str. 332. 24

  Jurman A.: Ibidem.

 • 11

  Kreditni multiplikator pokazuje mogućnost rasta kreditnog potencijala banke kao

  rezultat inicijalnog povećanja depozita u iznosu jedne novčane jedinice25.

  Izračunavamo ga pomoću slijedeće formule:

  Mk – kreditni multiplikator

  Banka zarađuje na razlici između aktivnih i pasivnih kamatnih stopa. Zarada će biti

  veća što se stvori više dodatnih depozita koji će se zatim plasirati u nove kredite.

  Multiplikacija bi bila odmah prekinuta kad bi korisnik kredita dobivena sredstva u

  cjelosti upotrijebio za plaćanja van depozitnog sustava banke. Ukoliko klijenti banke podižu

  gotovinu, plaćaju obveze državi ili izvršavaju naloge u korist klijenata druge banke, počinje

  proces negativne multiplikacije, dolazi do smanjenja depozita u matičnoj banci, te smanjenja

  njenog financijskog i kreditnog potencijala26.

  Čimbenike koji djeluju na multiplikaciju možemo podjeliti na27:

  Ø Vanjske čimbenike:

  ü Politika HNB-a u određivanju visine i načina obračuna obvezne

  pričuve i pričuve likvidnosti

  ü Kreditna politika HNB-a

  ü Politika eskontne stope HNB-a

  ü Kreditiranje proračuna države i financiranje korisnika proračunskih

  sredstava

  ü Kupoprodaja vrijednosnih papira države i HNB-a

  ü Kupoprodaja deviznih sredstava od strane HNB-a

  ü Propisivanje usklađivanja valutne i ročne strukture izvora i plasmana

  banaka

  ü Ograničavanje mogućeg rasta plasmana i ukupne rizične aktive banaka

  25

  Ibidem. 26

  Ibidem. 27

  Ibidem.

 • 12

  Ø Unutarnji čimbenik - politika plasmana banke:

  ü Banka treba odobravati kredite klijentima s pozitivnim poslovanem

  kojima se financiraju profitabilni poslovi

  ü Banka treba poštivati tržišne kriterije prilikom odobravanja kredita

  ü Odobreni krediti moraju se stvarno otplaćivati

  ü Odobriti kredite klijentima koji svoje poslovanje obavljaju putem

  matične banke i koji racionalno gospodare sredstvima

  ü Provoditi odgovarajuću kamatnu i tarifnu politiku

  Kreditna i depozitna multiplikacija ostvaruju se na razini pojedine banke i na osnovi

  cjelokupnog bankovnog sustava.

  2.7. Upravljanje pasivom

  Poslovanje banke ograničeno je pasivom banke. Veličina aktive i mogućnost davanja

  kredita zadani su izvorima sredstava, odnosno vremenskom i valutnom strukturom pasive.

  Banka koja ne može prikupiti dovoljno sredstava za željeno kreditiranje iz primarnih

  izvora, mora se okrenuti sekundarnim izvorima sredstava.

  Sredstva koja su klijenti ponudili na raspolaganje banci su primarni izvori, a sredstva

  koja je banka morala aktivno prikupljati na kratkoročnim i dugoročnim tržištima kapitala su

  sekundarni izvori.

  Za banku je bitno da ima dovoljno velike kamatne stope da može privući primarne

  izvore sredstava, a da pritom ne ugrozi dobit banke. Istovremeno banka mora imati aktivne

  kamatne stope koje će biti prihvatljive klijentima28.

  28

  Grgurek M., Vidaković N.: Ibidem, str. 147.

 • 13

  3. POSLOVANJE S DEPOZITIMA U ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK

  D.D.

  3.1. Opći podaci banke

  Erste&Steiermärkische Bank d.d.29 sa sjedištem u Rijeci, Jadranski trg 3A, pod ovim

  imenom posluje od 01. kolovoza 2003. godine. Nastala je spajanjem Riječke banke d.d., Rijeka

  i tadašnje Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb. Obje su banke imale značajnu ulogu na

  hrvatskom financijskom tržištu.

  Od samog početka, 2000. godine Erste&Steiermärkische Bank d.d. dio je

  međunarodne Erste grupe koja potječe od 1819. godine i prve Austrijske štedne banke.

  Erste&Steiermärkische Bank d.d. posluje putem 132 poslovnice, uključivo 13

  komercijalnih centara, 8 poduzetničkih i 10 profitnih centara za korporativne klijente, te

  mreže od 621 bankomata. Zapošljava 2.000 zaposlenika i uslužuje više od 800.000 klijenata.

  Prema veličini aktive banka zauzima 3. mjesto u Republici Hrvatskoj.

  Temeljni kapital banke je 1.698.417.500,00 kuna uplaćen u cjelosti i podijeljen na

  16.984.175 dionica, svaka nominalne vrijednosti 100,00 kuna.

  Jedini dioničar banke je ESB Holding GmbH sa 16.984.175 dionica na dan 31. prosinca

  2012.

  Glavne djelatnosti banke su:

  · Primanje depozita od klijenata i plasiranje depozita

  · Davanje kredita, izdavanje garancija i akreditiva stanovništvu, trgovačkim

  društvima, javnim institucijama i drugim klijentima

  · Poslovi riznice na međubankarskom tržištu

  · Poslovi u ime i za račun trećih osoba i usluge investicijskog bankarstva

  · Pružanje bankarskih usluga putem razvijene mreže podružnica u Republici

  Hrvatskoj

  29

  www.erstebank.hr

 • 14

  Banka veliku pozornost polaže na društveno odgovorno poslovanje. Aktivnosti

  banke u tom segmentu usmjerene su prema klijentima, zaposlenicima, društvu i zajednici te

  okolišu.

  U svom poslovanju banka je usmjerena prvenstveno na građanstvo i male i srednje

  poduzetnike. Istiće se inovativnošću i brigom za klijente. Prva je u Hrvatskoj uvela brojne

  inovacije u poslovanju putem novih proizvoda i tehnologija, kao što su: debitne kartice s

  chip-tehnologijom, Erste mBanking - cjelovita usluga mobilnog bankarstva, modeli

  stambenih i gotovinskih kredita s ostatkom vrijednosti, usluga Erste Maestro Plus –

  podizanje gotovine na bankomatu i otplata na rate. Nedavno je ponudila uslugu mBanking

  za pametne telefone, te uslugu „Slikaj i plati“. Prva je otvorila profil na Facebook društvenoj

  mreži.

  Sve te inovacije prepoznate su od strane javnosti i za to je nagrađena brojnim

  nagradama u Hrvatskoj i u svijetu.

  3.2. Poslovanje s depozitima

  U ovom su dijelu navedene vrste i podvrste računa s kojima banka posluje,

  dokumentacija koja je potrebna za otvaranje računa, te kartice koje izdaje na temelju

  otvorenog računa u banci.

  3.2.1. Tekući račun u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

  Tekući račun u Erste banci može otvoriti svaka fizička osoba koja ima stalna primanja

  kao što su plaća i mirovina. Moguće je i primanje rodiljnih naknada, jer je Erste banka

  sklopila ugovor s HZZO-om o isplati istih.

  Za otvaranje tekućeg računa za primanje mirovine, potrebno je banci priložiti osobnu

  iskaznicu, te posljednji odrezak mirovine ili rješenje o mirovini.

 • 15

  3.2.2. Žiro-račun u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

  Banka otvara i vodi žiro-račune na temelju zaključenog Ugovora o žiro-računu.

  Prilikom sklapanja ugovora potrebno je banci predočiti slijedeće:

  Ø Fizičke osobe:

  ü Identifikacijsku ispravu (za domaću fizičku osobu osobnu iskaznicu, a

  za stranu putovnicu)

  Ø Suvlasnici nekretnine za otvaranje računa za posebne namjene građana:

  ü Međuvlasnički ugovor

  ü Ugovor o upravljanju stambenom zgradom

  ü Zahtjev za otvaranje računa

  ü Potpisni karton

  Uz žiro-račun može se zatražiti i Visa Electron kartica, te usluge elektroničkog

  bankarstva: Erste NetBanking, Erste FonBanking i Erste mBanking.

  Devizni žiro-račun su dužne imati sve fizičke osobe koje obavljaju devizno poslovanje

  koje je vezano uz obavljanje registrirane samostalne djelatnosti ili samostalne djelatnosti za

  koju se prema propisima nisu dužne registrirati.

  Pod registriranom samostalnom djelatnošću podrazumjevaju se:

  ü Turistički djelatnici registrirani za obavljanje turističke djelatnosti

  ü Poljoprivrednici upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

  Neregistrirana samostalna djelatnost podrazumijeva:

  ü Fizičke osobe koje se honorarno bave prodajom usluga ili najmom stambenog

  ili poslovnog prostora

 • 16

  IBAN je međunarodni broj bankovnog računa koji se koristi u deviznom platnom

  prometu. Dodjeljuje se deviznim tekućim i žiro-računima, a sastoji se od 21 alfanumeričkog

  znaka:

  · HR – oznaka Republike Hrvatske

  · XX – kontrolni broj koji izračunava banka

  · 2402006 – vodeći broj banke

  · XXXXXXXXXX – broj tekućeg ili žiro-računa u banci

  Radi što brže obrade naloga naplate iz inozemstva, inozemnim partnerima potrebni

  su slijedeći podaci:

  ü Naziv/ime i prezime korisnika naplate

  ü Adresa

  ü IBAN

  ü BIC (identifikacijska šifra banke, a za Erste banku glasi: ESBCHR22)

  Banka nudi i Erste Club žiro-račun za studente na koji mogu primati sredstva od

  poslova odrađenih preko Studentskih centara.

  3.2.3. Kunski račun po viđenju

  Banka otvara i vodi Kunski račun po viđenju na temelju zaključenog Ugovora o

  kunskom štednom računu.

  Uz Kunski štedni račun može se zatražiti Visa Electron kartica – međunarodna

  debitna bankovna kartica, te usluge elektroničkog bankarstva: Erste NetBanking, Erste

  FonBanking i Erste mBanking.

 • 17

  3.2.4. Štednja

  Svi depoziti položeni u Erste banci osigurani su kod Državne agencije za osiguranje

  štednih uloga i sanaciju banaka – DAB.

  Postoji više vrsta štednje:

  1. Štednja po viđenju može se ugovoriti kao: Štedna knjižica ili Štedni depozit po

  viđenju.

  · Sredstva su dostupna u svakom trenutku

  · Ostvaruje se kamatna stopa po viđenju

  · Štednja je u valuti po izboru

  2. Kod Standardne štednje sredstva se uplaćuju samo jednom i oročuju na

  određeno vrijeme. Po isteku roka oročenja klijentu se vraćaju uložena sredstva

  uvećana za pripadajuću kamatu. Karakteristike su:

  · Štednja uz samo jednu uplatu

  · Minimalni iznos je 700,00 kuna ili protuvrijednost u drugoj valuti

  · Atraktivna kamatna stopa ovisno o visini iznosa i odabranom roku

  oročenja i valuti

  · Fiksna kamatna stopa

  · Mogućnost izbora roka i valute

  3. Rentna je štednja namijenjena klijentima koji žele sredstva uplatiti jednom na

  određeno razdoblje uz periodičnu isplatu kamate. Potrebno je imati račun za

  isplatu u Erste banci. Glavne značajke su:

  · Štednja uz samo jednu uplatu

  · Isplata kamate mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje

  · Atraktivna kamatna stopa ovisno o visini iznosa i odabranom roku

  oročenja i valuti

  · Mogućnost izbora roka i valute

  · Minimalni iznos je 20.000 kuna ili protuvrijednost u stranoj valuti.

 • 18

  4. Erste Zlatni depozit+ je strukturirani štedno-investicijski proizvod, odnosno

  ulaganje u zlato. Valuta depozita je euro, a najniži iznos uloga je 1000 EUR.

  5. Aktivna štednja je oročena štednja koja omogućava uplate prema vlastitim

  financijskim mogućnostima. Minimalni iznos početka štednje je 700,00 kuna ili

  protuvrijednost u stranoj valuti, a naknadne uplate nisu ograničene iznosom.

  · Oročena štednja s mogućnošću dodatnih uplata

  · Atraktivna kamatna stopa ovisno o visini iznosa i odabranom roku

  oročenja i valuti

  · Mogućnost izbora roka i valute

  Također, može se birati između dvije vrste aktivne štednje:

  ü Aktivna štednja uz premiju – ulog se povećava za kamatu i za dodatnu

  premiju do 15% iznosa obračunate kamate.

  ü Aktivna štednja uz fiksnu kamatnu stopu kod koje se po isteku roka

  oročenja može odabrati isplata glavnice i obračunate kamate na račun

  u Erste banci ili automatski produljiti štednju na isti rok.

  6. Erste Club štednja:

  · Namijenjena je štedišama od 15 do 26 godina

  · Minimalni početni ulog je 100 kuna ili protuvrijednost u drugoj valuti

  · Minimalni rok oročenja je 6 mjeseci i 1 dan

  · Naknadne uplate nisu ograničene iznosom

  · Ostvaruje se kamata na štednju i dodatna premija ovisno o roku

  oročenja i iznosu ukupno obračunate kamate

  · U slučaju prijevremenog razročenja depozita priznaje se kamata, ali se

  gubi premija

  7. Erste Plan+ štednja je kombinacija Aktivne štednje uz premiju i ulaganja u

  investicijske fondove čime se ostvaruje mogućnost većeg povrata na uložena

  sredstva, a uz manji rizik od izravnog ulaganja u vrijednosne papire i druge

  financijske instrumente.

 • 19

  · Minimalni početni ulog je 200,00 kuna od kojih se 100,00 kuna uplaćuje

  u oročenu štednju u Erste banci, a 100,00 u odabrani investicijski fond

  · Mjesečni ulozi moraju minimalno iznositi 200,00 kuna, a minimalno

  50% tog iznosa mora biti uplaćivano u štednju, a obavljaju se putem

  trajnog naloga

  · Minimalni rok ulaganja je 12 mjeseci i 1 dan

  3.2.5. Kartice

  Erste banka u svojoj ponudi ima nekoliko kartica vezanih uz depozitne račune

  klijenata.

  Debitne kartice koje su na raspolaganju klijentima su:

  ü Maestro debitna kartica vezana uz tekući račun, te

  ü Visa Electron debitna kartica vezana uz štedni kunski ili devizni tekući račun i

  žiro-račun.

  3.3. Temeljni financijski izvještaji

  Financijske izvještaje banka sastavlja sukladno Međunarodnim standardima

  financijskog izvještavanja – MSFI i Međunarodnim računovodstvenim standardima – MRS.

  Prezentirani su u milijunima hrvatskih kuna.

  Temeljni financijski izvještaji Erste banke su:

  Ø Račun dobiti i gubitka

  Ø Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

  Ø Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca)

  Ø Izvještaj o promjenama u kapitalu i

  Ø Izvještaj o novčanim tokovima.

 • 20

  Revizorom banke za 2012. godinu imenovan je Ernst&Young d.o.o., Milana Sachsa 1,

  Zagreb, koji je revidirao godišnja izvješća banke za 2012. godinu.

  U nastavku će biti prikazana Bilanca i Račun dobiti i gubitka za

  Erste&Steiermärkische Bank d.d. zaključno s 31.12.2012. godine.

  3.3.1. Bilanca

  Bilanca nam pokazuje trenutno stanje imovine, obveza i kapitala poduzeća, odnosno

  stanje na točno određeni dan. Imovina uz nepokriveni gubitak prikazana je u aktivi bilance

  stanja, a obveze i kapital u pasivi.

  U tablici 1 prikazana je bilanca Erste&Steiermärkische Bank d.d. na dan 31.12.2012. u

  kojoj su prikazani podaci za 2012. i 2011. godinu, te je za njih izračunata stopa promjene.

  Tablica 1.: Bilanca banke na dan 31.12.2012. (iznosi su izraženi u milijunima kuna)

 • 21

  2012. 2011. Stopa

  promjene

  IMOVINA

  Novac i sredstva kod centralnih banaka 7.459 7.054 5,74

  Potraživanja od drugih banaka 2.507 1.438 74,34

  Repo krediti 899 157 472,61

  Derivatna financijska imovina 113 92 22,83

  Financijska imovina namijenjena trgovanju 56 122 -54,10

  Financijska imovina iskazana po fer vrijednosti kroz RDG 0 50 -100,00

  Krediti i potraživanja od klijenata 38.844 39.425 -1,47

  Financijska imovina raspoloživa za prodaju 5.956 6.315 -5,68

  Financijska imovina koja se drži do dospijeća 685 366 87,16

  Ulaganja u ovisna i pridružena društva 1.300 1.300 0,00

  Nekretnine i oprema 386 407 -5,16

  Nematerijalna imovina 47 50 -6,00

  Ulaganja u nekretnine - - -

  Odgođena porezna imovina 38 93 -59,14

  Ostala imovina 229 166 37,95

  Ukupno imovina 58.519 57.035 2,60

  OBVEZE

  Obveze prema drugim bankama 16.830 16.882 -0,31

  Primljeni repo krediti 1.369 500 173,80

  Derivatne financijske obveze 147 136 8,09

  Financijske obveze iskazane po fer vrijednosti kroz RDG 0 40 -100,00

  Obveze prema klijentima 31.618 31.787 -0,53

  Izdane obveznice i ostala pozajmljena sredstva 303 3 10.000,00

  Obveze za tekuće poreze - - -

  Ostale obveze 325 330 -1,52

  Rezerviranja 116 98 18,37

  Izdani podređeni instrumenti 848 846 0,24

  Ukupno obveze 51.556 50.622 1,85

  Kapital

  Dionički kapital 1.698 1.698 0,00

  Kapitalna dobit 1.802 1.802 0,00

  Zadržana dobit 3.212 2.905 10,57

  Ostale rezerve 166 -83 -300,00

  Ostale kapitalne rezerve 85 91 -6,59

  Ukupno kapital raspoloživ dioničarima Banke 6.963 6.413 8,58

  Ukupno kapital 6.963 6.413 8,58

  UKUPNO OBVEZE I KAPITAL 58.519 57.035 2,60

  Izvor: Godišnje izvješće Erste&Steiermärkische Bank d.d. za 2012. godinu

 • 22

  Banka ima u 2012. godini iznos ukupne imovine od 58.519 milijuna kuna, te se u

  odnosu na 2011. kada je iznosila 57.035 milijuna, povećala za 2,60%. Najveća stopa povećanja

  zabilježena je kod repo kredita koji su se povećali za 472,61%, te kod financijske imovine koja

  se drži do dospijeća koja se povećala za 87,16%. Najveće smanjenje zabilježeno je kod

  financijske imovine iskazane po fer vrijednosti kroz RDG gdje iznosi 100%, te kod odgođene

  porezne imovine gdje se smanjila za 59,14%.

  Ukupne obveze povećale su se sa 50.622 milijuna kuna u 2011. godini na 51.556 u

  2012., a to je ukupno povećanje od 1,85%. Kod stavke izdane obveznice i ostala pozajmljena

  sredstva zabilježeno je najveće povećanje od 10.000%, odnosno s 3 milijuna na 303 milijuna,

  te kod primljenih repo kredita koji su se povećali za 183,80%. Najveće smanjenje imamo kod

  financijskih obveza iskazanih po fer vrijednosti kroz RDG (-100%) i kod ostalih obveza (-

  1,52%).

  Ukupni kapital se u 2012. godini u odnosu na 2011. povećao za 8,58%, sa 6.413

  milijuna kuna na 6.963 milijuna. Najveće povećanje zabilježeno je kod ostalih rezerva (300%),

  a najveće smanjenje kod ostalih kapitalnih rezervi (-6,59%).

  3.3.2. Račun dobiti i gubitka

  Račun dobiti i gubitka prikazuje prihode, rashode i financijski rezultat ostvarene

  tijekom određenog razdoblja.

  U tablici 2 prikazan je Račun dobiti i gubitka za Erste&Steiermärkische Bank d.d. s

  podacima za 2012. i 2011. godinu, te je izračunata njihova stopa promjene.

 • 23

  Tablica 2.: Račun dobiti i gubitka za godinu zaključno s 31.12.2012. (iznosi su izraženi u

  milijunima kuna)

  2012. 2011. Stopa

  promjene

  Prihodi od kamata 3.470 3.265 6,28

  Rashodi od kamata -1.821 -1.525 19,41

  Neto prihod od kamata 1.649 1.740 -5,23

  Prihodi od naknada i provizija 447 432 3,47

  Rashodi od naknada i provizija -131 -123 6,50

  Neto prihod od naknada i provizija 316 309 2,27

  Neto dobit od trgovanja 139 144 -3,47

  Ostali prihodi iz poslovanja 111 58 91,38

  Prihod redovnog poslovanja 2.215 2.251 -1,60

  Troškovi zaposlenih -411 -412 -0,24

  Ostali troškovi iz poslovanja -403 -381 5,77

  Amortizacija dugotrajne materijalne imovine -34 -34 0,00

  Amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine -16 -16 0,00

  Rashodi iz redovnog poslovanja -864 -843 2,49

  DOBIT PRIJE REZERVIRANJA ZA GUBITKE, UDJELE U REZULTATU PRIDRUŽENIH DRUŠTAVA I POREZA NA DOBIT

  1.351 1.408 -4,05

  Gubici od umanjenja vrijednosti kredita i potraživanja i ostale imovine

  -733 -578 26,82

  Gubici od umanjenja vrijednosti financijske imovine

  -2 -15 -86,67

  Ostala rezerviranja -18 -12 50,00

  REZERVIRANJA ZA KREDITE, GUBITKE FINANCIJSKE IMOVINE

  -753 -605 24,46

  Udio u dobiti pridruženih društava - - -

  DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 598 803 -25,53

  Porez na dobit -115 -152 -24,34

  NETO DOBIT TEKUĆE GODINE 483 651 -25,81 Izvor: Godišnje izvješće Erste&Steiermärkische Bank d.d. za 2012. godinu

 • 24

  Neto dobit se u 2012. godini u odnosu na 2011. smanjila sa 651 milijuna kuna na 483

  milijuna, odnosno za 25,81%. Neto prihod od kamata smanjio se za 5,23%. Neto prihodi od

  naknada i provizija povećali su se za 2,27%. Prihod redovnog poslovanja smanjio za 1,60%.

  Rashodi iz redovnog poslovanja povećali su se za 2,49%. Dobit prije rezerviranja za gubitke,

  udjele u rezultatu pridruženih društava i poreza na dobit iznosi 1.351 milijuna kuna, a u

  odnosu na 2011. kada je iznosila 1.408 milijuna, smanjila se za 4,05%. Smanjila se i dobit prije

  oporezivanja za 25,53%.

  Slijedi poglavlje Statistička analiza prikupljenih depozita u Erste&Steiermärkische

  Bank d.d. od 2003. do 2012. godine.

 • 25

  4. STATISTIČKA ANALIZA PRIKUPLJENIH DEPOZITA U

  ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. U RAZDOBLJU OD 2003. DO

  2012. GODINE

  U nastavku ovog diplomskog rada izvršit će se statistička analiza prikupljenih

  depozita u Erste&Steiermärkische Bank d.d. kroz razdoblje od deset godina. U prvom djelu

  analizirat ćemo kretanje ukupnih depozita i depozita podijeljenih po ročnosti. Slijedi analiza

  strukture, analiza pomoću indeksa, verižnih i baznih. Zatim vršimo standardnu

  dekompoziciju vremenskog niza i analiziramo trend komponentu, te sezonsku komponentu.

  4.1. Kretanje prikupljenih depozita

  U tablici 3 prikazano je kretanje ukupno prikupljenih depozita.

  Tablica 3: Kretanje ukupno prikupljenih depozita u Erste&Steiermärkische Bank d.d. od

  2003. do 2012. godine (iznosi su izraženi u milijunima kuna)

  GODINA PRIKUPLJENI

  DEPOZITI

  2003. 11.135

  2004. 13.844

  2005. 17.090

  2006. 22.131

  2007. 25.929

  2008. 28.351

  2009. 30.528

  2010. 30.328

  2011. 31.787

  2012. 31.618

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju podataka iz Godišnjih financijskih izvješća

  Erste&Steiermärkische Bank d.d. od 2003. do 2012. godine

 • 26

  Iz tablice 3 vidljivo je da prikupljeni depoziti rastu iz godine u godinu, osim u 2010. i

  2012. godini kad slabo opadaju. U 2003 godini iznosili su 11.135 milijuna kuna, a u 2012.

  31.618.

  Podaci iz tablice 3 grafički su prikazani u grafikonu 1.

  Grafikon 1: Kretanje ukupno prikupljenih depozita u Erste&Steiermärkische Bank d.d. od

  2003. do 2012. godine

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju podataka iz tablice 3

  U slijedećoj tablici prikazano je kretanje prikupljenih depozita po vrstama, odnosno

  kretanje depozita po viđenju i oročenih depozita kroz razdoblje od deset godina, te njihov

  grafički prikaz u grafikonu 2.

  0

  5.000

  10.000

  15.000

  20.000

  25.000

  30.000

  35.000

  2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

  U m

  ilij

  un

  ima

  ku

  na

  Godine

  UKUPNI DEPOZITI

  UKUPNI DEPOZITI

 • 27

  Tablica 4: Kretanje prikupljenih depozita po vrstama u Erste&Steiermärkische Bank d.d. od

  2003. do 2012. godine (iznosi su izraženi u milijunima kuna)

  GODINA PRIKUPLJENI DEPOZITI

  PO VIĐENJU OROČENI

  2003. 4.764 6.372

  2004. 4.878 8.692

  2005. 5.429 11.473

  2006. 6.621 15.510

  2007. 7.713 18.216

  2008. 7.557 20.959

  2009. 6.851 23.677

  2010. 6.876 23.452

  2011. 7.684 24.103

  2012. 7.506 24.112

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju Godišnjih financijskih izvješća

  Erste&Steiermärkische Bank d.d. od 2003. do 2012. godine

  Grafikon 2: Kretanje prikupljenih depozita po vrstama u Erste&Steiermärkische Bank d.d. od

  2003. do 2012. godine

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju podataka iz tablice 4

  0

  5.000

  10.000

  15.000

  20.000

  25.000

  30.000

  2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

  U m

  ilij

  un

  ima

  ku

  na

  Godine

  DEPOZITI PO

  VIĐENJU

  OROČENI DEPOZITI

 • 28

  Iz tablice 4 i grafikona 2 možemo primjetiti veliku razliku u iznosima prikupljenih

  depozita po viđenju i oročenih. Primjećujemo i nagli rast oročenih depozita od 2003. do 2009.

  godine, nakon koje dolazi do stagnacije do zadnje promatrane 2012. godine.

  Depoziti po viđenju također bilježe rast do 2007. godine, nakon koje primjećujemo

  fluktuacije u ukupnim iznosima.

  U slijedećoj je tablici prikazano kretanje depozita po viđenju podijeljenih po kriteriju

  vlasništva, tj. promotrit ćemo kretanje depozita po viđenju trgovačkih društava, stanovništva

  i javnog sektora.

  Tablica 5: Kretanje depozita po viđenju po sektorima u Erste&Steiermärkische Bank d.d. od

  2003. do 2012. godine (iznosi su izraženi u milijunima kuna)

  GODINA

  DEPOZITI PO VIĐENJU

  TRGOVAČKA DRUŠTVA

  STANOVNIŠTVO JAVNI SEKTOR I

  OSTALE INSTITUCIJE

  2003. 1.568 2.879 234

  2004. 1.709 2.954 252

  2005. 1.988 3.198 242

  2006. 2.632 3.675 314

  2007. 3.328 3.992 393

  2008. 3.333 3.863 361

  2009. 3.032 3.561 258

  2010. 2.829 3.835 212

  2011. 3.339 4.086 259

  2012. 3.050 4.078 378

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju Godišnjih financijskih izvješća

  Erste&Steiermärkische Bank d.d. od 2003. do 2012. godine

  Slijedi grafički prikaz podataka u grafikonu 3.

 • 29

  Grafikon 3: Kretanje depozita po viđenju po sektorima u Erste&Steiermärkische Bank d.d. od

  2003. do 2012. godine

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju podataka iz tablice 5

  Iz podataka iz tablice 5 i grafikona 3 primjećujemo da depoziti po viđenju

  stanovništva bilježe rast do 2007. godine, a nakon toga fluktuiraju. U 2011. godini prikupljen

  je najviši iznos od 4,1 milijarde kuna.

  A vista depoziti trgovačkih društava također na početku promatranog razdoblja

  rastu, sve do 2008. godine, nakon koje bilježimo pad do 2010. Najviše je depozita prikupljeno

  2008. godine i iznose 3,3 milijarde kuna.

  Depoziti po viđenju javnog sektora nemaju trend ni rasta ni pada, već prve dvije

  godine rastu, nakon toga slijedi pad, pa rastu do 2007. kada je prikupljen najviši iznos u

  promatranom razdoblju, a iznosi 393 milijuna kuna. Nakon 2007. depoziti opet padaju do

  2010., te rastu u zadnje dvije promatrane godine.

  Slijedi tablica u kojoj su prikazani podaci prikupljenih oročenih depozita podijeljenih

  po sektorima.

  0

  500

  1.000

  1.500

  2.000

  2.500

  3.000

  3.500

  4.000

  4.500

  2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

  U m

  ilij

  un

  ima

  ku

  na

  Godine

  DEPOZITI PO VIĐENJU

  TRGOVAČKA

  DRUŠTVA

  STANOVNIŠTVO

  JAVNI SEKTOR I

  OSTALE INSTITUCIJE

 • 30

  Tablica 6: Kretanje oročenih depozita po sektorima u Erste&Steiermärkische Bank d.d. od

  2003. do 2012. godine

  GODINA

  OROČENI DEPOZITI

  TRGOVAČKA DRUŠTVA

  STANOVNIŠTVO JAVNI SEKTOR I

  OSTALE INSTITUCIJE

  2003. 1.575 4.454 73

  2004. 2.648 5.877 65

  2005. 3.437 7.940 96

  2006. 5.729 9.568 213

  2007. 6.637 11.315 264

  2008. 7.106 13.391 462

  2009. 8.128 15.298 251

  2010. 6.440 16.787 225

  2011. 5.732 18.216 155

  2012. 4.795 19.090 227

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju Godišnjih financijskih izvješća

  Erste&Steiermärkische Bank d.d. od 2003. do 2012. godine

  Iz podataka u tablici 6 primjećujemo da oročeni depoziti trgovačkih društava rastu od

  prve promatrane godine, sve do 2009. u kojoj dostižu najviši iznos od 8,1 milijardi kuna.

  Nakon toga vrijednosti padaju do zadnje godine u promatranom razdoblju.

  Oročeni depoziti javnog sektora bilježe rast od 2004. do 2008. godine nakon koje

  padaju. U 2008. godini iznosili su 462 milijuna kuna. Rast je zabilježen i u zadnjoj

  promatranoj godini.

  Konstantan rast zabilježen je samo kod oročenih depozita stanovništva koji rastu od

  prve do zadnje godine u promatranom razdoblju. U 2012. godini dosegli su iznos od 19,1

  milijardi kuna.

  Slijedi grafički prikaz na grafikonu 4.

 • 31

  Grafikon 4: Kretanje oročenih depozita po sektorima u Erste&Steiermärkische Bank d.d. od

  2003. do 2012. godine

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju podataka iz tablice 6

  U nastavku ćemo analizirati strukturu ukupnih depozita, te strukturu depozita po

  viđenju i oročenih depozita.

  4.2. Analiza strukture

  U slijedećoj tablici, tablici 7, prikazani su ukupno prikupljeni depoziti podijeljeni na

  dvije glavne vrste po ročnosti, a to su depoziti po viđenju i oročeni depoziti, te je prikazan

  njihov udio u ukupnim depozitima. Nakon nje slijedi grafički prikaz na grafikonu 5.

  Tablica 7: Kretanje prikupljenih depozita po vrsti i strukturi u Erste&Steiermärkische Bank

  d.d. od 2003. do 2012. godine (iznosi su izraženi u milijunima kuna i %)

  0

  5.000

  10.000

  15.000

  20.000

  25.000

  2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

  U m

  ilij

  un

  ima

  ku

  na

  Godine

  OROČENI DEPOZITI

  TRGOVAČKA

  DRUŠTVA

  STANOVNIŠTVO

  JAVNI SEKTOR I

  OSTALE

  INSTITUCIJE

 • 32

  GODINA DEPOZITI

  PO VIĐENJU %

  OROČENI DEPOZITI

  % UKUPNO

  PRIKUPLJENI DEPOZITI

  %

  2003. 4.764 42,78 6.372 57,22 11.136 100,00

  2004. 4.878 35,95 8.692 64,05 13.570 100,00

  2005. 5.429 32,12 11.473 67,88 16.902 100,00

  2006. 6.621 29,92 15.510 70,08 22.131 100,00

  2007. 7.713 29,75 18.216 70,25 25.929 100,00

  2008. 7.557 26,50 20.959 73,50 28.516 100,00

  2009. 6.851 22,44 23.677 77,56 30.528 100,00

  2010. 6.876 22,67 23.452 77,33 30.328 100,00

  2011. 7.684 24,17 24.103 75,83 31.787 100,00

  2012. 7.506 23,74 24.112 76,26 31.618 100,00

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju Godišnjih financijskih izvješća

  Erste&Steiermärkische Bank d.d. od 2003. do 2012. godine

  Grafikon 5: Struktura prikupljenih depozita po vrstama u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

  od 2003. do 2012. godine

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju podataka iz tablice 7

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

  Ud

  io u

  %

  Godine

  DEPOZITI PO

  VIĐENJU

  OROČENI

  DEPOZITI

 • 33

  Iz tablice 7 i grafikona 5 dolazimo do zaključka da oročeni depoziti imaju veći udio u

  ukupno prikupljenim depozitima kroz svih deset godina. Možemo primjetiti da se razlika

  udjela u ukupnim depozitima sve više povećava: u 2003. godini razlika između depozita po

  viđenju i oročenih iznosi 14,44%, dok u 2012. 52,52%.

  Depoziti po viđenju su najveći udio u ukupnim depozitima dostigli 2003. godine

  kada su iznosili 4.764 milijuna kuna, što zauzima 42,78% u ukupnim depozitima. Najmanji

  udio su imali 2009. s 22,44%, odnosno 6.851 milijuna kuna.

  Oročeni depoziti su najveći udio u ukupnim depozitima dosegli 2009. godine kada su

  iznosili 23.677 milijuna kuna i zauzeli 77,56%. Nakon toga slijedi pad oročenih depozita do

  blagog porasta u 2012. godini.

  U zadnjoj promatranoj godini 2012., iznos depozita po viđenju je 7.506 milijuna kuna

  što čini 23,74% ukupnih depozita. Ostatak od 76,26% pripada oročenim depozitima koji te

  iste godine iznose 24.112 milijuna kuna.

  Slijedeća tablica prikazuje strukturu prikupljenih depozita po viđenju i njihov udio u

  ukupnim depozitima po viđenju.

  Tablica 8: Struktura prikupljenih depozita po viđenju u Erste&Steiermärkische Bank d.d. od

  2003. do 2012. godine (iznosi su izraženi u milijunima kuna i %)

 • 34

  GODINA

  DEPOZITI PO VIĐENJU

  TRGOVAČKA DRUŠTVA

  STANOVNIŠTVO JAVNI SEKTOR I

  OSTALE INSTITUCIJE

  UKUPNO

  IZNOS % IZNOS % IZNOS % IZNOS %

  2003. 1.568 33,50 2.879 61,50 234 5,00 4.681 100,00

  2004. 1.709 34,77 2.954 60,10 252 5,13 4.915 100,00

  2005. 1.988 36,62 3.198 58,92 242 4,46 5.428 100,00

  2006. 2.632 39,75 3.675 55,51 314 4,74 6.621 100,00

  2007. 3.328 43,15 3.992 51,76 393 5,10 7.713 100,00

  2008. 3.333 44,10 3.863 51,12 361 4,78 7.557 100,00

  2009. 3.032 44,26 3.561 51,98 258 3,77 6.851 100,00

  2010. 2.829 41,14 3.835 55,77 212 3,08 6.876 100,00

  2011. 3.339 43,45 4.086 53,18 259 3,37 7.684 100,00

  2012. 3.050 40,63 4.078 54,33 378 5,04 7.506 100,00

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju Godišnjih financijskih izvješća

  Erste&Steiermärkische Bank d.d. od 2003. do 2012. godine

  Tablica 8 nam prikazuje koji udio određeni sektor ima u ukupnim depozitima po

  viđenju u određenoj godini.

  U sektoru stanovništva možemo primjetiti da kroz sve godine ima najveći udio u

  ukupnim depozitima po viđenju i to uvijek više od 50%. Najveći udio imao je 2003. godine

  (61,50%) nakon koje pada do 2009. Tu u dvije godine bilježimo rast, pa opet pad, te porast u

  2012. godini kada je udio sektora stanovništva 54,33%.

  U sektoru trgovačkih društava primjećujemo rast do 2009. godine (za razliku od

  sektora stanovništva), nakon koje udio u ukupnim depozitima po viđenju fluktuira do 2012.

  Trgovačka društva su najmanji udio imala u 2003. godini (33,50%), a najveći u 2009. (44,26%).

  Depoziti po viđenju javnog sektora i ostalih institucija u promatranom razdoblju

  imaju najmanji udio u ukupnim depozitima po viđenju koji je uvijek manji od 6%. Kod njih

  nije zabilježen ni trend rasta ni pada, udio fluktuira kroz cijelo razdoblje. Najveći udio u

  ukupnim depozitima po viđenju ovaj sektor je imao u 2004. (5,13%), a najmanji u 2010.

  godini (3,08%).

 • 35

  Podaci iz tablice 8 grafički su prikazani u grafikonu 6.

  Grafikon 6: Struktura prikupljenih depozita po viđenju u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

  od 2003. do 2012. godine

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju podataka iz tablice 8

  U slijedećoj tablici analizirat ćemo strukturu prikupljenih oročenih depozita, te njihov

  udio u ukupnim oročenim depozitima

  .

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

  Ud

  io u

  %

  Godine

  DEPOZITI PO VIĐENJU

  JAVNI SEKTOR I

  OSTALE

  INSTITUCIJE

  STANOVNIŠTVO

  TRGOVAČKA

  DRUŠTVA

 • 36

  Tablica 9: Struktura prikupljenih oročenih depozita u Erste&Steiermärkische Bank d.d. od

  2003. do 2012. godine (iznosi su izraženi u milijunima kuna i %)

  GODINA

  OROČENI DEPOZITI

  TRGOVAČKA DRUŠTVA

  STANOVNIŠTVO JAVNI SEKTOR I

  OSTALE INSTITUCIJE

  UKUPNO OROČENI DEPOZITI

  IZNOS % IZNOS % IZNOS % IZNOS %

  2003. 1.575 25,81 4.454 72,99 73 1,20 6.102 100,00

  2004. 2.648 30,83 5.877 68,42 65 0,76 8.590 100,00

  2005. 3.437 29,96 7.940 69,21 96 0,84 11.473 100,00

  2006. 5.729 36,94 9.568 61,69 213 1,37 15.510 100,00

  2007. 6.637 36,44 11.315 62,12 264 1,45 18.216 100,00

  2008. 7.106 33,90 13.391 63,89 462 2,20 20.959 100,00

  2009. 8.128 34,33 15.298 64,61 251 1,06 23.677 100,00

  2010. 6.440 27,46 16.787 71,58 225 0,96 23.452 100,00

  2011. 5.732 23,78 18.216 75,58 155 0,64 24.103 100,00

  2012. 4.795 19,89 19.090 79,17 227 0,94 24.112 100,00

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju Godišnjih financijskih izvješća

  Erste&Steiermärkische Bank d.d. od 2003. do 2012. godine

  Iz podataka iz tablice 9 primjećujemo da najveći udio u ukupnim oročenim

  depozitima u promatranom razdoblju, kao i u depozitima po viđenju, ima sektor

  stanovništva, a kreće se u rasponu od 60 do 80% ukupnih oročenih depozita. Najveći udio je

  sektor stanovništva dosegao 2012. godine kada iznosi 79,17%. Dok je najmanji udio sa 61,69%

  imao u 2006. godini.

  Udio oročenih depozita trgovačkih društava u ukupnim oročenim depozitima u

  promatranom se razdoblju kreće od 19 do 37%. Najmanji je udio u posljednjoj promatranoj

  godini, 2012. (19,89%), a najveći udio u 2006. sa 36,94%.

  U analiziranim godinama javni sektor i ostale institucije imaju udio u ukupnim

  oročenim depozitima od 2,20% i manje. Najveći su udio od 2,20% imali u 2008., a najmanji

  2011. sa tek 0,64%.

  Podaci iz tablice 9 grafički su prikazani u grafikonu 7.

 • 37

  Grafikon 7: Struktura prikupljenih oročenih depozita u Erste&Steiermärkische Bank d.d. od

  2003. do 2012. godine

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju podataka iz tablice 9

  Slijedi analiza prikupljenih depozita u Erste&Steiermärkische Bank d.d. od 2003. do

  2012. godine putem indeksa.

  4.3. Analiza pomoću indeksa

  Indeksi30 su relativni brojevi koji pokazuju odnos stanja jedne pojave ili skupine

  pojava u različitim momentima vremena. Ako se takvim brojevima prati dinamika jedne

  pojave, riječ je o individualnim indeksima. Skupnim indeksima izražava se dinamika

  skupine pojava.

  30

  Šošić I., Serdar V.: Uvod u statistiku, Pkolska knjiga, Zagreb, 2002., str. 154.

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

  Ud

  io u

  %

  Godine

  OROČENI DEPOZITI

  JAVNI SEKTOR I

  OSTALE

  INSTITUCIJE

  STANOVNIŠTVO

  TRGOVAČKA

  DRUŠTVA

 • 38

  Individualni indeksi dijele se na:

  Ø verižne indekse i

  Ø indekse na stalnoj bazi.

  Slijedi analiza depozita pomoću verižnih i baznih indeksa.

  4.3.1. Verižni indeksi

  Verižni indeksi31 uvijek su pozitivni brojevi, a mogu biti 100, veći od 100 ili manji od

  100, ovisno o veličini uzastopnih frekvencija. Kada se od verižnih indeksa oduzme 100,

  dobije se odgovarajuća stopa promjene.

  Opći izraz za utvrđivanje verižnih indeksa je:

  Verižni indeks Vt pokazuje koliko jedinica pojave u vremenu t dolazi na svakih 100

  jedinica pojave u vremenu (t-1).

  U slijedećoj tablici izračunati su verižni indeksi za prikupljene depozite, te za njom

  slijedi grafički prikaz.

  31

  Šošić I., Serdar V.: op. cit., str. 154.

 • 39

  Tablica 10: Verižni indeksi ukupno prikupljenih depozita u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

  od 2003. do 2012. godine

  GODINA PRIKUPLJENI

  DEPOZITI VERIŽNI INDEKSI

  STOPA PROMJENE

  2003. 11.135 - -

  2004. 13.844 124,33 24,33

  2005. 17.090 123,45 23,45

  2006. 22.131 129,50 29,50

  2007. 25.929 117,16 17,16

  2008. 28.351 109,34 9,34

  2009. 30.528 107,68 7,68

  2010. 30.328 99,34 -0,66

  2011. 31.787 104,81 4,81

  2012. 31.618 99,47 -0,53

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju Godišnjih financijskih izvješća

  Erste&Steiermärkische Bank d.d. od 2003. do 2012. godine

  Prikupljeni depoziti u 2004. godini u odnosu na prethodnu 2003. bilježe rast od

  24,33%. U 2005. godini također bilježimo rast u odnosu na prethodnu 2004. u iznosu od

  23,45%. Rast bilježimo sve do 2009., a u 2010. u odnosu na 2009. primjećujemo pad od 0,66%.

  Pad bilježimo i u 2012. godini u odnosu na 2011. u iznosu 0,53%.

  Grafikon 8: Verižni indeksi ukupno prikupljenih depozita u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

  od 2003. do 2012. godine

 • 40

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju podataka iz tablice 10

  U slijedećoj tablici izračunati su verižni indeksi za prikupljene depozite po viđenju,

  za kojom slijedi odgovarajući grafički prikaz.

  Tablica 11: Verižni indeksi prikupljenih depozita po viđenju u Erste&Steiermärkische Bank

  d.d. od 2003. do 2012. godine

  90,0

  100,0

  110,0

  120,0

  130,0

  2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

  Veri

  žn

  i in

  deksi

  u %

  Godine

 • 41

  GODINA

  DEPOZITI PO VIĐENJU

  IZNOS VERIŽNI INDEKSI

  STOPA PROMJENE

  2003. 4.764 - -

  2004. 4.878 102,39 2,39

  2005. 5.429 111,30 11,30

  2006. 6.621 121,96 21,96

  2007. 7.713 116,49 16,49

  2008. 7.557 97,98 -2,02

  2009. 6.851 90,66 -9,34

  2010. 6.876 100,36 0,36

  2011. 7.684 111,75 11,75

  2012. 7.506 97,68 -2,32

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju Godišnjih financijskih izvješća

  Erste&Steiermärkische Bank d.d. od 2003. do 2012. godine

  Grafikon 9: Verižni indeksi prikupljenih depozita po viđenju u Erste&Steiermärkische Bank

  d.d. od 2003. do 2012. godine

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju podataka iz tablice 11

  80,0

  90,0

  100,0

  110,0

  120,0

  130,0

  2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

  Veri

  žn

  i in

  deksi

  u %

  Godine

  DEPOZITI PO VIĐENJU

 • 42

  U tablici 11 izračunati su verižni indeksi depozita po viđenju, te su rezultati prikazani

  u grafikonu 9. Depoziti po viđenju u 2004. godini bilježe rast u odnosu na prethodnu 2003. u

  iznosu 2,39%. U 2008. godini u odnosu na 2007. bilježe pad od 2,02%. Pad bilježe i u 2009. u

  odnosu na 2008. u iznosu 9,34%, te u 2012. u odnosu na 2011. u iznosu 2,32%. Najveći porast

  zabilježen je u 2006. godini u odnosu na 2005. i iznosio je 21,96%.

  Tablica 12: Verižni indeksi prikupljenih oročenih depozita u Erste&Steiermärkische Bank

  d.d. od 2003. do 2012. godine

  GODINA

  OROČENI DEPOZITI

  OROČENI DEPOZITI

  VERIŽNI INDEKSI

  STOPA PROMJENE

  2003. 6.372 - -

  2004. 8.692 136,41 36,41

  2005. 11.473 131,99 31,99

  2006. 15.510 135,19 35,19

  2007. 18.216 117,45 17,45

  2008. 20.959 115,06 15,06

  2009. 23.677 112,97 12,97

  2010. 23.452 99,05 -0,95

  2011. 24.103 102,78 2,78

  2012. 24.112 100,04 0,04

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju Godišnjih financijskih izvješća

  Erste&Steiermärkische Bank d.d. od 2003. do 2012. godine

  U 2004. godini u odnosu na 2003. prikupljeni oročeni depoziti porasli su za 36,41%.

  2006. godine u odnosu na 2005. također su porasli za 35,19%. Oročeni depoziti su se smanjili

  samo u 2010. godini u odnosu na 2009. i to za 0,95%. U zadnjoj promatranoj godini zabilježen

  je porast od 0,04% u odnosu na 2011. godinu.

  Slijedi grafikon sa izračunatim verižnim indeksima za oročene depozite.

 • 43

  Grafikon 10: Verižni indeksi prikupljenih oročenih depozita u Erste&Steiermärkische Bank

  d.d. od 2003. do 2012. godine

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju podataka iz tablice 12

  4.3.2. Indeksi na stalnoj bazi

  Indeksima na stalnoj bazi32 ili baznim indeksima promatraju se varijacije članova

  vremenskog niza u odnosu na član niza odabranog razdoblja i to u relativnom iznosu.

  Opći izraz za izračunavanje baznih indeksa je:

  Indeks I, pokazuje koliko jedinica pojave u vremenu t dolazi na svakih 100 jedinica

  pojave u razdoblju b.

  32

  Ibidem, str. 155.

  90,0

  100,0

  110,0

  120,0

  130,0

  140,0

  2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

  Veri

  žn

  i in

  deksi

  u %

  Godine

  OROČENI DEPOZITI

 • 44

  Indeksi na stalnoj bazi dobivaju se tako da se svaka frekvencija niza podijeli baznom

  frekvencijom i omjer pomnoži sa 100. Budući da se frekvencije niza dijele istim brojem,

  indeksi na stalnoj bazi proporcionalni su veličinama iz kojih su izračunati. Uvijek su

  pozitivni brojevi i jednaki su, veći ili manji od 100, ovisno o frekvencijama baznog i danog

  razdoblja. Stopu promjene prema fiksnom razdoblju dobijemo ako od indeksa oduzmemo

  100.

  U slijedećoj tablici izračunati su bazni indeksi za prikupljene depozite, a za baznu

  godinu uzeta je 2003. godina.

  Tablica 13: Bazni indeksi ukupno prikupljenih depozita u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

  od 2003. do 2012. godine

  GODINA PRIKUPLJENI

  DEPOZITI

  BAZNI INDEKSI 2003.=100

  STOPA PROMJENE

  2003.=100 11.136 100,00 0,00

  2004. 13.844 124,32 24,32

  2005. 17.090 153,47 53,47

  2006. 22.131 198,73 98,73

  2007. 25.929 232,84 132,84

  2008. 28.351 254,59 154,59

  2009. 30.528 274,14 174,14

  2010. 30.328 272,34 172,34

  2011. 31.787 285,44 185,44

  2012. 31.618 283,93 183,93

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju Godišnjih financijskih izvješća

  Erste&Steiermärkische Bank d.d. od 2003. do 2012. godine

  Slijedi grafikon 11 s grafičkim prikazom baznih indeksa iz prethodne tablice.

 • 45

  Grafikon 11: Bazni indeksi ukupno prikupljenih depozita u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

  od 2003. do 2012. godine, 2003.=100

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju podataka iz tablice 13

  Prikupljeni depoziti u 2004. godini u odnosu na baznu 2003. porasli su za 24,32%. U

  2005. godini je također zabilježen porast u odnosu na baznu godinu od 53,47%. U 2008.

  zabilježen je porast od 154,59%, u 2010. od 172,34%, a u 2012. od 183,93% u odnosu na 2003.

  godinu.

  Izračunatim baznim indeksima vidimo da ukupno prikupljeni depoziti u svakoj

  promatranoj godini u odnosu na baznu godinu rastu.

  U tablici 14 izračunati su bazni indeksi za depozite po viđenju, te njihov grafički

  prikaz u grafikonu 12.

  Tablica 14: Bazni indeksi prikupljenih depozita po viđenju u Erste&Steiermärkische Bank

  d.d. od 2003. do 2012. godine

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  Ba

  zni

  ind

  ek

  si u

  %

  Godine

  BAZNI INDEKSI

  2003.=100

 • 46

  GODINA

  DEPOZITI PO VIĐENJU

  IZNOS BAZNI

  INDEKSI STOPA

  PROMJENE

  2003.=100 4.764 100,00 0,00

  2004. 4.878 102,39 2,39

  2005. 5.429 113,96 13,96

  2006. 6.621 138,98 38,98

  2007. 7.713 161,90 61,90

  2008. 7.557 158,63 58,63

  2009. 6.851 143,81 43,81

  2010. 6.876 144,33 44,33

  2011. 7.684 161,29 61,29

  2012. 7.506 157,56 57,56

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju Godišnjih financijskih izvješća

  Erste&Steiermärkische Bank d.d. od 2003. do 2012. godine

  Grafikon 12: Bazni indeksi prikupljenih depozita po viđenju u Erste&Steiermärkische Bank

  d.d. od 2003. do 2012. godine, 2003.=100

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju podataka iz tablice 14

  80

  100

  120

  140

  160

  180

  Ba

  zni

  ind

  ek

  si u

  %

  Godine

  DEPOZITI PO VIĐENJU

  BAZNI

  INDEKSI

 • 47

  Depoziti po viđenju u 2005. godini u odnosu na baznu 2003. porasli su za 13,96%. U

  2007. u odnosu na 2003. godinu porasli su za 61,90%, u 2009. za 43,81%, a u 2011. za 61,29%.

  Slijedi izračun baznih indeksa za prikupljene oročene depozite.

  Tablica 15: Bazni indeksi prikupljenih oročenih depozita u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

  od 2003. do 2012. godine

  GODINA

  OROČENI DEPOZITI

  OROČENI DEPOZITI

  BAZNI INDEKSI

  STOPA PROMJENE

  2003.=100 6.372 100,00 0,00

  2004. 8.692 136,41 36,41

  2005. 11.473 180,05 80,05

  2006. 15.510 243,41 143,41

  2007. 18.216 285,88 185,88

  2008. 20.959 328,92 228,92

  2009. 23.677 371,58 271,58

  2010. 23.452 368,05 268,05

  2011. 24.103 378,26 278,26

  2012. 24.112 378,41 278,41

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju Godišnjih financijskih izvješća

  Erste&Steiermärkische Bank d.d. od 2003. do 2012. godine

 • 48

  Grafikon 13: Bazni indeksi prikupljenih oročenih depozita u Erste&Steiermärkische Bank

  d.d. od 2003. do 2012. godine, 2003.=100

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju podataka iz tablice 15

  Podacima iz tablice 15 primjećujemo da bazni indeksi za prikupljene oročene

  depozite u odnosu na baznu 2003. godinu svake promatrane godine rastu. 2005. godine

  zabilježen je porast od 80,05% u odnosu na baznu godinu. U 2007. godini su oročeni depoziti

  porasli za 185,88%, u 2009. za 271,58%, a u 2011. za 278,26%.

  Slijedeće u analizi prikupljenih depozita je standardna dekompozicija vremenskog

  niza.

  50,00

  100,00

  150,00

  200,00

  250,00

  300,00

  350,00

  400,00

  Ba

  zni

  ind

  ek

  si u

  %

  Godine

  OROČENI DEPOZITI

  BAZNI INDEKSI

 • 49

  4.4. Standardna dekompozicija vremenskog niza

  Standardna dekompozicija vremenskog niza je na33:

  1. Trend komponentu

  2. Sezonsku komponentu

  3. Cikličku komponentu

  4. Slučajnu (rezidualnu) komponentu

  Prvo ćemo analizirati trend komponentu, te za njom sezonsku komponentu.

  4.4.1. Analiza trend komponente

  Izvorni vremenski nizovi koji predstavljaju pojave u poslovanju poduzeća i

  privrednim djelatnostima, rijetko su postojanih razina u vremenu. Velik ih broj sadrži trend.

  Trend predstavlja osnovnu razvojnu tendenciju pojave. Predočava se nekom

  funkcijom vremena34.

  Najčešće su u upotrebi trend-modeli35:

  1. Trend polinom k-tog stupnja

  2. Eksponencijalni trend modeli

  3. Hiperbolički trend modeli

  4. Asimptotski trend modeli

  U trend polinomu k-tog stupnja, ako je k=1, model trend polinoma svodi se na model

  jednostavne linearne regresije. Model linearnog trenda primijenit će se za opis vremenske

  pojave koja se od razdoblja do razdoblja mijenja za približno isti apsolutni iznos36.

  33

  Biljan-August M., Pivac S., Štambuk A.: Uporaba statistike u ekonomiji, 2. Izdanje, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2009., str. 146.

  34 Šošić I., Serdar V.: Ibidem, str. 173.

  35 Biljan-August M., Pivac S., Štambuk A.: op. cit., str. 115.

  36 Šošić I., Serdar V.: ibidem, str.174.

 • 50

  Model jednostavnog linearnog trenda predstavlja se izrazom:

  gdje su:

  Y – ovisna varijabla, tj. vrijednosti vremenskog niza

  X – neovisna varijabla, tj. vrijeme

  u – slučana komponenta, odnosno odstupanja od originalnih vrijednosti

  Konstantni član a je vrijednost trenda za razdoblje koje prethodi prvom. b je

  koeficijent uz varijablu vrijeme, te nam pokazuje kolika je promjena trend vrijednosti ako se

  varijabla vrijeme poveća za jedan37.

  Izrazi za ocjene parametara metodom najmanjih kvadrata jesu:

  gdje su:

  jednostavne aritmetičke sredine varijabli X i Y.

  Konačno je ocijenjeni model:

  jedinica za X=.....

  jedinica za Y=.....

  X=0, .....

  U nastavku računamo linearni trend ukupno prikupljenih depozita.

  37

  Ibidem, str.175

 • 5

  1

  Tab

  lica

  16:

  Od

  ređ

  ivan

  je je

  dna

  džb

  e lin

  earn

  og tr

  end

  a i v

  rije

  dno

  sti t

  rend

  a za

  pri

  kup

  ljene

  kre

  dit

  e u

  Ers

  te&

  Stei

  erm

  ärki

  sche

  Ban

  k d

  .d. o

  d 2

  003.

  do

  2012

  . go

  din

  e

  GO

  DIN

  A

  UK

  UP

  NI

  DE

  PO

  ZIT

  I

  VA

  RI-

  JAB

  LA

  V

  RIJ

  EM

  E

  VR

  IJE

  DN

  OS

  T

  TR

  EN

  DA

  2

  RE

  ZID

  UA

  LN

  A

  OD

  ST

  UP

  AN

  JA

  2

  2

  20

  03

  . 1

  1.1

  36

  0

  0

  0

  12

  4.0

  10

  .49

  6

  13

  .150

  ,91

  1

  23

  .06

  7.7

  39

  ,09

  1

  71

  .83

  2.7

  72

  ,25

  4

  .05

  9.8

  62,3

  1

  20

  04

  . 1

  3.5

  70

  1

  13

  .570

  1

  1

  84

  .14

  4.9

  00

  1

  5.6

  16,1

  5

  74

  .448

  .42

  3,7

  2

  11

  3.9

  44

  .95

  0,2

  5

  4.1

  86.

  729

  ,82

  20

  05

  . 1

  6.9

  02

  2

  33

  .804

  4

  2

  85

  .67

  7.6

  04

  1

  8.0

  81,3

  9

  37

  .983

  .92

  4,8

  7

  53

  .912

  .30

  6,2

  5

  1.3

  90.

  960

  ,77

  20

  06

  . 2

  2.1

  31

  3

  66

  .393

  9

  4

  89

  .78

  1.1

  61

  2

  0.5

  46,6

  3

  13

  .674

  .24

  2,5

  4

  4.4

  66.

  882

  ,25

  2

  .51

  0.2

  28,3

  0

  20

  07

  . 2

  5.9

  29

  4

  10

  3.7

  16

  16

  67

  2.3

  13

  .04

  1

  23

  .011

  ,87

  1

  .51

  9.3

  76,7

  2

  2.8

  37.

  540

  ,25

  8

  .50

  9.6

  47,4

  4

  20

  08

  . 2

  8.5

  16

  5

  14

  2.5

  80

  25

  81

  3.1

  62

  .25

  6

  25

  .477

  ,11

  1

  .51

  9.3

  27,4

  1

  18

  .245

  .71

  2,2

  5

  9.2

  34.

  852

  ,43

  20

  09

  . 3

  0.5

  28

  6

  18

  3.1

  68

  36

  93

  1.9

  58

  .78

  4

  27

  .942

  ,35

  1

  3.6

  74.0

  94

  ,62

  3

  9.4

  82.3

  72

  ,25

  6

  .68

  5.5

  85,9

  2

  20

  10

  . 3

  0.3

  28

  7

  21

  2.2

  96

  49

  91

  9.7

  87

  .58

  4

  30

  .407

  ,59

  3

  7.9

  83.6

  78

  ,35

  3

  7.0

  08.9

  72

  ,25

  6

  .33

  4,5

  7

  20

  11

  . 3

  1.7

  87

  8

  25

  4.2

  96

  64

  1.0

  10.

  413

  .369

  3

  2.8

  72,8

  3

  74

  .448

  .07

  8,5

  9

  56

  .889

  .30

  6,2

  5

  1.1

  79.

  026

  ,79

  20

  12

  . 3

  1.6

  18

  9

  28

  4.5

  62

  81

  99

  9.6

  97

  .92

  4

  35

  .338

  ,07

  1

  23

  .06

  7.2

  95

  ,34

  5

  4.3

  68.5

  02

  ,25

  1

  3.8

  38.9

  20

  ,80

  UK

  UP

  NO

  : 2

  42

  .44

  5

  45

  1

  .29

  4.3

  85

  28

  5

  6.4

  30.

  947

  .119

  2

  42

  .44

  4,9

  0

  50

  1.3

  86

  .18

  1,2

  5

  55

  2.9

  89

  .31

  6,5

  0

  51

  .602

  .14

  9,1

  5

  Izvo

  r: V

  last

  ita

  obra

  da

  pod

  atak

  a na

  tem

  elju

  God

  išnj

  ih fi

  nanc

  ijski

  h iz

  vješ

  ća E

  rste

  &St

  eier

  mär

  kisc

  he B

  ank

  d.d

  . od

  200

  3. d

  o 20

  12. g

  od

  ine

 • 52

  Iznosi konstantnih članova su:

  Jednadžba linearnog trenda s ocjenjenim parametrima glasi:

  X=1, 2003.

  Jedinica za X je jedna godina.

  Jedinica za Y je milijun HRK.

  Izračunat ćemo standardnu devijaciju trenda koja nam pokazuje prosječni stupanj varijacije stvarnih vrijednosti ovisne varijable u odnosu na očekivane trend vrijednosti.

  Zatim ćemo izračunati koeficijent varijacije trend modela koji predstavlja postotak standardne devijacije trenda od aritmetičke sredine varijable yt. Najmanja vrijednost koeficijenta je 0%, a najveća nije definirana. Što je ovaj koeficijent bliži nuli, to je model reprezentativniji. Smatra se da je model reprezentativan ako je koeficijent manji od 15%.

  Prosječno odstupanje iznosa prikupljenih depozita od trend vrijednosti iznosi 2.271,61 milijuna kuna ili 9,37%, što govori o dobroj reprezentativnosti modela.

  Koeficijent determinacije je pokazatelj reprezentativnosti trend modela koji se temelji na

  analizi varijance. On se definira kao omjer sume kvadrata odstupanja protumačenih trend

 • 53

  modelom i sume kvadrata ukupnih odstupanja. Vrijednost koeficijenta determinacije kreće se u intervalu 0 ≤ r2 ≤1. Trend model je reprezentativan ako je ovaj koeficijent 0,7 i viši.

  Modelom linearnog trenda protumačeno je 91% svih odstupanja, pa možemo zaključiti da je riječ o reprezentativnom modelu.

  Niz je prikazan grafikonom 16 i u grafikonu je ucrtana linija trenda.

  Grafikon 14: Izvorni niz i vrijednosti trenda prikupljenih depozita u Erste&Steiermärkische Bank d.d. od 2003. do 2012. godine

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju podataka iz tablice 16

  Slijedi analiza sezonske komponente kao komponente vremenskog niza.

  0

  5.000

  10.000

  15.000

  20.000

  25.000

  30.000

  35.000

  40.000

  2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

  U m

  ilij

  un

  ima

  ku

  na

  Godine

  PRIKUPLJENI DEPOZITI VRIJEDNOST TRENDA

 • 54

  4.4.2. Analiza sezonskih pojava

  Sezonska je pojava definirana kao periodična pojava s ciklusom od jedne godine.

  Postoji više modela i metoda analize pojava sa sezonskom komponentom. Sezonske pojave

  mogu se predočiti pomoću općeg modela aditivnog ili multiplikativnog tipa, koji se zasniva

  na standardnoj dekompoziciji vremenske pojave. U analizi sezonske pojave primjenjuje se

  model višestruke regresije i drugi statistički modeli vremenskih serija38.

  Opći aditivni model vremenske pojave je:

  dok je multiplikativni oblik:

  Iz navedenih modela vidljivo je da je sezonska komponenta jedna od više njih. Često

  se trend i ciklička komponenta spajaju u jednu trend-ciklus-komponentu, jer se za neke

  slučajeve te dvije komponente ne mogu razdvojiti u analiziranom razdoblju.

  Za anlizu ekonomskih vremenskih serija pretežno je prikladan multiplikativni model:

  yt – frekvencije vremenske serije

  Tt – trend vrijednosti

  ISt – sezonski indeksi

  Iεt – indeksi rezidualnih odstupanja

  Postoji veći broj različitih načina kojima se brojčano određuju veličina sezonske i

  drugih komponenti, riječ je o deskriptivno-statističkim metodama, a među njima je

  38

  Ibidem, str. 200.

 • 55

  najraširenija metoda odnosa prema pomičnim prosjecima. Podloga za analizu su mjesečne i

  kvartalne serije39.

  U nastavku je izvršena analiza sezonskih pojava u vremenskom nizu. Analizirano je

  razdoblje od šest godina, od 2004. do 2009., zbog nedostupnosti podataka za preostale

  godine.

  Slijedi tablica 18 s kvartalnim iznosima prikupljenih kredita u Erste&Steiermärkische

  Bank d.d40.

  Tablica 17: Kvartalne vrijednosti prikupljenih depozita u Erste&Steiermärkische Bank d.d. od

  2004. do 2009. godine (iznosi su izraženi u tisućama kuna)

  GODINE PRIKUPLJENI DEPOZITI

  l. KVARTAL ll. KVARTAL lll. KVARTAL lV. KVARTAL

  2004. 11.456.809 12.387.157 13.777.076 17.991.175

  2005. 15.783.666 15.963.259 17.847.438 18.835.806

  2006. 18.829.424 20.322.441 22.371.696 25.302.959

  2007. 28.001.225 29.443.818 29.078.534 31.444.570

  2008. 32.579.311 32.133.343 33.539.573 33.385.389

  2009. 33.359.607 37.126.254 37.437.015 31.331.851

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju Kvartalnih izvješća Erste&Steiermärkische Bank

  d.d. od 2004. do 2009. godine

  Vrijednost prikupljenih depozita raste iz kvartala u kvartal u prve tri analizirane

  godine. U 2007. godini vrijednost prikupljenih depozita pada u 3. kvartalu. U 2008. pada u 2.,

  te u 4. kvartalu. U 2009. godini iznos prikupljenih depozita raste do 3. kvartala, te pada u

  zadnjem.

  39

  Ibidem, str. 203. 40

  http://zse.hr

 • 56

  Slijedi grafički prikaz kvartalnih podataka prikupljenih depozita.

  Grafikon 15: Kvartalne vrijednosti prikupljenih depozita u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

  od 2004. do 2009. godine

  Izvor: Vlastita obrada podataka na temelju podataka iz tablice 17

  Pomoću slijedeće tablice računamo sezonsku komponentu, a nakon tablice slijedi

  objašnjenje.

  0

  5.000.000

  10.000.000

  15.000.000

  20.000.000

  25.000.000

  30.000.000

  35.000.000

  40.000.000

  1

  2

  3

  4

  2004.

  2005.

  2006.

  2007.

  2008.

  2009.

 • 5

  7

  Tab

  lica

  18:

  Sta

  nd

  ard

  na

  dek

  om

  po

  zici

  ja p

  riku

  plje

  nih

  dep

  ozit

  a u

  Ers

  te&

  Stei

  erm

  ärki

  sche

  Ban

  k d

  .d. o

  d 2

  004.

  do

  2009

  . god

  ine

  GO

  DIN

  A,

  KV

  AR

  TA

  L

  PR

  IKU

  PLJ

  EN

  I

  DE

  PO

  ZIT

  I

  PO

  MIČ

  NI

  PR

  OS

  JEC

  I

  PR

  VE

  PR

  OC

  JEN

  E

  SE

  ZO

  NS

  KIH

  FA

  KT

  OR

  A

  SE

  ZO

  NS

  KI

  FA

  KT

  OR

  I

  SE

  ZO

  NS

  KI

  IND

  EK

  SI

  DE

  SE

  ZO

  NIZ

  IRA

  NA

  SE

  RIJ

  A

  RE

  ZID

  UA

  LNI

  FA

  KT

  OR

  I

  RE

  ZID

  UA

  LNI

  IND

  EK

  SI

  20

  04

  .

  l.

  11

  .45

  6.8

  09

  -

  - 0

  ,98

  52

  56

  99

  7

  98

  ,53

  1

  1.6

  28

  .24

  4,2

  4

  - -

  ll.

  12

  .38

  7.1

  57

  -

  - 1

  ,24

  46

  73

  39

  5

  12

  4,4

  7

  9.9

  52

  .13

  4,4

  7

  - -

  lll.

  1

  3.7

  77

  .07

  6

  14

  .44

  3.9

  11

  ,38

  0

  ,95

  38

  32

  77

  0

  1,2

  34

  16

  3