Ikt lasteaias

 • View
  168

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Ikt lasteaias

 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamine lasteaia ppeprotsessisvimalused, rakendamine, lasteaiapetajate oskused ja hoiakud, IT-tugi

  Tallinn, 2013 Elo Sepp, Kristi Jaason, Kaire Kollom

 • Eesmrk

  1. selgitada vlja IKT rakendamist lasteaia ppeprotsessis ning lasteaiapetajate hoiakud IKT kasutamisesse;

  2. kaardistada fsilise keskkonna vimalusi IKT rakendamiseks lasteaia ppeprotsessis;

  3. analsida IKT rakendamiseks loodud toetamise viise lasteaias.

 • Vljavte arengukavast

  Eesmrk Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vimaluste thusam

  rakendamine ppeprotsessisSelleks planeeritud tegevused juhtkond toetab, nustab ja koolitab; IKT vahendite kasutamise toetamine sise- ja vliskoolitustega; Suhtlemine huvigruppidega IKT vahendusel (e-kirjad, koduleht,

  uudisteleht); lasteaia kodulehe arendus; lasteaia uudistelehe "Kuldmuna" vljaandmine ja arendust; kogu lasteasutuse dokumentatsiooni viimine arvutiphiseks;

 • Uurimisksimused

  1. Kuidas kasutavad lasteaiapetajad IKT vahendeid lasteaia ppeprotsessis?

  2. Millised on lasteaiapetajate hoiakud IKT kasutamiseks lasteaia ppeprotsessis?

  3. Millised on lasteaias loodud fsilise keskkonna vimalused IKT rakendamiseks ppeprotsessis?

  4. Kuidas on IKT rakendamine toetatud lasteaia ppeprotsessis?

 • Uurimist metoodika

  1. Intervjuu lasteaia juhtkonnaga selgitamaks vlja fsilise keskkonna vimalused ja toetamise viisid IKT rakendamiseks lasteaia ppeprotsessis.

  2. Veebiphine ksimustik lasteaiapetajatele - mille phjal selgitatakse vlja, kuidas rakendavad lasteaiapetajad IKT koolieelsete lasteasutuste ppeprotsessis ning lasteaiapetajate hoiakud IKT kasutamiseks.

 • Valim

  Tallinna lhedal asuva lasteaia petajad ja juhtkond Intervjuu lasteaia juhtkonnast ppealajuhatajaga Ksimustikule vastas 10 lasteaiapetajat

 • Intervjuu ppealajuhatajaga

  Meetod: narratiivne intervjuuToimumise aeg: 6. mai 2013, salvestus 20:01 - 20:16Koht: Tallinna likoolAnalsi meetod: SWOT analsKsimus: Palun rgi millisena ned Sina oma lasteaias IKT vahendite rakendamist ppets. Palun too vlja need vimalused, mis juba pragu on olemas ja kuidas Sa soovid, et IKT vahendeid kasutataks ppeprotsessis ideaalsete tingimuste olemasolul...

 • Intervjuu ppealajuhatajaga

 • Intervjuu ppealajuhatajaga

  Lasteaias on: 8 rhma,rhmades ei ole internetihendusega arvuteid. ks ppeklass koos tehnika, metoodilise materjali ja mngudega.

  IKT vahendid: 5 arvutit petajatele, neist ks slearvuti, kik arvutid on hendatud vrku.Smart tahvel, videokaamera statiiviga,igal rhmal on oma fotokaamera.

  Programmid: MS Office 2010, montaai, ppeotstarbelised pr.nit Minu esimesed avastused looduses

 • Intervjuu ppealajuhatajaga

  TUGEVUSED

  Juhtkond

  NRKUSED

  Personal

  VIMALUSED

  Laste huvi

  OHUD

  Ajakulu

 • Intervjuu ppealajuhatajaga

  Tugevused: Juhtkonna innovaatilisus, oskused, teadlikkus ja initsiatiiv. Tehniline valmisolek. Metoodika olemasolu. Vanemate toetus. Laste huvi. Osade petajate huvi ja kaasaminek.

  Nrkused: Vanemapoolne personal, kartus tehnikat kasutada, vanad meetodid, mugavus, justkui tahtmatus.

  Lahenduse vib leida arenguvestlustest petajatega. hise eesmrgi nimel koost ja koos tegemine.Traditsiooni kujundamine - koolieelikute tehtud video vanematele.

 • Intervjuu ppealajuhatajaga

  Vimalused: Koolitused, kogukonnad, avalikud ppematerjalid, aja nudlus, kiired muutused laste tehnikatundmises ja valmisolekus uuega kaasa minna.

  Ohud: Vline ei tohiks hakata domineerima sisu le. Oht muutuda pealiskaudseks. Ajakulu.

  Lahenduseks sobiva metoodika kasutamine. Metoodiku soovitused ja sobivate ppematerjalide vljaotsimine.

 • Intervjuu ppealajuhatajaga

  Tindav ksimus: Oled Sa melnud selle nurga alt, et vib-olla ei ole igal inimesel arvutisoont, igal kasvatajal? Kas viks olla nii nagu on muusikapetaja, nii nagu on olemas kehalise petaja, on ka olemas keegi, isegi vib-olla mitte petajana vaid nagu assistent?

  Vastus: Haridustehnoloog lasteaias.

 • Kas ujub vi upub? Kas naudib vi kardab? Kas tahab vi ei? Raske hinnata...

 • IKT kasutamise oskus ja koolitus

  7 petajat hindas oma oskusi rahuldavaks, 3 heaks. 10st petajast 6 on viimase viie aasta jooksul osalenud IKT-alasel

  koolitusel: 4 asutusesisesel koolitusel ks TL tienduskoolitusel ks kvalifikatsioonipingutes

 • IKT vahendite olemasolu lasteaias

  IKT vahend Mainitud kordade arvEraldi ppetks sobilik ruum internetihendusega arvuti kasutamiseks

  10

  Puutetundlik tahvel 10

  Fotoaparaat 10

  Videokaamera 7

  Internetita arvuti rhmas 5

  Dataprojektor 5

  Arvutiklass mitme internetihendusega arvutiga 3

 • Arvuti kasutamine lasteaia ppeptosessis

  Iga pev1-2 korda ndalas

  1-2 korda kuus

  Harvem kui 1 kord

  kuusEi kasuta

  ldse

  Ettevalmistamisel (petaja tvahendina) 5 4 1

  ppetegevuse lbiviimisel lastega 3 4 3

  Lapsed kasutavad arvutit vabal ajal 2 8

 • IKT kasutamise viisid lasteaia ppeptosessisPiltide vaatamine 10

  Filmid, videod, looduskaamerad 10

  Helide kuulamine 10

  Ideede otsimine ppetegevusteks 10

  Koostanud vljaprinditavaid tlehti 7

  Lastele meldud ppeprogrammid 6

  Internetist tlehtede allalaadimine 5

  Esitluste loomine 4

  Arvuti ja interneti reeglite tutvustamine 3

  Kasutanud joonistusprogramme 2

  IKT-phised mngud 2

  Animatsioonide loomine koos lastega 1

  Helide salvestamine 1

 • IKT kasutamise vajalikkuse phjendused

  Internetis on palju ppetks sobivaid materjale ja uusi ideid; Mitmekesistab ppetegevust; Lapsi tuleb IKT kasutamisel suunata; IKT kasutamine lasteaias aitab olla asjadega kursis ja see arendab samuti

  petaja vastavaid oskusi; Rikastab ja lihtsustab ppeprotsessi; IKT muudab ppeprotsessi huvitavamaks; Arvutit kasutades saab teha vga palju asju (nt animatsioonid), mida ilma

  arvutita ei saaks teha; IKT kasutamine laiendab petaja silmaringi ja aitab olla lastega tehnoloogia

  kasutamisel hel tasemel; IKT pakub hid, huvitavad ja pnevaid vimalusi ppetegevuseks.

 • IKT mittekasutamise phjused

  Omalt poolt lisati veel jrgnevad phjused: ajapuudus; vrtusliku materjali vljaselumine on ajamahukas; kasutan puutetundlikku tahvlit, alati ei ole see ruum vaba; erandkorras toon arvuti saali vi lapsed ppeklassi.

  Phjus Vastajate arv

  1. interneti puudumine rhmas 7

  2. arvuti puudumine rhmas 4

  3. arvutite vhesus lasteaias 3

  4. sobivate tingimuste puudumine 3

  5. ebapiisav arvuti kasutamise oskus 2

 • Jreldused

  Lasteaiapetajad mistavad IKT kasutamise vajalikkust ppeprotsessis;

  juhtkonna ja petajate arvamus IKT fsilise keskkonna headuse osas ei kattu - juhtkonna arvates on vimalused suureprased, aga petajate arvates mitte;

  ppematerjalide loomiseks kasutatakse vhe IKT vahendeid; ppeprotsessis kasutatakse vhe IKT vahendeid; lasteaias on loodud vimalused muuta IKT vahenditega

  ppeprotsessi vaheldusrikkamaks.

 • Meetodikriitika

  Uurimisandmete saamiseks lasteaia petajatele koostatud ksimustik ei kajastanud kiki olulisi valdkondi - selgusetuks ji lasteaia petajate arvamus IT-toe thususest.

  Mned ksimused vajavad tpsustamist.Niteks: IKT kasutamine ppeprotsessis - tpsustada ajahik (nt viimase kuu jooksul).

  Liiga vike valim (10 vastajat), et teha phjalikumaid jreldusi. petajate hoiakutest IKT kasutamiseks lasteaia peprotsessis

  andnuks paremaid tulemusi intervjuu.

 • Aith thelepanu eest!