of 22 /22
IKT i skoleutvikling IKT-tos 090413 Louise Mifsud Tonje H. Giæver

IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413

 • Author
  kera

 • View
  105

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413. Louise Mifsud Tonje H. Giæver. Kontekstuelle rammer for pedagogisk bruk av IKT. Digital kompetanse i skolen er mer enn kunnskapskomponenter og evner hos elever og lærere Endringer i pedagogisk praksis - PowerPoint PPT Presentation

Text of IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413

Page 1: IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413

IKT i skoleutviklingIKT-tos 090413

Louise MifsudTonje H. Giæver

Page 2: IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413

Kontekstuelle rammer for pedagogisk bruk av IKT

• Digital kompetanse i skolen er mer enn kunnskapskomponenter og evner hos elever og lærere

• Endringer i pedagogisk praksis– Digital kompetanse må tilpasses og inkluderes i

skolens rammevilkår– Digital kompetanse utfordrer den pedagogiske

praksisen ved nye måter å organisere læringsarbeidet på

Page 3: IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413

Teknologistøttede læringsmiljøer som endringsfaktor

• Gir teknologi nye handlingsrom for læring og utvikling eller egner det seg best som en forbedring av tradisjonell praksis?

• Fleksibel læring/fleksible læringsmiljøer– Virtuelle læringsrom– Flipped classroom

• Stimulere elevenes utforskning og bruk av læringsstrategier• Skole med optimale muligheter. Hva skjer?• eks: Nesodden videregående; trådløstnett og bærbare

maskiner til alle; utfordring å få lærerne til å endre pedagogisk praksis

Page 4: IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413

Utviklingsforsøk med IKT

• Elevmedvirkning, elevsentrerte læringsmiljøer– Utforme læringsmiljøer som støtter elevenes

aktiviteter bedre enn det tradisjonelle klasserommet

– Læringsaktivitetene forskyves fra læreren som sentreringspunkt til elevene• Differensiert undervisning• Teknologien støtter elevenes læringsbehov – tilgang til

ressurser og samarbeidsformer

Page 5: IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413

Digitale læringsressurser• Siktemål

– Fungere motiverende for læring– Gi en inngang til det faglige innholdet– Kombinere ulike modalitetsformer

• Læringsressurser kan dekke– Dokumentasjon– Simulering– Analytiske redskaper– Prosesskatalysatorer– Evaluerings- og formidlingsverktøy– Analoge og digitale videoprogrammer

• Pedagogikken må ligge til grunn for bruk av digitale læringsressurser

Page 6: IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413

Grenseløs kommunikasjon og nye samarbeidsformer

• Bruk av IKT endrer klasserommets fysiske rammer– Tilgang til informasjon– Kommunikasjon/samarbeid– Bring your own device

• Alternative former for timefordeling og fagoppdeling som bryter med fastlagte mønstre, gir muligheter– F eks prosjektarbeid og problembasert læring

• Hvordan kan man utnytte dette innovativt og kreativt til å støtte læring?

• Skolen har stort spenn mellom tradisjon og fornying• Noen ideer?

Page 7: IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413

Den digitalt kompetente skolen

• IKT er en viktig bestanddel i generell skoleutvikling

• Ulike tilnærminger:– Omorganisering, fleksible arbeidsformer med

digitale verktøy– Innføring av IKT som brekkstang for å sette i gang

pedagogisk utviklingsarbeid• Et nasjonalt kunnskapsløft krever skoler som er

utviklingsorienterte og omstillingsdyktige

Page 8: IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413

Drivkrefter for skoleutvikling

• «Reformer kommer og går, klasserommet består»

• Måten skolen drives på har basis i en lang tradisjon sentrert rundt læreren og lærestoffet i sentrum

• Ivaretar en kulturarv og opparbeidet kunnskap som innebærer stabilitet og fokus på hva som skal formidles

Page 9: IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413

Tre faktorer som hindrer endring og reell skoleutvikling:

• Faktorer som hindrer at forandringer kommer inn i skolen– Kulturelt hegemoni, skolen som motkultur til fritidskulturen,

teknologiskepsis• Faktorer som hindrer at forandringer oppstår i skolen

– Motstridende mål, forandring belønnes ikke, lærernes kontrollfunksjon i klasserommet

• Faktorer som hindrer at forandringer sprer seg i skolen– Dårlige kommunikasjonskanaler, et hierarkisk system,

profesjonskamp og ulik tilgang til nødvendig utstyr

Page 10: IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413

Reproduksjon av kunnskap Produksjon av kunnskap

Lærerens rolle Presentere strukturert informasjon

Veileder, kritisk dialogpartner, foreleser, støttespiller osv

Elevens rolle Motta informasjon Ansvar på individ- og gruppenivå for læring og deling av kunnskap. Mottaker, navigatør, kommunikator, kritisk vurderer, medhjelper, utfordrer, kreativ produsent

Kunnskapssyn Akkumulering av kunnskap strukturert i ulike disipliner

Kunnskap lagret i fellesskap, kognitivt og sosialt organisert. Noe som skapes

Metode Hukommelse og stimulus-respons

Problemløsning undersøkelser, dialog

Evaluering Tester for gjenkalling av informasjon, psykometriske tester

Portefølje, prosjekt presentasjon osv

Page 11: IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413

• En innovasjon er en planlagt endring som har til hensikt å forbedre praksis

• Innovasjon kan bety ulike ting for ulike personer og ulike kontekster

Page 12: IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413

Nivåer i et pedagogisk utviklingsarbeid

• Nasjonale strategier; tildeling av midler, utvikling av læreplaner

• Regionale eller kommunale satsinger; regionale planer for kompetanseutvikling, spredning av erfaringer mellom skoler

• Skoletrinn; målrettede satsninger mot spesielle nivåer i skolen• Skolenivåer; Eventuelle koblinger mellom skole og nærmiljø• Klasser; spesielle prosjekter og aktiviteter i enkelte klasser• Aktører (rektor, lærer, elev, ikt-ansvarlig); nyskaping hos

individet eller gruppen

Page 13: IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413

Helhetlig planlegging

• Strategiarbeid med IKT må ta hensyn til mange forhold ved skolens drift

• Behov for «oppskalering» - ikke bare for enkeltpersoner, enkeltklasser

• Modellen under framstiller de ulike dimensjonene som inngår i denne sammenhengen

Page 14: IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413
Page 15: IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413

• Digital kompetanse i skolen dreier seg primært om pedagogisk bruk av IKT

• En rekke faktorer på ulike nivåer må sees i sammenheng

• Dynamisk sammenheng mellom faktorene, ikke enkle årsak-virkning-forhold

• Lenger ut i modellen, fjernere fra den pedagogiske praksisen

Page 16: IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413

Skolers endringsberedskap• Norske skoler er svært forskjellige i måten IKT er integrert i

skolekulturen– Et problem og en utfordring– Skiller mellom skolene, ulike muligheter for elevene

• Kulturen ved den enkelte skole vil være utslagsgivende for hvordan skolen takler utvikling– Hverdagslivet; samarbeid, pedagogiske diskusjoner, elevenes

roller etc• De skolene som lykkes best med å integrere IKT i

utviklingsforløp har en god endringsberedskap og strategi for utviklingsarbeidet

Page 17: IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413

To dimensjoner

• Utviklingsorientert – motstand mot endringSkolen er hele tiden åpen for å reflektere over å planlegge sin egen utvikling

• Jobbe systematisk med utviklingsarbeid til det å arbeide mer tilfeldigLedelsen har ikke klare retningslinjer eller strategier for pedagogisk bruk av IKT

Page 18: IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413
Page 19: IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413

Skolers endringspraksis

• Type 1: Pendelskolen• Type 2: Konfliktskolen• Type 3: Den tradisjonstro skolen• Type 4: Skolen med nye handlingsrom

Page 20: IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413

Skolers ulike måter å forholde seg til endringer

• Pendelskolen: Er utviklingsorientert, prøver nye ting, men usystematisk – kommer sjeldent langt i utviklingsprosesser. Ofte svak ledelse og uklare mål.• Konfliktskolen: Preget av motstand mot endringer og

er usystematisk• Den tradisjonstro skolen: også preget av motstand,

sterk ledelse og systematikk, men sterke argumenter mot endring• Skoler med nye handlingsrom: både

utviklingsorientert, systematisk og målrettet

Page 21: IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413

Diskusjonsoppgave

• Se på modellen og bruk Erstads beskrivelser av de ulike «skolene»

• Hvor vil dere plassere deres praksisskole eller en skole dere kjenner i denne modellen?

• Diskutere hvorfor.

Page 22: IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413

Betingelser for en digitalt kompetent skole