of 24/24
IKLlM KUALITI ORGANISAS1 : SATU KAJIAN AMALAN KUALITI DI SEKOLAH KEBANGSAAN KOMPLEKS, RlENGABANG TELIPOT, ICCJALA TERENGGANU, TERENGGANU. Olch: Mohd Yusof bin Mohd Tesis ini diserahkan untuk memenuhi sebahagian daripada keperluan lj azah Sarjana Sains ( Pembangunan Sumber Manusia ) Fakulti Sains Icognitif dan lJcmbangunan Manusia UNIWRSITI MALAYSIA SAKAWAK Julai 1997

IKLlM KUALITI ORGANISAS1 SATU KAJIAN AMALAN KUALITI … kualiti organisasi satu kajian amalan kualiti di...'Tujuan kajian ini adalah untuk inengenalpasti tahap amalan kualiti organisasi

  • View
    228

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of IKLlM KUALITI ORGANISAS1 SATU KAJIAN AMALAN KUALITI … kualiti organisasi satu kajian amalan...

IKLlM KUALITI ORGANISAS1 : SATU KAJIAN AMALAN KUALITI DI SEKOLAH KEBANGSAAN KOMPLEKS,

RlENGABANG TELIPOT, ICCJALA TERENGGANU, TERENGGANU.

Olch: Mohd Yusof bin Mohd

Tesis ini diserahkan untuk memenuhi sebahagian daripada keperluan

lj azah Sarj ana Sains ( Pembangunan Sumber Manusia )

Fakulti Sains Icognitif dan lJcmbangunan Manusia UNIWRSITI MALAYSIA SAKAWAK

Julai 1997

Administrator

ABSTRAK

'Tujuan kajian ini adalah untuk inengenalpasti tahap amalan kualiti organisasi

~ncngikut pcrsepsi pekerja serta mcngeiialpasti aspck tertinggi dan tcrcndah yang

diamalkan oleh organisasi tersebut. Sekolah yang dikaji adalah Sekolah

Kebangsaan Kompleks, Mengabang Telipot, bcrgrcd A luar bandar di Dacrah

Kuala Tercngganu Utara, Tcrengganu. Kajian yang dibuat berdasarkan peningkatan

yang bcrlaku terhadap pencapaian akadcmik tiga tahun kebelakangan ini. Kajian

ini ingin melihat adakah sekolah yang baik itu incngamalkan iklitn kualiti yang

tinggi atau sejauh manakah ia berbeza tahap pcncapaiannya. Kajian ini

menggunakan 68 item soalselidik dan 16 soalan teinubual yang dijalankan

berasingan. Soalselidik diedarkan kcpada seinua guru. Kelnudian telnubual

dilakukan selepas beberapa minggu bagi mendapat makluinat ~nenyokong dapatan.

Soalan-soalan yang dibina adalah berdasarkan lima aspek menurut Hunt (1992)

iaitu tumpuan strategi, kepimpinan dan pcngurusan, tenaga kerja, orientasi

pclanggan dan komunikasi. Penganalisisan data diskriplif dibuat dengan

lncnggunakan program SPSS versi 6.0. Skor min digunakan bagi inenentukan tahap

a~nalan terhadap kualiti organisasi. Hasil dapatan kajian ini rnenunjukkan bahawa

kelima-lima aspck yang dikaji menurut Hunt (1992) adalah merupakan aspek bagi

lkiiin Kualiti Organisasi. Aspek tertinggi yang diainalkan oleh sekolah yang dikaji

adalah aspek orientasi pelanggan. Sementara aspek tercndahnya pula ialah aspek

tenaga kcrja dan komunikasi. Secara keseluruhannya daripada dapatan kajian ini

rnenunjukkan bahawa sekolah ini telah mencapai tahap tcrtinggi atnalannya bagi

aspek-aspck Iklim Kualiti Organisasi.

Tlze purposes ofthrs study were: I) to rderztfy tlze level cf orgunrsutronul quulrty

pructice bused o11 ilze percepiron cf workers und, 2) to rdc~rtfy (Ire I~rglzest urrd

lowcst uspects wlzrck were pructrced by /Ire orgc~i~i.satio~zs.. 7he orgc~nwutron wl~lch

wus studred was Sekoluh Kehungsuun Konpleks, Merzgubung 7i.lrpot, u grade A

rurul priliwry ~clzoo1 I I Z tlze d~strzct of North Kzrctlu 'Iercrzggccnir, Terenggcrrzz~. Tlie

sludy made use of queslronnaire and inlerview. Tlze q~ieslronlzurre was grven to ull

teuc1~er.s. 77ze interview wus curried out a few weekis ufler tlzut to gutlzer dulu wlzrclz

wu.s uscd us a cross reference fo flze fmcr'rngs of tlzc cltrestzo~znurre. Qrtcslroie uskcd

were bused on Hunt's (I992) Jive aspects of orgurtrsutronul yuulrty climwte:

strategic dzrectiort, lcadership and ntunugenzent, workforce, custonzer orientutron

and coirr~?zunrcu/ion. Dutu anu1ysr.s was done u.srrzg tlze SZ>SS. Meun score was used

lo rlzeusure he level of orgunisat ionul quulr fy pruct ice. 7 % ~ jirrdrrrg.~ c?f tlze study

showed tlzut Hunt 's (1 992) jive uspccfs were pructrsed in orgurzcutron. Tlze Izrglzest

usj~ect pructiced by the sclzool wu.s customer orrenfutroiz, wlzile /Ire lowest were

work-rce u~zd comntunrcutio~z. It I I Z U ~ he coi~cluded 111clt tlze sclzool under study

1zc1.s ucl~reved tlze Iziglzes f level of pructrced for ull uspects of orguizisu~ronul quulrty

cli~rzuf e.

BIOGRAPHICAL SKErTCII

Deliau inendapat pendidikan awal di Sekolah Kcbangsaan Se~nabok, Melaka pada

tahun 1963. Kemudian dimasukkan kc sekolafi Inggeris iaihi Sekolah Menengall

'Tun 'Tuah, Melaka. Setelah lulus L.C.E bcliau dapat nicniasuki atiran sains dl

Sekolah Anglo Chinese, Melaka. Apabila lulus M.C.12 pula, beliau ~nclar~julkan

pelajaran ke Univcrsiti Pertanian Malaysia, Serdang dengan ~~zeitgikuti kursus

Diploma Sains Dengan Pendidikan. Beliau mula berkhidinat dalarn profcsyen

perguruan pada tahun 1979 di Sekolah Mencngah Panji Alarn, Kuala Tcrengganu.

Matapelajaran yang diajar adalah Matcmatik. Pada tahun 1984 sekali lag1 beliau

mcnyambung pelajarannya dibidang Matematik di Universiti Pertanian Malaysia.

Kursus yang diaxnbil adalah Bacelor Saiils (Kepujian) dan tainat pada talzun 1986.

Sckali lagi beliau ditempatkan nzengajar di Sekolali Mcnengah lbrahiin Fikri,

Kuala Tercngganu. Pada tahun 1989 beliau telah dilantik rnenjadi Kakitangan

Surnbcr Matematik Negeri Tercngganu. Olch kerana minat beliau diaIarn

pcndidikan, beliau mernasuki Maktab Perguruan Kuala Tcrengganu pada taltun

199 1 bcrkhidmat sebagai pensyarali Mateizlatik kcpada bakal-bakal guru. Dengun

iltizarn yang kuat beliau masih gigih untuk mencruskan pengajian dalarn bidang

Pe~nbangirnan Sulnber Manusia. Pada 'Tahun 1996 beliau telalz dapat inengikuti

kursus Ssrjana ini anjuran bersatna antara IAB dan UNIMAS. Beliau dupat

menalnatkannya pada tallun 1997.

PENCHARGAAN

Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah s.w.t, akhirnya saya dapat inenyiapkan

penulisan tesis ini dengan sempurna dalam jangka inasa yang ditctapkan. Terlebih

dahuiu saya mengucapkan setinggi-tinggi pcnghargnan dan teriina kasih kepada

penyelia saya Prof. Razali Arof n~erangkap Dckan Fakulti Sains Kognitif dan

Pembangunan Manusia yang telah banyak mernbirnbing dan tunjuk ajar schingga

siapnya tesis ini. Buat Pengarall M, Dr. Ibrahinl Aliirlad Bajuilid ucapan terima

kasih diajukan kerana memberi saya pcluang untuk mengikuti kursus ini. Ucapan

terima kasih juga ditujukan kepada Dr Abang Ahmad Ridzuan bin Abarlg Awit dan

Tn I-Iaji Noor Bakar selaku Penyelaras Bersan~a Progranl ini yang ielah banyak

membantu dalam menyediakan tesis ini.

Kepada Guru Besar, staf Sekolah Kebangsaan Komplcks Mengabang Telipot,

Kuala Terengganu, pensyarah-pensyarah UNlMAS &an LAB, serta rakan-rakan

Kohort 1 IAB-UNIMAS terutarna Roseman, Mohd Lot dail Baha yang tclah

tnembantu menyiapkan tesis ini juga diucapkan ribuan terima kasih.

Akhir sekali, diucapkan terixna kasih yang tidak terhingga buat abah dan emak serta

makku kerana sentiasa mendoakan di atas segala kejayaan, khasnya untuk isteri

saya Rohani bt Zakaria yang dikasihi kerana telah banyak lncinbcri dorongan &ail

untuk anak-anak yang disayangi Hanis Ayuni, Manis Najiah, I-Ianis Maisarah dan

Hanis ZIamizah kerana sabar menunggu sehingga siapnya tesis ini.

Mal~d Yusof bin Mohd

IChNDtlNGAN

Il'ajwk Kajian

Abstrsk (Balnasa Melayu)

Abstract (Bahasa Inggcris)

Biographical Sketch

f'engtxargaan

Kandungan

Scnarai Jadual

Senarai Rajah

Senarai Singkatan / Simbol

Sennrai L,arnpiran

BABJL: PENCENALAN

1 .O Pendahuluan

1 . 1 Latarbclakang Sekolal~ Kajian

I .2 Pernyataan Masalah

1.3 Tuj wan Kajaian

1.4 Soalan Kajian

1.5 Kepentingan Kajian

1.6 Ucfinisi Konsep

1.6.1 Kualiti

1.6.2 Perididikan berkuditi

1.6.3 Organisasi

1.6.4 Pengurusan kualiti menyeluruh (TQM)

1.6.5 Pclanggsln

1.6.6 Kornunikasi

1.6.7 Kcpimpinan

1.7 Batasan Kaj ian

ii

iii

iv

vii

viii

ix

X

IPhB2: SOItO'I'AN LPI'EEA'rU R

2.0 Pcndahuluan

2.1 f'tngurusan Kualiti McnycIuub (TQM) Dalrtn~ Pcndidikarl

2. I . I Pcnarnbnhbaikan yan bcrtcr~isan

2.1.2 Perubahan budaya

2.1.3 Organisasi bcrtiinbal-balik

2.1.4 I'cmasaran drtla~llrtn

2.1.5 Profcsionalismc darl tumpuan pclai~gsa~l

2.1.6 Kualiti pc~~~bctii~jj;lr;ll~

2.2 Pengurusail Kualiti Mcnycluruh Dalam Jabatan 1Ccr;ljaan

2.3 Kcbcrkesanan Organisasi

2.3.1 Kualiti 'Guni' I - Pitilip B. Crosby 2.3.2 Kuaiiti 'Gu~LL' 3 - Waltcr E. Dcixit~g

2.3.3 Kualiti 'Guru' 3 - Juc Juran

2.3.4 Kualiti 'Guru' 4 - Robert Costcllo 2.4 Pelnimpin Yang Berkcsan Dan Kebcrltesanannya Terhadap

Sc hol all

2.5 Kcrangka Teori Kajian lklinl Kualiti Orginnisasi

(Kcsangka Hunt, 1992)

2.5.1 Tumpuan stratcgi

2.5.2 Kepirnpinan dan pcngurusan

2.5.3 Tcnaga kcrja

2.5.4 Orienlasi pclanggan

2.5.5 Kotnunikasi

IiAB3: MET0I)OLOGI IlUJMN

3.0 X3cndaliuluan

3.1 Subjck Kajian

3.2 Illstrumen Kajian

3.3 Kajiax~ Itintis

3.4 Uj ian Kebolehpercayaarr

3.5 Pengu~npulan Data

3.6 Kaedah Menganalisa Data

BAB4: DAFATAN KAJlAN DAN PEIEI31NCANGAN

4.0 Pendahuluan

4.1 Analisis Diskriptif

4.1.1 Penganalisisan &ta bagi aspck tun~puan strategi

4.1.2 Penganalisisan data bagi aspck kepimpit~an &ail

pengtrrusan

4.1.3 Penganalisisan data bagi aspek tenaga kcrja

4. t .4 Pcnganalisisan data bagi aspck oricntasi pelanggarl

4.1 .S Penganalisisan data bagi aspck ko~~luilikasi

4.1.6 PenganaXisisan aspek-aspek lcualiti iklim organisasi

4.2 Kesi~npulan Dapatan Kaj ian

BAB 5: RUMUSAN DAN CADANGAN

5.0 Pcndzhuluan

5.1 Ringkasan lGjian

5.2..Implikasi Kajian

5.3 Cadangan Kajian Akan Datang

m uka surat

Jadual 1: Taburan Rcsponclcli 53

Jaelual2: Faktor-faktor bagi aspek tumpuan stralcgi 54

Jac'tidl 3: Falitor-liiktor bagi aspck kepimpil~an dan pcngurusan 55

Jadual 4: I ;akt~r-~ktor bagi aspck tcnagd kcrja 56

Jad~ral 5: Frtktor-fitktor bagi oricrllasi pelai~ggan 55

Jadual 6: Faktor-ljktor bagi aspck kornurlikasi 5 7

Jadual7: Proscdur kerja 60

Jadual 8: Skor rnin faktor-faktor bagi aspek tu~~lpuatl strategi 65

Jadual 9: Skor nlin Eaktor-ljktor bagi aspek kcpimpinan dan pcngul-usail 70

daduai 10: Skor tnin faktor-faktor bagi aspck tcnaga kcrja 74

Jadual I I: Skor ~nin hktor-faktor bagi aspek oricrltasi pclanggan 82

Jadual 12: Skor rnin laktor-faktor bagi aspck koinunikasi 84

Jadual 13: Skor ~nin aspek-aspek kualiti uta~na 87

SENARAI RAJAH

Rdjal.1 1 : Model TQM ROD

Rajah 2: Peranan staf dan peranan sekolah

Rajah 3: Kerangka teori kajian

l~iuka surat

28

3 6

50

TQM Total Quality Management (Pengurusan Kualiti Mcnyeluruh)

DoD Department of Defence

U13SR Ujian Penilaian Sekolah Rendah

KLSR Kurikulum Lama Sekolah Rendah

KBSR Kurikulurn Baru Sekolah Rendah

1KO Iklim Kualiti Organisasi

LiIMPIRAN 1 - Soal Sclidik

LAh.IPIRAN 2 - Pcngiraan Statistik SPSS

LAkII3IIRAN 3 - Soalan Tcmubual

LAh11'lICAN 4 - Ikngiraan Statistik Sl>SS Bagi Tcmubual

LAM131i

I'cndidikan ialah proses yang membolchkan scseorang individu nlc~npcrolelii &an

menggunakan illnu pengctahuan, nilai-nilai niurni dan kc~i~alliran-hcmahirall

tcrtcntu. Proscs ini berlaku sccara bcrterusan dalam diri individu itu scjak

dilahirkan hinggdlah ke liang lahat. Mc~ncnuhi i~npian ini pcndidikan berkuaiiti

pcrlu diwujudkan dalam sistem pendidikan ncgara. Sckolah, ~ncrupakaii scbuah

institusi pcndidikan yang mcniberi khid~mat pcndidikan yang mcliputi pclbagai

ilniu pcngctahuan dan kcrnahiran, pctnbcntukan sahsiah dan pcnghayatan nilai-

nilai yang diingini oleh pelajar, ibu bapa dan 'stakeholders'. Untuk memenuhi

kualiti ini, niaka siste~n pendidikan harus sciring dcngan pcrubahan sezamannya.

RcSo~aasi dalani pcndidikan, ~nerupakan satu usaha yang bcrterusan kc arah

mc~~capai matlaunat dan mcnjurus kepada pcnambahbaikan dalani amalan

pcndidikan berkualiti. Refomasi yang dinyatakan scperti di atas bcrtuj uan untuk

snc~nbina wargancgara yang bersatupadu, bcrdisiplin dan tcrlatili (Wan Molid

%ahid, 1993. Arahtuju pcndidikan ncgara tclah berubah apabila YAB Pcrdana

Mcnteri Malaysia inelnbcntangkan satu licrtas hcrja yang bcrjudul 'Malaysia:

La~ighah kc Iladapan' di Kuala Lun~pur pada 28 Fcbruari 1991 mengcnai

WAWASAN 2020. Di dalam wawasan 2020 tclah nlcnckankan nrah haluan negara

kcpada pctnbentukan masyarakat Malaysia yang yakin, nielnpunyai tlilai moral dan

etika yang kukuh, hidup dalam masyarakat yang dcmokrasi, Ilbcral, bertolak ansur,

pcnyayang, dan adil. Oleh itu, cita-cita yang tcrkandung dalanl wawasan 2020 akan

lnenjadi cabaran pula di dalam wawasan pcndidikan 11cgara. Justeru, secara

Iangsung mcrnberikan implikasi yang bcsar kcpada sektor pcndidikan.negara. Misi

Kcmentcrian Pendidikan (1993) ialah untuk rnewujudkan sistem pendidikan yang

tcrbaik demi mcrighasilkan insan yang mempunyai daya ketahanan tinggi bagi

inemenul~i aspirasi dan kehcndak individu, tnasyarakat dan ncgara. Menurut Wan

Mohd Zahid (1993), aspek-aspek yang ditckankan dalain urawasan pendidikan itu

ialah perpaduan antara kakitangan, kcpimpinan dan pcngurusan, ki~idnmt

pcnyayang yang mengutamakan nilai-nilai kemanusian, pcngupayaan iaitu

pcnurunan kuasa kepada orang bawahan, sisteln pengesanan untuk :nengclakkan

pznlba~iran, budaya ilmu untuk mcnambah pcngetahuan, sekolah pcnyayang untuk

menwujudkan ke~nesraan di dalain organisasi dun akhir sekali ialah budaya

cemcrlang

Lanjutan daripada wawasan tersebut, maka sistcrn pcndidikan negara mcnjurus ke

arah pcndidikan yailg berkualiti. Menurut Abdul Wahab (1995) pendidikan

berkualiti didefinisikan scbagai sebarang pendidikan yang dapat ~ncmuaskan

kcperluan dan harapan pengguna dan ilzelalui proscs penan~ballbaikan secara

bcrtcrusan. Oleh itu, pcndckatan kualiti (TQM) yang digunakan dalam pcndidikan

adalah bertujuan untuk melihat kccfisycnan scscbuah sckolah bagi mencapai

prcstasi yang dipcrlukan. Jika amalan pcndidikan bcrkualiti kurang atau tidak

diamalkan di sekolah, maka kcmungkinan matlaiiiat ~vnwasan pcndidikan atau

wawasan 2020 tidak tercapai.

Sisteni pcndidikan yang berkualiti akan Cuba mcinberi kepuasan kcpada pclanggan-

pclanggan secara berterusaii (Abdul Wahab, 1995). Maka kualiti inenjadi agenda

yang tcrpcnting bagi sesebuah organisasi pendidikan dan aktiviti pciiainbalibaikan

kunliti pula nicrupakan satu tugas yang mencabar yang perlu dihadapi olcli seinua

pihak (Sallis,1993).

Matlamat pengurusan kualiti sescbuah orgaiiisasi ialah untuk mctnastikan produk

yatig dike1 uarkan sentiasa meinenuhi kehc~idak pelanggan. Apabila matlainat ini

tidak dapat dicapai, maka organisasi bcrkenaan dikatahan menghadapi niasalah

kualiti. Masalah scperti ini perlu diselcsaikan segera agar organisasi dapat

incncapai iiiatlainatnya dcngan ceinerlang. Justcru, organisasi yang mcngejar

kualiti pcrlu nicwujudkan keupayaan dalam penyelesaian masalali.

Mcnurut Wan Mohd Zahid ( I 993), menjamin kualiti pcrkhidmatan dan organisasi

dalam profesion pendidikan pada abad kc-2 1 nicrupakan satu cabaran.

Sf~tkekoldcrs dan juga pelanggan pcndidikan pasti &an mcrnbuat tuntutan untuk

iiicmpcrlinglratkan prcstasi pendidikan . Sejauh inana organisasi dapat iiicinberikan

pcrkhidmatan yang bcrkualiti untuk memenuhi kcliendak srukclzoldcrs dan

3

pclanggan bergantung kepada sejauh mana pcncapaian kualiti organisasi tersebut .

Arus pembangunan hari ini ~nendcsak kepada pcningkatan kualiti dalaln sc~nua

bidang pcrkhidrnatan sosial. Fenomena irli sudah pasti akan meningliatkan lagi

tuntiitan sosial kc arah satu tahap kualiti perkhidmatan yang ccmerlang dalam

bidang pcndidikan . Oleh itu, semua ainalan yang bcrkaitan dcngan pcngurusan

kualiti secara ~nenyeluruh (TQM) lncrupakan satu cabaran bidang pendidikan inasa

liini.

1.1 Latarbelakang Sekolah Kajian

S~l . .~ la l~ yang dikaji adalah Sekolah Kcbangsaan Kompleks Mcngabang Tclipot,

Kuala Tcrengganu. Letaknya sckolah ini adalah dalam Dacrah Kuala Tcrcngganu.

Jaraknya dari bandar Kuala Terengganu adalah 21 km. Sekolah tersebut

dikatcgorikan sckolah gred A, luar bandar yang mcmpunyai pelajar 930 orang.

Kcbanyakkan pclajar adalah anak-anak nclayan dan pctani. Jumlah gurunya adalah

45 orang dimana bilangan bwru lelaki adalah 12 orang dan guru perempuan adalah

33 orang.tcnnasuk Guru Besar, Penolong Kanan 1, dan Penolong Kanan Ko-

Kurikulum. Bil staf sokongan pula adalah 7 orang.

Scliolah tcrscbut di ba~vah pc~~tadbirari Pcgawai I'cudidikar~ Dacrali Kuala

Tcrcngganu dm Jabatan Pc~ldidilian 'Tcrcngganu. Kcrjasa~na dcngan PlBG amat

baik. Sckoiah ini 100 pcratus bantuan kcrrijaan.

l

1.2 Pcrrlyatailn Masalah

hlai Noli (1996), dalam kajiai~nya ~~lcndapati baltawa tcrdayat hubungan arllara

ikli~n kualiti organisasi dcngan prestilsi ahade~nik. Sehubuiigan dcngan pcrnyataan

di atas, Sckolal~ Kcba~lgsaail Komplchs, Mcngabang Tclipot, liuala Tcrcngganu,

tc ipat kaj ian di buat, telah nlenunjukkari pcliingkatan prestasi akademi k yang

mcmbanggakan. Prestasi Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) scjak tiga tahun

hcbelaknngan iaitu pada tahun 1994, 1995 dnrl 1996, telah nlcningliat kcpada 58.96

pcratus, 59.06 pcratus dan 70.60 pcratus. Bcrdasarka~i pcningkatan prcstasi ini,

dapallah dikaitkan dapatan kajian Mat Noh (1996), yang n~e~iunjukkan bahawa

pcngamalan lkliin Kualiti Organisasi telah menyuinbang kepada pcningkatan

prcsiasi akadernik. Oleh itu, kajian ini dijalankan, bcrtujuan urituk mcngenalpastj,

adakah penigkatan prestasi ini discbabkil~~ ole11 pellga~nalan Ikliln Kualiti

Organisasi. Sckiranya, prestasi akade~nik rneningkat dcngan baik, adakah

peningkatan itu mcnandakan bahawa sckolah tcrsebut telah incnganialkaii Ikliin

Kualiti Organisasi yang tinggi. Berdasarkan pernyataan ini, kajian ini dijalankan

bertujuan untuk ~llengenalpasti sanla ada sckolah yang inei~unjukkan prcstasi yang

nic~nbanggakan ini, disebabkan oleh pcnga~nalatl lklim Kualiti Organisasi yang

tinggi.

Tuj uan kaj iarl ini ialah untuk mcngcnalpasti tahap anlaIan iklim kual i ti organisasi

mcnurut pcrscpsi kakitangan Sckolah Kcbangsaaa Kon~pich-s Mcngl~bang Tclipot,

Iiuala Tcrcngganu. 1a jug3 bcrtujuatl untuk nlcngcnalpasti lahap pcncapaian sctiap

aspck ihlim kualiti organisasi scpcrti tulnpuan stratcgi, kcpimpina~~ dan

pcngurusan, tcnaga kerja, oriclltasi pclanggan dan juga komunikasi. Sclcrusnya

kajian juga akan ~nengcnalpasti aspck tci-tinggi darl aspck icrcndah amalnn ltualiti

yang diamalkan olch sckolah tcrscbut.

Sccara kliususnya kajian ini cuba mcnjawdb sodan-soalan bcrikut:

1. Adakah aspek tumpuan stratcgi dalaln iklinl kualiti organisasi ~llcllcapai

tahap kualiti piawai yang ditcntukan 7

2. Adaka11 aspck kepirnpinan dail pcngurusan dalnll~ ililin~ hualili

organisasi inencapai tallap kualiti piawai yang ditcnlultan ?

3. Adakah aspck tcnaga kcrja dalanl ikiinl kualiti organisasi 111c11capai

tallap kualiti piawai yang ditcntukan ?

4. Adaka11 aspck oricntasi pclanggan dalali~ ikli~n liualiti organisasi

lncncapai tahap kualiii piawai ptig dltcntuhari ?

5. Adaka11 aspck koliiunikasi dalarli iklirn kualiri organisasi nicncapai

tnliap kualiti piawai yang ditcntuhan :)

6. Disntara lima aspck iklirn kualiti organisasi, tul-tipuan stratcgi,

kcpimpinan dati pcngurusan, tcnaga kcrja, oricntasi pclailggan dan

kornunikasi, aspek marlaka11 y ang ~ncrnpiirlyai allmian tcrtinggi d i n

yang tcrcndah ?

Kajian ini berguna kepada piflak sckolali untuk mcngctahui tahap

pelaksanaall a~nalan lkli~n Kuali ti Organisasi yang sepatutnya dilaksanakan

ole11 sckolah. Kekangan yang dihadapi olch p i h k sekolal~, mcmbataskan

kcnnampuan untuk lnengkaji sccara tclili tahap anlalan tcrsebut. Mencrusi

dapatan kajian ir~i nanti, pihak sekolah dapat mcringka pcndckalan kcndiri

untuk ~nclnpcrgunakan kcseluruhan sumbcr-suinbcr yang ada untuk

mcninggikan amalan Iklim Kualiti Organisasi, yang mcrupakan clcnicn

penting dala~n Pcngttrusan Kualiti Mcnycluruh ('I'QM).

Di pcringkat Kcmcnteriali Pcndidikan pula, indcks ini dijadikan ru-jukan utama

untuli incnilai scjauh ~~itanakah konscp Ihiim K~al i t i Orgritlisnsi, difnhami, dihayati

dail diprahiikkan olcli warp pcndidik. Bcrdasa~han dapata11 kajian ini juga, pihak

Kcmcntcrian Pcndidikan dapat mengatur stratcgi dan pcrldckatan tcrbaik untuk

mcningkatkan tahap amalan Ikliin Kualiti Organi:,asi sccara glob~l.

Kcjayan sckolah dan institusi pcndidikan di bawali Kcmcntcrian Pcndidihan

dalam pclaksanaan iklim Kualiti Orgnnisasi d:ipat dijadikan scbagi tnodcl

pcngurusan pcndidikan yang ccmcrlang dan baiial diikuti olch organisasi

pcndidikan yang lain. Kesan jangka panjangnya pula, indikalor ini ~ncnjadi

pcngukur kcpada pcncapaian kualiti pcndidikan scbcnar yang dicapai olch negara.

Pcncapaian ini akhirnya ~nendapat pcngiktirafan di pcringkat antara bangsa.

1.6 Dcfinisi Konscp

Dillam membina scbuah masyarakat yang scntiasa mclncntingkan kualiti, sctiap

lapisan pckerja diininta mcngainalkan nilai-nilai positif dan bckerja sccara

bcrpasukan. Menurut Ahlnad Sarji (1990), kualiti hendaklah dikaiI1x.m dcngan

keluaran atau perkhidmatan yang dapat me~nuaskan hati orang ramai yang

n~cnjadi pclanggan kepada agcnsi-agcnsi kcrajaan.

Sccara ringkas Oal\land (1989) ~nccldcfinasikan hualiti scbagai ~ncmcnuhi

I\cpcrluan. Kualiti scring dikaitkaa dcilgan hcccn~crlangan. Kualiti scsuai untuk

tujuan pcnggnanaan. l~ l i bcrnlakna hcsclurul~an sirat dan cirl scsuatu pcngcluaran

atau pcrhhidrncltan yang mcmpcngaruhi heupayaan tmluk i~ilcmuashun hChcudak

pclanggan &pat dilnanfjatkan (Juran, 1989)

Sculc~itara menurut Aguayo (1990), makna kualiti bcrgnntung kcpp,?a pcngc\ina

scndiri. Salall satu definisi yang dibcriliatl i~ la l l scbarang liroctiik yang bcrnlutu

tinggi dari scgi pandangan pclanggan itu seildiri ynrtz mcn~uashan dirinya.

Abdul Wi~llab (1 995) rncridclinasikan pcndidrlian bcrl\ual~ti scbagai satu

pcrhhidi~latan pcndidikan yang mcmuaslian licpcrluan dail l~arapan pcngguna.

Organisasi yang dimaksudkan adaiat~ sckolah-sckolah dimana pengkaj i lrleinbua t

ka~ian,rya. Carlivright (1965) ~~~cndcfins~ikrrn otganisasi irtlall menyusun, nacl;gatur

bah~igiatl-brillaginn yang add hit-mengait tiap satu ~ncmpunyai f u n p i kt~as

Ici-hada;) brz!lagian yang Icbih bcsur. Sc111inl;tt.r; Wan llzrni (1994) pula ~ncrlyatahan

organisasi mcn~beri n;alina sl iililur dan susiintlil. Olch ilcr ia ditizlo1;:i in dcngan

sapi dan tcrsusun dcngan baik, tcratur dan scmpitrrra agar scscorarlg itu dapt

Nerlurut Oakland (19891, TQN ialall satu pcildckakail untuk mcii-ipcrbaiki

kcbcrkcsanm dan kcflcksibelan perniagaan sccara kcscluruhan. Pada dasamya, ia

incrup;.lkan satu cara menyusun dan melibatk;ni~ kesel~lrul~an orga~lisasi: sctiap

jabatan, setiiq~ aktivi-ti, setiap orang dis~tiap pcringkat. Unntuk n~cr~jajadikttn sesct.>ual~

orgat~isasi benar-bcnar bcrkesan, sctiap bahagian ftarus bc!:crja bcrsama-sama,

dcngm mcnyedari bahawa sctiap orang darl sctiap aktiviti mempcngard~i, &an

dipengad; pula oleh orang lain.

Mcnurut Omachol~u dan Ross (1994), 1QM adalah kcscpaduan scrnua fungsi dan

proses-proscs didala~n organisasi sekiranya rnahukan pcncapaian pcnambaikan

kualiti yang bcrtcrusxn.

klcnurut Afmad Sarji (1992), TQM ialah proscs peng.irusan kualiti yang

bcroricrttasikan pclanggan, bcrjalan secara bcrtcrusm dan mclibatkm semua aspek

dril aril orgar~isasi.

Pclanggan bcmakna orang yang niencrin~a pcrkl~idm;klan dari scscbuah organisasi.

Mcnurut: Oakland (I995), dalaln pcngurusan kualiti mcnyclurih kcpcrluan

pclaaggail hcndalclah di pcnuhi. Sctcrusnya. Oalilaiid (1995) mcnyclirtkan imtuk

mcncapai kualiti diselurull organisasi, sctizlp orang dalaln rantaiur~ kualiti harirus

lncnyoal sctiap antara mereka scperti bcrikut:

Siapa pclanggan tcrdeliat saya ?

* Apakall kcperluan scbcllar lncrcka ?

Bagaimanakah saya dapat mcnsclahui kcperluan-kcpcrluan itu '1

Bagaimana saya dapat mengukw keupayaan saya untuk xnerncnuhi

kcpcrluan itu ?

Adalrib saya xnelnpunyai kcmmpuan ymg perlu untuk memcnuhi

kepcrluan itu ? (Jika tidak, maka apakah yang harus bcrubah untuk

mcmperbaiki keupayaan ?)

* Adakah saya sccara bertcrusan menepati kcpcrluan ? ( Jika tidak, maka

paktth yang mcngkalang ini daripada bcrlaku, scdangkan kcupayaan

w ~ i j ud ?) &an

e Bagaimana saya mengmsi pcrubahan-pcrubtilzall dalarn kcpcrlu~m itu?

mohd yusof bin mohd