of 24 /24
IKLIM KUALITI ORGANISASI : SATU KAJIAN AMALAN KUALITI DI SEKOLAH KEBANGSAAN BOTA KANAN DAERAH PERAK TENGAH, PERAK. Oleh Mohd Lot bin Mustafa Tesis ini dlkemukakan bag1 memendu sebahagian daripada keperluan ijazah S q a n a Sains Pembangunan Sumber Manusia Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK Julai 1997

IKLIM KUALITI ORGANISASI : SATU KAJIAN AMALAN KUALITI DI

 • Author
  lamnga

 • View
  234

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of IKLIM KUALITI ORGANISASI : SATU KAJIAN AMALAN KUALITI DI

 • IKLIM KUALITI ORGANISASI : SATU KAJIAN AMALAN KUALITI DI SEKOLAH KEBANGSAAN

  BOTA KANAN DAERAH PERAK TENGAH, PERAK.

  Oleh

  Mohd Lot bin Mustafa

  Tesis ini dlkemukakan bag1 memendu sebahagian daripada keperluan ijazah S q a n a Sains Pembangunan Sumber Manusia

  Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

  Julai 1997

 • PERAKUAN

  Tiada bahagian daripada tesis ini telah dikemukakan untuk rnenyokong sesuatu

  permohonan lain untuk mendapatkan kelayakan ljazah di universiti ini atau

  institusi pengajian tinggr yang lain.

 • PENGHARGAAN

  Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lag Maha Penyayang. Segala puji-pujian

  kepada Allah s.w.t, selawat dan salam kepada Rasulullah s.a.w dan para sahabat, amin.

  Dengan taufik dan hdayat Allah s.w.t, maka membolehkan saya menyiapkan tesis ini.

  Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Razali Arof selaku penyelia kajian dan

  merangkap Dekan Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia kerana

  rnembimbing dan rnemberi tunjukajar yang membina cara-cara untuk menulis sebuah

  tesis. Terima kasih juga diucapkan kepada Dr. Abitng Ahamad Ridzuan Abang Awet,

  Dr.Gabriel Tonga Noweg dan Dr. Spenser Empading Sanggin kerana kesudian mereka

  membantu saya menyiapkan laporan kajian ini.

  Kepada isteri tercinta Wabsah Mohd Ghazali serta anak-anak Mior Fikn, Mior Ahmad

  Kamil, Maizatul Asyihn, Mahrah Atiqah, Mariatul Fatin $an Mior h a d Zahirul serta

  kedua ibu bapa diabadikan kenangan. Dengan berkat doa dan pengorbanan serta

  perangsang mereka menambahkan sernangat saya untuk menyiapkan tesis ini. Tidak

  Iupa juga rakaman jutaan terima kasih kepada semua rakan Kohort 1 L4B -UNIMAS,

  Guru Besar dan kakitangan sekolah yang terlibat dalam kajian ini, sarna ada terlibat

  secara langsung maupun tidak secara langsung kerana sudi berkerjasama dengan saya.

  Semoga Allah s.w.t akan membalas segala jasa-jasa yang telah diberikan kepada saya.

  Fakulti Sains Kognitif dan Sumber Manusia, Universiti Malaysia Sarawak.

  Mohd Lot bin Mustafa No. Metrik: 97-02-0096

 • KANDUNGAN

  Penga kuan

  Penghargaan

  Kandungan

  Senarai Jadual

  Senarai Rajah

  Abstrak

  Abstract

  1. BAB I PENGENALAN

  1.0 Pendahuluan

  1. I Latar Belakang Lokasi Kajian

  1.2 Pernyataan Masalah

  1.3 TujuanKajian

  1.4 Persoalan Kaj ian

  1.5 Kepentingan Kajian

  1.6 Definisi Konsep

  1.6.1 Kualiti

  1.6.2 Pendidikan berkualiti

  1.6.3 Organisasi

  1.6.4 Pengurusan kualiti menyeluruh

  1.6.5 Pelanggan

  1.7 Batasan Kaj ian

 • 2. BAB II SOROTAN LITERATUR

  2.0 Pendahuluan

  2.1 Konsep Pengumsan Kualiti Menyelunrh

  2.2 Perlaksanaan TQM Dalam Organisasi

  2.2.1 Amalan TQM dalam jabatan keraj aan

  2.2.2 Arnalan TQM di sekolah

  2.2.2.1 Penambahbaikan yang berterusan

  2.2.2.2 Perubahan budaya

  2.2.2.3 Organisasi bertimbal-balik

  2.2.2.4 Pemasaran dalaman

  2.2.2.5 Profesionalisme dan tumpuan pelanggan

  2.3 Keberkesanan Organisasi

  2.4 ModeI-Model Kualiti

  2.4.1 Model Crosby

  2.4.2 Model Deming

  2.4.3 M ~ d e l Juran

  2.4.4 Model Hunt

  2.4.4.1 Kelebihan model Hunt

  2.4.4.2 Kesesuaian model Hunt kepada kajian

  2.5 Kerangka Kajian Model Hunt

  2.5.1 Tumpuan strategi

  2.5.2 Kepimpinan dan penbarusan 4 I

  2.5.2.1 Konsep kepimpinan dalam organisasi 4 1

  2.5.2.2 Stail kepimpinan dan hubungannya

  dengan peke j a 43

  a) Kepimpinan autokratik 43

  b) Kepimpinan demokratjk 43

  c) Kepimpinan instrumental 44

 • d) Kepimpinan ke arah kejayaan

  Stail kepimpinan baru

  i ) Kepimpinan mengarah

  ii) Kepimpinan menyokong

  iii) Kepimpinan beserta

  iv) Kepimpinan berasaskan kejayaan

  2.5.2.3 Pendekatan dalam kepimpinan

  a) Model-model pendekatan situasi

  i) Model Contigency

  ii) Model Path-Goal

  2.5.3 Tenaga kerja

  2.5.4 Orentasi pelanggan

  2.5.5 Komunikasi

  3. BAB m METODOLOGI KAJIAN 3.0 Pendahuluan

  3.1 JenisKajian

  3.2 Perlaksanaan Kajian

  3.3 Tempoh Kajian

  3.4 Tempat Kajian

  3.5 Subjek Kajian

  3.6 Instrumen Kajian

  3.6.1 Kajian rintis

  3 5 .2 Iklim kualiti organisasi

  3.6.2.1 Tumpuan strategik

  3 -6.2.2 Kepimpinan dan pengurusan

  3.6.2.3 Tenaga ke rja

  3.6.2.4 Orentasi pelanggan

 • 3.6.2.5 Komunikasi

  3.7 Pengumpulan Data

  3.8 Kaedah Menganalisa Data

  4. BAB N ANALISIS DAPATAN DAN PERBINCANGAN

  4.0 Pendahuluan

  4.1 Statistik Data Desknptif

  4.1.1 Rlim kualiti

  4.1.1.1 Turnpuan strategik

  a) Kesedaran terhadap cabaran strategk

  b) Wawasan masa hadapan

  c) Inovasi dan kreativiti

  d) Dasar kualiti organisasi

  e) Sistem nilai dan etika

  4.1.1.2 Kepirnpinan dan pengurusan

  a) Pembabitan pengurusan pihak atasan

  b) Kejelasan komitrnen terhadap matlamat

  c) Peranan dalam proses penambahbaikan

  kualiti

  d) Perihatin terhadap peningkatan

  penarnbahbaikan kualiti

  e) Sistem pengstruk-turan untuk

  penambahbaikan kuaii ti

  4.1.1.3 Tenaga kerja

  a) Kesedaran terhadap isu-isu kualiti

  b) Sikap terhadap organisasi

  c) Ke jasama dalam organisasi

  d) Pembabitan cialam ke rja

 • e) Persepsi terhadap persekitaran ke rja 1 04

  f) Interaksi sosial 105

  g) Ciri-ciri tugasan 106

  h) Ganjaran dan penghargaan 107

  4.1 .1.4 Orentasi pelanggan 109

  a) Mengetahui siapa pelanggan 110

  b) Sikap kasih sayang terhadap pelanggan 1 1 1

  4.1.1.5 Komunikasi 112

  a) Saluran komunikasi berkesan antara

  panitia 112

  b) Kaedah mendapatkan maklumat 113

  c) Peluang bertukar maklumat antara

  pekerja dan penyelia 113

  d) Maklumat yang tepat untuk

  melaksanakan tugas 7 14

  5. BAB V RUMUSAN DAN CADANGAN

  5.0 Rumusan Kaj ian

  5.1 lmplikasi Kaj ian

  5.2 Cadangan Kajian Akan datang

  BIBLlOGRAFJ

  LAMPIRAN

  A. Soalselidik

  B. Borang temubual

  C. Koding temubual

  D. Data pengiraan statistik disknptif (soalselidik)

  E. Data statistik temubual

 • F. Surat kebenaran daripada EPRD Kern. Pendidikan

  G. Swat kebenaran daripada Jabatan Pendidikan Perak

  H. Surat kebenaran danpada PPD Perak Tengah

 • SENARAI JADUAL

  Jadual 1

  Jadual2

  Jadual3

  Jadual4

  jadual5

  Jadual6

  Jadua17

  Jadual 8

  Jadual9

  Jadual 10

  Bilangan Guru di Sekolah Yang di Kaji

  Prosedur Ke rj a

  Jadual Waktu Pengwnpulan Data

  Skor W n Iklirn Kualiti Organisasi

  Skor Min Tumpuan Strateg

  Skor Min Kepimpinan dan Pengurusan

  Skor M n Tenaga Kerja

  Skor m n Orentasi Pelanggan

  Skor min Komunikasi

  Skor Min Bag Semua Aspek Dalam IKO

 • Rajah 3

  Rajah 2

  Rajah 3

  SENARAI RAJAH

  Peranan Staf dan Peranan Sekolah

  Ringkasan "Hypothesiszed relationshp" dalam Path-Goal Model of leadershp

  Model Kerangka Kajian.

 • ABSTRAK

  Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti tahap amalan iklim kualiti organisasi di sebuah sekolah rendah gred A luar bandar iaitu Sekolah Kebangsaan Bota Kanan. Sekolah yang dikaji terletak di dalam Daerah Perak Tengah, Perak. Prestasi akademik sekolah ini didapati menggalakan dan dengan itu perlu dilihat sejauhrnana mereka mengamalkan iklim yang baik. Kajian ini menggunakan soalselidik berdasarkan soalselidik Hunt (1992) yang mengandungi lima aspek iaitu tumpuan strategi, kepimpinan dan pengurusan, tenaga kerja, orentasi pelanggan dan komunikasi untuk mengenalpasti tahap amalan iklim kualiti organisasi. Kelima-lima aspek tersebut mengandungi 68 item soalselidik yang dibina bersesuaian dengan konteks kajian. Soalselidik diedarkan kepada responden yang terdiri daripada guru-guru di sekolah rendah tersebut. Sekolah Kebangsaan Bota Kanan mempunyai bilangan guru seramai 43 orang. Data kajian ini diproses dan dianalisa dengan menggunakan perisian komputer SPSS-PCt. Skor min dibwnakan bagi menentukan tahap amalan kualiti organisasi. Hasil dapatan kaj ian ini secara keseluruhan menunjukkan bahawa semua aspek iklim kualiti organisasi iaitu tumpuan strategi, kepimpinan dan pengurusan, tenaga kerja, orentasi pelanggan dan komunikasi telah berjaya diamalkan oleh Sekolah Kebangsaan Bota Kanan melebihi tahap kualiti piawai. Didapati juga aspek orentasi pelanggan di dalam iklim kualiti organisasi merupakan aspek yang paling tingg diamalkan oleh sekolah ini. Manakala aspek tenaga keqa merupakan aspek yang terendah sekali diamalkan. Darjpada hasil dapatan kajian ini semoga menjadi panduan dan dorongan kepada semua sekolah rendah yang berada di luar bandar untuk mengamalkan iklim kualiti organisasi dengan lebih baik lagi. Oleh itu disarankan supaya semua sekolah rendah sama ada di luar bandar ataupun di bandar perlu lebih perihatin untuk mengamalkan konsep ini di dalam organisasi mereka.

 • ABSTRACT

  Tlze purpose of this sf udy was to ident~fji tlze standard of orgai~i~satiorzal quality clinzate of Sekolalz Kebangsaan Botu Karzaiz, a grade A rural prinzaiy sclzool in tlze district of Perak Tengah. This school has produced high acudemic results und therefore it is useful lo identrfi the extent the standard organisational quality IS being practised. The study worked on the model devised by Hunt (1992). lr consisted o f jive major aspects namely strategic factors, leadership and management, work force, customer orientation and communication to measure the quality of organisational clinzate. Tlze 68 itens in tlze questiortnnuire used were appropriate for tlze purpose of tlzis study. Tlzis school consisted of 43 feuclzers. Tlze datu was a~za(,vsed using tlze SPSS PC- tlzrougk mean score. Tlze J~ndings of ' tlte study revealed that the school didpractice all five aspects of quality orgarzisationul climate. Customer orientation however was tlze most highly praciiced while work ,force was the least practiced aspect Il is hoped that the finding of lhis stu$?i wzll provide in~pacts to otlzer rurul prii7zary .sclzools to practice high orgun~satioizal quality climate.

 • BAB 1

  PENGENALAN

  1.0 Pendahuluan

  Dalam sistem pendidikan di Malaysia, sekolah menyediakan pendidikan yang

  memberi bd rna t pendidikan, meliputi pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran,

  pembentukan sahsiah dan penghayatan nilai-nilai yang memenuhi kehendak

  masyarakat. Orientasi ini menyebabkan sistem pendidikan sentiasa mengalami

  refomasi yang mengarah kepada memenuhi impian tersebut. Di antara refomasi

  yang telah dilaksanakan ialah pada tahun 1957. Refomasi yang berlaku ialah

  pendemokrasian pendidikan iaitu membuka peluang pendidikan kepada semua

  lapisan rakyat. Pada tahun 1965, sistem pendidikan komprehensif iaitu kaedah naik

  darjah secara automatik dilaksanakan pula kepada semua pelajar. Manakala pada

  tahun 1983, satu refomasi kurikulurn pendidikan rendah telah dilaksanakan, ekoran

  daripada syor Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar

  Pelajaran 1979. Penukaran Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) kepada

  Kurikulum Barn Sekolah Rendah (IU3SR) dilaksanakan. Kuri kulum baru ini

  memberi penekanan terhadap penguasaan kemahran 3M iaitu membaca, menulis

  dan mengira serta perkembangan individu secara secara menyeluruh iaitu dari segi

  intelek, rohani, emosi dan jasmani.

 • Falsafah Pendidikan Negara (FPN) pula telah diperkenalkan pada tahun 1988. FPN

  memberi halatuju dan panduan kepada segala usaha yang djikhtiarkan untuk

  meningkatkan lag mutu pendidikan. Semua refomasi yang dinyatakan seperti di

  atas adalah bertujuan untuk membina warganegara yang bersatupadu, berdisiplin

  dan terlatih (Wan Zahid, 1993). Arahtuju itu direalisasilian dengan penuh yakin

  apabila YAB Perdana Menteri Malaysia membentangkan Wawasan 2020. Intipati

  wawasan 2020 telah memetakan arah haluan negara kepada pembentukan

  masyarakat Malaysia yang mempunyai keyahnan tinggi, nilai moral dan etika yang

  kukuh, hidup dalam masvarakat yang demokrasi, liberal, bertolak ansur,

  penyayang, dan adil. Kesemua hasrat yang dinyatakan dalam wawasan 2020,

  dikenalpasti sebagai cabaran global dalam wawasan pendidikan negara Malaysia.

  Untuk memendu kehendak wawasan 2020 yang bersifat fbturistik, negara

  Malaysia meletakkan negara maju yang berteraskan perindustrian tinggi sebagai

  matlamatnya. Justery hasrat ini secara langsung memberikan implikasi yang besar

  kepada sektor pendidikan negara. Misi Kementerian Pendidikan 1993 terus

  berubah dan menjurus ke arah mewujudkan satu sistem pendidikan yang terbaik

  bag menghasilkan insan yang mempunyai ketahanan tinggi bag memenuhi

  aspirasi wawasan yang dicita-citakan.

  Ekoran daripada urawasan tersebut rnaka sjstem pendidikan negara menjurus

  kepada meny ediakan pendidi kan yang berkuali ti. Pendidikan berkuali ti tersebut

 • boleh didefinisikan sebagai sistem pendidikan yang dapat memuaskan keperluan

  dan harapan pengguna dan melalui proses penambahbaikan secara berterusan

  (Abdul Wahab, 1995). Oleh itu, pendekatan kualiti (TQM) yang digunakan dalarn

  pendidikan adalah satu pendekatan untuk mewujudkan sebuah sekolah efisyen atau

  efektif bagi mencapai piawaian yang ditetapkan. Jika amalan pendidikan berkualiti,

  kurang atau tidak diamalkan cb sekolah, maka kemunglanan matlarnat wawasan

  pendidikan dan wawasan 2020 mungkin tidak tercapai.

  Menurut Abdul Wahab (1995) sesuatu sistem pendidikan yang berkualiti akan cuba

  memberi kepuasan kepada ketiga-tiga kumpulan pelanggan iaitu pelajar dan ibu

  bapa mereka, majikan dan komuniti serta kerajaan dan negara. Sistem pendidikan

  berkualiti ini juga, berusaha meningkatkan kepuasan pelanggan secara berterusan.

  Oleh itu, kualiti menjadi agenda yang terpenting bagi sesebuah organisasi

  pendidikan dan aktivitj penambahbaikan kualiti pula merupakan satu tugas yang

  mencabar yang perlu dihadapi oleh semua pihak (Sallis, 1993).

  Menjamin kualiti perkhidmatan dalam profesion pendidikan pada abad ke-21

  merupakan satu cabaran (Wan Zahid ,1993). Stakeholders dan juga pelanggan

  pendidikan pasti akan membuat tuntutan untuk mempertingkatkan prestasi

  pendidikan. Sejauh mana organisasi dapat rnemberikan perkhidmatan yang

  berkualiti untuk memenuhi kehendak stakeholders dan pelanggan, bergantung

 • kepada pengukuran kualiti organisasi tersebut. Oleh itu, arus pembangunan hari ini,

  mendesak peningkatan kualiti dalam semua bidang perhdmatan sosial (Wan

  Zahid, 1993). Fenomena ini sudah pasti akan meningkatkan lagi tuntutan sosial ke

  arah satu tahap kualiti peradmatan yang cemerlang dalam bidang pendidikan.

  Oleh itu, semua amalan yang berkaitan dengan pengurusan kualiti secara

  menyeluruh (TQM), merupakan satu cabaran penting &lam bidang pendicfikan

  masa kini dan masa hadapan khususnya di sekolah.

  1 . Latar Belakang Lokasi Kajian

  Sekolah Kebangsaan Bota Kanan merupakan sebuah sekolah yang terletak di

  kawasan luar bandar di Daerah Perak Tengah, Perak, di dalam sebuah pekan kecil

  iaitu Pekan Bota Kanan. Sekolah ini diketuai oleh seorang Guru Besar. Disarnping

  itu pentadbirannya juga dibantu oleh seorang Gum Kanan 1, Guru Kanan HEM dan

  Guru Kanan Kokurikulum. Bilangan guru Q sekolah ini seramai 43 orang iaitu 14

  Ielaki dan 29 perempuan. Manakala bilangan staf sokongan seramai 8 orang.

  Jumlah muridnya 756 orang dan terdiri daripada anak-anak kakitangan kerajaan

  dan orang kampung. Sekolah ini di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah

  Perak Tengah dan Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Pencapaian di bidang

  akademik (UPSR), kokurikulum dan iklim sekolah adalah baik berbanding dengan

  sekolah-sekolah gred A luar bandar yang lain di daerah tersebut mengikut laporan

  Pejabat Pendidikan Daerah Perak Tengah (1997). Terdapat pelbagai program yang

 • dilaksanakan oleh sekolah ini yang mengarah kepada kecemerlangan ialah seperti

  mengadakan kelas tambahan akademik, projek kelas elit, program jiran cemerlang,

  projek kecerian sekolah, klinik sukan, kursus motivasi, kem ibadat dan sebagainya.

  Guru Besar sekolah ini seorang yang berpengalaman luas. Beliau pernah menjawat

  jawatan sebagai pengetua beberapa buah sekolah menengah sebelum dilantik

  menjadi Guru Besar di sekolah ini. Oleh itu gaya kepimpinannya amat cemerlang.

  Menurut Ubben dan Hughes (1987) pentadbir sekolah yang cemerlang

  menunjukkan gaya kepimpinan yang mantap, tegas, berwibawa dan berkemampuan

  mengawal suasana yang teratur serta penekanan kepada pencapaian prestasi yang

  cemerlang. Disamping itu misi sekolah ini ialah "SKBK Cemerlang", misi ini

  bertepatan dengan misi Jabatan Pendidikan Negeri Perak iaitu "Perak Nombor 1".

  Misi sekolah ini jelas dan difahami oleh semua stahya. Kebanyakkan gurunya

  sudah berpengalaman lebih daripada 5 tahun. Mereka menpunyai sikap yang

  terbuka , mudah menerima sebarang perubahan.

  Sekolah Kebangsaan Bota Kanan juga telah dianugerahi sebagai "Sekolah Harapan

  Negara" pada tahun 1997 bagi kategori sekolah luar bandar pada peringkat

  kebangsaan. Manakala pa& tahun sebelumnya iaitu 1995 dan 1996 sekolah ini

  telah be rjaya memenang pertandingan "Kecenaan Sekolah" penngkat kebangsaan.

  Manakala pada tahun 1996 juga sekolah ini telah memenangi pertandingan

  "Landskap'"ringkat negeri Perak. Suasana pembelajaran di sekolah ini adalah

 • begitu memberangsangkan dengan pelbagai kemudahan yang tersedia. Kemudahan

  tersebut ialah seperti bilik darJah yang cukup, padang permainan, pusat sumber,

  bilik bengkel, makmal, peralatan sukan, komputer, bilik cetak dan sebagainya. Di

  dalam kawasan sekolah ini juga terdapatnya sebuah Pusat Kegiatan Guru (PKG),

  maka pelbagai kelengkapan dan kemudahan yang ada dalam PKG dapat digunakan

  untuli mempertingkatkan prestasi sekolah, khususnya dl bidang akademik.

  Persatuan Ibubapa dan Guru juga begitu berperanan di sekolah ini. Kewujudan

  persatuan ini dapat membantu pihak sekolah bag melaksanakan pelbagai program

  kecemerlangan. Pada kesimpulannya sekolah ini berjaya berfungsi sebagai sekolah

  yang berkesan dan dapat memenuhi kehendak 'Budaya Sekolah Cemerlang' (Wan

  Zahid, 1993).

  1.2 Pernyataan Masalah

  Aspirasi Wawasan Pendidikan dan Wawasan 2020 menuntut kepada keberkesanan

  organisasi khususnya dalam pengurusan sesebuah sekolah. Golongan pendidik

  perlu memainkan peranan yang penting dalam menentukan arah pendidikan yang

  berkualiti untuk mencapai aspirasi tersebut (Wan Zahid, 1993). Menurut Abdul

  Wahab ( 1995) pula, sekolah yang berorentasikan pelanggan iaitu memenuhi

  kehendak pelajar dan ibu bapa, majikan dan komuniti serta negara diik-tiraf sebagai

  sekolah yang efisyen dan berkesan. Memenuh kehendak kumpulan sasar yang

  dinyatakan, boleh menguntungkan pihak sekolah. Sekolah menghasilkan pelajar-

 • pelajar yang cemerlang dalam kesemua aspek, timbal balasnya pula, sumbangan

  material dan sokongan terus menerus diperolehi daripada masyarakat di luar

  sekolah. Untuk tujuan itu, iklim kualiti organisasi (KO) dijadikan tumpuan bagi

  meraih sokongan dan mencapai piawaian yang ditetapkan bag melayakkan

  pencapaian anugerah sekolah efisyen dan berkesan. Ini bermakna faktor-fahqor

  seperti guru yang rajin dan berdedikasi, keberkesanan dan kesesuaian program

  pendidikan, Guru Besar yang menitik beratkan pencapaian akademik, kemudahan

  dan peralatan sekolah yang mencukupi, budaya dan iklim kualiti sekolah yang

  kondusif serta merangsangkan proses pembelajaran, kesemuanya mempunyai kesan

  terhadap prestasi pelajar. Oleh itu pencapaian ciri ini membolehkan sesebuah

  sekolah itu dilabelkan sebagai sekolah efektif (Purkey et. al, 1983). Manakala

  sekolah e feh f pula merupakan sekolah yang baik. Sekolah yang baik ini pula

  adalah merupakan sekolah yang mengamalkan prinsipprinsip TQM (Hussein,

  1992).

  Sekolah Kebangsaan Bota Kanan telah menunjukkan pencapaian yang sangat baik

  jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain sekategori di daerah ini seperti yang

  telah dinyatakan di awal tadi, iaitu telah mencapai prestasi akademik yang baik dan

  lain-lain lagi. Oleh itu wujud persoalan untuk mengetahui sejauhmanakah iklim

  kualiti organisasi atau TQM diamalkan oleh sekolah tersebut. Ini kerana menurut

  Edmond (1979) dalam kajiannya tentang 5 faktor mendapati bahawa sekolah yang

 • efektif atau berjaya perlu mempunyai kepimpinan yang baik, matlamat yang jelas,

  iklim sekolah yang baik, piawai yang diiktiraf dan prestasi pelajar juga baik. Oleh

  itu matlamat kajian ini ialah untuk melihat sejauhrnana amalan kualiti

  dilaksanakan atau diprakhkan b a g menyumbang kepada kejayaan Sekolah

  Kebangsaan Bota Kanan.

  1.3 Tujuan Kajian

  Tujuan am kajian ini ialah untuk mengenalpasti tahap amalan iklim kualiti

  organisasi mengikut persepsi pekerja di Sekolah Kebangsaan Bota Kanan dengan

  mengenalpasti tahap pencapaian setiap aspek iklim kualiti organisasi iaitu tumpuan

  strategi, kepimpinan dan pengurusan, tenaga kerja, orentasi pelanggan dan

  komunikasi berdasarkan tahap kualiti piawai yang ditetapkan. Selain daripada itu

  untuk mengenalpasti aspek iklim kualiti organisasi tertingg dan terendah yang

  diamalkan oleh Sekolah Kebangsaan Bota Kanan.

  1.4 Persoalan Kajian

  Secara khususnya kajian ini cuba menjawab persoalan-persoalan berikut:

  1. Adakah aspek tumpuan strateg dalam iklim kualiti organisasi mencapai

  tahap kualiti piawai yang ditentukan.?

 • 2. Adakah aspek kepimpinan dan pengurusan dalam iklim kualiti organisasi

  mencapai tahap kualiti piawai yang ditentukan. ?

  3. Adakah aspek tenaga kerja dalam iklim kualiti organisasi mencapai tahap

  kualiti piawai yang ditentukan. ?

  4. Adakah aspek orentasi pelanggan dalam iklim kualiti organisasi mencapai

  tahap kualiti piawai yang ditentukan.?

  5 . Adakah aspek komunikasi dalam iklim kualiti organisasi mencapai tahap

  kualiti piawai yang ditetapkan.?

  6 . Antara lima aspek iklim kualiti organisasi yang dikaji iaitu tumpuan

  strategi, kepimpinan dan pengurusan, tenaga kerja, orientasi pelanggan dan

  komunikasi,.aspek manakah pencapaiannya tertinggi dan terendah bagi

  Sekolah Kebangsaan Bota Kanan.?

  1.5 Kepentingan Kajian :

  Kajian ini diharapkan dapat membantu pihak sekolah mengenalpasti aspek-aspek

  iklim kualiti organisasi yang hams diberi penekanan supaya perlaksanaan TQM

  dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Maklumat kajian yang diperoleh, dapat

  digunakan oleh pihak pengurusan sekolah untuk merancang dengan teliti dan

  sistematik meialui gabungan sumber-sumber yang ada bag mewujudkan

  pengurusan sekolah yang efisyen. Hasil kajian ini juga boleh dijadikan model

 • amalan iklim kualiti organisasi kepada sekolah-sekolah lain untuk

  mempraktikkannya.

  Di pihak pengumsan tertinggi iaitu Kementerjan Pendidikan Malaysia, hasil kajian

  ini memberi maklumat yang berguna sebagai satu senarai semak untuk melihat

  sejauhmanakah iMim kualiti organisasi sebagai elemen TQM yang penting, benar-

  benar &fahami, dihayati dan dilaksanakan secara total. Sebagai tindakan susulan,

  'post mortem' pembahan strategi dan pendekatan dapat dirancang serta dirangka

  semula supaya perlaksanaamya mencapai objektif yang diharapkan.

  1.6 Definasi Konsep

  1.6.1 Kualiti

  Dalam mernbina sebuah masyarakat yang sentiasa mementingkan kualiti, setiap

  lapisan peke rja diminta mengamalkan nilai-nilai positif dan beke rj a secara

  berpasukan. Menurut Ahmad Sarji (1990), kualiti hendakiah dikaitkan dengan

  keluaran atau perhdmatan yang dapat memuaskan hati orang ramai yang rnenjadi

  pelanggan kepada agensi-agensi kerajaan.

 • Secara ringkas Oakland (1995) mendefinisikan kualiti sebagai memenuhi

  keperl uan. Kuali ti sering dikaitkan dengan kecemerlangan. Kualiti sesuai untuk

  tujuan penggunaan. Ini bermakna keseluruhan sifat dan ciri sesuatu pengeluaran

  atau perkhdmatan yang mempengamh keupayaan untuk memuaskan kehendak

  pelanggan dapat dimanfaatkan (Juran, 1989)

  Sementara menurut Aguayo (1991), makna kualiti bergantug kepada pengguna

  sendiri. Salah satu definisi yang diberikan ialah sebarang produk yang bermutu

  tinggi dari segi pandangan pelanggan itu sendiri yang memuaskan dirinya.

  1.6.2 Pendidikan berkualiti

  Sebarang perbdmatan pendidikan yang memuaskan keperluan dan harapan

  pengguna. Sistem pendidikan nasional terdiri daripada 3 kumgulan berihut iaitu

  pelajar dan ibubapa, rnajikan dan kumuniti serta kerajaan dan negara (Abdul

  Wahab, 1995).

  1.6.3 Organisasi

  Organisasi yang dimaksudkan adalah sekolah di mana pengkaji membuat

  kajiannya.

  mohd lot bin mustafa