of 12 /12
Kagawaran ng Edukasyon Agaham 3 Pangangalaga At Pag-iingat sa Kapaligiran Ikalawang Markahan-Ikapitong Linggo Schools Division Office – Muntinlupa City Student Center for Life Skills Bldg., Centennial Ave., Brgy. Tunasan, Muntinlupa City (02) 8805-9935 / (02) 8805-9940 Aireen G. Pablo Manunulat Felipe W. Marapao Jr. Tagapagsuri Edward R. Montojo Armida S. Oblinada Tagapangulo, Katiyakan sa Kalidad

Ikalawang Markahan-Ikapitong Linggo

  • Author
    others

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ikalawang Markahan-Ikapitong Linggo

At Pag-iingat sa Kapaligiran Ikalawang Markahan-Ikapitong Linggo
Schools Division Office – Muntinlupa City Student Center for Life Skills Bldg., Centennial Ave., Brgy. Tunasan, Muntinlupa City (02) 8805-9935 / (02) 8805-9940
Aireen G. Pablo
Karaniwang mga suliranin sa ating kapaligiran at mga paraan
upang mapangalagaan ito.
Sa pagtatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahan na:
1. Natutukoy ang karaniwang mga suliranin sa ating
kapaligiran at ang mga dapat gawin upang
mapangalagaan ito;
2. Natutukoy ang mga dapat at di-dapat gawin ukol sa
pangangalaga sa kapligiran.
Panuto: Sagutin ang mga tanong sa sagutang papel.
1. Ano ang mga bagay na nakapagdudulot ng pinsala sa mga
hayop at halaman? _________________________________________
2. Ano ang mangyayari kung patuloy ang pagpuputol ng mga
puno? ______________________________________________________
ating nilalanghap? ___________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Ano ang mangyayari kung hindi na natin pangangalagaan ang
pinagkukunan natin ng tubig na iniinom at iba pang anyong tubig?
3
gawaing nakapipinsala sa mga likas na yaman sa kapaligiran na
nagdudulot ng di-mabuti sa tao. Gayundin ang mga gawaing
makatutulong sa ating kapaligiran.
Panuto: Lagyan ng tsek ( /) ang pangungusap na nagsasaad
ng tamang pangangalaga ng likas na yaman at ( x ) kung hindi.
_______1. Ipinagbawal ang paggamit ng pinong lambat sa
pangingisda.
ang mga ito.
parke sa kagubatan upang di maubos ang mga ibon at
hayop sa gubat.
Mga Suliranin at Pangangalaga sa
Ating Kapaligiran
maliliit na punongkahoy, pagkakaingin, di-wastong
pagtatapon ng basura, iba’t ibang uri ng polusyon, pagkalbo
ng mga bundok, at pagmimina na nagiging sanhi ng iba’t
ibang suliranin sa ating kapaligiran.
4
pagdaloy ng tubig sa ilog.
_______5. Iniutos ng pamahalaan na alisin ang mga
palaisdaan sa mga ilog at lawa.
Tuklasin
masamang gawain ng iba nating kababayan tulad ng di-
makatwirang paggamit at pagsasamantala sa likas na yaman.
Kung ipagpapatuloy pa rin ang gayong gawain, anong
kinabukasan kaya ang naghihintay sa sambayanang Pilipino?
Papayagan ba natin ang di-wastong paggamit nito? Ano ano ang
magagawa natin upang maiwasan ang pagkasira nito?
Pag-aralan ang larawan. Sa inyong palagay, bakit kaya may
baha sa barangay Mayapa gayong bahagya lamang ang ulan?
Dapat ba itong pagtuunan ng pansin? Bakit? Ano ang maaaring
maging epekto ng ganitong sitwasyon sa pamayanan? Bilang
isang mag-aaral, ano ang magagawa mo upang maiwasan ito?
5
Suriin
Panuto: Suriin ang bawat larawan. Isulat ang N kung ito ay nakabubuti sa ating kapaligiran at HN naman kung hindi
nakabubuti.
1. Ano-ano ang mga karaniwang suliranin ng ating kapaligiran?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Ano ano ang mga magagawa mo upang mabawasan ang
suliran sa ating kapaligiran?
Ang suliraning pangkapaligiran ay tumutukoy sa mga
problema sa basura, tubig, lupa, iba’t ibang uri ng polusyon, at
iba pang gawain na nakakasira sa kalikasan. Kaya ito’y
tinawag na suliranin sapagkat ito ay nagdudulot ng
masamang epekto sa kalikasan.
dapat pinapabayaan. Kung hindi ito aalagaan, magdudulot
ito ng pagbaha, pagguho ng lupa, at marami pang iba na
makasasama o makapipinsala sa ating kalikasan.
Bilang isang mag-aaral, makatutulong ka sa pangangalaga
ng likas na yaman sa pamamagitan ng pag-iwas sa:
1. pagpuputol ng mga puno,
2. paggamit ng dinamita sa pangingisda,
3. pagtatapon ng basura sa lansangan.
Isagawa
Gumupit ng tatlong larawang nagpapakita ng
pagkasira ng ating kapaligiran at idikit ito sa loob ng kahon.
Magbigay ng tatlong (3) pangungusap ukol sa naging sanhi ng
pagkasira at magbigay ng solusyon upang maiwasan ang pinsala.
I. Sanhi ng pagkasira:
__________ 2. Pagdidilig ng halaman sa inyong bakuran.
__________ 3. Patatapon ng basura sa ilog.
__________ 4. Paghahagis ng dinamita sa dagat.
__________ 5. Paghihiwa-hiwalay ng mga nabubulok at di
nabubulok na basura.
__________ 7. Paglahok sa mga progrma sa inyong barangay tulad
ng “Clean and Geeen”
__________ 9. Pagtatapon ng kemikal sa ilog.
__________ 10. Paglilinis ng mga kanal o estero bago sumapit ang
tag-ulan.
12
Sanggunian
K to 12 Science 3 Learner’s Material page 111
Google Philippines Clipart https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fclipart-
library.com%2Fclipart%2F1913761.htm&psig=AOvVaw2jYN3eJafQoS-
IyiW95F48&ust=1602226389893000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjyv-
nHtKTsAhUGdpQKHXe5AzIQr4kDegUIARC7AQ
Flood Graphic Stock Illustrations dreamsite.com
Susi ng Pagwawasto
2. Magdudulot ito ng patuloy na pagbaha sa maraming lugar.
3. Makakaiwas tayo sa sakit.
4. Mababawasan ang maayos na tirahan ng mga tao at hayop.
5. Maaari tayong magkasakit at masira ang mga yamang tubig.
Suriin
Tayahin