Click here to load reader

IKA-APAT NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (K) • · PDF fileI. ANG TATLONG PAGBASA UNANG PAGBASA (Jer 1:4-5; 17-19) 4NOONG paghahari ni Josias, kinausap ako ng Panginoon at sinabi

 • View
  302

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of IKA-APAT NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (K) • · PDF fileI. ANG TATLONG PAGBASA UNANG...

 • I. ANG TATLONG PAGBASA

  UNANG PAGBASA (Jer 1:4-5; 17-19) 4NOONG paghahari ni Josias, kinausap ako

  ng Panginoon at sinabi niya, 5“Bago ka ipinaglihi, kilala na kita. Bago ka ipinanganak, itinalaga kita sa akin upang maging propeta sa lahat ng bansa. 17Magpakatapang ka: humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. 18Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias! Ang bawat isa sa lupaing ito—ang mga hari ng Juda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan—ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na

  naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal, o pader na tanso. 19Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito.”

  Tema: Si Propeta Jeremias

  PAGPAPALIWANAG • Ang Pagbasa ay tungkol sa bokasyon at

  misyon ni Propeta Jeremias • B.4 ay ang pangkaraniwang mga salitang

  ginagamit ng isang propeta sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Inihayag ng Diyos ang kanyang sarili na parang kausap si Jeremias

  (Pambungad na Panalangin)

  IKA-APAT NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (K) • PEBRERO 3, 2019

  Buhay at Pag-ibig

 • (Ikaw). • B.5 ay nagpapahayag na si Jeremias ay

  magiging propeta ng Diyos. • Sa bb. 17-19 binigyan siya ng Diyos ng lakas

  ng loob at ipinahiwatig ang katuparan ng misyon ni Jeremias.

  • Maraming kalaban: Mga hari, prinsipe, pari at mga ordinaryong tao.

  PAGNINILAY

  Hindi basta-basta ang maging isang propeta, nangangailangan ito ng pagtawag ng Diyos.

  Ang pagiging isang propeta ay hindi lamang tungkol sa pagsasabi ng mangyayari sa hinaharap. Higit pa roon, nangangahulugan ito ng pagsasalita para sa Diyos, pagpapahayag ng kanyang napapanahong mensahe, bigyang babala ang mga tao, lalo na ang mga pinuno ng gobyerno at ng mga relihiyoso para sa pagbabago. Kung hindi magbabago ay magagaya sila sa mga Israelita na naipatapon sa Babilonya.

  Madalas kaaway ng mga tao ang mga propeta dahil nagpapahayag sila ng mga bagay na ayaw marinig ng mga tao. Pero hindi sumusuko ang isang propeta. Propeta rin tayo dahil bilang mga Kristiyano, nakikibahagi tayo sa misyon ni Kristo bilang propeta.

  SALMONG TUGUNAN (Slm 70) PATULOY KONG ISASAYSAY ANG DULOT

  MONG KALIGTASAN.

  IKALAWANG PAGBASA (1 Cor 13:4-13) MGA KAPATID: 4Ang pag-ibig ay matiyaga at

  magandang-loob, hindi nananaghili, nagmamapuri, o nagmamataas, 5hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. 6Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. 7Ang pag-ibig ay mapagbatá, mapagtiwala, puno ng pag- asa, at nagtitiyaga hanggang wakas.

  8Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba’t ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. 9Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng Salita ng Diyos; 10ngunit pag- dating ng ganap, mawawala ang ‘di ganap.

  11Noong ako’y bata pa, nagsasalita ako, nag- iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako’y mayroon nang sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal-bata. 12Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin, ngunit darating ang araw na makikita natin siya nang mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon; ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos.

  13Ang t a t l ong i t o ’y nanana t i l i : ang pananampalataya, pag- asa, at pag-ibig; ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig.

  Tema: Pag-ibig

  PAGPAPALIWANAG • Pinapaalalahan tayo ng importanteng sangkap ng

  pagbabahagi natin ng talento sa ating kapwa. • 13, bb.1-3 inihalintulad ang isang tao sa batingaw,

  sa simbalong pangit ang tunog, walang kuwenta, walang ganansiya, sayang.

  • Sa bb. 4-8 inisa-isa ang mga katangian ng pag- ibig: Subukang ulitin sa sarili mong salita.

  • Ang bb. 8-10 ay nagsasabing ang pagpapahayag ng Salita ng Diyos at kaalaman ay mawawalan ng saysay. Hindi sila ganap ngunit magiging ganap pagdating ng natatanging ganap– ang Diyos. Ang bb. 11-12 ay tungkol sa pagiging ganap ni Pablo. Nagbago ang kanyang pananaw sa buhay, hindi na gaya ng pagtingin ng isang bata ngunit ng isang misyonerong nasa tama ng gulang at pag-iisip.

  • Sa b. 13, ipinakita muli ni Pablo ang kahalagahan ng pag-ibig.

  IKA-APAT NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (K) • PEBRERO 3, 2019

 • PAGNINILAY Kapag walang pag-ibig, ang ating misyon,

  pangangaral, pagpapahayag ng Salita ng Diyos, pag awit, pagpapagaling at iba pa ay walang kahulugan. Walang kuwenta, basura, hindi nakapupukaw-sigla, hindi nakabubuo at hindi nakapagpapalakas ng loob.

  MABUTING BALITA (Lc 4:21-30) 21NOONG panahong iyon, nagsalita si Hesus

  sa sinagoga: “Natupad ngayon ang bahaging ito ng Kasulatan samantalang nakikinig kayo.” 22Pinuri siya ng lahat, at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. “Hindi ba ito ang anak ni Jose?”tanong nila. 23Kaya sinabi ni Hesus, “Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito: ‘Doktor, gamutin mo ang iyong sarili!’ Sasabihin din ninyo sa akin, ‘Gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum.’” 24At nagpatuloy ng pagsasalita si Hesus, “Tandaan ninyo: walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. 25Ngunit sinasabi ko sa inyo: maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng tatlong tao’t kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. 26Subalit hindi sa kaninuman sa kanila pinapunta si Elias kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. 27Sa dinami-rami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila; si Naaman pang taga-Siria ang pinagaling.” 28Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. 29Nagtindigan sila, at ipinagtabuyan siyang palabas, sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan, upang ibulid sa bangin. 30Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis.

  Tema: Misyon ni Hesus

  PAGPAPALIWANAG • Ang misyon ni Hesus bilang propeta ay hindi

  naiintindihan ng kanyang mga kababayan.

  Ang isang propeta ay nagpapahayag ayon sa plano at nais ng Diyos at hindi ayon sa nais marinig ng mga kamag-anak at minamahal sa buhay. Nakatuon dapat siya sa mensaheng gustong ihatid ng Diyos.

  PAGNINILAY _________________________________

  _____________________________________ ____________________________________

  II. PAG-UUGNAY

  Ang Unang Pagbasa ay tungkol sa pagtawag kay propeta Jeremias pati na rin ang kanyang misyon. Ang Ikalawang Pagbasa ay pagpapahayag tungkol sa pag-ibig ngunit nakatuon tayo sa propesiya na kasama ng kahulugan ng pag-ibig. Ang Ebanghelyo naman ay tumatalakay sa pagtanggap kay Hesus bilang isang propeta.

  III. SALAMIN NG BUHAY

  1. Ngayon ay Pro-Life Sunday 2. Bakit kailangan ang mga propeta sa

  ating bansa ngayon? 3. May kilala ka bang matatawag na mga

  propeta sa kasalukuyang panahon? Papaano maging propeta sa parokya at komunidad? (HM).

  - Pagpapaliwanag: Fr. Cielo Almazan, OFM

  IKA-APAT NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (K) • PEBRERO 3, 2019

  (Pangwakas na Panalangin)

  IKA-APAT NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (K) • PEBRERO 3, 2019

 • IKA-APAT NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (K) • PEBRERO 3, 2019

  PANGWAKAS NA PANALANGIN

  O Hesus na Dakilang Guro, ikaw ang Salita ng Buhay na walang hanggan. Sumasampalataya kami sa Iyo Panginoon at Katotohanan. Palaguin Mo nawa ang aming pananampalataya. Iniibig ka namin, Panginoon at Daan, nang buo naming lakas dahil iniutos mo sa aming sundin ang Iyong mga Kautusan nang walang pasubali. Nananalangin kami sa Iyo, O Panginoon at Buhay, sinasamba Ka namin, pinupuri Ka namin, at pinasasalamatan dahil sa kaloob mong Banal na Kasulatan. Kasama si Maria, maalaala sana namin at mapangalagaan ang Iyong mga Salita sa aming kaisipan at mapagnilay-nilayan ang mga ito sa aming puso. Panginoong Hesus , ang Daan, ang Katotohanan, at ang Buhay, maawa Ka sa amin. Luwalhati... (mula sa Prayers of the Pauline Family)

  PAMBUNGAD NA PANALANGIN

  Kristo, aming Panginoon, Ikaw ang Daan, ang Katotohanan at ang Buhay. Itulot mong makamit namin ang Iyong dakilang pag-ibig sa pamamagitan ng iyong Apostol na si San Pablo at ng Simbahang Katolika. Ipadala Mo sa amin ang Iyong Banal na Espiritu upang maalaala namin ang lahat na Iyong mga ipinangangaral. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nang sa una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.

  Kung nais po ninyong makatulong sa ating Biblical Apostolate, maari pong magdonate ng legal size na bond paper sa:

  ST PAULS Ads and Promo Office c/o Rizaldy Cruz 7708 ST PAUL Road, San Antonio Village, Makati City Tels: 895-37-16; 890-7130

  Mga Bagong Libro ng ST PAULS

Search related