of 2 /2
Anul XXI, nr. 49 (765) 29 NOV.-0 5 DECEMBRIE 2010 Pelerinii ªi greviªtii  – fiecare pe calea lor – Traian DORZ (continuare în pg. 6) (continuare în pg. 5) Părintele Iosif TRIFA Veþi fi risipiþi (continuare în pg. 5) Șarpele invidiei Șarpele invidiei Șarpele invidiei Șarpele invidiei Șarpele invidiei Predică la Duminica a 27-a dup ă Rusalii Câmpia pãstorilor Câmpia pãstorilor Câmpia pãstorilor Câmpia pãstorilor Câmpia pãstorilor unde îngerul a vestit Naºterea unde îngerul a vestit Naºterea unde îngerul a vestit Naºterea unde îngerul a vestit Naºterea unde îngerul a vestit Naºterea Problemele familiei... / Moise VELESCU,  pg. 2 Din sumar Din sumar Din sumar Din sumar Din sumar Smerenia – Capul virtuţ ilor / Viorel LUPU,  pg. 4 Nimic nu-i prea mult... / Diana NECULACHE,  pg. 2 La Braşov.... / Emanuel PA VEL, pg. 3 Parastasul şi adunarea..../ M. ANDRONIC,  pg. 3 PE URMELE MÂNTUITORULUI (XX) C âmpia păstorilor unde  îngerul a vestit Naș- terea Domnului este de la Betleem mai spre răsărit. E o câmpie largă, netedă și foarte frumoasă. Multă vreme, după Nașterea Mântuitorului, s-a păstrat și coliba păstorilor care era lipită de o stâncă. Cu vremea, coliba s-a dărâmat, dar amintirea locului ei a rămas însemnată cu o grămadă de pietre. Mai târziu, pe acest loc s-a clădit o biserică ce există și azi și are o vechime foarte mare. Pe locul unde îngerii cerului au cântat „Pe pământ pace, între oameni  bunăvoire”, e azi loc de închinare unde ar trebui cu adev ărat să se  închine toţ i oamenii și toate popoarele creștine. Privind acest loc, mă gândesc cât de departe este omenirea azi de cântecul cel îngeresc al p ăcii care a răsunat în noaptea cea sfântă a Nașterii. Proorocul Isaia L-a profeţit pe Mântuitorul ca pe un „Prunc ce Se va chema Sfetnic minunat, Dum- S unt cuvintele pe care Domnul i le-a spus lui Cain după ce acesta s-a  întristat văzînd că Domnul a căutat numai spre jertfa fratelui său, Abel. După cumştim cu toţii, Dumnezeu a căutat numai spre jertfa lui Abel pentru că aceasta fusese o jertfă adusă din inimă curată. Aşadar, Abel era mai bun decât Cain şi de Pr. Florin MOLDOVAN   „Pentru ce te-ai întristat şi pentru ce s-a  posomorât fa ţ a ta? Când faci binele, oare nu-ţ i este  faţ a senină? Iar de nu faci bine, p ăcatul bate la uşă şi caut ă să te târască  , dar tu biruieşte-l” (Fac 4, 6-7). Ca niciodată, în acest an, în octombrie 2010, s-a suprapus, la Bucure şti, tradi ţionalul pelerinaj la moaştele Sf. Dimitrie Basarabov cu marile greve sindicale din Piaţa Victoriei, de la sediul Guvernului... Vrând-nevrând, mass-media a f ăcut multă publicitateambelor evenimente... Şi nici nu se putea altfel, căci jandarmeria le-a văzut ca pe nişte mari evenimente şi le-a asistat şi păzit pe amândouă... Numai că, deosebirea dintre ele, observat ă de un ochi duhovnicesc, era ca nişte umblete menţionate de Domnul, ca fiind pe „căi diferite” – una „strâmt ă”, iar cealaltă „largă”. Astfel, în ce priveşte scopul lor, pelerinii, de pe „calea strâmt ă”, veniser ă nu numai să cear ă şi s ă capete cele dorite (sănătate, ajutor în nevoi, mângâiere în suferinţe ş.a....), dar au venit şi ca să mul ţumească pentru cele obţinute de la Domnul în urma pelerinajelor anterioare... Dar cealaltă mulţime, venită „pe calea largă”, păgubit ă şi frustrată (de reducerea salariilor şi-a multor altor drepturi), au venit numai s ă cear ă... Pelerinii, veniţi şi ei cu sutele de mii, ca şi ceilalţi la număr, s-au deplasat chiar pe o „cale îngustă”, pe lăţimea unui simplu trotuar, de pe „Colina Bucuriei” de pe Dealul Patriarhiei, dar în lini şte. Unii în meditaţie, cu rugăciunea inimii sau şi cu cea din căr ţi, iar al ţii în discuţii pur duhovniceşti, împărt ăşindu- şi experienţ ele, reuşitele şibucuriile împlinirilor , urmare a pelerinajelor anterioare, chiar şi de la „Cuvioasa Paraschiva” de la Iaşi... Aici, la pelerini, jandarmeria „şoma”, sau cel mult ajuta şi ea la predarea pacheţelelor de mâncare şi a paharelor cu ceai cald oferite de Patriarhie, apreciind lini ştea şi cuminţenia pelerinilor noştri creştini ortodocşi... Iar asistenţa medicală asigurată de oamenii Bisericii a fost pe deplin la datorie, când a fost cazul... Pelerin ii, după atingerea Sf. Moaşte, şi rugăciunile rostite către Dumnezeu şi Sfinţi, se retr ăgeau spre „acasele” lor, cu feţele senine, împăcate, mulţumite, ducând cu ei mireasma omului credincios, încrezător în Dumnezeu... „Bieţii jurnalişti”, de la presa laică, dornici de senzaţional, n-au prea avut ce scrie despre „incidente” în acest an, cu toată vremea cam capricioasă, rece şi ploioasă din această toamnă... Pelerinii au stat r ăbdători la rând, ore sau zeci de ore, chiar dacă au venit de la sute de kilometri... Pe de altă parte, ceilal ţi, s ărmanii, desigur justificat nemulţumi ţi, desf ăşuraţi pe miile de metri pătraţi din Piaţa Victoriei, ţipau, urlau, f ăceau spume la gur ă, gesticulau violent, ameninţător faţă de autoritatea pământească, neputincioasă în a rezolva problemele crizei prin care trece şi ţara noastr ă... Şi această criză, care, de fapt, este judecata şi pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, devine, din nefericir e, cu atât mai gravă, fiind dublată de criza moral ă, a omului lumesc, necredincios, secularizat, care nu poate vedea deloc „ degetul sau nuiaua” lui Dumnezeu în tot ce se întâmplă acum la noi în ţar ă, precum şi-n întreaga lume, când oamenii nu vor să-L mai recunoască de Creator şi Stăpân... Bieţii oameni, românii şi vecinii noştri, credeau că, odată intraţi în Uniunea Europeană, am dat de „izvoarele fericirii” şi nu mai avem nevoie de Dumnezeu, nici măcar să-I pomenim numele în Constituţia U.E. Iată de ce „aici”, la cei care mergeau pe „calea larg ă, care duce la pierzare”, nu a fost şi nu putea fi înţelegere şi pace. De aceea, jandarmeria a trebuit s ă intervină cu violenţă pentru temperarea mul ţimii agitate... Iar oamenii cu greu s-au l ăsat împr ăştiaţi, plecând furioşi, bombănind ameninţător, promiţând că nu se vor l ăsa, ci vor reveni „în for ţă cu proxima ocazie... Iar „bieţii” conducători ai statului, ce puteau să facă decât să vină cu noi promisiuni, lipsite de fundament, ştiind bine că sacul bunăstării s-a golit de mult, odată cu promisiunile din cele două decenii de campanii electorale... Iată de ce Biserica şi, implicit, Oastea Domnului – care este o fiic ă a ei –, potrivit Evangheliei, nu promite „raiul pe pământ”, ci propovăduieşte cinstit „Crucea”, pentru că  Însuşi Hristos a avut parte de ea înainte de Înviere şi Înălţare. Or El ne-a spus clar: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”. Şi tot El ne-a spus: Mergeţ i pe calea cea „strâmt ă”, care duce la Viaţă... C ăci calea cea „largă” duce la moarte, la pierzarea veşnic ă. Desigur, aceste două mulţimi care s-au manifestat în acele zile în capitală s-au văzut, s-au intersectat trecător şi poate s-au compătimit reciproc... Dar cei de pe „calea largă” vor fi zâmbit ironic, dispreţuitor, cu privire la cei înşiraţi pe „Dealul Patriarhiei”, considerându-i ca pe nişte oameni „slabi” care nu ştiu să-şi revendice drepturile... Chiar poate au râs de ei, că stau la rând la nişte oseminte... (Da, dar oseminte sfinte...) Dar, vorba proverbului românesc: „Cine râde la urmă, râde mai bine...” Pentru că feţele celor ce se întorceau de la pelerinaj erau sen ine, paşnice, bucuroase, pe când feţele celorlalţi ce se întorceau de la manifestaţie erau încruntate, deprimate, precum este a celor ce nu înţeleg spusele Evangheliei. Pentru că zice Domnul:  „Desp ăr ţ i ţ i de Mine nu  puteţ e face nimic” ; nimic bun, nimic frumos, nimic dur abil. Precum şi „ C ăutaţ i  mai întâi Împăr ăţ ia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate celelalte vi se vor ad ăuga vou ă”. Aş vrea să nu ne excludem nici pe noi, ostaşii Domnului, că noi trebuie, în modul cel mai serios, să luăm aminte la aceste spuse ale Mântuitorului de a căuta mai întâi Împăr ăţia lui Dumnezeu, pentru că, vrând-nevrând, suntem şi noi asaltaţi de problemele cotidiene ale acestei vieţi, care ne r ăpesc mult timp. Şi, din criză de timp, cum ne plângemşi noi adeseori, neglijăm partea cea duhovniceas că, cea sufletească, şi nu mai punem astfel pe locul cel dintâi Împăr ăţia lui Dumnezeu, ci problemele acestei vieţi trecătoare. Şi, pe feţele noastre, uneori, în loc să se vadă seninătatea, pacea cea de la Dumnezeu, se vede prea multa îngrijorare pentru cele vremelnice... Mircea ANDRONIC D ar trista înştiinţ are pe care le-o spune Mântuitorul ucenici- lor Săi – în ale căror inimi ilu- minate răsărise bucuria cu- noaşterii, aşteptat ă de atâta vreme – este totu şi p ătrunsă, pentru ei, de o în ţelegătoare dezvinovăţire din partea Dom- nului. Desigur, ceea ce avea s ă se întâmple chiar îndată era foar- te amar şi dureros. Despărţirea dintre Domnul şi ucenicii Săi avea să vin ă printr-o lovitură atât de grea şi de atât de neaşteptată! Ceea ce le spunea acum Domnul a- ducea un val atât de întunecat peste primăvara bucuriei lor. Dar Bunul Mântuitor îi dezvinovăţeşte  pe ei de neno- rocirea aceasta, chiar de la început. În ceea ce le spunea Iisus acum, că ei Îl vor l ăsa pe El sin- gur, nu este o învinuire pentru ei, ci pentru al ţii. Ucenicii nu vor pleca singuri, ci vor fi alun- gaţi. Nu se vor duce, risipin- du-se fiecare dintre ei din voia lui însu ş i  şi nici din vina Sa. Ci ei vor fi risipiţi. Îi vor risipi al ţii. Îi vor împrăştia alţii. Îi vor sili al ţii să fugă, lă- sându-L singur nu numai pe Domnul lor, ci însingurându-se fiecare, şi ei, unul de cel ălalt. Ce grozav de dureroasă este uneori cernerea pe care diavolul o aduce, iar Dumnezeu o în- găduie peste ucenicii Săi! În ceasul acela, lovitura es- te n ă ucitoare pentru toţi uce- nicii. Nimeni dintre ei nu mai poate judeca nimic limpede. Nimeni nu-şi poate stăpâni şi coordona actele, faptele, vor- bele, gândurile sale... Nimeni nu-şi mai poate păstra calmul lucid, cumpătul sănătos, con- trolul normal... În primul moment, inter- vine zăpăceala loviturii nepre- văzute, iar ceea ce face omul în această zăpăceală nu vine nici din raţiune, nici din senti- ment, ci din instinct. Nu vine nici din minte, nici din inimă, ci din fire. Abia după aceea, la unii mai degrabă, la alţii mai „Iat ă , le-a zis El, c ă vine ceasul... ş i a ş i venit, când ve ţ i  fi risipi ţ i fiecare la ale lui, ş i  pe Mine M ă ve ţ i l ă sa singur. Dar nu sunt sing ur , c ă ci Tat ă l Meu este cu Mine…” (In 16, 32).

Iisus Biruitorul 49/2010 (prima pagină)

Embed Size (px)

Text of Iisus Biruitorul 49/2010 (prima pagină)

Page 1: Iisus Biruitorul 49/2010 (prima pagină)

8/8/2019 Iisus Biruitorul 49/2010 (prima pagină)

http://slidepdf.com/reader/full/iisus-biruitorul-492010-prima-pagina 1/1

Anul XXI, nr. 49 (765) 29 NOV.-05 DECEMBRIE 2010

Pelerinii ªi greviªtii – fiecare pe calea lor – 

Traian DORZ

(continuare în pg. 6) 

(continuare în pg. 5) 

Părintele Iosif TRIFA

Veþi fi risipiþi

(continuare în pg. 5)

Șarpele invidieiȘarpele invidieiȘarpele invidieiȘarpele invidieiȘarpele invidiei

Predică

la Duminica a 27-a după

Rusalii

Câmpia pãstorilorCâmpia pãstorilorCâmpia pãstorilorCâmpia pãstorilorCâmpia pãstorilor

unde îngerul a vestit Naºtereaunde îngerul a vestit Naºtereaunde îngerul a vestit Naºtereaunde îngerul a vestit Naºtereaunde îngerul a vestit Naºterea

•Problemele familiei... / Moise VELESCU, pg. 2 

Din sumarDin sumarDin sumarDin sumarDin sumar

•Smerenia – Capul virtuţ ilor / Viorel LUPU, pg. 4

•Nimic nu-i prea mult... / Diana NECULACHE, pg. 2 

• La Braşov.... / Emanuel PAVEL, pg. 3

•Parastasul şi adunarea..../ M. ANDRONIC, pg. 3

PE URMELE MÂNTUITORULUI (XX)

C âmpia păstorilor unde  îngerul a vestit Naș-terea Domnului este

de la Betleem mai spre răsărit. E o

câmpie largă, netedă  și foartefrumoasă. Multă vreme, dupăNașterea Mântuitorului, s-a păstratși coliba păstorilor care era lipităde o stâncă. Cu vremea, coliba s-adărâmat, dar amintirea locului ei arămas însemnată cu o grămadă depietre. Mai târziu, pe acest loc s-aclădit o biserică ce există și azi șiare o vechime foarte mare. Pelocul unde îngerii cerului au cântat„Pe pământ pace, între oameni

 bunăvoire”, e azi loc de închinareunde ar trebui cu adevărat să se

  închine toţi oamenii și toatepopoarele creștine.

Privind acest loc, mă gândesccât de departe este omenirea azide cântecul cel îngeresc al păciicare a răsunat în noaptea ceasfântă a Nașterii.

Proorocul Isaia L-a profeţit peMântuitorul ca pe un „Prunc ce Seva chema Sfetnic minunat, Dum-

Sunt cuvintele pe careDomnul i le-a spus luiCain după ce acesta s-a

 întristat văzînd căDomnul a căutatnumai spre jertfa fratelui său, Abel.Dupăcumştim cu toţii, Dumnezeua căutat numai spre jertfa lui Abel

pentru că aceasta fusese o jertfăadusă din inimă curată. Aşadar,Abel era mai bun decât Cain şi de

Pr. Florin MOLDOVAN

   „Pentru ce te-ai întristat şi pentru ce s-a  posomorât faţ a ta? Când faci binele, oare nu-ţ i este faţ a senină? Iar de nu faci bine, păcatul bate la uşă şicaut ă să te târască , dar tu biruieşte-l” (Fac 4, 6-7).

Ca niciodată, în acest an, în octombrie 2010, s-a suprapus, la Bucureşti, tradiţionalul

pelerinaj la moaştele Sf. Dimitrie Basarabov cu marile greve sindicale din Piaţa Victoriei,de la sediul Guvernului... Vrând-nevrând, mass-media a f ăcut multă publicitate ambelor evenimente... Şi nici nu se putea altfel, căci jandarmeria le-a văzut ca pe nişte marievenimente şi le-a asistat şi păzit pe amândouă... Numai că, deosebirea dintre ele,observată de un ochi duhovnicesc, era ca nişte umblete menţionate de Domnul, ca fiindpe „căi diferite” – una „strâmtă”, iar cealaltă „largă”.

Astfel, în ce priveşte scopul lor, pelerinii, de pe „calea strâmtă”, veniser ă nu numaisă cear ă şi să capete cele dorite (sănătate, ajutor în nevoi, mângâiere în suferin ţe ş.a....),dar au venit şi ca sămulţumească pentru cele obţinute de la Domnul în urma pelerinajelor anterioare... Dar cealaltă mulţime, venită „pe calea largă”, păgubită şi frustrată (dereducerea salariilor şi-a multor altor drepturi), au venit numai să cear ă...

Pelerinii, veniţi şi ei cu sutele de mii, ca şi ceilalţi la număr, s-au deplasat chiar peo „cale îngustă”, pe lăţimea unui simplu trotuar, de pe „Colina Bucuriei” de pe DealulPatriarhiei, dar în linişte. Unii în meditaţie, cu rugăciunea inimii sau şi cu cea din căr ţi, iar alţii în discuţii pur duhovniceşti, împărtăşindu-şi experienţele, reuşiteleşi bucuriile împlinirilor,urmare a pelerinajelor anterioare, chiar şi de la „Cuvioasa Paraschiva” de la Iaşi... Aici,la pelerini, jandarmeria „şoma”, sau cel mult ajuta şi ea la predarea pacheţelelor demâncareşi a paharelor cu ceai cald oferite de Patriarhie, apreciind linişteaşi cuminţeniapelerinilor noştri creştini ortodocşi... Iar asistenţa medicală asigurată de oamenii Bisericiia fost pe deplin la datorie, când a fost cazul... Pelerin ii, după atingerea Sf. Moaşte, şirugăciunile rostite către Dumnezeu şi Sfinţi, se retr ăgeau spre „acasele” lor, cu feţelesenine, împăcate, mulţumite, ducând cu ei mireasma omului credincios, încrezător înDumnezeu...

„Bieţii jurnalişti”, de la presa laică, dornici de senzaţional, n-au prea avut ce scriedespre „incidente” în acest an, cu toată vremea cam capricioasă, rece şi ploioasă dinaceastă toamnă... Pelerinii au stat r ăbdători la rând, ore sau zeci de ore, chiar dacă auvenit de la sute de kilometri...

Pe de altăparte, ceilalţi, sărmanii, desigur justificat nemulţumiţi, desf ăşuraţi pe miilede metri pătraţi din Piaţa Victoriei, ţipau, urlau, f ăceau spume la gur ă, gesticulau violent,ameninţător faţăde autoritatea pământească, neputincioasă în a rezolva problemele crizeiprin care trece şi ţara noastr ă...Şi această criză, care, de fapt, este judecata şi pedeapsalui Dumnezeu pentru păcatele noastre, devine, din nefericir e, cu atât mai gravă, fiinddublată de criza morală, a omului lumesc, necredincios, secularizat, care nu poate vedeadeloc „degetul sau nuiaua” lui Dumnezeu în tot ce se întâmplă acum la noi în ţar ă,precum şi-n întreaga lume, când oamenii nu vor să-L mai recunoască de Creator şiStăpân... Bieţii oameni, românii şi vecinii noştri, credeau că, odată intraţi în UniuneaEuropeană, am dat de „izvoarele fericirii” şi nu mai avem nevoie de Dumnezeu, nicimăcar să-I pomenim numele în Constituţia U.E.

Iată de ce „aici”, la cei care mergeau pe „calea largă, care duce la pierzare”, nu afost şi nu putea fi înţelegere şi pace. De aceea, jandarmeria a trebuit să intervină cuviolenţă pentru temperarea mulţimii agitate... Iar oamenii cu greu s-au lăsat împr ăştiaţi,plecând furioşi, bombănind ameninţător, promiţând că nu se vor lăsa, ci vor reveni „înfor ţă cu proxima ocazie... Iar „bieţii” conducători ai statului, ce puteau să facă decât săvină cu noi promisiuni, lipsite de fundament, ştiind bine că sacul bunăstării s-a golit demult, odată cu promisiunile din cele două decenii de campanii electorale...

Iată de ce Biserica şi, implicit, Oastea Domnului – care este o fiică a ei –, potrivitEvangheliei, nu promite „raiul pe pământ”, ci propovăduieşte cinstit „Crucea”, pentru că Însuşi Hristos a avut parte de ea înainte de Înviere şi Înălţare. Or El ne-a spus clar: „Eusunt Calea, Adevărul şi Viaţa”. Şi tot El ne-a spus: Mergeţ i pe calea cea „strâmt ă”, careduce la Viaţă... C ăci calea cea „largă” duce la moarte, la pierzarea veşnic ă.

Desigur, aceste două mulţimi care s-au manifestat în acele zile în capitală s-auvăzut, s-au intersectat trecător şi poate s-au compătimit reciproc... Dar cei de pe „calealargă” vor fi zâmbit ironic, dispreţuitor, cu privire la cei înşiraţi pe „Dealul Patriarhiei”,considerându-i ca pe nişte oameni „slabi” care nu ştiu să-şi revendice drepturile... Chiar poate au râs de ei, că stau la rând la nişte oseminte... (Da, dar oseminte sfinte...)

Dar, vorba proverbului românesc: „Cine râde la urmă, râde mai bine...” Pentru căfeţele celor ce se întorceau de la pelerinaj erau sen ine, paşnice, bucuroase, pe cândfeţele celorlalţi ce se întorceau de la manifestaţie erau încruntate, deprimate, precum estea celor ce nu înţeleg spusele Evangheliei. Pentru că zice Domnul: „Despăr ţ i ţ i de Mine nu  puteţ e face nimic” ; nimic bun, nimic frumos, nimic dur abil. Precum şi „C ăutaţ i  mai întâi Împăr ăţ ia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate celelalte vi se vor ad ăuga vou ă”.

Aş vrea să nu ne excludem nici pe noi, ostaşii Domnului, că noi trebuie, în modul

cel mai serios, să luăm aminte la aceste spuse ale Mântuitorului de a căuta mai întâiÎmpăr ăţia lui Dumnezeu, pentru că, vrând-nevrând, suntem şi noi asaltaţi de problemelecotidiene ale acestei vieţi, care ne r ăpesc mult timp. Şi, din criză de timp, cum neplângemşi noi adeseori, neglijăm partea cea duhovnicească, cea sufletească, şi nu maipunem astfel pe locul cel dintâi Împăr ăţia lui Dumnezeu, ci problemele acestei vieţitrecătoare. Şi, pe feţele noastre, uneori, în loc să se vadă seninătatea, pacea cea de laDumnezeu, se vede prea multa îngrijorare pentru cele vremelnice...

Mircea ANDRONIC

Dar trista înştiinţarepe care le-o spuneMântuitorul ucenici-

lor Săi – în ale căror inimi ilu-minate răsărise bucuria cu-noaşterii, aşteptată de atâtavreme – este totuşi pătrunsă,pentru ei, de o înţelegătoaredezvinovăţire din partea Dom-nului.

Desigur, ceea ce avea să seîntâmple chiar îndată era foar-te amar şi dureros.

Despărţirea dintre Domnulşi ucenicii Săi avea să vină

printr-o lovitură atât de greaşi de atât de neaşteptată! Ceeace le spunea acum Domnul a-ducea un val atât de întunecatpeste primăvara bucuriei lor.

Dar Bunul Mântuitor îidezvinovăţeşte pe ei de neno-rocirea aceasta, chiar de laînceput.

În ceea ce le spunea Iisusacum, că ei Îl vor lăsa pe El sin-gur, nu este o învinuire pentruei, ci pentru alţii. Ucenicii nuvor pleca singuri, ci vor fi alun-gaţi. Nu se vor duce, risipin-du-se fiecare dintre ei din voia lui însu ş i  şi nici din vina Sa.Ci ei vor fi risipiţi.

Îi vor risipi alţii.Îi vor împrăştia alţii.Îi vor sili alţii să fugă, lă-

sându-L singur nu numai peDomnul lor, ci însingurându-sefiecare, şi ei, unul de celălalt.

Ce grozav de dureroasă esteuneori cernerea pe care diavolulo aduce, iar Dumnezeu o în-găduie peste ucenicii Săi!

În ceasul acela, lovitura es-te n ă ucitoare  pentru toţi uce-nicii. Nimeni dintre ei nu maipoate judeca nimic limpede.Nimeni nu-şi poate stăpâni şicoordona actele, faptele, vor-bele, gândurile sale... Nimeninu-şi mai poate păstra calmullucid, cumpătul sănătos, con-trolul normal...

În primul moment, inter-vine zăpăceala loviturii nepre-văzute, iar ceea ce face omulîn această zăpăceală nu vine

nici din raţiune, nici din senti-ment, ci din instinct. Nu vinenici din minte, nici din inimă,ci din fire. Abia după aceea, launii mai degrabă, la alţii mai

„Iat ă , le-a zis El, c ă vine ceasul...ş i a ş i venit, când ve ţ i 

 fi risipi ţ i fiecare la ale lui, ş i  pe Mine M ă ve ţ i l ă sa singur. Dar nu sunt singur, c ă ci Tat ă l Meu este cu Mine…” (In 16, 32).