of 15/15
FAKULTI USULUDDIN KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN MAKLUMAT PENGAJIAN SESI AKADEMIK 2019/2020 ﻓﺎﻛﻮ ﺘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺻﻮل

ﻦﻳﺪﻟا لﻮﺻأ ﻲﺘﻟﻮﻛﺎﻓ · IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PERGURUAN UGAMA (USULUDDIN) IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PERGURUAN UGAMA (SEJARAH DAN TAMADUN ISLAM) SYARAT KEMASUKAN

 • View
  16

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ﻦﻳﺪﻟا لﻮﺻأ ﻲﺘﻟﻮﻛﺎﻓ · IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PERGURUAN UGAMA...

 • FAKULTI USULUDDINKOLEJ UNIVERSITI

  PERGURUAN UGAMASERI BEGAWAN

  MAKLUMAT PENGAJIAN SESI AKADEMIK 2019/2020

  أصول الدين تيلفاكو

 • Kandunganكندوغن• PENGENALAN 1• MATLAMAT 1• OBJEKTIF 1• MISI 1• BIDANG ILMU 1• PROGRAM 1• BAHASA PENGANTAR 1• IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PERGURUAN UGAMA (USULUDDIN) 2• IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PERGURUAN UGAMA

  (SEJARAH DAN TAMADUN ISLAM) 2• Syarat Kemasukan 2• Tempoh Pengajian 2• Mod Pengajian dan Struktur Kursus 2• Kursus Audit 3

  • IJAZAH SARJANA PERGURUAN UGAMA (USULUDDIN) 4• IJAZAH SARJANA PERGURUAN UGAMA (SEJARAH DAN TAMADUN

  ISLAM) 4• Syarat Kemasukan 4• Tempoh Pengajian 4• Bahasa Pengantar 4• Mod Pengajian 4• Struktur Kursus 5• Kursus Audit 7

  • DIPLOMA PENGAJIAN TAFSIR DAN HADITH 8• Syarat Kemasukan 8• Tempoh Pengajian 8• Bahasa Pengantar 8• Struktur Kursus 8

  • DIPLOMA PENGAJIAN TAUHID 9• Syarat Kemasukan 9• Tempoh Pengajian 9• Bahasa Pengantar 9• Struktur Kursus 9

  • KURSUS-KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN UGAMA 10• Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama (Pendidikan Bahasa Arab) 10

  • Kursus Teras Usuluddin 10• Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama (Pendidikan Islam) 10

  – Dengan Minor• Kursus Teras Usuluddin 10• Kursus Elektif Usuluddin 10• Kursus Minor Dakwah dan Kepimpinan 11• Kursus Minor Falsafah dan Pemikiran Islam 11• Kursus Minor Pengajian al-Qur’an dan al-Sunnah 11

  • KURSUS-KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM DIPLOMA TERTINGGI PERGURUAN UGAMA 12• Kursus Teras Usuluddin 12

 • PENGENALANFakulti Usuluddin ditubuhkan pada bulan Ogos 2007 iaitusebaik sahaja Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawanmemulakan program pengajiannya yang pertama. Fakulti inisangat berperanan dalam memberikan pelbagai disiplin ilmuyang berkaitan dengan bidang Usuluddin.

  MATLAMAT1. Melahirkan dan membentuk sumber tenaga guru dan

  pendidik yang bertaqwa, berilmu, berakhlak mulia danberkemahiran untuk membentuk masyarakat dan bangsamenjalankan perintah Allah dan mengamalkan SunnahRasulullah Sallallahu ’Alaihi Wasallam serta menyebarkanDakwah Islamiyyah ke seluruh alam.

  2. Bertanggungjawab dalam menyampaikan danmengembangluaskan ilmu Usuluddin dalam pelbagaimedia, metod, penyelidikan dan penerbitan.

  OBJEKTIF1. Mengadakan program akademik dan latihan perguruan

  yang berkualiti bagi keperluan ugama, bangsa dannegara.

  2. Melatih, membekal serta membangunkan sumbermanusia yang bertaqwa, berwibawa, proaktif sertaberketerampilan dan bertanggungjawab.

  3. Menghasilkan penyelidikan dan penerbitan yangberkualiti serta bermanfaat bagi keperluan umat sejagat.

  MISIMemartabatkan ilmu dalam bidang Usuluddin dan PerguruanUgama melalui pengajaran, pembelajaran, latihan, kajian,penyelidikan, perkhidmatan berlandaskan al-Qur’an dan al-Sunnah.

  BIDANG ILMUUsuluddin, Akidah, Falsafah dan Pemikiran Islam, al-Qur’an wa‘Uumuhu, Hadith wa ‘Ulumuhu dan Dakwah.

  PROGRAM1. Ijazah Doktor Falsafah Perguruan Ugama (Usuluddin)2. Ijazah Doktor Falsafah Perguruan Ugama (Sejarah

  dan Tamadun Islam)3. Ijazah Sarjana Perguruan Ugama (Usuluddin)4. Ijazah Sarjana Perguruan Ugama (Sejarah dan

  Tamadun Islam)5. Diploma Pengajian Tafsir dan Hadith6. Diploma Pengajian Tauhid

  1

 • IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PERGURUAN UGAMA (USULUDDIN)IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PERGURUAN UGAMA (SEJARAH DAN TAMADUN ISLAM)

  SYARAT KEMASUKAN1. Memperolehi ijazah Sarjana Perguruan Ugama dari KUPU SB. ATAU2. Memperolehi ijazah Sarjana Pengajian Islam atau yang sebanding dengannya dari

  mana-mana Institut Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh Senat KUPU SB. ATAU3. Mempunyai kelayakan ikhtisas dari badan profesional yang diiktiraf. ATAU4. Mempunyai kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat KUPU SB, DAN5. Lulus dalam ujian kelayakan dan kesihatan.

  TEMPOH PENGAJIAN1. Sepenuh Masa:

  Minimum tiga (3) tahun atau enam (6) semester biasa.Maksimum empat (4) tahun atau lapan (8) semester biasa.

  2. Separuh Masa:Minimum tiga (3) tahun atau enam (6) semester biasa.Maksimum enam (6) tahun atau 12 semester biasa.

  3. Tempoh yang ditetapkan Senat bagi keadaan dan syarat tertentu.

  MOD PENGAJIAN & STRUKTUR KURSUSa. Mod A: Calon Bukan Lulusan Pendidikan Islam:

  Mengikuti kursus-kursus pra syarat profesional pendidikan dan Pengajian Islam yangbersesuaian serta penulisan tesis tidak melebihi 100,000 patah perkataan. Kontekstajuk yang dipilih akan menentukan program yang akan diikuti.

  Semester 1Bil Kod Nama Kursus Kredit1 PD 72301 Asas Pedagogi Perguruan Ugama 32 PD 72302 Pedagogi Am Perguruan 33 PD 72303 Psikologi Perkembangan dan Pembelajaran dalam Islam 34 PD 72304 Sosiologi dan Pengurusan Sekolah 35 PD 72205 Metod Penyelidikan dan Penulisan Pendidikan Islam 2

  6 US 72042LS 72042 Disertasi* -

  KURSUS KAEDAH MENGAJAR7 BA 75201 1 العربیة اللغة تدريس طرق 28 PD 75211 Kaedah Mengajar MIB 1 29 PD 75212 Kaedah Mengajar Bahasa Melayu 1 210 PD 75213 Kaedah Mengajar Sains Kemasyarakatan 1 211 PD 75214 Method of Teaching Mathematics 1 212 PD 75215 Method of Teaching Sciences 1 213 PD 75216 Method of Teaching English 1 2

  KURSUS ELEKTIF14 PD 74223 Keusahawanan Dalam Pendidikan Islam 215 LS 74301 Peradaban & Tamadun Islam 316 IT 74201 Kemahiran al-Qur’an 217 IT 74202 Amali Asas Agama 218 IT 74203 Kemahiran Jawi 219 PD 74228 Pengantar Pendidikan Inklusif / Khas Kanak-kanak 220 PD 74235 Sistem Pendidikan Negara Brunei Darussalam 221 PD 74236 Kajian Kurikulum Pendidikan Islam 222 PD 74237 Falsafah Perguruan Dalam Islam 223 SY 74201 Isu-isu Semasa Hal Ehwal Syariah 224 SY 74202 Usul Fiqh Lanjutan 225 SY 74203 Nas-nas Pendidikan dalam Islam 2

  2

 • Semester 2Bil Kod Nama Kursus Kredit1 PD 72306 Falsafah Pendidikan dalam Islam 32 PD 72307 Pedagogi Khas Perguruan 33 PD 72208 Multimedia Pendidikan Islam 24 PD 72209 Pentaksiran dalam Pendidikan Islam 25 PD 72411 Statistik Penyelidikan dalam Pendidikan Islam 2

  6 US 72042LS 72042 Disertasi* -

  KURSUS KAEDAH MENGAJAR7 BA 75202 2 العربیة اللغة تدريس طرق 28 PD 75217 Kaedah Mengajar MIB 2 29 PD 75218 Kaedah Mengajar Bahasa Melayu 2 210 PD 75219 Kaedah Mengajar Sains Kemasyarakatan 2 211 PD 75220 Method of Teaching Mathematics 2 212 PD 75221 Method of Teaching Sciences 2 213 PD 75222 Method of Teaching English 2 2

  KURSUS ELEKTIF14 IT 74304 Negara Zikir Melayu Islam Beraja 315 IT 74306 Kemahiran Berfikir dan Komunikasi Islamik 316 IT 74205 Asas Pengajian Kitab Turath 217 PD 74232 Pengantar Bimbingan dan Kaunseling Islam 218 PD 74233 Pengantar Pendidikan Awal Kanak-kanak dalam Islam 219 PD 74234 Pengantar Pendidikan Kesihatan dalam Islam 220 PD 74238 Penilaian Kurikulum Pendidikan Islam 221 PD 74239 Isu-isu Semasa Dalam Pendidikan Islam 222 PD 74240 Isu-isu semasa Dalam Pemikiran Islam 223 SY 74204 Kaedah-kaedah Fiqh 224 SY 74205 Matlamat Syara’ dan Pendidikan 2

  b. Mod B: Tesis Penuh• Calon dikehendaki mengikuti kursus pra-syarat tertentu jika ada rasional untuk

  memantapkan kualiti Doktor Falsafah Perguruan Ugama. Penyelaras program,Dekan atau Pengarah PPLIP berhak memberikan saranan kepada calon untukmendaftar mana-mana kursus yang releven.

  • Calon dikehendaki menyiapkan tesis tidak melebihi 100,000 patah perkataansemasa tempoh pengajian. Tajuk disertasi mestilah relevan dengan program.

  Bil Kod Nama Kursus Kredit1 PD 76301 Kaedah Tinjauan 32 PD 76302 Kaedah Eksperimen 33 PD 76303 Inkuiri Naturalistik 34 PD 76304 Analisis Data dan Pentafsiran 3

  Bil Kod Nama Kursus Kredit

  1US 72043LS 72043

  Tesis Penuh -

  KURSUS AUDIT

  3

 • IJAZAH SARJANA PERGURUAN UGAMA (USULUDDIN)IJAZAH SARJANA PERGURUAN UGAMA (SEJARAH DAN TAMADUN ISLAM)

  SYARAT KEMASUKAN1. Memperolehi Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dari KUPU SB dengan

  mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 atau mana-mana Ijazah Sarjana MudaPendidikan Islam dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid atau yangsebanding dengannya dari mana-mana Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf olehSenat KUPU SB.

  Bagi mod Tesis Penuh, pemohon hendaklah memperolehi ijazah Sarjana MudaPerguruan Ugama dari KUPU SB atau Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam yangdiiktiraf oleh Senat KUPU SB dengan PNGK 3.50 atau pangkat Jayyid Jiddan ke atas,DAN

  2. Lulus dalam ujian kelayakan dan kesihatan.

  TEMPOH PENGAJIAN1. Sepenuh Masa:

  Minimum satu setengah (1 ½) tahun atau tiga (3) semester biasa.Maksimum dua (2) tahun atau empat (4) semester biasa.

  2. Separuh Masa:Minimum satu setengah (1 ½) tahun atau tiga (3) semester biasa.Maksimum empat (4) tahun atau lapan (8) semester biasa.

  3. Tempoh yang ditetapkan Senat bagi keadaan dan syarat tertentu.

  BAHASA PENGANTARBahasa pengantar kursus-kursus dalam program ini adalah Bahasa Melayu. Dalampenyiapan projek, disertasi atau tesis, calon boleh memilih sama ada BahasaMelayu, Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris dalam penulisan.

  MOD PENGAJIANa. Mod A: Naik Taraf dari DPULI (42 Kredit)

  DPULI (38 kredit) dan Projek (4 kredit) tidak melebihi 15,000 patah perkataan.

  b. Mod B: Calon Bukan Lulusan Pendidikan Islam:Mengikuti kursus DPULI (38 kredit) dan projek (4 kredit) tidak melebihi 15,000patah perkataan.

  c. Mod C: Calon Lulusan Pendidikan Islam Kerja Kursus dan Disertasi: Kursus (36 kredit) dan disertasi (6 kredit) tidakmelebihi 30,000 patah perkataan.

  d. Mod D: Tesis Penuh:Penulisan tesis tidak melebihi 60,000 patah perkataan dan mengikuti kursus prasyarat pendidikan dan pengajian Islam yang ditetapkan. Konteks tajuk yangdipilih akan menentukan program yang akan diikuti.

  4

 • Semester 1Bil Kod Nama Kursus Kredit

  Kursus Profesional Perguruan1 PD 62301 Asas Pedagogi Perguruan Ugama 32 PD 62302 Pedagogi Am Perguruan 33 PD 62303 Psikologi Perkembangan dan Pembelajaran dalam Islam 34 PD 62304 Sosiologi dan Pengurusan Sekolah 35 PD 62205 Metod Penyelidikan dan Penulisan Pendidikan Islam 26 IT 61201 Kokurikulum -

  Option MoT (2 Kredit)7 BA 65201 1 العربیة اللغة تدريس طرق 2

  PD 65211 Kaedah Mengajar MIB 1 2PD 65212 Kaedah Mengajar Bahasa Melayu 1 2PD 65213 Kaedah Mengajar Sains Kemasyarakatan 1 2PD 65214 Method of Teaching Mathematics 1 2PD 65215 Method of Teaching Sciences 1 2PD 65216 Method of Teaching English 1 2

  Elektif (4 Kredit)8&9 PD 64223 Keusahawanan Dalam Pendidikan Islam 2

  LS 64301 Peradaban & Tamadun Islam 3IT 64201 Kemahiran al-Qur’an 2IT 64202 Amali Asas Agama 2IT 64203 Kemahiran Jawi 2PD 64228 Pengantar Pendidikan Inklusif / Khas Kanak-kanak 2

  10 US 62441LS 62441 Penulisan Projek -

  STRUKTUR KURSUSMod A dan Mod B

  Semester 2Bil Kod Nama Kursus Kredit

  Kursus Profesional Perguruan1 PD 62306 Falsafah Pendidikan dalam Islam 32 PD 62307 Pedagogi Khas Perguruan 33 PD 62208 Multimedia Pendidikan Islam 24 PD 62209 Pentaksiran dalam Pendidikan Islam 25 PD 62410 Latihan Mengajar / Praktikum 46 IT 61201 Kokurikulum 2

  Option MoT (2 Kredit)7 BA 65202 2 2 العربیة اللغة تدريس طرق

  PD 65217 Kaedah Mengajar MIB 2 2PD 65218 Kaedah Mengajar Bahasa Melayu 2 2PD 65219 Kaedah Mengajar Sains Kemasyarakatan 2 2PD 65220 Method of Teaching Mathematics 2 2PD 65221 Method of Teaching Sciences 2 2PD 65222 Method of Teaching English 2 2

  Elektif (4 Kredit)8&9 IT 64304 Negara Zikir Melayu Islam Beraja 3

  IT 64306 Kemahiran Berfikir dan Komunikasi Islamik 3IT 64205 Asas Pengajian Kitab Turath 2PD 64232 Pengantar Bimbingan dan Kaunseling Islam 2PD 64233 Pengantar Pendidikan Awal Kanak-kanak dalam Islam 2PD 64234 Pengantar Pendidikan Kesihatan dalam Islam 2

  10 US 62441LS 62441 Penulisan Projek 4

  Jumlah Minima Keseluruhan Kredit 46

  5

 • Mod CSemester 1

  Bil Kod Nama Kursus Kredit1 PD 62301 Asas Pedagogi Perguruan Ugama 32 PD 62302 Pedagogi Am Perguruan 33 PD 62303 Psikologi Perkembangan dan Pembelajaran dalam Islam 34 PD 62304 Sosiologi dan Pengurusan Sekolah 35 PD 62205 Metod Penyelidikan dan Penulisan Pendidikan Islam 26 BA 65201 1 العربیة اللغة تدريس طرق 27 PD 65211 Kaedah Mengajar MIB 1 28 PD 65212 Kaedah Mengajar Bahasa Melayu 1 29 PD 65213 Kaedah Mengajar Sains Kemasyarakatan 1 210 PD 65214 Method of Teaching Mathematics 1 211 PD 65215 Method of Teaching Sciences 1 212 PD 65216 Method of Teaching English 1 213 PD 64223 Keusahawanan Dalam Pendidikan Islam 214 LS 64301 Peradaban & Tamadun Islam 315 IT 64201 Kemahiran al-Qur’an 216 IT 64202 Amali Asas Agama 217 IT 64203 Kemahiran Jawi 218 PD 64228 Pengantar Pendidikan Inklusif / Khas Kanak-kanak 219 PD 64235 Sistem Pendidikan Negara Brunei Darussalam 220 PD 64236 Kajian Kurikulum Pendidikan Islam 221 PD 64237 Falsafah Perguruan Dalam Islam 222 SY 64201 Isu-isu Semasa Hal Ehwal Syariah 223 SY 64202 Usul Fiqh Lanjutan 224 SY 64203 Nas-nas Pendidikan dalam Islam 225 IT 61201 Kokurikulum -

  Jumlah minimum 18

  Semester 2Bil Kod Nama Kursus Kredit1 PD 62306 Falsafah Pendidikan dalam Islam 32 PD 62307 Pedagogi Khas Perguruan 33 PD 62208 Multimedia Pendidikan Islam 24 PD 62209 Pentaksiran dalam Pendidikan Islam 25 PD 62411 Statistik Penyelidikan dalam Pendidikan Islam 26 BA 65202 2 2 العربیة اللغة تدريس طرق7 PD 65217 Kaedah Mengajar MIB 2 28 PD 65218 Kaedah Mengajar Bahasa Melayu 2 29 PD 65219 Kaedah Mengajar Sains Kemasyarakatan 2 210 PD 65220 Method of Teaching Mathematics 2 211 PD 65221 Method of Teaching Sciences 2 212 PD 65222 Method of Teaching English 2 213 IT 64304 Negara Zikir Melayu Islam Beraja 314 IT 64306 Kemahiran Berfikir dan Komunikasi Islamik 315 IT 64205 Asas Pengajian Kitab Turath 216 PD 64232 Pengantar Bimbingan dan Kaunseling Islam 217 PD 64233 Pengantar Pendidikan Awal Kanak-kanak dalam Islam 218 PD 64234 Pengantar Pendidikan Kesihatan dalam Islam 219 PD 64238 Penilaian Kurikulum Pendidikan Islam 220 PD 64239 Isu-isu Semasa Dalam Pendidikan Islam 221 PD 64240 Isu-isu semasa Dalam Pemikiran Islam 222 SY 64204 Kaedah-kaedah Fiqh 223 SY 64205 Matlamat Syara’ dan Pendidikan 224 IT 61201 Kokurikulum 2

  Jumlah minimum 18

  6

 • Semester 3 & 4Bil Kod Nama Kursus Kredit

  1 US 62642LS 62642 Penulisan Disertasi -

  Jumlah Minima Keseluruhan Kredit 42

  Mod D

  Bil Kod Nama Kursus Kredit

  1 US 62043LS 62043 Disertasi Penuh -

  KURSUS AUDITBil Kod Nama Kursus Kredit1 PD 66301 Kaedah Tinjauan 32 PD 66302 Kaedah Eksperimen 33 PD 66303 Kaedah Inkuiri Naturalistik 34 PD 66304 Analisis Data dan Pentafsiran 3

  7

 • SYARAT KEMASUKAN1. Memperolehi Sijil Latihan Perguruan Ugama atau sebanding dengannya. ATAU2. Mana-mana kelayakan yang diiktiraf oleh Senat KUPU SB, DAN3. Lulus dalam ujian kelayakan. * Pemohon hendaklah berkhidmat sebagai Guru Ugama tidak kurang dari tiga (3) tahun.

  BAHASA PENGANTARBahasa Melayu

  TEMPOH PENGAJIANSepenuh masa: 1 Tahun (2 Semester)

  STRUKTUR KURSUS

  DIPLOMA PENGAJIAN TAFSIR DAN HADITH

  Semester 1

  Bil Kod Nama Kursus Kredit

  1 US 0240 Ulum al-Qur’an 2

  2 US 0241 Tafsir I (Aqidah) 2

  3 US 0242 Tafsir II (Syariat) 2

  4 US 0243 Tafsir III (Akhlak) 2

  5 PD 0240 ICT dalam Pendidikan 1

  6 BA 0240 Bahasa Arab Tujuan Khas 2

  7 SY 0240 Usul Fiqh 3

  8 IT 0140 Hafazan al-Qur’an 2

  JUMLAH 16

  Semester 2Bil Kod Nama Kursus Kredit1 US 0244 Ulum Hadith 22 US 0245 Hadith I 23 US 0246 Hadith II 24 US 0247 Hadith III 25 US 0248 Dakwah Islamiyyah 26 US 0249 Kajian Ajaran Sesat 27 SY 0241 Taharah Dan Shalat 28 IT 0141 Kajian Kitab Turath I 2

  JUMLAH 16

  JUMLAHKESELURUHANKREDIT:33

  8

 • SYARAT KEMASUKAN1. Memperolehi Sijil Latihan Perguruan Ugama atau sebanding dengannya. ATAU2. Mana-mana kelayakan yang diiktiraf oleh Senat KUPU SB, DAN3. Lulus dalam ujian kelayakan. * Pemohon hendaklah berkhidmat sebagai Guru Ugama tidak kurang dari tiga (3) tahun.

  BAHASA PENGANTARBahasa Melayu

  TEMPOH PENGAJIANSepenuh masa: 1 Tahun (2 Semester)

  STRUKTUR KURSUS

  DIPLOMA PENGAJIAN TAUHID

  Semester 1

  Bil Kod Nama Kursus Kredit

  1 US 0251 Kajian Teks Aqidah I 2

  2 US 0252 Kajian Teks Aqidah II 2

  3 US 0253 Kajian Teks Aqidah III 2

  4 US 0250 Ilmu al-Kalam 2

  5 PD 0240 ICT Dalam Pendidikan 1

  6 BA 0240 Bahasa Arab Tujuan Khas 2

  7 SY 0240 Usul Fiqh 3

  8 IT 0140 Hafazan al-Quran 2

  JUMLAH 16

  Semester 2Bil Kod Nama Kursus Kredit1 US 0254 Kajian Teks Aqidah IV 22 US 0255 Kajian Teks Aqidah V 23 US 0256 Kajian Teks Aqidah VI 24 US 0249 Kajian Ajaran Sesat 25 US 0257 Kajian Kitab Turath II 26 US 0247 Hadith III 27 SY 0241 Taharah dan Shalat 28 IT 0241 Kajian Kitab Turath I 2

  JUMLAH 16

  JUMLAHKESELURUHANKREDIT:32

  9

 • KURSUS-KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN UGAMA

  KURSUS ELEKTIF USULUDDIN

  Bil Kod Nama Kursus Kredit

  1 US 12301 Tauhid 3

  2 US 12302 Tafsir 3

  3 US 22303 Hadith 3

  4 US 22304 Akhlak dan Tasawuf 3

  5 US 32205 Ulum al-Qur’an 2

  6 US 32206 Ulum al-Hadith 2

  Bil Kod Nama Kursus Kredit

  1 US 12307 التوحید 32 US 12308 التفسیر 33 US 22309 الحديث 34 US 22310 التصوف و األخالق 35 US 32211 القرءان علوم 26 US 32212 الحديث علوم 2

  Bil Kod Nama Kursus Kredit

  1 US 44201 Takrij al-Hadith 2

  2 US 44202 Metod Dakwah 2

  3 US 44203 Tayarat al-Fikriyyah 2

  4 US 44204 I’jaz Ilmi Fi al- Qur’an II 2

  IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN UGAMA (PENDIDIKAN BAHASA ARAB)

  KURSUS TERAS USULUDDIN

  IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN UGAMA (PENDIDIKAN ISLAM)KURSUS TERAS USULUDDIN

  10

 • KURSUS MINOR DAKWAH DAN KEPIMPINANBil Kod Nama Kursus Kredit1 UD 43201 Antrapologi Dakwah 22 UD 43202 Pengurusan Komunikasi dan Organisasi 23 UD 43203 Psikologi Dakwah 24 UD 43204 Pengurusan Masjid 25 UD 43205 Pendidikan Syi’ar Islam 26 UD 43206 Isu-isu Ajaran Sesat 2

  JUMLAH 12

  Bil Kod Nama Kursus Kredit1 UF 43201 Pengantar Ilmu Kalam 22 UF 43202 Pemikiran Islam 23 UF 43203 Falsafah Islam 24 UF 43204 Kajian teks Aqidah 25 UF 43205 Isu Aqidah Semasa 26 UF 43206 Perbandingan Ugama 2

  JUMLAH 12

  KURSUS MINOR FALSAFAH DAN PEMIKIRAN ISLAM

  KURSUS MINOR PENGAJIAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAHBil Kod Nama Kursus Kredit1 UQ 43201 Tafsir Maudhu’iy 22 UQ 43202 Hadith Maudhu’iy 23 UQ 43203 Metodologi Ahli Tafsir 24 UQ 43204 Ilmu Al-Qira’at 25 UQ 43205 Kajian Teks Tafsir 26 UQ 43206 Kajian Teks Hadith 2

  JUMLAH 12

  11

 • KURSUS-KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM DIPLOMA TERTINGGI PERGURUAN UGAMA

  KURSUS TERAS USULUDDIN

  Bil Kod Nama Kursus Kredit

  1 US 02205 ‘Ulum Al-Quran 2

  2 US 02206 Ulum al-Hadith 2

  3 US 02301 Tauhid 3

  4 US 02302 Tafsir 3

  5 US 02303 Hadith 3

  6 US 02304 Akhlak dan Tasawuf 3

  JUMLAH 16

  12

  Untuk maklumat lanjut sila hubungi:FAKULTIUSULUDDIN

  KOLEJUNIVERSITIPERGURUANUGAMASERIBEGAWANKm2,Jalan RajaIsteri Pengiran Anak Saleha,

  BandarSeriBegawan,BA2111,NegaraBruneiDarussalam.

  Tel:+6732236277Fax:+6732225226Email: [email protected],URL:www.kupu-sb.edu.bn

 • Rekabentuk dan susunan oleh:BAHAGIANHALEHWALAKADEMIK

  KOLEJUNIVERSITIPERGURUANUGAMASERIBEGAWANKm2,Jalan RajaIsteri Pengiran Anak Saleha,

  BandarSeriBegawan,BA2111,NegaraBruneiDarussalam.Tel:2236277Fax:2225226

  [email protected]