III. NACIONALNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA S NAZIVIMA U

 • View
  280

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of III. NACIONALNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA S NAZIVIMA U

 • PONEDJELJAK, 27. LISTOPADA 2008. BROJ 124 STRANICA 5 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Na temelju Nacionalne klasifi kacije zanimanja (Narodne novi-ne, br. 111/98.) i na temelju Nacionalne politike za promicanje rav-

  odreena mjera da se zanimanja na svim razinama klasifi kacije za-nimanja iskau enskom i mukom inaicom naziva, Dravni zavod

  klasifi kaciju zanimanja s nazivima u mukom i enskom rodu.U izradi Nacionalne klasifi kacije zanimanja s nazivima u mukom

  Nacionalna klasifi kacija zanimanja s nazivima u mukom i

  podvrste, vrste i rodove kojima pripadaju. Svaki naziv zanimanja odreen je ifrom, klasifi kacijskom razinom i nazivom zanimanja iskazanim u mukom i enskom rodu.

  nimanja koja su klasifi kacijom odreena i svrstana u pripadajue

  Metodoloka objanjenja, znaajke i naela objavljena uz Na-cionalnu klasifi kaciju zanimanja (Narodne novine, br. 111/98.)

  III. NACIONALNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA S NAZIVIMA U MUKOM I ENSKOM RODU

  Rod

  Vrsta

  Podv

  rsta

  Skup

  ina Pojedi-

  nano zanimanje

  Naziv

  0 VOJNA ZANIMANJA 01 VOJNA ZANIMANJA 011 VOJNA ZANIMANJA 0110 VOJNA ZANIMANJA 0110.11.0 vojnik/vojnikinja 0110.21.0 doasnik/doasnica 0110.31.0 nii asnik/nia asnica 0110.41.0 vii asnik/via asnica 0110.51.0 vojni slubenik/vojna slubenica 0110.61.0 vojni namjetenik/vojna namjetenica

  ksikicNa temelju Nacionalne klasifi kacije zanimanja (Narodne novine, br. 111/98.) i na temelju Nacionalne politike za promicanje ravodreenamjera da se zanimanja na svim razinama klasifi kacije zanimanjaiskau enskom i mukom inaicom naziva, Dravni zavodklasifi kaciju zanimanja s nazivima u mukom i enskom rodu.U izradi Nacionalne klasifi kacije zanimanja s nazivima u mukomNacionalna klasifi kacija zanimanja s nazivima u mukom ipodvrste, vrste i rodove kojima pripadaju. Svaki naziv zanimanjaodreen je ifrom, klasifi kacijskom razinom i nazivom zanimanjaiskazanim u mukom i enskom rodu.nimanja koja su klasifi kacijom odreena i svrstana u pripadajueMetodoloka objanjenja, znaajke i naela objavljena uz Nacionalnuklasifi kaciju zanimanja (Narodne novine, br. 111/98.)

 • STRANICA 6 BROJ 124 PONEDJELJAK, 27. LISTOPADA 2008.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Rod

  Vrsta

  Podv

  rsta

  Skup

  ina Pojedi-

  nano zanimanje

  Naziv

  1114 ELNICI/ELNICE UPANIJA, GRADOVA I OPINA

  1114.11.0 upan/upanica 1114.11.0 DOUPAN/DOUPANICA 1114.21.0 gradonaelnik/gradonaelnica 1114.21.0 ZAMJENIK/ZAMJENICA GRADONAELNIKA 1114.21.0 POVJERENIK/POVJERENICA VLADE ZA

  GRAD 1114.22.0 opinski naelnik/opinska naelnica 1114.22.0 POVJERENIK/POVJERENICA VLADE ZA

  OPINU 1114.22.0 ZAMJENIK/ZAMJENICA OPINSKOG NA-

  ELNIKA 1115 ELNICI/ELNICE SUDOVA REPUBLIKE

  HRVATSKE I SRODNIH TIJELA 1115.11.0 predsjednik/predsjednica Ustavnog suda 1115.21.0 predsjednik/predsjednica Vrhovnog suda 1115.31.0 predsjednik/predsjednica Upravnog suda 1115.41.0 predsjednik/predsjednica Visokoga trgovakog

  suda 1115.51.0 predsjednik/predsjednica Visokoga prekrajnog

  suda 1115.61.0 dravni odvjetnik/dravna odvjetnica Republike

  Hrvatske 1115.61.0 ZAMJENIK/ZAMJENICA DRAVNOG OD-

  VJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 1115.71.0 ZAMJENIK/ZAMJENICA DRAVNOG PRAVO-

  BRANITELJA REPUBLIKE HRVATSKE 1115.71.0 dravni pravobranitelj/dravna pravobraniteljica

  Republike Hrvatske 1119 ELNICI/ELNICE VRHOVNIH TIJELA REPU-

  BLIKE HRVATSKE D.N. 1119.11.0 guverner/guvernerka Hrvatske narodne banke 1119.11.0 VICEGUVERNER/VICEGUVERNERKA HR-

  VATSKE NARODNE BANKE 1119.11.0 ZAMJENIK/ZAMJENICA GUVERNERA HR-

  VATSKE NARODNE BANKE 1119.21.0 glavni dravni revizor/glavna dravna revizorica 1119.21.0 POMONIK/POMONICA GLAVNOGA DR-

  AVNOG REVIZORA 1119.21.0 ZAMJENIK/ZAMJENICA GLAVNOGA DRAV-

  NOG REVIZORA 1119.31.0 uvar/uvarica dravnog peata 1119.41.0 ZAMJENIK/ZAMJENICA PUKOG PRAVO-

  BRANITELJA 1119.41.0 puki pravobranitelj/puka pravobraniteljica 1119.51.0 LAN/LANICA IZBORNOG POVJERENSTVA 1119.51.0 predsjednik/predsjednica izbornog povjerenstva 112 DUNOSNICI I IMENOVANI DRAVNI

  SLUBENICI/DUNOSNICE I IMENOVANE DRAVNE SLUBENICE

  1121 TAJNICI/TAJNICE HRVATSKOG DRAVNOG SABORA, VLADE I NJIHOVIH RADNIH TIJELA

  1121.11.0 tajnik/tajnica Hrvatskoga dravnog sabora 1121.11.0 POMONIK/POMONICA TAJNIKA HRVAT-

  SKOGA DRAVNOG SABORA 1121.11.0 TAJNIK/TAJNICA ZASTUPNIKOG DOMA

  HRVATSKOGA DRAVNOG SABORA 1121.11.0 TAJNIK/TAJNICA UPANIJSKOG DOMA

  HRVATSKOGA DRAVNOG SABORA 1121.11.0 ZAMJENIK/ZAMJENICA TAJNIKA ZASTU-

  PNIKOG DOMA HRVATSKOGA DRAVNOG SABORA

  Rod

  Vrsta

  Podv

  rsta

  Skup

  ina Pojedi-

  nano zanimanje

  Naziv

  1 ELNICI I LANOVI/ELNICE I LANICE ZAKONODAVNIH TIJELA, ELNICI I DUNO-SNICI/ELNICE I DUNOSNICE DRAVNIH TIJELA, DIREKTORI/DIREKTORICE

  11 ELNICI I LANOVI/ELNICE I LANICE ZAKONODAVNIH TIJELA, ELNICI I DUNO-SNICI/ELNICE I DUNOSNICE DRAVNIH TIJELA, UDRUGA I ORGANIZACIJA

  111 ELNICI I LANOVI/ELNICE I LANICE ZAKONODAVNE VLASTI, ELNICI I DUNO-SNICI/ELNICE I DUNOSNICE IZVRNE I SUDBENE VLASTI

  1111 ZAKONODAVCI/ZAKONODAVKE 1111.01.0 predsjednik/predsjednica Republike 1111.11.0 PREDSJEDNIK/PREDSJEDNICA ZASTUPNI-

  KOG DOMA HRVATSKOGA DRAVNOG SABORA

  1111.11.0 POTPREDSJEDNIK/POTPREDSJEDNICA ZASTUPNIKOG DOMA HRVATSKOGA DR-AVNOG SABORA

  1111.11.0 POTPREDSJEDNIK/POTPREDSJEDNICA HR-VATSKOGA DRAVNOG SABORA

  1111.11.0 predsjednik/predsjednica Hrvatskoga dravnog sabora

  1111.11.0 PREDSJEDNIK/PREDSJEDNICA UPANIJSKOG DOMA HRVATSKOGA DRAVNOG SABORA

  1111.11.0 POTPREDSJEDNIK/POTPREDSJEDNICA U-PANIJSKOG DOMA HRVATSKOGA DRAV-NOG SABORA

  1111.12.0 PREDSJEDNIK/PREDSJEDNICA ODBORA HRVATSKOGA DRAVNOG SABORA

  1111.12.0 POTPREDSJEDNIK/POTPREDSJEDNICA POVJERENSTVA HRVATSKOGA DRAVNOG SABORA

  1111.12.0 predsjednik/predsjednica radnog tijela doma Hrvatskoga dravnog sabora

  1111.13.0 ZASTUPNIK/ZASTUPNICA ZASTUPNIKOG DOMA HRVATSKOGA DRAVNOG SABORA

  1111.13.0 ZASTUPNIK/ZASTUPNICA UPANIJSKOG DOMA HRVATSKOGA DRAVNOG SABORA

  1111.13.0 zastupnik/zastupnica Hrvatskoga dravnog sabora 1112 ELNICI I DUNOSNICI/ELNICE I DUNO-

  SNICE VLADE 1112.11.0 predsjednik/predsjednica Vlade 1112.11.0 POTPREDSJEDNIK/POTPREDSJEDNICA

  VLADE 1112.21.0 predstojnik/predstojnica Ureda predsjednika

  Republike 1112.21.0 ZAMJENIK/ZAMJENICA PREDSTOJNIKA

  UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE 1112.31.0 ministar/ministrica 1112.31.0 ZAMJENIK/ZAMJENICA MINISTRA 1113 ELNICI/ELNICE UPANIJSKIH SKUPTINA,

  ELNICI/ELNICE GRADSKIH I OPINSKIH VIJEA

  1113.11.0 ZAMJENIK/ZAMJENICA PREDSJEDNIKA UPANIJSKE SKUPTINE

  1113.11.0 predsjednik/predsjednica upanijske skuptine 1113.21.0 PREDSJEDNIK/PREDSJEDNICA SKUPTINE

  GRADA ZAGREBA 1113.21.0 ZAMJENIK/ZAMJENICA PREDSJEDNIKA

  GRADSKOGA VIJEA 1113.21.0 ZAMJENIK/ZAMJENICA PREDSJEDNIKA

  SKUPTINE GRADA ZAGREBA 1113.21.0 predsjednik/predsjednica gradskog vijea 1113.31.0 predsjednik/predsjednica opinskog vijea 1113.31.0 ZAMJENIK/ZAMJENICA PREDSJEDNIKA

  OPINSKOG VIJEA

 • PONEDJELJAK, 27. LISTOPADA 2008. BROJ 124 STRANICA 7 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Rod

  Vrsta

  Podv

  rsta

  Skup

  ina Pojedi-

  nano zanimanje

  Naziv

  1124.11.0 veleposlanik/veleposlanica 1124.11.0 AMBASADOR/AMBASADORICA 1124.21.0 OPUNOMOENI MINISTAR/OPUNOMOENA

  MINISTRICA MVP 1124.21.0 PRVI TAJNIK/PRVA TAJNICA MVP 1124.21.0 DRUGI TAJNIK/DRUGA TAJNICA MVP 1124.21.0 DIPLOMATSKI SAVJETNIK/DIPLOMATSKA

  SAVJETNICA MVP 1124.21.0 TREI TAJNIK/TREA TAJNICA MVP 1124.21.0 ATAE 1124.21.0 diplomat/diplomatkinja 1124.31.0 GENERALNI KONZUL/GENERALNA KON-

  ZULICA 1124.31.0 KONZUL/KONZULICA PRVOG RAZREDA 1124.31.0 KONZUL SAVJETNIK/KONZULICA SAVJET-

  NICA 1124.31.0 konzul/konzulica 1124.31.0 VICEKONZUL/VICEKONZULICA 1124.31.0 KONZUL/KONZULICA DRUGOG RAZREDA 1124.31.0 KONZUL/KONZULICA TREEG RAZREDA 114 ELNICI I DUNOSNICI/ELNICE I DUNO-

  SNICE LANSKIH UDRUGA I HUMANITAR-NIH ORGANIZACIJA

  1141 ELNICI I DUNOSNICI/ELNICE I DUNO-SNICE POLITIKIH STRANAKA

  1141.11.0 elnik/elnica politike stranke 1141.11.0 PREDSJEDNIK/PREDSJEDNICA POLITIKE

  STRANKE 1141.11.0 POTPREDSJEDNIK/POTPREDSJEDNICA POLI-

  TIKE STRANKE 1141.12.0 dunosnik/dunosnica politike stranke 1141.12.0 TAJNIK/TAJNICA POLITIKE STRANKE 1141.12.0 GLAVNI TAJNIK/GLAVNA TAJNICA POLITI-

  KE STRANKE 1142 ELNICI I DUNOSNICI/ELNICE I DUNO-

  SNICE SINDIKATA, UDRUGA POSLODAVACA I SRODNA ZANIMANJA

  1142.11.0 PREDSJEDNIK/PREDSJEDNICA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA

  1142.11.0 elnik/elnica sindikata 1142.12.0 POTPREDSJEDNIK/POTPREDSJEDNICA

  HRVATSKE UDRUGE SINDIKATA 1142.12.0 SINDIKALNI POVJERENIK/SINDIKALNA

  POVJERENICA 1142.12.0 TAJNIK/TAJNICA KONFEDERACIJE NEZAVI-

  SNIH SINDIKATA 1142.12.0 dunosnik/dunosnica sindikata 1142.21.0 elnik/elnica udruge poslodavaca 1142.21.0 PREDSJEDNIK/PREDSJEDNICA UDRUGE

  POSLODAVACA 1142.22.0 dunosnik/dunosnica udruge poslodavaca 1142.22.0 TAJNIK/TAJNICA UDRUGE POSLODAVACA 1142.22.0 POTPREDSJEDNIK/POTPREDSJEDNICA HR-

  VATSKE GOSPODARSKE KOMORE 1142.31.0 PREDSJEDNIK/PREDSJEDNICA JAVNOBILJE-

  NIKE KOMORE 1142.31.0 PREDSJEDNIK/PREDSJEDNICA LJEKARNIKE

  KOMORE 1142.31.0 PREDSJEDNIK/PREDSJEDNICA ODVJETNI-

  KE KOMORE 1142.31.0 elnik/elnica strukovne komore 1142.32.0 POTPREDSJEDNIK/POTPREDSJEDNICA

  OBRTNIKE KOMORE

  Rod

  Vrsta