III. (ciljane) IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA i 2018 i i prosinac i. iii. (ciljane) izmjene i dopune

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of III. (ciljane) IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA i 2018 i i prosinac i. iii. (ciljane) izmjene i...

 • I 20

  18 I

  I P

  RO SI

  NA C

  I

  III. (ciljane) IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

  GRADA SENJA

  IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

  18

  I

  UR BA

  NI ST

  IC A

  D. O.

  O. Z

  A PR

  OS TO

  RN O

  PL AN

  IR AN

  JE I

  KO NZ

  AL TI

  NG

  I

 • I I I . ( C I L J A N E ) I I D P P U G S EN J A

  2

  Županija/Grad Zagreb: LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA Općina/grad: GRAD SENJ

  Naziv prostornog plana:

  III. (ciljane) IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SENJA

  Odluka predstavničkog tijela o izradi plana: Službene novine Grada Senja broj 06/16 i 03/17

  Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana: Službene novine Grada Senja broj

  Javna rasprava (datum objave): Web MGIPU: 2.10.2018., dopuna: 25.10.2018. Web Grada Senja: 2.10.2018., dopuna: 25.10.2018.

  Novi List: 3.10.2018., dopuna: 26.10.2018.

  Javni uvid održan: od: 15. listopada 2018.g. do: 29. listopada 2018.g.

  Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

  Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: ________________________________ Tomislav Biondić. mag.ing.aedif.

  Suglasnost na plan prema čl. 108. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne broj 153/13 i 65/17):

  klasa: ur.broj: datum:

  Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan: URBANISTICA d.o.o.

  Zagreb, Trg bana J. Jelačića 4/3

  Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan:

  Odgovorna osoba:

  _________________________________ Jasminka Pilar-Katavić, dipl.ing.arh.

  Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga plana:

  Jasminka Pilar-Katavić, dipl.ing.arh. (do 25.10.2018.) Jasmina Sadek, dipl.ing.arh. (od 26.10.2018.)

  Stručni tim u izradi plana: Jasminka Pilar-Katavić, dipl.ing.arh. (od 26.10.2018.)

  Jasmina Sadek, dipl.ing.arh. Iva Lukinić, dipl.ing.arh. Nikola Adrović, mag.aedif.

  Domagoj Šumanovac, ing.arh. Renata Filipović, dipl.ing.građ

  Pečat predstavničkog tijela: Predsjednik predstavničkog tijela: _______________ Željko Tomljanović

  Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

  __________________________________ (ime, prezime i potpis)

  Pečat nadležnog tijela

 • I I I . ( C I L J A N E ) I I D P P U G S EN J A

  3

  Sadržaj

  1. Podaci iz objave javne rasprave

  2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi

  3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana djelomično prihvaćeni, odnosno čija se očitovanja uvažavaju

  4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja

  5. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrani iz razloga

  propisanih Zakonom o prostornom uređenju

  6. Obavezni akti i drugi dokazi iz čl. 103. Zakona o prostornom uređenju 6.1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana 6.2. Objava javne rasprave 6.3. Posebna obavijest o objavi javne rasprave 6.4. Zapisnik s javnog izlaganja

 • I I I . ( C I L J A N E ) I I D P P U G S EN J A

  4

  1. Podaci iz objave javne rasprave

  Gradonačelnik Grada Senja donio je 27. rujna 2018. godine Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Senja za javnu raspravu (KLASA: 350- 02/18-01/06, URBROJ: 2125-03/02-18-11). Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Senja objavljena je u dnevnom tisku „Novi list" dana 3.10.2018., na službenim web stranicama Grada Senja dana 2.10.2018., na službenim web stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja dana 2.10.2018., te na oglasnoj ploči Grada Senja. Dopuna objave javne rasprave o Prijedlogu III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Senja objavljena je u dnevnom tisku „Novi list" dana 26.10.2018., na službenim web stranicama Grada Senja dana 25.10.2018., na službenim web stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja dana 25.10.2018. kao dopuna objave od 2.10.2018., te na oglasnoj ploči Grada Senja. Javna rasprava o Prijedlogu III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Senja objavljena je s javnim uvidom u trajanju od 15 dana koji je započeo 15. listopada 2018. i trajao do 29. listopada 2018. godine. Zbog spriječenosti odgovornog voditelja izrade plana i odgovorne osobe za provođenje javne rasprave, javno izlaganje 24.10.2018. nije održano. Ponovno javno izlaganje održano je 29. listopada 2018.g. Tijekom trajanja javne rasprave, Prijedlog III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Senja te knjiga primjedbi bili su izloženi na javni uvid u prostorijama Grada Senja na adresi Obala dr. Franje Tuđmana 2 svakog radnog dana od 9-10,30 i od 11,30 do 14,30 sati. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Senja mogli su se upisivati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida, dostaviti pismeno ili e - mailom nositelju izrade do zaključenja javne rasprave. Svi sudionici koji su prisustvovali javnom izlaganju, upućeni su da nakon izlaganja dostave primjedbe pisanim putem.

 • I I I . ( C I L J A N E ) I I D P P U G S EN J A

  5

  2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi

  Posebna obavijest o javnoj raspravi (KLASA: 350-02/17-01/04 URBROJ: 2125-03/03/1-18-34 od 9.10.2018.) sa Prijedlogom III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Senja , te Posebna obavijest o dopuni objave (KLASA: 350-02/17-01/04, URBROJ: 2125-03/03/1-18-36 od 24.10.2018.) sa Prijedlogom III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Senja dostavljene su javnopravnim tijelima određenim posebnim propisom:

  1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE - Uprava za zaštitu prirode, Radnička Cesta 80, 10000 Zagreb - Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Radnička Cesta 80, 10000 Zagreb

  2. HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ I PRIRODU, Radnička cesta 80/7, Zagreb 3. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Ličko-senjska, Ulica Hrvatskog sokola 2,

  Gospić 4. MINISTARSTVO KULTURE, Konzervatorski odjel u Gospiću, Budačka 12, Gospić 5. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i spašavanje

  Gospić, Kaniža Gospićka 4, Gospić 6. JU HRVATSKI ZAVOD ZA PROSTORNO RAZVOJ, Republike Austrije 20, Zagreb 7. MINISTARSTVO TURIZMA, Prisavlje 14, Zagreb 8. MINISTARTSTVO GOSPODARSTVA, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb 9. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE, Dr. Franje Tuđmana 4,

  Gospić 10. JU Park prirode Velebit, Kaniža Gospićka 4, Gospić 11. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

  - Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Dr. Franje Tuđmana 4, Gospić - Ispostava Senj, Stara cesta 3

  12. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb

  13. HRVATSKA EKETROPRIVREDA - Operator distribucijskog sustava d.o.o. - Elektrolika Gospić

  14. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA, Kupska 4, Zagreb -Prijenosno područje Rijeka, Maršala Tita 166, 51410 Opatija

  15. HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, VGO Rijeka, Đure Šporera 3, Rijeka

  16. HRVATSKE CESTE d.o.o., Vončinina 3, Zagreb 17. HRVATSKE CESTE d.o.o., Tehnička ispostava Gospić, Smiljanska 41, Gospić 18. LUČKA KAPETANIJA SENJ, Obala kralja Zvonimira 12, Senj 19. HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma Podružnica Senj, Nikole Suzana 27, Senj 20. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SENJA, Stara cesta 23, Senj 21. GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ, Splitska 2, Senj 22. VODOVOD I ODVODNJA SENJ, Splitska 2, Split 23. LUČKA UPRAVA SENJ, Stara cesta 3, Senj 24. MJESNI ODBOR SVETI JURAJ, Lucija Petrovčić, Kotlina 39, Sveti Juraj 25. MJESNI ODBOR BUNICA - BILIĆEVICA, Mira Galić, Pavlinska 9, Senj

 • I I I . ( C I L J A N E ) I I D P P U G S EN J A

  6

  3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana prihvaćeni

  1. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU LIČKO-SENJSKA, Služba zajedničkih i upravnih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Ulica Hrvatskog sokola 2, Gospić

  2. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb 3. MINISTARSTVO TURIZMA, Prisavlje 14, Zagreb 4. HAKOM, R.F. Mihanovića 9, Zagreb 5. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i spašavanje

  Gospić, Kaniža Gospićka 4, Gospić 6. ALAN TOMLJANOVIĆ, 53270 Senj

 • I I I . ( C I L J A N E ) I I D P P U G S EN J A

  7

  4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe svih sudionika u javnoj raspravi s razlozima neprihvaćanja

 • I I I . ( C I L J A N