III. ACTUALITATE LEGISLATIV¤â€ ... 66 Actualitate legislativ¤’ ¢â‚¬â€œ drept penal; ¢â‚¬â€œ drept procesual penal;

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of III. ACTUALITATE LEGISLATIV¤â€ ... 66 Actualitate legislativ¤’...

 • 64 Actualitate legislativă

  III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ  ABSTRACT In October 2019, several legislative acts were amended, among which the Fiscal Code, amended

  by three distinct laws. Moreover, in October, the Regulation on organizing and conducting the examination for

  admission to the magistrate system was published in the Official Gazette and it was approved, as well as the Regulation on the organization and functioning of the Superior Council of Magistracy.

  The following were amended in the same month: Law no. 218/2002 regarding the organization and operation of the Romanian Police and the G.E.O. no. 104/2001 regarding the organization and functioning of the Romanian Border Police.

  REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

  ÎN MAGISTRATURĂ – APROBARE (HOTĂRÂREA CSM NR. 192/2019)

  De Redacţia Pro Lege

  Actul publicat în Monitor Sumar Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nr. 192/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură (M. Of. nr. 806 din 4 octombrie 2019)

  Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură.

  În M. Of. nr. 806 din 4 octombrie 2019 s-a publicat Hotărârea CSM nr. 192/2019

  pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea con- cursului de admitere în magistratură.

  Astfel, prin respectivul ordin se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură.

  Revista Universul Juridic  nr. 10, octombrie 2019, pp. 64-66

 • Actualitate legislativă 65

  Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziţii ale Regula- mentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în ma- gistratură.

  Structura CAPITOLUL I: „Dispoziţii generale”; – Cap. II: „Organizarea concursului”; – Cap. III: „Desfăşurarea concursulu”; – Cap. IV: „Validarea concursului”; – Cap. V „Dispoziţii finale”). Prezentare general Potrivit art. 1, admiterea în magistratură se face prin concurs, organizat de

  CSM, prin INM, pe baza competenţei profesionale, a aptitudinilor şi a bunei reputaţii, cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii. Astfel, acest concurs se poate organiza anual sau ori de câte ori este necesar, în vederea ocupării posturilor vacante de la judecătorii şi de la parchetele de pe lângă acestea.

  Cererile pentru înscrierea la concurs se depun în termen de 10 zile de la data publicării concursului pe paginile de internet ale CSM şi INM, la tribunalele sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscripţii domiciliază sau au reşedinţa legal stabilită candidaţii.

  Astfel, la respectiva cerere de înscriere se vor anexa următoarele documente: – certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate de candidat; – actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate de candidat; – diploma de licenţă, în copie legalizată; – chitanţa de plată a taxei de înscriere; – certificatul de cazier judiciar; – certificatul de cazier fiscal; – declaraţia pe propria răspundere privind existenţa unor eventuale între-

  ruperi în activitate; – curriculum vitae; – carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate, în

  copie certificată pentru conformitate de candidat. Aşadar, examinarea se va face în două etape, prima dintre acestea fiind elimi-

  natorie şi constând în susţinerea următoarelor probe scrise: 1. un test-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, teoretice şi practice,

  susţinut la următoarele discipline: – drept civil; – drept procesual civil;

 • 66 Actualitate legislativă

  – drept penal; – drept procesual penal; 2. o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice, teoretice şi practice,

  susţinută la drept civil şi drept procesual civil, respectiv la drept penal şi drept procesual penal.

  Astfel, la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice participă numai candidaţii declaraţi admişi la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, iar nota obţinută la prima etapă este media aritmetică a notelor obţinute la probe, respectiv testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice şi proba scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice.

  Pe de altă parte, la etapa a II-a, constând într-un interviu, participă numai candidaţii declaraţi admişi la fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescă- toare a notei obţinute la prima etapă, în limita unui număr egal cu o dată şi jumă- tate din numărul de posturi scoase la concurs, în cazul unui număr impar de posturi rotunjirea făcându-se la numărul mai mare. Numărul candidaţilor admişi în etapa a II-a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

  Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice cuprinde 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs, iar fiecare răspuns corect primeşte 1 punct, care are ca echivalent 10 sutimi în sistemul de notare de la 1 la 10.

  Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru această probă şi nu poate depăşi 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea testelor către toţi candidaţii.

  Lucrările se vor nota cu „Admis” sau „Respins”, în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut minimum 60 de puncte, echivalentul notei 6,00, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute, în limita dublului numărului de posturi scoase la concurs. Numărul candidaţilor admişi se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

 • Actualitate legislativă 67

  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII –

  MODIFICARE (HOTĂRÂREA CSM NR. 193/2019)

  De Redacţia Pro Lege

  Actul modificat Actul modificator Sumar Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nr. 1.073/2018 (M. Of. nr. 1.044 din 10 decembrie 2018)

  Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nr. 193/2019 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nr. 1.073/2018 (M. Of. nr. 805 din 4 octombrie 2019)

  – modifică: art. 89 alin. (1) pct. 2 lit. c), art. 89 alin. (1) pct. 8, art. 97 alin. (3), art. 106

  În M. Of. nr. 805 din 4 octombrie 2019, s-a publicat Hotărârea CSM

  nr. 193/2019 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CSM, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 1.073/2018.

  Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări Regulamentului de organizare şi funcţionare a CSM, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 1.073/2018.

  Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Regulamentului de orga- nizare şi funcţionare a CSM, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 1.073/2018.

  Revista Universul Juridic  nr. 10, octombrie 2019, pp. 67-74

 • 68 Actualitate legislativă

  Art. 89 alin. (1) pct. 2 lit. c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a CSM (modificat prin Hotărârea CSM nr. 193/2019)

  Vechea reglementare În vechea reglementare, la art. 89 alin. (1) pct. 2, lit. c) prevedea: „(1) Din aparatul propriu al Consiliului fac parte: (…) 2. Direcţia economică şi administrativ, alcătuită din: (…) c) Compartimentul contabilitate;”. Noua reglementare Potrivit noii reglementări, la art. 89 alin. (1) pct. 2, lit. c) se modifică şi va avea

  următorul conţinut: „(1) Din aparatul propriu al Consiliului fac parte: (…) 2. Direcţia economică şi administrativ, alcătuită din: (…) c) Biroul contabilitate;”.9 alin. (1) pct. 8 din Regulamentul de organizare şi

  funcţionare a CSM Art. 89 alin. (1) pct. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a CSM

  (modificat prin Hotărârea CSM nr. 193/2019) Vechea reglementare În vechea reglementare, la art. 89 alin. (1), pct. 8 prevedea: „(1) Din aparatul propriu al Consiliului fac parte: (…) 8. Serviciul informatică şi statistică judiciară, în cadrul căruia funcţionează

  Biroul informatică;”. Noua reglementare Potrivit noii reglementări, la art. 89 alin. (1), pct. 8 se modifică şi va avea

  următorul conţinut: „(1) Din aparatul propriu al Consiliului fac parte: (…) 8. Serviciul informatică şi statistică judiciară, alcătuit din: a) Biroul informatică; b) Compartimentul statistică judiciară;”.

 • Actualitate legislativă 69

  Art. 97 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a CSM (modificat prin Hotărârea CSM nr. 193/2019)

  Vechea reglementare În vechea reglementare, la art. 97, alin. (3) prevedea: „(3) Compartimentul contabilitate exercită, sub conducerea directorului direc-

  ţiei, următoarele atribuţii: a) propu