II. GIMNAZIJOS ... Tolerancijos ugdymo centro (TUC) iniciatyva 2018 m. gimnazijoje veik¤â€” 2 kilnojamosios

 • View
  14

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of II. GIMNAZIJOS ... Tolerancijos ugdymo centro (TUC) iniciatyva 2018 m. gimnazijoje...

 • PRITARTA

  Kalvarijos gimnazijos tarybos

  2018 m gruodžio 11 d. posėdžio Nr. V2-3 nutarimu

  PATVIRTINTA

  Kalvarijos gimnazijos direktoriaus

  2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V1-164

  KALVARIJOS GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Kalvarijos gimnazijos (toliau – Gimnazijos) 2019 metų veiklos planas parengtas, atsižvelgus į Gimnazijos 2017-2019 metų strateginį veiklos planą, Gimnazijos 2018-2019 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planus, 2018 metų Nacionlainių mokinių pasiekimų

  patikrinimų ( toliau NMPP) rezultatus, 2017 metų NMVA gimnazijos išorės vertinimo, gimnazijos vidaus kokybės įsivertinimo rezultatus, Gimnazijos

  bendruomenės poreikius, ekonominius, politinius, socialinius, demografinius veiksnius.

  2. Planas atitinka Valstybės švietimo strategijos nuostatas. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Kalvarijos gimnazijos mokinių mokymo(si) ir ugdymosi poreikius, įgyvendinti pradinio

  ugdymo, pradinio ugdymo individualizuotą, pagrindinio ugdymo, pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo programas. Kalvarijos

  gimnazijoje vykdoma priešmokyklinio ugdymo, o Jusevičių skyriuje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programa. Neformalusis švietimas

  organizuojamas vykdant neformaliojo švietimo programas.

  3. Planas nustato metinius Gimnazijos veiklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams įgyvendinti. 4. Planą įgyvendins Kalvarijos gimnazijos administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai

  darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai).

  II. GIMNAZIJOS VIZIJA

  5. Kalvarijos gimnazija – demokratiška, moderni gimnazija. Ji atvira kaitai, tobulėjimui, nuolat besimokanti, įvaldžiusi modernias technologijas, pilietiška ir tolerantiška kiekvienam savo bendruomenės nariui.

 • III. GIMNAZIJOS MISIJA

  6. Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, tenkinti ugdymo(si) poreikius, suteikti kiekvienam besimokančiajam savarankiško ir aktyvaus gyvenimo pagrindus, padėti nuolat tobulinti savo gebėjimus, tapti visaverčiu demokratinės visuomenės nariu, aktyviai dalyvaujančiu socialiniame, ekonominiame ir

  kultūriniame gyvenime, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtas lėšas.

  IV. GIMNAZIJOS VERTYBĖS

  7. Atviras kaitai, kūrybingas ir atsakingas žmogus. 8. Demokratiškumas ir tolerancija. 9. Mokymąsi skatinantis mokytojo ir mokinio bendradarbiavimas. 10. Atvirumas naujai patirčiai ir įsipareigojimas savo kraštui ir tautos kultūrai.

  VI. GIMNAZIJOS 2018 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

  11. 2018 m. veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimas:

  Tikslas Asmenybės brandos formavimas

  Uždaviniai

  Diegti

  bendruomenės

  kūrybiškumo

  ir

  kompetencijų

  ugdymo

  kultūrą

  Diegiant bendruomenės kūrybiškumo ir kompetencijų ugdymo kultūrą suformuotos 3 besimokančių mokytojų grupės,

  jungiančios 14 įvairių mokomųjų dalykų mokytojus. Besimokančių mokytojų grupių veikla susijusi su pamokos

  organizavimo kokybės tobulinimu: pamokos uždavinio konkretizavimu, inovatyvių mokymo metodų taikymu, aktyvių

  veiklų organizavimu pamokoje bei mokinio išmokimo stebėjimu.Šių grupių mokytojai yra aptarę bendradarbiavimo

  principus - laikytis konfidencialumo bei siekti kolegialaus grįžtamojo ryšio, naudojantis IQES online Lietuva sistemos

  klausimynu parengta „Kolega-kolegai‘ pamokos stebėjimo forma, pokyčiui stebėti numatytos klasės, kuriose buvo atliktos

  mokinių apklausos: pamokos kokybės įsivertinimo ir klasės mikroklimato. Išanalizavus Pamokos kokybės įsivertinimo

  apklausos rezultatus, išryškėjo stiprieji pamokos aspektai: mokiniams aiškus pamokos uždavinys, įgytos naujos žinios,

  reflektavimas apie įgytas žinias, objektyvus vertinimas pamokoje. Tobulintini aspektai: ne visos pateiktos užduotys atitiko

  mokinių gebėjimus, mokinių nepasitikėjimas savo jėgomis. Apibendrinus Klasės mikroklimato tyrimo rezultatus, galima

  teigti, kad 40 proc. apklausoje dalyvavusių mokinių gerai jaučiasi pamokoje, drąsiai kreipiasi pagalbos į mokytoją, mėgsta

  darbą grupėse.

  Besimokančių mokytojų grupių nariai savo patirtimi dalijosi atvirame Metodinės tarybos posėdyje “Mokytojų

  besimokančių grupių patirtis, rekomendacijos ir refleksija”, 2018-06-13, protokolo Nr. 4 bei Metodinės tarybos posėdyje

  2018-12-27, protokolo Nr. 6.

 • Mokytojų metodinėse grupėse vyko bendrųjų kompetencijų ugdymo ir vertinimo pamokoje praktikumai, kurių metu

  mokytojai išanalizavo Kompetencijų ugdymo metodines rekomendacijas, aptarė jų ugdymo ir vertinimo galimybes

  konkrečioje pamokoje. Savo patirtimi mokytojai dalijosi išplėstiniame Metodinės tarybos posėdyje “Bendrosios

  kompetencijos ir jų vertinimas” (2018-02-27, protokolo Nr. 2). Dalijantis bendrųjų kompetencijų ugdymo patirtimi,

  mokytojai išskyrė mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo pamokoje svarbą, siedami ją su mokinio atsakomybės už savo

  mokymąsi prisiėmimu, mokinio gebėjimu pamokoje išsikelti pamatuotą individualų tikslą, planuoti mokymąsi ir įsivertinti

  stiprybes ir trūkumus.

  Skaitymo strategijų įvairių dalykų pamokose, taikymo galimybės buvo aptartos Metodinės tarybos posėdyje

  2018-12-27, protokolo Nr. 6, kurio metu išsiaiškinta, kaip pamokoje realizuoti aiškinamąsias ir sisteminamąsias skaitymo

  strategijas, naudojantis IQES online Lietuva Katharinos Pacynos iliustruotomis skaitymo strategijų kortelėmis mokiniams.

  Gimnazijoje vykdyta gerosios patirties sklaida: pravesta 16 pamokų „Kolega-kolegai”, iš kurių 3 integruotos

  pamokos: dailės ir lietuvių kalbos - ”Gamtos ir jausmų vaizdavimas dailėje ir literatūroje” (6a kl.), anglų kalbos ir

  technologijų integruota pamoka “Kalėdų belaukiant” (IIa kl.), lietuvių kalbos ir teatro pamoka: ”A. Škėmos romanas “Balta

  drobulė”, taip pat integruota popietė 3 kl. mokiniams “Pažink savo kraštą”. Pamokos “Kolega – kolegai” aptartos

  besimokančių mokytojų grupėse bei Metodinės tarybos posėdžiuose. (2018-06-13, protokolo Nr. 4, 2018-12-27, protokolo

  Nr. 6.

  Saviraiškaus

  dalyvavimo

  puoselėjimas

  Į gimnazijos mokinių savivaldos veiklą įtraukti 1 – 4; 5 – 8 klasių atstovai (seniūnai), kurių veikla užtikrina atstovavimą

  visų klasių grupių mokinių interesams.

  Tolerancijos ugdymo centro (TUC) iniciatyva 2018 m. gimnazijoje veikė 2 kilnojamosios parodos ,,Tremties vaikai"

  (Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių parengta pagal S. Abromavičiaus knygas), Lietuvos ir JAV bičiulystės šimtmečio

  puslapius atskleidžianti paroda „Per Atlantą: Lietuvos ir JAV draugystės amžius“, lankėsi JAV ambasados Lietuvoje

  atsakingi pareigūnai ir ambasadorė Anne Hall Lietuvoje ir Japonijos ambasadoriai Lietuvoje Toyoei Shigeeda ir Shiro

  Yamasaki. Gimnazijoje eksponuoti Tsurgos (Japonija) mokinių piešiniai. Įgyvendinti 6 mokinių motyvavimui ir ugdymui

  bei 3 mokytojų ir bendruomenės kompetencijų ugdymui skirti projektai: LL3, ,,Renkuosi mokyti - mokyklų kaitai",

  ,,Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, vyko 16 istorijos, 4 kalbų, 9 menų ir

  technologijų, 9 gamtos mokslų, 11 ugdymo karjerai, 10 integruotos veiklos, 2 sveikatos ugdymo, 1 dorinio ugdymo

  netradicinės pamokos ne gimnazijoje, 3 projektinės-integruotos veiklos užsienyje; įvyko Nacionalinio dramos teatro

  spektaklis #beskambučio.

  Bendradarbiaujant su Europos parlamento biuru Lietuvoje įgyvendintas projektas ,,Mokyklos - Europos Parlamento

  ambasadorės (MEPA)". Vykdant įvairius TUC organizuojamus renginius, susitikimus, projektus bendradarbiaujama su

  Tarptautine komisija ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti komanda, Tolerancijos ugdymo

  centrais Lietuvoje. Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo

 • iniciatyvą padėjo įgyvendinti Valstybinė mokesčių inspekcija, bendradarbiaujama su KTU, Valstybinė kultūros paveldo

  komisija. Su gimnazijos bendruomene susitiko ir netradicinėse edukacinėse veiklose dalyvavo br. Juozapas Marija

  Žukauskas OFM, dr. neuromokslininkė Urtė Neniškytė, Laisvės TV direktorius Mykolas Markauskas, rašytoja Violeta

  Palčinskaitė, aktorius Vygantas Kazlauskas, NDT režisierius Paulius Tamolė, dr. Ainius Lašas, NATO pajėgų integravimo

  vieneto (NPIV) Lietuvoje vadas ir NATO kariai iš 9 šalių, Europos parlamento informacinio biuro komanda, Tarptautinės

  komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti komanda. Gimnazijoje pamokas vedė,

  savo patirtį skleidė gimnazijos alumnai: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atstovas A. Uleckas, European

  Federation of Psychology Students' Associations (EFPSA) ir Li