II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJA¥‘NIENIA DO ... ... Struk-[PLN]: [w PLN]: [w PLN]: [w PLN]: [w PLN]:

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJA¥‘NIENIA DO ... ... Struk-[PLN]: [w PLN]: [w PLN]: [w PLN]:...

 • USD -

  -

  GBP -

  CHF -

  Walutowe pozycje aktywów:

  Lp.

  1.

  2.

  3.

  4.

  Walutowa struktura aktywów w przeliczeniu na złote:

  1. 4.5% 6.9% 2.1% -

  2. 1.1% 7.5% 0.9% -

  3. - - - -

  4. 0.0% - - -

  0.4% 2.4% 0.3% -

  Kapitał podstawowy Tier I 16 339 542.49 15 973 385.00

  Kapitał dodatkowy Tier I -

  EUR 4.2585 zł

  4.9971 zł

  3.9213 zł

  Pozycja bilansowa: USD EUR GBP CHF

  Kapitał wewnętrzny 8 552 635.37 8 247 207.00

  2. Dane dotyczące walutowej struktury aktywów i pasywów:

  W księgach Banku na dzień 31 grudnia 2019 roku występują aktywa oraz pasywa wyrażone w polskich złotych oraz w

  walutach obcych, które zostały przeliczone na polskie złote po obowiązującym w w/w dniu średnim kursie ustalonym

  dla danej waluty przez NBP, tj.:

  3.7977 zł

  Współczynnik kapitału Tier I 15.28 15.49

  Współczynnik kapitału podstawowego Tier I 15.28 15.49

  Fundusze własne, w tym: 16 339 542.49 16 143 153.00

  Kapitał Tier I, w tym 16 339 542.49 15 973 385.00

  II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  1. Informacja o spełnieniu przez Bank wymogów, o których mowa w art. 128 ustawy – Prawo bankowe:

  Wyszczególnienie: Wartość na 31.12.2019 r.: Wartość na 31.12.2018

  z tytułu ryzyka operacyjnego: 13 629 462.50 13 474 363.00

  Łączny współczynnik kapitałowy 15.28 15.66

  z tytułu ryzyka kredytowego: 93 278 479.58 89 615 721.00

  z tytułu ryzyka walutowego: -

  Kapitał Tier II - 169 768.00

  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko, w tym 106 907 942.08 103 090 084.00

  Na dzień 31 grudnia 2019 roku Bank spełnia wszystkie wymogi w zakresie adekwatności kapitałowej.

  Fundusze własne wynoszą 16339542.49 zł, co przy średnim kursie EUR ogłoszonym przez NBP w wysokości 4,2585

  daje 3836924.38 EUR.

  Należności od

  sekt.niefinansowego - - - -

  Kasa 41 012.00 55 920.00 14 335.00 -

  Należności od sekt.

  finansowego 205 608.69 1 238 102.40 128 422.21 -

  dane wg stanu na 31.12.2019

  Pozostałe pozycje 1 550.00 -

  Struk-

  tura: [PLN]: [w PLN]: [w PLN]: [w PLN]: [w PLN]:

  -

  W tym

  Lp. Pozycja

  bilansowa:

  Wartość USD Struk-

  tura:

  EUR Struk-

  tura:

  GBP

  641 738.63

  248 170.69 RAZEM:

  58 054 561.79 5 886.44 - -

  -

  Kasa 3 435 456.96 155 751.27 238 135.32 71 633.43 -

  Struk-

  tura:

  CHF

  Pozostałe pozycje

  -

  Należności od sekt.

  finansowego 69 886 230.15 780 840.12 5 272 459.07

  RAZEM: 230 263 656.09 942 477.83 5 510 594.39 713 372.05

  2 969 936.94

  PLN

  63 191 192.33

  98 887 407.20

  58 048 675.35

  223 097 211.82

  -

  -

  -

  142 757.21 1 294 022.40

  -

  Należności od

  sekt.niefinansowego 98 887 407.20 - - -

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Strona 1

 • Walutowa struktura aktywów w przeliczeniu na złote c.d :

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  Udziały poszczególnych walut w sumie aktywów:

  Walutowe pozycje pasywów:

  Lp.

  1.

  2.

  3.

  Walutowa struktura pasywów po przeliczeniu na złote:

  1. 0.4% 2.6% 0.3% -

  2. - - - -

  3. - - - -

  0.4% 2.4% 0.3% -

  Walutowa struktura pasywów po przeliczeniu na złote c.d:

  1.

  2.

  3.

  Kasa

  -

  Pozostałe pozycje

  96.9%

  EUR 1 294 022.40 5 510 594.39 2.39%

  GBP 142 757.21 713 372.05 0.31%

  Waluta: Kwota: Kwota w przeliczeniu na PLN: Udział w sumie aktywów:

  USD 248 170.69 942 477.83 0.41%

  Lp. Pozycja

  bilansowa:

  PLN

  [w PLN]:

  2 969 936.94

  Należności od sekt.

  finansowego

  98 887 407.20

  63 191 192.33

  RAZEM:

  58 048 675.35

  223 097 211.82 zł

  CHF

  Zobowiązania wobec

  sektora niefinansowego 243 955.56 1 290 855.79 140 938.37 -

  x 230 263 656.09 100.00%

  Pozycja bilansowa: USD EUR GBP

  CHF - - -

  PLN 223 097 211.82 223 097 211.82 96.89%

  Lp. Pozycja

  bilansowa:

  Wartość USD Struk-

  tura:

  EUR

  RAZEM: 243 955.56 1 290 855.79 140 938.37 -

  W tym:

  Zobowiązania wobec

  sektora budżetowego - - - -

  Pozostałe pozycje - - - -

  RAZEM: 230 263 656.09 926 470.03 5 497 109.38 704 283.13

  Pozostałe pozycje 17 608 660.49

  RAZEM:

  2 267 486.94

  223 135 793.55

  Struktura:

  96.61%

  100.00%

  203 259 646.12

  PLN

  223 135 793.55

  Należności od

  sekt.niefinansowego

  704 283.13 -

  Struk-

  tura:

  CHF Struk-

  tura: [PLN]: [w PLN]: [w PLN]: [w PLN]: [w PLN]:

  Struktura:

  86.4%

  90.4%

  100.0%

  100.0%

  - -

  -

  Pozostałe pozycje 17 608 660.49 - - - -

  Zobowiązania wobec

  sektora budżetowego

  17 608 660.49

  2 267 486.94

  2 267 486.94 - - - -

  Zobowiązania wobec

  sektora

  niefinansowego

  100.00%

  96.90%

  PLN

  [w PLN]:

  Zobowiązania wobec

  sektora

  niefinansowego

  203 259 646.12

  Zobowiązania wobec

  sektora budżetowego