12
so crAo CVADAOT ao rHONc rrN GHUNG: so e6n: SO tli trigu: Loai v6n bdn: I ncn yeu: Ngudi kf: Nguoi xt ly: O6 tvtintr Hodng CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM D0.l6p - TU do - Hanh phri. PHIEU TNiNTT XtI I'f VAN gAN ONN 147 Ngdy d6n: 08/01/2018 Co quan grii: B0 Gi6o duc vd Ddo tao 5886/QD-BGDET Ngiy ph6t hdnh: 2811212017 Quyet tlinh Linh vgc: QD ban hinh ch/trinh henh dQng Phong, ch6ng bAo lgc hgc ducmg trong cdc co sd GD mdm non, GD ph6 th6ng vd GDTX giai tlo4n 2017-2021 Chfc vp: Nguoi vdo s6: Quan Anh Thu euA rnixn LUAN cHUYEN vAN sAx: Ngudi giao VB Ngucri nh$n VB Y ki6n xfr li o.?.tv Quan Anh Thu o6 tvtintr Hodng T/E N Vlc b.1Yw D6 Minh Hodng (Quan Anh Thu chuy6n thay) L6 H6ng Scrr N ? CTiT / -/.rW rr&^

I'ff1.hcm.edu.vn//data/hcmedu\cttt\attachments/2018_1/5886-qd-bgddt_phong... · so crAo CVADAOTao rHONc rrN GHUNG: so e6n: SO tli trigu: Loai v6n bdn: I ncn yeu: Ngudi kf: Nguoi xt

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

so crAo CVADAOTao

rHONc rrN GHUNG:

so e6n:

SO tli trigu:

Loai v6n bdn:

I ncn yeu:

Ngudi kf:

Nguoi xt ly: O6 tvtintr Hodng

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAMD0.l6p - TU do - Hanh phri.

PHIEU TNiNTT XtI I'f VAN gAN ONN

147 Ngdy d6n: 08/01/2018

Co quan grii: B0 Gi6o duc vd Ddotao

5886/QD-BGDET Ngiy ph6t hdnh: 2811212017

Quyet tlinh Linh vgc:

QD ban hinh ch/trinh henh dQng Phong, ch6ng bAo lgc hgc ducmgtrong cdc co sd GD mdm non, GD ph6 th6ng vd GDTX giai tlo4n2017-2021

Chfc vp:

Nguoi vdo s6: Quan Anh Thu

euA rnixn LUAN cHUYEN vAN sAx:

Ngudi giao VB Ngucri nh$n VB Y ki6n xfr lio.?.tv

Quan Anh Thuo6 tvtintr Hodng T/E N

Vlc b.1Yw

D6 Minh Hodng(Quan Anh Thu chuy6n

thay)

L6 H6ng Scrr

N? CTiT

/-/.rW rr&^

I

mflnrLi; iI

re crAo DVC vA DAo rAo cQNG noe xA ugr cn0 Ncuia vIET NAMDQc lSp - Tq do - II4nh Phtic

S6:5886 /QD-BGDET Hd N6| ngdytg thdng#ndm 2017

euvrlr DINHBan hinh Chuung trinh hirnh tlQng

g, ch6ng b4o lgc hgc tlulng trong cic ccr s& girlo dgc mdm non,dgc phd th0rg un gif,o dg. tho*S * do4n2017-2021

ng TRUONG B0 cr.q,o DUC vA DAo rAocrl Ngh! dinh sO l23l2Ol6lND-CP ngdy 0l thang 09 nlm 2016 criaquy O.infr chfc ndng, nhiQm vg, quyAn h4n vd co c6u td chrlc cria BQ,

c0 quan ngang BQ;C6n crl Nghi dinh s6 AglZOttA{E-CP \Eity 25 th6ng 05 ndm 20fi crta

Chlnh phri quy dinh chirc n[ng nhiQm vp, quydn han vd co c6u t6 chuc ctra B0Gi6o duc vd Edo tao;

C[n cri Ngh! dinh s6 SA1ZO|IAirE-CP ngdy 09 thhng 05 n6m 2017 ci,eChinh phri quy dinh chi ti6t mQt sO Oi6u cria Luflt tr6 em.

C[n cri Nghi tlinh sO SOIZO|ZI{D-CP ngdy 17 thing 07 ndm 2017 ctsa

Chinh pht quy dinh v0 m6i trunng gi6o dgc an todn, ldnh m+nh, than thiQn,phdng, ch6ng bpo lgc hqc duong;

Xdt dC nghi cua VU trucmg VU Girio dgc Chfnh trivd COng t6c hgc sinh,sinh vion'

ewnr E!NH:Didu 1. Ban hdnh kdm theo Quytit dinh nAy Chuong trtnh hdnh dQng

phlng, ch6ng bpo ltJc hgc dudmg trong c6c co sd gi6o dqc mim non, gi6o dpcph6 thOng vd gi6o dpc thucmg xuyOn (gqi chung ld co s0 gi6o dqc) giai do4n2017-2OZl (sau dAy goi tit li Chucng trinh hdnh d$qg).

Diiu 2. Quy6t dfnh ndy c6 hiQu lUc thi hdnh k€ tu ngdy kf .

Di6u 3. Ch6nh Vdn phdng, Vp fu&ng VU Gi6o duc Chinh t! vi Cdng tdchgc sinh, sinh viOn, Thri truong tlon vi c6 li6n quan thuQc B0 Gi6o dqc vd Eiot4o; c6c sd gi6o dpc vA dio t4o chiu trdch nhiem thi hdnh Quy6t dinhnity.{Not nh$n:- Thri tu6ng CP Nguy6n Xu6n Phric (46 UZc);- Ph6 Tht tu0ng CP V[ Drlc Dam (tI6 b/c);- BQ truong Phtng XuAn Nh4 (d6 b/c);- VP Chinh pht, Ban Tuy€n gi6o TtI, Ui ban VanTNTNND cdra Qu5c h0i (de b/c);- C6c bQ: C6ng an, Lao dQng-Thucrng binh vi XiTh6ng tin - T*y..n th6ng, Vdn h6a, Th6 thao vdr DuTu ph6p, Y te (de ph/h);- TU Dodn TNCSHCM (d6 ph/h);- UBND c6c tinh, thdnh ph6 (dC ph/h);- uBecEMGD, HOi KH\rN, HOi cGC (d6 ph/h);- Nhu Ei0u: (aA tltr);- Ddng C6ng TTDT B0;- Luu: VT, Vp GDCTHSSV,

Chuydn:.,....

KT. BQ TRIIOI.{GTRIIONG

guy6n ThiNghia

,ltr

BQ crAo nqc vA DAo rAo cQNc noA xA HQr cH0 ucrfi. vrET NArvr

DQc l4p - Tg do - H4nh phric

Phdng, ch5gi6o dgc p

ngh0

CHTIOI.{G TNiNTT ITANTT EQNGbgo lgc hgc tlulng trong cdc co s& gi6o duc mAm non,th6ng vi gi6o dgc thudmg xuy0n giai tloSn 20fiA021

@mhdnh kbm theo QuyA dinh sii \886/}D-BGDDT ngdy 28 thnlg 12 vtult 2017qfia B0 tntongB| Gido ducvdDdo tqo)

r. MUC Trou1. Mgc tiOu t6ng qu6t

Bio dim m6i tru&ng gi5o duc an toin, ldnh manh, than thi€.n; chirphdng ngrla, phrlt hiQn, ng[n chfln vd kip thdi xti l! cilc hdnh vi vi phpmgi6m thi6u b4o lgc hgc duong.

2. Mgc tiOu c1r thG

a) 1,00% c6c co s0.gi5o dUc tQ chrlc tuyOn truy6n, phO bi6n, n6ng caonhfn thrlc, tr6ch nhiQm vd phdng, ch6ng bao lUc hgc dulng cho c6n b0, nhagi6o vd ngubi hgc.

b) 100% cic co sd gi6o dUc t6 chrlc c6c hoat dQng gi6o dgc, trangbiki0nthr1c, ky ndng phdng, ch6ng bao lgc hgc dudng; rdn luyQn k! n[ng s6ng chongudi hgc.

c) 10.0 Yo cdc co sd gi6o dgc c6ng khai kO hopch vi c6c kenh tiep nhflnth6ng tin v0 bao lgc hgc dubrng; ThUc hiQn c6c biQn ph6p can thiQp, hd trq kipthbi khi c6 ngudi hqc bibpo luc hgc du&rg.

d) 100% c6c co sd gi6o dpc xdy dgng vd tri€n ['hai thuc hiQn b0 Quy tncung >ru vEn h6a trong truhng hgc.

d) 1,00o/o co quan quan $ gi6o dpc 0 dia phuong vi co sg gi6o dUc c6quy chO ph6i hqtp vdi c6c co quan chirc ndng cira dia phuong v0 phdng ng&a,ngdn ch{n, xri llf c6c vU viQc bao lgc hgc du}ng.

rr. NHIEM VrJ VA Cra.l pnAp

1. D6y m4nh c6ng tdc tuy6n truy6n, pn6 ni6n vA phdng, chdng b4olqc hgc tlulng

{ . XAy fttng tii li-Ou, tO chric tuyOn truydn, ptrO Ui6n ndng cao nhflnthrlc, ch6p hanh ph6p luflt cta ngudi hgc, c6n bQ quin $, nht.gi6o, nh6n viOntrong co sd giSo dgc, gia dinh ngubi hQc vA cQng d6ng v0 m6i nguyhiOm vih4u qui ctra b4o lgc hgc duqng vd tr6ch nhiQm ph6t hiQn, th6ng b6o, t6 gi6c vdngdn ngtra hanh vi bao lgc hqc dudmg.

b) Tuy€n truydn c5c guong di6n hinh trong c0ng t6c phdng, ch6ng bgolgc hgc duong tr6n c6c trang web, c6ng thOng tin diQn tu, cdc phuong tiQn

1

d6nenhdm

th6ng tin dai chring vi c6c hir*r thrlc khdc cho ngusi hgc, c6n b0 qunn 1)r, nhagi6o, nh6n vi0n trong co s0 gi6o dgc, gia tlinh nguli hgc vd cQng d6ng.

2. Tich hgp nQi dung gi6o duc phdng, chting b4o h;c hgc dudng viocric ho4t tlQng gi6o dgc, nQi dung chuong trlnh, sfch gi6o khoa

a) Ieng cubrng 16ng gh6p, tich hqp nQi dung gi6o dsc d4o dtlc, l6i s6ng,kI n6ng s6ng, f thrlc ch6p hanh ph6p luflt cta hgc sinh trong nQi dung, chucmgtrinh m6n hoc, ho4t dQng gi6o flrc cria chucrng trinh s6ch gi6o khoa giao dUcph6 thOng mdi .

b) LOng gh6p, tfch hAp nQi dung, ki6n thric v€ bao dAm m6i truong gi6odgc an toan,lenh mentr, ttrdn tfrien, pirOng, ch6ng b4o lgc hgc ttudrng vao t6hoach gi6o dpc cta co s0 gi6o dgc.

c) Gi6o dgc, trang bi $6n thrlc, rdn luyQn lS neng v0 phdng, ch0ng bpoluc hgc dudmg vi phdng, chOng bao hinh tr0 em cho ngudi hgc, c6n bQ qunn

bt, nhe gi6o, nh0n vi6n crla co sd giao {rc vA gia dinh ngudi hgc.

3. Xiy dgng m6i trudmg an toirn, linh mqnh, th0n thiQn trong co sO

gi6o dgc

a) Xdy dpg vd thUc hiQn c6 hiQu qu6 bQ quy tic img xrt vfur h6a trongco s0 gi6o.dr,rc. Heng ndnr, co sd gi6o dpc c6 bAn cam kOt v6i co quan quan lycdp tr€n v0 viQc tl6m bio mOi trucrng gi6o dgc an todn, ldnh mqnh, th6n thiQnvi kh6ng c6 bpo lgc.

. b) TO chrlc tritin khai hopt <lQng tu v6n tarn ly trong c6c co s0 gi6o dpcphO thOng.

c) T6 chric hiQu qui c6c hopt dQng trii nghiQm, tfp thiS c6 tinh Sng ddng- xE hQi, nhem tao co frQi cho ngudi hgc tlugc tham gia cac ho4t ttQng trainghiQm thuc t6, g6p phan ginh huong thAm m! lanh manh, gi6o dpc k! nEngsOng, hinh ftenh vi ph6t tri6n nhdn c6ch.

d) Thgc hiQn cac phucmg ph6p gi6o dgc tich cuc, kh6ng bpo lpc AOi vcvi

ngudi hgc.

d) T6 chrlc c6c di6n"dart toa ttdnu giao luu, hQi nghi, hQi th6o vir c6chinh thrlc phr) hqrp. kh6c d0 nguoi. hgc, can b0 quaq ly, nhe gi6o, nh6n vi0nttuqc bdy t6 c6c kiOn nglri, s6ng kiOn, nguyQn vqng d6i v6i c6c co s0 gi6o {rc,co lJuan, tO chrlc, c6 nhdn.

. e) Thuong xuy0n c\urg cep c6c thOng tin vd hopt ilQng cria co sd gi6o dgcttg, g,? tlinh ngudi hqc d0 cung ph6i hgp gi6o dpc nguoi hqc; TO chric lcf camk6t ph6i hgp gi0a co s& gi6o dpc vdi gia dinh ngudi hgc vd c6c tO chfc kh6ctrong viQc xdy ftmg mdi truong gi6o dpc an todn, lanh rnenh, tran thiQn vhphdng, ch6ng bpo lgc hgc dubrng.

4. N0ng cao nlng h;c, phim ch6t vi tl4o drtc nghd nghiQp crla crin bQquin If, nhi gi6o, nh6n vi0n c{c ccr s& girflo dgc

a).TEng cuirng sU l6nh itqo cria c6p riy Eang, sU phOi hgrp cria cdc tO chrlcdodn th0 trong viQc quan ly, b6i du0ng d4o <trlc nghe nghiQp cho dQi ngfl canbQ quan ly, nha gi6o, nhdn viOn trong co sd gi6o dgc.

2

b) TO chrlc danh gi6,, rtl sodt, bi5 hi dQi ngfl can bO, nhd gi6o, nh6n vi0npht hqp vdi chuy6n m6n, ndng lpc c6 nhan, dAm b6o trong co sd gi6o dgckhOng c6 cdn,bQ quin lf, nhA gi6o vd nh6n viOn vi pham dpo drlc nhi gi5o, vipham quy ch6 chuy6n mdn nghiQp W. Xt lf nghiCm theo quy tlinh cria ph6pluflt d6i v6i nhd gi6o c6 hanh vi bao lgc.

c) Co sd gi6o duc thucmg xuy0n t6 chrlc sinh hopt chuy6n dd vA n6ng caot14o dric ngh6 nghiQp, d4o drlc nhA gi6o vA viQc rlp dqng hiQu qui cfc phuongphhp giito dgc tich cgc trong nhi truong.

d) EOi mdi chuong trinh vi gi6o hinh ttio tgo gi6o vi6n frong c6c trudng,khoa su pham theo hucrng tdng cucxng gi6o dUc d4o tfti'c ngh6 nghiQp, d4o dr?c

nhn gi6o cho sinh viOn tru6c khi t6t nehi-ep.

d) TO chrlc tfp hudn ndng cao n5ng lgc phdng, ch6ng bpo lgc hgc duongcho ngudi hgc vi dQi ng0 can b0 quan $, nhd gi6o, nhdn vi6n trong co sd gi6oduc.

5. Ra so6t, sfra Aai UO sung vi hohn thiQn hQ thiing vln bin quyphem phip luft

a) R+ so6t, sta OOi U6 sung c6c quy.chi5, dieu lQ nhi trucrng, tong d6 guydinh cU th0 viQc khen thuOng,.lcf luft d6i v6i hgc sinh. Hoan thiQn h0 th6ngvln ban li€n quan d6n quy ch0,,quy dffi cAp ph6p ho4t dQng cho co s0 gi6odgc m6m non, co s0 gi6o duc ph6 th6ng; dAm b6o c6c yOu c6u vO xdy dpg m6itrulng gi6o dgc an tod,n, lanh manh, phdng, ch6ng bao lgc hgc dudmg.

b) Re so6t, sria OOi UO sung hodn thiQn c6c chuAn nghe nghiQp d6i v6i canbQ quan $, nhd gi6o, nh6n vi6n vd nhimg d5i tuflrg ldm viQc t4rc titip voinguoi hgc.

6. Ki6m tra, giSm s6t vir xfr $ vA b4o lr;c hgc tlulnga) T[ng cudrng c6ng tdc thanh trq ki6m ta viQc thUc hiQn c6c vEn ban

quy pham phrlp luft trong c6c co s0 gi6o dUc; ph6t hiQn, xri ry nhiing vi ph4mli&r quan d6n b4o lgc hQc duong t4icdc co s0 gi6o dgc.

b)Thi6t lflp c6c k6nh th6ng tin v6.bao luc hQc ttuhng cfia co s0 gi6o dgc:hQp thu g6p f, dupnB d6y n6ng, hQ th6ng camera gi6m s6t vi c6c hinh thrlckh6c. Theo ddi, th6ng k€ vd phAn tlch c6c nh6m ddi tuqng c6 nguy co b4o lychgc tlulng. fni6t Qp kenh qr6ng tin li6n l4c gita co sd giSo,dpc vd gia dinhnguoi hgc d0 tlng culng ph6i hqrp quan lf, xri ly c6c tinh hu6ng liOn quan toibao luc hgc duong.

c) Xdy dpg vd 6p dung c6c c6ng cu phdng nguq gi6i quy6t c6c nguy coxhy rabao luc hgc duong.

d) Xay drmg co ch6 ptr6i hgp vd quy trlnh xri l1i d6i v6i c6c tlnh hu6ngb4o lgc hqc dulng.

d) Xay dirng hQ thdng thu thfp, phAn tich thOng tin diQn trl vA b4o lgchgc dudmg cria ngturh Gi6o dUc.

(Cdc hoqt dQng ca th€ thwc hi€n cac nhi€m vq, gidi phtip vd phin c1ng thuchiQn tqi Phw lwc kdm theo)

3

rtr. KrNrr prrl rml. c rilDNKinh phi thUc hiQn Chuong tinh hanh dQng bao g6m:

- Ngdn sdch nhd nudc bd trf tong dg toan ngdn s6ch hdng n[m;

- Ngu6n chi thucrng xuyOn qla co s0 gi6o dpc;

- Tii tg, viQn trg cria c6c tO chrlc, c6 nh6n tong vi ngodi nudc;

- Cicngu6n hqrp ph6p kh6c.

rv. To cuuc rn.t c rilENL. D6i vfi cfc don v! thuQc BQ Gi6o dgc vi Dio tpo

a) Vu Gi6o duc Chinh.Ei vd C6ng t6c hgc sinh, sinh vi€n ld dsn vi chtti tham muu tant dao B0 men iLchai Chiong trinfr franir dQng; ptrOi hq,p voi c6cdon vi thuQc B0 GiSo dpc vd Dio t4o triOn khai cic hoat tlQng:

- Xdy dung k6 ho4ch chi ti0t thUc hiQn Chuong trinh hdnh ttQng trongtDng n6m cria ngdnh Gi6o duc;

- Tri0n khai c6c nhiQm w cu th6 dugc giao;

- Lap dy todn kinh phf dim b6o cho viQc tri0n khai k€ hoach hangnAm;

- Ph6i hqp v6i c6c dsn vi thuQc BQ triOn kfiai 0 c6c cdp, btc hqc;

- TO chrlc theo doi, d6nh gi6, so ket, t6ng ket viQc tri6n khai Chuongfiinh hanh dQng.

b) Van phdng B0 phOi hqp v6i Vu Gi6o duc Chinh tri vd C6ng tac hscsin[ sinh vi€n, c6J don-vi thuQi BO, c6c co quan truyAq th6ng ctnitlQng t6ch{rc tuy0n truy6n, gidi thiQu c6c nQi d*9, tinh hinh ffiOn khai, kOt qui d4tdugc crla Chucrng fiinh hdnh tlQng.

c) VU K0 hoach - Tdi chinh huong ddn viQc lap dU to6n kinh phi hangnlm thuc hiQn c6c hopt dQng ctra Chuong tinh hdnh dQng.

2. C6c sO gi6o dgc vi dlro tgo

a) Gi6m d6c s& gi6o duc vd dio tpo tharn muu Uy ban nhen dan tinh/thanh ph6 tr.uc thuQc Trung uoxg ban hnnh k0 ho4ch, v6n ban chl dao.c6c coquan, ban, nganh cria dla phusng phdi hqp v6ri nganh Gi6o duc titu khaiChuong trinh hdnh dQng. Ph6i hqp vst cic sd, ban, ngdu:h, cric t6 chrlc xd hQicria dia phuomg xdy dpg quy chO ph6i hgp v€ phdng, chdng b4o lgc hgcdudrng.

Xdy dpg k0 hoach fien l<*rai Chuong uinh hanh dQng trong c6c co sdgi6o dgc tai dia phuorng.

b) Chi d4o c6c cs s0 916o dgg thuOc ph+m vi quan ly thgc hiQn c6cnhiQm vg dugc qiao. N[m th6ng tin v6.b4o lgc h9c du]ng.crla ngqnh Gi6o dpctAi dia phuong dC xt lf theo thdm quy&r hofc.ki&r ngh! c0p 96 tham quyOn xffly kip thdi. Chl.tlao triOn khai viQc cung cdp s6 liQu len he th6ng th6ng tin dientu v0 phdng, ch6ng bpo lyc hgc tluong cria nginh Gi6o dUc.

4

c) Einh ky q0 chfc so ktit, tOng k0t va b6o c6o viQc thgc hiQn Chuongtrinh hdnh dQng vC B0 Gi6o dgc vi Dio tpo (qua VU Gi6o dgc Chinh tri vdC6ng t6c hqc sinh, sinh viOn) d6 t6ng hqp, b6o c6o BQ tru&ng.

3. Chc phdng gi6o dgc vi tIIo t4o

a) nhOi hgrp vdi c6c co quan, ban, ngAoh, c6c t0 chric xE hQi cta diaphuong ryV dUnC m6i trudmg gi6o dgc an toan, lanh m?nh, th6n thiQn vdphdng, ch6ng bao lgc hgc duong.

b) Chi d+o cac co sd 916o dqc thuQc pham vi quan lj thUc hiQn c6c nhigrvg dugc giao. Nim th6ng tin vd bao lUc hqc duong trong c6c co sd gi6o dgc thuQcpham vi quan ly de xq $ theo thAm quyeg hodc ki6n nsti cep c6 thAm quydn xuly. kip ttrUi. Cfri dao ti6n khai viQc cung c6p si5 tiQu l6n h0 thOng th6ng tin Aien tuv0 phdng, ch6ng bao lpc hqc duong cria nganh Gi6o duc.

c) Dinh k! b6o c6o co quan quan ly cep ten k6t qui thgc hiQn Chuongtdnh hanh dQng.

4. CAc co s& gi6o dgc

a) Lenh dpo c6c co s0 gi6o dgc chiu trach nhiQm trudc co quan quan $c6p g6n khi di xhy ra."6c v.u bao lgc hqc duhng. Xrl b7 kip thdi theo thAmquydn hodc ki6n nehi c6p c6 thAm quyAn xf ly c6c vu bao luc hgc dudrng dimbeo c6ng khai, nghi6m tuc theo quy dinh cria phdp luft eOi vOi cdtc citnhAn, toch*c vi phaln. Chri ttQng nim Uit th6ng tin vd gi6i quy6t kip thdi cdc phan tffi,khi0u n4i, tO c6o li6n quan d6n vi ph4m dpo drlc nhi gi6o theo thdm quy6n.

b) PhOi hqp v6i c6c co QUffi, don vi, cac t0 chrlc dodn th.e xey dgng k6hoach thUc hiQn Chuong fftnh hanh dQng tpi co s& gi6o dgc. TO chrlc lcy caryt6t, ptrOi hgp. hing n[m giiia gia dinh ngubi hqc v6i co sd gi6o duc vd olc tdchtCdoan th6 v6 viQc quan l!, gs6o duc nguli hqc kh6ng dC x6y ra bpo lgc hgcdubng.

c) Xdy dgng vd tri6n kfiai b0 quy tic ung xf vdn h6a trong trubrng hgc;c6c mO hinh phdng ch6ng bpo lgc hgc duong; tri6n khai b0 c6ng cp h6 trophdng geta cdc nguy co vd bao lgc hgc dubrng vA kich bAn {mg ph6 v6i cacttnh hu6ng bao luc.

d) TO chrlc c6c di6n ddn, ho4t dQng gi6o dqc tdng quyAn tham gia cua

hqc sinh trong c6c hoAt dQng gi6o dpc.

d) Khuy6n khich, dQng vi6n dQi ng0 can bO quan ly, nhd gi6o, ngudi laodQng trong co sd gi6o dgc 6p dUng c6c phucrng ph6p gi6o drp tich cyc. TEngculng gi6o dpc c6c k! nlng tU b6o vO- kI n[ng giao ti6p rlng xrl tich cgc chohgc sinh.

e) Cung cAp sO liQu lOn hQ th6ng th6ng tin diQn tri phdng, ch5ng bpo lpchgc ducrng cria ngdnh Gi6o dgc.

g) Einh k! b6o c6o co quan qu6n l! cdp trOn k6t quA thgc hiQn Chuongftinh henh t10ng.

5

Trong qu6 trinh tri6n khai n6u c6 kh6 khdn vu6ng m6c xin liOn hQ vdiB0 Girio dgc vd Ddo tpo (qua Vu Gi6o dpc Chinh tri vd COng t6c hgc sinh, sinhvi6n, s5 35 Dai CO viet, He Noi, [email protected], diQn tho4i:0912.140.358) d0 chi tlao kip

TRI.IONG

Nguy6n Thi

6

B8 crAo Dvc vA DAo r4.oPHU LUC

gAC HoAT D9NG THUec crilIolvc rniNn HANrr EQNGPhdng, chiing bgo h;c hgc tlulng trong co sO gi6o dgc mim non,gi6o dgc pn6 th6ng

vh gi{o dgc thudng xuy0n giai tlo4n 2017-2021

@an hdnh kdm theo Q,rydt dinh sO fi8Q6/QD-BGDET ngdtft(thing,&,ttim 2017 ctn BQ rudng BO Giao d4c vd Ddo tqo)

TT NQi dung Chfi tri rhiSi ngpTh0igian

I Tlng cudrng t6 chric c6c ho4t rlQng truydn thOng

1

TO chric tuy€n truy6n, phO bi€n ndng cao nh0n thrlc, chdp hdnh ph6pluQt cria ngudi hgc, cdn bQ quan ly, nlq gi6o, nh6n vi6n kong co sdgi6o duc, gia tlinh nguoi hgc vi cQng d6ng v0 m6i nguy hi€m vd hfuqui cria bao luc hgc du0rng vd t6cli nhiem ph5t hiQn, th6ng b6o, ti5gi6c vd ng6n ngta hanh vi bao lyc hgc du0mg vdo cdc gid dreo cd dautu6rL sinh hoAt lop, website co so giao dUc. Ngan ngta vi can thiQp kip thdidOi v6i cdc hanh vi bao bc hqc duong.

Co s0 gi6o dgcC6c t6 chrlc tloan th€tong co sOgi6o dgc

2018-202t

2Tuy€n tuy6n c6c gucrng diiin hinh trong c6ng t6c phdng, ch6ng bpolUc hqc dudrng tr6n c6ng thdng tin cria B0 Gi6o dgc vi Edo tao vdc6c phucrng tiQn th6ng tin d4i chring.

Ven phdng BQ

V9 Gi6o dUc Chinhfivi COng tdc hgc sinh,sinh vi&r (VU

GDCTHSSV)

2018-2021

J

XAy dpg, cdng kfiai k6 ho4ch vd c6c k6nh ti6p nhfn th6ng tin v6b4o lgc hgc tlulng ath tat ce c6nbQ quin Iy, nha gi6o, nguoi [Oc vagia ilinh ngudi hoc, chinh quyen dia phucrng vd c6c co quan, t6 chtlc,cA nhan c6 li6n quan.

Co s0 gi6o dgc

- Chinh quy6n fiaphuorg;- C6rct6 chric doan th6tong co sd gi6o dgc

20r8

4T0 chric lcy quy chO phOi hqp gita S0 Gi6o dpc vd Ddo t4o vdi cacsd, ban, ngdnh, c6c td chric tlodn th€ v€ viQc phdng nguq ngdn ch[n,xri $ cdc vu viQc bao lUc hgc duong.

S0 GiSo duc vdDdo tpo (GDDT)

Gic coquan,barl.ngfohcuatinh (thenhph6)

201 8

1

TT NQi dung chfi tlt rnOi nqp Thligian

5T6 chirc lff ke hoeph ph6i hqrp Slta phdng Gi6o dgc vi Edo t4o v6ic6c co QUffi, c6c t0 chirc tlodn th€ hong phdng ngirq ngln ch[n, xfily cdc vu viQc bao luc hoc dutms.

Phdng GDETC6c co quln? cdc t6chrlc doan th€ crla diaphuong

2018

6Xay dpg tni liQu tnryen ftQng cho can bQ quan ly, $6o vien, hgcsinh vd eia dinh hoc sinh vd bao luc hoc dudme.

Vu GDCTHSSV C6c vU bfc hgc2018-2019

7Tdn vinh, tuy6n ducrng nhtng tAm guong nhi gi6o ti6u biOu c6 luongtdm, tr6ch nhiQm, danh ngn t0m huy6t vi tri tuQ cho sg nghiQp gi6oduc, h0t ldng vi hoc sinh thdn y6u.

Van phdng BQCUc nhn gi6o vi can b0quan ly gi6o dpc

2018-2021

II Tfch hgp nQi dung gi6o duc phdng, ch6ng b4o lgc hgc dudng vio cic ho4t dQng gi6o dgc, nQi dung chuong trinh,s{ch si6o khoa mfi

IL6pg ghdp, fich hgp cric nQi dung gi6o dgc d4o thic, I6i s6ng, f thrlcchdp hanh ph6p luat cria hgc sinh tong nQi dung chuong tintr sachgiao k*roa m6i vi c6c hoat dOne gi6o duc kh6c.

C6c vp bflc hqcViQn Ktroa hgc gi6oduc Vi-OtNam, Banquan lf GREP

2018-2021,

2Huong d5n viQc l6ng gh6p, tictr hqp nQi dung, ki0n thirc v0 bio dimm6i tuong gi6o dqc an toan, lanh nienlt tfian thierl phdng chOng bpolUc hoc dudrne vio ke hoach ei6o duc cta co s6 ei6o duc.

C6c vu bpc hgcViQn Khoa hgc giSodqc ViQtNanr

2018-2021,

III Xfly dgng m6i tnrdmg Iinh m4nh, thffn thiQn trong co sO gi{o dgc

1TO chirc xdy dpg vd triOn khai bQ Quy tlc tng xri vdn h6a trongtrudmg hoc Co s0 gi6o dgc

C6c td chrlc doan thOtrong co s& ei6o duc

2018-2021

2kiOm tra, tlSrrtr gi6 viQc t6 chric c6c ho4t dQng ngo4icfa co sd gi6o duc

Hucrng dftqkh6a tOp th6

56 GDET C6c t6 chirc dodn th6cria dia phuong

2018-2021,

3T6 chric c6c di6n ddn, toa ddm, giao luq hQi th6o dC pguli hgc dugcbny t6 ki6n nghi, nguyQn vqng-d6i vdi c6c icr quun, tO ihfic, c6 nhdn.

V'J GDCTHSSV

Trung uong EodnTNCS HCM, SdGDDT, c6c s0 gi6oduc

2018-2021,

4

TO chrlc ky cam k6t ph6i hgp h6ng ndm gifia co s0 gi6o dr,rc v6i giadinh ngudi hgc vd c6c tO chric khdc ffong viQc xdy dr.nrg mdi ftudnggi6o dgc an todn, lnnh manh, than thiQn vd kh6ng t10 x6y ra bAo lgchqc dulng.

Co sd gi6o dgcCdcti; chirc doan thOtrong co s& gi6o dpc

2018-2027

2

TT NQi dung Cht tri rhSi trqpThoigian

IV cao m vi ttfic v6i cdn nhi nhin vi6n cdc cos&

I eOi auOng dAo ttrlc nghB nghiqp cho ttQi ngfl can b0 qffi ly, nhagi6o, nhdn vi€n trong co sd gi6o dgc.

Cuc Nhd gi6o viC6n b0 qu6n $gi6o dpc,SO GDDT

. Vu GDCTHSSV- Cdc vU b?c hqc- Cac co s0 gi6o dgc

2018-2021

2T6 chrlc tap hu6n, bOi auOng chuyOn m6n, nghiQp vg cho tlQi ngfic6n b0 thUc hiQn c6ng t6c phdng ch6ng b4o lgc hoc dudmg.

SO GDET,Phdng GDET

C6c co quan chricnlng cria tliaphuong

2018-202t

v th vin binRN sfra b hoin

1

Rd so6t, srla d6i b6 sung c6c quy ch6, di€u le nha trudrng, ftong d6quy tllnh cU thO viQc khen thucmg, ky luAt AOi vOi hgc sinh. HoanthiQn hQ th6ng vEn bAn li€n quan d6n quy chti, quy ttinh c6p phdpho4t dQng cho co sd gi6o duc mAm non, co s0 gi6o dqc ph6 th6ng;tlam b6o c6c yOu cAu vd xdy dpg m6i trrdrng gi6o dpc an toan, lanhmanh, phdng, ch6ne bao lUc hoc dunng.

C6c vp bflc hqc- Vu Ph6p ch6;- Vu GDCTHSSV

2018-20t9

2ngh6 nghiQp d6i v0id6i tuong ldm viQc

Rd so6! srla d6i b6 sung, hoan thiQn c6c chuAnc6n bQ. quan $, nhd gi6o, nhf,n viOn vd nhthrgtn;c tiOp voi ngudi hgc.

Cgc Nhi gi6o viC6n b0 quan lyco sd gi6o dpc

Vu Ph6p ch6;C6c vg bQc hgcVu GDCTHSSV

2018-2018

aJ Thanh tra, ki€m tra viOc thpc hiQn c6c v6n ban quy pham ph6p tuQt Thanh tra C6c Vu Cr;c

2018-202t

VI Thu thQp th6ne tin vi xir lf vC bao luc hqc tludme

1

TO chric ki6m tra, gidm s6t tinh hinh thpc t0 cria co s0 gi6o dgc, gi6odpc tlia phuong ve thgc to4ng bpo lyc hgc dudng vi c6ng t5c phdng,ch6ng bao lUc hqc fuhng tr6n toan qu6c.

Vu GDCTHSSV- C6c ilcrnvithuQcB0- CLc s0 gi6o duc

2018-2021

2Tao 10p k6nh thdng tin nhu hQp thu g6p f, tlulng ddy n6ng vi c6chinh thirc khfc vd bao lgc hgc ducrng crla co sd giSo duc t16 ti6p nh{nth6ne tin.

Co s0 gi6o dUcC6c t6 chric dodn th6tong co s6 gi6o dgc

2018-2018

J

TT NQi dung Chfr tri fhiii trq,pThligian

J

Hu6ng d6n xAy drmg vd 6p dUng c6c c6ng cg h6 trq phdng ngta c6cnguy co xhy rubpo luc hoc ducrng vd kich ban rlng ph6 v6i c5c tinhhu5ng b4o lyc.

Vu GDCTHSSV

- Vu Ph6p chO;- C6cvgbfchgc- Cdc so gi6o dgc vdddo tao

201 8

4Xdy fimg, triOn khai quy trinh xri ly v6i cic tinh hu6ng bao IUc hgcdunng.

S& GDETC6c ccr quarq ban,nggfr cria tinh (thanhpho)

2018-2018

5Xdy dpg h0 th6ng thu thflp, ph6n tich th6ng tin diQn trl v0 bao luchgc ducyng cfia ngdnh gi6o duc.

Cuc C6ng nghQ

th6ne tin Vu GDCTHSSV2018-201 8

6 T6 chrlc HOi nghi t6ne ket viQc thuc hiQn Chucrns trinh hanh dOne. Vu GDCTHSSV C6c don vi thuOc B0 2021

B0 cr/io DUC vA DAo.rAo,y

4