of 1 /1
M araming ginawa si Nephi na mahirap at nakakatakot. Kinailangan niyang iwan ang kanyang tahanan, kunin ang mga laminang tanso mula sa isang masamang tao, at tulungan ang kanyang pamilya na manatiling ligtas sa ilang. Ngunit nagtiwala siya sa Diyos at nagkaroon ng lakas-ng-loob na sumunod. Paano mo matutularan ang halimbawa ni Nephi sa buwang ito? Si Nephi ay MASUNURIN IDOLO SA AKLAT NI MORMON PAGLALARAWAN NI JARED BECKSTRAND □ Isaulo ang 1 Nephi 3:7. □ Kapag may ipinagagawa sa iyo ang mga magulang mo, maging masunuring tulad ni Nephi! □ Panoorin ang mga kabanata 2–9 ng mga video ng Aklat ni Mormon sa scripturestories.lds.org. □ Hinahamon ko ang sarili ko na . . . Sinimulan naming basa- hin ni Inay ang Aklat ni Mormon. Nang magbasa kami tungkol kay Nephi, natanto ko na sumunod palagi si Nephi, at pi- nagpala siya dahil doon. Pakiramdam ko ito ang tamang gawin, at gusto kong maging katulad ni Nephi. Kaya ngayon kapag sinasabi ni Inay na, “Ilabas mo ang basura,” sinasabi ko, “OK po, Inay!” Heidi M., edad 10, Yeongnam, South Korea Maaari Akong Maging Masunurin! N E P H I Gupitin, itupi at itabi ang challenge card na ito! Ellie B., edad 8, Utah, USA

IDOLO SA AKLAT NI MORMON Si Nephi ay MASUNURIN · 2015-12-15 · Si Nephi ay MASUNURIN IDOLO SA AKLAT NI MORMON PAGLALARAWAN NI JARED BECKSTRAND Isaulo ang 1 Nephi 3:7. Kapag may

 • Author
  others

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IDOLO SA AKLAT NI MORMON Si Nephi ay MASUNURIN · 2015-12-15 · Si Nephi ay MASUNURIN IDOLO SA...

 • Maraming ginawa si Nephi na mahirap at nakakatakot. Kinailangan niyang iwan ang kanyang tahanan, kunin ang mga laminang tanso mula sa isang masamang tao, at tulungan ang kanyang pamilya na manatiling ligtas sa ilang. Ngunit nagtiwala siya sa Diyos at nagkaroon ng lakas- ng- loob na sumunod. Paano mo matutularan ang halimbawa ni Nephi sa buwang ito?

  Si Nephi ay MASUNURINI D O L O S A A K L A T N I M O R M O N

  PAG

  LALA

  RAW

  AN N

  I JAR

  ED B

  ECKS

  TRAN

  D

  □ Isaulo ang 1 Nephi 3:7.

  □ Kapag may ipinagagawa sa iyo ang mga magulang mo, maging masunuring tulad ni Nephi!

  □ Panoorin ang mga kabanata 2–9 ng mga video ng Aklat ni Mormon sa scripturestories. lds. org.

  □ Hinahamon ko ang sarili ko na . . .

  Sinimulan naming basa-hin ni Inay ang Aklat ni Mormon. Nang magbasa kami tungkol kay Nephi, natanto ko na sumunod palagi si Nephi, at pi-nagpala siya dahil doon.

  Pakiramdam ko ito ang tamang gawin, at gusto kong maging katulad ni Nephi. Kaya ngayon kapag sinasabi ni Inay na, “Ilabas mo ang basura,” sinasabi ko, “OK po, Inay!”Heidi M., edad 10, Yeongnam, South Korea

  Maaari Akong Maging Masunurin!

  N E P H I

  Gupitin, itupi at itabi ang challenge card na ito!

  Ellie B., edad 8, Utah, USA